Høringssvar personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar personalepolitik"

Transkript

1 Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede i. På den anden side er der den udfordring, at søges eksempelvis en medhjælper, kan der komme hundredvis af ansøgere som det så er nærmest uoverskueligt at behandle ordentligt. Ledelsen udarbejder introduktionsforløb til nye medarbejdere. Gerne mentorordning til nyuddannede Der er nævnt blanket 62A, som er blevet udfaset. - Når en stilling bliver ledig: Beskrivelse af den interne opslagsprocedure, herunder hvor opslaget skal kunne ses: I første linje, 3. afsnit mangler et i før ansættelsesudvalget. - Sidste afsnit: Undgå at ansætte den bedste i et ansøgerfelt, hvor der reelt er ingen der opfylder kravene. Enig i at sådan bør det være, men i hvert fald på skoleområdet vil det også fremover være sådan, at det ikke kan undgås at ansættelser sker på baggrund af den bedste ansøger, også selv om alle kravene i forhold til opslaget ikke kan opfyldes. Samlet vurderer Valdemarskolens MED-udvalg at afsnittet omkring rekruttering er fyldestgørende, vedkommende og et rigtig godt værktøj, når nye medarbejdere skal ansættes. Arbejdsplads Bøgely Campusskolen Jobcentret Valdemarskolen Sct. Bendts Børnehave 1

2 Under rekrutteringsvejledning kan det tolkes sådan under hvem skal til samtale, at der i anden runde samtaler vil blive taget ansøgere ind, der er valgt ud fra start. Hvor vi mere ser en anden runde samtaler, som en runde hvor det er muligt at få ansøgere ind til en samtale mere for en yderligere uddybning/afklaring inden valg af ansøger. Det er en god tanke ikke at printe alle ansøgninger ud, som det er beskrevet i politikken, men svært at holde i praksis, da der vil blive brug for i hvert fald at printe 1 eksemplar ud, som alle kan forholde sig til inden samtaler. Det er fantastisk befordrende, at der stilles mange muligheder for hjælp til rådighed fra HR. Vi undrer os over rekruttering - at man ikke må ansætte folk fra andre kommuner, som evt. er bedre kvalificeret end folk på joblisten. Det er en vigtig del af Ringsteds politik at vi promoverer os ud af til, som en rigtig god kommune at arbejde i, så det skal blive mere attraktivt at søge job her. Men det er svært at få job, når vi som virksomhed skal ansætte fra joblisten først. Rekrutteringsvejledning: Super godt oplæg, meget detaljeret og let at gå til. Medvirker til at skabe fælles forståelse. Vejledning for ansættelse af medarbejdere: Igen meget detaljeret og let at gå til. Meget udførlig vejledning. Introduktion: Igen godt med en udførlig tjek liste. Fint overblik over KAN og SKAL opgaver. Mangfoldighed: En god detaljeret hjælp, samtidig er det nytænkning. Ny god teoretisk viden til afdelingen. Myndighedsenheden kan i hht. Udkastet om Rekrutteringsvejledningen ikke finde konkrette retningslinjer for hvornår en stilling skal slås op eksternt/internt. Toften Sundhedstjenesten Myndighedsenhede n Tinsoldaten KLC Handicapområdet Hjemmeplejen 2

3 Myndighedsenheden mener at der bør opstilles retningslinjer for hvornår en stilling kan/skal slås op uden for organisationen kontra det at slå den op internt i organisationen. Annoncering: fin køreplan Introduktion af nye ledere: Rigtig godt, at der nu er en formaliseret introduktion. Det har manglet tidligere. LMU for social- og sundhedssekretaria tet og konsulenter i voksen/ældreafdeli ngen OK Rekrutteringsvejledning: Side 3 Pkt. 3. Pind 2: Vi vil gerne have slettet: I de tilfælde hvor arbejdspladsen har et godt ry og rygte, da vi mener det er vigtigt det fremgår hvilken arbejdsplads det handler om. Sundhedstjenesten OMU Børne- og Kulturforvaltningen Under emnet introduktion i skemaet på side 3 række 5 bør det specificeres, at medarbejderen skal introduceres til siddende AMR og TR. Rekruttering: Fokus på at fastholde egne medarbejdere- også gennem interne karriereforløb. Skema til medarbejderudviklingssamtale: Fra tanke til handling: kasse 1:mangler ordet uddannelse. Kasse 2: samme tyngde opgaver???? Skal jeg løbe hurtigere????? Mangfoldighed: Vigtigt at holde sig for øje at bedst kvalificeret altid skal vælges og dernæst ved lighed mellem 2 ansøgere at mangfoldighed indtænkes. I disse år hvor arbejdspladser udfordres på at der skal være plads til alle, må det ikke være på bekostning af faglighed og den ydelse vi er forpligtiget på over for borgeren. Det kræver ærlighed fra både leder og medarbejder at holde dette fokus rent. Selve personalepolitikken siden med rekruttering: 3

4 Vi foreslår at tilføje ved Vores mål er, at Udarbejde / lave kvalificerede rekrutteringsprocesser Under Vores ambition er, at Foreslår vi at udelade ordet samtidig Vejledninger Rekrutteringsvejledning: Denne overordnede vejledning er brugbar og let at gå til. I første linje side bør der stå - finder du værktøjer og en række anbefalinger til at udvælge. Ved sammensætning af ansættelsesudvalg er det vigtigt at huske, at der er særlige bestemmelser, når en arbejdsplads har en bestyrelse. Der mangler et i i 1. sætning 3. afsnit på side 1. Vi er ikke enige i, at der max bør være fem personer i et ansættelsesudvalg. Det må vurderes fra ansættelse til ansættelse. Der bør skrives noget ind om overtalslister og at stillinger som minimum skal opslås internt. Under Sådan skriver du et jobopslag side 3 bør nr. 2 udelades På side 4 er vi enige i, at der bør fokuseres på CV et. Der bør i denne vejledning være et link til vejledningen på portalen Vejledninger retningslinjer om fremme af mangfoldighed: Vi foreslår at ordet religion udelades i 3. linje. Må disse ord / begrundelse overhovedet bruges som afslag (køn, alder, handicap osv.) Vi ser et problem i, at formuleringerne (De ansøgere, der.. og Ved udvælgelse..) er fuldstændig identisk med formuleringer til Akutjob. Hvad skal prioriteres? Vejledninger for ansættelse af medarbejdere i løntilskud og fleksjob: Her bør også nævnes seniorjob og akutjob. På side 2 under afsnittet om fleksjob bør der stå Jobcentret i bopælskommunen afklarer.. Fleksjobberne skal vel igennem samme introforløb som alle andre varige ansatte altså evalueringssamtale i løbet af de første 2 måneder. Vejledninger Introduktion: Vi er enige i, at man skal have en introduktionsplan. Der skal dog være plads til lokalt råderum. Der 4

5 findes så mange forskellige arbejdspladser. Der skal være mere ansvar ude lokalt mere værdibaseret. Det skal være meningsfuldt på de enkelte arbejdspladser, så vi undgår, at det bliver mekanisk. Der skal udarbejdes lokale procedurer. Motivatio n og arbejdsgl æde Balance i arbejdslivet forebyggelse af arbejdsbetinget stress. Vi efterlyser punkter der vedrører MED og medarbejderes rolle både i forhold til at forebyge og håndtere stress hos den enkelte, men også i forhold til at modtage en kollega der vender tilbage efter at have været stressramt. Det er aldrig gruppen der skal vurdere kontaktbehovet til den enkelte/stressramte, det må være den enkelte sygemeldte der vurderer det sammen med leder. Generelt tænker vi at punktet er rodet forstået på den måde at processer roller og forventninger er blandet sammen og derfor ikke særligt overskueligt. Eks. Overskrifter: lederansvar, medarbejder ansvar eget ansvar ol. Ud fra de udførlige beskrivelser omkring hensyn og opmærksomhedspunkter mv., kunne der måske tilføjes et afsnit, hvorom det er naturligt at arbejde i kortere tidsrum med højt arbejdspres, men at både medarbejder og leder skal være opmærksom på, at sådanne perioder skal være afløst af nede-perioder, hvor kroppen kommer sig. Det ville klæde politikken, at det fremgik, at både leder og medarbejder taler åbent om hensynet, og at man ikke kan acceptere, at en medarbejder kontinuerligt er i periode med højt arbejdspres. Fin beskrivelse. Der er brug for konstant at arbejde med dette tema, fordi kravene til medarbejderne er støt stigende. Vigtigt at der bliver sat ord på, og at man sammen i en personalegruppe finder frem til, hvordan man vil håndtere forholdet mellem krav og resurser. Side 3, pind 6 der starter med: respekt og anerkendelse (f.eks. hvordan man får en Bastionen Teknisk Forvaltning Tinsoldaten Handicapområdet Erhverv- og kommunikaiton 5

6 tilbagemelding på de arbejdsopgaver man laver) resten udelades, Om man gør et godt job eller ej. Det fremgår ikke af politikken, om udgifter til psykolog afholdes af den enkelte afdeling eller der findes en central kasse. Hvis udgifterne skal afholdes af den enkelte afdeling, er det et problem, da det hurtigt kan blive et spørgsmål om økonomi og ikke om den stressramtes behov. Derfor vil vi foreslå, at der oprettes en central pulje til den type udgifter. Sundhedstjenesten Teknisk Forvaltning I drøftelse..stress, mobning, balancen mellem (mangler og n for meget: stress, mobning og balance mellem. Hele afsnittet bør være obligatorisk). Hjælp til fremmøde forebyggelse og håndtering af sygefravær Det bør fremgå, at man skal fremhæve enhver forbedring af sygefravær og ikke kun sætte det på dagsordenen, når det er et problem men gøre det løbende, så vi husker det som noget generelt, vi bør tale om, og ikke noget, der dunkes oven i hovedet, når det er mest skidt. Det bør overvejes, om langtidsfrisk, jf. temadagen inden for arbejdsmiljø, er noget, man bør kigge på som et værktøj for organisationen og lederne. Kan det beskrives i personalepolitikken, at det skal være muligt at få konkret statistik på langtidsfriske (0-2 sygedage, 2-5 sygedage og 5 eller derover), så arbejdet med langtidsfriske kan igangsættes? Tanken er at langtidsfriske kunne være et værktøj for kommunen som helhed (medarbejder og ledere). F.eks. kunne det hjælpe ledere til at få synliggjort områder hvor organisationen på forskellige niveauer kunne sætte fokus på trivselsfaktorer og ikke kun stressfaktorer, smitte andre ved brug af at snakke åbent om hvad der gør os langtidsfriske mv. Generelt ser vi et problem for MED/AM i at afdække muligheder og faktorer i forhold til Bastionen Handicapområdet KLC 6

7 den enkeltes sygdom, idet sygdommens karakter opfattes som værende privat, og at den sygemeldte ikke er forpligtet til at oplyse sygdommens karakter. Side 1 pind 2. MED- udvalget skal mindst en gang årligt drøfte trivslen på arbejdspladsen, herunder fremmøde, forebyggelse og håndtering af sygefravær og sætte initiativer i gang dels for at forebygge sygefravær, (vi vil gerne tilføje) samt for at fremme trivslen på arbejdspladse Side 1 pind 2. MED- udvalget skal mindst en gang årligt drøfte trivslen på arbejdspladsen, herunder fremmøde, forebyggelse og håndtering af sygefravær og sætte initiativer i gang dels for at forebygge sygefravær, (vi vil gerne tilføje) samt for at fremme trivslen på arbejdspladsen. Er der mulighed for bisidder ved sygesamtaler? Sygesamtalen: tilføjes medbringe en bisidder som ved tjenestelige samtaler. Benløse Børnehave Et trygt arbejdsliv forebyggelse og håndtering af vold Mulig tilføjelse kunne være nogle afsnit om ubehagelige samtaler. Vi mener, at Teknisk Forvaltning 7

8 den generelle trivsel og sociale kapital kunne øges ved at synliggøre, at det også er acceptabelt at bruge tid på ubehagelige samtaler (personlige og telefoniske), som ikke nødvendigvis kan defineres som voldelige eller direkte truende. Der kunne være punkter i stil med før, under og efter, som allerede beskrevet omkring vold samt nogle forslag til tiltag. F.eks.: Punkt på afdelingsmøder kvartalsmæssigt, koordinering på tværs af afdelinger ved ubehagelige samtaler, der opleves flere steder fra samme person, værktøjer til, at man som kollega støtter op, og man som medarbejder gør brug af kollegaer, samtale-regler/assertion etc. Tinsoldaten Handicapområdet En vigtig del af politikken for os, da vi har alenearbejde. Side 1 For at undgå voldelige hændelser bør (vil vi gerne have ændret til SKAL) lederen. Samarbejde og trivsel forebyggelse og håndtering af mobning: Myndighedsenheden udtrykker bekymring for definitionen af mobning og chikane. I udkastet fremgår det at der er tale om mobning/chikane, når det er regelmæssigt og over længere tid. Myndighedsenheden vil gerne have dette præciseret hvad er regelmæssigt og hvad er over længere tid. Hvem er det, der bestemmer hvornår der er tale om regelmæssigt og over længere tid? Definitionen af mobbebegrebet er meget overordnet, og kan i teorien gøre os alle til ufrivillige mobbere idet, fortolkningsretten udelukkende ligger hos den mobbede. Det bør præciseres at den enkeltes medansvar forudsætter viden om en evt. mobning Fin definition af mobning. Side 1. Det er offerets oplevelse af handlingen der er afgørende Det vil vi gerne have fremhævet med fed skrift. I emnet vedr. mobning på side 5 pind 5 fra oven, bør det præciseres, at hvis man er nødsaget til at melde sig syg, bør man tage kontakt til læge præcisering af nødsaget. Myndighedsenhede n Bastionen Tinsoldaten Hjemmeplejen Handicapomrdet Det er offerets oplevelse af handlingen der er afgørende Det vil vi gerne have 8

9 fremhævet med fed skrift. Bedre sundhed forebyggelse og håndtering af alkohol, misbrug og rygning Vi er også meget positive overfor udmeldingerne omkring hensynet til den ansatte i denne politik. Omkring tjenestefrihed uden løn vil vi foreslå, at der i stedet beskrives, at det er en vurdering fra den enkelte leder om hvorvidt der skal gives tjenestefri med løn, og i så fald i hvilken periode, eller om det skal være tjenestefri uden løn. Vurderingen bør foregå med vejledning fra Rådgivningscentret og/eller medarbejderens læge. Vi foreslår desuden, at man beskriver i politikken, at HMU årligt skal følge op på omfanget af, at dette tilbud bruges via ansatte i RK. Der må kunne skabes helt anonymiserede rapporter fra rådgivningscenteret således at man kan se omfanget, om vi har en stigning, om der skal gøres yderligere etc. Vi tilslutter os model B om totalt rygeforbud i arbejdstiden og i bygningerne. Vi opfordrer dog til, at man indfører en mere blød overgang på 6-8 måneder, hvor der sættes ind på informationsindsats, gennemførsel af rygestop-kurser og eventuelle mere bløde tilbud (selv-healing gennem boglæsning etc.). Vi er samtidig også bekymrede over for en stigende indgriben i, hvad der kan opfattes som medarbejderens privatsfære, der, til trods for det er i arbejdstiden, ikke behøver at påvirke den enkelte medarbejders evne til at arbejde på samme niveau, som dem der ikke ryger. Vi vil også gøre opmærksom på, at man ved en eventuel implementering af model B udstiller enkelte medarbejdere, som om de har et problem, som vi må regelsætte os ud af. Arbejdsmiljømæssigt så er det ikke en ukendt reaktion, at det kan medvirke til at øge en fornemmelse af hjælpeløshed, og ansvarsfraskrivelse fra medarbejderen og en forventning om, at når arbejdspladsen siger, at det, medarbejderen gør, er afvigende/forkert, så må de også hjælpe ham/hende ud af det. For der har jo ikke været klaget over medarbejderens faglige kvalifikationer. Undtagelsen vedrørende arrangementer, hvor der udskænkes alkohol foreslår vi skærpes således at det præciseres at medarbejdere ikke må indtage alkohol, såfremt de skal udføre arbejdsmæssige opgaver efterfølgende. Teknisk Forvaltnng Vigersted skole Bastionen Handicapområdet Vi foreslår at der skabes mulighed for at søge om rygedispensation i forbindelse med 9

10 arrangementer eks. Personalejulefrokost. Vi vil gerne have, at overskriften hedder Misbrugspolitik, da vi mener det er mere dækkende. Side 1. afsnit 3: Vi vil gerne have præciseret om undtagelserne kun gælder arrangementer for medarbejdere? Eller kan der også være undtagelser på tilbud hvor der er arrangementer med borgere. (eks. På Bo & Servicecenter Ringsted, der holdes julehygge for borgerne og deres pårørende, må det personale som er på arbejde drikke et glas gløgg, eller når man er på arbejde på højtidsdage eks. Juleaften, må man så drikke et glas rødvin sammen med borgerne på tilbuddet? ) Side 2. Under Behandlingsplan: Der skal indgås en aftale med misbrugeren om, hvordan hjælpen iværksættes samt en tidsplan Det vil vi gerne have fremhævet med fed skrift. Vi har drøftet rigtig meget, hvordan det er muligt indenfor vores enkelte budgetter at kunne tilbyde døgnbehandling. Hvilke muligheder har man for frihed/løn som medarbejder ved længere forløb. Hvor fleksibel kan/skal man som arbejdsgiver være i forhold til at kunne støtte og hjælpe medarbejderen? Vi kunne godt tænke os en fælles økonomisk pulje, som med barsel, eller da vi havde tilbud om Falck Healthcare. Ved bedre sundhed forebyggelse og håndtering af alkohol, misbrug og rygning skal der være en præcisering af ledelsens juridiske muligheder for, at handle ved mistanke om misbrug hos medarbejder. Ønske: At personalepolitikken udover Bedre sundhed - forebyggelse og håndtering af alkoholmisbrug og rygning, tilbyder hjælp og vejledning til vægttab for moderat -svært overvægtige. En helbredsituation som har betydning for trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og for arbejdspladsen, og som er yderst vanskelig at håndtere for den enkelte uden professionel støtte og vejledning. Det vil være ønskværdigt, at arbejdspladsen kan tilbyde hjælp og vejledning inden overvægten bliver til et stort helbredsproblem. Brug af sociale medier i Ringsted Kommune: Myndighedsenheden vil gerne udtrykke tilfredshed med, at medarbejderne i Ringsted Kommune kan benytte sig af sociale medier i arbejdstiden. Myndighedsenheden ser det Myndighedsenhede n 10

11 som et tegn på tillid til de ansatte og som frihed under ansvar. For Myndighedsenhedens vedkommende er der en bekymring over den lidt afslappede holdning, som fremgår af udkastet. Der er i udkastet ikke taget stilling til hvor meget man som ansat må bruge de sociale medier og der er ikke taget stilling til hvem, og i hvilket omfang der kontrollere brugen af de sociale medier. Myndighedsenheden er usikker på hvordan Ringsted Kommune ønsker denne kontrol skal være - Myndighedsenheden ønsker ikke overvågning, og man skal have oplyst på forhånd at man bliver kontrolleret Indledningen bør renses for firmanavne (Facebook, Twitter og YouTube) og eksempler, som hurtigt forældes. Derudover anerkender vi at politikken indeholder god og relevant rådgivning omkring faldgruber i forhold til de sociale medier. Hele loyalitetsspørgsmålet vil det være relevant at tage op i den samlede personalegruppe. Indledningsvis en kommune der anerkender og muliggør nye kommunikationskanaler. Dette viser kommunens ansatte en betydningsfuld tillid. Efterfølgende beskrives kort ytringsfrihed, tavshedspligt samt loyalitetspligt. Her ønskes en uddybning af særligt tavshedspligt og loyalitetspligten, da formuleringen kan fremstå kommunikativt begrænsende. Kommunen kunne i stedet formulere et ønske om loyalitet if.t. den enkeltes arbejdsfunktion. Og herved videreføre den tillid der vises indledende, og samtidig sende et signal omkring åbenhed og kommunikation med tillid til den enkeltes optræden, i det offentlige rum. Bør være en del af introduktionsmaterialet for nye medarbejdere og kan med fordel være en drøftelse i personalegruppen af og til. I afsnit 2 bruges ordet Loyalitetspligt, det vil vi gerne have defineret og uddybet, og er det evt. noget man også skal skrive under på ved ansættelser såvel som man gør med tavshedspligt? Vi mener det skal beskrives, hvem der skal sidde og vurdere hvad der er skrevet og hvilke konsekvenser det kan få? Vi efterlyser retningsliner for hvordan man håndterer situationer hvor der er tale om uhensigtsmæssig /overdreven brug af sociale medier. Vigersted skole Valdemarskolen Hjemmeplejen Handicapområdet Bastionen Træningsfunktione n Tinsoldaten Hjemmeplejen 11

12 Træningsfunktionen foreslår, at der tages stilling til brug af smartphones i arbejdstiden. Væsentligt at dette er beskrevet. I punktet om brug af sociale medier ønskes der en præcisering af sociale medier i arbejdstiden samt at der er et egentlig forbud mod at være venner med klienter/elever/ledere/vejledere/borgere. Udvikling Sundhedstjenesten hilser de enkelte bilag under dette emne velkomment og har enkelte kommentarer MUS samtale: Fint at det nu præciseres, at der skal aftales opfølgning, tid og sted for denne, at ansvaret for dette er hos både leder og medarbejder. Overordnet om udvikling: Vi er optaget af at der tales om ambitioner og er kender at det altid er godt at sætte overliggeren højt. Men det må ikke blive så ambitiøst at der ikke er jordforbindelse. Derfor ønsker vi de fine ambitioner omsat til konkrete handlingsvejledninger. Her tænker vi især på udsagnet: Vores fokus er samarbejde på tværs af kommunen og på tværs af fagligheder Vi kunne ønske at tværfaglighed omtaltes som redskabet og med klare forventninger om at det bruges af alle, såvel leder som medarbejder, at det er redskabet fremfor målet. Eksempler: lederes der skal planlægge medarbejderudvikling, at det ikke kun er faglig udvikling, men også forpligtigelse til at tænke i at sætte medarbejderen på tværfaglige uddannelsesmuligheder. Eksempel: Lederfora forpligtiget på hvordan bringer vi vore ildsjæle sammen, og derved opnår synergi - eller at finde og bringe de enlige øer sammen. Eksempel: Medarbejderen der i fokus på arbejdet med borgeren er forpligtiget på at tænke i tværfaglige muligheder for sin opgaveløsning, at løfte blikket og se ud over egen faglighed, kompetence og kerneområde. At med udvikling følger altid evaluering, et øget fokus på om det vi gør også har den forventede effekt. Krav om evaluering i alle nye udviklingstiltag, såvel små lokale projekter som større udviklingsprojekter. Udvikling af medarbejderkompetencer : Skal indgå i enhver virksomhedsplan og være del af institutionens budget, drøftet og godkendt i MEDudvalg og som skrevet Sundhedstjenesten 12

13 står, blive naturlig del af medarbejdersamtalen. Starten på afsnit, der er kommentarer til er startet og de efterfølgende kommentarer er beskrevet i ( ). Under Vejledning til med MUS og udviklingsplan: - Det er registrere i Rollebaseret indgang (hvad er det og er det relevant at det står der, så skal det forklares meget kort. Kan medarbejdere se om det er blevet gjort?). - Det er frivilligt.. Det lokale MED udvalg (LMU) beslutter inden samtaler afholdes (Så er det ikke længere lederen der beslutter hvilket koncept, der benyttes og det SKAL være et punkt på LMU s dagsorden?). - Formålet med MUS.. : * Opgaver * Udvikling af kompetencer (Da det er ansatte i Ringsted Kommune, der skal sikres en målrettet og inspirerende udvikling bør der stå: Medarbejderens opgaver Udvikling af medarbejderens kompetencer Medarbejderens ønsker i fremtiden) - Det er opgaverne, der er udgangspunktet (det bør ikke være opgaverne, der er udgangspunktet, men medarbejderens opgaver). - MUS kan derudover Det er ikke obligatorisk, at alle drøfter trivsel. (Det bør det måske være, også når man læser senere i afsnittet, at det kan være et emne, der kan være vanskeligt for den enkelte medarbejder selv at tage op). - Kort om konceptet. Dette koncept består af et fast skema (fast er brugt nogle steder og andre steder står obligatorisk. Kun bruge én ordlyd og så 13

14 bør trivsel også høre ind under obligatorisk). - Udviklingsbehovet kan Det væsentlige er, at der en tæt kobling (mangler er: Det væsentlige er, at der er en tæt kobling). GRUS er vi blivet inspireret til at afprøve, med denne vejledning mulighed for at gøre det mere formaliseret, det der p.t. sker i teams og på personalemøder - Senior Formålet med aftalen er at sætte fokus de vilkår. (mangler et på: sætte fokus på de vilkår..) - Samarbejde Samarbejde med.. samarbejdet med egen chef/leder og samarbejdet øvrige (borgere. (mangler med:. og samarbejdet med øvrige (borgere, forældre, klienter,..). - Gode råd til samtalen * Brug spørgsmål.. hvorfor ofte kan være rigtig svært at svare på. (Kunne tilføjes: og kan virke som et angreb i dialogen). -Opfølgningssamtalen Det aftales. ca. et ½ år efter MUS. (væk med et: ca. ½ år efter MUS). - Medarbejderens navn lederens navn (Er dette det obligatoriske/faste skema skal det stå som overskrift) Opfølgning Lav en konkret plan for,. (hvordan?) 14

15 - 1. Generel trivsel indflydelse på opgavetilrettelæggelsen, hvilet er meget. (mangler k i hvilket er meget vigtigt for Esben.) Fra tanke til handling Lederens ansvar (lederen skal jo ikke blot støtte i håndteringen, men skal også selv aktivt gøre noget ved problematikken. Det er IKKE kun medarbejderens ansvar at gøre noget ved f. eks. mobning). Under Lederudviklingssamtalen systematisk lederudvikling - Opfølgning Sørg afslutningsvist for ) (Der er et t for meget: Sørg afslutningsvis for..). - * nedsat tid (Der kan laves senioraftaler). - Når man ønsker orlov (Mangler et s: med arbejdspladsens tarv. Handler det ikke også om at hvis en medarbejder vil udvikle sig, skal arbejdspladsen støtte op om det?) - for frihed lokalt og i Ringsted Kommune (fjerne og: frihed lokalt i Ringsted Kommune). Vi er meget positive over for det ansvar og de hensyn som Ringsted kommune beskriver og påtager sig i denne politik. Vi finder det dog svært helt at sammenholde de positive værdiord i teksten de steder hvor der helt eller delvist knyttes op på de konkrete regler og hensyn, som styres af politikken om Personalegoder, og endnu ikke er endeligt afsluttet. Vigersted skole Tinsoldaten KLC Handicapområdet Bastionen Jobcentret OMU Børne- og Kulturforvaltningen MUS Vi har drøftet vejledningen og har ingen yderligere kommentarer. 15

16 LUS: Fint, hvis det kommer til at fungere i praksis. MUS: Fint at det er blevet frivilligt, hvilket koncept, der anvendes. Det er svært tidsmæssigt at holde opfølgningssamtaler. Konceptet bør indeholde en evaluering af, hvordan det er gået siden sidste samtale. Ledelsesgrundlag: Fint at dette er indeholdt i politikken. OK Vejledning til medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og udviklingsplan: Side 5, Første blå kasse: Hvordan udvikler du smartest (vi vil gerne have ændret smartest til bedst) de udvalgte færdigheder og kompetencer? Vi undrer os over hvorfor MED skal inddrages i forhold til opfølgningssamtaler. TUS ønskes rettet til MUS. Ligestillin gspolitik MUS minder meget om det nuværende TUS koncept; men det er nyt, at man i LMU nu skal aftale, hvordan der følges op på samtalen, og der anbefales en formaliseret opfølgningssamtale efter ca. et halvt år. Det er vores vurdering at størstedelen af politikken er lovgivningsbestemt og derfor i bedste fald overflødig som lokale politik. Derimod finder vi det relevant med en afklaring af begrebet mangfoldighed Fin beskrivelse Ligestilling for personer med nedsat arbejdsevne (Handler vel også om, at fastholde dem, der får nedsat arbejdsevne i Ringsted Kommune?)? - Vi ønsker attraktive arbejdspladser (Hvad med at tiltrække kvinder i mandsdominerende job som ex. ved vej og park, pedeller osv.)? - Vi ønsker en kønsblandet ledelse... arbejdes på at sikre en mere ligelig (Hvordan?)? Vigersted skole Myndighedsenhede n Sundhedstjeneste 16

17 Livsfasepo litik Vi synes det er et godt tiltag med en politik om Livsfaser. Under snakken om politikken kom det frem at det kunne være ønskeligt med en politik omkring trivsel, hvordan arbejder man med trivsel på den enkelte arbejdsplads. Livsfasepolitik: Hvor er mellemgruppen henne, ang. udvikling i mellem omsorgsdage og senior. Hvordan får VI fyldt på? Burde være en pligt fra kommunens side at uddanne og udvikle alle medarbejdere. Myndighedsenheden vil gerne have præciseret hvilke retningslinjer der henvises til i flg. sætning: Herudover henvises til retningslinjer aftalt for frihed lokalt og i Ringsted Kommune. Sætning er at finde på side 2, nederst. Første del udtrykker værdier, som vi finder relevante i forhold til vores arbejdsplads. Anden del er et eksempel på hvordan overenskomststof udgør en væsentlig del af personalepolitikken, hvilket vi ovenfor giver udtryk for at vi finder uhensigtsmæssigt. Træningsfunktionen har følgende kommentar til Livsfasepolitik i Ringsted Kommune i forhold til oplægget til stramning af Fridagsregulativet i den ny Personalegodepolitik kommer formålet med Livsfasepolitikken til at klinge hult, når der tales om at opnå sammenhæng mellem arbejdslivet og den enkelt medarbejders tilværelse. Vi synes det er et godt tiltag med en politik om Livsfaser. Under snakken om politikken kom det frem at det kunne være ønskeligt med en politik omkring trivsel, hvordan arbejder man med trivsel på den enkelte arbejdsplads. Fin beskrivelse Vi er meget positive over for det ansvar og de hensyn som Ringsted kommune beskriver og påtager sig i denne politik. Vi finder det dog svært helt at sammenholde de positive værdiord i teksten de steder hvor der helt eller delvist knyttes op på de konkrete regler og hensyn, som styres af politikken om Personalegoder, og endnu ikke er endeligt afsluttet. Hilser denne politik velkommen, især den mulighed dermed for at italesætte de udfordringer unge medarbejdere kan have med at få arbejds -og familieliv til at hænge LMU for social- og sundhedssekretaria tet og konsulenter i voksen/ældreafdeli ngen Myndighedsenhede n Vigersted skole Træningsfunktione n Handicapområdet Myndighedsenhede n Teknisk Forvaltning Sundhedstjenesten 17

18 Fratrædel se sammen, hvor der i mange år har været meget fokus på seniorer. - sikre en gradvis erfarings- og videnoverlevering (mellemrum i videns overlevering) - Vejledning til livsfasepolitik (Der skal skabes sammenhæng mellem denne og personalegoder). Politikken har ikke mindre end 8 punkter som formål, måske kunne det bringes lidt ned! Politikken understreger også, at der skal ydes en aktiv indsats for at fastholde alle alders-grupper på arbejdsmarkedet. Vejledningen til politikken: Der er ikke 100 % sammenhæng med forslaget til personalego-der som var til høring inden jul. Spørgsmål til om der skulle stå noget om afskedigelser, udover fratrædelse? Vi synes, at fratrædelsessamtalen er et godt tilbud. Billedet er misvisende Fratrædelsessamtalen: Et godt initiativ. Vi har ikke formaliseret sådanne samtaler p.t., men vil gøre det fremadrettet Vi mener det skal være et tilbud til alle medarbejdere der fratræder. OMU Børne og Kulturforvaltningen Bøgely Nebs Møllegård Tinsoldaten Handicapområdet Benløse Børnehave Vi synes at det er godt tænkt og formuleret. Fremsynet og positivt (Det kræver sit af en 18

19 leder, hvis fratrædelse sker p.g.a. utilfredshed). Mener at det bør fremgå at medarbejder har mulighed for bisidder (evt. TR hvis medarbejder ønsker dette). I afsnit under forberedelse bør ordet tilpas tid defineres. Sætningen på side 2 bør fremhæves: Der arkiveres ikke materiale fra fratrædelsessamtalen i medarbejderens personalesag. Vi ser det som meget positivt, at man tilføjer denne praksis i personalepolitikken for hele Ringsted Kommune. God ide OK Vi mener det skal være et tilbud til alle medarbejdere der fratræder. Politikken tilføjes under vores mål er at : Ved uansøgt afsked respekteres de regler og retningslinjer, der er aftalt. Sundhedstjenesten Teknisk forvaltning Vigersted skole KLC Handicapområdet OMU- Børne- og Kulturforvaltningen I Ringsted er vi DUS I boblen du kan læse mere her henvises også til %20vejledninger%20i%20forbindelse%20med%20personalereduktioner.DOC %20overfor%20medarbejder.doc Det foreslå til dette afsnit: udkast fratrædelsessamtalen et tilbud til medarbejderen. at afsnittet Opfølgning skærpes, så det konkret sikres, at der sker en opfølgning på samtalen. Når sætningen står alene, er den svær at forstå, der vil hele tiden skulle forklares, hvad: D, U og S står for. Det virker bedre, at det siges; I Ringsted vil vi dialog, udvikling og sammenhæng. Selv om, det er en længere sætning, ved modtageren /læseren, med det samme, hvad der menes. Midtsjællands Aktiveringscenter Nebs Møllegård 19

20 Rygning DUS er den rigtige tanke fremadrettet. Et udtryk der kan huskes. Dialog, udvikling og sammenhæng er gode værdier, vi synes, det er konkrete værdier, vi kan være sammen om og støtte hinanden i, så vi oplever at værdierne bliver efterlevet. Der var enighed om, at Model 1 A er den model, som OMU kan tilslutte sig. Det er vores holdning, at den gældende lovgivning selvfølgelig skal overholdes. Rygere henvises til området bag laden, hvorved de er udenfor matriklen og udenfor børns synsvidde, men sådan at det er muligt at tilkalde rygerne om der skulle opstå behov for dette. Vores LMU har snakket rygepolitik, og vi anbefaler at man vælger model 1a. I forhold til rygepolitik ønskes forslag A. E-cigaretter ønskes ikke tilladt. Vedr. rygepolitikken anbefales model 1A Der været afstemning blandt personalet vedr. spørgsmålet om rygepolitik, og her var der stort flertal for mulighed A. altså ikke rygning indendørs, men mulighed for rygning uden for bygningen. På Ringsted Bibliotek anbefaler vi at sige ja til model A i forhold til rygepolitik. Rygning model 1 A anbefales, denne model giver LMU størst indflydelse på tilpasning af egne forhold. Rygning model 1 B anbefales ikke, denne model udstiller i urimelig grad ansatte der ryger. Rygere er afhængige af cigaretter, på lige fod med eks. lægeordineret medicin. Så fokus bør være at rygerne ikke er til gene for andre af kommunens personale. Under ryge politik føler vi, at vi som voksne mennesker bliver umyndiggjort, hvis OMU Staben Bøgely Trafik, Vej og Park Jobcentret Solbakken Borgerservice Ringsted bibliotek Valdemarskolen Toften Sundhedstjenesten Træningsfunktione n 20

21 det bliver sådan, at man ikke må ryge uden for matriklen i sin pause. Det er enhver rygers egen ret, om man vil følge den sunde linje. Tinsoldaten Vigersted skole Rygning Model 1.A og mener der børn tilføjes til Rygning i det fri: Inden for skole-,fritids.det samme gælder i og omkring adm. bygninger hvor borgere kommer. Træningsfunktionen foretrækker følgende forslag Rygning 1A, da vi mener Rygning 1B kan bringe en masse med sig som ikke er fordrende for det gode arbejdsmiljø hvem skal overvåge det personale der ryger? hvem skal angive dem? og hvad er sanktionen, hvis politikken overskrides? Træningsfunktionen ønsker, at der præciseres i Rygning 1A, at der kun ryges i overenskomstmæssige-/ lokal aftalte pauser, hvis denne besluttes. Benløse Børnehave Vedr. rygning har vi valgt model A i vores institution. En rygepolitik er et følsomt emne, da nogle medarbejdere oplever en restriktiv rygepolitik, som et indgreb i deres personlige frihed. Dette anerkender vi fuldt ud og det betyder også at der i Vigersted Skoles MED-udvalg blev udtrykt forskellige holdninger. Det er vores holdning at det skal tilstræbes at der er lige vilkår for alle medarbejdere i Ringsted kommune uanset vores meget forskellige arbejdspladser. Et bud fra flertallet i MED på Vigersted Skole er at rygepolitikken betyder at ingen medarbejdere ryger i betalt arbejdstid altså at rygning foregår i selvbetalte pauser. Der kan så være områder herunder skole- og SFO, hvor begrebet pause ikke er klart defineret, hvilket komplicerer implementering af en rygepolitik i praksis. Et mindretal anbefaler model A i forslaget. 21

22 Vi går ind for model 1A. Myndighedsenheden vil gerne tilslutte sig model 1A. Ved gennemlæsning af udkastet, har det i Myndighedsenheden skabt forvirring at man i model 1B begynder at liste alle de steder op, man ikke må ryge, når nu rygeforbudet i hht. Model 1B gælder over alt. Det giver anledning til at tænke, om der er steder, hvor man må ryge. Vedr. rygning har vi valgt model A i vores institution. Anbefaler model A som minimumsgrundlag for egen rygepolitik Med hensyn til rygepolitikken, så indstiller LMU at model 1A vedtages. Vi er i organisationen delt i forhold til model 1a og 1b, og vi er derfor ikke i stand til at anbefale hverken model 1a eller model 1b. I forhold til rygeforslagene vil ledelsen klart støtte model 1B, da det er borgens tarv der er i centrum. Medarbejdergruppen er derimod ikke enig om hvorvidt der støttes op om 1A eller 1B. Benløse Børnegård Myndighedsenhede n Tinsoldaten KLC Børne- og kulturforvaltningens LMU Handicapområdet Hjemmeplejen LMU for social- og sundhedssekretaria tet og konsulenter i voksen/ældreafdeli 22

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere