Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen."

Transkript

1 Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Handelshøjskolen i Aarhus 2011 Daniel Zacher Sørensen Rasmus Sylvester Laursen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembaggrund Problemformulering Problemudvikling Problemdefinition Underspørgsmål Metode Afgrænsning Ansvarsfordeling Kildekritik Opgavens teori Undersøgelsesdesign Kvantitative analyser problembehandling Hypotese 1: Findes der forskellige nøgletal, som belyser forskellige områder i virksomheden? Delkonklusion Hypotese 2: Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Interessenten: Aktionæren/investoren Interessenten: Långiver Interessenten: Leverandøren Interessenten: Kunden Interessenten: Konkurrenten Interessenten: Ledelse Interessenten: Myndighederne Side 1 af 45

3 4.2.8 Overblik Delkonklusion Hypotese 3: Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne, i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget 3. juni 2008? Delkonklusion Hypotese 4: Er der nogen problematikker forbundet med vurderings- og beregningsgrundlaget for nøgletal? Delkonklusion Hypotese 5: Har regnskabsklasserne forskellige krav til ledelsesberetningen og anvendelsen af nøgletal ifølge årsregnskabsloven? Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Overblik - Regnskabsklasser Delkonklusion Opgavens reliabilitet og validitet Opgavens reliabilitet Opgavens validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Lovtekst og vejledninger Artikler og tidsskrifter Hjemmesider Side 2 af 45

4 8. Figuroversigt Bilag Bilag 1 Dupont pyramiden Bilag 2 Revision af ledelsesberetningen Bilag 3 - Byggeklodsmoddelen Side 3 af 45

5 1. Indledning I enhver bedømmelse af en gældende virksomhed er det vigtigt, at se på virksomhedens vækstpotentiale, samt udnyttelse af vækstpotentialet. Interessenter til en given virksomhed ved naturligvis ikke på forhånd, om deres gøremål med den pågældende virksomhed vil blive indfriet. Derfor ønsker interessenterne et grundlag, hvorpå de kan vurdere virksomhedens økonomi, både før et forhold indledes, og under et eventuelt forhold eller samarbejde. For nogle interessenter udgør regnskabet en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, i forhold til deres vurdering af virksomheden. Årsrapportens ledelsesberetning og de heri indeholdte nøgletal, viser virksomhedens udgave og forklaring af, hvilke resultater virksomheden har været i stand til at generere, som følge af de beslutninger der er truffet af ledelsen i den forgangne periode. Ledelsen har ligeledes mulighed for, at komme med deres forventning til fremtiden ved hjælp af ledelsesberetningen. Det er ledelsens eneste mulighed for, at komme med en kommentar til årsrapporten, og den fremtidige drift. Det er altså ledelsen, som kommenterer deres fremtidige forventninger i ledelsesberetningen, samt året der er gået. Man skal ikke ligge for meget vægt på denne kommentering, da det er en af ledelsen subjektiv udtalelse. 1.1 Problembaggrund De senere års store økonomiske udsving har gjort, at der er kommet større fokus på nøgletallene. Nøgletal siger meget om en virksomheds udvikling, samt nuværende økonomiske situation og struktur. Nøgletal bliver brugt af forskellige typer af interessenter. Dette kan eksempelvis være, investorer, konkurrenter, ledelsen, myndighederne etc. Nøgletallene bliver mange gange brugt som beslutningsgrundlag for investering og kreditgivning. Nøgletallenes formål er at give udtryk for relationer mellem forskellige regnskabsmæssige størrelser, og er således en enkel metode til belysning, og karakterisering af et regnskabsmateriale fra forskellige synsvinkler. Side 4 af 45

6 En oversigt med nøgletal kan give et hurtigt indtryk af hovedlinjerne i virksomheden. Samtidig giver en sammenligning af vigtige nøgle- og hovedtal i en årrække ofte bedre muligheder for en helhedsvurdering af virksomhedens udvikling, hvor udviklingen vanskeligt kan bedømmes med baggrund i et årsregnskabs tal. Nøgletallene giver, således et godt supplement til bedømmelsen af en virksomhed. Fordelene ved anvendelse af nøgletal er, at det giver forenkling og overblik. Det karakteriserer kort virksomhedens økonomiske struktur og ændringer heri. Det kan herudover i begrænset omfang anvendes til sammenligning, mellem virksomheder indenfor samme branche (normtal). Til slut giver det ideer og inspiration til videre undersøgelser og analyser. De videre undersøgelser og analyser kunne eventuelt være, en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i afkastningsgraden. Det er vigtigt at have for øje, at man ikke ved hjælp af nøgletal kan fremkalde årsagsforklaringer. Dertil er nøgletal forenklede udtryksformer. De må betragtes som indikatorer, som skal anvendes med varsomhed og ikke gøres til genstand for overfortolkning. 1.2 Problemformulering Problemudvikling Der er mange forskellige interessenter, både interne og eksterne, og her er interessenterne for de enkelte regnskabsklasser forskellige. Da eksterne interessenter ikke har adgang til budgetter, og andre interne oplysninger, vil de ofte være mere fokuserede på nøgletallene og ledelsesberetningen, sat i forhold til de interne interessenter. Det fremgår ikke direkte af loven, hvilke nøgletal der skal anvendes. Virksomhederne har via argumentation mulighed for selv at vælge, hvilke nøgletal der er relevante for aflæggelsen af lige netop deres regnskab. Det har betydning for virksomheden - regnskabsaflægger, da disse naturligvis søger at anvende de nøgletal, der er relevante for formidlingen af de tal, man ønsker fremhævet overfor interessenterne. Endvidere ønskes det klarlagt, om der er forhold i det regnetekniske og beregningsgrundlaget, der har indflydelse på pålideligheden af de anvendte nøgletal. Yderligere er der stor forskel på, hvilke nøgletal, der har relevans for hvilke Side 5 af 45

7 interessenter. Det ønskes derfor belyst i dette afsluttende projekt, hvilke interesseområder de forskellige interne og eksterne interessenter har til virksomheden Problemdefinition Opgaven har til hensigt, at beskrive og vurdere anvendelsen af nøgletal i det eksterne regnskab. Vi ønsker at redegøre for hvilke interessenter, der anvender hvilke nøgletal, samt hvilken indflydelse ændringerne i årsregnskabsloven fra 3. juni 2008 havde. Folketinget besluttede d. 3. juni 2008 en række ændringer i årsregnskabsloven, som var foreslået af økonomi- og erhvervsministeriet 1. Det relevante i disse ændringer for denne opgave var Revisionspligten af ledelsesberetningen ophæves. Revisor skal stadig afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med årsrapporten. Endvidere vil det være interessant, at se på grundlaget for beregningen af nøgletal og de regnetekniske problematikker, der er forbundet med disse Underspørgsmål På baggrund af ovenstående problemdefinition har vi opstillet nedenstående underspørgsmål: 1. Findes der forskellige nøgletal, der belyser forskellige områder i virksomheden? Dette underspørgsmål står i direkte kontekst til det nedenstående spørgsmål 2. Konteksten skal forstås på den måde, at det er de enkelte forhold i virksomheden, der er relevante for interessenten. Det er via nøgletallene, interessenten opnår den ønskede information om et givet forhold i virksomheden. 2. Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Her ønskes der at skabe overblik angående hvilke nøgletal de enkelte interessenter vægter mest. Endvidere vil det være interessant, at drage en sammenslutning over 1 Side 6 af 45

8 spørgsmål 1 og 2, med henblik på at kortlægge en eventuel sammenhæng mellem interessenter, interesseområder og nøgletal. 3. Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget få år tilbage? Spørgsmål 3 er medtaget, for at undersøge trenden og mulige konsekvenser af de ændringer, der er behandlet ovenfor. Ændringerne er trådt i kraft, og er kommet til udtryk efter regnskabsafslutningen pr. 31. august Det er efter vores mening interessant, at vurdere om ændringerne har haft en konsekvens for virksomhedernes interessenter. 4. Er der nogen problematikker forbundet med vurderings- og beregningsgrundlaget for nøgletal? Dette spørgsmål er medtaget, for at redegøre for eventuelle kritiske forhold ved beregningsgrundlaget, og det regnetekniske, der er forbundet med beregningen af nøgletal. Det ønskes belyst, hvilken konsekvens eventuelle kritiske forhold måtte have for interessenterne, i deres vurdering af virksomheden. 5. Har regnskabsklasserne forskellige krav til ledelsesberetningen og anvendelsen af nøgletal ifølge årsregnskabsloven? Spørgsmålet definerer forskellige typer af regnskabsklasser, og hvilke krav de enkelte stiller til anvendelsen af nøgletal i årsrapporten, samt kravene til ledelsesberetningen. 1.3 Metode Metoden vil være en teoretisk og praktisk gennemgang, som skal belyse ovenstående hypoteser. Vi vil dels tage udgangspunkt i nøgletalsberegninger. Endvidere benyttes artikler fra fagblade, tidsskrifter samt publikationer, der er udgivet indenfor området. Dataindsamlingen er ophørt den 1. april 2011, og vi begrænser os fra nyt stof, som måtte forekomme i perioden herefter. Kilder og henvisninger vil fremgå af fodnoter. Opgavens figurer og bilag er, hvor andet ikke er oplyst, opstået ved egen tilvirkning. Større figurer og eksempler er vedlagt som Side 7 af 45

9 bilag, mens mindre figurer og eksempler indgår i teksten, hvor det findes nødvendigt for forståelsen. Opgavens målgruppe er personer, som har kendskab til de gældende nøgletalsberegninger, og som skal kunne anvende evt. nøgletalsberegninger i praksis, samt lære og forstå sammenhængende fra nøgletallene til interessenterne og de dertilhørende områder. Opgaven indledes med en forklaring af de forskellige nøgletal, der belyser forskellige områder af virksomheden. Herefter vil der undersøges om alle interessenter til det eksterne regnskab er interesseret i de samme nøgletal. Desuden vil der i opgaven laves en skematisk oversigt, over interessenternes benævnelse, interesseområde, samt nøgletalsgruppe til besvarelse af, at ikke alle interessenter er interesseret i de samme nøgletal. Vi vil herefter analysere og vurdere, problematikkerne i forbindelse med beregningen af nøgletal, samt redegøre for, hvilke fejltolkninger det kan have for interessenterne. Herefter ses, der på ændringerne i årsregnskabslovens paragraf 135 og 128 vil have af betydning for regnskabsinteressenterne. Dernæst vil der fokuseres på nøgletallenes beregningsgrundlag, og beregningsteknik kan have af indflydelse på nøgletallenes pålidelighed. Dernæst beskrives de gældende krav, som årsregnskabsloven stiller til de forskellige regnskabsklassers ledelsesberetning, samt beskrivelse af ændringerne, der blev vedtaget få år tilbage 2. Det følgende afsnit vil her omhandle fortolkning af kravene til årsregnskabsloven. Opgaven er opbygget, så der for hvert afsnit laves en delkonklusion, hvor de vigtigste emner opsummeres, samt eventuelle egne holdninger beskrives. Opgaven afsluttes med en konklusion og en perspektivering juni 2008 Side 8 af 45

10 1.4 Afgrænsning Opgaven vil beskæftige sig med redegørelsen af tidligere nævnte fem spørgsmål, der har til hensigt at berette om den opstillede problemdefinition. Baggrunden for valget af problemdefinitionen, er af vores egen interesse. Den konkrete problemstilling ser vi, på baggrund af de emner vi har lært på HD 1. del 3 og den daglige arbejdsgang vi har som revisortrainees. Med valg af ovenstående sker der, samtidigt begrænset fravalg af behandlingen af formler, og egentlige analyser af regnskabsmæssige nøgletal. Der vil kun blive redegjort for regnetekniske problematikker, der eventuelt kunne være forbundet med de nøgletal der anvendes i dag. Endvidere er IFRSs 4 behandling af ledelsesberetningen og dermed nøgletal meget begrænset, hvorfor det efter vores vurdering, ikke vil være relevant at inddrage teori fra IFRS i denne opgave. Der er en lang række eksempler i praksis, som vil kunne understøtte denne opgave. Grundet de ressourcer, der er stillet til rådighed for opgaven, er en underbygning med praktiske eksempler begrænset fravalgt. Det er ikke vores vurdering, at interessenterne til denne rapport har yderligere forventninger, til behandlingen af eventuelle ikkenævnte emner. 1.5 Ansvarsfordeling Vi har valgt at arbejdsfordelingen, er foregået ligeligt hele opgaven igennem. Vi har hver især været med til, at skrive hvert afsnit, da vi anser denne proces for værende optimal. Opgaven er herfor skrevet i fællesskab, hvorfor vi begge hæfter solidarisk for opgaven. 1.6 Kildekritik Vi har i opgaven anvendt forskellig litteratur. Vi har anvendt lærebøger fra HD 1 del, som vi anser for at være troværdige og professionelle. Opgaven bygger endvidere på enkelte artikler, med forskellige udgivere samt skribenter. Vi har anvendt artikler fra anerkendte dagblade, hjemmesider mv. Vi vurderer hermed de benyttede artikler som værende skrevet af troværdige og professionelle skribenter, der ikke er selvudnævnte eksperter på det beskrevne område. Vi vurderer herudover, at stoffet er aktuelt og at 3 4 International Financial Reporting Standards Side 9 af 45

11 skribenterne er tilfredsstillende objektive i deres fremstilling af stoffet. Vi har bevidst fravalgt artikler, der forekom os uprofessionelle samt subjektive. 2. Opgavens teori Opgaven aflægges som afsluttende projekt på HD 1. del. Pensum på HD 1. del er stort, og omhandler generelt alle emner, inden for økonomien. Det er efter vores vurdering, at det i de opstillede rammer for opgaven, vil være relevant at behandle nøgletal, hypoteser, metode, årsregnskabsloven, samt den direkte forbindelse nøgletallene har med ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven og nøgletallene anses som de afgørende rammestyringsfaktorer 5. Som det også er angivet ovenfor, står nøgletallene i direkte forbindelse med ledelsesberetningen. De teoretiske rammer, er relevante for dette afsluttende projekt. Årsregnskabsloven er opbygget efter regnskabsklasserne, og det er i dette afsluttende projekt relevant, at kunne redegøre for hvilke regnskabsklasser der omhandler ledelsesberetningen, og de indeholdte nøgletal. Senere i projektet er følgende regnskabsklasser gennemgået A, B, C, og D, med henblik på en redegørelse og problemindsnævring af den selvvalgte opgaveformulering. 3. Undersøgelsesdesign Undersøgelsesdesignet for denne opgave, vil være et survey 6. Baggrunden for dette valg er den fastsatte tidshorisont for opgaven. Vi mener ikke, at denne opgaves emne, vil gennemgå en udvikling, der gør et longitudinalstudie 7 relevant i den periode, der er til rådighed fra starten af projektet, og frem til afleveringsfristen. For at opnå svar på vores problemdefinition, vil vi anvende sekundærdata fra teorien. Data vil blive behandlet, efter en udvalgt kvalitativ analyse. Der vil primært gøres brug af Bent Schacks bog Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse, samt brug af Søren Holm- Rasmussen, Jens Ocksen Jensen og Lone Hansens Økonomisk styring og virksomhedsanalyse til at danne det teoretiske grundlag. Designets udseende 5 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side 49. Side 10 af 45

12 begrundes med den teoretiske redegørelse, der lægges op til i den valgte opgaveformulering, samt de ressourcer der er stillet til rådighed for projektet. 4. Kvantitative analyser 8 problembehandling På baggrund af ovenstående valg af undersøgelsesdesign er der defineret forskellige underspørgsmål, der har til formål, at afdække de stillede hypoteser. Disse skal kunne afdække vores problemdefinition, som beskrevet i problemformuleringen. Hypotesernes holdbarhed testes mod empirisk teoretisk data Hypotese 1: Findes der forskellige nøgletal, som belyser forskellige områder i virksomheden? Der findes en lang række forskellige nøgletal, som indenfor hvert deres område beskriver og analyserer virksomhedens tal. Overordnet kigger vi på rentabiliteten, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningen, soliditeten, likviditeten og risikoen. Rentabiliteten viser virksomhedens overskud, sat i forhold til de ressourcer, der er indsat til at opnå dette overskud. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Afkastningsgrad (AG) Overskudsgrad (OG) Aktivernes omsætningshastighed (AOH) Egenkapitalens forrentning (EKF) Fremmedkapitalens forrentning (FKF) Indtjeningsevnen viser virksomhedens evne, til at generere fremtidige nettobetalinger pr. tidsenhed. Indtjeningsevnen viser, den likviditetsskabende evne, som er afgørende for virksomhedens eksistens på længere sigt. Nøgletal som beskriver dette er følgende: 8 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side 26. Side 11 af 45

13 Overskudsgrad (OG) Bruttoavanceprocent eller bruttomargin Indekstal for omsætningens udvikling Indekstal for omkostningernes udvikling Kapacitetsgrad (KG) Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Kapitaltilpasningen viser virksomhedens forhold mellem aktiviteten og kapitalbindingen. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Anlægsaktivernes omsætningshastighed Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed Varelagrenes omsætningshastighed (LOH) og lagerdage Varedebitorernes omsætningshastighed (DOH) og kreditdage Soliditet og likviditet. Soliditeten beskriver virksomhedens evne til at bære tab, mens likviditeten er udtryk for evnen, til at betale kreditorerne til tiden. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Soliditetsgrad Likviditetsgrad 10 1 Likviditetsgrad 11 2 Risikoen viser spredningen på virksomhedens afkast. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Beta-værdien Omsætningsaktiver ekskl. Varebeholdninger / Kortfristet gæld * Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Side 12 af 45

14 De oplistede nøgletal, viser de forskellige forhold i virksomheden, og dens økonomiske situation. Disse informationer er de eksterne interessenters primære informationskilde. De kan se nøgletallene i den eksterne årsrapport, såfremt de er oplyst heri. Ellers kan de selv regne sig frem til dem via den reviderede årsrapport. Regnskabsaflægger - virksomheden kan selv forsøge at promovere sig i den ønskede retning de vil. Virksomheden kan ved hjælp af ledelsesberetningen fremhæve de nøgletal, der lige netop promovere virksomheden bedst. Et eksempel kan her inddrages: Eksempel: Såfremt en virksomhed eventuelt har været dygtige til at lave aftaler med deres varedebitorer om korte kredittider, giver dette få debitordage. En afledt effekt heraf vil være hurtigere omsætningshastigheder. Dette sikrer en bedre og stærkere likviditet. Virksomheden vil her være særdeles interesseret i, at fokusere på det gode. Eksempelvis ville virksomheden ikke fremhæve mindre gode nøgletal i ledelsesberetningen. Det kunne eksempelvis være lange kredittider til varedebitorerne eller en lav omsætningshastighed for aktiverne Delkonklusion Ovenstående viser at en virksomhed, kan belyses fra mange forskellige sider, ved hjælp af nøgletal. Med de forskellige områder, er vi præsenteret i mange forskellige dele af regnskabets opbygning. Vi er både repræsenteret i resultatopgørelsen, aktiverne og passiverne. Nøgletallene skal analyseres og vurderes med fornuft, og ikke gøres til genstand for en overfortolkning. Med det menes der at virksomheden vil forsøge at fremhæve de gode resultater, og man skal her ikke lade sig snyde af, at der kan være svage sider gemt i regnskabet. Der kan være faldgruber, som en interessent ikke ville kunne gennemskue ved første øjekast. Med kritiske øjne skal man huske, at eksempelvis en stærkere likviditet, ikke siger noget om f.eks. en virksomheds dårlige indtjeningsevne. Dæknings og overskudsgrader vælger virksomheden måske ikke at fremhæve i 12 Beta er et mål for, hvor meget en investering (f.eks. en afdeling af en investeringsforening) ændrer sig, når benchmarkværdien ændrer sig. Beta er et mål for markeds- eller benchmarkrisikoen. Er beta-værdien over 1, betyder det, at investeringen svinger mere end markedet generelt. Og omvendt reagerer den mindre, hvis værdien er under 1. Side 13 af 45

15 ledelsesberetningen. Dette betyder at såfremt man har en god rentabilitet, betyder dette ikke, at man nødvendigvis også har en god soliditet. Vores analyse har vist, at enkelte nøgletal kan berøre et bestemt område af virksomheden, men ikke virksomheden som helhed. Enkelte nøgletal kan fremgå positivt, samtidig med at andre kan fremgå negativt i samme periode. Konklusionen er derfor, at den enkelte regnskabsbruger skal være opmærksom på, hvilke nøgletal der fremhæves. Hele det eksterne regnskab bruges til baggrund for beslutningsgrundlaget. 4.2 Hypotese 2: Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Nedenstående figur illustrerer de interessenter, som virksomheden oftest er forbundet med. Vi vil derfor teste, om vores hypotese er sandfærdig. Figur 1 Interessenter til virksomheden 13 Der er mange interessenter til det eksterne regnskab, som figuren ovenfor illustrerer. For størstedelen af disse interessenter, er det af afgørende betydning, at kunne bedømme en virksomheds økonomiske forhold 14. Overordnet kan interessenterne inddeles i to grupper, de interne og de eksterne. De interne har adgang til langt flere og mere detaljeret informationer, hvorfor det eksterne regnskab ikke, er af afgørende karakter for disse. Dermed heller ikke relevant for denne hypotese. Nøgletallene i det eksterne 13 Figuren er udarbejdet af egen tilvirkning. 14 Schack 2002 s. 1 Side 14 af 45

16 regnskab skal vurderes, på baggrund af udviklingen i omverdenen, samt udviklingen i virksomhedens ressourcer og kompetencer. Det er kun via en helhedsanalyse, at interessenterne vil være i stand til, at vurdere en økonomisk effekt, af en strukturel ændring i et selskab Interessenten: Aktionæren/investoren Som aktionær eller investor, ønsker man naturligvis at betragte sin investerings afkast. Det er som aktionær og investor af afgørende karakter, at vurdere risiko kontra afkast. Dette forhold vil hænge sammen, forstået således, at en høj risiko gerne skulle give mulighed, for et højt afkast og omvendt. Der er derfor interesse i forrentningen, af den investerede kapital på nuværende tidspunkt, og på langt sigt. Aktionær og investor er derfor interesseret i de nøgletal, der beretter noget om indtjeningsevne, som f.eks. dækningsgrad, overskudsgrad og kapacitetsgrad, samt risikobedømmelse i form af f.eks. beta-værdier Interessenten: Långiver En långiver til en virksomhed, vil oftest være et pengeinstitut. Långiver skal tage stilling til lånebeløbets størrelse, forrentning - og afdragsbetingelserne, samt krav til sikkerhed. Når långiver har bevilliget et lån, er det af afgørende betydning, om den låntagende virksomhed genererer et tilstrækkeligt stort overskud, så der er tilstrækkelig likviditet til rådighed til betaling af renter og afdrag. Endvidere er det relevant for långiver, at undersøge om der fortsat er tilstrækkelig sikkerhed til rådighed i virksomheden. De ovenstående forhold kan långiver opnå overbevisning, om ved f.eks. at se på soliditetog likviditets- nøgletallene, som er anført tidligere Interessenten: Leverandøren Hvis det overhovedet besluttes, at give kredit til låntager, er leverandørens beslutningssituation af langt mere kortfristet natur, end f.eks. interessenterne långiveren og aktionæren. Det er derfor ikke for den nuværende leverance aktuelt, at vide noget om virksomhedens finansielle stilling og fremtidige drift, men mere relevant om virksomhedens betalingsevne, for det nuværende kreditkøb og eventuelle fremtidige køb. Leverandøren vil derfor have fokus på den kortsigtede likviditet, som kan opnås via nøgletal i form af f.eks. omsætningshastigheder for debitorer, varelager og 15 Schack 2002 s. 3 Side 15 af 45

17 kreditorer. Det kan altså være svært for den enkelte leverandør, at vurdere likviditeten i virksomheden i løbet af året. Der er derfor behov for en helhedsvurdering af virksomheden, før man indgår et samarbejde Interessenten: Kunden Interessenterne i form af kunder, er hovedsageligt aktuelt når kunderne tager form af grossister, eller hvis virksomheden er underleverandør, og kunden dermed er afhængig af leveringen fra virksomheden. Det kan være relevant for denne interessent, at se på om virksomheden er leveringsdygtig, samt foretage en vurdering af virksomhedens indtjening på leveringen af produktet, og i den sammenhæng virksomhedens ønske om at vedligeholde leverancen. Denne form for interessenter, opnår ofte ovenstående ved individuelle vurderinger. Nøgletal der her kan være behjælpelige, er dækningsgrader og overskudsgrader, som kan fortælle noget om virksomhedens indtjeningsevne på kort og langt sigt Interessenten: Konkurrenten En virksomheds beslutninger på et givent marked, er afhængig af de handlinger, som konkurrenterne på det samme marked udfører. Det er altafgørende for denne interessent, at have kendskab til sine konkurrenter. Virksomhederne vil oftest ikke afsløre for meget, i de nøgletal de gør brug af i deres ledelsesberetning. Men som konkurrent vil det være relevant, at se på udviklingsretningen og forventningerne til fremtiden. Både set fra den pågældende virksomhed, og for det samlede marked. For at tilegne sig denne information, vil det være relevant at se på nøgletal, der siger noget om følgende områder. Indtjeningsevnen og omsætning kan sige noget om konkurrentens styrke, og dermed indikere konkurrentens placering i markedet. Endvidere vil det være interessant, at se på omkostningsstrukturen og de investeringer konkurrenterne foretager, der kan indikere hvilken spredning eller koncentration, konkurrenterne bevæger sig i Interessenten: Ledelse Virksomhedens ledelse stiller deres arbejdskraft, til rådighed for virksomheden. Ledelsen ønsker ofte udfordrende arbejdsopgaver til gengæld, samt en god aflønning for det udførte arbejde. En virksomheds ledelse vil ofte lægge vægt på, at virksomheden konsoliderer sig. De ønsker med andre ord, at virksomheden opsparer, så den ikke risikerer at komme i et afhængighedsforhold til en bestemt interessent. Side 16 af 45

18 4.2.7 Interessenten: Myndighederne Myndighederne er det offentlige (stat, regioner og kommuner) stiller f.eks. havne, veje, skoler, arbejdsformidling og hospitaler til rådighed for virksomheden, og dens medarbejdere. Til gengæld kræver det offentlige naturligvis, at virksomheden overholder gældende love og bestemmelser, på f.eks. arbejds- og miljøområdet. Man ønsker endvidere, at virksomheden på eget initiativ f.eks. sparer på naturens ressourcer, nedsætter virksomhedens forurening (røg, støj og møg), opretter beskyttende jobs (skånejobs) og eksempelvis etablerer seniorordninger for virksomhedens ældre medarbejdere. Det offentlige har naturligvis en stor interesse i, at virksomheden har gode muligheder for at opnå en pæn indtjening. Når en virksomhed øger sit overskud, vil det være en afledt effekt, at det vil føre til større skatteindtægter hos det offentlige. Det vil endvidere øge muligheden for, at virksomheden vokser og dermed skaber større beskæftigelse. Side 17 af 45

19 4.2.8 Overblik Interessenter: Interesseområder: Nøgletalsgrupper: Aktionæren/investoren (intern/ekstern interessent) Långiver (ekstern interessent) Leverandøren (ekstern interessent) Kunden (ekstern interessent) Konkurrenten, Brancheorganisationer og Brancheanalytikere (eksterne interessenter) Ledelse (intern interessent) Myndighederne (ekstern interessent) Tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital og sikkerhed omkring investeringen Tilstrækkeligt stort overskud i virksomheden, likviditet til rådighed til betaling af renter og afdrag, samt tilstrækkelig sikkerhed Virksomhedens betalingsevne for kreditkøb og dens fortsatte køb Virksomhedens leveringsdygtighed og vurdering af, om den tjener for meget på os. Hvor vigtig er vi som kunde? Udviklingsretningen og forventninger til fremtiden, både for den pågældende virksomhed og for markedet samlet set Tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital og sikkerhed omkring investeringen Overholdelse love og bestemmelser, høj indtjening til høje skatteindtægter, høj aktivitet herved høj beskæftigelse Indtjeningsevnen og risikobedømmelse på lang sigt Indtjeningsevnen på langt sigt, soliditet og likviditet Kortsigtet likviditet Indtjeningsevnen på lang sigt Indtjeningsevnen, omsætning, omkostningsstruktur, investeringer Indtjeningsevnen og risikobedømmelse på lang og kort sigt Indtjeningsevne på langt sigt, soliditet og likviditet Side 18 af 45

20 4.2.9 Delkonklusion Gennemgangen har vist at, der findes mange interessenter til det eksterne regnskab. Vores gennemgang belyser dem, som vi mener, har størst indflydelse. Deres interesser for de enkelte nøgletal, er forskellige alt efter hvilken rolle de har til virksomheden. Ledelsen og aktionærerne ønsker begge en høj indtjeningsevne, hvilket modsiger kunderne, som ønsker bedre priser på varerne. Dette modstrider den som udgangspunkt høje indtjeningsevne som ønskes, af aktionærerne og ledelsen, her kan altså være interessekonflikter interessenterne imellem. Det kan derfor tænkes, at de enkelte interessenter kan komme til, at modarbejde hinanden. Konklusionen er derfor, at vores hypotese kan bekræftes. Ovenstående eksempler har vist, at der er forskellige indgangsvinkler til de enkelte nøgletal. Interessenterne har forskellige interesser i virksomheden. Kritikken af dette kan dog være, at den enkelte interessent ikke har tilgængelighed, til de enkelte nøgletal som differentierer interessenterne fra hinanden. I ledelsesberetningen har virksomheden oplyst nøgletallene, men ikke nødvendigvis de nøgletal, som den pågældende interessent skal bruge. Såfremt de nøgletal den pågældende interessent skal bruge ikke fremgår af ledelsesberetningen, kan interessenten selv beregne dem. Man kan herfor argumentere for, at hvis interessenten ikke kan beregne det, eller de nøgletal den skal bruge, så kan interessenten ikke bruge nøgletallene til noget. Forudsat at man ikke kan beregne nøgletallet eller nøgletallene, så kan man heller ikke tolke på dem. 4.3 Hypotese 3: Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne, i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget 3. juni 2008? Årsregnskabsloven er ændret, så der ikke længere er revisionspligt af regnskabsaflæggers ledelsesberetning. Jævnfør årsregnskabslovens 135 stk. 5 behandles ledelsesberetningen, efter ændringerne, på lige fod med de supplerende beretninger. Revisor skal dog afgive en udtalelse, om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten, og et eventuelt koncernregnskab. Baggrunden for ændringerne er jf. statsautoriseret revisor Morten Nielsen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en regulering til det Side 19 af 45

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere