Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C XBRL Danmark er via medlemsvirksomheder blevet gjort opmærksom på, at ændringer til taksonomien er udsendt i en høring i en snæver kreds af virksomheder, der arbejder med XBRL. XBRL Danmark har tidligere oplyst, at vi gerne bistår ved indsamling af ønsker til og udarbejdelse af forslag til ændringer i taksonomien. XBRL Danmark sendte i august 2012 et supplerende høringssvar til vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen. Dette indeholdt blandt andet et forslag om et nyt element i taksonomien til markering af ufuldstændig opmarkering på grund af mangler i taksonomien. Foreningen har endnu ikke modtaget styrelsens respons herpå. Vi har konstateret, at forslaget desværre ikke er afspejlet i udkast til ny taksonomi. I ovennævnte høringssvar anførte vi tillige nogle kommentarer omkring opsamling af oplysninger, der ikke kan opmarkeres detaljeret til taksonomien i såkaldt kunstige clobs. Det er fortsat vores opfattelse, at kunstige clobs ikke har nogen reel informationsværdi for regnskabsbrugere, og at de udgør en unødig administrativ byrde for regnskabsaflæggere. Som alternativ til angivelse af manglende mulighed for opmarkering til taksonomien via et sådan element, foreslog vi, at elementer i taksonomien der er beregnet til kunstige clobs, bør være entydigt identificerbare i taksonomien. Dette ses ikke at være tilfældet i udkastet til den nye taksonomi. Vi har i øvrigt forstået på medlemmer, der har modtaget høringsudkastet, at en række af de tidligere fremførte forslag til forbedringer af taksonomien er indarbejdet. Dette er naturligvis meget positivt. Vi ønsker imidlertid fortsat at henlede opmærksomheden på forhold i taksonomien, som efter vores vurdering ikke på nuværende tidspunkt er håndteret optimalt: a. Der bør være angivelse af Debet/Credit i f.t. om beløb skal oplyses som positive eller negative beløb. Problemet gælder især for egenkapitalopgørelsen, hvor det nærmest er umuligt at definere entydige 1

2 fortegn på ændringer i de forskellige reserver m.v. ud fra den generelle betragtning om hvad er det naturlige fortegn. Med en begrænset tidsramme til rettelser af taksonomien, anbefaler vi, at dette område prioriteres først. Problemet kan selvfølgeligt undgås ved at bruge clob-opmærkning af hele egenkapitalnoten. Men det anser vi ikke som en god løsning for nogen parter. b. Der bør gøres brug af entry points: Det er ønskeligt at få udskilt Skat og Danmarks Statistik i separate entry points. Formålet med dette er dels at præcisere hvilke informationer, der kan/skal angives til de to institutioner, dels at forhindre en evt. fejlindberetning til Styrelsen. c. Opstramning af indhold og beskrivelse af felter: Fjernelse af alle ikke-relevante felter (hovedsalig i område 000 ). Specielt bør CPR-numre fjernes fra taksonomien, da indrapportering heraf ifølge dataregisterlovgivningen ikke er tilladt. Præcisering af tekster i indsendelsesområde 000. F.eks er teksten Revisors adresse, vej og nummer misvisende. Der bør stå Revisionsvirksomhedens adresse, vej og nummer. d. Intern revisionspåtegning Det er positivt, at styrelsen som ønsket har indføjet felter for intern revisionspåtegning. Vi har i den forbindelse gennemgået taksonomiens nye elementer til opmærkning af en intern revisionspåtegning og sammenlignet den med taksonomiens elementer til den eksterne revisionspåtegning. Oplægget til taksonomien giver betydeligt færre muligheder for detaljeret opmærkning af den interne revisionspåtegning, end den eksterne revisionspåtegning - selvom de to påtegninger i høj grad har samme indhold. Vi har drøftet taksonomi-udkastet med en repræsentant for foreningen af interne revisorer (IIA). Konklusionen på disse drøftelser er, at den interne revisionspåtegning i taksonomien bør udvides, så den har elementer for Intern revision, der modsvarer mulighederne i den eksterne revisionspåtegning. Da IIA ikke har modtaget udkastet til den nye taksonomi, og dermed ikke har haft mulighed for at udarbejde deres eget høringssvar, har de bedt XBRL Danmark om at medtage ovenstående anbefaling om udvidelse i vores høringssvar. Såfremt der er spørgsmål hertil, er Erhvervsstyrelsen meget velkommen til at kontakte IIA for nærmere uddybning. Til illustration vedlægges et konkret eksempel på en intern revisionspåtegning der er afgivet i januar For eksemplets skyld har vi dog anonymiseret denne. e. Sprogversioner Det fremgår af Styrelsens tekniske informationer, at der skal anvendes xml:lang når der afleveres tosprogede XBRL instanser. Efter vor opfattelse er XBRL standarden ikke entydig på dette område. Vi anbefaler derfor, at Styrelsen udsætter denne beslutning, indtil der foreligger en entydig tilkendegivelse fra XBRL Standards Board om anbefalet teknologi til flersprogede instanser. f. Mangler i nuværende taksonomi: Hensat til uddelinger i balance mangler et tilsvarende dimensionselement i dimensionen Typer af egenkapital i område 700 2

3 Op- og nedskrivningsgrupperne i anlægsnoterne for finansielle anlægsaktiver erstattes med én gruppe: værdireguleringer hvilket vil være i overensstemmelse med praksis. Manglende felter til oplysning om forskelsbeløb mellem kostpris og genanskaffelsespris pr. varebeholdningskategori, jf. årsregnskabslovens 89, stk. 2. Oplysning skal gives på arabertalsniveau og ikke blot samlet for varebeholdninger. Tagget Resultat af ordinær primær drift i resultatopgørelse og hoved- og nøgletal skal ikke have samme reference, idet Resultat af ordinær primær drift under resultatopgørelse nærmere er Driftsresultat, medens Resultat af ordinær primær drift omfatter driftsresultat reguleret for sekundære driftsposter typisk andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Ønske om nyt felt dagsværdiregulering af biologiske anlægsaktiver i resultatopgørelsen. Mangler en linje til refusion i sambeskatning under Skat af ordinært resultat i 806. Nedbrydning af noten for anden gæld på henholdsvis langfristet og kortfristet del. Gældselementer under passiver og i forfaldsnote (907.01) har ikke fuldstændigt samme indhold (og ikke samme rækkefølge) i definitionslinkbasen. Fx findes Langfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse under , men det findes ikke i balancen. Usmart at adskille Vejnavn og vejnr i 2 felter og en detalje der er ude af proportioner i forhold til, at det er lovligt at clobbe fx hele ek opgørelsen. Samtidigt er Indsendende virksomheds adresse ikke opdelt i de nye elementer. Et væsentlig argument for IKKE at opdele postnummer+by samt vejnavn+nummer i flere felter er flg: I mange systemer, der føder information til regnskabsaflæggelse (herunder XBRL-rapporter), ligger information om postnummer+by samt vejnavn+nummer i samme felter. Dette betyder, at opdelingen skal ske i forbindelse med dannelsen af XBRL-rapporten. Formålet med opsplitningen skal vejes op imod den indsats, der skal til for at opnå den ønskede kvalitet i XBRL-rapporterne. Konstruktionen af noten om revisors honorar har en fejl. Ser ud til at hc en er ophægtet to gange (ELR806). Tilvalg fra højere regnskabsklasse er indarbejdet som to nye elementer, fx : fsa:selectedelementsfromreportingclassc. Hvorfor er der ikke anvendt enumeration? Der savnes element til positiv oplysning om transaktioner med nærtstående, som er foregået på markedsvilkår. Der savnes afskrivningsperiode-elementer under anvendt regnskabspraksis. 5 års oversigtens behandling af sammenligningstal synes smartere end resten af taksonomien. I det mindste set i forhold til regnskabsbrugernes udtræk af regnskabstal. Her er der klar forskel på årets tal og sammenligningstal, selv om de er afgivet for samme periode. Dette bliver relevant, når der er afleveret 2 XBRL-regnskaber for samme selskab. 3

4 Det er samme elementer, der anvendes til detaljer om revisoroplysninger under Selskabsoplysninger og detaljer om underskrivende revisor. For årsrapporten er det ikke et problem. Men der kan være et potentielt problem for andre erklæringer. Hvis der skal afgives en rapport, hvor der dels skal oplyses, hvem der er selskabets revisor, og der skal afgives en erklæring, vil det ikke nødvendigvis være selskabets revisor, der underskriver erklæringen. Taksonomien inkluderer andre erklæringer med sikkerhed og uden sikkerhed. Her vil det ikke nødvendigvis altid være den valgte revisor, der underskriver. Og hvis der er to revisorer, kan det fx være, at kun en af dem underskriver en ad hoc revisorerklæring. I øvrigt savnes et level-4 element til oplysning om, hvilket framework der revideres efter. I relation til årsrapporten giver det sig selv for ekstern revisor, men vi forventer jo flere erklæringer bliver omfattet af XBRL på sigt. Og som det fremgår af eksemplet på intern revisionspåtegning, så anvendes to frameworks. I den ny taksonomi har alle elementer under Revisors underskrift i gruppe 101 skiftet id fra arr_xxxxxxx til cmn_xxxxxxx og hermed bliver felterne identisk med felterne under indsendelsesoplysninger. Det er næppe tilsigtet. g. System-til-system-løsningen XBRL Danmark efterspørger i øvrigt oplysninger om hvilke planer styrelsen har for brug af NEMID i styrelsens system-til-system indlevering af elektroniske regnskaber. h. Proces for fremtidige opdateringer af taksonomien XBRL Danmark opfordrer til som også anført i bl.a. høringssvar af 15. august 2012 til indsendelsesvejledningen at styrelsen iværksætter en bedre høringsproces for fremtidige opdateringer gerne i samarbejde med XBRL Danmark. Herunder bør styrelsen afsætte længere tid til at respondenter kan udarbejde høringssvar, styrelsen bør planlægge processen, så man reelt kan nå at forholde sig til, respondere og indarbejde modtagne høringssvar. En høringsperiode bør ikke slutte senere end 5 uger før taksonomien skal i produktion. Hvis styrelsen løbende lægger information om planlagte ændringer og ændringsforslag til taksonomien ud på styrelsens og evt. andre relevante hjemmesider, vil det være muligt at have en bedre løbende dialog, som kunne reducere behovet for en længere og mere formel høringsproces. Med venlig hilsen Poul Kjær formand for XBRL Danmark XBRL Danmark Telefon Kronprinsessegade København K 4

5 REVISIONSPÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for XXX ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den ### 2012 NN revisionschef MM underdirektør 5

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere