2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan"

Transkript

1 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system Skattemæssig behandling af typiske poster SKATs projekt om NemVirksomhed 20

3 1. Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med forundersøgelsen Enklere regnskaber fået kortlagt regnskabs- og bogføringsprocessen for små virksomheder i regnskabsklasse B, med henblik på at lette virksomhedernes administrative byrder gennem en digitaliseret løsning til udarbejdelse af virksomhedernes regnskaber. I forlængelse af forundersøgelsen er der iværksat en analyse, som skal undersøge, om der vil kunne laves en digital løsning, hvor virksomhedens digitale bogføringssystemer integreres med virksomhedernes regnskabsudarbejdelsessystemer og den digitale indberetning til myndighederne, herunder Erhvervsstyrelsen og SKAT. Deloitte har for Erhvervsstyrelsen i denne forbindelse opstillet en standardkontoplan for en typisk virksomhed i regnskabsklasse B, i form af handelsvirksomheder og mindre produktionsvirksomheder. Det er hensigten, at standardkontoplanen skal kunne anvendes af 80 % af virksomhederne i regnskabsklasse B. Der vil sidenhen kunne videreudvikles særlige tillæg til standardkontoplanen til de grupper af virksomheder, for hvem, der er særlige skatte- eller momsmæssige regler baseret på den generelle standardkontoplan. Nærværende notat indeholder en beskrivelse af den anvendte metode til opstillingen af standardkontoplanen og de afgrænsninger, som er foretaget ved opstillingen. I notatet er desuden beskrevet den skattemæssige behandling af de mest typiske transaktioner i den forudsatte type virksomheder i det omfang, at den skattemæssige behandling adskiller sig fra den regnskabsmæssige. Standardkontoplanen indeholder ligeledes oplysning om, hvilke konti, som kan tilføjes momskode og indeholder de konti, som er krævet for indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik. Endelig beskriver notatet et koncept for et system til opgørelse af den skattepligtige indkomst baseret på den opstillede standardkontoplan, og indeholder i det afsluttende kapitel en beskrivelse af muligheden for at genbruge dele af standardkontoplanen i SKATs projekt NemVirksomhed, som er rettet mod enkeltmandsvirksomheder. 3 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

4 2. Metode I dette afsnit beskrives standardkontoplanen overordnet, og der redegøres for den anvendte metode ved udarbejdelsen af standardkontoplanen Standardkontoplanens struktur Standardkontoplanen indeholder en række konti til brug for håndtering af regnskab, skat, moms og indberetning til Danmarks Statistik. Ved opbygningen af standardkontoplanen er der lagt vægt på, at det skal være muligt for den enkelte virksomhed at tilpasse standardkontoplanen i forhold til virksomhedens specifikke behov. Standardkontoplanen er på denne baggrund opbygget, så det er muligt at tilføje ekstra konti i resultatopgørelsen og balancen. De nye konti skal dog indsættes som underkonti til de allerede definerede konti. F.eks. vil balanceposten Likvide beholdninger kunne opdeles i yderligere underkonti, således at virksomheden kan have en særskilt bogføringskonto for hver bankkonto. Den valgte metode til opbygning af standardkontoplanen medfører, at kontoplanen kan gøres virksomhedsspecifik. Standardkontoplanen er således opsat på baggrund af en flad struktur, og kan anses som en bruttoliste af data. Baseret på formålet med et udtræk fra standardsystemet vil kontiene blive grupperet forskelligt. Ved et udtræk, som har til formål at opstille årsregnskabet, vil poster, som af skattemæssige årsager er underopdelt, blive summeret. Udtrækket bliver således formålsspecifikt. Det styrende for hvordan en nyoprettet konto behandles er alene, hvilken konto i standardkontoplanen som den er en underopdeling af, og hvilket formål kontoen tjener. Det er således vores forestilling ved en digitaliseret løsning, at det vil være muligt at danne formålsspecifikke udtræk fra systemet alt efter hvad den enkelte virksomhed ønsker specificeret og skal rapportere til forskellige myndigheder. Dette medfører, at der kan foretages automatiseringer på tværs af alle de virksomheder, som anvender standardkontoplanen. 4 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

5 Udformningen af standardkontoplanen er sket på baggrund af den beskrevne metode. Afhængig af de systemløsninger, som skal anvende standardkontoplanen, vil der kunne komme ændringer til denne. Den endelige standardkontoplan vil af tekniske årsager således kunne afvige fra den i dette notat opstillede Den anvendte metode Udformningen af standardkontoplanen er sket i fem faser, hvor data fra forskellige kilder er lagt til grund for de medtagede konti. De fem faser er særskilt beskrevet nedenfor. Overordnet kan processen illustreres med følgende figur: Årsregnskabsloven Standardkontoplanen er udarbejdet på baggrund af de krav, som følger af årsregnskabsloven til virksomheder i regnskabsklasse B. Udgangspunktet har således været årsregnskabslovens skema for balance i kontoform for regnskabsklasse B, C og D (årsregnskabslovens bilag 2, skema 1) og skema for opstilling af artsopdelt resultatopgørelse for virksomheder i regnskabsklasse B (årsregnskabslovens bilag 2, skema 3). Ved at anvende årsregnskabsloven som udgangspunkt for opstillingen af standardkontoplanen sikres det, at standardkontoplanen kan danne grundlag for opstillingen af årsregnskabet efterfølgende Digitalt indberettede årsrapporter For at identificere, hvorvidt der er yderligere poster i resultatopgørelsen eller balancen, som anvendes af en bredere kreds af virksomheder, er der foretaget en analyse af data på baggrund af de digitalt indberettede årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen i XBRL-format. Datasættet er baseret på udtræk for årsrapporter med balancedato i 2013, hvor taksonomien er anvendt. Datasættet er segmenteret således, at alene data for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B er medtaget. Poster, som anvendes af mere end 1,5 % af virksomhederne, men som ikke er krævet i årsregnskabslovens skemaer, er tilføjet i standardkontoplanen. Poster, der vedrører virksomhedskategorier, som standardkontoplanen er forudsat ikke skal omfatte (f.eks. ejendomsselskaber) er dog ikke medtaget. I det omfang der er tilføjet nye balanceposter, er disse tilføjet som både kort- og langfristede, hvor dette er relevant. 5 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

6 Indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik Danmarks Statistik kræver, at visse virksomheder indberetter regnskabsstatistik. For virksomheder i regnskabsklasse B er det dog muligt at indsende det interne regnskab og tilhørende specifikationer for udvalgte poster. 1 Disse poster er indarbejdet i standardkontoplanen således, at virksomhedens pligt til indberetning til Danmarks Statistik kan opfyldes på baggrund af indsendelse af det interne regnskab baseret på standardkontoplanen. Dette vil medføre en administrativ lettelse for virksomhederne ved indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik, da virksomheden ikke skal udarbejde yderligere data end det data, som allerede fremgår af standardkontoplanen Konti til håndtering af moms og skat Momsmæssige konti Standardkontoplanen er udarbejdet med henblik på at identificere poster, hvor der generelt set er forskel på den momsmæssige og den regnskabsmæssige behandling af transaktionerne, og hvor det er vurderet hensigtsmæssigt med separate konti til håndtering af den momsmæssige behandling. Disse poster er herefter underopdelt. Herudover er der indsat konti til brug for momsindberetning og momsafstemning Skattemæssige konti Standardkontoplanen er suppleret med identificerede poster, hvor der for størstedelen af virksomhederne omfattet af analysen er forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling af transaktionerne, og hvor det er vurderet hensigtsmæssigt med en separat konto i standardkontoplanen for at kunne håndtere den skattemæssige behandling. Med henblik på at kunne foretage en digitaliseret simpel opgørelse af skattepligtig indkomst, er der derfor i standardkontoplanen indsat separate konti, som har til formål at lette udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst i en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, som har enkle skattemæssige forhold. I standardkontoplanen er der indarbejdet konti til brug for regulering af de mest almindeligt forekommende permanente og tidsmæssige afvigelser mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier. Ud for de konti der er tilføjet af hensyn til den efterfølgende opgørelse af den skattepligtige indkomst, er der tilføjet henvisning til de relevante bestemmelser i skattelovgivningen (f.eks. ligningsloven, selskabsskatteloven mv.). 1 Muligheden følger af Bekendtgørelse om obligatorisk indberetning til Danmarks Statistik. Muligheden er jf. bekendtgørelsen 6, stk. 3, fritaget for digital indberetning indtil 31. december Virksomhedens interne regnskab, hvor specifikationer af følgende poster skal indsendes: Nettoomsætning, husleje, el, varme, leje af personale, underentrepriser, leje/leasing og tab på debitorer. 6 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

7 Grundet kompleksiteten i skattelovgivningen, og de deraf følgende forskelle mellem årsregnskabsloven og skattelovgivningen, er det ikke muligt at indarbejde konti i standardkontoplanen, som tager højde for alle potentielle skattemæssige reguleringer. I kapitel 5 er de skattemæssige forhold yderligere beskrevet Yderligere konti til opfølgning af økonomi, muligheder for afstemninger mv. Slutteligt er der foretaget en gennemgang af standardkontoplanen for at identificere, hvorvidt standardkontoplanen indeholder de poster, som virksomhederne, ud fra vores erfaringsmæssigt ofte anvender i beslutningsprocessen (controlling) i virksomhederne og til afstemninger i virksomhederne, herunder bevægelser på materielle og immaterielle anlægsaktiver samt konti til lønafstemning. I resultatopgørelsen er der primært foretaget en underopdeling af poster under andre eksterne omkostninger. 7 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

8 3. Afgrænsning I dette afsnit redegøres der for de afgrænsninger, som er foretaget ved opstillingen af standardkontoplanen. Som nævnt har udarbejdelsen af standardkontoplanen taget udgangspunkt i en virksomhed omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B. Virksomheder i denne regnskabsklasse udgør ca. 95 % af de ca virksomheder, der årligt indsender årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Standardkontoplanen omfatter alene poster, som er relevante for aktie- og anpartsselskaber, da de udgør langt hovedparten af de virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B. Målet for standardkontoplanen er, at den kan anvendes for hovedparten af virksomhederne i regnskabsklasse B, som typisk er handels- og mindre produktionsvirksomheder. Udgangspunktet for udarbejdelsen af standardkontoplanen er de lovgivningsmæssige minimumskrav i årsregnskabsloven samt minimumskravene i moms- og skattelovgivningen. Eventuelle tilvalg af bestemmelser fra højere regnskabsklasser, f.eks. præsentation af komplette regnskabsmæssige anlægsnoter, er således ikke inkluderet i standardkontoplanen Særlige regnskabsmæssige afgrænsninger Standardkontoplanen er opstillet med udgangspunkt i en artsopdelt resultatopgørelse og balance i kontoform, der er de i praksis typisk anvendte opstillingsformer. Virksomheder omfattet af særlige skatte- eller momsmæssige regler, som f.eks. landbrugsvirksomheder, ejendomsselskaber og finansielle virksomheder mv. anses ikke som typiske virksomheder i regnskabsklasse B. Standardkontoplanen er således ikke udarbejdet med henblik på at finde anvendelse på disse virksomheder og deres særlige behov. Standardkontoplanen og de skatte- og momsmæssige analyser er derfor ikke udtømmende for alle virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, men indeholder de elementer og forhold, som det må forventes vil være gældende for en større kreds af virksomheder. I kapitel 5 er de skattemæssige afgrænsninger og begrænsninger yderligere beskrevet for de enkelte regnskabsposter Særlige momsmæssige afgrænsninger Det er i analysen forudsat, at der er tale om 100 % momspligtige virksomheder. I standardkontoplanen er der endvidere foretaget afgrænsning vedrørende følgende forhold: Køb fra udlandet med pålagt lokal moms. Dette omfatter typisk køb af hotelovernatninger i udlandet, bespisning i udlandet og adgang til messer, konferencer og lign. i udlandet. Hvis køb fra udlandet med pålagt lokal 8 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

9 moms konteres på konti opsat med momskode til automatisk momsfradrag, medfører det ukorrekt momsbehandling. Omvendt betalingspligt på handel med metalskrot og CO 2 -kvoter. Indenlandsk handel med metalskrot og CO 2 -kvoter mellem virksomheder er omfattet af omvendt betalingspligt. Både sælger og køber af disse ting er således omfattet af en særlig momsbehandling. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Andre salg med 0-sats end salg til udlandet. Ud over salg til udlandet omfatter salg til 0-sats f.eks. salg af aviser og salg til visse skibe og fly. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Situationer hvor der skal beregnes udtagningsmoms eller byggemoms. Dette er situationer, der er sjældent forekommende. Udtagningsmoms skal beregnes i visse situationer når aktiver, der er indkøbt til virksomheden overgår til privat anvendelse, mens byggemoms skal beregnes når virksomhedens egne ansatte udfører arbejde på virksomhedens egen faste ejendom. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Forskellig momsbehandling af transaktioner vedrørende fast ejendom. Der er ikke indsat momskode på tilgang af grunde og bygninger. Handel med gamle ejendomme er momsfrit, mens handel med byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt. Eftersom det mest forekommende er handel med momsfrie gamle ejendomme er det valgt ikke af indsætte momskode. Modellen tager således ikke højde for køb af momspligtige grunde og bygninger. Tilgang af aktiver, der sker ved køb som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse. Når aktiver indkøbes som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, sker indkøbet uden pålagt moms. Der er i denne situation ikke købsmoms at fradrage. Indkøb af aktiver ved en momsfri virksomhedsoverdragelse er imidlertid sjældent forekommende i forhold til almindeligt køb, der er pålagt moms. Det er derfor i kontoplanen anført, at der kan påføres momskode på konti i balancen, hvor der konteres køb af aktiver med henblik på beregning af momsfradrag. Den momsmæssige behandling af salg af aktiver. Salg af aktiver, hvor der har været fradragsret for moms ved købet er momspligtigt. Der skal således afregnes moms af salgsprisen. Dette vurderes ikke at kunne styres via momskoder, da det ved salget alene er tab eller gevinst, der indgår i resultatopgørelsen samtidig med, at der i balancen foretages konteringer med henblik på at fjerne det solgte aktivs kostpris og afskrivninger. De materielle anlægsaktiver er ikke underopdelt så der tages hensyn til indkøb uden momsfradragsret. Indkøb af materielle anlægsaktiver uden momsfradragsret omfatter kun indkøb af personbiler, hvilket vurderes at være sjældent forekommende. 9 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

10 Indberetning til Intrastat (Danmarks Statistik). Virksomheder, der køber varer i andre EU-lande for mindst 6 mio. kr. årligt eller sælger varer for mindst 5 mio. kr. årligt til andre EU-lande er pligtige til at foretage indberetning til Intrastat. Dette antages kun at omfatte få virksomheder i regnskabsklasse B. Herudover skal der til Intrastat ske indberetning af oplysninger (f.eks. varekode), som ikke kan indarbejdes i en kontoplan. Momsbekendtgørelsens krav til konti vedrørende handel med udlandet er ikke indarbejdet i kontoplanen. Momsbekendtgørelsens 80 giver mulighed for, at virksomhederne i stedet kan udsøge de tilsvarende oplysninger elektronisk. Dette er den almindeligt anvendte fremgangsmåde, hvorfor standardkontoplanen afspejler dette. Det er således almindeligt, at de nødvendige oplysninger dannes ved udtræk på baggrund af landekoder på debitorer og kreditorer. 10 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

11 4. Koncept for system I dette afsnit beskrives overordnet, hvordan en digitaliseret løsning for opgørelse af skattepligtig indkomst vil kunne opbygges på baggrund af standardkontoplanen. Afsnittet er ikke en teknisk præsentation af en digitaliseret løsning. Der tages derfor forbehold for, hvorvidt løsningen er teknisk mulig at udvikle. Baseret på data fra standardkontoplanen vil det være muligt i en digitaliseret løsning automatisk at opgøre størstedelen af den skattepligtige indkomst eller komme med et udkast til denne, som eventuelt efterfølgende skal tilrettes manuelt, jf. nærmere beskrivelse af niveauopdeling i nedenstående afsnit. Vi forestiller os således, at løsningen vil kunne opbygges sådan, at opgørelse af den skattepligtige indkomst foretages i niveauer. En opbygning af niveauer kan f.eks. være baseret på typen og kompleksiteten af reguleringerne. Eksempel på en niveauopdeling: 1. Behandling af simple permanente forskelle (eksempelvis begrænset skattemæssig fradragsret for repræsentationsomkostninger, ikke skattemæssigt fradrag for fx renter til SKAT og ikke skattepligt af renteindtægt fra SKAT). 2. Behandling af simple tidsmæssige forskelle (eksempelvis forskel mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger grundet forskellig afskrivningsmetode og periode på fx driftsmidler og indretning af lejede lokaler og forskel imellem skattemæssigt og regnskabsmæssigt tidspunkt for fradrag ved periodeafgrænsningsposter og hensættelser). 3. Behandling af komplekse forskelle (manuelle tilpasninger, eksempelvis rentefradragsbegrænsning, indregning af skattemæssigt resultat i K/S-andele ejet af selskabet og opgørelse af skattemæssig ejendomsavance). De enkelte niveauer vil herefter kunne opdeles yderligere, således at de enkelte steps i opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages på delniveauer. For niveau 1 og 2 vil behandlingen i stor udstrækning kunne håndteres på baggrund af standardkontoplanen. Niveauerne kan både indeholde steps, som er fuldt automatiske, og steps, som kræver valg fra brugeren eller indtastning af yderligere oplysninger, som ikke er indeholdt i standardkontoplanen. 11 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

12 F.eks. indeholder standardkontoplanen konti med beløb, som indgår direkte i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som konto Rentetillæg mv. fra det offentlige, ej skattepligtig. Her vil yderligere oplysninger fra brugeren ikke være nødvendige. I et system vil det herudover være muligt, at brugerne i processen for de enkelte delniveauer supplerer med yderligere data end de data, som standardkontoplanen indeholder. Dette kan f.eks. være: Valg af principper for opgørelsen af den skattepligtige indkomst (skatterettens anvendte regnskabspraksis) F.eks. hvorvidt tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser skal opgøres efter realisations- eller lagerprincippet. Valg af skattemæssige afskrivningsperioder F.eks. relevant for beregningen af de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og bygninger, hvor virksomheden kan vælge afskrivningsprocent inden for et nærmere defineret interval. Indtastning af historiske data F.eks. indtastning af den skattemæssige driftsmiddelsaldo for foregående år, hvis systemet ikke understøtter, at data hentes automatisk. Hvis der ønskes en yderligere automatisering af opgørelsen af den skattepligtige indkomst, vil det være nødvendigt at indføre skyggekonti med de skattemæssige værdier i balancen. Dette vil være nødvendigt for alle konti, hvor der kan være forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi. F.eks. vil det være muligt at indføre skyggekonti for driftsmidler i balancen. Det vil medføre, at standardkontoplanen ligeledes vil indeholde de skattemæssige værdier. Formålet med skyggekontiene vil være, at beløb, som skal anvendes ved fremtidig opgørelser er tilgængelige, så de kan indlæses automatisk. Skyggekontiene vil således samlet set ikke have effekt på eksempelvis årsrapporten. Som et alternativ til skyggekonti kan oplysninger lagres på anden vis. Eksempel vil den skattemæssige driftsmiddelsaldo kunne lagres ved indberetning og via indberetningsløsningen være tilgængelig ved efterfølgende indberetning. Såfremt standardkontoplanen på den regnskabsmæssige del udbygges med et anlægskartotek, vil der være mulighed for, at dette ligeledes opsættes til at håndtere de skattemæssige værdier af aktiverne. Niveau 3 vil være af en sådan karakter, at behandlingen vil skulle ske manuelt. Der henvises til beskrivelsen i kapitel 5 for eksempler på, hvilke forhold, som vil kunne indgå i de enkelte niveauer. 12 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

13 5. Skattemæssig behandling af typiske poster Herunder er belyst den skattemæssige behandling af de mest typiske regnskabsposter for en virksomhed i regnskabsklasse B i form af mindre handels- og produktionsvirksomheder. Under relevante regnskabsposter er det oplyst, hvilke reguleringer der oftest skal foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en virksomhed i regnskabsklasse B Typer af forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat De potentielle forskelle mellem det regnskabsmæssige resultat og den skattepligtige indkomst kan opdeles i to forskellige grupper: Simple tidsmæssige og permanente forskelle Denne gruppe omfatter forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling, som i stort omfang vil kunne håndteres i et underliggende niveau. Permanente forskelle opstår eksempelvis når virksomheden afholder omkostninger, der ikke er skattemæssigt fradrag for, heller ikke på et senere tidspunkt. Det kan f.eks. være bøder og renter til det offentlige. Dette føres på en særskilt konto i kontoplanen, som kan hentes direkte over i den automatiske opgørelse af skattepligtig indkomst. Som eksempel på tidsmæssige forskelle kan nævnes den skattemæssige driftsmiddelsaldo, hvor den skattemæssig værdi af aktiverne kan håndteres ved dannelse af skatteregnskabet/opgørelse af den skattepligtige indkomst med udgangspunkt i standardkontoplanen. Konti, der er relevante for at opgøre den almindelig skattemæssige driftsmiddelsaldo er indarbejdet i standardkontoplanen (se nærmere neden for om de forskellige skattemæssige driftsmiddelsaldi). Andre eksempler på tidsmæssige forskelle er regnskabsmæssige hensættelser og regnskabsmæssige periodeafgrænsningsposter, hvor der ofte vil være forskel over til det skattemæssige fradragstidspunkt. Vi har i standardkontoplanen indsat særskilte konti til håndtering af disse forskelle Komplicerede tidsmæssige og permanente forskelle I den anden gruppe ligger de mere komplekse skattemæssige regler, hvor det efter vores opfattelse ikke umiddelbart er muligt at indarbejde grundlag for opgørelse efter disse regler i et eller flere niveauer af standardkontoplanen. Som eksempel herpå kan nævnes reglerne i ligningsloven om tynd kapitalisering og øvrige rentefradragsbegrænsningsregler. Af andre forskelle kan nævnes et selskabs ejerandele i transparente enheder (f.eks. K/Sandele, P/S-andele og I/S-andele), hvor indregning af det skattemæssige resultat må 13 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

14 håndteres i et særskilt niveau, da det normalt ikke er det skattemæssige resultat, som indgår i bogføringen for en virksomhed i regnskabsklasse B Særligt om skattemæssige driftsmiddelsaldi Skattemæssigt skal driftsmidlerne opdeles i flere forskellige kategorier, hvor den mest almindeligt forekommende er kategorien med almindelige driftsmidler og skibe under 20 tons (afskrivningsloven 5). Standardkontoplanen er derfor indrettet med henblik på at håndtere denne driftsmiddelsaldo. Aktiver der hører til i de øvrige driftsmiddelsaldi vurderes ikke at være almindeligt forekommende hos selskaber i regnskabsklasse B. Øvrige driftsmiddelsaldi omfatter bl.a. tunge anlægsaktiver og infrastrukturanlæg (afskrivningsloven 5B og 5C). Hvis det senere vurderes relevant kan standardkontoplanen udbygges med disse kategorier. Standardkontoplanen omfatter desuden ikke særlige konti til brug for opgørelse af skattemæssig driftsmiddelsaldo for den såkaldte 115%-saldo (afskrivningsloven 5D). Tilgang til denne driftsmiddelsaldo udløb pr , og fremadrettet vil den derfor kun være relevant i forhold til at afskrive skattemæssigt på en eventuelt eksisterende saldo, hvilket forslås at blive håndteret i et særskilt skatteniveau og ikke i standardkontoplanen Skattemæssig behandling af typiske poster Repræsentationsomkostninger Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan repræsentationsomkostninger alene fradrages med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter, jf. ligningsloven 8, stk. 4. Der er tale om en permanent afvigelse, idet det beskårne fradrag ikke i senere perioder vil kunne fradrages. I standardkontoplanen er indsat en konto til bogføring af repræsentationsomkostninger med begrænset fradragsret. Reguleringen i opgørelse af den skattepligtige indkomst kan (forudsat korrekt bogføring) opgøres direkte på baggrund af saldoen på bogføringskontoen, ved at tilbageføre 75 % af den afholdte omkostning. Herved opnås alene skattemæssigt fradrag for 25 % af den afholdte omkostning Debitorer Udgangspunktet er, at tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (debitorer) skattemæssigt indregnes efter realisationsprincippet, hvilket vil sige, at der skattemæssigt opnås fradrag for tab på debitorer, når tabet er realiseret. Som alternativ til realisationsprincippet har selskaber også mulighed for at vælge lagerprincippet på debitorer. Ved anvendelse af lagerprincippet opnås der fradrag for beløb hensat til imødegåelse af tab før tabet er realiseret. Hvis et selskab anvender realisationsprincippet skal regnskabsmæssige nedskrivninger af debitorer til imødegåelse af tab tilbageføres ved den skattepligtige indkomstopgørelse, således at den skattepligtige indkomst alene indeholder fradrag for konstaterede tab. Der opstår herved en tidsmæssig forskel mellem den regnskabs- og skattemæssige værdi af debitorer, da det skattemæssige fradragstidspunkt udsættes til et eventuelt tab er endeligt konstateret. I standardkontoplanen er indsat to konti i resultatopgørelsen til bogføring af nedskrivning på debitorer; Konstaterede tab på debitorer og Regulering af hensættelse til tab på debitorer. Ved anvendelse af realisationsprincippet på debitorer skal kontoen Regulering af hensættelse til tab på debitorer tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 14 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

15 Hvis lagerprincippet vælges indregnes nedskrivning af debitorer såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen, og der vil typisk ikke være nogen reguleringer på debitorer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis lagerprincippet én gang er valgt, kan der ikke skiftes tilbage til realisationsprincippet, uden tilladelse fra SKAT. I den digitaliserede løsning kan der opstilles et valg mellem realisations- og lagerprincippet, således at den regnskabsmæssige hensættelse til tab på debitorer automatisk tilbageføres i opgørelse af skattepligtig indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet. Urealiserede valutakursreguleringer på debitorer i udenlandsk valuta skal tillige tilbageføres i opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet. I standardkontoplanen er indsat konti til brug for dette Driftsmidler omfattet af afskrivningslovens 5 Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Skattemæssigt afskrives der efter følgende hovedprincipper på driftsmidler omfattet af afskrivningslovens 5: Driftsmidler: max 25% saldoafskrivning It-software: 100% straksafskrivning Småaktiver u/ den skattemæssige grænse: 100% straksafskrivning Konti der er relevante for at opgøre den almindelige skattemæssige driftsmiddelsaldo er indarbejdet i standardkontoplanen. På baggrund af opdelingen i standardkontoplanen kan der automatisk trækkes oplysninger til brug for opgørelse af årets til- og afgange på den skattemæssige driftsmiddelsaldo. Ved afgang på driftsmidlerne skal salgssummen for de afhændede aktiver fratrækkes i driftsmiddelsaldoen. Salgssummen kan beregnes automatisk på baggrund af konti i standardkontoplanen. Ved afståelse af driftsmidler skal det regnskabsmæssige tab eller avance ikke indgå i den skattepligtige indkomst, og der er derfor indsat er særskilt konto hertil i standardkontoplanen. Denne konto kan hentes direkte over i den digitaliserede løsning, hvor den skattepligtige indkomst opgøres og beløbet tilbageføres. Primoværdien af den skattemæssige driftsmiddelsaldo skal indtastes manuelt i den skattemæssige driftsmiddelsaldo-opgørelse. Der kan foretages skattemæssige saldoafskrivninger på mellem 0 %-25 % på denne driftsmiddelsaldo. I opgørelse af skattepligtig indkomst skal der derfor hvert år kunne indtastes den ønskede afskrivningsprocent i den digitaliserede løsning, jf. afsnit 4: Koncept for system. Skattemæssigt skal driftsmidlerne opdeles i flere forskellige kategorier, hvor den mest almindeligt forekommende er kategorien med almindelige driftsmidler og skibe under 20 tons (afskrivningsloven 5). Standardkontoplanen er derfor indrettet med henblik på at håndtere denne driftsmiddelsaldo. Aktiver der hører til i de øvrige driftsmiddelsaldi vurderes ikke at være almindeligt forekommende hos selskaber i regnskabsklasse B. Øvrige driftsmiddelsaldi omfatter bl.a. tunge anlægsaktiver og infrastrukturanlæg (afskrivningsloven 5B og 5C). Hvis det senere vurderes relevant kan standardkontoplanen udbygges med disse kategorier. Standardkontoplanen omfatter desuden ikke særlige konti til brug for opgørelse af skattemæssig driftsmiddelsaldo for den såkaldte 115%-saldo (afskrivningsloven 5D), som beskrevet indledningsvis Obligationer Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab på obligationer indregnes såvel regnskabs- som skattemæssigt i resultatopgørelsen. 15 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

16 Det lægges til grund, at obligationer regnskabsmæssigt indregnes til dagsværdi pr. statusdagen. Skattemæssigt skal obligationer behandles efter lagerprincippet, hvor de ligeledes indregnes til dagsværdi pr. statusdagen. Der er derfor ingen tidsmæssige eller permanente forskelle mellem den regnskabs- og skattemæssige behandling af realiserede og urealiserede tab/avancer på obligationer for selskaber Aktier Koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier Resultatandele og udbytte af dattervirksomheder og associerede virksomheder samt øvrige koncernaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4A og 4B skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Regnskabsmæssigt indregnet resultat af og udbytte fra andele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt øvrige koncernaktier tilbageføres derfor i opgørelse af skattepligtig indkomst. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti for indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Reguleringen i opgørelse af den skattepligtige indkomst kan derfor laves direkte ved at tilbageføre saldoen på bogføringskontoen. Det er tale om en permanent afvigelse Porteføljeaktier En aktie, der skattemæssigt hverken er en koncernselskabsaktie eller datterselskabsaktie er skattemæssigt en porteføljeaktie. Som hovedregel er der tale om porteføljeaktier når ejerandelen af under 10 %. Porteføljeaktier underopdeles yderligere i to grupper: Noterede porteføljeaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9: Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab samt udbytter indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen til statusdagens kurs, da der skattemæssigt er krav om indregning efter lagerprincippet. Der er derfor ikke forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling, og der skal ikke foretages nogen regulering hertil i opgørelse af skattepligtig indkomst. I standardkontoplanen er der indsat separate konti til henholdsvis udbytte og avance/tab af noterede porteføljeaktier. Unoterede porteføljeaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4C: I årsregnskabet medtages både urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab samt udbytter i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke kursgevinster og -tab, da de er henholdsvis skattefri og ej fradragsberettigede. Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab skal således tilbageføres i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I standardkontoplanen er der indsat en separat konto til henholdsvis avance/tab af unoterede porteføljeaktier, således at disse kan hentes direkte fra standardkontoplanen over i den digitaliserede løsning. Udbytte fra unoterede porteføljeaktier er fortsat skattepligtige. Udbytte udloddet efter 1. januar 2015 og fremefter skal dog kun medregnes til den skattepligtige indkomst med 70 % af det modtagne udbytte. I standardkontoplanen er der indsat en separat konto til udbytte af unoterede porteføljeaktier. Saldo på denne konto vil kunne hentes fra standardkontoplanen over i den digitaliserede løsning, hvor det foreslås at der indsættes en regneregel, således at kun 70 % af det bogførte udbytte medregnes til den skattepligtige indkomst. 16 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

17 Varelager Nedskrivning for ukurans Varebeholdninger måles regnskabsmæssigt oftest til kostpris (FIFO) eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. I de tilfælde kan varebeholdningerne skattemæssigt indregnes til samme værdier, og hvis der ikke er foretaget nedskrivning for ukurans, vil der derfor ikke være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af varelageret. De skattemæssige regler om nedskrivning for ukurans af varebeholdninger er udformet af praksis på området og fremgår ikke direkte af varelagerloven. Skattemæssigt findes der flere forskellige accepterede metoder til nedskrivning for ukurans, herunder en procentregel, skønsmæssig nedskrivning og indirekte beregning af dagspris for ukurante varer (jf. Juridisk Vejledning afsnit C.C om ukurans). Der vil derfor i nogen tilfælde opstå forskel på den regnskabsmæssige nedskrivning for ukurans og den skattemæssigt fradragsberettigede nedskrivning for ukurans på et varelager. I standardkontoplanen er indsat en særskilt konto for regnskabsmæssig nedskrivning af varelager. Denne vil så kunne tilbageføres automatisk i opgørelsen den skattepligtige indkomst, så der ikke gives skattemæssigt fradrag herfor. Det foreslås at eventuel skattemæssig nedskrivning for ukurans skal indtastes manuelt, da det umiddelbart vurderes, at dette ikke kan indarbejdes som en automatisk regulering i opgørelse af skattepligtig indkomst. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel IPO på varelager Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter regnskabsmæssigt omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger (IPO). Regnskabsmæssigt aktiveres IPO-andelen derved på varelageret. For virksomheder i regnskabsklasse B er det dog valgfrit om IPO indregnes på varelaget. Skattemæssigt kan der opnås fradrag for disse omkostninger allerede i afholdelsesåret, og årets ændring i tillæg for indirekte produktionsomkostninger tilbageføres derfor ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis IPO-andelen ikke er aktiveret på varelaget regnskabsmæssigt, vil der ikke skulle foretages regulering i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Da indregning af IPO for de omfattede virksomheder er valgfri er der ikke indarbejdet konti til brug for dette i standardkontoplanen Ejendomme Afskrivninger Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Ikke alle bygninger er skattemæssigt afskrivningsberettigede. F.eks. kan der ikke afskrives skattemæssigt på kontorer, beboelse (bortset fra hoteller) og lægeklinikker, mens der godt kan afskrives på f.eks. fabrikker og lagerlokaler. Ved vurdering af om der er skattemæssig afskrivningsret, skal der også tages højde for reglerne om afskrivning på accessoriske bygninger, og om der kan afskrives på installationer i bygningen. Grunde kan der ikke afskrives på skattemæssigt. Der skal derfor konkret tages stilling til hver enkelt ejendom, når det skattemæssige afskrivningsgrundlag skal opgøres. Når det skattemæssige afskrivningsgrundlag er opgjort, vil dette kunne indtastes manuelt, hvorefter der kan laves en delvist automatiseret beregning af skattemæssige afskrivninger på de afskrivningsberettigede bygninger og installatio- 17 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

18 ner i selskabet. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel 4. Skattemæssigt afskrives der lineært på bygninger og installationer, og der kan afskrives op til 4 % årligt. For hver bygning skal der derfor i en digitaliseret løsning af skattepligtig indkomst kunne indtastes den ønskede afskrivningsprocent for året. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel Afståelse Ved afståelse af en ejendom skal det regnskabsmæssige tab eller avance ikke indgå i den skattepligtige indkomst, og der er derfor indsat er særskilt konto hertil i standardkontoplanen. Denne konto kan hentes direkte over i en digitaliseret løsning og beløbet kan tilbageføres i opgørelse af den skattepligtige indkomst. Der skal herefter foretages en beregning af skattemæssig ejendomsavance/-tab ved afståelse. Dette vurderes at være for komplekst til at kunne indarbejdes i en digitaliseret løsning for opgørelse af skattepligtig indkomst. Det foreslås derfor, at der i opgørelse af den skattepligtige indkomst indsættes et felt til manuel indtastning af skattemæssig ejendomsavance/- tab Periodeafgrænsningsposter Regnskabsmæssigt består f.eks. periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiverne typisk af forudbetalte omkostninger, som regnskabsmæssigt først skal indregnes i en senere periode. Skattemæssigt er udgangspunktet, at sådanne forudbetalte omkostninger er fradragsberettigede, når de opfylder pligtpådragelsesprincippet. Der vil derfor ofte være forskel på det regnskabsmæssige og skattemæssige fradragstidspunkt for periodeafgrænsningsposter, og der opstår derved tidsmæssige forskelle. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti til håndtering af disse forskelle, således at der allerede ved bogføringen skal tages stilling til, om der i indeværende år er skattemæssig fradragsret. Periodeafgrænsningsposter, hvor der ikke er skattemæssig fradragsret i indeværende år, skal således bogføres på en særskilt konto. Denne konto kan herefter hentes direkte over i en digitaliseret løsning til opgørelse af skattepligtig indkomst. Regulering af periodeafgrænsningsposter i opgørelse af skattepligtig indkomst vil ofte blive ført som en primo-/ultimo-korrektion, hvilket kan indarbejdes i standardkontoplanen Likvider, bankgæld og prioritetsgæld For en typisk virksomhed i regnskabsklasse B vil der normalt ikke være forskel på indregningen regnskabsmæssigt og skattemæssigt for likvider, bankgæld og prioritetsgæld. Dog kan der opstå tidsmæssige forskelle, hvis prioritetsgæld regnskabsmæssigt måles til amortiseret kostpris, da afdragsprofilen vil være forskellig regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Hvis likvider, bankgæld og prioritetsgæld regnskabsmæssigt indregnes til kursværdien på gælden, kan der også opstå en forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling. Likvider, bankgæld og prioritetsgæld skal skattemæssigt indregnes efter realisationsprincippet, således at kurstab eller gevinst på gælden først skal indregnes når den realiseres. I standardkontoplanen er indsat en særskilt konto for kurstab- og avancer på likvider, bankgæld og prioritetsgæld. 18 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

19 Valutakursreguleringer Valutakursgevinster og -tab beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke vil være forskel på indregningen heraf regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Undtaget herfra er urealiserede valutakursreguleringer på debitorer samt koncernfordringer, hvis virksomheden vælger realisationsprincippet på en af disse eller begge. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti til valutakursreguleringer på debitorer og koncernfordringer, således at korrektion heraf kan foretages direkte i en digitaliseret løsning til opgørelse af skattepligtig indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet for debitorer og/eller koncernfordringer. Det vil dog kræve, at der i opgørelsen af skattepligtig indkomst indarbejdes en mulighed for at angive virksomhedens valg. 19 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

20 6. SKATs projekt om NemVirksomhed I dette afsnit beskrives overordnet i hvilket omfang standardkontoplanen vurderes at kunne bruges i sammenhæng med SKATs projekt om NemVirksomhed Som nævnt er standardkontoplanen indrettet med henblik på primært at understøtte udarbejdelse af opgørelse af skattepligtig indkomst for små aktie- og anpartsselskaber omfattet af regnskabsklasse B. Standardkontoplanen er derfor ikke særskilt indrettet til at kunne understøtte en opgørelse af skattepligtig indkomst for enkeltmandsvirksomheder. Ved vurdering af hvilke elementer i standardkontoplanen der kan bruges i sammenhæng med SKATs projekt om NemVirksomhed, har vi taget udgangspunkt i en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed uden ansatte omfattet af regnskabsklasse A. Enkeltmandsvirksomheder underlagt personlig beskatning hos ejeren vil kunne anvende langt størstedelen af kontiene i standardkontoplanen. De fleste konti i standardkontoplanen vil således kunne anvendes til at opstille regnskabsmæssig resultatopgørelse og balance for en enkeltmandsvirksomhed også. For enkeltmandsvirksomheder vil opgørelse af skattepligtig indkomst for virksomheden skulle opgøres under hensyn til særreglerne herom i eksempelvis ligningsloven og kursgevinstloven. For visse poster i opgørelse af den skattepligtige indkomst er der derfor andre skattemæssige regler for enkeltmandsvirksomheder end for selskaber. Vi har her listet eksempler hvor der kan være forskel på de skattemæssige regler for selskaber omfattet af regnskabsklasse B og for enkeltmandsvirksomheder: Tidspunkt for fradrag for hensættelse til tab på debitorer Kurstab og -avancer samt afkast på værdipapirer Private andele af omkostninger Konti i standardkontoplanen vedrørende ovennævnte eksempler vil derfor skulle tilrettes for at kunne anvendes til brug for opgørelse af skattepligtig indkomst for en enkeltmandsvirksomhed. Der kan tillige blive behov for at tilføje nye konti i standardkontoplanen til håndtering af forskelle mellem grundlaget for opgørelse af skattepligtig indkomst af enkeltmandsvirksomheder og regnskabsklasse B-selskaber. Ud over forskelle i opgørelsen af den skattepligtige indkomst er der også forskel på beregning af skatten af den skattepligtige indkomst for enkeltmandsvirksomheder. I det omfang systemet skal kunne håndtere den efterfølgende skatteberegning på baggrund af den opgjorte skattepligtige indkomst, skal der tages højde for om det skattemæssige resultat i enkeltmandsvirksomheden beskattes som personlig indkomst eller om der vælges beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen (jf. virksomhedsskatteloven). Ved beskatning efter virksomhedsskatteloven skal der eksempelvis tages højde for indskudskonto, hævninger, hensat til senere hævning eller opgjort kapitalafkastgrundlag. 20 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg

3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg 3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg CVR-nr. 36 02 94 39 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016. Ole Madsen Dirigent Olof

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 L.K.S.

ÅRSRAPPORT 2014 L.K.S. Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 L.K.S. ApS Hestehavevej 16 4654 Faxe Ladeplads CVR nr. 34612080 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2 4640 Faxe Fremlagt

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den COSMO CPH A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/07/2015 Morten Munch Johansen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSKOV VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Gunnar Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere