ÅRSRAPPORT modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

2 Årsrapport modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

3 Årsrapport modelregnskab 14. udgave, 1. oplag, januar 2014 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, januar 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelser.

4 Årsregnskabsloven generelt Dette modelregnskab er udarbejdet af BDO på grundlag af den lov, som Folketinget vedtog den 11. april Loven omfatter stort set alle erhvervsvirksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt "byggeklodsmodellen") er, at klasse A virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske systematisk og konsekvent, og særskilt skal oplyses under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses således Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse A omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Klasse A omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende beløbsgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 14 mio. kr. 2. Balance 7 mio. kr. 3. Antal helårsansatte 10 ansatte Klasse B virksomheder omfatter alle anparts-, aktie-, iværksætter- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige, medmindre de overstiger nedenstående størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1. Klasse B virksomheder omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af klasse A, og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 72 mio. kr. 2. Balance 36 mio. kr. 3. Antal helårsansatte 50 ansatte Klasse C omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A og B 1. Beløbsgrænser: Mellemstore Store 1. Nettoomsætning mio. kr. over 286 mio. kr. 2. Balance mio. kr. over 143 mio. kr. 3. Antal helårsansatte ansatte over 250 ansatte Klasse D omfatter børsnoterede 2 og statslige aktieselskaber uanset størrelse. 1 Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse. 2 Ved børsnoterede virksomheder forstås: Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

5 Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge frivilligt at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, suppleret med en bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 43a. Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. BDO's modelregnskab Dette modelregnskab er udarbejdet for selskabet "BDO Modelregnskab A/S", som er en klasse B virksomhed. Selskabet har valgt at anvende visse regnskabsregler fra klasse C, jf. omtalen heraf under anvendt regnskabspraksis. Regnskabsmodellen er alene tænkt som en skematisk indføring i nogle af årsregnskabslovens bestemmelser og er således alene en af flere mulige illustrationer af lovens bestemmelser. Regnskabsmodellen indeholder to resultatopgørelser, dels den "artsopdelte og dels den "funktionsopdelte" resultatopgørelse. Dette er udelukkende gjort af forklarende årsager, og er naturligvis ikke et lovkrav. Januar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsregnskabsloven... side 4 Hovedindholdet i årsregnskabsloven... side 5 Modelregnskab BDO Modelregnskab A/S... side 11 Indholdsfortegnelse... side 12 Selskabsoplysninger... side 13 Ledelsespåtegning... side 14 Den uafhængige revisors erklæringer... side 15 Hoved- og nøgletal... side 17 Ledelsesberetning... side 18 Anvendt regnskabspraksis... side 19 Resultatopgørelse (artsopdelt)... side 24 Resultatopgørelse (funktionsopdelt)... side 25 Balance... side 26 Pengestrømsopgørelse... side 28 Noter... side 29

7 4 ÅRSREGNSKABSLOVEN Grundlaget for udarbejdelse af årsrapporter er den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 11. april Årsregnskabsloven fra 2001 tilpassede dansk regnskabsaflæggelse til den internationale regnskabsudvikling hen imod såkaldte "værdibaserede" regnskaber, hvor årsregnskabet i højere grad skal sigte mod at opgøre virksomhedens reelle værdier, frem for alene at tage udgangspunkt i historiske kostpriser. De efterfølgende ændringer har lempet de oprindelige krav og forhøjet størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder. Desuden er de seneste ændringer til 4. og 7. EU-direktiv om henholdsvis års- og koncernregnskaber indarbejdet. For så vidt angår store virksomheder i klasse C og D, betyder disse ændringer til årsregnskabsloven en række detaljerede krav til yderligere oplysninger i både noter og især i ledelsesberetningen. Den gældende årsregnskabslov trådte oprindeligt i kraft for regnskabsår, der startede den 1. januar 2002 eller senere. Loven er opbygget efter en såkaldt "byggeklodsmodel", hvor princippet er, at visse små virksomheder skal følge lovens nederste niveau (klasse A) med relativt få og generelle krav, medens de større virksomheder skal følge de næste niveauer (klasse B, C og D), der gradvist har flere regnskabskrav og mere detaljerede regnskabskrav. Loven stiller væsentlige indregningskrav, målingskrav og oplysningskrav til mellemstore og store virksomheder, de såkaldte klasse C virksomheder, men der er også for små virksomheder (dvs. virksomheder med omsætning under 72 mio. kr., balancesum under 36 mio. kr. og/eller under 50 ansatte) væsentlige grundlæggende basiskrav til regnskabsaflæggelsen. Byggeklodsmodellen Princippet i Byggeklodsmodellen kan skitseres således: Koncernbestemmelser Klasse D virksomheder Klasse C virksomheder Klasse B virksomheder Klasse A virksomheder Hvem er primært omfattet? D: Børsnoterede selskaber C: Store og mellemstore ApS'er, A/S'er, fonde m.v. B: Små ApS'er, A/S'er, fonde m.v. A: Personlige virksomheder Grundlæggende principper 11-17

8 5 HOVEDINDHOLDET I ÅRSREGNSKABSLOVEN Begrebet "Årsrapport" Loven skelner mellem årsregnskab og årsrapport, hvor årsrapport er det udvidede begreb, der ud over årsregnskabets bestanddele (redegørelse for anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter) omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, evt. koncernregnskab samt eventuelle frivillige supplerende beretninger. Lovens overordnede begrebsramme kræver, at hele årsrapporten skal opfylde den såkaldte generalklausul om "et retvisende billede", dog således at ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger skal indeholde en retvisende redegørelse. Personligt ejede virksomheder Selv om personligt ejede virksomheder er omfattet af loven, er sådanne virksomheder under visse forudsætninger slet ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Skal regnskabet kun anvendes internt og af skattevæsenet, er det ifølge loven tilstrækkeligt kun at udarbejde et "skatteregnskab". Skal regnskabet bruges eksternt (fx afleveres i en bank), og/eller vælger virksomheden at aflægge årsrapport efter loven, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de grundlæggende bestemmelser og bestemmelserne for klasse A. Disse bestemmelser omfatter ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis, egenkapitalnote og visse andre noter. Revision Årsregnskabet (redegørelse for anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, evt. pengestrømsopgørelse og noter) skal som udgangspunkt revideres. Virksomheder, der aflægger årsregnskab efter bestemmelserne for klasse B, og som ikke overskrider to af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år, kan fravælge at lade årsregnskabet revidere. Nettoomsætning 8 mio. kr. Balancesum 4 mio. kr. Antal helårsansatte 12 Der er ikke pligt til at lade årsregnskabet for klasse A virksomheder revidere, og årsrapporten skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Udvidet gennemgang Den 6. december 2012 blev der vedtaget en lovændring til årsregnskabsloven, som indebærer, at det er muligt for klasse B virksomheder at vælge revision efter Erhvervsstyrelsens særlige erklæringsstandard/udvidet gennemgang som et alternativ til revision efter de internationale standarder. De virksomheder, der ønsker at overgå til at få udført revisionen efter denne særlige erklæringsstandard/udvidet gennemgang, skal formelt set vedtage dette på en ordinær generalforsamling, hvilket kan ske på generalforsamlinger, der afholdes den 1. januar 2013 eller senere. Denne årsrapportmodel for en klasse B virksomhed indeholder ikke et eksempel på en erklæring ved udvidet gennemgang. Fravalg af revision Fravalg af revision skal oplyses i ledelsespåtegningen første gang, revisionen fravælges. Det vil sige, at ledelsen skal indstille til generalforsamlingen, at revision fravælges for det kommende regnskabsår. Når revisionspligten er fravalgt, skal ledelsen i hvert af de efterfølgende år, hvor revisionen er fravalgt, erklære, at reglerne for fravalg fortsat er overholdt. Reglerne omkring fravalg af revision gælder også ved fravalg af udvidet gennemgang, som i den sammenhæng sidestilles med revision. Det betyder også, at der ved overgang fra revision til udvidet gennemgang ikke skal ske fravalg af revision på den måde, som netop er beskrevet. Ledelsesberetning og ledelsespåtegning En ledelsesberetning skal udarbejdes af alle virksomheder i klasse C og D. For klasse B er ledelsesberetningen frivillig. Det skal dog altid oplyses, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. For klasse C virksomheder stiller årsregnskabsloven en lang række krav

9 6 til indholdet af ledelsesberetningen, herunder 5 års hoved- og nøgletal, kommentarer til årets resultat i forhold til forventningerne, oplysninger om særlige risici, miljøforanstaltninger mv. Herudover er der pligt til for store virksomheder at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionspligten. Revisor skal alene gennemlæse ledelsesberetningen og udtale sig om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Revisors udtalelse vil blive indføjet i revisionspåtegningen som et særskilt afsnit efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger. Hvis revisor finder, at der er uoverensstemmelser imellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, skal væsentlige uoverensstemmelser omtales. Væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, som revisor bliver opmærksom på ved gennemlæsningen, skal ligeledes omtales. Ledelsens ansvar for og kravene til indhold af ledelsesberetningen påvirkes ikke af, at denne ikke længere revideres. Det er ledelsens ansvar, at beretningen giver en retvisende redegørelse. Supplerende beretninger Det er muligt, men frivilligt, at supplere årsregnskabet med beretninger som videnregnskaber, sociale regnskaber, miljøregnskaber mv. Vælger en virksomhed at medtage sådanne beretninger, kræver loven, at disse supplerende beretninger skal opfylde kravet om, at de skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Immaterielle aktiver Erhvervede immaterielle anlægsaktiver og visse internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver skal indregnes i årsregnskabet og måles til kostpris på erhvervelsestidspunktet. Egne udviklingsomkostninger, patentrettigheder mv. skal således altid medregnes, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt. Hertil gælder det dog, at klasse B og mellemstore C virksomheder har mulighed for at undlade at indregne udviklingsomkostninger. Erhvervet goodwill og erhvervet koncerngoodwill må ikke straksafskrives over egenkapitalen, men skal indregnes i balancen til kostpris og efterfølgende afskrives systematisk i resultatopgørelsen. Leasede aktiver Finansielt leasede aktiver kan indregnes i balancen som henholdsvis et leasingaktiv og en leasinggæld. Leasingaktiver kan således behandles, som om aktivet var købt i stedet for leaset. Det er alene for virksomheder i klasse C og D, at indregning af leasede aktiver i balancen er et krav. Såfremt årsregnskabet for en B-virksomhed ikke giver et retvisende billede, med mindre leasingaktiver indregnes som aktiv, skal de dog også indregnes for B-virksomheder. Der skal særskilt gives oplysninger om sådanne indregnede aktiver, som virksomheden ikke ejer. Indirekte produktionsomkostninger (IPO'er) For klasse C og D virksomheder skal der medregnes IPO'er ved måling af kostpris for såvel egenproducerede varebeholdninger som egenproducerede materielle og immaterielle anlægsaktiver. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres som en særskilt post under "Tilgodehavender". Værdien af igangværende arbejder kan for klasse B virksomheder indregnes til kostpris. Indregning efter produktionsmetoden, dvs. at der skal opgøres en beregnet salgsværdi (inkl. acontoavance) af det udførte arbejde, er alene obligatorisk for klasse C og D virksomheder. Hvis en undladelse af at anvende produktionsmetoden kan føre til, at årsrapporten ikke bliver revisende, skal en klasse B virksomhed dog alligevel foretage indregning efter produktionsmetoden. Som for alle andre poster er det en forudsætning, at salgsværdien kan opgøres pålideligt i relation til færdiggørelsesgraden. Man skal endvidere være opmærksom på, at kravene for indregning af igangværende arbejder til salgspris skal være opfyldt, herunder Erhvervsstyrelsens skærpelse af fortolkningen omkring, at produktionsmetoden, jf. IAS 11, afsnit 3, alene kan anvendes på entreprisekontrakter, når der er tale om konstruktion af et aktiv efter individuel forhandling, hvor kunden har haft betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet.

10 7 Finansielle aktiver Finansielle aktiver skal måles enten til dagsværdi (fx børskursværdi) eller til en såkaldt "amortiseret kostpris". Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter samt finansielle aktiver, der holdes til udløb, skal optages til amortiseret kostpris. Finansielle aktiver, der indgår i en handelsbeholdning, og afledte finansielle instrumenter, skal derimod indregnes til dagsværdi. I overensstemmelse hermed skal aktier (bortset fra kapitalandele i dattervirksomheder og i associerede virksomheder) indregnes til dagsværdi, idet aktier (kapitalandele) ikke anses for at kunne beholdes til udløb. I begge tilfælde skal kursreguleringen ske over resultatopgørelsen, og der skal ikke bindes værdireguleringer på egenkapitalen. Selskaber, hvor finansielle investeringer er hovedaktiviteten, og som anvender reglerne herom i ÅRL 38, skal heller ikke binde værdireguleringer på egenkapitalen. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles som hovedregel til kostpris efter de almindelige bestemmelser. Alternativt kan måling ske til dagsværdi, eventuelt efter reglerne om investeringsaktivitet, eller til indre værdi efter equity-metoden. Værdireguleringer, bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om investeringsvirksomhed, skal bindes på en særlig reserve under egenkapitalen. Ved indregning til kostpris indtægtsføres udbytte fra dattervirksomheder og associerede virksomheder i resultatopgørelsen i det år, hvor udbyttet vedtages på generalforsamlingen. Der kan dog maksimalt indtægtsføres udbytte svarende til dattervirksomhedens eller den associerede virksomheds indtjening i den periode, kapitalandelen har været ejet. Udbytte herudover anses for at være en reduktion af kostprisen for kapitalandelen. Gældsforpligtelser Gæld skal optages til enten dagsværdi eller til såkaldt "amortiseret kostpris". Dagsværdi skal anvendes på eventuelle særlige "handelsbeholdninger" af gæld og heraf afledte finansielle instrumenter, medens "amortiseret kostpris" skal anvendes i de andre - og langt de hyppigste - tilfælde. Amortiseret kostpris kan lettest forklares ved et eksempel om realkreditlån. Amortiseret kostpris af et realkreditlån svarer ved låneoptagelsen til lånets kontantværdi. Hvis der er optaget et kontantlån, vil der ikke efterfølgende i årsregnskabet skulle foretages regnskabsmæssige værdireguleringer hertil i takt med afdragene, idet restgælden altid vil udgøre lånets kontantværdi målt på renteniveauet på tidspunktet for låneoptagelsen. Hvis der derimod er optaget et nominelt prioritetslån (obligationslån), skal dette regnskabsmæssigt omregnes til en kontantlånsværdi (amortiseret kostpris) på tidspunktet for låneoptagelsen, og forskellen mellem denne værdi og den nominelle restgæld skal løbende værdireguleres frem til lånets indfrielse. De årlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat og udskudt skatteaktiv Der er krav om, at der skal foretages fuld hensættelse til udskudt skat. Tilsvarende skal negativ udskudt skat aktiveres som et udskudt skatteaktiv, såfremt det er sandsynligt, at værdien kan udnyttes i fremtiden. Folketinget har i juni 2013 vedtaget en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25 % i 2013 til 22 % i Den trinvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten påvirker opgørelsen af udskudte skatteforpligtelser og -aktiver. Skyldigt udbytte Skyldigt udbytte skal ikke afsættes som en forpligtelse (gæld), hvis man skal følge lovens hovedregel. Det skyldige udbytte skal i stedet "reserveres" som en særlig post i egenkapitalen næst efter "Overført overskud". Der er dog i årsregnskabsloven medtaget en undtagelsesregel, således at skyldigt udbytte fortsat kan afsættes som gæld. Forslag til udbytte skal i begge tilfælde vises i resultatdisponeringen i tilknytning til resultatopgørelsen.

11 8 Egenkapitalopgørelse Der er krav om en særskilt "egenkapitalopgørelse" omfattende samtlige egenkapitalbevægelser. Opgørelsen kan vises enten som en note eller som en særskilt egenkapitalopgørelse i overensstemmelse med den internationale udvikling. Der skal i øvrigt vises alle bevægelser på aktie-/anpartskapitalen inden for de seneste fem år, såfremt der har været bevægelser i denne periode. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er alene obligatorisk for klasse C og D virksomheder. For klasse B virksomheder er det frivilligt at indarbejde en pengestrømsopgørelse i årsregnskabet. Oplysningskrav Anlægsaktiver: Der er ikke krav om noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver (anlægsnote) for klasse B virksomheder. Kravet gælder alene for klasse C og D virksomheder. Nærtstående parter: For klasse B virksomheder er det ikke et krav at oplyse om nærtstående parter og transaktioner med disse, bortset fra oplysning om den eller de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab og oplysninger vedrørende kapitalandele. For klasse C og D virksomheder er oplysningskravene lempet og gælder kun vedrørende transaktioner, der ikke er indgået på normale markedsvilkår. Transaktioner med helejede dattervirksomheder er undtaget herfra. Klasse C og D virksomheder skal dog fortsat oplyse, hvilke nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse på virksomheden. Antal ansatte: Klasse B virksomheder skal ikke oplyse om antal ansatte, idet kravet kun gælder for klasse C og D virksomheder. Incitamentsprogrammer: Eventuelle særlige incitamentsprogrammer om fx aktieoptioner eller bonusordninger til ledelsesmedlemmer skal oplyses for klasse C virksomheder. For klasse B virksomheder blev notekravet herom fjernet i forbindelse med regelforenklingen ved lovændringen den 3. februar I de fleste tilfælde skal incitamentsordninger dog alligevel oplyses eller indregnes i årsrapporten også for klasse B virksomheder, idet dette typisk vil være nødvendigt for at give et retvisende billede af den økonomiske situation. Særlige oplysningskrav for store selskaber Klasse C virksomheder omfatter som indledningsvis anført "mellemstore" og "store" virksomheder, hvor "store" virksomheder omfatter selskaber mv., der overstiger to af følgende tre grænser: omsætning over 286 mio. kr., balancesum over 143 mio. kr. og antal ansatte over 250. For disse "store" virksomheder gælder der følgende særskilte oplysningskrav: Nettoomsætning: "Store" virksomheder skal oplyse nettoomsætningen, hvorimod "mellemstore" virksomheder og klasse B virksomheder kan undlade at oplyse nettoomsætningen. Anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af nettoomsætningen skal altid oplyses. De regnskabsposter, der kan sammendrages, fremgår af regnskabsskemaerne til årsregnskabsloven. Segmentoplysninger: Ud over omsætningen skal "store" virksomheder oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder, der afviger indbyrdes. Oplysningerne kan dog undlades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden. Revisorhonorar: Det samlede revisorhonorar skal oplyses for store C og D virksomheder fordelt på lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og

12 9 honorar for andre ydelser. Oplysningen skal også gives for sammenligningsåret og eventuelt kun på koncernniveau, hvis der udarbejdes koncernregnskab. Ophørende aktiviteter: Klasse C og D virksomheder skal under visse forudsætninger oplyse om planlagte ophørende aktiviteter, herunder oplyse om de ophørende aktiviteters nettoomsætning, resultat og aktiver. Ikke-indregnede arrangementer: Klasse C og D virksomheder skal oplyse om karakteren af og formålet med arrangementer, der ikke er indregnet i balancen, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelse af virksomhedens finansielle stilling. Store virksomheder skal desuden oplyse om de risici og fordele, der er ved arrangementerne, herunder den finansielle indvirkning. Virksomheder med investeringsaktivitet som hovedaktivitet ( 38) Virksomheder, der som hovedaktivitet har investering i fx investeringsejendomme eller råstoffer, kan løbende regulere disse aktiver og de dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi. Værdireguleringen føres over resultatopgørelsen. Koncernregnskaber Koncernregnskab skal ikke udarbejdes, hvis koncernen som helhed er omfattet af klasse A eller B. Hvis et moderselskab selv indgår i en overliggende koncern, for hvilken der udarbejdes et revideret koncernregnskab, kan moderselskabet undlade at udarbejde koncernregnskab mod at indsende det overliggende koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab. Koncernreglerne følger i øvrigt de hidtidige regnskabsregler bortset fra reglerne ved koncernetableringer, fusioner og virksomhedssammenslutninger, jf. næste afsnit. Fusioner, koncernetableringer m.v. Ved etablering af koncernforhold (virksomhedssammenslutninger) kan der principielt anvendes to væsentligt forskellige metoder, "overtagelsesmetoden" og "sammenlægningsmetoden", hvor sidstnævnte metode kort sagt indebærer, at de to virksomheders regnskabsmæssige værdier blot sammenlægges. "Sammenlægningsmetoden" kan anvendes ved koncerninterne sammenslutninger, men bortset herfra er betingelserne for at anvende metoden så skrappe, at den anden metode, "overtagelsesmetoden", må anses for at være den eneste regnskabsmæssige måde at behandle en virksomhedssammenslutning på. Dette svarer i øvrigt til den internationale udvikling på området. "Overtagelsesmetoden" medfører, at den erhvervede virksomheds aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet - uanset at disse poster ikke før erhvervelsen har været indregnet i virksomhedens balance. Rammelov - og IFRS-standarder Årsregnskabsloven er at betragte som en rammelov, hvor detailregulering sker via regnskabsvejledninger og regnskabsstandarder på forskellige regnskabsområder. Med de seneste ændringer til årsregnskabsloven har udviklingen bevæget sig hen imod større forskelle i kravene til små og store virksomheder, herunder særligt detaljerede krav til børsnoterede virksomheder. Dette er i overensstemmelse med den internationale udvikling, og de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) anvendes i stigende grad til fortolkning af rammelovgivningen. Børsnoterede selskabers koncernregnskaber har skullet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) allerede fra og med Moderselskabets årsregnskab kan derimod fortsat udarbejdes efter den danske årsregnskabslov og den danske regnskabsvejledning. Andre selskaber kan frivilligt vælge at aflægge årsregnskab og koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Standarderne skal så til gengæld bruges konsekvent og fuldstændigt. Dattervirksomheder uden aktivitet Efter loven er det muligt, at dattervirksomheder uden aktivitet kan undlade at aflægge årsrapport, hvis moderselskabet hæfter for selskabets forpligtelser.

13 10 Elektronisk indberetning Som følge af lovændringen i 2012 skal danske virksomheder fra og med 2012 påbegynde elektronisk indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvilket skal ske i PDF- samt XBRL-format. Der er fastsat følgende tidspunkter for, hvornår virksomheder i de forskellige regnskabsklasser har pligt til at indberette årsrapporten digitalt: Klasse B: Årsrapporter med balancedato 31. januar 2012 eller senere Klasse C: Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012 Klasse D: Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013

14 11 BDO MODELREGNSKAB A/S ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent CVR-NR. XX XX XX XX

15 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal* Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse* Noter De med * anførte er ikke lovpligtige for klasse B virksomheder, men kun for klasse C og D virksomheder. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer

16 13 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet BDO Modelregnskab A/S Industrivej Bykøbing Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1992 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Fabrikant P. E. Jensen, formand Direktør Peter Nielsen Advokat Jens Olsen Direktion Peter Nielsen Dattervirksomhed NN ApS Stedkøbing 100 % ejet Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bakkevej Bykøbing Pengeinstitut Banken A/S Hovedgaden Handelsby Advokat Advokatfirmaet Jens Olsen Hovedgaden Handelsby Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 1. marts 2014 kl på selskabets adresse

17 14 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2013 for BDO Modelregnskab A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bykøbing, den 1. februar 2014 Direktion: Peter Nielsen Bestyrelse: P. E. Jensen Formand Peter Nielsen Jens Olsen Fravalg af revisionspligt: Første gang revisionen fravælges, skal det i ledelsespåtegningen i årsrapporten oplyses, at det indstilles til generalforsamlingen at fravælge revision for det kommende regnskabsår. Oplysningen skal også gives, selvom revisor udfører andre opgaver for virksomheden. Følgende afsnit indsættes i ledelsespåtegningen: Det indstilles på generalforsamlingen den 1. marts 2014, at årsregnskabet for 2014 ikke skal revideres. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Når revisionspligten er fravalgt, skal ledelsen i hvert af de efterfølgende år, hvor revisionen er fravalgt, erklære, at reglerne for fravalg fortsat er overholdt. Følgende afsnit indsættes i ledelsespåtegningen: Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Ovennævnte oplysningsforpligtelser gælder ikke ved overgang til Udvidet gennemgang. Ved indtræden af revisionspligt kan denne formulering anvendes: Selskabets positive udvikling i første regnskabsår har medført, at selskabet ikke som forventet ved stiftelsen er omfattet af bestemmelsen i årsregnskabslovens 135 om fritagelse for revisionspligt. Generalforsamlingen har som følge heraf ændret selskabets vedtægter således, at årsrapporten revideres i overensstemmelse med lovgivningen.

18 15 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i BDO Modelregnskab A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for BDO Modelregnskab A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

19 16 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Bykøbing, den 1. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab NN Statsautoriseret revisor Supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger skal ifølge Erklæringsbekendtgørelsen opdeles i henholdsvis: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (fx at finansiering af fremtidig drift er sikret, alternativt ikke sikret, henvisninger til forhold i regnskabet i øvrigt) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (fx overholdelse af bogføringsloven, kapitaltab, ulovlige lån til kapitalejere, øvrige forhold med begrundet formodning om ledelsesansvar) Såfremt revisor finder det nødvendigt, skal der ifølge ISA 706 gives følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen (fx revisors anvendelse af væsentlighedsniveauet i revisionen af årsregnskabet) Udtalelse om ledelsesberetningen Revisors udtalelse om ledelsesberetningen, hvor ledelsesberetningen er udarbejdet for en klasse B virksomhed samt for klasse C og D virksomheder, skal indføjes som et særskilt afsnit sidst i revisionspåtegningen efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger. Såfremt der ikke indgår en ledelsesberetning i årsrapporten (for klasse B) og dermed ingen udtalelse om ledelsesberetning, skal revisionspåtegningen have overskriften DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅ- TEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET i stedet for DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.

20 17 HOVED- OG NØGLETAL REGNSKABETS HOVEDTAL (tkr.) Nettoomsætning... Resultat af primær drift... Resultat af finansielle poster... Årets resultat (efter skat)... Balancesum... Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver... Egenkapital NØGLETAL Bruttoavance artsopdelt resultatopgørelse... (Bruttoresultat i % af nettoomsætning) Bruttomargin funktionsopdelt resultatopgørelse... (Bruttoresultat i % af nettoomsætning) Overskudsgrad... (Resultat af ordinær drift før skat i % af nettoomsætning) Afkastningsgrad... (Resultat af ordinær drift før skat i % af aktiver ultimo) Egenkapitalens forrentning før skat... (Ordinært resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital) Egenkapitalforrentning... (Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital) Soliditetsgrad... (Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver ultimo) Antal medarbejdere... Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr ,5 9,9 9,0 7,0 7, ,4 8,8 9,8 7, Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for ændring af regnskabspraksis for årene vedrørende indregning af indirekte produktionsomkostninger i varebeholdninger.

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015 P FINANS ApS Frederiksborggade 15 1360 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016 Martin Hansen

Læs mere

AARHUS ENERGI APS 2011/12

AARHUS ENERGI APS 2011/12 Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AARHUS ENERGI APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MØLHOLM KAPITAL 1 APS STIEN 2, 7100 VEJLE

MØLHOLM KAPITAL 1 APS STIEN 2, 7100 VEJLE Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MØLHOLM KAPITAL 1 APS STIEN 2, 7100 VEJLE ÅRSRAPPORT Års

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

HCH A/S 2014/ REGNSKABSÅR

HCH A/S 2014/ REGNSKABSÅR Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HCH A/S ÅRSRAPPORT Års 2014/15 26. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere