ÅRSRAPPORT modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

2 Årsrapport modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

3 Årsrapport modelregnskab 14. udgave, 1. oplag, januar 2014 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, januar 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelser.

4 Årsregnskabsloven generelt Dette modelregnskab er udarbejdet af BDO på grundlag af den lov, som Folketinget vedtog den 11. april Loven omfatter stort set alle erhvervsvirksomheder i Danmark, herunder personligt drevne virksomheder. Princippet i lovstrukturen (populært benævnt "byggeklodsmodellen") er, at klasse A virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan, kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D skal følge flere og mere detaljerede regler. Det er tilladt for en virksomhed at anvende regnskabsregler for en højere klasse, hvilket i så fald skal ske systematisk og konsekvent, og særskilt skal oplyses under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabslovens fire regnskabsklasser afgrænses således Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse A omfatter personlige erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende foreninger uden begrænset ansvar samt visse interessentskaber og kommanditselskaber. Disse virksomheder er uanset størrelse altid omfattet af klasse A. Klasse A omfatter endvidere meget små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar. Disse virksomheder er omfattet af klasse A, når følgende beløbsgrænser ikke overskrides 1 : 1. Nettoomsætning 14 mio. kr. 2. Balance 7 mio. kr. 3. Antal helårsansatte 10 ansatte Klasse B virksomheder omfatter alle anparts-, aktie-, iværksætter- og partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde samt interessent- og kommanditselskaber, hvor alle interessenter/komplementarer er begrænset ansvarlige, medmindre de overstiger nedenstående størrelsesgrænser og dermed omfattes af klasse C 1. Klasse B virksomheder omfatter endvidere små erhvervsdrivende virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, herunder foreninger og andelsselskaber med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af klasse A, og som ikke overstiger 1 : 1. Nettoomsætning 72 mio. kr. 2. Balance 36 mio. kr. 3. Antal helårsansatte 50 ansatte Klasse C omfatter mellemstore og store virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A og B 1. Beløbsgrænser: Mellemstore Store 1. Nettoomsætning mio. kr. over 286 mio. kr. 2. Balance mio. kr. over 143 mio. kr. 3. Antal helårsansatte ansatte over 250 ansatte Klasse D omfatter børsnoterede 2 og statslige aktieselskaber uanset størrelse. 1 Overskridelse af to af størrelserne i to på hinanden følgende år medfører skift af regnskabsklasse. 2 Ved børsnoterede virksomheder forstås: Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

5 Koncernbestemmelser Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed isoleret set tilhører, så skal modervirksomheder, der er pligtige til at aflægge koncernregnskab, altid mindst følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, såfremt koncernvirksomhederne ikke tilsammen overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende år, i hvilket tilfælde modervirksomheden også kan vælge frivilligt at aflægge koncernregnskab efter bestemmelserne i klasse B, suppleret med en bestemmelse om kapitalandele, jf. ÅRL 113 og 43a. Der henvises endvidere til årsregnskabslovens 1-7 for en nærmere uddybning af regnskabsklassernes afgrænsning. BDO's modelregnskab Dette modelregnskab er udarbejdet for selskabet "BDO Modelregnskab A/S", som er en klasse B virksomhed. Selskabet har valgt at anvende visse regnskabsregler fra klasse C, jf. omtalen heraf under anvendt regnskabspraksis. Regnskabsmodellen er alene tænkt som en skematisk indføring i nogle af årsregnskabslovens bestemmelser og er således alene en af flere mulige illustrationer af lovens bestemmelser. Regnskabsmodellen indeholder to resultatopgørelser, dels den "artsopdelte og dels den "funktionsopdelte" resultatopgørelse. Dette er udelukkende gjort af forklarende årsager, og er naturligvis ikke et lovkrav. Januar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsregnskabsloven... side 4 Hovedindholdet i årsregnskabsloven... side 5 Modelregnskab BDO Modelregnskab A/S... side 11 Indholdsfortegnelse... side 12 Selskabsoplysninger... side 13 Ledelsespåtegning... side 14 Den uafhængige revisors erklæringer... side 15 Hoved- og nøgletal... side 17 Ledelsesberetning... side 18 Anvendt regnskabspraksis... side 19 Resultatopgørelse (artsopdelt)... side 24 Resultatopgørelse (funktionsopdelt)... side 25 Balance... side 26 Pengestrømsopgørelse... side 28 Noter... side 29

7 4 ÅRSREGNSKABSLOVEN Grundlaget for udarbejdelse af årsrapporter er den årsregnskabslov, som Folketinget vedtog den 11. april Årsregnskabsloven fra 2001 tilpassede dansk regnskabsaflæggelse til den internationale regnskabsudvikling hen imod såkaldte "værdibaserede" regnskaber, hvor årsregnskabet i højere grad skal sigte mod at opgøre virksomhedens reelle værdier, frem for alene at tage udgangspunkt i historiske kostpriser. De efterfølgende ændringer har lempet de oprindelige krav og forhøjet størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder. Desuden er de seneste ændringer til 4. og 7. EU-direktiv om henholdsvis års- og koncernregnskaber indarbejdet. For så vidt angår store virksomheder i klasse C og D, betyder disse ændringer til årsregnskabsloven en række detaljerede krav til yderligere oplysninger i både noter og især i ledelsesberetningen. Den gældende årsregnskabslov trådte oprindeligt i kraft for regnskabsår, der startede den 1. januar 2002 eller senere. Loven er opbygget efter en såkaldt "byggeklodsmodel", hvor princippet er, at visse små virksomheder skal følge lovens nederste niveau (klasse A) med relativt få og generelle krav, medens de større virksomheder skal følge de næste niveauer (klasse B, C og D), der gradvist har flere regnskabskrav og mere detaljerede regnskabskrav. Loven stiller væsentlige indregningskrav, målingskrav og oplysningskrav til mellemstore og store virksomheder, de såkaldte klasse C virksomheder, men der er også for små virksomheder (dvs. virksomheder med omsætning under 72 mio. kr., balancesum under 36 mio. kr. og/eller under 50 ansatte) væsentlige grundlæggende basiskrav til regnskabsaflæggelsen. Byggeklodsmodellen Princippet i Byggeklodsmodellen kan skitseres således: Koncernbestemmelser Klasse D virksomheder Klasse C virksomheder Klasse B virksomheder Klasse A virksomheder Hvem er primært omfattet? D: Børsnoterede selskaber C: Store og mellemstore ApS'er, A/S'er, fonde m.v. B: Små ApS'er, A/S'er, fonde m.v. A: Personlige virksomheder Grundlæggende principper 11-17

8 5 HOVEDINDHOLDET I ÅRSREGNSKABSLOVEN Begrebet "Årsrapport" Loven skelner mellem årsregnskab og årsrapport, hvor årsrapport er det udvidede begreb, der ud over årsregnskabets bestanddele (redegørelse for anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter) omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, evt. koncernregnskab samt eventuelle frivillige supplerende beretninger. Lovens overordnede begrebsramme kræver, at hele årsrapporten skal opfylde den såkaldte generalklausul om "et retvisende billede", dog således at ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger skal indeholde en retvisende redegørelse. Personligt ejede virksomheder Selv om personligt ejede virksomheder er omfattet af loven, er sådanne virksomheder under visse forudsætninger slet ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Skal regnskabet kun anvendes internt og af skattevæsenet, er det ifølge loven tilstrækkeligt kun at udarbejde et "skatteregnskab". Skal regnskabet bruges eksternt (fx afleveres i en bank), og/eller vælger virksomheden at aflægge årsrapport efter loven, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de grundlæggende bestemmelser og bestemmelserne for klasse A. Disse bestemmelser omfatter ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis, egenkapitalnote og visse andre noter. Revision Årsregnskabet (redegørelse for anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, evt. pengestrømsopgørelse og noter) skal som udgangspunkt revideres. Virksomheder, der aflægger årsregnskab efter bestemmelserne for klasse B, og som ikke overskrider to af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år, kan fravælge at lade årsregnskabet revidere. Nettoomsætning 8 mio. kr. Balancesum 4 mio. kr. Antal helårsansatte 12 Der er ikke pligt til at lade årsregnskabet for klasse A virksomheder revidere, og årsrapporten skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Udvidet gennemgang Den 6. december 2012 blev der vedtaget en lovændring til årsregnskabsloven, som indebærer, at det er muligt for klasse B virksomheder at vælge revision efter Erhvervsstyrelsens særlige erklæringsstandard/udvidet gennemgang som et alternativ til revision efter de internationale standarder. De virksomheder, der ønsker at overgå til at få udført revisionen efter denne særlige erklæringsstandard/udvidet gennemgang, skal formelt set vedtage dette på en ordinær generalforsamling, hvilket kan ske på generalforsamlinger, der afholdes den 1. januar 2013 eller senere. Denne årsrapportmodel for en klasse B virksomhed indeholder ikke et eksempel på en erklæring ved udvidet gennemgang. Fravalg af revision Fravalg af revision skal oplyses i ledelsespåtegningen første gang, revisionen fravælges. Det vil sige, at ledelsen skal indstille til generalforsamlingen, at revision fravælges for det kommende regnskabsår. Når revisionspligten er fravalgt, skal ledelsen i hvert af de efterfølgende år, hvor revisionen er fravalgt, erklære, at reglerne for fravalg fortsat er overholdt. Reglerne omkring fravalg af revision gælder også ved fravalg af udvidet gennemgang, som i den sammenhæng sidestilles med revision. Det betyder også, at der ved overgang fra revision til udvidet gennemgang ikke skal ske fravalg af revision på den måde, som netop er beskrevet. Ledelsesberetning og ledelsespåtegning En ledelsesberetning skal udarbejdes af alle virksomheder i klasse C og D. For klasse B er ledelsesberetningen frivillig. Det skal dog altid oplyses, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. For klasse C virksomheder stiller årsregnskabsloven en lang række krav

9 6 til indholdet af ledelsesberetningen, herunder 5 års hoved- og nøgletal, kommentarer til årets resultat i forhold til forventningerne, oplysninger om særlige risici, miljøforanstaltninger mv. Herudover er der pligt til for store virksomheder at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionspligten. Revisor skal alene gennemlæse ledelsesberetningen og udtale sig om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Revisors udtalelse vil blive indføjet i revisionspåtegningen som et særskilt afsnit efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger. Hvis revisor finder, at der er uoverensstemmelser imellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, skal væsentlige uoverensstemmelser omtales. Væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, som revisor bliver opmærksom på ved gennemlæsningen, skal ligeledes omtales. Ledelsens ansvar for og kravene til indhold af ledelsesberetningen påvirkes ikke af, at denne ikke længere revideres. Det er ledelsens ansvar, at beretningen giver en retvisende redegørelse. Supplerende beretninger Det er muligt, men frivilligt, at supplere årsregnskabet med beretninger som videnregnskaber, sociale regnskaber, miljøregnskaber mv. Vælger en virksomhed at medtage sådanne beretninger, kræver loven, at disse supplerende beretninger skal opfylde kravet om, at de skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Immaterielle aktiver Erhvervede immaterielle anlægsaktiver og visse internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver skal indregnes i årsregnskabet og måles til kostpris på erhvervelsestidspunktet. Egne udviklingsomkostninger, patentrettigheder mv. skal således altid medregnes, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt. Hertil gælder det dog, at klasse B og mellemstore C virksomheder har mulighed for at undlade at indregne udviklingsomkostninger. Erhvervet goodwill og erhvervet koncerngoodwill må ikke straksafskrives over egenkapitalen, men skal indregnes i balancen til kostpris og efterfølgende afskrives systematisk i resultatopgørelsen. Leasede aktiver Finansielt leasede aktiver kan indregnes i balancen som henholdsvis et leasingaktiv og en leasinggæld. Leasingaktiver kan således behandles, som om aktivet var købt i stedet for leaset. Det er alene for virksomheder i klasse C og D, at indregning af leasede aktiver i balancen er et krav. Såfremt årsregnskabet for en B-virksomhed ikke giver et retvisende billede, med mindre leasingaktiver indregnes som aktiv, skal de dog også indregnes for B-virksomheder. Der skal særskilt gives oplysninger om sådanne indregnede aktiver, som virksomheden ikke ejer. Indirekte produktionsomkostninger (IPO'er) For klasse C og D virksomheder skal der medregnes IPO'er ved måling af kostpris for såvel egenproducerede varebeholdninger som egenproducerede materielle og immaterielle anlægsaktiver. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres som en særskilt post under "Tilgodehavender". Værdien af igangværende arbejder kan for klasse B virksomheder indregnes til kostpris. Indregning efter produktionsmetoden, dvs. at der skal opgøres en beregnet salgsværdi (inkl. acontoavance) af det udførte arbejde, er alene obligatorisk for klasse C og D virksomheder. Hvis en undladelse af at anvende produktionsmetoden kan føre til, at årsrapporten ikke bliver revisende, skal en klasse B virksomhed dog alligevel foretage indregning efter produktionsmetoden. Som for alle andre poster er det en forudsætning, at salgsværdien kan opgøres pålideligt i relation til færdiggørelsesgraden. Man skal endvidere være opmærksom på, at kravene for indregning af igangværende arbejder til salgspris skal være opfyldt, herunder Erhvervsstyrelsens skærpelse af fortolkningen omkring, at produktionsmetoden, jf. IAS 11, afsnit 3, alene kan anvendes på entreprisekontrakter, når der er tale om konstruktion af et aktiv efter individuel forhandling, hvor kunden har haft betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet.

10 7 Finansielle aktiver Finansielle aktiver skal måles enten til dagsværdi (fx børskursværdi) eller til en såkaldt "amortiseret kostpris". Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter samt finansielle aktiver, der holdes til udløb, skal optages til amortiseret kostpris. Finansielle aktiver, der indgår i en handelsbeholdning, og afledte finansielle instrumenter, skal derimod indregnes til dagsværdi. I overensstemmelse hermed skal aktier (bortset fra kapitalandele i dattervirksomheder og i associerede virksomheder) indregnes til dagsværdi, idet aktier (kapitalandele) ikke anses for at kunne beholdes til udløb. I begge tilfælde skal kursreguleringen ske over resultatopgørelsen, og der skal ikke bindes værdireguleringer på egenkapitalen. Selskaber, hvor finansielle investeringer er hovedaktiviteten, og som anvender reglerne herom i ÅRL 38, skal heller ikke binde værdireguleringer på egenkapitalen. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles som hovedregel til kostpris efter de almindelige bestemmelser. Alternativt kan måling ske til dagsværdi, eventuelt efter reglerne om investeringsaktivitet, eller til indre værdi efter equity-metoden. Værdireguleringer, bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om investeringsvirksomhed, skal bindes på en særlig reserve under egenkapitalen. Ved indregning til kostpris indtægtsføres udbytte fra dattervirksomheder og associerede virksomheder i resultatopgørelsen i det år, hvor udbyttet vedtages på generalforsamlingen. Der kan dog maksimalt indtægtsføres udbytte svarende til dattervirksomhedens eller den associerede virksomheds indtjening i den periode, kapitalandelen har været ejet. Udbytte herudover anses for at være en reduktion af kostprisen for kapitalandelen. Gældsforpligtelser Gæld skal optages til enten dagsværdi eller til såkaldt "amortiseret kostpris". Dagsværdi skal anvendes på eventuelle særlige "handelsbeholdninger" af gæld og heraf afledte finansielle instrumenter, medens "amortiseret kostpris" skal anvendes i de andre - og langt de hyppigste - tilfælde. Amortiseret kostpris kan lettest forklares ved et eksempel om realkreditlån. Amortiseret kostpris af et realkreditlån svarer ved låneoptagelsen til lånets kontantværdi. Hvis der er optaget et kontantlån, vil der ikke efterfølgende i årsregnskabet skulle foretages regnskabsmæssige værdireguleringer hertil i takt med afdragene, idet restgælden altid vil udgøre lånets kontantværdi målt på renteniveauet på tidspunktet for låneoptagelsen. Hvis der derimod er optaget et nominelt prioritetslån (obligationslån), skal dette regnskabsmæssigt omregnes til en kontantlånsværdi (amortiseret kostpris) på tidspunktet for låneoptagelsen, og forskellen mellem denne værdi og den nominelle restgæld skal løbende værdireguleres frem til lånets indfrielse. De årlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat og udskudt skatteaktiv Der er krav om, at der skal foretages fuld hensættelse til udskudt skat. Tilsvarende skal negativ udskudt skat aktiveres som et udskudt skatteaktiv, såfremt det er sandsynligt, at værdien kan udnyttes i fremtiden. Folketinget har i juni 2013 vedtaget en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25 % i 2013 til 22 % i Den trinvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten påvirker opgørelsen af udskudte skatteforpligtelser og -aktiver. Skyldigt udbytte Skyldigt udbytte skal ikke afsættes som en forpligtelse (gæld), hvis man skal følge lovens hovedregel. Det skyldige udbytte skal i stedet "reserveres" som en særlig post i egenkapitalen næst efter "Overført overskud". Der er dog i årsregnskabsloven medtaget en undtagelsesregel, således at skyldigt udbytte fortsat kan afsættes som gæld. Forslag til udbytte skal i begge tilfælde vises i resultatdisponeringen i tilknytning til resultatopgørelsen.

11 8 Egenkapitalopgørelse Der er krav om en særskilt "egenkapitalopgørelse" omfattende samtlige egenkapitalbevægelser. Opgørelsen kan vises enten som en note eller som en særskilt egenkapitalopgørelse i overensstemmelse med den internationale udvikling. Der skal i øvrigt vises alle bevægelser på aktie-/anpartskapitalen inden for de seneste fem år, såfremt der har været bevægelser i denne periode. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er alene obligatorisk for klasse C og D virksomheder. For klasse B virksomheder er det frivilligt at indarbejde en pengestrømsopgørelse i årsregnskabet. Oplysningskrav Anlægsaktiver: Der er ikke krav om noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver (anlægsnote) for klasse B virksomheder. Kravet gælder alene for klasse C og D virksomheder. Nærtstående parter: For klasse B virksomheder er det ikke et krav at oplyse om nærtstående parter og transaktioner med disse, bortset fra oplysning om den eller de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab og oplysninger vedrørende kapitalandele. For klasse C og D virksomheder er oplysningskravene lempet og gælder kun vedrørende transaktioner, der ikke er indgået på normale markedsvilkår. Transaktioner med helejede dattervirksomheder er undtaget herfra. Klasse C og D virksomheder skal dog fortsat oplyse, hvilke nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse på virksomheden. Antal ansatte: Klasse B virksomheder skal ikke oplyse om antal ansatte, idet kravet kun gælder for klasse C og D virksomheder. Incitamentsprogrammer: Eventuelle særlige incitamentsprogrammer om fx aktieoptioner eller bonusordninger til ledelsesmedlemmer skal oplyses for klasse C virksomheder. For klasse B virksomheder blev notekravet herom fjernet i forbindelse med regelforenklingen ved lovændringen den 3. februar I de fleste tilfælde skal incitamentsordninger dog alligevel oplyses eller indregnes i årsrapporten også for klasse B virksomheder, idet dette typisk vil være nødvendigt for at give et retvisende billede af den økonomiske situation. Særlige oplysningskrav for store selskaber Klasse C virksomheder omfatter som indledningsvis anført "mellemstore" og "store" virksomheder, hvor "store" virksomheder omfatter selskaber mv., der overstiger to af følgende tre grænser: omsætning over 286 mio. kr., balancesum over 143 mio. kr. og antal ansatte over 250. For disse "store" virksomheder gælder der følgende særskilte oplysningskrav: Nettoomsætning: "Store" virksomheder skal oplyse nettoomsætningen, hvorimod "mellemstore" virksomheder og klasse B virksomheder kan undlade at oplyse nettoomsætningen. Anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af nettoomsætningen skal altid oplyses. De regnskabsposter, der kan sammendrages, fremgår af regnskabsskemaerne til årsregnskabsloven. Segmentoplysninger: Ud over omsætningen skal "store" virksomheder oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder, der afviger indbyrdes. Oplysningerne kan dog undlades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden. Revisorhonorar: Det samlede revisorhonorar skal oplyses for store C og D virksomheder fordelt på lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og

12 9 honorar for andre ydelser. Oplysningen skal også gives for sammenligningsåret og eventuelt kun på koncernniveau, hvis der udarbejdes koncernregnskab. Ophørende aktiviteter: Klasse C og D virksomheder skal under visse forudsætninger oplyse om planlagte ophørende aktiviteter, herunder oplyse om de ophørende aktiviteters nettoomsætning, resultat og aktiver. Ikke-indregnede arrangementer: Klasse C og D virksomheder skal oplyse om karakteren af og formålet med arrangementer, der ikke er indregnet i balancen, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelse af virksomhedens finansielle stilling. Store virksomheder skal desuden oplyse om de risici og fordele, der er ved arrangementerne, herunder den finansielle indvirkning. Virksomheder med investeringsaktivitet som hovedaktivitet ( 38) Virksomheder, der som hovedaktivitet har investering i fx investeringsejendomme eller råstoffer, kan løbende regulere disse aktiver og de dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi. Værdireguleringen føres over resultatopgørelsen. Koncernregnskaber Koncernregnskab skal ikke udarbejdes, hvis koncernen som helhed er omfattet af klasse A eller B. Hvis et moderselskab selv indgår i en overliggende koncern, for hvilken der udarbejdes et revideret koncernregnskab, kan moderselskabet undlade at udarbejde koncernregnskab mod at indsende det overliggende koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab. Koncernreglerne følger i øvrigt de hidtidige regnskabsregler bortset fra reglerne ved koncernetableringer, fusioner og virksomhedssammenslutninger, jf. næste afsnit. Fusioner, koncernetableringer m.v. Ved etablering af koncernforhold (virksomhedssammenslutninger) kan der principielt anvendes to væsentligt forskellige metoder, "overtagelsesmetoden" og "sammenlægningsmetoden", hvor sidstnævnte metode kort sagt indebærer, at de to virksomheders regnskabsmæssige værdier blot sammenlægges. "Sammenlægningsmetoden" kan anvendes ved koncerninterne sammenslutninger, men bortset herfra er betingelserne for at anvende metoden så skrappe, at den anden metode, "overtagelsesmetoden", må anses for at være den eneste regnskabsmæssige måde at behandle en virksomhedssammenslutning på. Dette svarer i øvrigt til den internationale udvikling på området. "Overtagelsesmetoden" medfører, at den erhvervede virksomheds aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet - uanset at disse poster ikke før erhvervelsen har været indregnet i virksomhedens balance. Rammelov - og IFRS-standarder Årsregnskabsloven er at betragte som en rammelov, hvor detailregulering sker via regnskabsvejledninger og regnskabsstandarder på forskellige regnskabsområder. Med de seneste ændringer til årsregnskabsloven har udviklingen bevæget sig hen imod større forskelle i kravene til små og store virksomheder, herunder særligt detaljerede krav til børsnoterede virksomheder. Dette er i overensstemmelse med den internationale udvikling, og de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) anvendes i stigende grad til fortolkning af rammelovgivningen. Børsnoterede selskabers koncernregnskaber har skullet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) allerede fra og med Moderselskabets årsregnskab kan derimod fortsat udarbejdes efter den danske årsregnskabslov og den danske regnskabsvejledning. Andre selskaber kan frivilligt vælge at aflægge årsregnskab og koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Standarderne skal så til gengæld bruges konsekvent og fuldstændigt. Dattervirksomheder uden aktivitet Efter loven er det muligt, at dattervirksomheder uden aktivitet kan undlade at aflægge årsrapport, hvis moderselskabet hæfter for selskabets forpligtelser.

13 10 Elektronisk indberetning Som følge af lovændringen i 2012 skal danske virksomheder fra og med 2012 påbegynde elektronisk indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvilket skal ske i PDF- samt XBRL-format. Der er fastsat følgende tidspunkter for, hvornår virksomheder i de forskellige regnskabsklasser har pligt til at indberette årsrapporten digitalt: Klasse B: Årsrapporter med balancedato 31. januar 2012 eller senere Klasse C: Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012 Klasse D: Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013

14 11 BDO MODELREGNSKAB A/S ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent CVR-NR. XX XX XX XX

15 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal* Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse* Noter De med * anførte er ikke lovpligtige for klasse B virksomheder, men kun for klasse C og D virksomheder. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer

16 13 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet BDO Modelregnskab A/S Industrivej Bykøbing Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1992 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Fabrikant P. E. Jensen, formand Direktør Peter Nielsen Advokat Jens Olsen Direktion Peter Nielsen Dattervirksomhed NN ApS Stedkøbing 100 % ejet Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bakkevej Bykøbing Pengeinstitut Banken A/S Hovedgaden Handelsby Advokat Advokatfirmaet Jens Olsen Hovedgaden Handelsby Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 1. marts 2014 kl på selskabets adresse

17 14 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2013 for BDO Modelregnskab A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bykøbing, den 1. februar 2014 Direktion: Peter Nielsen Bestyrelse: P. E. Jensen Formand Peter Nielsen Jens Olsen Fravalg af revisionspligt: Første gang revisionen fravælges, skal det i ledelsespåtegningen i årsrapporten oplyses, at det indstilles til generalforsamlingen at fravælge revision for det kommende regnskabsår. Oplysningen skal også gives, selvom revisor udfører andre opgaver for virksomheden. Følgende afsnit indsættes i ledelsespåtegningen: Det indstilles på generalforsamlingen den 1. marts 2014, at årsregnskabet for 2014 ikke skal revideres. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Når revisionspligten er fravalgt, skal ledelsen i hvert af de efterfølgende år, hvor revisionen er fravalgt, erklære, at reglerne for fravalg fortsat er overholdt. Følgende afsnit indsættes i ledelsespåtegningen: Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Ovennævnte oplysningsforpligtelser gælder ikke ved overgang til Udvidet gennemgang. Ved indtræden af revisionspligt kan denne formulering anvendes: Selskabets positive udvikling i første regnskabsår har medført, at selskabet ikke som forventet ved stiftelsen er omfattet af bestemmelsen i årsregnskabslovens 135 om fritagelse for revisionspligt. Generalforsamlingen har som følge heraf ændret selskabets vedtægter således, at årsrapporten revideres i overensstemmelse med lovgivningen.

18 15 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i BDO Modelregnskab A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for BDO Modelregnskab A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

19 16 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Bykøbing, den 1. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab NN Statsautoriseret revisor Supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger skal ifølge Erklæringsbekendtgørelsen opdeles i henholdsvis: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (fx at finansiering af fremtidig drift er sikret, alternativt ikke sikret, henvisninger til forhold i regnskabet i øvrigt) Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (fx overholdelse af bogføringsloven, kapitaltab, ulovlige lån til kapitalejere, øvrige forhold med begrundet formodning om ledelsesansvar) Såfremt revisor finder det nødvendigt, skal der ifølge ISA 706 gives følgende supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen (fx revisors anvendelse af væsentlighedsniveauet i revisionen af årsregnskabet) Udtalelse om ledelsesberetningen Revisors udtalelse om ledelsesberetningen, hvor ledelsesberetningen er udarbejdet for en klasse B virksomhed samt for klasse C og D virksomheder, skal indføjes som et særskilt afsnit sidst i revisionspåtegningen efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger. Såfremt der ikke indgår en ledelsesberetning i årsrapporten (for klasse B) og dermed ingen udtalelse om ledelsesberetning, skal revisionspåtegningen have overskriften DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅ- TEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET i stedet for DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.

20 17 HOVED- OG NØGLETAL REGNSKABETS HOVEDTAL (tkr.) Nettoomsætning... Resultat af primær drift... Resultat af finansielle poster... Årets resultat (efter skat)... Balancesum... Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver... Egenkapital NØGLETAL Bruttoavance artsopdelt resultatopgørelse... (Bruttoresultat i % af nettoomsætning) Bruttomargin funktionsopdelt resultatopgørelse... (Bruttoresultat i % af nettoomsætning) Overskudsgrad... (Resultat af ordinær drift før skat i % af nettoomsætning) Afkastningsgrad... (Resultat af ordinær drift før skat i % af aktiver ultimo) Egenkapitalens forrentning før skat... (Ordinært resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital) Egenkapitalforrentning... (Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital) Soliditetsgrad... (Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver ultimo) Antal medarbejdere... Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr ,5 9,9 9,0 7,0 7, ,4 8,8 9,8 7, Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for ændring af regnskabspraksis for årene vedrørende indregning af indirekte produktionsomkostninger i varebeholdninger.

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Selskab B A/S ÅRSRAPPORT

Selskab B A/S ÅRSRAPPORT Selskab B A/S ÅRSRAPPORT 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent CVR nr.: 12 34 12 34 Rapporten er genereret med E&S standard stylesheet ver. 0.9.2

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere