: visend. Sags. nr Sags. nr Lokalplan nr. 1119

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": 25.000 visend. Sags. nr. 727-2009-82796. Sags. nr. 727-2011-12234. Lokalplan nr. 1119"

Transkript

1 : visend Sags. nr Sags. nr Lokalplan nr Område til centerformål ved Rådhusgade 1 og April 2012

2 er udarbejdet af: Odder Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA, Thunøgade 40, 8000 Aarhus C. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund... 7 Baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold... 8 Formål og områdets anvendelse... 8 Planens hovedtræk... 9 Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Skole- og institutionsforhold Centerforhold - detailhandel Byplanvedtægt LOVGIVNING Planloven Zonestatus Naturbeskyttelsesloven beskyttet vandløb Internationale naturbeskyttelsesområder Vandløbsloven Museumsloven Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Virksomhedsstøj Vejstøj Lov om miljøvurdering Servitutter Bæredygtighed Kemiske bekæmpelsesmidler Tilgængelighed TEKNISK FORSYNING Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Kloakforsyning Brandhaner LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Ophævelse af del af byplanvedtægt nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning

6 INDHOLD KORTBILAG Kortbilag nr Kortbilag nr

7 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at bevare Rådhusgade 1, Odder - i daglig tale kaldet Tinghuset. Byrådet betragter Rådhusgade 1 som en bygning med høj bevaringsværdi og som en væsentlig del af kommunens bygningskulturarv. Formålet med lokalplanen er at bevare Rådhusgade 1 i princippet med dens oprindelige udformning. Derudover er det lokalplanens formål at planlægge for Polititorvet således, at torvet indgår som et attraktivt anlæg sammen med Rådhusgade 1 i byens rum. Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Rådhusgade og Rosensgade i centrum af Odder. Området omfatter matr. nr. 3fr, del af matr. nr. 2a og del af matr. nr. 7000bo alle af Odder By, Odder. Lokalplanområdet, der er ca m², var ved planens udarbejdelse dels privat, dels kommunalt ejet. Hele lokalplanområdet ligger i byzone. Foto 1. Luftfoto af eksisterende forhold med angivelse af lokalplanområdet. 7

8 REDEGØRELSE Eksisterende forhold Ejendommen Rådhusgade 1 har senest været anvendt til politistation og arrest. Ejendommen er tegnet af arkitekt Carl Georg Ferdinand Thielemann og blev opført i I 1918 blev ejendommen udvidet med to fag på hver side af tårnbygningen, frontispicen. Ejendommen står som en historist monumental bygning med facadefremspring og symmetriske facader. Bygningen er opført som en længebygning i to fulde etager med uudnyttet loft. Facaderne er pudsede og udsmykket med facadedekorationer og sprossede palævinduer. Taget er et højt sadeltag med hel valm og beklædt med røde vingetegl. Udover Rådhusgade 1 omfatter lokalplanen den offentlige parkeringsplads på Polititorvet samt et rekreativt areal omkring Odder Å, der er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Foto 2. Den bevaringsværdige bygning, Rådhusgade 1, set fra Rådhusgade. Lokalplanens indhold Formål og områdets anvendelse Lokalplanen er udarbejdet for at bevare ejendommen Rådhusgade 1. Lokalplanen skal sikre, at vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af den bevaringsværdige bygning sker i respekt for bygningens oprindelige arkitektur og byggeskik. 8

9 REDEGØRELSE Yderligere fastlægger lokalplanen bestemmelser for anvendelsen af Polititorvet og et rekreativt område omkring Odder Å. Endelig fastlægges anvendelsesmulighederne inden for området til centerformål med funktioner som liberale erhverv, udvalgsvarebutik, hotel, restaurant, udeservering, offentlige formål og boliger. Planens hovedtræk Området opdeles i 3 delområder, område I, II og III. Delområde I udlægges til centerformål i form af liberale erhverv, udvalgsvarebutik, hotel, restaurant, udeservering samt boliger til helårsbeboelse. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af torv og parkeringsplads. Delområde III udlægges til offentlige formål i form af rekreative opholdsarealer. Illustration 1. Delområdekort. Rådhusgade 1 og nærmeste omgivelser Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægger retningslinjer for, at vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af den bevaringsværdige bygning skal ske i respekt for bygningens oprindelige arkitektur og byggeskik, jf. illustrationerne på side Samtidig fastlægger lokalplanen, at der med undtagelse af opførelse af pavillon til udeservering, pølsebod og offentlige toiletter ikke må 9

10 REDEGØRELSE ske yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet, samt at det i princippet ikke kan udstykkes yderligere. Dog kan der ske opdeling i ejerlejligheder. Af hensyn til bevaringsværdien af Rådhusgade 1, hvor facaden mod Rådhusgade fremstår mest original, fastlægger lokalplanen, at der skal være niveaufri adgang til bygningen ved facaden mod Polititorvet. Ubebyggede arealer Lokalplanens bestemmelser for de ubebyggede arealer tager udgangspunkt i et detailprojekt for nyindretning af Polititorvet, se side 11. En forudsætning for etablering af hele Polititorv projektet er, at garageanlæg indenfor delområde I samt den afgrænsende mur mellem matr. nr. 3fr, 7000 a og 7000 bo, Odder by, Odder, fjernes. Den nordlige del af lokalplanområdet er fastlagt til rekreativt område med opholdsmuligheder ved Odder Å. I tilknytning til den bevaringsværdige bygning etableres p-pladser samt fri- og opholdsarealer. For at skabe et byrum, der fremstår som et samlet anlæg, indeholder lokalplanen bestemmelse om, at der inden for lokalplanområdet ikke må hegnes i skel, bortset fra en mindre mur omkring affaldsbeholdere. Veje, stier og parkering Adgang til området sker fra Rosensgade og Rådhusgade. I delområde I indrettes private p-pladser og i delområde II offentlige p-pladser. Fra den eksisterende sti langs Odder Å ved lokalplanens nordvestlige hjørne sikres en fortsættelse af stiforbindelsen samt en ny stiforbindelse over en bro over Odder Å. Der vil således være to stiforbindelser over åen inden for lokalplanområdet. Foto 3. Den bevaringsværdige bygning, Rådhusgade 1, set fra den eksisterende sti langs Odder Å. 10

11 REDEGØRELSE Illustration 2, mål 1:500 Illustrationen viser, hvordan området kan indrettes og anlægges. Udformningen tager udgangspunkt i et detailprojekt udarbejdet af Møller & Grønborg A/S for nyindretning af Polititorvet og nærmeste omgivelser. De stiplede, røde streger viser omtrentlig placering af matrikelskel. 11

12 REDEGØRELSE 12 Illustration 3, mål ca. 1:200.

13 REDEGØRELSE Illustration 4, mål ca. 1:

14 REDEGØRELSE Illustration 5. Fotoillustrationen udarbejdet af Arkitekter Johansen og Rasmussen A/S viser eksempel på mulige facadeændringer af den bevaringsværdige bygning Rådhusgade 1, set fra Rådhusgade. Eksemplet viser, hvordan opsætning og udformning af eventuelle buede kviste med smalle flunke samt små tagvinduer ved siden af kvistene kan komme til at se ud, mens den øvrige facade skal bevares uændret. Eventuelle kviste skal som vist opsættes som enkeltkviste lige over og i rytme med facadevinduer. Endvidere skal eventuelle kviste placeres symmetrisk omkring bygningens akse og frontispicen. Illustration 6. Fotoillustrationen udarbejdet af Arkitekter Johansen og Rasmussen A/S viser eksempel på mulige facadeændringer af den bevaringsværdige bygning Rådhusgade 1, set fra Rosensgade. Eksemplet viser, hvordan altaner og tagvinduer i tagfladen kan placeres symmetrisk omkring bygningens akse. 14

15 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byrådet vedtog den 11. maj 2009 Kommuneplan Den er det gældende plangrundlag for lokalplanen. Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 1.C.6 og 1.C.12. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. For rammeområde 1.C.6 gælder at: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal. Bebyggelsesprocenten er maks. 70 for rammeområdet under ét. Bebyggelsen må opføres i maks. 4 etager, og bygningshøjden må ikke overskride 16 m. Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg bringes i harmoni med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse må kun nedrives eller ændres efter byrådets særlige tilladelse. Hvor særlige bestemmelser kræver sluttet bebyggelse, skal det være tilladt at etablere afbrydelser i husrækken, når dette tjener til at skabe adgang til karreens indre. Ny bebyggelse langs Åbygade og Nørregade opføres med en husdybde på højst 12 m. Denne bebyggelse opføres i mindst 2 etager, og Nørregade opføres med en maksimal bygningshøjde på 16 m over terræn. Øvrig bebyggelse må højst opføres med 4 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 16 m over terræn. Rådhuset bevares med sine væsentlige ydre træk. I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer. Det eksisterende vejnet med torve og stier bevares, dog således at nye pladsdannelser skal kunne etableres, hvor dette er forbedrende for det eksisterende bybillede og centrets funktion. Der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å. For rammeområde 1.C.12 gælder at: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal. Bebyggelsesprocenten er maks. 110 for rammeområdet under ét. Det bebyggede grundareal må ikke overstige 70%. Bebyggelsen må opføres i maks. 3½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 16 m. 15

16 REDEGØRELSE Tinghuset skal bevares med sine væsentlige ydre træk. Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg bringes i harmoni med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse må kun nedrives eller ændres efter byrådets særlige tilladelse. Hvor særlige bestemmelser kræver sluttet bebyggelse, skal det være tilladt at etablere afbrydelser i husrækken, når dette tjener til at skabe adgang til karréens indre. Ved beregning af bebyggelsesprocenten for området medregnes Tinghus-parkeringen ikke. Ny bebyggelse mod Åbygade opføres med mindst 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage. Øvrig bebyggelse må højst opføres med 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 4 m over terræn. Ny bebyggelse mod Tinghus-parkeringen og Rosensgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinje med en husdybde på højst 12 m, og at denne bebyggelse mindst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage, og højst med 3 etager med udnyttelig tagetage. I hver karré skal udlægges de fornødne friarealer. Den eksisterende parkeringsplads (Tinghusparkeringen) bevares som parkeringsplads eller park/torv. Det eksisterende vejnet med torve og stier bevares, dog således at nye pladsdannelser skal kunne etableres, hvor dette er forbedrende for det eksisterende bybillede og centrets funktion. Der kan etableres stiforbindelse langs Odder Å. 16

17 REDEGØRELSE Udsnit af rammekort fra Kommuneplan Skole- og institutionsforhold Området ligger i Skovbakkeskolens skole distrikt. Skolen ligger på Tværgade 12, Odder m fra lokalplanområdet. Skolen har ca. 700 elever. Den er to-sporet med 0. klasse til 6. klasse. Herefter firetil femsporet til 9. klasse. Skolen har specialklasserække, og der er SFO ordning. 17

18 REDEGØRELSE Der findes flere daginstitutioner i Odder med nærhed til lokalplanområdet. Børneinstitutionen Skovbakken ligger 500 m fra lokalplanområdet og rummer gennemsnitlig 60 børnehavebørn. Centerforhold - detailhandel Bycentret med torv og gågade med rigt varierende indkøbsmuligheder ligger umiddelbart omkring lokalplanområdet. Bus- og togforbindelser til Aarhus, samt busforbindelser til Horsens og Skanderborg ligger ca. 50 m fra området. Inden for ca. 1 km findes Spektrum Odder indeholdende idræt-, kultur- og svømmehal samt musikskole. I henhold til Planlovens 16, stk. 6 skal der i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Lokalplanen giver mulighed for etablering af udvalgsvarebutik med et maksimalt samlet bruttoetageareal på 400 m². Lokalplanen er beliggende i et centerområde. Under lokalplanens udarbejdelse er området bebygget med Rådhusgade 1. Ved skel mod nord grænser området op til Odder Rådhus, i skel mod øst til Rådhusgade, i skel mod syd til Rosensgade, og i skel mod vest til blandet bolig og erhverv. Muligheden for at indrette butik i den eksisterende bygning vil medvirke til at øge det lokale butiksudbud. Da en evt. butik skal indrettes i den eksisterende bygning, vurderes det, at den ikke vil påføre omgivende boliger og erhverv væsentlige gener. De overordnede trafikale forhold ændres ikke som følge af en evt. ny butik, idet vejbetjeningen sker fra de eksisterende veje Rosensgade og Rådhusgade, hvor den fornødne kapacitet er til stede. Det vurderes, at vejbetjeningen af lokalplanområdet ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø. Eventuel anvendelse af den eksisterende ejendom til butiksformål medfører ikke i sig selv ændringer af de eksisterende friarealer omkring Odder Å. Byplanvedtægt Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 13, der udlægger området til offentlige formål som rådhus, bibliotek m.m. samt offentlig park. 18

19 REDEGØRELSE Byplanvedtægt nr. 13 aflyses for den del af lokalplanområdet, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af lokalplanen. Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet omfatter en del af Odder Å. Indenfor lokalplanområdet påtænktes åen reguleret i form af en mindre udvidelse af vandspejlet. 3 - beskyttet vandløb Odder Å er udpeget som et beskyttet vandløb, jf. naturbeskyttelseslovens 3. Dvs. at der ikke må foretages ændring i tilstanden i vandløbet. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelsesloven, 65. Internationale naturbeskyttelsesområder I henhold til internationale naturbeskyttelsesområder (habitatsbekendtgørelse 408 af og 8) vurderes, at en mindre udvidelse af vandspejlet i Odder Å ikke vil påvirke habitatområder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Vandløbsloven En regulering af vandspejlet i Odder Å vil endvidere kræve tilladelse efter vandløbsloven. Museumsloven Moesgaard Museum har meddelt, at der ikke er registreret arkæologiske fund inden for lokalplanområdet. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Moesgaard adviseres, jf. Museumsloven 27. Jordforureningsloven De matrikler, som planen omfatter, er berørt af områdeklassificeringen i Odder Kommune. Områdeklassificeringen udpeger arealer, hvor kommunen på basis af en vurdering formoder, at jorden er lettere forurenet. For disse områder gælder, at der er pligt til at anmelde flytning af jord til Odder Kommune, Miljø i Jordweb. 19

20 REDEGØRELSE Hvis der flyttes mindre end 1 m³ jord gælder, at jordpartiet kan afleveres på Odder Genbrugsplads uden anmeldelse, hvis jorden ikke stammer fra en kortlagt ejendom eller ikke er en del af en kortlagt ejendom. Hvis jordparti under 1 m³ stammer fra en kortlagt ejendom eller del af en kortlagt ejendom, kan jorden afleveres på genbrugspladsen på et særligt anvist sted. Sammen med jorden skal der afleveres en anmeldelse med oplysning om navn, og hvor jorden kommer fra. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde stødes på forurening, skal arbejdet straks standses, og forureningen anmeldes til kommunen. Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforureningsloven 72 b. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udearealer (= de primære opholdsarealer). Institutioner m.m. er også omfattet. Virksomhedsstøj Der findes ikke støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. Vejstøj Lokalplanområdet grænser op til Rådhusgade og Banegårdsgade, hvor der i dag er en årsdøgnstrafik på henholdsvis og køretøjer. Det skal sikres, at støjpåvirkningen fra vej- og trafik ikke overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier. Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer har byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 20

21 REDEGØRELSE Konklusionen er, at lokalplanens gennemførelse ikke har en sådan karakter og et sådant omfang, der bevirker, at der kræves gennemført en miljøvurdering. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset. Servitutter Der er ikke tinglyst servitutter på ejendommen Rådhusgade 1, der vil medføre strid i forhold til lokalplanens principper. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er sikkert, at alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas-, regn- og spildevandsledninger samt alle tilhørende stikledninger og kabler. Bæredygtighed Det er byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan udformes og benyttes, således at solen kan udnyttes som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at nedbringe energiforbruget. Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. 21

22 REDEGØRELSE Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning. Vejledningen informerer om en række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til at medtage i byggeri af bolig. Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og udleveres ved henvendelse på rådhuset. Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil byrådet tinglyse deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer på de kommunalt ejede matrikler i lokalplanområdet. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje. 22

23 REDEGØRELSE Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder Vandværk A.m.b.a. forsyningsområde. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er tilslutningspligt til Odder Varmeværk A.m.b.a. Der er forbud mod etablering af el-varme. Opmærksomheden henledes på, at der er indsat et nyt stk. 4 i 19 i planloven. Herefter skal byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Kloakforsyning Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. Brandhaner Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun beredskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandhanerne. 23

24 LOKALPLAN Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: at området anvendes til centerformål med funktioner til liberale erhverv, udvalgsvarebutik, hotel, restaurant, udeservering, offentlige formål samt boliger, at bygningen Rådhusgade 1 bevares med mulighed for, at vedligehold, istandsættelse og ombygning sker i respekt for bygningens oprindelige arkitektur og byggeskik, at Polititorvet indgår som et attraktivt anlæg i sammenhæng med Rådhusgade 1, og at en del af området udlægges til offentlige formål i form af parkerings- og opholdsarealer. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 3fr, del af matr. nr. 2a og del af matr. nr. 7000bo alle af Odder By, Odder samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området er udlagt til centerformål i form af liberale erhverv, udvalgsvarebutik, hotel, restaurant, udeservering, offentlige formål og boliger til helårsbeboelse. 3.2 Det maksimale samlede bruttoetageareal til udvalgsvarebutik må maksimalt udgøre 400 m². Butik må opføres eller indrettes med et bruttoetageareal på maksimalt 400 m². 3.3 Restaurant og udvalgsvarebutik skal etableres i bebyggelsens kælder og stueetage. 24

25 LOKALPLAN Der må ikke etableres liberale erhverv i stueetagen. Liberale erhverv kan etableres på 1. og 2. etage. 3.4 Boliger må kun indrettes i bebyggelsens 1. og 2. etage. 3.5 Der kan fra den enkelte bolig drives liberalt erhverv som revisor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte bolig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes. Det er en forudsætning: at virksomheden drives af den, der beboer den enkelte bolig at den enkelte bolig ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter at områdets karakter af blandet bolig og erhverv ikke brydes at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til inden for lokalplanområdet. Delområde II 3.6 Området er udlagt til offentlige formål i form af torv og parkeringsplads. Delområde III 3.7 Området er udlagt til offentlige formål i form af rekreative arealer. Fællesbestemmelse for delområde I, II og III 3.8 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Bygningerne skal indpasses arkitektonisk, så området gives et harmonisk helhedsindtryk. Placering skal godkendes af Odder Kommune. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning i området. Dog kan der ske opdeling i ejerligheder. 5 Vej- og stiforhold Veje og stier 5.1 Vejadgang til området må ske fra Rosensgade og Rådhusgade i princippet som vist på kortbilag Der skal udlægges areal til stiforbindelser med en udlægsbredde på 3 m mellem punkterne a, b og c i princippet som vist på 25

26 LOKALPLAN kortbilag 2, mellem punkterne b og d samt mellem punkterne c og e. Ved punkterne d og e skal stierne tilsluttes stierne i naboområdet, som grænser op til lokalplanområdet. 5.3 Der skal udlægges areal til broforbindelser med en udlægsbredde af min. 2,5 m mellem punkterne b og d og mellem punkterne c og e. Broerne anlægges med en belægningsbredde på 2,5 m. 5.4 Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Parkering Delområde I 5.5 Der kan etableres max. 4 p-pladser med mål på min. 3 x 5 m inden for det på kortbilag 2 viste parkeringsareal. Delområde II 5.6 Det på kortbilag 2 viste areal til torv og p-plads skal indrettes med mål pr. p-plads på min. 2,5 x 5 m. Der skal indrettes mindst én p-plads til handicapparkering på parkeringspladsen med mål på min. 3,5 x 5 m. Delområde III 5.7 Der må ikke etableres p-pladser inden for delområde III. Fællesbestemmelser for delområde I, II og III 5.8 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde sted inden for lokalplanområdet. 5.9 Der er forbud mod parkering af campingvogne, både samt uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Belysning af færdselsarealer må kun udføres som parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau. Belysning af stier skal være parkbelysning med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m. 26

27 LOKALPLAN 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Der må ikke ske yderligere bebyggelse i lokalplanområdet, ej heller må der opføres garager, carporte eller udhuse og lignende inden for lokalplanområdet, jf. dog 7, stk I delområde I kan der ud mod Polititorvet etableres pavillon på maks. 15 m 2 til udeservering. I delområde II kan der opstilles pølsebod på maks. 25 m² samt etableres offentlige toiletter. Pavillon til udeservering, pølsebod og offentlige toiletter må maksimalt opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 5 m, målt i forhold til Polititorvets plan. 7.3 Eksisterende garageanlæg, eksisterende flagstang og eksisterende mur inden for delområde I kan fjernes, og må derefter ikke retableres. 8 Bevaring af bebyggelse 8.1 Den bevaringsværdige bygning vist på kortbilag 2 må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. Ombygning og istandsættelse af den bevaringsværdige bygnings facader skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Tilladelsen vil blive givet ud fra en vurdering af, om bygningens bevaringsmæssige stand opretholdes eller forbedres. 8.2 I tilknytning til den bevaringsværdige bygning må etableres trapper, ramper og lignende mindre bygningsdele til sikring af tilgængeligheden. Inden etablering skal foranstaltninger godkendes af Odder Kommune. Niveaufri adgang til den bevaringsværdige bygning må alene etableres ved indgange på bygningens facade mod vest. 8.3 Alle ændringer af den bevaringsværdige bygnings ydre fremtræden, herunder udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling og pudsning af facader eller lignende, samt alle ændringer i forhold til 8, stk. 2 må kun ske med byrådets tilladelse. 8.4 Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres en ny bygning med en ydre fremtræden som den bevaringsværdige bygning. 27

28 LOKALPLAN 8.5 Den bevaringsværdige bygnings ur, den på kortbilag 2 viste buste af Frederik den VII samt fix punkt skal bevares. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaringsværdig bygning 9.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader skal der anvendes materialer, der er i overensstemmelse med de oprindeligt anvendte materialer. Facaderne skal fremstå som pudsede teglstensmure og må ikke dækkes af beklædninger af træ, klinker eller pladematerialer. 9.2 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes rød vingetegl i gammelt dansk format. Rygning og grater skal lægges i mørtel. 9.3 Ændret anvendelse af tagetagen må ikke medføre ændringer i bebyggelsens oprindelige tagflader, dog må der mod Rådhusgade, Rådhushaven, Polititorvet og Rosensgade etableres kviste eller isættes små tagvinduer i tagfladerne i forlængelse af facadernes lodrette fagrytmer - i princippet som vist på illustration 4 på side 13 og på illustration 5 på side 14. Tagvinduer skal holdes i samme plan som tagdækningen og må kun fremstå med skjulte inddækninger. Kviste skal udføres med flunke og tag beklædt med zink eller kobber. Eventuelle kviste skal udformes i princippet som vist på illustration 4 og 5, dvs. som buede enkeltkviste med smalle flunke placeret lodret over facadevinduer. Endvidere skal kviste placeres symmetrisk omkring bygningens akser. Mod Polititorvet kan der alternativt etableres 2 indbyggede tagaltaner samt små tagvinduer som vist på illustration 6 på side De eksisterende skorstene skal bibeholdes. Byrådet kan godkende, at skorstenene udskiftes ved ommuring eller retablering, såfremt de fortsat fremstår med det oprindelige udseende. Skorstenene skal placeres symmetrisk i tagryggen og indpasses i tagfladen. Skorstenene skal fremstå med pudsede overflader. 9.5 Ved ombygning eller renovering af facaderne skal disse fremstå som konstruktive helheder fra sokkel til tag. 9.6 Facadernes oprindelige vandrette og lodrette opdelinger, herunder fagrytmer, skal bevares eller etableres i overensstem- 28

29 LOKALPLAN melse med bygningens arkitektur. Vindues- og dørhuller må ikke tilmures eller på anden måde blændes eller tildækkes. På gavle og på facaden mod Polititorvet må små vinduer i stueetagen og på 1. sal erstattes af større vinduer og døre i ensartet fagrytme i princippet som vist på illustration 4 på side 13. I stueetagen kan alle vinduer føres til indvendigt gulvniveau. I gavl mod nord må etableres dørhul og dør i princippet som vist på illustration 4 på side Vinduer skal udføres i træ med koblede rammer og kitfals. De oprindelige vinduesformater med tavlfelter, tværlodposter samt sprosser skal videreføres i nye vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede. 9.8 Udvendige døre skal udføres i træ som fyldningsdøre i traditionel udformning og opdeling. Dog kan døre mod Polititorvet udføres med glas i princippet som vist på illustration 4 på side Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i kobber, stål eller zink Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik skal bevares Udvendige bygningssider, herunder døre og lignende bygningsdele, må kun fremtræde i lys gul og hvid - som eksisterende bygningsfarver, jf. illustration 5 og 6 på side 14. Vindueskarme, vinduesrammer og sprosser skal fremstå hvide. Indgangsdøre skal fremstå i samme nuancer som eksisterende dør mod Rådhusgade, med mindre de udføres som glasdøre, jf. illustrationen side Nye udvendige trapper på bygningen skal etableres som granittrapper i kvadre i princippet som eksisterende trappe mod Rådhusgade. Niveaufri adgang mod Polititorvet kan udføres som handicap rampe udført i stålkonstruktion og udformet på en måde, så der efter Odder Kommunes skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning. Bebyggelse i henhold til 7, stk Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der efter Odder Kommunes skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for hele lokalplanområdet 9.14 Skiltning og reklamering på bygninger skal udføres efter Odder Kommunes Vejledning om skilte og facader. Derudover må 29

30 LOKALPLAN der pr. boligenhed opsættes et skilt på maks. 0,25 m² med navn og husnummer og evt. navn på liberalt erhverv. Skilte skal samordnes hvad angår størrelse, materiale, farve og skrifttype. Skiltning opsættes ved hovedindgang. Odder Kommune skal godkende skiltning. Der gives ikke tilladelse til genopstilling af flagstænger Der må ikke opsættes udendørs paraboler, antenner og mobiltelefoniantenner i området. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Der må ikke ske ændringer af tilstanden af Odder Å, der på kortbilag 2 er vist som 3 beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelsesloven og som vandløb i henhold til vandløbsloven, medmindre der opnås dispensation fra Odder Kommune Der er udlagt fælles fri- og opholdsarealer som vist på kortbilag 2. Arealerne nord og øst for Rådhusgade 1 skal anlægges med fast belægning og med et ensartet mønster og feltopdelinger i princippet som vist på illustrationsplanen, illustration 2 på side Beplantning af områdets fælles fri- og opholdsarealer og beplantning langs vej- og stiarealer skal ske efter en samlet beplantningsplan i princippet som vist på illustrationsplanen, illustration 2 på side Inden for lokalplanområdet må der ikke hegnes i skel eller foretages anden hegning, bortset fra eventuel mur til afgrænsning af dagrenovation, jf Eventuelle udendørs affaldsløsninger til dagrenovation, papir og glas samt eventuelle sorteringsgårde skal afskærmes og begrønnes med en stedsegrøn beplantning. Alternativt kan disse anlæg placeres nær Rosensgade og afskærmes af en maks. 2 m lang og maks. 1.5 m høj mur, der afsluttes med rød vingetegl i gammelt dansk format. Mur skal sammenbygges med Rådhusgade 1 og have samme gule farve som hovedbygning Der må kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Terrænreguleringer må anlægges i maks. 1:2 og må ikke foretages nærmere end 1 m fra skel mod nabo på matr. nr. 3c Odder By, Odder. 1 1 Ved ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggeri skal ansøgningen vedlægges situationsplaner. Situationsplanerne skal vise de eksisterende og de fremtidige terrænk o- ter på de enkelte grunde samt de relevante koter på byggeriet. Ligeledes skal vises kote på vej ved overkørsel. 30

31 LOKALPLAN 11 Støjforhold 11.1 Det skal sikres, at det indendørs støjniveau fra trafikstøj og virksomhedsstøj døgnet rundt ikke overstiger L den 33 db i beboelsesrum og L den 38 db i kontorer, jf. den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen. 12 Ophævelse af del af byplanvedtægt nr Byplanvedtægt nr. 13 vedtaget den 23. marts 1970 aflyses inden for den del af matr. nr. 2a Odder By, Odder, der er omfattet af lokalplan nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Lov om Planlægning Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg, med mindre det er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Ifølge planlovens 49 kan en ejer kræve, at kommunen overtager bebyggelsen, hvis kommunen i medfør af en bevarende lokalplan giver afslag på en ansøgning om tilladelse til nedrivning. Det er dog en forudsætning, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for andre sammenlignelige ejendomme, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 2 En lokalplan medfører ikke handlepligt, men hvis der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. 31

32 LOKALPLAN 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til Planlovens 24 vedtages forslag til lokalplan nr for området til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet, Odder den Offentlig høring Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den: Byrådet har den vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planloven 27. På byrådets vegne. 32

33 Kortbilag Kortbilag nr. 1 33

34 34

35 Kortbilag nr. 2 35

36 36

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-58423. Lokalplan nr. 1122

Sags. nr. 727-2012-58423. Lokalplan nr. 1122 Sags. nr. 727-2012-58423 Lokalplan nr. 1122 Område til centerformål ved Rosensgade 10 Marts 2014 Lokalplan nr. 1122 for område til centerformål ved Rosensgade 10 er udarbejdet af: Odder Kommune. Nærmere

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere