Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed"

Transkript

1 Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold Vejleder: Niclas Holst Sonne Censor: Afleveret den 7. december 2011 Udarbejdet af: Pierre Storm Hansen Peter Kjeld Hansen

2 1.0 Indledning (fælles) Problemformulering (fælles) Afgrænsning (fælles) Metodevalg (fælles) Kildekritik (fælles) Præsentation af casevirksomheder (fælles) Enkeltmandsvirksomhed Juridiske forhold (Peter Kjeld Hansen) Registrering og stiftelse Hæftelse Aftalefrihed og risiko Regnskabsmæssige forhold (Pierre Storm Hansen) Byggeklodsmodellen - Regnskabsklasse A Bogføringsloven Selvangivelse Skattemæssige forhold Skattepligtig indkomst (Peter Kjeld Hansen) Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst Ligningsmæssige fradrag Beskatning af den skattepligtige indkomst (Peter Kjeld Hansen) AM-bidrag (Bruttoskat) Sundhedsbidrag Kommuneskat Bundskat Topskat Skatteloft Kirkeskat Beskatning efter personskatteloven (Peter Kjeld Hansen) Beskatning efter virksomhedsskatteloven (Pierre Storm Hansen) Virksomhedsordningen Adskillelse af virksomhed - og privatøkonomi Indskudskontoen og rentekorrektion Kapitalafkast Mellemregningskontoen Hæverækkefølgen Overskudsdisponering Forårsparken Kapitalafkastordningen Virksomhedsomdannelse/ Generationsskifte (Peter Kjeld Hansen) Skattepligtig virksomhedsomdannelse (Peter Kjeld Hansen)

3 7.4.2 Skattefri virksomhedsomdannelse (Peter Kjeld Hansen) Omdannelse i tilfælde af flere ejere (I/S) (Pierre Storm Hansen) Generationsskifte (Pierre Storm Hansen) Kapitalselskaber Juridiske forhold (Pierre Storm Hansen) Registrering og stiftelse Hæftelse Privat hæftelse, kaution Aftalefrihed og risiko Anpartsselskaber Aktieselskaber Revisionspligt Flere investorer Regnskabsmæssige forhold (Peter Kjeld Hansen) Byggeklodsmodellen - regnskabsklasse B og C Regnskabsaflæggelsespligt Skattemæssige forhold (Peter Kjeld Hansen) Skattepligtig indkomst Beskatning af indkomst for ejere, løn kontra udbytte Virksomhedsomdannelse/ Generationsskifte Holdingselskabsstruktur og stiftelse (Pierre Storm Hansen) Aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktiebytning med tilladelse Skattefri aktiebytning uden tilladelse Tilførsel af aktiver Skattepligt tilførsel af aktiver Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse Generationsskifte (Peter Kjeld Hansen) Komparativ analyse Juridiske forhold (Peter Kjeld Hansen) Regnskabsmæssige forhold (Pierre Storm Hansen) Skattemæssige forhold Løn kontra udbytte (Peter Kjeld Hansen) Indledende beskrivelse til indkomstscenarioer (Pierre Storm Hansen) Virksomhed med stigende overskud, stor privat hævning Virksomhed med svingende overskud, stor privat hævning Virksomhed med underskud 1. år, efterfulgt af overskud, begrænset privat hævning Beregning af skat ved selvstændig erhvervsdrivende (Pierre Storm Hansen) Stigende overskud, stor privat hævning Svingende overskud, stor privat hævning Underskud efterfulgt af overskud, begrænset privat hævning Fordele og ulemper ved beskatning efter personskatteloven (Pierre Storm Hansen)

4 9.3.5 Fordele og ulemper ved beskatning efter virksomhedsordningen (Pierre Storm Hansen) Fordele og ulemper ved valg mellem virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen (Pierre Storm Hansen) Beregninger af skat ved kapitalselskaber (Peter Kjeld Hansen) Stigende overskud Svingende overskud Underskud efterfulgt af overskud Virksomhedsomdannelse/Generationsskifte (Peter Kjeld Hansen) Anbefaling af valg af virksomhedsform (fælles) Perspektivering (fælles) Konklusion (fælles) Litteraturliste (fælles) Bilag

5 1.0 Indledning (fælles) Danmark oplevede i perioden fra 2004 til 2007, en økonomisk vækst på lokalt og globalt plan, hvilket medførte en stigning i antallet af nystartede virksomheder 1. I 2008 indtraf finanskrisen, som Danmark og den resterende del af verdenen fortsat befinder sig i, og motivationen, samt finansieringsmulighederne til at starte ny virksomhed, blev i den grad besværliggjort. Antallet er konkurser blandt nystartede virksomheder er faldende, og nye tal fra februar 2011 viser, at der alene i denne måned blev etableret nye virksomheder. Etableringslysten blandt danske iværksættere kan derfor antages igen at kunne spores 2. Fællesnævneren for mange iværksættere er, at de alle er af den overbevisning, at de er i stand til at drive en overskudsgivende virksomhed. Størstedelen er dog ikke bevidst omkring, hvad der kræves for at starte egen virksomhed, hvorfor mange allierer sig med en samarbejdspartner, enten i form af en advokat eller en revisor. I opstartfasen vil iværksætteren stå overfor mange forskellige spørgsmål af forskellig karakter, lige fra driftsmæssige spørgsmål til administrative udfordringer. Som noget af det første, skal den erhvervsdrivende gøre op, hvilken virksomhedsform virksomheden skal drives i. Beslutningen omkring virksomhedsformen, stiller krav til, at man forholder sig til de juridiske, regnskabsmæssige samt skattemæssige aspekter der er tilknyttet den enkelte virksomhedsform. Mulighederne er mange, når der tales om virksomhedsform. Skal virksomheden drives som selvstændig erhvervsvirksomhed? Eller skal man fra starten vælge kapitalselskabet, i form af enten aktieselskab eller anpartsselskab? Måske endda interessentskab? Umiddelbart findes der ikke noget entydigt svar på dette, da valget i høj grad, hænger sammen med virksomhedsejerens ønsker og forventninger. Dertil kommer vurderingen af, hvilken virksomhedsform der står bedst til virksomhedens idegrundlag, samt afledte aktiviteter heraf. Før i tiden var der tradition for at valg af virksomhedsform afhang af virksomhedens størrelse. Store virksomheder skulle etableres i selskabsregi, mens mindre virksomheder skulle etableres i personligt regi

6 Ved indførelsen af Forårspakken 2,0 samt den nye selskabslov er der blevet lempet på kravene til indskudskapital i selskabsregi. Enkelte virksomheder er underlagt, et regelsæt der gør, at de ikke har valgfrihed i forhold til virksomhedsformen. For størstedelen står valg af virksomhedsform dog frit for. De generelle regelsæt mellem virksomhederne, skelner ikke mellem de juridiske og i særdeleshed de skattemæssige. Dermed ikke sagt, at der ikke findes en optimal løsning for ejeren set ud fra regelsættene. Vores formål med afgangsprojektet er, at klarlægge regelsættene ud fra de forskellige virksomhedsformer, samt fremhæve de elementer, man særligt skal være opmærksom på, inden den endelige beslutning træffes. Vi betragter i afgangsprojektet skat som et vigtig parameter, og som en omkostning, der i samme grad som virksomhedens øvrige omkostninger, kan styres og optimeres. Dertil kommer, at ejerforholdene og indkomstforholdene er forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvorfor vi udarbejder beregningseksempler ud fra specifikke forudsætninger. Med andre ord kan der ikke være tale om et endegyldigt svar for virksomhedens ejer, men alene en guideline der fremhæver fordele og ulemper på baggrund af de scenarier vi i afgangsprojektet forholder os til. Målgruppen for dette afgangsprojekt på HD(R) er studerende på samme linje. Ydermere er afgangsprojektet skrevet som inspirationsgrundlag for iværksættere der overvejer, at påbegynde egen virksomhed, samt allerede eksisterende virksomheder på alle stadier af virksomhedens levetid. Dertil kommer vores inspiration som afledt effekt af vores virke som revisorer. 2.0 Problemformulering (fælles) Som tidligere anført i indledningen, er der ved opstart af egen virksomhed mange faktorer og problemstillinger der opstår. Mange nystartede vil derfor i den forbindelse søge inspiration, rådgivning og vejledning hos samarbejdspartnere, typisk i form af en revisor eller advokat. Det er yderst vigtigt for revisorer, jurister og andre rådgivere, at have et dybtgående kendskab til de enkelte virksomhedsformer, for at kunne levere den mest optimale rådgivning, i forbindelse med valg af virksomhedsform. I forbindelse med rådgivningsproceduren opdeles denne typisk i tre elementer. 6

7 Indledningsvis rådgives der om opstartsfasen, hvilket typisk indeholder de mere generelle informationsværdier. Efterfølgende ydes der rådgivning om driftssituationen, altså når virksomheden er kommet i gang, og hvilke aktiviteter der kan blive afledt heraf. Rådgivningsproceduren skal desuden indeholde rådgivning om afvikling af virksomheden. Ovenstående har alt sammen været inspirationskilde til dette afgangsprojekt samt følgende hovedspørgsmål: Hvilken virksomhedsform, er den mest fordelagtige ved opstart af virksomhed, set ud fra de juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, med fokus på skat som en omkostning? For at kunne besvare, uddybe og præcisere ovenstående spørgsmål er opstillet følgende delspørgsmål: Hvilke juridiske og regnskabsmæssige forhold gælder for enkeltmandsvirksomheder samt kapitalselskaber. Hvilke elementer består den skattepligtige indkomst af, og hvordan håndteres beskatningen heraf. Herunder de gældende regelsæt i henhold til personskatteloven, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og selskabsloven. Hvorledes er mulighederne i forbindelse med ændring af virksomhedsformen, herunder skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse. En besvarelse af ovenstående vil føre til en samlet vurdering og anbefaling af, hvilken virksomhedsform vi anser for værende den mest optimale ved opstart af virksomhed, set ud fra de kriterier og scenarier vi senere i afgangsprojektet fastsætter. 3.0 Afgrænsning (fælles) Afgangsprojektet baseres på, at der kun eksisterer en virksomhedsejer uanset virksomhedstype, hvorfor vi blot vil behandle enkeltmandsvirksomheder og 7

8 kapitalselskaber herunder ApS og A/S. Vi vil derfor ikke behandle øvrige virksomhedsformer, foruden blot omtale af interessentskab. Vi vil behandle virksomhedsejerne som ugifte, hvorfor vi ikke foretager beregning for udnyttelse af over- eller underskud hos en ægtefælle. I afgangsprojektet vil vi komme med vores vurderinger og anbefalinger, som kan bidrage vores to casevirksomheder til et større beslutningsgrundlag, for valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed. Ligeledes hvordan strukturen kan være på et senere tidspunkt i virksomhedens levetid. Vi vil behandle en afvikling af virksomheden, herunder alene generationsskifte mellem virksomhedsejer og børn eller lignende. Behandlingen vil overordnet set omridse hvorledes et forestående generationsskifte foretages. Den beskrivende del af afgangsprojektet vil indeholde mange elementer som ikke nødvendigvis behandles yderligere i analysedelen. Den beskrivende del medtages alene med det formål, at opnå forståelse for de elementer, som indgår i valg af virksomhedsform. Analysedelen vil derfor alene, indeholde fordele og ulemper ved virksomhedsformerne ud fra de juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, samt beregninger tilknyttet til mulige identiske indkomstscenarier for vores casevirksomheder. Anbefalingen til casevirksomhederne, skal derfor betragtes som en helhed. Ved beregningerne vil indkomstskatterne holdes så simple som muligt, hvorfor der ikke tages højde for øvrig indkomst forhold for virksomhedsejeren, eller afvigelser i opgørelse af den skattepligtige indkomst for kapitalselskaber. Vi vil i forbindelse med den skattemæssige behandling af en selvstændig erhvervsdrivende, ikke foretage beregning efter kapitalafkastordningen, ud fra den betragtning, at virksomhedsejeren opnår en større forståelse for en eventuel skattebesparelse mellem personskatteloven og virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen vil derfor udelukkende blive omtalt, idet vi anser ordningen som et glimrende modspil til virksomhedsordningens kompleksitet. 8

9 Ved beregningen af anvendelse af virksomhedsordningen, vil vi ikke forestå en opgørelse af indskudskontoen, men blot omtale hvorledes dens formål i virksomhedsordningen er. Ved behandlingen af omdannelsesmulighederne og stiftelse af holdingselskabsstrukturen, vil vi alene behandle aktieombytning og tilførsel af aktiver. Vi vil derfor ikke behandle spaltning, fusion eller opkøb af andre virksomheder ud fra den betragtning, at aktieombytning og tilførsel af aktiver er de to mest relevante områder for vores virksomhedsejere. Ligeledes vil kapitalforhøjelse i forbindelse med aktieombytning og tilførsel af aktiver, ikke blive behandlet. Endvidere vil vi ikke behandle kommende sambeskatningsforhold ved stiftelse af en holdingselskabsstruktur Vi vil i forbindelse med omdannelserne ikke behandle værdiansættelsesmetoderne. Ud fra den betragtning, at omdannelserne skal kunne forstås overordnet og ikke detaljeret. Dermed vil værdiansættelserne af aktier, anparter 3 og goodwill 4, ikke blive behandlet selvom cirkulærerne vil have en væsentlig betydning for værdiansættelsen. 4.0 Metodevalg (fælles) Med udgangspunkt i underkomprimerede delspørgsmål oplistet i afsnit 2 vil vi metodisk arbejde os igennem, til en vurdering af, hvilken virksomhedsform der er mest favorabel. Vi vil i afgangsprojektet tage udgangspunkt i de overvejelser der indledningsvis gøres omkring de juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold når valg af virksomhedsform skal besluttes. Nedenstående er illustreret hvordan opgaveforløbet vil finde sted. 3 TSS-cirkulære, TSS-cirkulære,

10 Problemformulering 1. Indledende beskrivelse - hvilke forhold kendetegner virksomhedsformerne? 2. Komparativ analyse - hvilken virksomhedsform er mest rentabel? 3. Anbefaling af virksomhedsform - hvilken virksomhedsform er den mest optimale? Ud fra ovenstående ønsker vi at konkretiserer de tre afsnit. 1. Afsnit Første afsnit vil overordnet set omhandle en beskrivelse af de juridiske, regnskabsmæssige samt skattemæssige forhold og regelsæt der kendetegner henholdsvis selvstændig erhvervsdrivende og kapitalselskaber. Efterfølgende foretages der en beskrivelse af de omdannelsesmuligheder der foreligger fra selvstændig erhvervsdrivende til selskabsform samt beskrivelse af omdannelsesmuligheder i selskabsform i forbindelse med etablering af holdingkonstruktion. Afslutningsvis omtales muligheden for generationsskifte samt planlægningen heraf. 2. Afsnit Anden afsnit vil omhandle skattemæssige konsekvensberegninger, analyser af forskelle og ulemper samt en vurdering af, hvilke indtægtsforløb de forskellige virksomhedsformer vil medføre. Vi har i afgangsprojektet valgt at rette fokus på regelsættene i personskatteloven, virksomhedsordningen og selskabsskatteloven, hvilket beregningerne endvidere tager udgangspunkt i. Regelsættet i kapitalafkastordningen og beregninger herefter har vi valgt at afgrænse os fra. Beregningerne vil tage udgangspunkt i de omtalte casevirksomheder jf. afsnit 6, hvor vi ligeledes vil anvende samme indkomstforhold på begge virksomheder. Forinden 10

11 beregningerne opstilles tre indkomstscenarier over en periode på tre år. Til brug for beregninger har vi anvendt edb-programmet Magnus-Skat. Afsnit to vil endvidere omhandle beregning er marginalskatteprocenten for løn og udbytte samt en vurdering af de to aflønningsformer. Vi vil behandle de forskelle og ulemper der rent omdannelsesmæssigt er tale om samt foretage beregning ved omdannelse fra personlig virksomhed til kapitalselskab. 3. Afsnit Tredje afsnit vil omhandle en anbefaling af den virksomhedsform vi anser for værende den mest fordelagtige ved opstart af virksomhed. Anbefalingen vil tage udgangspunkt i den beskrivende del af de respektive regelsæt, afsnit 1, samt skattemæssige konsekvensberegninger afsnit Kildekritik (fælles) I forbindelse med vores afgangsprojekt, har vi løbende benyttet forskellige kilder, til brug for udarbejdelsen af denne. Kilder kan generelt inddeles i forskellige karakterer, i forbindelse med interesseforskelle og hvilket formål udgivelsen har haft. Dermed kan objektiviteten af vores anvendte kilder, ikke forventes fuldt til stede, idet enkelte kilder kan være præget af subjektive holdninger, afhængig af kildens forfatter. Vores anvendte kilder kan derfor, bedste inddeles i følgende tre kategorier: Høj objektivitet Middel objektivet Lav objektivitet Kilder med udgivelser fra offentlige myndigheder, herunder lovgivninger og udgivelser fra SKAT, anser vi som værende udgivelser med en høj objektivitet. Ud fra den betragtning, at udgivelserne primært består af regler, hvorfor vi alene har foretaget vores egen fortolkning af de anvendte kilder med høj objektivitet, på baggrund heraf danner det grundlag for afgangsprojektet. 11

12 Anvendte kilder med udgivelseskarakter af lærebøger, som vi har anvendt, anser vi som værende udgivelser med middel objektivitet. Vurderingen er foretaget ud fra den betragtning, at forfatternes personlige holdning kan komme til udtryk, selv om lærebøgerne indeholder gengivelser af regler og love mv. som vi anser som høj objektivitet. Vores anvendte kilder ved lærebøgerne, er af en sådan kvalitet og karakter, at materialet ikke besidder ovenud forfatternes egne holdninger. Kilder med udgivelseskarakter i form af avisartikler, anser vi ikke som værende med særlig høj objektivitet, hvorfor vi har kategoriseret denne kilde som lav. Vurderingen er foretaget, ud fra den betragtning, at journalistens personlige holdning oftest og relativt let kommer til udtryk i en artikel. Fordelen ved anvendelse af artikler er, at de fremhæver interessante sider omkring et område, hvorfor de ligeledes ofte indeholder udtalelser fra eksperter på det relevante område. Vi har indhentet vores kilder gennem relevante hjemmesider, søgninger på CBS bibliotek samt vores pensum på HD (R) studiet. 6.0 Præsentation af casevirksomheder (fælles) Som beskrevet i afsnit 4 ønsker vi i dette afgangsprojekt, at fastholde to udgangspunkter når man starter virksomhed. Vi vil forholde os til hvilke overvejelser, muligheder om end begrænsninger, samt øvrige relevante forhold der gør sig gældende, hvis man starter virksomhed op, med eller uden kapital. Med dette menes der, om man ved virksomhedens opstart set ud fra privatøkonomien, er i besiddelse af en likvid beholdning af væsentlig karakter. Casevirksomhedernes øvrige forhold, vil ud over den likvide beholdning, være enslydende for dermed i forbindelse med beregningerne, at have det mest retvisende sammenligningsgrundlag. Casevirksomhed ét hedder Mur & Beton og opererer inden for murer- og betonfaget. Mur og Beton består af ejeren Jens Jensen, 5 ansatte, hvoraf 4 stk. udgøres af svende og lærlinge og 1 kontorassistent. Jens Jensen varetager i samarbejde med kontorassistenten, den daglige administration heriblandt fakturering, fremsendelse af tilbud, bogføring og lønadministration. Jens Jensen bor til leje og er derudover ugift. Det skal bemærkes, at Mur & Beton ikke er et kapitalselskab, da vi senere i afgangsprojektet vil foretage 12

13 beregninger, som led i analysen omkring hvilken virksomhedsform der er den mest optimale. Casevirksomhederne vil med andre ord, skifte mellem enkeltmandsvirksomhed og kapitalselskab. Det vil af beregningerne samt beskrivelserne fremgå entydigt, hvilken virksomhedsform beregningen tager udgangspunkt i. Ud over ovenstående forhold antager vi endvidere, at Jens Jensen i de foregående år har været almindelig lønmodtager, og dermed været underlagt personskattelovens regelsæt. Ligeledes er Jens Jensen ikke medlem af den danske folkekirke. Casevirksomhed to hedder Træ & Byg og opererer inden for byggebranchen nærmere betegnet tømrer- og snedkerfaget. Træ & Byg består af ejeren Per Pedersen, 5 ansatte, hvoraf 4 stk. udgøres af tømrer og 1 kontorassistent. Kontorassistenten varetager i samarbejde med Per Pedersen de administrative opgaver. Til forskel fra Jens Jensen, er Per Pedersen i besiddelse af en likvid beholdning på til DKK , som han er villig til at anvende i forbindelse med etablering af virksomhed. Per Pedersen bor til leje, er ugift, og ikke medlem af den danske folkekirke. Derudover har Per Pedersen inden da været ansat i en tømrervirksomhed, og har på samme vis om Jens Jensen været underlagt personskattelovens regelsæt. 13

14 7.0 Enkeltmandsvirksomhed 7.1 Juridiske forhold (Peter Kjeld Hansen) Registrering og stiftelse Indledningsvis skal det pointeres, at der er mange måder at drive virksomhed på. Enkeltmandsvirksomheden er på nuværende tidspunkt den mest udbredte virksomhedsform i Danmark, hvilket alt andet lige hænger sammen med de begrænsede krav der er ved opstart. Som det af afsnit 6.0, præsentation af casevirksomheder fremgår, er der gennem afgangsprojektet sidestillet to senarier. Opstart af virksomhed med eller uden kapital. Registrering - og stiftelsesproceduren skelner ikke her imellem, da proceduren er ensartet. Enkeltmandsvirksomheden er kendetegnet ved, at der alene er en ejer, hvorefter denne betegnes som selvstændig erhvervsdrivende. Rent lovgivningsmæssigt findes der ingen direkte definition på begrebet selvstændig erhvervsdrivende. I henhold til Ligningsvejledningen er definitionen som nedenstående; Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud. Endvidere må det være en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Det er uden betydning, om den skattepligtige herudover har indkomst som lønmodtager 5 Enkeltmandsvirksomheden anses ikke for værende en selvstændig juridisk enhed, hvorfor denne skal ses i sammenhæng med ejeren. I forbindelse med stiftelsen af virksomheden er der alene tale om, at der skal påbegyndes erhvervsmæssig virksomhed, og der foreligger som udgangspunkt, ikke lovgivningsmæssige krav om registrering i offentlige systemer. Er virksomheden etableret med henblik på momspligtige- og lønsumsafgiftpligtige aktiviteter, og/ eller A-skat i form af ansatte, skal denne registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Herefter sker der tildeling af CVR-nr. samt momsnr. Registreringen hos de offentlige myndigheder er gratis og ens for alle virksomhedsformer. 5 Ligningsvejledningen , 14

15 7.1.2 Hæftelse Hæftelsesformen i enkeltmandsvirksomheden er den, at ejeren hæfter for hele virksomhedens gæld, og med alt hvad han ejer, og i fremtiden kommer til at eje. Der foretages dermed ikke opdeling af virksomhedens kreditorer kontra ejerens private kreditorer. Hæftelsen generelt, dækker over det ansvar man stilles overfor virksomhedens samlede gæld. Da ejeren hæfter personligt, er det derfor muligt for banken, leverandørerne samt SKAT, at for inddækket deres tilgodehavender i virksomhedens aktiver samt ejerens private formue. Hæftelsesformen i den personlige virksomhed hænger sammen med, at virksomhedsformen i begrænset omfang er lovreguleret. Med dette forstås, at der i forhold til kapitalselskaberne, ikke stilles krav om indskudskapital eller udarbejdelse af årsrapport. Virksomhedens kreditorer har dermed begrænset indsigt, i virksomhedens samt ejerens økonomiske stilling. Som beskrevet i afsnit betegnes enkeltmandsvirksomheden ikke som en selvstændig juridisk enhed, hvorfor virksomheden uafhængigt af ejeren ikke kan opnå retsevne. Det er vigtigt at have for øje, at personlige erhvervsvirksomheder i tilfælde af kautionstab som har nær tilknytning til virksomhedens drift er fradragsberettiget, hvorved der kan opnås skatteværdi af tabet. Elementet er yderst vigtigt, i valget om personlig virksomhed eller virksomhed i selskabsform Aftalefrihed og risiko Risikoen der er forbundet ved opstart af virksomheden, hænger til dels sammen med hæftelsesformen. Da man som udgangspunkt i enkeltmandsvirksomheden, hæfter med hele den private formue, er det særdeles vigtig at overveje, hvilke aktiviteter der skal foregå i virksomheden, samt hvilke forpligtigelser der kan udspringe sig heraf. Sat lidt på spidsen kan det antages, at risikoen ved stiftelsestidspunktet i enkeltmandsvirksomheder, er mindre set i forhold til kapitalselskaber, da der ikke er krav om indskudskapital. Dog afhænger den samlede risiko, også af hvor stor volumen i virksomheden er. Forudsættes det, at der er tale om samme volumeomfang, vil risikoen alt andet lige være større i enkeltmandsvirksomheden kontra kapitalselskabet. For så vidt angår aftalefriheden, er denne i langt højere grad mere ubegrænset end kapitalselskabernes. 15

16 Lovregulering: Enkeltmandsvirksomheder er rent juridisk underlagt erhvervsvirksomhedsloven (EVIRK) jf. 1 stk. 2 6, dog kun enkelte elementer i loven jf. 2 stk. 3. Væsentligt for enkeltmandsvirksomheden, er forholdene omkring virksomhedens navn samt prokuraforhold jf. 6 og 7. Endvidere er denne virksomhedsform underlagt de almene juridiske regler i aftaleloven (AFTL) jf. 1 stk. 1, samt bogføringsloven (BOGFL) jf. 1 stk. 1, nærmere beskrevet under afsnit Regnskabsmæssige forhold (Pierre Storm Hansen) Byggeklodsmodellen - Regnskabsklasse A Selvstændige erhvervsdrivende befinder sig udelukkende i Regnskabsklasse A, og derfor ikke underlagt pligt til at aflægge årsrapporten. Virksomheden skal aflægge årsrapporten efter årsregnskabslovens afsnit II Regnskabsklasse A, såfremt årsrapporten aflægges til brug for tredje mand. Såfremt årsrapporten alene er til internt brug, skal der alene tages hensyn til en korrekt opstilling og indregning, efter årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse A. Virksomheden kan med fordel, aflægge årsrapporten påført en erklæring fra en uafhængig revisor, som bistår en ekspertise inden for udarbejdelse af årsrapporten, samt at virksomheden med en årsrapport påført en erklæring, signalerer til omverdenen og interesserede samarbejdspartnere, at den har til formål at drive den på en professionel måde. Endvidere kræver virksomhedens bankforbindelse oftest, at der årligt aflægges årsrapport, for at bevare eksisterende bankforhold og eventuelt lånemuligheder. Afslutningsvis kan virksomheden, med fordel af sammenspillet med en revisor, opnå en skatteoptimering Bogføringsloven Bogføringsloven indeholder retningslinjer for, hvorledes en virksomhed skal håndtere bogføringen af- og i virksomheden. Loven afviger ikke fra, om der er tale om selvstændig erhvervsdrivende eller kapitalselskab. En virksomhed er dermed underlagt bogføringspligt jf. BOGFL 1, stk Børge Dahl, Erhvervsretlige love 2009 s

17 Overordnede krav til bogføring jf. BOGFL 6, stk. 1, skal bogføringen foretages således, at bogføringsmaterialet bibeholdes i en stand, hvor materialet ikke undergår forringelse eller bortkommer. Endvidere skal bogføringen ske i overensstemmelse med god bogføringsskik, som en hver anden sagkyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet, ville forestå bogføringen, og transaktionssporet er korrekt udført. Transaktionssporet er, at alle transaktioner i virksomheden registreres, og registreringerne foretages i det omfang det er muligt, i den rækkefølge dispositionerne foretages. Regnskabsmaterialet skal sikres mod hændelig eller tilsigtet undergang eller lignende, hvilket betyder at virksomheden skal foretage løbende sikkerhedskopiering af det digitale regnskabsmateriale. Virksomheden er forpligtet til at sikre, at mediet som sikkerhedskopieringen er foretaget på, er læsbart og opbevares på betryggende vis. Opbevaringen af materialet skal jf. BOGFL 10, stk. 1, opbevares således, at det er let tilgængeligt, om end det opbevares fysisk eller digitalt. Endvidere skal det opbevares i mindst 5 år. Regnskabsmaterialet udgør bilag, transaktionsspor, beskrivelser af anvendte edb-systemer og årsrapporter jf. BOGFL 3, stk. 1. Endvidere skal virksomheden opfylde kravene, til udarbejdelse og beskrivelse om anvendte systemer, og opbevaringen af regnskabsmaterialet jf. BOGFL Selvangivelse Som led i den selvstændige erhvervsdrivende virksomhed, skal virksomhedens overskud efter de anvendte beskatningsmuligheder, PSL, VSO og KAO, indberettes til SKAT senest 6 måneder efter regnskabsafslutningen, med tillæg af øvrige personlige indkomstog fradragsforhold i forbindelse med selvangivelsen jf. SKL 4, stk. 1. Endvidere skal selvstændige erhvervsdrivende, med en omsætning t.dkk >300, oplyse om alle regnskabsoplysninger på selvangivelsen. Såfremt virksomheden har en omsætning under ovenstående grænse, skal regnskabsoplysningerne udelukkende omhandle, i hvilken grad revisorbistand har været anvendt ved udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret. 17

18 7.3 Skattemæssige forhold Skattepligtig indkomst (Peter Kjeld Hansen) Den skattepligtige indkomst dækker over al skattepligtig indkomst, der ikke er omfattet af aktieindkomst uafhængigt af, om der er tale om personlig indkomst eller kapitalindkomst. Dette gælder ligeledes for de fradragsberettigede udgifter. Typisk kan der i opstartsfasen opstå situationer hvor erhvervsvirksomheden giver underskud, og under forudsætning af, at ejeren ikke har yderligere indtægtskilder, kan dette medføre negativ personlig indkomst samt skattepligtig indkomst. Opstår der underskud i den skattepligtige indkomst, modregnes dette i eventuelt beregnede skatter for året. Yderligere underskud behandles efter PSL 13 stk. 1 der forskriver, at resterende underskud fremføres og modregnes i senere indkomstår. Ydermere kan der være tale om beregnet aktieskat, der beregnes ud fra aktieindkomsten, og modregningen af underskuddet kan derfor beregnes i bundskatten og aktieskatten, dog alene med den del af indkomsten, der beskattes med 42 % jf. PSL 8a. Ovenstående er gældende for ugifte personer. Er der tale om et ægtepar behandles disse efter 13 stk. 2 der forskriver, at underskuddet først modregnes i egne beregnede skatter, dernæst ægtefællens positive skattepligtige indkomst, og afslutningsvis ægtefællens beregnede skatter. Resterende underskud fremføres herefter, ligeledes til modregning i senere indkomstår, hvor samme modregningsprocedure gør sig gældende 7. Den skattepligtige indkomst indeholder elementerne personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst samt ligningsmæssige fradrag. Nedenstående er en uddybning af de enkelte elementer Personlig indkomst Personlig indkomst omfatter alle de indkomster der indgår i den skattepligtige indkomst, men som dog ikke er kapitalindkomst jf. personskattelovens 3. Ved opgørelsen af den personlige indkomst, kan selvstændige erhvervsdrivende jf. PSL 3 stk blandt andet fradrage udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsvirksomhedens indkomst, skattemæssige afskrivninger, tab, og fradrag efter 7 Magnus Informatik, Skattelovsamling 2011/1 s

19 afskrivningsloven og statsskatteloven for selvstændige erhvervsdrivende 8. Det skal anføres, at indkomst fra erhvervsvirksomheden, som udgangspunkt er personlig indkomst. Dog kan der i særlige tilfælde, primært passive virksomheder såsom anpartsprojekter og udlejningsvirksomhed, være tale om kapitalindkomst, såfremt kriteriet om antal ejere mere end 10 er opfyldt. Der kan ligeledes være tale om negativ personlig indkomst, som en effekt af et eventuelt underskud i erhvervsvirksomheden. Underskuddet behandles efter reglerne i PSL 13 stk Kapitalindkomst Kapitalindkomsten er omfattet af PSL 4 stk. 1-18, som omfatter det samlede nettobeløb af bl.a. renteindtægter og renteudgifter, samt skattepligtige kursgevinster og tab. Generelt set dækker kapitalindkomsten over alle former for rente og lejeindtægter, dog er der ved udlejning af værelser fra egen bolig en skattefri bundgrænse på DKK Yderligere indgår kapitalafkastet samt rentekorrektionen for virksomheden, i de tilfælde hvor der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed underlagt virksomhedsskatteordningen. Dette er beskrevet under afsnit Er den samlede kapitalindkomst negativ, gives der fradrag i den skattepligtige indkomst, og omvendt hvis der er tale om positiv kapitalindkomst, tillægges denne i den skattepligtige indkomst Aktieindkomst Aktieindkomsten er omfattet af PSL 4a, som omfatter udbytte samt realiserede kursgevinster fra aktiebaserede investeringsbeviser og børsnoterede aktier. Skattesatsen for aktieindkomsten udgør i dag 28 % af de første DKK , (DKK for ægtefæller). Ud over grænsen sker der beskatning med 42 % Ligningsmæssige fradrag Fradragene sker som udgangspunkt i den skattepligtiges indkomst forud for skatteberegningen jf. PSL 1. Principperne omkring fradragsret er i henhold til SL 6a ens, for så vidt angår lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende. Selvstændige erhvervsdrivende kan opnå 100 % fradrag omkostninger, som er med til at sikre og vedligeholde indkomsten. Dette skyldes alene en specifik hjemmel i skatteloven, 8 Magnus Informatik, Skattelovsamling 2011/1 s

20 jf. PSL 3 stk. 2 nr. 1, der angiver en udtømmende liste over hvad der kan trækkes fra ved opgørelsen af den personlige indkomst. Udgifter der ikke fremgår af denne paragraf, kan alene trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dermed sagt, at hele essensen ligger i, at der sker en forøgelse af fradragsværdien, idet dette kan trækkes fra i bundskattegrundlaget og topskattegrundlaget. Sondringen mellem almindelig lønmodtager kontra selvstændig erhvervsdrivende skal derfor findes i denne hjemmel. Som almene kendte ligningsmæssige fradrag, kan som eksempel nævnes fagligt kontingent, bidrag til A-kasse samt gaver til godkendte foreninger Beskatning af den skattepligtige indkomst (Peter Kjeld Hansen) Den personlig ejede virksomhed, er som tidligere anført ikke en selvstændig juridisk enhed, hvorfor der ligeledes, ej er tale om et selvstændigt skattesubjekt. Beskatningen sker derfor ikke efter selskabsskatteloven, men indehaveren beskattes dermed personligt. Beskatningen af den skattepligtige indkomst er som helhed, delt op i flere bestanddele, som nedenstående er beskrevet AM-bidrag (Bruttoskat) Som led i skattereformen indført tilbage i 1994, skal lønmodtagere betale AM-bidrag. For lønmodtagere beregnes AM-bidraget af lønindkomsten, mens den for selvstændige erhvervsdrivende beregnes af overskuddet før renter. AM-bidrag skal ligeledes indeholdes for dem der måtte anvende frikort, mens der for B-indkomst ikke skal indeholdes AM-bidrag. Ligeledes gælder det for modtagere af overførselsindkomster, at der her ikke skal betales AM-bidrag. Satsen udgør i øjeblikket 8 % af al lønindkomst uagtet af bundfradragets størrelse Sundhedsbidrag Sundhedsbidraget blev afløseren for amtsskatten tilbage i 2007 som led i nedlæggelsen af amterne og kommunalreformen. Sundhedsbidragssatsen udgør i øjeblikket 8 %, og er dermed det lavere en amtsskatten på %. Forskellen fra den daværende amtsskat til nuværende sundhedsbidrag konverteres til kommuneskat. Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst der ligger over personfradraget (DKK ), og går til finansiering af regionale og kommunale sundhedsudgifter. 20

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse Afgangsprojekt HD(R) af Janni Boeskov Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Anslag: 167.717 10-5-2016 Side 1 af 110 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Valg af selskabs-/ organisationsform

Valg af selskabs-/ organisationsform Valg af selskabs-/ organisationsform Retslige forhold og skattemæssige forhold HD 2. del Regnskab & økonomistyring Afleveret den 2. december 2015 Vejleder: Marianne Mikkelsen Udarbejdet af: Simon Vollmond

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri?

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Udarbejdet af: Ann-Louise Lund Rasmussen Sandie Luhaäär Hansen Copenhagen Business School, HD(R), Hovedopgave, 11. maj 2015 Indhold Indledning... 3

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

HD (R) Hovedopgave december 2011

HD (R) Hovedopgave december 2011 HD (R) Hovedopgave december 2011 Personlige beskatningsregler ved vindmølleinvestering Opgaveløsere: Navn: Tine Thusgaard Underskrift: Navn: Mathias Them Kjær Underskrift: Vejleder: Pernille Pless Copenhagen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave Forår 2014 Tina Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemfelt... 1 2.1 Problemformulering... 2 2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Omdannelse af virksomhed

Omdannelse af virksomhed Omdannelse af virksomhed Hvilke overvejelser bør der gøres i forbindelse med omdannelsen. Forfatter: Brian Clausen Vejleder: Anders H. Lützhøft Copenhagen Business School HD(R) 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

VSL. Virksomhedsskatteordningen. En teoretisk og praktisk gennemgang. Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006

VSL. Virksomhedsskatteordningen. En teoretisk og praktisk gennemgang. Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006 Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006 Forfatter: Morten Heidemann Vejleder: Torben Bagge VSL Virksomhedsskatteordningen En teoretisk og praktisk gennemgang INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud.- studiet - Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Ud fra erhvervsretlige og skattemæssige forhold Vejleder: Christen Amby Censor: Afleveret

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL

AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2017 Kim Kristensen Vejleder: Hans B. Vistisen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED Hovedopgave HD(R) Copenhagen Business School 10. maj 2016 Vejleder: Henrik Bro Martin Rud Hansen Studie nr.: 55216 Antal anslag: 101.809 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse Opgavebesvarelse Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Vejleder: Søren Bech Jacob Møldrup Jensen 11-05-2015 Indhold

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform

Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform Skrevet af: Lasse Petersen Steffen Martin Pedersen William Elias Vejleder: Ulrik Gorm Møller 0 1. Indledning...4 2. Problemformulering...6

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere