Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen."

Transkript

1 Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Handelshøjskolen i Aarhus 2011 Daniel Zacher Sørensen Rasmus Sylvester Laursen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembaggrund Problemformulering Problemudvikling Problemdefinition Underspørgsmål Metode Afgrænsning Ansvarsfordeling Kildekritik Opgavens teori Undersøgelsesdesign Kvantitative analyser problembehandling Hypotese 1: Findes der forskellige nøgletal, som belyser forskellige områder i virksomheden? Delkonklusion Hypotese 2: Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Interessenten: Aktionæren/investoren Interessenten: Långiver Interessenten: Leverandøren Interessenten: Kunden Interessenten: Konkurrenten Interessenten: Ledelse Interessenten: Myndighederne Side 1 af 45

3 4.2.8 Overblik Delkonklusion Hypotese 3: Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne, i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget 3. juni 2008? Delkonklusion Hypotese 4: Er der nogen problematikker forbundet med vurderings- og beregningsgrundlaget for nøgletal? Delkonklusion Hypotese 5: Har regnskabsklasserne forskellige krav til ledelsesberetningen og anvendelsen af nøgletal ifølge årsregnskabsloven? Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Overblik - Regnskabsklasser Delkonklusion Opgavens reliabilitet og validitet Opgavens reliabilitet Opgavens validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Lovtekst og vejledninger Artikler og tidsskrifter Hjemmesider Side 2 af 45

4 8. Figuroversigt Bilag Bilag 1 Dupont pyramiden Bilag 2 Revision af ledelsesberetningen Bilag 3 - Byggeklodsmoddelen Side 3 af 45

5 1. Indledning I enhver bedømmelse af en gældende virksomhed er det vigtigt, at se på virksomhedens vækstpotentiale, samt udnyttelse af vækstpotentialet. Interessenter til en given virksomhed ved naturligvis ikke på forhånd, om deres gøremål med den pågældende virksomhed vil blive indfriet. Derfor ønsker interessenterne et grundlag, hvorpå de kan vurdere virksomhedens økonomi, både før et forhold indledes, og under et eventuelt forhold eller samarbejde. For nogle interessenter udgør regnskabet en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, i forhold til deres vurdering af virksomheden. Årsrapportens ledelsesberetning og de heri indeholdte nøgletal, viser virksomhedens udgave og forklaring af, hvilke resultater virksomheden har været i stand til at generere, som følge af de beslutninger der er truffet af ledelsen i den forgangne periode. Ledelsen har ligeledes mulighed for, at komme med deres forventning til fremtiden ved hjælp af ledelsesberetningen. Det er ledelsens eneste mulighed for, at komme med en kommentar til årsrapporten, og den fremtidige drift. Det er altså ledelsen, som kommenterer deres fremtidige forventninger i ledelsesberetningen, samt året der er gået. Man skal ikke ligge for meget vægt på denne kommentering, da det er en af ledelsen subjektiv udtalelse. 1.1 Problembaggrund De senere års store økonomiske udsving har gjort, at der er kommet større fokus på nøgletallene. Nøgletal siger meget om en virksomheds udvikling, samt nuværende økonomiske situation og struktur. Nøgletal bliver brugt af forskellige typer af interessenter. Dette kan eksempelvis være, investorer, konkurrenter, ledelsen, myndighederne etc. Nøgletallene bliver mange gange brugt som beslutningsgrundlag for investering og kreditgivning. Nøgletallenes formål er at give udtryk for relationer mellem forskellige regnskabsmæssige størrelser, og er således en enkel metode til belysning, og karakterisering af et regnskabsmateriale fra forskellige synsvinkler. Side 4 af 45

6 En oversigt med nøgletal kan give et hurtigt indtryk af hovedlinjerne i virksomheden. Samtidig giver en sammenligning af vigtige nøgle- og hovedtal i en årrække ofte bedre muligheder for en helhedsvurdering af virksomhedens udvikling, hvor udviklingen vanskeligt kan bedømmes med baggrund i et årsregnskabs tal. Nøgletallene giver, således et godt supplement til bedømmelsen af en virksomhed. Fordelene ved anvendelse af nøgletal er, at det giver forenkling og overblik. Det karakteriserer kort virksomhedens økonomiske struktur og ændringer heri. Det kan herudover i begrænset omfang anvendes til sammenligning, mellem virksomheder indenfor samme branche (normtal). Til slut giver det ideer og inspiration til videre undersøgelser og analyser. De videre undersøgelser og analyser kunne eventuelt være, en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i afkastningsgraden. Det er vigtigt at have for øje, at man ikke ved hjælp af nøgletal kan fremkalde årsagsforklaringer. Dertil er nøgletal forenklede udtryksformer. De må betragtes som indikatorer, som skal anvendes med varsomhed og ikke gøres til genstand for overfortolkning. 1.2 Problemformulering Problemudvikling Der er mange forskellige interessenter, både interne og eksterne, og her er interessenterne for de enkelte regnskabsklasser forskellige. Da eksterne interessenter ikke har adgang til budgetter, og andre interne oplysninger, vil de ofte være mere fokuserede på nøgletallene og ledelsesberetningen, sat i forhold til de interne interessenter. Det fremgår ikke direkte af loven, hvilke nøgletal der skal anvendes. Virksomhederne har via argumentation mulighed for selv at vælge, hvilke nøgletal der er relevante for aflæggelsen af lige netop deres regnskab. Det har betydning for virksomheden - regnskabsaflægger, da disse naturligvis søger at anvende de nøgletal, der er relevante for formidlingen af de tal, man ønsker fremhævet overfor interessenterne. Endvidere ønskes det klarlagt, om der er forhold i det regnetekniske og beregningsgrundlaget, der har indflydelse på pålideligheden af de anvendte nøgletal. Yderligere er der stor forskel på, hvilke nøgletal, der har relevans for hvilke Side 5 af 45

7 interessenter. Det ønskes derfor belyst i dette afsluttende projekt, hvilke interesseområder de forskellige interne og eksterne interessenter har til virksomheden Problemdefinition Opgaven har til hensigt, at beskrive og vurdere anvendelsen af nøgletal i det eksterne regnskab. Vi ønsker at redegøre for hvilke interessenter, der anvender hvilke nøgletal, samt hvilken indflydelse ændringerne i årsregnskabsloven fra 3. juni 2008 havde. Folketinget besluttede d. 3. juni 2008 en række ændringer i årsregnskabsloven, som var foreslået af økonomi- og erhvervsministeriet 1. Det relevante i disse ændringer for denne opgave var Revisionspligten af ledelsesberetningen ophæves. Revisor skal stadig afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med årsrapporten. Endvidere vil det være interessant, at se på grundlaget for beregningen af nøgletal og de regnetekniske problematikker, der er forbundet med disse Underspørgsmål På baggrund af ovenstående problemdefinition har vi opstillet nedenstående underspørgsmål: 1. Findes der forskellige nøgletal, der belyser forskellige områder i virksomheden? Dette underspørgsmål står i direkte kontekst til det nedenstående spørgsmål 2. Konteksten skal forstås på den måde, at det er de enkelte forhold i virksomheden, der er relevante for interessenten. Det er via nøgletallene, interessenten opnår den ønskede information om et givet forhold i virksomheden. 2. Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Her ønskes der at skabe overblik angående hvilke nøgletal de enkelte interessenter vægter mest. Endvidere vil det være interessant, at drage en sammenslutning over 1 Side 6 af 45

8 spørgsmål 1 og 2, med henblik på at kortlægge en eventuel sammenhæng mellem interessenter, interesseområder og nøgletal. 3. Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget få år tilbage? Spørgsmål 3 er medtaget, for at undersøge trenden og mulige konsekvenser af de ændringer, der er behandlet ovenfor. Ændringerne er trådt i kraft, og er kommet til udtryk efter regnskabsafslutningen pr. 31. august Det er efter vores mening interessant, at vurdere om ændringerne har haft en konsekvens for virksomhedernes interessenter. 4. Er der nogen problematikker forbundet med vurderings- og beregningsgrundlaget for nøgletal? Dette spørgsmål er medtaget, for at redegøre for eventuelle kritiske forhold ved beregningsgrundlaget, og det regnetekniske, der er forbundet med beregningen af nøgletal. Det ønskes belyst, hvilken konsekvens eventuelle kritiske forhold måtte have for interessenterne, i deres vurdering af virksomheden. 5. Har regnskabsklasserne forskellige krav til ledelsesberetningen og anvendelsen af nøgletal ifølge årsregnskabsloven? Spørgsmålet definerer forskellige typer af regnskabsklasser, og hvilke krav de enkelte stiller til anvendelsen af nøgletal i årsrapporten, samt kravene til ledelsesberetningen. 1.3 Metode Metoden vil være en teoretisk og praktisk gennemgang, som skal belyse ovenstående hypoteser. Vi vil dels tage udgangspunkt i nøgletalsberegninger. Endvidere benyttes artikler fra fagblade, tidsskrifter samt publikationer, der er udgivet indenfor området. Dataindsamlingen er ophørt den 1. april 2011, og vi begrænser os fra nyt stof, som måtte forekomme i perioden herefter. Kilder og henvisninger vil fremgå af fodnoter. Opgavens figurer og bilag er, hvor andet ikke er oplyst, opstået ved egen tilvirkning. Større figurer og eksempler er vedlagt som Side 7 af 45

9 bilag, mens mindre figurer og eksempler indgår i teksten, hvor det findes nødvendigt for forståelsen. Opgavens målgruppe er personer, som har kendskab til de gældende nøgletalsberegninger, og som skal kunne anvende evt. nøgletalsberegninger i praksis, samt lære og forstå sammenhængende fra nøgletallene til interessenterne og de dertilhørende områder. Opgaven indledes med en forklaring af de forskellige nøgletal, der belyser forskellige områder af virksomheden. Herefter vil der undersøges om alle interessenter til det eksterne regnskab er interesseret i de samme nøgletal. Desuden vil der i opgaven laves en skematisk oversigt, over interessenternes benævnelse, interesseområde, samt nøgletalsgruppe til besvarelse af, at ikke alle interessenter er interesseret i de samme nøgletal. Vi vil herefter analysere og vurdere, problematikkerne i forbindelse med beregningen af nøgletal, samt redegøre for, hvilke fejltolkninger det kan have for interessenterne. Herefter ses, der på ændringerne i årsregnskabslovens paragraf 135 og 128 vil have af betydning for regnskabsinteressenterne. Dernæst vil der fokuseres på nøgletallenes beregningsgrundlag, og beregningsteknik kan have af indflydelse på nøgletallenes pålidelighed. Dernæst beskrives de gældende krav, som årsregnskabsloven stiller til de forskellige regnskabsklassers ledelsesberetning, samt beskrivelse af ændringerne, der blev vedtaget få år tilbage 2. Det følgende afsnit vil her omhandle fortolkning af kravene til årsregnskabsloven. Opgaven er opbygget, så der for hvert afsnit laves en delkonklusion, hvor de vigtigste emner opsummeres, samt eventuelle egne holdninger beskrives. Opgaven afsluttes med en konklusion og en perspektivering juni 2008 Side 8 af 45

10 1.4 Afgrænsning Opgaven vil beskæftige sig med redegørelsen af tidligere nævnte fem spørgsmål, der har til hensigt at berette om den opstillede problemdefinition. Baggrunden for valget af problemdefinitionen, er af vores egen interesse. Den konkrete problemstilling ser vi, på baggrund af de emner vi har lært på HD 1. del 3 og den daglige arbejdsgang vi har som revisortrainees. Med valg af ovenstående sker der, samtidigt begrænset fravalg af behandlingen af formler, og egentlige analyser af regnskabsmæssige nøgletal. Der vil kun blive redegjort for regnetekniske problematikker, der eventuelt kunne være forbundet med de nøgletal der anvendes i dag. Endvidere er IFRSs 4 behandling af ledelsesberetningen og dermed nøgletal meget begrænset, hvorfor det efter vores vurdering, ikke vil være relevant at inddrage teori fra IFRS i denne opgave. Der er en lang række eksempler i praksis, som vil kunne understøtte denne opgave. Grundet de ressourcer, der er stillet til rådighed for opgaven, er en underbygning med praktiske eksempler begrænset fravalgt. Det er ikke vores vurdering, at interessenterne til denne rapport har yderligere forventninger, til behandlingen af eventuelle ikkenævnte emner. 1.5 Ansvarsfordeling Vi har valgt at arbejdsfordelingen, er foregået ligeligt hele opgaven igennem. Vi har hver især været med til, at skrive hvert afsnit, da vi anser denne proces for værende optimal. Opgaven er herfor skrevet i fællesskab, hvorfor vi begge hæfter solidarisk for opgaven. 1.6 Kildekritik Vi har i opgaven anvendt forskellig litteratur. Vi har anvendt lærebøger fra HD 1 del, som vi anser for at være troværdige og professionelle. Opgaven bygger endvidere på enkelte artikler, med forskellige udgivere samt skribenter. Vi har anvendt artikler fra anerkendte dagblade, hjemmesider mv. Vi vurderer hermed de benyttede artikler som værende skrevet af troværdige og professionelle skribenter, der ikke er selvudnævnte eksperter på det beskrevne område. Vi vurderer herudover, at stoffet er aktuelt og at 3 4 International Financial Reporting Standards Side 9 af 45

11 skribenterne er tilfredsstillende objektive i deres fremstilling af stoffet. Vi har bevidst fravalgt artikler, der forekom os uprofessionelle samt subjektive. 2. Opgavens teori Opgaven aflægges som afsluttende projekt på HD 1. del. Pensum på HD 1. del er stort, og omhandler generelt alle emner, inden for økonomien. Det er efter vores vurdering, at det i de opstillede rammer for opgaven, vil være relevant at behandle nøgletal, hypoteser, metode, årsregnskabsloven, samt den direkte forbindelse nøgletallene har med ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven og nøgletallene anses som de afgørende rammestyringsfaktorer 5. Som det også er angivet ovenfor, står nøgletallene i direkte forbindelse med ledelsesberetningen. De teoretiske rammer, er relevante for dette afsluttende projekt. Årsregnskabsloven er opbygget efter regnskabsklasserne, og det er i dette afsluttende projekt relevant, at kunne redegøre for hvilke regnskabsklasser der omhandler ledelsesberetningen, og de indeholdte nøgletal. Senere i projektet er følgende regnskabsklasser gennemgået A, B, C, og D, med henblik på en redegørelse og problemindsnævring af den selvvalgte opgaveformulering. 3. Undersøgelsesdesign Undersøgelsesdesignet for denne opgave, vil være et survey 6. Baggrunden for dette valg er den fastsatte tidshorisont for opgaven. Vi mener ikke, at denne opgaves emne, vil gennemgå en udvikling, der gør et longitudinalstudie 7 relevant i den periode, der er til rådighed fra starten af projektet, og frem til afleveringsfristen. For at opnå svar på vores problemdefinition, vil vi anvende sekundærdata fra teorien. Data vil blive behandlet, efter en udvalgt kvalitativ analyse. Der vil primært gøres brug af Bent Schacks bog Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse, samt brug af Søren Holm- Rasmussen, Jens Ocksen Jensen og Lone Hansens Økonomisk styring og virksomhedsanalyse til at danne det teoretiske grundlag. Designets udseende 5 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side 49. Side 10 af 45

12 begrundes med den teoretiske redegørelse, der lægges op til i den valgte opgaveformulering, samt de ressourcer der er stillet til rådighed for projektet. 4. Kvantitative analyser 8 problembehandling På baggrund af ovenstående valg af undersøgelsesdesign er der defineret forskellige underspørgsmål, der har til formål, at afdække de stillede hypoteser. Disse skal kunne afdække vores problemdefinition, som beskrevet i problemformuleringen. Hypotesernes holdbarhed testes mod empirisk teoretisk data Hypotese 1: Findes der forskellige nøgletal, som belyser forskellige områder i virksomheden? Der findes en lang række forskellige nøgletal, som indenfor hvert deres område beskriver og analyserer virksomhedens tal. Overordnet kigger vi på rentabiliteten, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningen, soliditeten, likviditeten og risikoen. Rentabiliteten viser virksomhedens overskud, sat i forhold til de ressourcer, der er indsat til at opnå dette overskud. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Afkastningsgrad (AG) Overskudsgrad (OG) Aktivernes omsætningshastighed (AOH) Egenkapitalens forrentning (EKF) Fremmedkapitalens forrentning (FKF) Indtjeningsevnen viser virksomhedens evne, til at generere fremtidige nettobetalinger pr. tidsenhed. Indtjeningsevnen viser, den likviditetsskabende evne, som er afgørende for virksomhedens eksistens på længere sigt. Nøgletal som beskriver dette er følgende: 8 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, side 26. Side 11 af 45

13 Overskudsgrad (OG) Bruttoavanceprocent eller bruttomargin Indekstal for omsætningens udvikling Indekstal for omkostningernes udvikling Kapacitetsgrad (KG) Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Kapitaltilpasningen viser virksomhedens forhold mellem aktiviteten og kapitalbindingen. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Anlægsaktivernes omsætningshastighed Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed Varelagrenes omsætningshastighed (LOH) og lagerdage Varedebitorernes omsætningshastighed (DOH) og kreditdage Soliditet og likviditet. Soliditeten beskriver virksomhedens evne til at bære tab, mens likviditeten er udtryk for evnen, til at betale kreditorerne til tiden. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Soliditetsgrad Likviditetsgrad 10 1 Likviditetsgrad 11 2 Risikoen viser spredningen på virksomhedens afkast. Nøgletal som beskriver dette er følgende: Beta-værdien Omsætningsaktiver ekskl. Varebeholdninger / Kortfristet gæld * Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Side 12 af 45

14 De oplistede nøgletal, viser de forskellige forhold i virksomheden, og dens økonomiske situation. Disse informationer er de eksterne interessenters primære informationskilde. De kan se nøgletallene i den eksterne årsrapport, såfremt de er oplyst heri. Ellers kan de selv regne sig frem til dem via den reviderede årsrapport. Regnskabsaflægger - virksomheden kan selv forsøge at promovere sig i den ønskede retning de vil. Virksomheden kan ved hjælp af ledelsesberetningen fremhæve de nøgletal, der lige netop promovere virksomheden bedst. Et eksempel kan her inddrages: Eksempel: Såfremt en virksomhed eventuelt har været dygtige til at lave aftaler med deres varedebitorer om korte kredittider, giver dette få debitordage. En afledt effekt heraf vil være hurtigere omsætningshastigheder. Dette sikrer en bedre og stærkere likviditet. Virksomheden vil her være særdeles interesseret i, at fokusere på det gode. Eksempelvis ville virksomheden ikke fremhæve mindre gode nøgletal i ledelsesberetningen. Det kunne eksempelvis være lange kredittider til varedebitorerne eller en lav omsætningshastighed for aktiverne Delkonklusion Ovenstående viser at en virksomhed, kan belyses fra mange forskellige sider, ved hjælp af nøgletal. Med de forskellige områder, er vi præsenteret i mange forskellige dele af regnskabets opbygning. Vi er både repræsenteret i resultatopgørelsen, aktiverne og passiverne. Nøgletallene skal analyseres og vurderes med fornuft, og ikke gøres til genstand for en overfortolkning. Med det menes der at virksomheden vil forsøge at fremhæve de gode resultater, og man skal her ikke lade sig snyde af, at der kan være svage sider gemt i regnskabet. Der kan være faldgruber, som en interessent ikke ville kunne gennemskue ved første øjekast. Med kritiske øjne skal man huske, at eksempelvis en stærkere likviditet, ikke siger noget om f.eks. en virksomheds dårlige indtjeningsevne. Dæknings og overskudsgrader vælger virksomheden måske ikke at fremhæve i 12 Beta er et mål for, hvor meget en investering (f.eks. en afdeling af en investeringsforening) ændrer sig, når benchmarkværdien ændrer sig. Beta er et mål for markeds- eller benchmarkrisikoen. Er beta-værdien over 1, betyder det, at investeringen svinger mere end markedet generelt. Og omvendt reagerer den mindre, hvis værdien er under 1. Side 13 af 45

15 ledelsesberetningen. Dette betyder at såfremt man har en god rentabilitet, betyder dette ikke, at man nødvendigvis også har en god soliditet. Vores analyse har vist, at enkelte nøgletal kan berøre et bestemt område af virksomheden, men ikke virksomheden som helhed. Enkelte nøgletal kan fremgå positivt, samtidig med at andre kan fremgå negativt i samme periode. Konklusionen er derfor, at den enkelte regnskabsbruger skal være opmærksom på, hvilke nøgletal der fremhæves. Hele det eksterne regnskab bruges til baggrund for beslutningsgrundlaget. 4.2 Hypotese 2: Er alle interessenter til det eksterne regnskab interesseret i de samme nøgletal? Nedenstående figur illustrerer de interessenter, som virksomheden oftest er forbundet med. Vi vil derfor teste, om vores hypotese er sandfærdig. Figur 1 Interessenter til virksomheden 13 Der er mange interessenter til det eksterne regnskab, som figuren ovenfor illustrerer. For størstedelen af disse interessenter, er det af afgørende betydning, at kunne bedømme en virksomheds økonomiske forhold 14. Overordnet kan interessenterne inddeles i to grupper, de interne og de eksterne. De interne har adgang til langt flere og mere detaljeret informationer, hvorfor det eksterne regnskab ikke, er af afgørende karakter for disse. Dermed heller ikke relevant for denne hypotese. Nøgletallene i det eksterne 13 Figuren er udarbejdet af egen tilvirkning. 14 Schack 2002 s. 1 Side 14 af 45

16 regnskab skal vurderes, på baggrund af udviklingen i omverdenen, samt udviklingen i virksomhedens ressourcer og kompetencer. Det er kun via en helhedsanalyse, at interessenterne vil være i stand til, at vurdere en økonomisk effekt, af en strukturel ændring i et selskab Interessenten: Aktionæren/investoren Som aktionær eller investor, ønsker man naturligvis at betragte sin investerings afkast. Det er som aktionær og investor af afgørende karakter, at vurdere risiko kontra afkast. Dette forhold vil hænge sammen, forstået således, at en høj risiko gerne skulle give mulighed, for et højt afkast og omvendt. Der er derfor interesse i forrentningen, af den investerede kapital på nuværende tidspunkt, og på langt sigt. Aktionær og investor er derfor interesseret i de nøgletal, der beretter noget om indtjeningsevne, som f.eks. dækningsgrad, overskudsgrad og kapacitetsgrad, samt risikobedømmelse i form af f.eks. beta-værdier Interessenten: Långiver En långiver til en virksomhed, vil oftest være et pengeinstitut. Långiver skal tage stilling til lånebeløbets størrelse, forrentning - og afdragsbetingelserne, samt krav til sikkerhed. Når långiver har bevilliget et lån, er det af afgørende betydning, om den låntagende virksomhed genererer et tilstrækkeligt stort overskud, så der er tilstrækkelig likviditet til rådighed til betaling af renter og afdrag. Endvidere er det relevant for långiver, at undersøge om der fortsat er tilstrækkelig sikkerhed til rådighed i virksomheden. De ovenstående forhold kan långiver opnå overbevisning, om ved f.eks. at se på soliditetog likviditets- nøgletallene, som er anført tidligere Interessenten: Leverandøren Hvis det overhovedet besluttes, at give kredit til låntager, er leverandørens beslutningssituation af langt mere kortfristet natur, end f.eks. interessenterne långiveren og aktionæren. Det er derfor ikke for den nuværende leverance aktuelt, at vide noget om virksomhedens finansielle stilling og fremtidige drift, men mere relevant om virksomhedens betalingsevne, for det nuværende kreditkøb og eventuelle fremtidige køb. Leverandøren vil derfor have fokus på den kortsigtede likviditet, som kan opnås via nøgletal i form af f.eks. omsætningshastigheder for debitorer, varelager og 15 Schack 2002 s. 3 Side 15 af 45

17 kreditorer. Det kan altså være svært for den enkelte leverandør, at vurdere likviditeten i virksomheden i løbet af året. Der er derfor behov for en helhedsvurdering af virksomheden, før man indgår et samarbejde Interessenten: Kunden Interessenterne i form af kunder, er hovedsageligt aktuelt når kunderne tager form af grossister, eller hvis virksomheden er underleverandør, og kunden dermed er afhængig af leveringen fra virksomheden. Det kan være relevant for denne interessent, at se på om virksomheden er leveringsdygtig, samt foretage en vurdering af virksomhedens indtjening på leveringen af produktet, og i den sammenhæng virksomhedens ønske om at vedligeholde leverancen. Denne form for interessenter, opnår ofte ovenstående ved individuelle vurderinger. Nøgletal der her kan være behjælpelige, er dækningsgrader og overskudsgrader, som kan fortælle noget om virksomhedens indtjeningsevne på kort og langt sigt Interessenten: Konkurrenten En virksomheds beslutninger på et givent marked, er afhængig af de handlinger, som konkurrenterne på det samme marked udfører. Det er altafgørende for denne interessent, at have kendskab til sine konkurrenter. Virksomhederne vil oftest ikke afsløre for meget, i de nøgletal de gør brug af i deres ledelsesberetning. Men som konkurrent vil det være relevant, at se på udviklingsretningen og forventningerne til fremtiden. Både set fra den pågældende virksomhed, og for det samlede marked. For at tilegne sig denne information, vil det være relevant at se på nøgletal, der siger noget om følgende områder. Indtjeningsevnen og omsætning kan sige noget om konkurrentens styrke, og dermed indikere konkurrentens placering i markedet. Endvidere vil det være interessant, at se på omkostningsstrukturen og de investeringer konkurrenterne foretager, der kan indikere hvilken spredning eller koncentration, konkurrenterne bevæger sig i Interessenten: Ledelse Virksomhedens ledelse stiller deres arbejdskraft, til rådighed for virksomheden. Ledelsen ønsker ofte udfordrende arbejdsopgaver til gengæld, samt en god aflønning for det udførte arbejde. En virksomheds ledelse vil ofte lægge vægt på, at virksomheden konsoliderer sig. De ønsker med andre ord, at virksomheden opsparer, så den ikke risikerer at komme i et afhængighedsforhold til en bestemt interessent. Side 16 af 45

18 4.2.7 Interessenten: Myndighederne Myndighederne er det offentlige (stat, regioner og kommuner) stiller f.eks. havne, veje, skoler, arbejdsformidling og hospitaler til rådighed for virksomheden, og dens medarbejdere. Til gengæld kræver det offentlige naturligvis, at virksomheden overholder gældende love og bestemmelser, på f.eks. arbejds- og miljøområdet. Man ønsker endvidere, at virksomheden på eget initiativ f.eks. sparer på naturens ressourcer, nedsætter virksomhedens forurening (røg, støj og møg), opretter beskyttende jobs (skånejobs) og eksempelvis etablerer seniorordninger for virksomhedens ældre medarbejdere. Det offentlige har naturligvis en stor interesse i, at virksomheden har gode muligheder for at opnå en pæn indtjening. Når en virksomhed øger sit overskud, vil det være en afledt effekt, at det vil føre til større skatteindtægter hos det offentlige. Det vil endvidere øge muligheden for, at virksomheden vokser og dermed skaber større beskæftigelse. Side 17 af 45

19 4.2.8 Overblik Interessenter: Interesseområder: Nøgletalsgrupper: Aktionæren/investoren (intern/ekstern interessent) Långiver (ekstern interessent) Leverandøren (ekstern interessent) Kunden (ekstern interessent) Konkurrenten, Brancheorganisationer og Brancheanalytikere (eksterne interessenter) Ledelse (intern interessent) Myndighederne (ekstern interessent) Tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital og sikkerhed omkring investeringen Tilstrækkeligt stort overskud i virksomheden, likviditet til rådighed til betaling af renter og afdrag, samt tilstrækkelig sikkerhed Virksomhedens betalingsevne for kreditkøb og dens fortsatte køb Virksomhedens leveringsdygtighed og vurdering af, om den tjener for meget på os. Hvor vigtig er vi som kunde? Udviklingsretningen og forventninger til fremtiden, både for den pågældende virksomhed og for markedet samlet set Tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital og sikkerhed omkring investeringen Overholdelse love og bestemmelser, høj indtjening til høje skatteindtægter, høj aktivitet herved høj beskæftigelse Indtjeningsevnen og risikobedømmelse på lang sigt Indtjeningsevnen på langt sigt, soliditet og likviditet Kortsigtet likviditet Indtjeningsevnen på lang sigt Indtjeningsevnen, omsætning, omkostningsstruktur, investeringer Indtjeningsevnen og risikobedømmelse på lang og kort sigt Indtjeningsevne på langt sigt, soliditet og likviditet Side 18 af 45

20 4.2.9 Delkonklusion Gennemgangen har vist at, der findes mange interessenter til det eksterne regnskab. Vores gennemgang belyser dem, som vi mener, har størst indflydelse. Deres interesser for de enkelte nøgletal, er forskellige alt efter hvilken rolle de har til virksomheden. Ledelsen og aktionærerne ønsker begge en høj indtjeningsevne, hvilket modsiger kunderne, som ønsker bedre priser på varerne. Dette modstrider den som udgangspunkt høje indtjeningsevne som ønskes, af aktionærerne og ledelsen, her kan altså være interessekonflikter interessenterne imellem. Det kan derfor tænkes, at de enkelte interessenter kan komme til, at modarbejde hinanden. Konklusionen er derfor, at vores hypotese kan bekræftes. Ovenstående eksempler har vist, at der er forskellige indgangsvinkler til de enkelte nøgletal. Interessenterne har forskellige interesser i virksomheden. Kritikken af dette kan dog være, at den enkelte interessent ikke har tilgængelighed, til de enkelte nøgletal som differentierer interessenterne fra hinanden. I ledelsesberetningen har virksomheden oplyst nøgletallene, men ikke nødvendigvis de nøgletal, som den pågældende interessent skal bruge. Såfremt de nøgletal den pågældende interessent skal bruge ikke fremgår af ledelsesberetningen, kan interessenten selv beregne dem. Man kan herfor argumentere for, at hvis interessenten ikke kan beregne det, eller de nøgletal den skal bruge, så kan interessenten ikke bruge nøgletallene til noget. Forudsat at man ikke kan beregne nøgletallet eller nøgletallene, så kan man heller ikke tolke på dem. 4.3 Hypotese 3: Hvordan er interessenterne blevet berørt af ændringerne, i paragrafferne 135 og 128 i årsregnskabsloven, som blev foretaget 3. juni 2008? Årsregnskabsloven er ændret, så der ikke længere er revisionspligt af regnskabsaflæggers ledelsesberetning. Jævnfør årsregnskabslovens 135 stk. 5 behandles ledelsesberetningen, efter ændringerne, på lige fod med de supplerende beretninger. Revisor skal dog afgive en udtalelse, om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten, og et eventuelt koncernregnskab. Baggrunden for ændringerne er jf. statsautoriseret revisor Morten Nielsen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en regulering til det Side 19 af 45

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016 NORA INVEST A/S Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. april 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2016 Stig N. Rasmussen

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere