EMS O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning (2014/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)"

Transkript

1 EMS O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning (2014/04)

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Produktdata Funktioner Funktion som styreenhed Drift efter strømafbrydelse Oversigt over knapper og symboler Hent information om anlægget Energispareråd Almindelige spørgsmål Udbedring af driftsfejl Udbedring af "oplevede" fejl Udbedring af viste driftsfejl Hurtigguide Vælg varmekreds for udgangsposition Indstilling af driftstilstand Ændring af rumtemperatur Yderligere indstillinger Favoritfunktioner Miljøbeskyttelse/bortskaffelse Tekniske termer Stikordsregister Sådan bruges hovedmenuen Oversigt over hovedmenuen Tilpas indstillinger for automatisk drift af varmen i boligen Tilpas Tidsprogram for automatisk drift af varmen i boligen Indstilling af temperatur ved skift fra sommer-/ vinterdrift Ændring af indstillingerne for varmtvandsproduktionen Indstil driftsfunktion for varmtvandsproduktion Indstil tidsprogram for varmtvandsbeholder Ekstra varmtvandsbeholder Termisk desinfektion Indstillinger for varmtvandsprioritering Indstillinger for varmtvandscirkulation Indstillinger for opvarmning af pool Indstillinger for ekstra varmekilde (tilskud) Tidsprogram for yderligere varmekilde Instillinger for Silent mode drift af varmepumpe Indstilling af feriefunktion Tilpas indstillinger for hybridsystem Generelle indstillinger (2014/04) HPC400

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab. 1 Enhver anden brug er ikke tilladt. Vi påtager os ikke ansvar for skader som følge af forkert brug. Sikkerhed ved elektrisk udstyr til husholdningsbrug og lignende formål For at undgå farer på grund af elektrisk udstyr gælder følgende bestemmelser iht. EN : Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i sikker brug af apparatet og farerne, der kan opstå i forbindelse med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn Hvis tilslutningsledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, så farlige situationer undgås. Eftersyn og vedligehold Eftersyn og vedligeholdelse med jævne mellemrum er forudsætningen for problemfri og miljøvenlig drift af varmeanlægget. Kun autoriserede installatører må udføre arbejde på anlægget. Fejl skal straks udbedres. Frostskader Hvis anlægget ikke er i drift, kan de gå i stykker på grund af frost: Følg anvisningerne for frostbeskyttelse. Lad altid anlægget være tændt for yderligere funktionalitet, som f.eks. varmtvandsbeholder og blokeringsbeskyttelse. Sørg for straks at udbedre driftsfejl. Der er skoldningsfare ved tapstederne for varmt vand Hvis temperaturen på det varme vand indstilles til over 60 C eller den termiske desinfektion er aktiveret, skal der installeres en blandingsanordning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, bedes du kontakte din installatør. 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Denne brugervejledning er beregnet til brugeren af varmesystemet. Brugervejledninger (til varmekilde, moduler m.v.) skal læses før brug og gemmes et sted, så de er nemme at finde. Alle sikkerhedsforanstaltninger og advarsler skal følges. Regler for brug Produktet må alene anvendes til styring af varmesystemer i en- og flerfamiliesboliger. HPC (2014/04)

4 4 Produktdata 2 Produktdata Ved hjælp af styreenheden HPC400 (Procontrol 600) kan varmepumpen nemt reguleres. Ved at dreje på menudrejeknappen vælger du den ønskede rumtemperatur i boligen. Termostatventilerne på varmeelementet skal normalt være helt åbne men kan justeres, hvis der bliver for koldt eller varmt i et bestemt rum. Den optimerede drift sørger for energibesparende brug. Opvarmning og køling reguleres for at give optimal komfort med mindst muligt energiforbrug. Reguleringen af varmtvandsbeholderen kan nemt instilles og kræver derefter få ændringer. 2.1 Funktioner Antallet af funktioner og dermed menustrukturen på styreenheden afhænger af, hvordan anlægget er opbygget: Instillingerne for forskellige varme- og kølekredse er kun tilgængelige, hvis to eller flere varme-/kølekredse er installeret. Information om solvarmeanlægget vises kun, hvis der er installeret et solvarmeanlæg. De steder, hvor dette er relevant, er der henvisninger til at funktionerne afhænger af systemets opbygning. Indstillingsområdet og fabriksindstillinger kan variere alt efter hvilket anlæg, der er installeret, og kan afvige fra oplysningerne i denne brugervejledning. Kontakt din installatør, hvis du har yderligere spørgsmål. 2.2 Funktion som styreenhed Styreenheden kan regulere op til fire varme-/kølekredse. Ved varmedrift kører styreenheden med en af hovedstyringerne i hver varmekreds. Afhængigt af dit behov vælger din installatør en af disse og indstiller den. Hovedstyringen for varme er: Udetemperaturstyret: Regulering af rumtemperatur afhængigt af udetemperaturen Styreenheden indstiller fremløbstemperaturen i henhold til en forenklet eller optimeret varmekurve. Udetemperaturstyret med påvirkning fra rumtemperaturen: Regulering af rumtemperaturen afhængigt af udetemperaturen og målt rumtemperatur. Rumenheden påvirker fremløbstemperaturen afhængigt af målt og ønsket rumtemperatur. Styreenheden indstiller fremløbstemperaturen i henhold til en forenklet eller optimeret varmekurve. For udetemperaturestyret regulering med påvirkning fra rumtemperatur gælder: Termostatventiler i referencerummet (det rum hvor rumenheden er installeret) skal være helt åbne! 2.3 Drift efter strømafbrydelse Ved strømafbrydelse eller perioder med frakoblet varmekilde går ingen indstillinger tabt. Styreenheden starter igen, når strømmen kommer tilbage. Eventuelt skal der foretages ny tidsog datoindstilling. Ingen andre indstillinger kræves (2014/04) HPC400

5 Oversigt over knapper og symboler 5 3 Oversigt over knapper og symboler fav menu info O Fig. 1 Knapper [1] Favoritknap [2] Ekstra varmt vand-knap [3] Varmt vand-knap [4] Menuknap [5] Info-knap [6] Retur-knap [7] Drejeknap Hvis displayet er slukket, tændes det, når der bruges en knap, samtidig med at den respektive funktion udføres. Et kort tryk på drejeknappen tænder dog bare displayet. Hvis ingen knapper anvendes, slukker displayet automatisk igen. HPC (2014/04)

6 6 Oversigt over knapper og symboler billede 1, side 5 Pos. Knap Betegnelse Forklaring 1 fav Favoritknap Tryk på knappen for at vise favoritfunktionerne for varmekreds 1. Hold knappen inde for at tilpasse favoritmenuen ( kapitel 4.5, side 12). 2 Ekstra varmt vand-knap Tryk for at aktivere eller deaktivere ekstra varmt vand ( kapitel 4.4, side 11). 3 Varmt vandknap Tryk på knappen for at åbne menue Varmt vand ( kapitel 4.4, side 11). 4 menu Menuknap Tryk på knappen for at åbne hovedmenuen ( kapitel 5, side 13). 5 info Info-knap Når en menu vises: Tryk på knappen for at vise mere information om den valgte menufunktion. Når udgangspositionen er aktiv: Tryk på knappen for at åbne informationsmenuen ( kapitel 6, side 29). 6 Retur-knap Tryk på knappen for at vende tilbage til den overordnede menu eller for at fortryde den ændrede værdi. Når det er tid til vedligeholdelse, eller en driftsfejl konstateres: Tryk på knappen for at skifte mellem udgangsposition og fejlmeddelelse. Hold knappen inde for at skifte fra menu til udgangsposition. 7 Drejeknap Drej på drejeknappen for at ændre en indstillet værdi (fx temperatur) eller for at vælge en menu eller en menufunktion. Når displayet er slukket: Tryk på drejeknappen for at tænde displayet. Når displayet er tændt: Tryk på drejeknappen for at åbne en valgt menu eller menufunktion, bekræfte indstillet værdi (fx temperatur) eller meddelelse eller for at lukke et pop up-vindue. Når udgangspositionen er aktiv: Tryk på drejeknappen for at aktivere indtastningsfeltet for valg af varmekreds i udgangsposition (gælder kun for anlæg med mindst to varmekredse), kapitel 4.1, side 9). Tab. 2 Knapper (2014/04) HPC400

7 Oversigt over knapper og symboler O Fig. 2 Eksempel på hvordan udgangspositionen ser ud på et anlæg med flere varmekredse. [1] Temperatur [2] Informationsrække [3] Udetemperatur [4] Informationstekst [5] Tastaturlås [6] Informationsgrafik [7] Idriftsættelse billede 2, side 7 Pos. Symbol Betegnelse Forklaring 1 Temperatur Visning af fremløbstemperatur eller rumtemperatur hvis en rumenhed for den varmekreds, som vises, er installeret. 2 Informationsrække Her vises tid, ugedag og dato. 3 Visning af anden temperatur Her vises yderligere en temperatur, f.eks. udetemperaturen, solfangerens temperatur eller temperaturen i varmtvandssystemet (læs mere om dette side 29). 4 Informationstekst F.eks. betegnelsen for den temperatur som for nærværende vises ( billede 2, [1]). Hvis der opstår en driftsfejl, vises her en meddelelse, indtil fejlen er udbedret. 5 Tastaturlås Hvis nøglen vises, er tastaturlås aktiveret. Tab. 3 Symboler i udgangspositionen HPC (2014/04)

8 8 Oversigt over knapper og symboler billede 2, side 7 Pos. Symbol Betegnelse Forklaring 6 Informationsgrafik Her vises informationssymboler, som oplyser brugere om, hvilke funktioner der for nærværende er aktive i anlægget. Varmtvandsbeholder aktiv Termisk desinfektion (varmt vand) aktiv Funktionen for ekstra varmt vand aktiv Poolvarme aktiv Opvarmning aktiv Køling aktiv Afbrud forårsaget af elselskab Ekstern indgang stoppet (Fjernstyring) Feriefunktion aktiv Tidsprogram program 1 eller 2 for opvarmning aktivt Funktion for Smart Grid aktiveret Udtørring aktiv Eltilskud aktivt Effektkontrol aktiv Ekstra varmekilde (tilskud) aktiv Afrimningsfunktion aktiv Varmepumpen kører Solkredspumpen kører 7 Optimeret Idriftsættelse Program 1 Program 2 Tab. 3 Symboler i udgangspositionen Opvarmning følger det tidsprogram, som er aktivt i den pågældende varmekreds. Ved indstillede tider skifter opvarmning mellem varmedrift og temperatursænkningsdrift. Varmedrift i vist varmekreds aktiv Temperatursænkningsdrift i vist varmekreds aktiv (2014/04) HPC400

9 Hurtigguide 9 4 Hurtigguide På side 13 findes en oversigt over hovedmenuens opbygning samt de forskellige menuvalgs positioner. Følgende beskrivelser er baseret på udgangspositionen ( billede 2, side 7). 4.1 Vælg varmekreds for udgangsposition I udgangspositionen vises altid oplysninger om en enkelt varmekreds. Hvis to eller flere varmekredse er installeret, kan den varmekreds, som udgangspositionen skal vise oplysninger om, indstilles. Anvendelse Hvis displayet er tændt, skal du trykke på menudrejeknappen. Den p.t. valgte varmekreds nummer, driftstilstand og evt. navn vises nederst på displayet. Drej på menudrejeknappen for at vælge en varmekreds. Der kan kun vælges de varmekredse, som findes i anlægget. Vent nogle sekunder, eller tryk på menudrejeknappen. Udgangspositionen viser valgt varmekreds. Resultat O Tab. 4 Hurtigguide Varmekreds i udgangsposition 4.2 Indstilling af driftstilstand Forklaringer på begreber driftsfunktion, automatisk drift og optimeret drift findes på side 41 og 42. Med fabriksindstillingerne er optimeret drift aktiv, eftersom denne driftstilstand sikrer den mest effektive drift af varmepumpen. Anvendelse Hvis du vil aktivere automatisk drift (og tilpasse tidsprogrammet) Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Driftsform. Hvis der er installeret to eller flere varmekredse: drej på menudrejeknappen for at markere Varmekreds 1, 2, 3 eller 4, og tryk på menudrejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Auto, og tryk på menudrejeknappen. Returner til udgangspositionen ved at trykke på returknappen og holde den inde. Alle temperaturer i det aktuelle tidsprogram for at boligvarme vises nederst på displayet i pop up-vinduet. Aktuel temperatur blinker. Styringen regulerer rumtemperaturen efter det aktive tidsprogram for boligvarme. Hvis du vil returnere til optimeret drift (uden tidsprogram) Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Driftsform. Hvis der er installeret to eller flere varmekredse: drej på menudrejeknappen for at markere Varmekreds 1, 2, 3 eller 4, og tryk på menudrejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Optimeret, og tryk på menudrejeknappen. Returner til udgangspositionen ved at trykke på returknappen og holde den inde. Ønsket rumtemperatur vises nederst på displayet i pop up-vinduet. Styringen regulerer permanent rumtemperaturen til ønsket rumtemperatur. Tab. 5 Hurtigguide Aktiver driftstilstand Resultat O O HPC (2014/04)

10 10 Hurtigguide 4.3 Ændring af rumtemperatur Anvendelse Hvis du fryser eller synes, at der bliver for varmt en dag: midlertidig ændring af rumtemperaturen Ændring af rumtemperaturen frem til næste skiftefunktion Resultat Automatisk drift Drej på drejeknappen, hvis du vil indstille ønsket rumtemperatur. Den pågældende periode vises med grå i tidsprogrammets søjlediagram. Vent nogle sekunder, eller tryk på menudrejeknappen. Styreenheden kører med den nye indstilling. Ændringen gælder frem til næste skiftefunktion i tidsprogrammet for boligvarme. Derefter gælder indstillingerne i tidsprogrammet igen. Fortryd temperaturændring O Drej på drejeknappen til den pågældende tidsperiode vises med sort i tidsprogrammets søjlediagram, og tryk derefter på drejeknappen. Ændringen er fortrudt. Hvis du altid fryser eller synes, at der er for varmt: indstil ønsket rumtemperatur (fx for varme- og temperatursænkningsdrift) Optimeret drift Aktiver optimeret drift ( kapitel 4.2). Vent nogle sekunder, eller tryk på drejeknappen for at lukke pop up-vinduet. Drej på drejeknappen, hvis du vil indstille ønsket rumtemperatur. Vent nogle sekunder, eller tryk på menudrejeknappen. Bekræft ændringen i pop up-vinduet ved at trykke på drejeknappen (eller fortryd ændringen ved at trykke på returknappen). Aktuel rumtemperatur vises i nederste halvdel af displayet, i et pop up-vindue. Styreenheden kører med de nye indstillinger. Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Drej på menudrejeknappen for at markere menuen Temperaturindstillinger. Tryk på drejeknappen for at åbne menuen. Hvis der er installeret to eller flere varmekredse: drej på menudrejeknappen for at markere Varmekreds 1, 2, 3 eller 4, og tryk på menudrejeknappen O Automatisk drift Drej på menudrejeknappen for at markere Opvarm, Reducér, Øge eller Køling. Tryk på drejeknappen. Drej på drejeknappen, og tryk for at aktivere ønsket indstilling for fx temperatursænkningsdrift. Når temperaturstyringen aktiveres: drej på drejeknappen, og tryk på det for at indstille temperaturen. Grænsen for temperaturindstillingsværdien afhænger af indstillingerne for den anden driftstilstand. Styringen kører med de nye indstillinger. Indstillingerne gælder for alle tidsprogrammer for boligvarme (når to eller flere varmekredse er indstillet gælder de kun for den valgte varmekreds). Tab. 6 Hurtigguide Rumtemperatur O O (2014/04) HPC400

11 Hurtigguide Yderligere indstillinger Anvendelse Resultat Hvis behovet for varmt vand midlertidigt er højere end normalt: aktiver ekstra varmt vand (= quick-funktion for varmt vand). Tryk på ekstra varmt vand-knappen. Varmtvandsproduktionen aktiveres straks med indstillet temperatur og i den indstillede tid. Efter nogle sekunder vises symbolet for ekstra varmt vand i informationsgrafen (indstillinger for Ekstra varmt vand kap , side 21). Hvis du ønsker at deaktivere funktionen for ekstra varmt vand, før den indstillede tid er gået: Tryk en gang til på ekstra varmt vand-knappen O Hvis det varme vand er for koldt eller varmt: Ændring af driftstilstand for varmtvandsproduktion Tryk på varmt vandsknappen. Styringen viser funktionslisten for varmtvandsproduktionens driftstilstand (mere information kap , side 20). Drej på drejeknappen for at markere ønsket driftstilstand for perioden. Tryk på drejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Din installatør kan indstille temperaturerne for driftstilstanden Varmt vand og Varmt vand reduceret for dig O Indstil dato og tid Hvis styreenhedens strømforsyning har været afbrudt i længere tid, bliver brugeren automatisk bedt om at indtaste dato og tid. Derefter overgår styreenheden til normaldrift. Aktiver strømforsyningen. Styreenheden viser datoindstillingen. Drej på drejeknappen, og tryk på den for at indstille dag, måned og år. På displayet markeres teksten Fortsæt O Tryk på drejeknappen. Indstil tiden på samme måde som datoen. På displayet markeres teksten Fortsæt. Tryk på drejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Der kræves ingen yderligere indstillinger for at idriftsætte styreenheden igen O Hvis du vil undgå, at styringens indstillinger utilsigtet ændres: aktiver, eller ophæv låst knap (børnesikring, side 41) Tryk på varmt vand-knappen og menudrejeknappen, og hold dem inde i nogle sekunder for at aktivere eller ophæve låst knap. Hvis låst knap er aktiveret, vises nøglen på displayet ( billede 2 [5], side 7). Tab. 7 Hurtigguide Yderligere indstillinger HPC (2014/04)

12 12 Hurtigguide Anvendelse Hvis du vil ændre sprog på den tekst, der vises på displayet: indstil sprog Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Drej på menudrejeknappen for at markere Indstillinger. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Indstillinger. Tryk på drejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at vælge sprog. Tryk på drejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Resultat O Hvis din døgnrytme ændrer sig (f.eks. ved skifteholdsarbejde): tilpas tidsprogram I menuen Opvarmning/køling > Tidsprogram kan tidsprogrammet med nogle enkle trin tilpasses dine personlige vaner eller omstændigheder ( kapitel 5.2.1, side 15). Tab. 7 Hurtigguide Yderligere indstillinger O 4.5 Favoritfunktioner Ved hjælp af favoritknappen får du direkte adgang til de funktioner, du ofte bruger med varmekreds 1. Når du trykker første gang på favoritknappen, åbner menuen for konfiguration af favoritmenuen. Der kan du gemme dine personlige favoritter og evt. tilpasse favoritmenuen til dine behov ved en senere lejlighed. Favoritknappens funktion afhænger af, hvilken varmekreds der vises i udgangspositionen. De indstillinger, som ændres i favoritmenuen, gælder altid kun for varmekreds 1. Anvendelse Når du vil anvende en favoritfunktion: åbn favoritmenuen Tryk på favoritknappen for at åbne favoritmenuen. Drej, og tryk på menudrejeknappen for at vælge en favoritfunktion. Ændre indstillingerne (det foregår på samme måde som i hovedmenuen). Hvis du vil tilpasse listen med favoritfunktioner efter dine behov: tilpas favoritmenuen Tryk på favoritknappen, og hold den inde, indtil menuen for konfiguration af favoritmenuen vises. Drej og tryk på menudrejeknappen for at vælge en funktion (Ja) eller for at fortryde valget (Nej). Ændringerne træder straks i kraft. Tryk på returknappen for at lukke menuen. Resultat Tab. 8 Hurtigguide Favoritfunktioner O (2014/04) HPC400

13 Sådan bruges hovedmenuen 13 5 Sådan bruges hovedmenuen Hovedmenu Opvarmning/køling Varmtvandsprioritering Driftsform Varmtv.priorit. aktiveres Temperaturindstillinger Varmtvandsprioritering for Opvarm Varmeprioritering for Reducér Cirkulation Køling Driftsform Tidsprogram Indkoblingsfrekvens Aktivér tidsprogram Mit cirkulations-tidspr. Mit tidsprogram 1 Pool Nulstil progr. Pool-opvarmn. aktiveres Mit tidsprogram 2 Pool-temperatur Nulstil progr. Tillad pool-tilskud Omdøbning af varmekreds Apparat Omdøb tidsprogr. Tidsprog. tilskud Sommer/vinteromsk. Tidspr. tilskud til Opvarmning/køling Mit tidsprogram Varmedrift fra Nulstil tidsprogram Køling fra Tidsprog.- min. udetemp. Varmtvandsprioritering Lydløs drift Varmtv.priorit. aktiveres Lydløs drift Varmtvandsprioritering for Min. udetemperatur Varmeprioritering for Ferie Varmt vand Hybridsystem Driftsform Energiprisforhold Tidsprogram Indstillinger Mit varmtvandstidsprog. Sprog Nulstil progr. Tidsformat Ekstra varmt vand Tid Start nu Datoformat Afbrydes nu Dato Temperatur Auto. tidsomstilling Altid Displaykontrast Termisk desinfektion Føleroffset rumtemp. Start Tidskorrektion Start nu Standardvisning Afbrydes nu Internet adg.kode Temperatur Ugedag Tid Maksimal tid O Fig. 3 Hovedmenuens menuopbygning HPC (2014/04)

14 14 Sådan bruges hovedmenuen 5.1 Oversigt over hovedmenuen Hvis to eller flere varme-/kølekredse er installeret på anlægget, kræves der, at man foretager flere valg i nogle menuer: Drej på menudrejeknappen for at vælge, hvilken varmekreds indstillingerne skal gælde for. Tryk på menudrejeknappen for at vise menuen. Menu Formål med menuer Side Opvarmning/ Ændring af driftstilstand, rumtemperaturer og tidsprogram for varmen i boligen permanent. 15 køling Driftsform Vælg driftstilstand for varmen i boligen efter tidsprogram eller optimeret drift. 4 Temperaturindstillinger Tidsprogram Sommer-/ vinterdrift Skiftende VV drift Indstil ønskede rumtemperaturer som tildeles tidsprogrammets perioder, f.eks. med varme- og temperatursænkningsdrift eller køledrift. Skift mellem varme- og temperatursænkningsdrift på faste tidspunkter og ugedage (automatisk drift). I denne menu kan man ændre navn på varmekredsene og tidsprogrammerne. Skift mellem sommerdrift (slukket varme i boligen eller aktivering af køling) eller vinterdrift (tændt varme i boligen). Når skiftende VV drift er aktiveret, skifter reguleringen mellem varmekrav fra varmen i boligen og varmtvandsbehov. Varmt vand Ændring af vandtemperaturer og tidsprogram for varmtvandsproduktionen permanent. 19 Driftsform Vælg driftstilstand for varmtvandsbeholder, f.eks. efter tidsprogram eller altid aktiv. 20 Tidsprogram Skift mellem driftstilstanden varmt vand, reduceret varmtvandsopvarmning og ingen varmtvandsopvarmning 20 på faste tidspunkter og ugedage (automatisk drift). Ekstra varmt vand Ændring af temperatur og aktiveringstid for Ekstra varmt vand-funktionen. 21 Termisk desinfektion Opvarmning af varmt vand for at bekæmpe smittekilder. 21 Skiftende VV drift Når skiftende VV drift er aktiveret, skifter reguleringen mellem varmekrav fra varmen i boligen og varmtvandsbehov. 22 Pool Indstillinger for drift af opvarmet pool. 24 Apparat Indstillinger for drift af tilskud (elektrisk/gas/olie/fast brændsel). 24 Ferie Indstillinger for drift af anlægget ved længere tids fravær (feriefunktion). 25 Hybridsystem Indstilling af energiprisforholdet. 28 Indstillinger Ændring af generelle indstillinger, f.eks. tid, dato, display kontrast m.v. 21 Tab. 9 Oversigt over hovedmenuen (2014/04) HPC400

15 Sådan bruges hovedmenuen Tilpas indstillinger for automatisk drift af varmen i boligen Menu: Opvarmning/køling Normalt giver optimeret drift den bedste komfort med størst mulige energibesparelse. Ved køledrift kan en konstant temperatur indstilles. I fabriksindstillingerne er optimeret drift for hver varmekreds aktiv. Varmekreds 1 4 Hvis flere varmekredse er installeret og konfigureret, ændres indstillingerne for varmekreds 1 4 på samme måde som i anlæg med én varmekreds. Ændringerne gælder dog kun for den valgte varmekreds. Hvis varmekredsene får et navn, som er let at adskille, gør det valg af den rette varmekreds betydeligt nemmere Tilpas Tidsprogram for automatisk drift af varmen i boligen Tidsprogrammet for varmen i boligen er kun aktivt, hvis automatisk drift er aktiv kapitel 4.2, side 9). Så kan du instille samme skiftefunktioner for flere ugedage: Indstil skiftefunktioner for en gruppe i flere dage, f.eks. Ma-Sø eller Ma-Fr. Tilpas tidsprogrammet for de enkelte afvigende ugedage i under Mandag Søndag (detaljeret beskrivelse tab. 12, side 16). Menu: Tidsprogram Menuvalg Aktivér tidsprogram Mit tidsprogram 1 Beskrivelse Når automatisk drift aktiveres tilpasser styringen det valgte tidsprogram (Mit tidsprogram 1 eller Mit tidsprogram 2). 6 skiftefunktioner kan indstilles for hver dag eller hver gruppe af dage. Hver skiftefunktion kan tildeles et af driftstilstandene i automatisk drift. Den kortest mulige periode mellem to skiftefunktioner er 15 minutter. Nulstil progr. Her kan Mit tidsprogram 1 nulstilles til fabriksindstillingerne. Mit tidsprogram Mit tidsprogram 1 2 Nulstil progr. Omdøbning af varmekreds Omdøb tidsprogr. Tab. 10 Her kan Mit tidsprogram 2 nulstilles til fabriksindstillingerne. Her kan navne på den valgte varmekreds tilpasses (denne funktion er kun tilgængelig, hvis mere end én varmekreds er installeret). Dette gør det nemmere at vælge den rette varmekreds, f.eks. gulvvarme eller loftslejlighed. Navnet er forhåndsindstillet med Varmekreds 1 4 ( tab. 13, side 18). Det er muligt at ændre navnet på tidsprogrammet på samme måde som varmekredsene. Det gør det nemmere at vælge det rette tidsprogram at give programmet et navn som familie eller natskift. Indstilling af tidsprogrammet for varmen i boligen Tidsprogrammet skifter automatisk fra en driftstilstand til en anden på faste tider. Styreenheden har to tidsprogrammer for hver varmekreds. Der kan programmeres to skiftefunktioner pr. dag med hver sin driftstilstand. Fabriksindstillingerne af tidsprogramment indebærer mindre opvarmning om natten. Drift uden tidsprogram giver den højeste mulige energibesparelse. Hvis indstillingerne, temperaturerne eller tidsprogrammets skiftefunktioner ikke opfylder dine behov, kan du tilpasse tidsprogrammet. Hvis du ikke vil varme boligen op om natten, skal du kontakte din installatør. Din installatør kan også indstille temperatursænkningsdrift. Følgende tabel viser, hvordan du aktiverer og vælger et tidsprogram for varmen i boligen. HPC (2014/04)

16 16 Sådan bruges hovedmenuen Anvendelse Vælg aktivt tidsprogram for varmen i boligen Når udgangspositionen er aktiv, skal du trykke på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Drej på menudrejeknappen for at markere Tidsprogram. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Tidsprogram. På displayet markeres teksten Aktivér tidsprogram. Afhængigt af hvilket anlæg, der er installeret, skal du eventuelt vælge en varmekreds. Resultat O Tryk på drejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Mit tidsprogram 1 eller 2 og tryk på menudrejeknappen. Styreenheden kører i automatisk drift med det valgte tidsprogram (når to eller flere varmekredse er installeret gælder indstillingen kun for den valgte varmekreds) O Tab. 11 Aktiver og vælg tidsprogram for varmen i boligen Følgende tabel viser, hvordan du tilpasser et tidsprogram for varmen i boligen. Anvendelse Åbn menuen for tilpasning af et tidsprogram for varmen i boligen Når udgangspositionen er aktiv, skal du trykke på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Drej på menudrejeknappen for at markere Tidsprogram. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Tidsprogram. Drej på menudrejeknappen for at markere Mit tidsprogram 1 eller 2. Afhængigt af hvilket anlæg, der er installeret, skal du eventuelt vælge en varmekreds. Resultat O Tryk på drejeknappen. Tryk på menudrejeknappen igen for at aktivere tekstfeltet for ugedagen eller gruppen af dage. Drej på menudrejeknappen for at vælge ugedag eller gruppe af dage, og tryk på menudrejeknappen. Ændringerne i denne menu gælder kun den valgte ugedag eller gruppen af dage. Ændring af skiftefunktion Åbn menuen for tilpasning af et tidsprogram for varmen i boligen. Drej på menudrejeknappen for at markere en skiftefunktion. Tryk på drejeknappen for at aktivere indtastningsfeltet for skiftefunktionen. Drej på drejeknappen for at ændre skiftefunktionen. Den nye tidsperiode vises med grå i tidsprogrammets søjlediagram. Tryk på drejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Tab. 12 Tilpas tidsprogram for varmen i boligen efter individuelle ønsker O O (2014/04) HPC400

17 Sådan bruges hovedmenuen 17 Anvendelse Indstilling af temperatur for en periode Åbn menuen for tilpasning af et tidsprogram for varmen i boligen ( side 16). Drej på drejeknappen for at markere driftstilstand for perioden. Tryk på drejeknappen for at aktivere indtastningsfeltet for driftstilstanden. Drej på menudrejeknappen for at vælge driftstilstand (varme eller temperatursænkning). Den nye tidsperiode vises med grå i tidsprogrammets søjlediagram. Tryk på drejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Kopier tidsprogram (f.eks. kopier tidsprogrammet for torsdag til mandag og tirsdag) Åbn menuen for tilpasning af tidsprogrammet for varmen i boligen side 16) og vælg dag, som skal kopieres, f.eks. torsdag. Drej på menudrejeknappen for at markere Kopiér. Resultat O Tryk på drejeknappen. På displayet vises en liste, hvor du kan vælge, hvilke dage tidsprogrammet skal kopieres. Drej og tryk på menudrejeknappen for at vælge ugedage, f.eks. mandag og tirsdag. Drej på menudrejeknappen for at markere Kopiér, og tryk på menudrejeknappen. I pop up-vinduet vises, hvilket tidsprogram der er kopieret. Tryk på menudrejeknappen for at lukke pop up-vinduet. Styringen kører med de nye indstillinger. Tab. 12 Tilpas tidsprogram for varmen i boligen efter individuelle ønsker O O Følgende tabel viser, hvordan du f.eks. ændrer varmekredsenes navn. HPC (2014/04)

18 18 Sådan bruges hovedmenuen Anvendelse Åbn menuen for at ændre navn på varmekredsen (eller tidsprogrammet) Når udgangspositionen er aktiv, skal du trykke på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Opvarmning/køling. Drej på menudrejeknappen for at markere Tidsprogram. Tryk på menudrejeknappen for at åbne menuen Tidsprogram. Drej på menudrejeknappen for at markereomdøbning af varmekreds (kun tilgængelig når mere end én varmekreds er installeret) eller Omdøb tidsprogr.. Tryk på drejeknappen. Den blinkende markør viser i hvilken position indtastningen starter. Navnet på varmekredsene og tidsprogrammet gemmes med standardbetegnelser. Vælg, og indtast tegn Drej på menudrejeknappen for at flytte markøren til den position, hvor tegnet skal indtastes. Tryk på menudrejeknappen for at aktivere indtastningsfeltet til højre for markøren. Drej på menudrejeknappen for at vælge et tegn. Tryk på menudrejeknappen for at indtaste tegnet. Det valgte tegn indtastes. Indtastningsfeltet for næste position i teksten er nu aktiv. Drej på drejeknappen, og tryk på den for at indtaste flere tegn. Tryk på returknappen for at afslutte indtastningen. Markøren blinker til højre for de indtastede tegn. Styringen kører med de nye indstillinger. Slet tegn/slet hele navnet Drej på menudrejeknappen for at stille markøren bag de bogstaver, der skal slettes. Tryk på menudrejeknappen for at aktivere indtastningsfeltet til højre for markøren. Drej på menuknappen til <C vises. Tryk på menudrejeknappen for at slette tegnet til venstre for det aktive indtastningsfelt <C forbliver aktivt). Tryck på menyratten igen för att radera fler tecken eller tryck på returknappen för att avsluta åtgärden. Markøren blinker i den position, hvor tegnet <C sidst blev vist. Tryk på returknappen for at forlade indtastningen og anvende det indtastede navn. Tab. 13 Ændring af navn på varmekreds Resultat O O O (2014/04) HPC400

19 Sådan bruges hovedmenuen Indstilling af temperatur ved skift fra sommer-/vinterdrift BEMÆRK: Skader på anlægget! Skift ikke til sommerdrift, hvis der er risiko for frost. varmtvandsproduktionen påvirkes ikke af sommer-/vinterdrift. Skift fra sommer-/vintertid er kun aktiv, hvis Opvarmning/køling > Automatisk drift er indstillet. Menu: Sommer-/ vinterdrift Menuvalg Beskrivelse Opvarmning/køling Konstant sommer (= FRA): Varmepumpen anvendes hverken til opvarmning eller køling. Automatisk drift: Afhængigt af udetemperaturen aktiveres varme- eller køledrift. Når udetemperaturen ligger mellem de to grænseværdier, producerer anlægget kun varmt vand. Konstant opvarmning: Køledriften aktiveres ikke, og anlægget kører ikke i tomgang. Konstant køling: Varmedriften aktiveres ikke, og anlægget kører ikke i tomgang. Varmedrift fra 1) Når den dæmpede udetemperatur 2) overskrider den indstillede skiftetemperatur, slukker varmen i boligen. Hvis den dæmpede udetemperatur falder med 1 C under skiftetemperaturen, tændes varmen i boligen. I anlæg med flere varmekredse gælder denne indstilling for den valgte varmekreds. Køling fra 1) Hvis udetemperaturen overskrider den her indstillede temperatur, starter køledriften. Tab. 14 Indstillinger af sommer-/vinderdrift 1) Kun tilgængelig når udetemperaturstyret sommer-/vinterdriften er aktiv i respektiv varmekreds. 2) Dæmpet udetemperatur indebærer en forsinket indvirkning på den målte udetempertur for udjævning af temperatursvingninger. varmtvandssystem i anlægget. Vandet varmes da i en varmtvandsbeholder. ADVARSEL: Skoldningsfare! Hvis temperaturen for ekstra varmt vand indstilles til over 60 C, eller hvis termisk desinfektion er aktiveret for at undgå legionella, varmes det varme vand en gang op til over 65 C. Den fabriksinstillede varmtvandstemperatur går op til 60 C. Ved højere temperaturer er der fare for skoldning ved brugsvandshanerne med varmt vand. Sørg for, at der er installeret en blandingsanordning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, bedes du kontakte din installatør. For varmtvandsproduktion er eget tidsprogram indstillet fra fabrikken. Alternativt varetages varmtvandsproduktionen uafbrudt ( kapitel 5.3.2, side 20). 5.3 Ændring af indstillingerne for varmtvandsproduktionen Menu: Varmt vand Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er installeret et HPC (2014/04)

20 20 Sådan bruges hovedmenuen Indstil driftsfunktion for varmtvandsproduktion I fabriksindstillingen følger varmtvandsbeholderen sit eget tidsprogram. Hvis Eget tidsprogram er indstillet, er driftstilstanden Varmt vand aktivt dagligt fra kl. 05:00 (lørdage og søndage: fra kl. 07:00) til kl. 23:00 (fabriksindstillet tidsprogram). Menu: Driftsform Menuvalg Beskrivelse Driftsform Med Eget tidsprogram kan et tidsprogram indstilles til varmtvandsproduktion, som kører uafhængigt af tidsprogrammet for varmen i boligen. Hvis Altid til - varmt vand red. eller Altid til - varmt vand er indstillet kører varmtvandsproduktionen hele tiden. Hvis den deaktiveres, udføres ingen varmtvandsproduktion/varmebevarelse. Tab. 15 Driftstilstand for varmtvandsproduktion Indstil tidsprogram for varmtvandsbeholder I denne menu kan du tilpasse tidsprogrammet for varmtvandsbeholder. Menu: Tidsprogram Menuvalg Mit varmtvandstidsprog. Beskrivelse 6 skiftefunktioner kan indstilles for hver dag eller hver gruppe af dage. Hver skiftefunktion kan tildeles et af de op til tre driftstilstande i automatisk drift. Den kortest mulige periode mellem to skiftefunktioner er 15 minutter. Nulstil progr. Med dette menuvalg kan varmtvandssystemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Tab. 16 Indstilinger i tidsprogrammet for varmt vand Følgende tabel viser, hvordan du tilpasser indstillingerne for varmtvandsproduktion. Anvendelse Vælg, og indstil tidsprogram for varmtvandsbeholder Når udgangspositionen er aktiv: Tryk på varmt vandsknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere menuvalget Eget tidsprogram, og tryk på menudrejeknappen. Tidsprogrammet for varmt vand er aktiveret. Skiftefunktionerne kan indstilles individuelt i menuen Varmt vand > Tidsprogram > Mit varmtvandstidsprog. (iht. anvisningerne i kapitel fra og med side 15). I perioderne gælder de varmtvandstemperaturer, som er indstillet for den respektive driftstilstand. Aktiver konstant varmtvandsproduktion Når udgangspositionen er aktiv: Tryk på varmt vandsknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Altid til - varmt vand red. eller Altid til - varmt vand. Tryk på drejeknappen. Varmtvandsproduktion pågår uden ophold. Resultat O Tab. 17 Ændring af indstillingerne for varmtvandsbeholder O (2014/04) HPC400

21 Sådan bruges hovedmenuen Ekstra varmtvandsbeholder I denne menu kan du indstille, hvordan varmtvandsbeholderen skal køre, når funktionen Ekstra varmt vand aktiveres. Menu: Ekstra varmt vand Menuvalg Start / Afbrydes nu Temperatur Altid Tab. 18 Beskrivelse Med dette menuvalg kan funktionen Ekstra varmt vand startes og afbrydes. Funktionen er den samme som Ekstra varmt vand-knappen. Når funktionen Ekstra varmt vand er aktiv, varmes det varme vand op til den temperatur, som er indstillet her. Funktionen Ekstra varmt vand afsluttes automatisk efter den tid, som er indstillet her. Indstillinger for produktion af ekstra varmt vand Termisk desinfektion Efter termisk desinfektion køler indholdet i beholderen langsomt ned til indstillet varmtvandstemperatur. Dette sker primært ved varmetab. Varmtvandstemperaturen kan derfor nogen gange være højere end den indstillede temperatur. legionellabakterier. Denne menu anvendes til at konfigurere termisk desinfektion. Menu: Termisk desinfektion Menuvalg Start Start / Afbrydes nu Temperatur Ugedag Tid Beskrivelse Det er kun hvis Auto er indstillet her, at hele varmtvandsmængden automatisk opvarmes til indstillet temperatur en gang om ugen eller en gang om dagen. Termisk desinfektion startes eller afbrydes straks, uanset indstillet ugedag. Varmtvandsmængdens temperatur ved termisk desinfektion (65-80 C) Den ugedag, hvor termisk desinfektion udføres automatisk. Tidspunkt, hvor termisk desinfektion automatisk starter Maksimal tid Hvis temperaturen for termisk desinfektion ikke nås inden for det tidsrum, der angives her, afbrydes den termiske desinfektion. Styreenheden angiver da en afbrydelse. Tab. 19 Indstillinger for termisk desinfektion FORSIGTIG: Legionellabakterier er sundhedsfarlige! Ved lave varmtvandstemperaturer skal termisk desinfektion eller daglig opvarmning aktiveres 1) ( Se drikkevandsforordningen). 1) Daglig opvarmning kan indstilles af din installatør i servicemenuen. ADVARSEL: Skoldningsfare! Hvis termisk desinfektion er aktiveret for at forebygge mod legionellabakterier, varmes det varme vand op til over 65 C en gang (f.eks. tirsdag nat kl. 02:00). Termisk desinfektion må kun udføres på et tidspunkt, hvor det varme vand normalt ikke bruges. Sørg for, at der er installeret en blandingsanordning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, bedes du kontakte din installatør. Termisk desinfektion garanterer en hygienisk høj varmtvandskvalitet. Desuden varmes det varme vand regelmæssigt op til den indstillede temperatur. Dette er f.eks. med til at bekæmpe HPC (2014/04)

22 22 Sådan bruges hovedmenuen Indstillinger for varmtvandsprioritering Hvis varmtvandsproduktion er vigtigere end at varme boligen op, kan funktionen for varmtvandsprioritering sørge for, at den varme, som produceres ved hjælp af varmepumpen, bliver brugt til produktion af varmt vand, hvis der er behov for det. Nogle gange ignoreres varmekravet fra varmen i boligen. Skiftende VV drift indstilles da til Nej. Hvis varmtvandsprioriteringen er deaktiveret skiftes mellem varmtvandsproduktion og varme til boligen alt efter indstillingerne tab. 20). Menu: Skiftende VV drift Menuvalg Beskrivelse Skiftende VV Hvis Ja vælges: Ved samtidigt varmebehov drift skiftes mellem varmtvandsproduktion og varmedrift på de tidspunkter, der er angivet under Varmtvandsprioritering for og Varmeprioritering for. Varmtvandsprioritering for Varmeprioritering for Tab. 20 Tidsperiode for varmtvandsproduktion ved Skiftende VV drift. Tidsperiode for varmedrift ved Skiftende VV drift. Driftstilstand for varmtvandsbeholder Indstillinger for varmtvandscirkulation En varmtvandscirkulationspumpe lader det varme vand cirkulere mellem varmtvandsbeholderen og tapstedet (f.eks. vandhaner). På den måde får du hurtigt varmt vand på tapstedet. Denne menu viser kun, om anlægget er udstyret med en varmtvandscirkulationspumpe. Menu: Cirkulation 1) Indstillingerne for cirkulationspumpen regulerer hvornår og hvor ofte den skal aktiveres. Menuvalg Beskrivelse Driftsform Cirkulationen kan kobles fra permanent (Fra). Når denne indstilling er Til kører pumpen efter indstillingen for Indkoblingsfrekvens. Tidsprogrammet for cirkulationspumpen er ikke aktivt. Cirkulationen kan kobles til tidsprogrammet for varmtvandsproduktion (Som varmtvandssystem). Med Eget tidsprogram kan et tidsprogram indstilles for cirkulationspumpen, så den kører uafhængigt af tidsprogrammet for varmt vand. Indkoblingsfrekvens Mit cirkulations-tidspr. Tab. 21 Tilkoblingsfrekvensen styrer, hvor mange gange i timen cirkulationspumpen køres i tre minutter (1 x 3 minutter/time 6 x 3 minutter/time) eller kontinuerligt. Under alle omstændigheder kører cirkulationen kun i det tidsinterval, som er indstillet i tidsprogrammet. 6 skiftefunktioner kan indstilles for hver dag eller hver gruppe af dage. Ved hver skiftefunktion cirkulationspumpen kobles til eller fra. Den kortest mulige periode mellem to skiftefunktioner er 15 minutter. Indstillinger for cirkulation 1) Ikke tilgængeligt hvis Sverige eller Finland er angivet som det land, hvor varmepumpen er installeret (2014/04) HPC400

23 Sådan bruges hovedmenuen 23 Følgende tabel viser, hvordan du tilpasser indstillingerne for cirkulation. Anvendelse Når udgangspositionen er aktiv, skal du trykke på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Drej på menudrejeknappen for at markere Varmt vand, og tryk på menudrejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Cirkulation, og tryk på menudrejeknappen. Menuvalget Driftsform er markeret. Tryk på drejeknappen. Drej på menudrejeknappen for at markere Som varmtvandssystem, og tryk på menudrejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. Cirkulationspumpen kører kun, mens varmtvandsproduktionen er aktiv. Drej på menudrejeknappen for at markere Eget tidsprogram, og tryk på menudrejeknappen. Tidsprogrammet for cirkulation afhænger ikke af tidsprogrammet for varmtvandsproduktion. Skiftefunktionerne kan indstilles individuelt i menuen Cirkulation > Mit cirkulations-tidspr. (iht. anvisningerne i kapitel fra og med side 15). I perioderne er cirkulationen enten koblet til eller fra. Resultat O O Drej på menudrejeknappen for at markere fra eller til, og tryk på menudrejeknappen. Styringen kører med de nye indstillinger. I perioder med indstillingen fra er cirkulationspumpen altid koblet fra. Tab. 22 Tilpas indstillinger for tilpas cirkulation HPC (2014/04)

24 24 Sådan bruges hovedmenuen 5.4 Indstillinger for opvarmning af pool I denne menu kan du tilpasse indstillingerne for opvarmning af poolen. Menu: Pool Menuvalg Pool-opvarmn. aktiveres Pool-temperatur Tillad pool-tilskud Tab. 23 Beskrivelse Hvis opvarmning af pool er aktiveret her, varmes poolen op. Vandet i poolen varmes op til den temperatur, der er indstillet her. Hvis tilskud for pooldrift er godkendt, man den ønskede vandtemperatur også nås ved hjælp af tilskud, hvis varmepumpen ikke leverer tilstrækkeligt med varme. Indstillinger for pool Menuvalg Beskrivelse Lydløs drift Hvis Nej er valgt reduceres lydniveauet ikke. Hvis Auto er valgt, starter varmepumpen automatisk i lydløs tilstand klokken 22:00. Klokken 6:00 slår den lydløse tilstand fra igen. Dvs. mellem kl. 22:00 og 6:00 reduceres lydniveauet. Hvis Til er valgt reduceres lydniveauet hele tiden. Min. udetemperatur Hvis udetemperaturen er under den her indstillede temperatur, afbryder varmepumpen den lydløse tilstand. Tab. 25 Indstillinger af lydløs drift 5.5 Indstillinger for ekstra varmekilde (tilskud) Hvis varmepumpen ikke kan levere tilstrækkelig varme tilstrækkelig hurtigt om vinteren eller til varmtvandsproduktion, kræves en ekstra varmekilde (tilskud). Der er mulighed for at anvende eltilskud eller ekstra varmekilde (gas-, olie- eller brændeanlæg via en shunt). Denne menu vises kun, når der er indstalleret shunt i anlægget Tidsprogram for yderligere varmekilde Hvis du ikke er hjemme eller af andre grunde ønsker en lavere rumtemperatur, kan energiforbruget sænkes ved at den ekstra varmekildes effekt begrænses. Menu: Apparat > Tidsprog. tilskud Menuvalg Tidspr. tilskud til Mit tidsprogram Nulstil tidsprogram Tidsprog.- min. udetemp. Tab. 24 Beskrivelse Hvis tidsprogrammet for tilskud er aktiveret, kan tilskuddet kun levere ekstra varme i perioder med driftstilstanden til. Med dette menuvalg kan tidsprogrammet for tilskud indstilles. Tidsprogrammet for tilskud nulstilles til fabriksindstillingerne. Hvis udetemperaturen er lavere end den her indstillede temperatur, er tidsprogrammet tilskud koblet fra. Tidsprogram for en ekstra varmekilde Instillinger for Silent mode drift af varmepumpe Hvis en varmepumpe er installeret, kan indstillingerne i denne menu bruges til at reducere lydniveauet, når anlægget kører. Menu: Apparat > Lydløs drift (2014/04) HPC400

25 Sådan bruges hovedmenuen Indstilling af feriefunktion Menu: Ferie Hvis du skal ud at rejse et stykke tid eller har nogle fridage, kan du indstille feriefunktionen. Hvis varmepumpen er indstillet til varmedrift i henhold til indstillingerne for sommer-/vinterdrift, anvendes feriefunktionen. Med feriefunktionen varmer du særlig sparsomt, ifølge tidsprogrammet "Som om lørdagen", eller slet ikke. Uafhængigt af feriefunktionens indstillinger aktiveres køledriften ved ferie ikke. Du kan vælge helt at slukke for varmtvandsproduktionen, når du er på ferie. Fabriksindstillingerne garanterer energibesparende og sikker drift, når du er på ferie. I ferieperioden viser displayet, hvilken dato feriefunktionen er aktiv O Fig. 4 Udgangsposition i ferieperioden. Indstilingerne of brugen af feriefunktionen ændrer ikke det øvrige tidsprogram. Når feriefunktionen er afsluttet, kører styreenheden igen efter det indstillede tidsprogram. Når feriefunktionen er afsluttet, slettes den automatisk. BEMÆRK: Skader på anlægget! Hvis du er væk i længere tid, bør du kun ændre indstillingerne i menuvalget Ferie. Efter længere tids fravær skal drifttrykket på varmesystemet og eventuelt solfangeranlæggets manometer kontrolleres. Solvarmeanlægget skal ikke slukkes, selvom du er væk i lang tid. En detaljeret beskrivelse af, hvordan du indstiller feriefunktionen finder du i tab. 27 fra side 26. Menu: Ferie 1, Ferie 2, Ferie 3, Ferie 4 og Ferie 5 Menuvalg Ferieperiode Vælg varmekr./ varmtv. Opvarmning Varmt vand Slet Tab. 26 Beskrivelse Indstil hvornår din ferie starter og slutter. Feriefunktionen starter kl. 00:00 på det indstillede starttidspunkt. Feriefunktionen kører til kl. 24:00 den indstillede dato. Feriefunktionen påvirker de dele af anlægget, som er anført her. Kun de varme-/kølekredse kan vælges, som er installeret i anlægget. Regulering af rumtemperaturen for valgte varmekredse i ferieperioden: Med indstillingen Som lørdag fungerer varmen i boligen i valgte varmekredse hver dag ifølge det aktive tidsprogram for lørdage (ferie i hjemmet). Valgfri Konstant temperatur kan indstilles, som gælder i hele ferien for valgte varmekredse. Med indstillingen Fra deaktiveres varmen i boligen for valgte varme-/kølekredse helt. Med indstillingen Reducér kører varmen i boligen i valgte varmekredse i den driftstilstand, som installatøren har indstillet (Reduceret drift, Udetemperaturtærskel, Rumtemperaturtærskel fra side 36). Varmtvandsindstillinger i ferieperioden. Hvis indstillingen Fra er foretaget, vil der ikke blive produceret noget varmt vand i hele ferieperioden. Hvis Fra + term. desinfektion til er indstillet, er varmtvandsproduktionen deaktiveret, men termisk desinfektion udføres som vanligt en gang om ugen eller en gang om dagen. Hvis du holder ferie derhjemme, skal du sørge for, at det varme vand ikke er markeret i menuvalget Vælg varmekr./varmtv. for at du kan få varmt vand. Slet alle indstillinger for valgt feriefunktion Indstilling af feriefunktionen HPC (2014/04)

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

EMS O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC400. Betjeningsvejledning (2015/10)

EMS O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC400. Betjeningsvejledning (2015/10) EMS 2 6 720 810 300-00.2O Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC400 Betjeningsvejledning 6 720 817 258 (2015/10) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

I. Compress 7000iLW 12 M MS. Brugervejledning (2016/08) da

I. Compress 7000iLW 12 M MS. Brugervejledning (2016/08) da 6 720 820 060-00.1I Compress 7000iLW 12 M MS Brugervejledning 6 720 820 135 (2016/08) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 3 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk EGSQH0S8AA9W Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dette dokument Om systemet. Komponenter i et typisk systemlayout... Drift. Oversigt: Drift.... Overblik over brugergrænsefladen..... Knapper.....

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC 400. Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC 400. Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10) EMS 2 6 720 810 300-00.2O Betjeningsenhed for el-varmepumper Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

EZR Manager 128028.1314

EZR Manager 128028.1314 EZR Manager Generelt.... Beskrivelse.... Forudsætninger.... Brugerkonto til Cloud-funktionalitet.... Aktivering af basisstationens Cloud-funktionalitet... Betjening.... Oversigt.... Basisstation (valgfrit

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Quickguide Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40 Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring Beskrivelse Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme,

Læs mere

Klimastyring for gaskedler og solvarme Heatronic 3 FW 120

Klimastyring for gaskedler og solvarme Heatronic 3 FW 120 6 720 612 481-00.1R Klimastyring for gaskedler og solvarme Heatronic 3 FW 120 Installations- og betjeningsvejledning 2 Oversigt over betjeningselementer og symboler da Oversigt over betjeningselementer

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Brine-vand-varmepumper DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...4 1.1 Overholdelse af øvrig

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Betjeningsenhed RC35 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 006 345 (12/2006) DK (EXP) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere