2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan"

Transkript

1 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system Skattemæssig behandling af typiske poster SKATs projekt om NemVirksomhed 20

3 1. Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med forundersøgelsen Enklere regnskaber fået kortlagt regnskabs- og bogføringsprocessen for små virksomheder i regnskabsklasse B, med henblik på at lette virksomhedernes administrative byrder gennem en digitaliseret løsning til udarbejdelse af virksomhedernes regnskaber. I forlængelse af forundersøgelsen er der iværksat en analyse, som skal undersøge, om der vil kunne laves en digital løsning, hvor virksomhedens digitale bogføringssystemer integreres med virksomhedernes regnskabsudarbejdelsessystemer og den digitale indberetning til myndighederne, herunder Erhvervsstyrelsen og SKAT. Deloitte har for Erhvervsstyrelsen i denne forbindelse opstillet en standardkontoplan for en typisk virksomhed i regnskabsklasse B, i form af handelsvirksomheder og mindre produktionsvirksomheder. Det er hensigten, at standardkontoplanen skal kunne anvendes af 80 % af virksomhederne i regnskabsklasse B. Der vil sidenhen kunne videreudvikles særlige tillæg til standardkontoplanen til de grupper af virksomheder, for hvem, der er særlige skatte- eller momsmæssige regler baseret på den generelle standardkontoplan. Nærværende notat indeholder en beskrivelse af den anvendte metode til opstillingen af standardkontoplanen og de afgrænsninger, som er foretaget ved opstillingen. I notatet er desuden beskrevet den skattemæssige behandling af de mest typiske transaktioner i den forudsatte type virksomheder i det omfang, at den skattemæssige behandling adskiller sig fra den regnskabsmæssige. Standardkontoplanen indeholder ligeledes oplysning om, hvilke konti, som kan tilføjes momskode og indeholder de konti, som er krævet for indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik. Endelig beskriver notatet et koncept for et system til opgørelse af den skattepligtige indkomst baseret på den opstillede standardkontoplan, og indeholder i det afsluttende kapitel en beskrivelse af muligheden for at genbruge dele af standardkontoplanen i SKATs projekt NemVirksomhed, som er rettet mod enkeltmandsvirksomheder. 3 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

4 2. Metode I dette afsnit beskrives standardkontoplanen overordnet, og der redegøres for den anvendte metode ved udarbejdelsen af standardkontoplanen Standardkontoplanens struktur Standardkontoplanen indeholder en række konti til brug for håndtering af regnskab, skat, moms og indberetning til Danmarks Statistik. Ved opbygningen af standardkontoplanen er der lagt vægt på, at det skal være muligt for den enkelte virksomhed at tilpasse standardkontoplanen i forhold til virksomhedens specifikke behov. Standardkontoplanen er på denne baggrund opbygget, så det er muligt at tilføje ekstra konti i resultatopgørelsen og balancen. De nye konti skal dog indsættes som underkonti til de allerede definerede konti. F.eks. vil balanceposten Likvide beholdninger kunne opdeles i yderligere underkonti, således at virksomheden kan have en særskilt bogføringskonto for hver bankkonto. Den valgte metode til opbygning af standardkontoplanen medfører, at kontoplanen kan gøres virksomhedsspecifik. Standardkontoplanen er således opsat på baggrund af en flad struktur, og kan anses som en bruttoliste af data. Baseret på formålet med et udtræk fra standardsystemet vil kontiene blive grupperet forskelligt. Ved et udtræk, som har til formål at opstille årsregnskabet, vil poster, som af skattemæssige årsager er underopdelt, blive summeret. Udtrækket bliver således formålsspecifikt. Det styrende for hvordan en nyoprettet konto behandles er alene, hvilken konto i standardkontoplanen som den er en underopdeling af, og hvilket formål kontoen tjener. Det er således vores forestilling ved en digitaliseret løsning, at det vil være muligt at danne formålsspecifikke udtræk fra systemet alt efter hvad den enkelte virksomhed ønsker specificeret og skal rapportere til forskellige myndigheder. Dette medfører, at der kan foretages automatiseringer på tværs af alle de virksomheder, som anvender standardkontoplanen. 4 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

5 Udformningen af standardkontoplanen er sket på baggrund af den beskrevne metode. Afhængig af de systemløsninger, som skal anvende standardkontoplanen, vil der kunne komme ændringer til denne. Den endelige standardkontoplan vil af tekniske årsager således kunne afvige fra den i dette notat opstillede Den anvendte metode Udformningen af standardkontoplanen er sket i fem faser, hvor data fra forskellige kilder er lagt til grund for de medtagede konti. De fem faser er særskilt beskrevet nedenfor. Overordnet kan processen illustreres med følgende figur: Årsregnskabsloven Standardkontoplanen er udarbejdet på baggrund af de krav, som følger af årsregnskabsloven til virksomheder i regnskabsklasse B. Udgangspunktet har således været årsregnskabslovens skema for balance i kontoform for regnskabsklasse B, C og D (årsregnskabslovens bilag 2, skema 1) og skema for opstilling af artsopdelt resultatopgørelse for virksomheder i regnskabsklasse B (årsregnskabslovens bilag 2, skema 3). Ved at anvende årsregnskabsloven som udgangspunkt for opstillingen af standardkontoplanen sikres det, at standardkontoplanen kan danne grundlag for opstillingen af årsregnskabet efterfølgende Digitalt indberettede årsrapporter For at identificere, hvorvidt der er yderligere poster i resultatopgørelsen eller balancen, som anvendes af en bredere kreds af virksomheder, er der foretaget en analyse af data på baggrund af de digitalt indberettede årsrapporter, som virksomhederne har indsendt til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen i XBRL-format. Datasættet er baseret på udtræk for årsrapporter med balancedato i 2013, hvor taksonomien er anvendt. Datasættet er segmenteret således, at alene data for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B er medtaget. Poster, som anvendes af mere end 1,5 % af virksomhederne, men som ikke er krævet i årsregnskabslovens skemaer, er tilføjet i standardkontoplanen. Poster, der vedrører virksomhedskategorier, som standardkontoplanen er forudsat ikke skal omfatte (f.eks. ejendomsselskaber) er dog ikke medtaget. I det omfang der er tilføjet nye balanceposter, er disse tilføjet som både kort- og langfristede, hvor dette er relevant. 5 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

6 Indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik Danmarks Statistik kræver, at visse virksomheder indberetter regnskabsstatistik. For virksomheder i regnskabsklasse B er det dog muligt at indsende det interne regnskab og tilhørende specifikationer for udvalgte poster. 1 Disse poster er indarbejdet i standardkontoplanen således, at virksomhedens pligt til indberetning til Danmarks Statistik kan opfyldes på baggrund af indsendelse af det interne regnskab baseret på standardkontoplanen. Dette vil medføre en administrativ lettelse for virksomhederne ved indberetning af regnskabsstatistik til Danmarks Statistik, da virksomheden ikke skal udarbejde yderligere data end det data, som allerede fremgår af standardkontoplanen Konti til håndtering af moms og skat Momsmæssige konti Standardkontoplanen er udarbejdet med henblik på at identificere poster, hvor der generelt set er forskel på den momsmæssige og den regnskabsmæssige behandling af transaktionerne, og hvor det er vurderet hensigtsmæssigt med separate konti til håndtering af den momsmæssige behandling. Disse poster er herefter underopdelt. Herudover er der indsat konti til brug for momsindberetning og momsafstemning Skattemæssige konti Standardkontoplanen er suppleret med identificerede poster, hvor der for størstedelen af virksomhederne omfattet af analysen er forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling af transaktionerne, og hvor det er vurderet hensigtsmæssigt med en separat konto i standardkontoplanen for at kunne håndtere den skattemæssige behandling. Med henblik på at kunne foretage en digitaliseret simpel opgørelse af skattepligtig indkomst, er der derfor i standardkontoplanen indsat separate konti, som har til formål at lette udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst i en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, som har enkle skattemæssige forhold. I standardkontoplanen er der indarbejdet konti til brug for regulering af de mest almindeligt forekommende permanente og tidsmæssige afvigelser mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier. Ud for de konti der er tilføjet af hensyn til den efterfølgende opgørelse af den skattepligtige indkomst, er der tilføjet henvisning til de relevante bestemmelser i skattelovgivningen (f.eks. ligningsloven, selskabsskatteloven mv.). 1 Muligheden følger af Bekendtgørelse om obligatorisk indberetning til Danmarks Statistik. Muligheden er jf. bekendtgørelsen 6, stk. 3, fritaget for digital indberetning indtil 31. december Virksomhedens interne regnskab, hvor specifikationer af følgende poster skal indsendes: Nettoomsætning, husleje, el, varme, leje af personale, underentrepriser, leje/leasing og tab på debitorer. 6 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

7 Grundet kompleksiteten i skattelovgivningen, og de deraf følgende forskelle mellem årsregnskabsloven og skattelovgivningen, er det ikke muligt at indarbejde konti i standardkontoplanen, som tager højde for alle potentielle skattemæssige reguleringer. I kapitel 5 er de skattemæssige forhold yderligere beskrevet Yderligere konti til opfølgning af økonomi, muligheder for afstemninger mv. Slutteligt er der foretaget en gennemgang af standardkontoplanen for at identificere, hvorvidt standardkontoplanen indeholder de poster, som virksomhederne, ud fra vores erfaringsmæssigt ofte anvender i beslutningsprocessen (controlling) i virksomhederne og til afstemninger i virksomhederne, herunder bevægelser på materielle og immaterielle anlægsaktiver samt konti til lønafstemning. I resultatopgørelsen er der primært foretaget en underopdeling af poster under andre eksterne omkostninger. 7 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

8 3. Afgrænsning I dette afsnit redegøres der for de afgrænsninger, som er foretaget ved opstillingen af standardkontoplanen. Som nævnt har udarbejdelsen af standardkontoplanen taget udgangspunkt i en virksomhed omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B. Virksomheder i denne regnskabsklasse udgør ca. 95 % af de ca virksomheder, der årligt indsender årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Standardkontoplanen omfatter alene poster, som er relevante for aktie- og anpartsselskaber, da de udgør langt hovedparten af de virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B. Målet for standardkontoplanen er, at den kan anvendes for hovedparten af virksomhederne i regnskabsklasse B, som typisk er handels- og mindre produktionsvirksomheder. Udgangspunktet for udarbejdelsen af standardkontoplanen er de lovgivningsmæssige minimumskrav i årsregnskabsloven samt minimumskravene i moms- og skattelovgivningen. Eventuelle tilvalg af bestemmelser fra højere regnskabsklasser, f.eks. præsentation af komplette regnskabsmæssige anlægsnoter, er således ikke inkluderet i standardkontoplanen Særlige regnskabsmæssige afgrænsninger Standardkontoplanen er opstillet med udgangspunkt i en artsopdelt resultatopgørelse og balance i kontoform, der er de i praksis typisk anvendte opstillingsformer. Virksomheder omfattet af særlige skatte- eller momsmæssige regler, som f.eks. landbrugsvirksomheder, ejendomsselskaber og finansielle virksomheder mv. anses ikke som typiske virksomheder i regnskabsklasse B. Standardkontoplanen er således ikke udarbejdet med henblik på at finde anvendelse på disse virksomheder og deres særlige behov. Standardkontoplanen og de skatte- og momsmæssige analyser er derfor ikke udtømmende for alle virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, men indeholder de elementer og forhold, som det må forventes vil være gældende for en større kreds af virksomheder. I kapitel 5 er de skattemæssige afgrænsninger og begrænsninger yderligere beskrevet for de enkelte regnskabsposter Særlige momsmæssige afgrænsninger Det er i analysen forudsat, at der er tale om 100 % momspligtige virksomheder. I standardkontoplanen er der endvidere foretaget afgrænsning vedrørende følgende forhold: Køb fra udlandet med pålagt lokal moms. Dette omfatter typisk køb af hotelovernatninger i udlandet, bespisning i udlandet og adgang til messer, konferencer og lign. i udlandet. Hvis køb fra udlandet med pålagt lokal 8 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

9 moms konteres på konti opsat med momskode til automatisk momsfradrag, medfører det ukorrekt momsbehandling. Omvendt betalingspligt på handel med metalskrot og CO 2 -kvoter. Indenlandsk handel med metalskrot og CO 2 -kvoter mellem virksomheder er omfattet af omvendt betalingspligt. Både sælger og køber af disse ting er således omfattet af en særlig momsbehandling. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Andre salg med 0-sats end salg til udlandet. Ud over salg til udlandet omfatter salg til 0-sats f.eks. salg af aviser og salg til visse skibe og fly. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Situationer hvor der skal beregnes udtagningsmoms eller byggemoms. Dette er situationer, der er sjældent forekommende. Udtagningsmoms skal beregnes i visse situationer når aktiver, der er indkøbt til virksomheden overgår til privat anvendelse, mens byggemoms skal beregnes når virksomhedens egne ansatte udfører arbejde på virksomhedens egen faste ejendom. Det antages, at kun få virksomheder i regnskabsklasse B er omfattet heraf, hvorfor der ikke er taget højde for dette i kontoplanen. Forskellig momsbehandling af transaktioner vedrørende fast ejendom. Der er ikke indsat momskode på tilgang af grunde og bygninger. Handel med gamle ejendomme er momsfrit, mens handel med byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt. Eftersom det mest forekommende er handel med momsfrie gamle ejendomme er det valgt ikke af indsætte momskode. Modellen tager således ikke højde for køb af momspligtige grunde og bygninger. Tilgang af aktiver, der sker ved køb som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse. Når aktiver indkøbes som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, sker indkøbet uden pålagt moms. Der er i denne situation ikke købsmoms at fradrage. Indkøb af aktiver ved en momsfri virksomhedsoverdragelse er imidlertid sjældent forekommende i forhold til almindeligt køb, der er pålagt moms. Det er derfor i kontoplanen anført, at der kan påføres momskode på konti i balancen, hvor der konteres køb af aktiver med henblik på beregning af momsfradrag. Den momsmæssige behandling af salg af aktiver. Salg af aktiver, hvor der har været fradragsret for moms ved købet er momspligtigt. Der skal således afregnes moms af salgsprisen. Dette vurderes ikke at kunne styres via momskoder, da det ved salget alene er tab eller gevinst, der indgår i resultatopgørelsen samtidig med, at der i balancen foretages konteringer med henblik på at fjerne det solgte aktivs kostpris og afskrivninger. De materielle anlægsaktiver er ikke underopdelt så der tages hensyn til indkøb uden momsfradragsret. Indkøb af materielle anlægsaktiver uden momsfradragsret omfatter kun indkøb af personbiler, hvilket vurderes at være sjældent forekommende. 9 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

10 Indberetning til Intrastat (Danmarks Statistik). Virksomheder, der køber varer i andre EU-lande for mindst 6 mio. kr. årligt eller sælger varer for mindst 5 mio. kr. årligt til andre EU-lande er pligtige til at foretage indberetning til Intrastat. Dette antages kun at omfatte få virksomheder i regnskabsklasse B. Herudover skal der til Intrastat ske indberetning af oplysninger (f.eks. varekode), som ikke kan indarbejdes i en kontoplan. Momsbekendtgørelsens krav til konti vedrørende handel med udlandet er ikke indarbejdet i kontoplanen. Momsbekendtgørelsens 80 giver mulighed for, at virksomhederne i stedet kan udsøge de tilsvarende oplysninger elektronisk. Dette er den almindeligt anvendte fremgangsmåde, hvorfor standardkontoplanen afspejler dette. Det er således almindeligt, at de nødvendige oplysninger dannes ved udtræk på baggrund af landekoder på debitorer og kreditorer. 10 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

11 4. Koncept for system I dette afsnit beskrives overordnet, hvordan en digitaliseret løsning for opgørelse af skattepligtig indkomst vil kunne opbygges på baggrund af standardkontoplanen. Afsnittet er ikke en teknisk præsentation af en digitaliseret løsning. Der tages derfor forbehold for, hvorvidt løsningen er teknisk mulig at udvikle. Baseret på data fra standardkontoplanen vil det være muligt i en digitaliseret løsning automatisk at opgøre størstedelen af den skattepligtige indkomst eller komme med et udkast til denne, som eventuelt efterfølgende skal tilrettes manuelt, jf. nærmere beskrivelse af niveauopdeling i nedenstående afsnit. Vi forestiller os således, at løsningen vil kunne opbygges sådan, at opgørelse af den skattepligtige indkomst foretages i niveauer. En opbygning af niveauer kan f.eks. være baseret på typen og kompleksiteten af reguleringerne. Eksempel på en niveauopdeling: 1. Behandling af simple permanente forskelle (eksempelvis begrænset skattemæssig fradragsret for repræsentationsomkostninger, ikke skattemæssigt fradrag for fx renter til SKAT og ikke skattepligt af renteindtægt fra SKAT). 2. Behandling af simple tidsmæssige forskelle (eksempelvis forskel mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger grundet forskellig afskrivningsmetode og periode på fx driftsmidler og indretning af lejede lokaler og forskel imellem skattemæssigt og regnskabsmæssigt tidspunkt for fradrag ved periodeafgrænsningsposter og hensættelser). 3. Behandling af komplekse forskelle (manuelle tilpasninger, eksempelvis rentefradragsbegrænsning, indregning af skattemæssigt resultat i K/S-andele ejet af selskabet og opgørelse af skattemæssig ejendomsavance). De enkelte niveauer vil herefter kunne opdeles yderligere, således at de enkelte steps i opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages på delniveauer. For niveau 1 og 2 vil behandlingen i stor udstrækning kunne håndteres på baggrund af standardkontoplanen. Niveauerne kan både indeholde steps, som er fuldt automatiske, og steps, som kræver valg fra brugeren eller indtastning af yderligere oplysninger, som ikke er indeholdt i standardkontoplanen. 11 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

12 F.eks. indeholder standardkontoplanen konti med beløb, som indgår direkte i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som konto Rentetillæg mv. fra det offentlige, ej skattepligtig. Her vil yderligere oplysninger fra brugeren ikke være nødvendige. I et system vil det herudover være muligt, at brugerne i processen for de enkelte delniveauer supplerer med yderligere data end de data, som standardkontoplanen indeholder. Dette kan f.eks. være: Valg af principper for opgørelsen af den skattepligtige indkomst (skatterettens anvendte regnskabspraksis) F.eks. hvorvidt tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser skal opgøres efter realisations- eller lagerprincippet. Valg af skattemæssige afskrivningsperioder F.eks. relevant for beregningen af de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og bygninger, hvor virksomheden kan vælge afskrivningsprocent inden for et nærmere defineret interval. Indtastning af historiske data F.eks. indtastning af den skattemæssige driftsmiddelsaldo for foregående år, hvis systemet ikke understøtter, at data hentes automatisk. Hvis der ønskes en yderligere automatisering af opgørelsen af den skattepligtige indkomst, vil det være nødvendigt at indføre skyggekonti med de skattemæssige værdier i balancen. Dette vil være nødvendigt for alle konti, hvor der kan være forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi. F.eks. vil det være muligt at indføre skyggekonti for driftsmidler i balancen. Det vil medføre, at standardkontoplanen ligeledes vil indeholde de skattemæssige værdier. Formålet med skyggekontiene vil være, at beløb, som skal anvendes ved fremtidig opgørelser er tilgængelige, så de kan indlæses automatisk. Skyggekontiene vil således samlet set ikke have effekt på eksempelvis årsrapporten. Som et alternativ til skyggekonti kan oplysninger lagres på anden vis. Eksempel vil den skattemæssige driftsmiddelsaldo kunne lagres ved indberetning og via indberetningsløsningen være tilgængelig ved efterfølgende indberetning. Såfremt standardkontoplanen på den regnskabsmæssige del udbygges med et anlægskartotek, vil der være mulighed for, at dette ligeledes opsættes til at håndtere de skattemæssige værdier af aktiverne. Niveau 3 vil være af en sådan karakter, at behandlingen vil skulle ske manuelt. Der henvises til beskrivelsen i kapitel 5 for eksempler på, hvilke forhold, som vil kunne indgå i de enkelte niveauer. 12 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

13 5. Skattemæssig behandling af typiske poster Herunder er belyst den skattemæssige behandling af de mest typiske regnskabsposter for en virksomhed i regnskabsklasse B i form af mindre handels- og produktionsvirksomheder. Under relevante regnskabsposter er det oplyst, hvilke reguleringer der oftest skal foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en virksomhed i regnskabsklasse B Typer af forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat De potentielle forskelle mellem det regnskabsmæssige resultat og den skattepligtige indkomst kan opdeles i to forskellige grupper: Simple tidsmæssige og permanente forskelle Denne gruppe omfatter forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling, som i stort omfang vil kunne håndteres i et underliggende niveau. Permanente forskelle opstår eksempelvis når virksomheden afholder omkostninger, der ikke er skattemæssigt fradrag for, heller ikke på et senere tidspunkt. Det kan f.eks. være bøder og renter til det offentlige. Dette føres på en særskilt konto i kontoplanen, som kan hentes direkte over i den automatiske opgørelse af skattepligtig indkomst. Som eksempel på tidsmæssige forskelle kan nævnes den skattemæssige driftsmiddelsaldo, hvor den skattemæssig værdi af aktiverne kan håndteres ved dannelse af skatteregnskabet/opgørelse af den skattepligtige indkomst med udgangspunkt i standardkontoplanen. Konti, der er relevante for at opgøre den almindelig skattemæssige driftsmiddelsaldo er indarbejdet i standardkontoplanen (se nærmere neden for om de forskellige skattemæssige driftsmiddelsaldi). Andre eksempler på tidsmæssige forskelle er regnskabsmæssige hensættelser og regnskabsmæssige periodeafgrænsningsposter, hvor der ofte vil være forskel over til det skattemæssige fradragstidspunkt. Vi har i standardkontoplanen indsat særskilte konti til håndtering af disse forskelle Komplicerede tidsmæssige og permanente forskelle I den anden gruppe ligger de mere komplekse skattemæssige regler, hvor det efter vores opfattelse ikke umiddelbart er muligt at indarbejde grundlag for opgørelse efter disse regler i et eller flere niveauer af standardkontoplanen. Som eksempel herpå kan nævnes reglerne i ligningsloven om tynd kapitalisering og øvrige rentefradragsbegrænsningsregler. Af andre forskelle kan nævnes et selskabs ejerandele i transparente enheder (f.eks. K/Sandele, P/S-andele og I/S-andele), hvor indregning af det skattemæssige resultat må 13 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

14 håndteres i et særskilt niveau, da det normalt ikke er det skattemæssige resultat, som indgår i bogføringen for en virksomhed i regnskabsklasse B Særligt om skattemæssige driftsmiddelsaldi Skattemæssigt skal driftsmidlerne opdeles i flere forskellige kategorier, hvor den mest almindeligt forekommende er kategorien med almindelige driftsmidler og skibe under 20 tons (afskrivningsloven 5). Standardkontoplanen er derfor indrettet med henblik på at håndtere denne driftsmiddelsaldo. Aktiver der hører til i de øvrige driftsmiddelsaldi vurderes ikke at være almindeligt forekommende hos selskaber i regnskabsklasse B. Øvrige driftsmiddelsaldi omfatter bl.a. tunge anlægsaktiver og infrastrukturanlæg (afskrivningsloven 5B og 5C). Hvis det senere vurderes relevant kan standardkontoplanen udbygges med disse kategorier. Standardkontoplanen omfatter desuden ikke særlige konti til brug for opgørelse af skattemæssig driftsmiddelsaldo for den såkaldte 115%-saldo (afskrivningsloven 5D). Tilgang til denne driftsmiddelsaldo udløb pr , og fremadrettet vil den derfor kun være relevant i forhold til at afskrive skattemæssigt på en eventuelt eksisterende saldo, hvilket forslås at blive håndteret i et særskilt skatteniveau og ikke i standardkontoplanen Skattemæssig behandling af typiske poster Repræsentationsomkostninger Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan repræsentationsomkostninger alene fradrages med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter, jf. ligningsloven 8, stk. 4. Der er tale om en permanent afvigelse, idet det beskårne fradrag ikke i senere perioder vil kunne fradrages. I standardkontoplanen er indsat en konto til bogføring af repræsentationsomkostninger med begrænset fradragsret. Reguleringen i opgørelse af den skattepligtige indkomst kan (forudsat korrekt bogføring) opgøres direkte på baggrund af saldoen på bogføringskontoen, ved at tilbageføre 75 % af den afholdte omkostning. Herved opnås alene skattemæssigt fradrag for 25 % af den afholdte omkostning Debitorer Udgangspunktet er, at tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (debitorer) skattemæssigt indregnes efter realisationsprincippet, hvilket vil sige, at der skattemæssigt opnås fradrag for tab på debitorer, når tabet er realiseret. Som alternativ til realisationsprincippet har selskaber også mulighed for at vælge lagerprincippet på debitorer. Ved anvendelse af lagerprincippet opnås der fradrag for beløb hensat til imødegåelse af tab før tabet er realiseret. Hvis et selskab anvender realisationsprincippet skal regnskabsmæssige nedskrivninger af debitorer til imødegåelse af tab tilbageføres ved den skattepligtige indkomstopgørelse, således at den skattepligtige indkomst alene indeholder fradrag for konstaterede tab. Der opstår herved en tidsmæssig forskel mellem den regnskabs- og skattemæssige værdi af debitorer, da det skattemæssige fradragstidspunkt udsættes til et eventuelt tab er endeligt konstateret. I standardkontoplanen er indsat to konti i resultatopgørelsen til bogføring af nedskrivning på debitorer; Konstaterede tab på debitorer og Regulering af hensættelse til tab på debitorer. Ved anvendelse af realisationsprincippet på debitorer skal kontoen Regulering af hensættelse til tab på debitorer tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 14 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

15 Hvis lagerprincippet vælges indregnes nedskrivning af debitorer såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen, og der vil typisk ikke være nogen reguleringer på debitorer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis lagerprincippet én gang er valgt, kan der ikke skiftes tilbage til realisationsprincippet, uden tilladelse fra SKAT. I den digitaliserede løsning kan der opstilles et valg mellem realisations- og lagerprincippet, således at den regnskabsmæssige hensættelse til tab på debitorer automatisk tilbageføres i opgørelse af skattepligtig indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet. Urealiserede valutakursreguleringer på debitorer i udenlandsk valuta skal tillige tilbageføres i opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet. I standardkontoplanen er indsat konti til brug for dette Driftsmidler omfattet af afskrivningslovens 5 Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Skattemæssigt afskrives der efter følgende hovedprincipper på driftsmidler omfattet af afskrivningslovens 5: Driftsmidler: max 25% saldoafskrivning It-software: 100% straksafskrivning Småaktiver u/ den skattemæssige grænse: 100% straksafskrivning Konti der er relevante for at opgøre den almindelige skattemæssige driftsmiddelsaldo er indarbejdet i standardkontoplanen. På baggrund af opdelingen i standardkontoplanen kan der automatisk trækkes oplysninger til brug for opgørelse af årets til- og afgange på den skattemæssige driftsmiddelsaldo. Ved afgang på driftsmidlerne skal salgssummen for de afhændede aktiver fratrækkes i driftsmiddelsaldoen. Salgssummen kan beregnes automatisk på baggrund af konti i standardkontoplanen. Ved afståelse af driftsmidler skal det regnskabsmæssige tab eller avance ikke indgå i den skattepligtige indkomst, og der er derfor indsat er særskilt konto hertil i standardkontoplanen. Denne konto kan hentes direkte over i den digitaliserede løsning, hvor den skattepligtige indkomst opgøres og beløbet tilbageføres. Primoværdien af den skattemæssige driftsmiddelsaldo skal indtastes manuelt i den skattemæssige driftsmiddelsaldo-opgørelse. Der kan foretages skattemæssige saldoafskrivninger på mellem 0 %-25 % på denne driftsmiddelsaldo. I opgørelse af skattepligtig indkomst skal der derfor hvert år kunne indtastes den ønskede afskrivningsprocent i den digitaliserede løsning, jf. afsnit 4: Koncept for system. Skattemæssigt skal driftsmidlerne opdeles i flere forskellige kategorier, hvor den mest almindeligt forekommende er kategorien med almindelige driftsmidler og skibe under 20 tons (afskrivningsloven 5). Standardkontoplanen er derfor indrettet med henblik på at håndtere denne driftsmiddelsaldo. Aktiver der hører til i de øvrige driftsmiddelsaldi vurderes ikke at være almindeligt forekommende hos selskaber i regnskabsklasse B. Øvrige driftsmiddelsaldi omfatter bl.a. tunge anlægsaktiver og infrastrukturanlæg (afskrivningsloven 5B og 5C). Hvis det senere vurderes relevant kan standardkontoplanen udbygges med disse kategorier. Standardkontoplanen omfatter desuden ikke særlige konti til brug for opgørelse af skattemæssig driftsmiddelsaldo for den såkaldte 115%-saldo (afskrivningsloven 5D), som beskrevet indledningsvis Obligationer Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab på obligationer indregnes såvel regnskabs- som skattemæssigt i resultatopgørelsen. 15 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

16 Det lægges til grund, at obligationer regnskabsmæssigt indregnes til dagsværdi pr. statusdagen. Skattemæssigt skal obligationer behandles efter lagerprincippet, hvor de ligeledes indregnes til dagsværdi pr. statusdagen. Der er derfor ingen tidsmæssige eller permanente forskelle mellem den regnskabs- og skattemæssige behandling af realiserede og urealiserede tab/avancer på obligationer for selskaber Aktier Koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier Resultatandele og udbytte af dattervirksomheder og associerede virksomheder samt øvrige koncernaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4A og 4B skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Regnskabsmæssigt indregnet resultat af og udbytte fra andele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt øvrige koncernaktier tilbageføres derfor i opgørelse af skattepligtig indkomst. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti for indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Reguleringen i opgørelse af den skattepligtige indkomst kan derfor laves direkte ved at tilbageføre saldoen på bogføringskontoen. Det er tale om en permanent afvigelse Porteføljeaktier En aktie, der skattemæssigt hverken er en koncernselskabsaktie eller datterselskabsaktie er skattemæssigt en porteføljeaktie. Som hovedregel er der tale om porteføljeaktier når ejerandelen af under 10 %. Porteføljeaktier underopdeles yderligere i to grupper: Noterede porteføljeaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9: Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab samt udbytter indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen til statusdagens kurs, da der skattemæssigt er krav om indregning efter lagerprincippet. Der er derfor ikke forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling, og der skal ikke foretages nogen regulering hertil i opgørelse af skattepligtig indkomst. I standardkontoplanen er der indsat separate konti til henholdsvis udbytte og avance/tab af noterede porteføljeaktier. Unoterede porteføljeaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 4C: I årsregnskabet medtages både urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab samt udbytter i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke kursgevinster og -tab, da de er henholdsvis skattefri og ej fradragsberettigede. Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab skal således tilbageføres i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I standardkontoplanen er der indsat en separat konto til henholdsvis avance/tab af unoterede porteføljeaktier, således at disse kan hentes direkte fra standardkontoplanen over i den digitaliserede løsning. Udbytte fra unoterede porteføljeaktier er fortsat skattepligtige. Udbytte udloddet efter 1. januar 2015 og fremefter skal dog kun medregnes til den skattepligtige indkomst med 70 % af det modtagne udbytte. I standardkontoplanen er der indsat en separat konto til udbytte af unoterede porteføljeaktier. Saldo på denne konto vil kunne hentes fra standardkontoplanen over i den digitaliserede løsning, hvor det foreslås at der indsættes en regneregel, således at kun 70 % af det bogførte udbytte medregnes til den skattepligtige indkomst. 16 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

17 Varelager Nedskrivning for ukurans Varebeholdninger måles regnskabsmæssigt oftest til kostpris (FIFO) eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. I de tilfælde kan varebeholdningerne skattemæssigt indregnes til samme værdier, og hvis der ikke er foretaget nedskrivning for ukurans, vil der derfor ikke være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af varelageret. De skattemæssige regler om nedskrivning for ukurans af varebeholdninger er udformet af praksis på området og fremgår ikke direkte af varelagerloven. Skattemæssigt findes der flere forskellige accepterede metoder til nedskrivning for ukurans, herunder en procentregel, skønsmæssig nedskrivning og indirekte beregning af dagspris for ukurante varer (jf. Juridisk Vejledning afsnit C.C om ukurans). Der vil derfor i nogen tilfælde opstå forskel på den regnskabsmæssige nedskrivning for ukurans og den skattemæssigt fradragsberettigede nedskrivning for ukurans på et varelager. I standardkontoplanen er indsat en særskilt konto for regnskabsmæssig nedskrivning af varelager. Denne vil så kunne tilbageføres automatisk i opgørelsen den skattepligtige indkomst, så der ikke gives skattemæssigt fradrag herfor. Det foreslås at eventuel skattemæssig nedskrivning for ukurans skal indtastes manuelt, da det umiddelbart vurderes, at dette ikke kan indarbejdes som en automatisk regulering i opgørelse af skattepligtig indkomst. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel IPO på varelager Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter regnskabsmæssigt omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger (IPO). Regnskabsmæssigt aktiveres IPO-andelen derved på varelageret. For virksomheder i regnskabsklasse B er det dog valgfrit om IPO indregnes på varelaget. Skattemæssigt kan der opnås fradrag for disse omkostninger allerede i afholdelsesåret, og årets ændring i tillæg for indirekte produktionsomkostninger tilbageføres derfor ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis IPO-andelen ikke er aktiveret på varelaget regnskabsmæssigt, vil der ikke skulle foretages regulering i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Da indregning af IPO for de omfattede virksomheder er valgfri er der ikke indarbejdet konti til brug for dette i standardkontoplanen Ejendomme Afskrivninger Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Ikke alle bygninger er skattemæssigt afskrivningsberettigede. F.eks. kan der ikke afskrives skattemæssigt på kontorer, beboelse (bortset fra hoteller) og lægeklinikker, mens der godt kan afskrives på f.eks. fabrikker og lagerlokaler. Ved vurdering af om der er skattemæssig afskrivningsret, skal der også tages højde for reglerne om afskrivning på accessoriske bygninger, og om der kan afskrives på installationer i bygningen. Grunde kan der ikke afskrives på skattemæssigt. Der skal derfor konkret tages stilling til hver enkelt ejendom, når det skattemæssige afskrivningsgrundlag skal opgøres. Når det skattemæssige afskrivningsgrundlag er opgjort, vil dette kunne indtastes manuelt, hvorefter der kan laves en delvist automatiseret beregning af skattemæssige afskrivninger på de afskrivningsberettigede bygninger og installatio- 17 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

18 ner i selskabet. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel 4. Skattemæssigt afskrives der lineært på bygninger og installationer, og der kan afskrives op til 4 % årligt. For hver bygning skal der derfor i en digitaliseret løsning af skattepligtig indkomst kunne indtastes den ønskede afskrivningsprocent for året. Det vil sige, at dette skal behandles som et delniveau under niveau 3 i en digitaliseret løsning, som beskrevet i kapitel Afståelse Ved afståelse af en ejendom skal det regnskabsmæssige tab eller avance ikke indgå i den skattepligtige indkomst, og der er derfor indsat er særskilt konto hertil i standardkontoplanen. Denne konto kan hentes direkte over i en digitaliseret løsning og beløbet kan tilbageføres i opgørelse af den skattepligtige indkomst. Der skal herefter foretages en beregning af skattemæssig ejendomsavance/-tab ved afståelse. Dette vurderes at være for komplekst til at kunne indarbejdes i en digitaliseret løsning for opgørelse af skattepligtig indkomst. Det foreslås derfor, at der i opgørelse af den skattepligtige indkomst indsættes et felt til manuel indtastning af skattemæssig ejendomsavance/- tab Periodeafgrænsningsposter Regnskabsmæssigt består f.eks. periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiverne typisk af forudbetalte omkostninger, som regnskabsmæssigt først skal indregnes i en senere periode. Skattemæssigt er udgangspunktet, at sådanne forudbetalte omkostninger er fradragsberettigede, når de opfylder pligtpådragelsesprincippet. Der vil derfor ofte være forskel på det regnskabsmæssige og skattemæssige fradragstidspunkt for periodeafgrænsningsposter, og der opstår derved tidsmæssige forskelle. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti til håndtering af disse forskelle, således at der allerede ved bogføringen skal tages stilling til, om der i indeværende år er skattemæssig fradragsret. Periodeafgrænsningsposter, hvor der ikke er skattemæssig fradragsret i indeværende år, skal således bogføres på en særskilt konto. Denne konto kan herefter hentes direkte over i en digitaliseret løsning til opgørelse af skattepligtig indkomst. Regulering af periodeafgrænsningsposter i opgørelse af skattepligtig indkomst vil ofte blive ført som en primo-/ultimo-korrektion, hvilket kan indarbejdes i standardkontoplanen Likvider, bankgæld og prioritetsgæld For en typisk virksomhed i regnskabsklasse B vil der normalt ikke være forskel på indregningen regnskabsmæssigt og skattemæssigt for likvider, bankgæld og prioritetsgæld. Dog kan der opstå tidsmæssige forskelle, hvis prioritetsgæld regnskabsmæssigt måles til amortiseret kostpris, da afdragsprofilen vil være forskellig regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Hvis likvider, bankgæld og prioritetsgæld regnskabsmæssigt indregnes til kursværdien på gælden, kan der også opstå en forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling. Likvider, bankgæld og prioritetsgæld skal skattemæssigt indregnes efter realisationsprincippet, således at kurstab eller gevinst på gælden først skal indregnes når den realiseres. I standardkontoplanen er indsat en særskilt konto for kurstab- og avancer på likvider, bankgæld og prioritetsgæld. 18 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

19 Valutakursreguleringer Valutakursgevinster og -tab beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke vil være forskel på indregningen heraf regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Undtaget herfra er urealiserede valutakursreguleringer på debitorer samt koncernfordringer, hvis virksomheden vælger realisationsprincippet på en af disse eller begge. I standardkontoplanen er indsat særskilte konti til valutakursreguleringer på debitorer og koncernfordringer, således at korrektion heraf kan foretages direkte i en digitaliseret løsning til opgørelse af skattepligtig indkomst, hvis selskabet anvender realisationsprincippet for debitorer og/eller koncernfordringer. Det vil dog kræve, at der i opgørelsen af skattepligtig indkomst indarbejdes en mulighed for at angive virksomhedens valg. 19 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

20 6. SKATs projekt om NemVirksomhed I dette afsnit beskrives overordnet i hvilket omfang standardkontoplanen vurderes at kunne bruges i sammenhæng med SKATs projekt om NemVirksomhed Som nævnt er standardkontoplanen indrettet med henblik på primært at understøtte udarbejdelse af opgørelse af skattepligtig indkomst for små aktie- og anpartsselskaber omfattet af regnskabsklasse B. Standardkontoplanen er derfor ikke særskilt indrettet til at kunne understøtte en opgørelse af skattepligtig indkomst for enkeltmandsvirksomheder. Ved vurdering af hvilke elementer i standardkontoplanen der kan bruges i sammenhæng med SKATs projekt om NemVirksomhed, har vi taget udgangspunkt i en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed uden ansatte omfattet af regnskabsklasse A. Enkeltmandsvirksomheder underlagt personlig beskatning hos ejeren vil kunne anvende langt størstedelen af kontiene i standardkontoplanen. De fleste konti i standardkontoplanen vil således kunne anvendes til at opstille regnskabsmæssig resultatopgørelse og balance for en enkeltmandsvirksomhed også. For enkeltmandsvirksomheder vil opgørelse af skattepligtig indkomst for virksomheden skulle opgøres under hensyn til særreglerne herom i eksempelvis ligningsloven og kursgevinstloven. For visse poster i opgørelse af den skattepligtige indkomst er der derfor andre skattemæssige regler for enkeltmandsvirksomheder end for selskaber. Vi har her listet eksempler hvor der kan være forskel på de skattemæssige regler for selskaber omfattet af regnskabsklasse B og for enkeltmandsvirksomheder: Tidspunkt for fradrag for hensættelse til tab på debitorer Kurstab og -avancer samt afkast på værdipapirer Private andele af omkostninger Konti i standardkontoplanen vedrørende ovennævnte eksempler vil derfor skulle tilrettes for at kunne anvendes til brug for opgørelse af skattepligtig indkomst for en enkeltmandsvirksomhed. Der kan tillige blive behov for at tilføje nye konti i standardkontoplanen til håndtering af forskelle mellem grundlaget for opgørelse af skattepligtig indkomst af enkeltmandsvirksomheder og regnskabsklasse B-selskaber. Ud over forskelle i opgørelsen af den skattepligtige indkomst er der også forskel på beregning af skatten af den skattepligtige indkomst for enkeltmandsvirksomheder. I det omfang systemet skal kunne håndtere den efterfølgende skatteberegning på baggrund af den opgjorte skattepligtige indkomst, skal der tages højde for om det skattemæssige resultat i enkeltmandsvirksomheden beskattes som personlig indkomst eller om der vælges beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen (jf. virksomhedsskatteloven). Ved beskatning efter virksomhedsskatteloven skal der eksempelvis tages højde for indskudskonto, hævninger, hensat til senere hævning eller opgjort kapitalafkastgrundlag. 20 Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSK KONTOR RENGØRING ApS

DANSK KONTOR RENGØRING ApS DANSK KONTOR RENGØRING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11/2013 Lars Rasmussen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg

3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg 3R Kontor ApS Oddervej 84, 8270 Højbjerg CVR-nr. 36 02 94 39 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016. Ole Madsen Dirigent Olof

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Statsautoriseret Revisor FSR Roland Svendsen ApS Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde CVR-nr. 16 61 61 76 Årsrapport for 2016 24. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere