Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse"

Transkript

1 Udkast til Vejledning om aftalt grøn byfornyelse 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse Hvilke lejemål Hvilke arbejder Vedligeholdelse/forbedring Rådgivning Grøn byfornyelseslinje Energiselskaber Kommunalbestyrelsens muligheder for at fremme aftalt grøn byfornyelse Aftalen Forhandling Skriftlig aftale Inddragelse af beboerrepræsentanterne Gyldighedsbetingelser for aftalen Aftaleblanket, 50 e, stk. 1, nr Huslejenævnets forhåndsgodkendelse, 50 e, stk. 1, nr Erklæring fra certificeret energimærkningsfirma, 50 e, stk. 1, nr Lejertilslutning, 50 e, stk. 1, nr Opgørelse af lejerflertal Udlejede ejerlejligheder Fremleje Beboerrepræsentanternes aftalekompetence, 50 e, stk. 1, nr Meddelelse til alle beboere, 50 e, stk. 1, nr Forhold, som aftalen bør omfatte Ugyldig aftale Ugyldighed konstateres inden iværksættelse af arbejderne Ugyldighed konstateres efter iværksættelse af arbejderne Lejefastsættelse Beregningsgrundlag og fordeling af lejen Huslejenævnets forhåndsgodkendelse Varsling af lejeforhøjelsen Opkrævning af lejeforhøjelsen Oplysning om aftalt grøn byfornyelse i lejeaftalen Fradrag af indfasningsstøtte

3 3.4.3 Foreløbig lejeforhøjelse Støttemuligheder Indfasningsstøtte til lejeforhøjelsen Ansøgning om indfasningsstøtte Beregning af indfasningsstøtten Bortfald af indfasningsstøtte Udbetaling af indfasningsstøtte Støtte fra energiselskab Genhusning Byfornyelsestilskud til vedligeholdelsesudgifterne Boligstøtte

4 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse 1.1 Hvilke lejemål Udlejerene og lejere i private udlejningsejendomme, der helt eller delvis udlejes til beboelse, kan indgå aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder efter kapitel 6 a om Aftalt grøn byfornyelse i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Følgende beboelseslejemål er omfattet af ordningen: Udlejede boliger beliggende i private udlejningsejendomme, offentligt ejede udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme, ejendomme ejet af andelsboligforeninger, to-familiehuse, parcelhuse m.v. Klubværelser, det vil sige enkeltværelser, som ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller ikke er en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor, er også omfattet af bestemmelserne om aftalt grøn byfornyelse, 50 a, stk. 2. Blandede lejemål, det vil sige lejemål, som anvendes både til beboelse og erhverv, 50 a, stk. 1. Beboelseslejemål, som er ubeboede eller uudlejede på aftaletidspunktet, såfremt lejemålet er beliggende i en privat udlejningsejendom, som i øvrigt er beboet, 50 c, stk. 2. Boliger, der er beliggende i udlejningsejendomme, som er omfattet af byggestøtte-, kollegiestøtte-, boligbyggeri-, ældrebolig- eller almenboliglovgivningen, eller som er godkendt efter 67, stk. 1 nr. 8, i den tidligere lov om boligbyggeri, er ikke omfattet af ordningen om aftalt grøn byfornyelse. Ordningen omfatter ikke erhvervslejemål samt ombygning af erhvervslokaler til bolig. 1.2 Hvilke arbejder Aftalen mellem ejer og lejere kan omfatte alle typer energibesparende arbejder på ejendommen. Som eksempler kan nævnes energiforbedring af bygningens klimaskærm, som isolering af tag, vægge, gulv, varmeførende rør, udskiftning af vinduer, forsatsruder, energiglas, udskiftning af tekniske installationer som fyr, installation af varmepumpe, etablering af solfanger og jordvarme Vedligeholdelse/forbedring Reglerne om aftalt grøn byfornyelse bygger ikke på den almindelige sondring i lejelovgivningen mellem forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. Det betyder, at alle energibesparende arbejder, der aftales og gennemføres under kapitel 6 a om aftalt grøn byfornyelse i lov om byfornyelse og udvikling af byer kan danne grundlag for en lejeforhøjelse. 4

5 1.3 Rådgivning Grøn byfornyelseslinje I forbindelse med indførelsen af aftalt grøn byfornyelse har Grundejernes Investeringsfond oprettet en informationstjeneste Grøn byfornyelseslinje, der yder gratis telefonisk rådgivning til udlejerene og lejere. Der er tale om uvildig teknisk og juridisk vejledning af objektiv karakter og ikke partsrådgivning. Vejledningen omfatter derfor ikke fordele og ulemper for parterne ved at indgå en konkret aftale. Rådgivning herom må ejere og lejere få ved at inddrage egen partskonsulentbistand. Denne konsulentbistand kan inddrages på et hvilket som helst tidspunkt i gennemførelsesforløbet. Den juridiske rådgivning fra Grøn byfornyelseslinje omfatter forståelsen og den praktiske brug af lovreglerne. Vejledningen følger almindelige forvaltningsretlige principper, hvilket bl.a. betyder, at parterne har ret til at få udleveret materiale eller andet, som en af parterne har modtaget, hvis der anmodes herom. Herudover yder Grøn byfornyelseslinje rådgivning omkring det mere praktisk procesorienterede aftaleforløb. Den tekniske rådgivning vil typisk omfatte generel vejledning om overordnede energioptimerende tiltag i den enkelte ejendom, herunder om hvilke metoder der kan anvendes i forhold til den konkrete sag, hvilke bygningsdele der med fordel kan arbejdes med, og hvordan arbejderne bør prioriteres. Grøn byfornyelseslinje kan endvidere være behjælpelig med at definere, hvilken form for professionel teknisk rådgivning der skal søges i den pågældende sag Energiselskaber Energiselskaberne er i henhold til elforsynings-, naturgasforsynings- og varmeforsyningslovene og bekendtgørelse nr. 677 af 23. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder forpligtet til at sikre realisering af en vis mængde energibesparelser hvert år. Selskaberne bestemmer selv, hvor og hvordan besparelserne skal realiseres. Selskaberne»køber«energibesparelser hos slutbrugerne ved at yde tilskud til gennemførelse af de investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der kan kun ydes tilskud til arbejder, der ikke er påbegyndt, før aftale med bygningsejeren indgås. Ejeren kan selv tage kontakt til et energiselskab ejeren bestemmer selv, hvilket selskab han vil bruge. Det er vigtigt, at indgå aftalen med energiselskabet, inden arbejderne påbegyndes. Ellers er der ikke mulighed for at få tilskud til det energibesparende projekt. Der findes en liste over energiselskaber, der yder tilskud til energibesparende foranstaltninger i private udlejningsejendomme på 5

6 Energiselskabernes opgørelse af energibesparelserne sker enten ved hjælp af standardværdier, som er fastsat for en række almindelige rimeligt ensartede energiforbedringer, eller ved en specifik opgørelse. Standardværdierne er gennemsnitværdier, og de kan derfor i de konkrete tilfælde afvige fra de faktiske energibesparelser. Den specifikke opgørelse sker med baggrund i projektets faktiske karakter, men vil typisk bestå i en beregning af størrelsen af den forventede energibesparelse. Energiselskaberne skal dokumentere alle energibesparelserne, herunder beskrive grundlaget for opgørelsen af besparelsen. 1.4 Kommunalbestyrelsens muligheder for at fremme aftalt grøn byfornyelse En aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne kræver ikke kommunes medvirken, men kommunalbestyrelsen har forskellige muligheder for at tilskynde eller opfordre udlejere og lejere til at indgå en aftale, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at ordningen indgår som et led i den kommunale byfornyelsesindsats. Kommunalbestyrelsen kan arbejde aktivt for gennemførelse af aftalt grøn byfornyelse på flere måder. Kommunalbestyrelsen kan direkte opfordre udlejere og lejere til at indgå aftale om grøn byfornyelse, og kan samtidig beslutte at støtte økonomisk op om gennemførelsen af de aftalte projekter. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde indfasningsstøtte (støtte til nedsættelse af huslejen) til projekter, der gennemføres som aftalt grøn byfornyelse. Se punkt 4.1. Herudover har kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte at stille genhusningsmulighed til rådighed, såfremt der er behov for det. Se punkt 4.3. Endelig har kommunalbestyrelsen mulighed for at støtte det aftalte projekt efter de almindelige bestemmelser i lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 3, således at udlejer opnår et tilskud til den del af arbejderne (vedligeholdelsesdelen), som han skal finansiere. Se punkt 4.4. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved behandling af støtte til sager, hvor der indgås aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne ud over enigheden mellem parterne - kan drage nytte af et kvalificeret grundlag i form af et projekt, der er energimæssigt vurderet af et certificeret energimærkningsfirma samt en forhåndsgodkendelse af de lejemæssige konsekvenser fra huslejenævnet. Dette giver mulighed for en enkel og effektiv sagsbehandling. Hvis kommunalbestyrelsen yder indfasningsstøtte eller yder direkte tilskud efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer til et projekt under aftalt grøn byfornyelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder. 6

7 Ydes der indfasningsstøtte til huslejen eller tilskud til de energibesparende arbejder efter lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 3, vil arbejderne være omfattet af reglerne om udbud, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 2. Aftalen 2.1 Forhandling Ordningen er bygget op omkring en skriftlig aftale mellem udlejeren og lejer. Udgangspunktet for en aftale er et forhandlingsforløb mellem udlejeren og lejere, hvor der skabes enighed om, hvilke arbejder der ønskes gennemført. Parterne har hver især mulighed for at stille krav og betingelser til det samlede projekt. Der er ikke fastsat regler for, hvordan forhandlingen skal foregå. Det står derfor parterne frit for at anvende den fremgangsmåde, som passer bedst i den konkrete situation. Initiativet til at etablere et forhandlingsforløb kan komme både fra udlejeren og lejerne. 2.2 Skriftlig aftale Forhandlingerne skal munde ud i en skriftlig aftale, der er bindende for begge parter. Ordningen kan kun anvendes, hvis de to parter i ejendommen har indgået en sådan skriftlig aftale. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en aftaleblanket, som altid skal anvendes ved indgåelse af aftaler om gennemførelse af energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Anvendelse af aftaleblanketten er således en gyldighedsbetingelse for aftalen, jf. 50 e, nr. 1. Arbejder, der skal være omfattet af ordningen, kan kun iværksættes, når den skriftlige aftale er på plads. 2.3 Inddragelse af beboerrepræsentanterne I ejendomme, hvor der er valgt beboerrepræsentation, skal udlejeren efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 d, inddrage beboerrepræsentanterne i et projekt så tidligt som muligt for at sikre, at den viden, de igennem deres arbejde som beboerrepræsentanter har erhvervet sig om ejendommen, indgår i forhandlingsgrundlaget. Udlejeren vil, på grundlag af drøftelserne med beboerrepræsentanterne og inden afholdelse af eventuelle udgifter, kunne danne sig et indtryk af, om det er hensigtsmæssigt at rette henvendelse til de enkelte lejere med henblik på at forhandle om gennemførelse af aftalt grøn byfornyelse i ejendommen. Tilsvarende vil det være betryggende for lejerne, at udlejerens overvejelser diskuteres med beboerrepræsentanterne, som har et særligt kendskab til ejendommens forhold, inden planerne eventuelt præsenteres for de enkelte lejere. 7

8 Lovens bestemmelser er ikke til hinder for, at det aftales, at lejerne i forhandlingsforløbet lader sig repræsentere af f.eks. beboerrepræsentanterne. De enkelte lejere afgør selv, i hvilket omfang beboerrepræsentanterne skal forestå forhandlingerne på deres vegne. Lov om leje 65, som indeholder regler om beboerrepræsentanternes ret til at drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren, gælder ligeledes i forbindelse med indgåelse af en aftale om grøn byfornyelse. Derimod finder lov om leje 66 ikke anvendelse i forbindelse med en aftale om grøn byfornyelse. Det betyder, at udlejeren ikke har pligt til at give beboerrepræsentanterne adgang til at ytre sig i en periode på 3 uger, inden han iværksætter de arbejder, der er omfattet af aftalen. Beboerrepræsentanterne har, jf. 50 d, stk. 1, været inddraget inden aftalen med lejerne. Beboerrepræsentanterne har efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 d, stk. 2, mulighed for - i visse tilfælde at indgå en aftale med udlejeren på samtlige lejeres vegne. Se punkt Gyldighedsbetingelser for aftalen I lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 e, stk. 1, nr. 1 4, opregnes en række betingelser for aftalens gyldighed. Betingelserne vedrører: Anvendelse af aftaleblanket Huslejenævnets forhåndsgodkendelse Erklæring fra certificeret energimærkningsfirma Tilslutning fra et flertal af lejerne Meddelelse om aftalen til alle beboere Hovedreglen er, at alle de anførte krav skal være opfyldt, for at aftalen er gyldig. Den eneste undtagelse herfra er fastsat i 50 e, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan udlejeren undlade at opfylde kravet i 50 e, stk.1, nr. 2, om at indhente en forhåndsgodkendelse hos huslejenævnet, hvis alle lejere har tiltrådt aftalen om grøn byfornyelse. Se om undtagelsen under punkt xx. Konsekvensen af, at gyldighedsbetingelserne ikke er opfyldt er, at den indgåede aftale ikke er omfattet af lovens kapitel 6 a. Lejeforhøjelsen vil derfor ikke kunne beregnes efter bestemmelsen i 58 a i lov om leje. Lejeforhøjelsen skal i dette tilfælde beregnes efter lejelovgivningens almindelige regler. Se punkt Aftaleblanket, 50 e, stk. 1, nr. 1 Det er vigtigt at sikre gennemskueligheden for både udlejeren og lejere af aftalens elementer. Aftalen skal derfor indgås på en af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet aftaleblanket for at være gyldig. Blanketten kan downloades fra 8

9 2.4.2 Huslejenævnets forhåndsgodkendelse, 50 e, stk. 1, nr. 2 Det er af afgørende betydning for såvel udlejeren som lejere, at de huslejemæssige konsekvenser af at indgå aftalen er grundigt belyst, inden der indgås aftale om projektet. Til brug for denne vurdering er derfor i lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 e, stk. 1, nr. 2, fastsat som en gyldighedsbetingelse for aftalen, at udlejeren før aftalens indgåelse skal give lejerne huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse af de lejemæssige konsekvenser for det enkelte lejemål. Indgås aftale efter bestemmelsen i lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 d, stk. 2, af beboerrepræsentanterne, skal huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse af de lejemæssige konsekvenser udleveres til samtlige lejere af beboelseslejemål inden beboerrepræsentanterne indgår aftalen. Forhåndsgodkendelsen bør udleveres sammen med indkaldelsen til det beboermøde, som beboerrepræsentanterne er forpligtede til at afholde, inden de indgår aftalen med udlejeren. Udlejeren skal anmode huslejenævnet om at forhåndsgodkende, hvilken lejeforhøjelse der kan kræves efter gennemførelsen af de påtænkte energisparende arbejder. Forhåndsgodkendelsen afgives af huslejenævnet i henhold til lov om leje 59 e, stk. 1, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 e. Forhåndsgodkendelsen skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål. Forhåndsgodkendelsen skal tage stilling til, hvilken lejeforhøjelse, der maksimalt kan kræves ved gennemførelse af de energisparende arbejder, hvis disse gennemføres efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 6 a om aftalt grøn byfornyelse, og hvor stor en lejeforhøjelse, der maksimalt kan opkræves efter de almindelige regler i lov om leje 58, stk Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet. Omfatter projektet andre arbejder end de aftalte energibesparende arbejder, skal huslejenævnet se bort fra disse arbejder ved afgørelsen af de lejemæssige konsekvenser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis aftalen ændres, kan grundlaget for huslejenævnets forhåndsgodkendelse også ændres. Udlejeren skal i den situation indhente en ny forhåndsgodkendelse hos huslejenævnet. Huslejenævnets afgørelse omfatter både konsekvenserne ved gennemførelse af de energibesparende arbejder efter denne lovs kapitel 6 a, og de lejemæssige konsekvenser, hvis de energibesparende arbejder gennemføres efter lov om leje 58, stk. 1. 9

10 2.4.3 Erklæring fra certificeret energimærkningsfirma, 50 e, stk. 1, nr. 3 De energimæssige konsekvenser af de påtænkte arbejder skal belyses inden der indgås en aftale. Til brug for denne vurdering er det i lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 e, stk. 1, nr. 2, fastsat som en gyldighedsbetingelse for aftalen, at udlejeren før aftalens indgåelse skal give lejerne en skriftlig erklæring om de energimæssige konsekvenser for ejendommen. Det er udlejeren, der skal indhente erklæringen hos et certificeret energimærkningsfirma. Den forventede energibesparelse opgøres både i kwh og i kr. og øre. Beregningen udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Udlejerens udgifter til dokumentation fra et certificeret energikonsulentfirma vil kunne medtages som en del af udgiften til projektet. Hvis projektet ikke gennemføres, kan udlejeren ikke pålægge lejerne at betale evt. afholdte udgifter til det opgivne projekt Lejertilslutning, 50 e, stk. 1, nr. 4 Arbejder og lejeforhøjelser, der skal være omfattet af ordningen, kan kun iværksættes, hvis udlejeren og et flertal af lejerne, skriftligt indgår aftale herom. Det er således et vilkår for aftalens gyldighed, at - et flertal af lejerne skriftligt accepterer arbejdernes og lejeforhøjelsens gennemførelse, jf. 50 c, hvis aftalen indgås mellem udlejeren og lejerne, eller at - betingelserne i lovens 50 d er opfyldt, hvis aftalen indgås mellem udlejeren og beboerrepræsentanterne Opgørelse af lejerflertal Lejertilslutningen opgøres i forhold til det samlede antal udlejede og beboede beboelseslejligheder/-klubværelser i ejendommen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftaleberettiget lejer er som udgangspunkt den lejer, der har underskrevet lejeaftalen, og som bebor lejemålet. Hvis der er lejemål, der i forbindelse med genudlejning er ubeboede, men hvor der er indgået en lejeaftale med en ny lejer, skal dette lejemål medregnes som beboet i opgørelsen af lejertilslutning, hvis lejeperioden er påbegyndt. Hvis der er et ubeboet, men udlejet lejemål, hvor lejeren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, ferieophold el. lign., skal dette lejemål ligeledes medregnes som beboet i opgørelsen af lejertilslutningen. 10

11 En midlertidigt fraværende lejer og en ny lejer skal derfor betragtes på samme måde, som de lejere, der bebor ejendommen på aftaletidspunktet. Alle gyldighedsbetingelser skal derfor også være opfyldt i relation til disse lejere Udlejede ejerlejligheder For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, gælder efter ejerlejlighedsloven, at hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. Dette indebærer for enkeltvis udlejede ejerlejligheder, at udlejeren og lejerne skal være enige for at kunne anvende reglerne om aftalt grøn byfornyelse. Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejeren, betragtes i kapitel 6 a i lov om byfornyelse udvikling af byer som en ejendom. Dette betyder, at for disse udlejede ejerlejligheder gælder samme regler som i almindelige udlejningsejendomme, dvs. at der skal være mindst 50 pct. lejertilslutning for at kunne gennemføre arbejder omfattet af kapitel 6 a. Tilsvarende gælder, at hvis flere (matrikulære) ejendomme, der ejes af samme udlejeren, er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og som enten har fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, så anses de ligeledes som en ejendom. Det samme er tilfældet, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. Dette betyder ligeledes, at der i en sådan ejendom skal være 50 pct. lejertilslutning beregnet på grundlag af samtlige udlejede lejemål (i alle de enkelte matrikulære ejendomme), for at kunne gennemføre arbejder omfattet af kapitel 6 a Fremleje Hvis et beboelseslejemål er fremlejet, er det fremlejegiver og ikke fremlejetager, der i givet fald skal tilslutte sig arbejderne og lejeforhøjelsens gennemførelse. Alle gyldighedsbetingelser skal derfor være opfyldt i relation til fremlejegiver Beboerrepræsentanternes aftalekompetence, 50 e, stk. 1, nr. 4 Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 d, kan beboerrepræsentanterne på samtlige beboelseslejeres vegne indgå en aftale med udlejeren om gennemførelse af energibesparende arbejder og lejeforhøjelser. Aftalen skal omfatte både gennemførelse af de energibesparende arbejder og lejeforhøjelse som følge af gennemførelsen af arbejderne. Aftalen indgås efter de samme regler, som gælder for indgåelse af aftaler mellem udlejeren og de enkelte lejere. Beboerrepræsentanterne kan kun indgå en aftale med udlejeren, såfremt aftalen højst indebærer lejeforhøjelser, der samlet udgør 96 kr. pr. m² bruttoetageareal (2014- niveau). Ved beregning af denne beløbsgrænse medregnes arbejder, som beboerrepræsentanterne inden for de sidste 3 år har indgået aftale om efter denne bestemmelse i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, men ikke efter lov om leje 66 a. Den aftalte lejeforhøjelse beregnes i forhold til den samlede ejendom, dvs. som den gennemsnitlige lejeforhøjelse pr. m² bruttoetageareal, selv om arbejderne kun vedrører en del af ejendommen. 11

12 Uanset beboerrepræsentanternes kompetence efter 50 d, stk. 2, er det dog reelt den enkelte lejer, der træffer beslutning, idet beboerrepræsentanterne forinden de underskriver aftalen med udlejeren, skal indkalde til et beboermøde til drøftelse af arbejderne samt afholde afstemning blandt de fremmødte beboere. På beboermødet skal der være flertal blandt de fremmødte lejere af beboelseslejemålene for, at de energibesparende arbejder kan gennemføres. Efter beboermødet skal beboerrepræsentanterne snarest give samtlige beboere af beboelseslejemålene skriftlig besked om den beslutning, der blev truffet på mødet. Den skriftlige meddelelse skal indeholde oplysning om, at 1/4 af lejerne inden 2 uger efter at meddelelsen er kommet frem, kan forlange, at beboerrepræsentanterne afholder en urafstemning blandt ejendommens lejere af beboelseslejemål. Beboerrepræsentanterne må således afvente udløbet af 2-ugers fristen, før de kan underskrive aftalen med udlejeren. Hvis der skal afholdes urafstemning, må de ligeledes afvente udfaldet af denne afstemning, før de i givet fald kan underskrive aftalen. Lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 d, svarer til lov om leje 66 a, og giver således beboerrepræsentanterne den samme aftalekompetence, som gælder efter lov om leje. Aftalen mellem beboerrepræsentanterne og udlejeren omfatter også de lejemål, der er ubeboede og uudlejede på tidspunktet for aftalens indgåelse Meddelelse til alle beboere, 50 e, stk. 1, nr. 5 Når aftalen er indgået har udlejeren pligt til at meddele dette til alle lejere af beboelseslejemål. Det er en gyldighedsbetingelse, at meddelelsen er kommet frem til lejerne. I praksis betyder det, at meddelelsen skal være kommet inden for modtagerens rådighedssfære, f.eks. i postkassen eller modtaget i mailboksen. 2.5 Forhold, som aftalen bør omfatte Bortset fra de ovennævnte gyldighedskrav er det som udgangspunkt udlejeren og lejerne - evt. i samråd med deres rådgiver der må være opmærksomme på forhold, som er aktuelle at tage stilling til i den konkrete aftalesituation. Neden for nævnes nogle eksempler på forhold, som udlejeren og lejere bør være opmærksomme på, og som de eventuelt kan lade indgå i aftalen. Det bemærkes, at der ikke er tale om en udtømmende angivelse. Indestående på vedligeholdelseskonti Udlejeren og lejere har mulighed for at aftale, at indestående på ejendommens vedligeholdelseskonti m.v. eller støtte efter anden lovgivning, skal anvendes som delvis finansiering af ombygningsarbejderne. Aftalen bør tage stilling hertil. I forbindelse hermed er det relevant for lejerne at få oplyst, hvad der indestår på ejendommens konti efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene 18 og 18 b samt lov om leje 22 og 63 a. 12

13 Budgetafvigelser Under selve arbejdets udførelse kan der opstå forhold, herunder byggetekniske, planlægningsmæssige eller andre problemer, som giver sig udslag i budgetoverskridelser eller mindreforbrug. Det er derfor vigtigt, at der er taget stilling til, hvordan budgetafvigelser skal håndteres og finansieres. Aftalen kan f.eks. omfatte procedure og anvisning af finansiering. Opkrævning af foreløbig lejeforhøjelse Det kan aftales, at der kan opkræves en foreløbig lejeforhøjelse, indtil det endelige byggeregnskab er udarbejdet. Når byggeregnskabet er udarbejdet, skal lejen reguleres i overensstemmelse hermed. Iværksættelse af arbejderne Lov om leje 55 og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 23 og 24 om varsling af iværksættelse af arbejderne finder ikke anvendelse ved gennemførelse af arbejder omfattet af en aftale om grøn byfornyelse. Aftalen mellem ejeren og lejerne bør derfor tage stilling til tidspunktet for iværksættelsen af de aftalte arbejder. Dokumentation for afholdte udgifter Det bør aftales, om lejere og beboerrepræsentanter skal have forelagt et regnskab for det samlede projekt med dokumentation for de aftalte og afholdte udgifter, herunder evt. hvem der skal revisorpåtegne byggeregnskabet. Projekt- og arbejdsbeskrivelse Med henblik på at sikre klarhed over gennemførelsesprocessen kan det være en god ide, at udarbejde en projekt- og arbejdsbeskrivelse, der beskriver alle de arbejder, der påtænkes gennemført, og hvordan de påtænkes gennemført, samt en kort beskrivelse af kvaliteten af de pågældende arbejder. Der kan endvidere tages stilling til i hvilket omfang skal beboerne have indflydelse under gennemførelsen af arbejderne herunder eventuel nedsættelse af et byggeudvalg samt udvalgets beføjelser. Hvordan løses problemer, der ikke er omfattet af aftalen Der kan under arbejdets udførelse opstå uventede problemer af byggeteknisk, planlægningsmæssig eller anden karakter. Det er derfor vigtigt, at der i aftalen er taget stilling til, hvordan sådanne problemer gribes an, herunder eventuelt beboerrepræsentanternes rolle. 2.6 Ugyldig aftale Hvis aftalen mellem ejeren og lejerne er eller bliver ugyldig eller ophæves, vil lejeforhøjelsen efter ombygningen skulle ske efter lejelovgivningens almindelige regler, jf. lov om leje 58 a, stk. 6. Det vil sige, at udlejeren vil kunne kræve lejeforhøjelse for gennemførte forbedringer af det lejede inden for grænsen for det lejedes værdi, og der vil ikke kunne kræves lejeforhøjelse for vedligeholdelsesarbejder. 13

14 2.6.1 Ugyldighed konstateres inden iværksættelse af arbejderne Hvis aftalen mellem ejeren og lejerne konstateres ugyldig eller ophæves inden iværksættelsen af forbedringsarbejderne m.v., finder bestemmelserne i lov om leje 58 og a og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 27 anvendelse. Ved iværksættelsen forstås den fysiske iværksættelse af arbejderne. Dette medfører, at beboerrepræsentanterne efter lov om leje 66, stk. 1, skal have adgang til at ytre sig før iværksættelsen. Endvidere medfører det, for så vidt angår ejendomme beliggende i uregulerede kommuner bl.a., at udlejeren efter lov om leje 58 kun kan forlange en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af det lejedes værdi, samt at bestemmelserne om varsling af lejeforhøjelse efter lov om leje 59, stk. 1, bestemmelserne om foreløbig lejeforhøjelse efter lovens 59, stk. 3, bestemmelserne om indbringelse for boligretten efter lovens 59, stk. 4, og bestemmelserne om forhåndsgodkendelse efter lovens 59 a finder anvendelse. I de regulerede kommuner medfører det bl.a., at udlejeren efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene 27, stk. 1, kun kan forlange en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af det lejedes værdi, samt at bestemmelserne om foreløbig lejeforhøjelse, jf. lovens 27, stk. 4, og bestemmelserne i lovens om varsling af iværksættelse, indbringelse for huslejenævnet for så vidt angår forbedringens hensigtsmæssighed, forhåndsgodkendelse samt erstatningsboliger, jf. 27, finder anvendelse Ugyldighed konstateres efter iværksættelse af arbejderne Hvis aftalen mellem ejeren og lejerne konstateres ugyldig eller ophæves efter iværksættelsen af forbedringsarbejderne m.v., finder bestemmelserne i lov om leje 58 og bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene 27 anvendelse, uanset at bestemmelsen i lov om leje 66, stk. 1, litra b, og bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene ikke er iagttaget. Dette medfører, for så vidt angår ejendomme beliggende i uregulerede kommuner bl.a., at udlejeren efter lov om leje 58 kun kan forlange en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af det lejedes værdi, samt at bestemmelserne om varsling af lejeforhøjelse efter lov om leje 59, stk. 1, bestemmelserne om foreløbig lejeforhøjelse efter lovens 59, stk. 3, og bestemmelserne om indbringelse for boligretten efter lovens 59, stk. 4 finder anvendelse. I de regulerede kommuner medfører det bl.a., at udlejeren efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene 27, stk. 1, kun kan forlange en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af det lejedes værdi, samt at bestemmelserne om foreløbig lejeforhøjelse, jf. lovens 27, stk. 4, finder anvendelse. Der ses således i denne relation bort fra bestemmelserne i lov om leje 66 og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

15 3 Lejefastsættelse Reglerne om aftalt grøn byfornyelse adskiller sig fra det almindelige princip i lejelovgivningen om, at alene forbedringsarbejder kan danne grundlag for lejeforhøjelser, idet også vedligeholdelsesarbejder efter aftalen kan danne grundlag for lejeforhøjelse. Den fremtidige leje efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse beror på, hvad der er aftalt mellem udlejeren og lejerne. Lejeforhøjelsen er således frigjort fra det maksimum for lejens størrelse det lejedes værdi som lejelovgivningen som hovedregel fastsætter. Ved beregning af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energiforbedringer, kan der endvidere ses bort fra sparet fremtidig vedligeholdelse. Efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse kan lejefastsættelsen gennemføres på grundlag af den samlede ombygningsudgift for de energibesparende arbejder, der er aftalt. I den samlede ombygningsudgift indgår både udgifterne til forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Det betyder i modsætning til de almindelige regler i lejelovgivningen, at også udgifterne til vedligeholdelsesarbejder indgår i grundlaget for beregning af lejeforhøjelsen. Den fremtidige husleje, som aftales, er bindende både for lejere, som ikke skriftligt har tilsluttet sig aftalen om arbejdernes gennemførelse og for nye lejere - dvs. i tilfælde af genudlejning. Ved en senere vurdering af lejen og det lejedes værdi skal der derfor ses bort fra energiforbedringer, der er gennemført efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer om aftalt grøn byfornyelse, og den tilhørende lejeforhøjelse, der foretages efter lov om leje 58 a. 3.1 Beregningsgrundlag og fordeling af lejen Lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål beregnes på grundlag af de aftalte og dokumenterede udgifter, som er en følge af de aftalte energibesparende arbejder, der er gennemført på ejendommen. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige, hvad der er aftalt på baggrund af huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. lov om leje 58 a, stk. 1, 2. pkt. Der er dog ikke noget til hinder for, at aftalen mellem lejerne og udlejeren kan omfatte betaling af en højere husleje, end forhåndsgodkendelsen giver mulighed for, såfremt udgifterne til de energibesparende arbejder viser sig at blive højere, end forudsat i forhåndsgodkendelsen. En sådan aftale vil ikke være ugyldig, og kan ikke tilsidesættes af huslejenævnet. Udlejeren og lejere kan frit aftale en lavere lejestigning end den, der maksimalt kan aftales efter loven. Såfremt udlejeren og lejere har aftalt, at evt. indestående på ejendommens vedligeholdelseskonti m.v. eller støtte efter anden lovgivning, skal anvendes som delvis 15

16 finansiering af ombygningsarbejderne, er det alene den resterende del af udgiften, der kan danne grundlag for lejeforhøjelsen, jf. lov om leje 58 a, stk. 4. Det er dog kun den del af de samlede udgifter, der helt eller delvist vedrører beboelseslejemål, som skal kunne danne grundlag for lejeforhøjelse i boligerne. Lejeforhøjelsen fordeles indbyrdes på disse lejemål i forhold til det samlede bruttoetageareal af de lejemål, der er omfattet af aftalen om grøn byfornyelse, jf. lov om leje 58 a, stk. 5. I henhold til lov om leje 58 a, stk. 2, skal udgifter, der vedrører hele ejendommen, dvs. også arealer, der anvendes til andet end beboelse, fordeles mellem lejemål, der er omfattet af aftalen om grøn byfornyelse, og lejemål, der anvendes til andet end beboelse. Lejeforhøjelsen fordeles forholdsmæssigt på beboelseslejemål og erhvervslejemål efter lejemålenes bruttoetageareal. For lejemål, der indeholder både beboelse og erhverv henregnes hele lejemålets etageareal til beboelsesarealet. Den forholdsmæssige fordeling skal ske i forhold til de respektive deles andel af det samlede areal. Tilsvarende gælder, at i ejerlejlighedsejendomme, hvor der gennemføres aftalt grøn byfornyelse i en eller flere udlejede ejerlejligheder, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af udgifter, der vedrører både lejemål og ejerboliger. Den forholdsmæssige fordeling skal ske i forhold til de respektive deles andel af det samlede areal. Ved opgørelsen af ejendommens areal anvendes Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler. 3.2 Huslejenævnets forhåndsgodkendelse Som grundlag for at indgå en aftale om aftalt grøn byfornyelse skal lejerne have mulighed for at vurdere de lejemæssige konsekvenser af at indgå aftalen. Til brug for denne vurdering skal udlejeren anmode huslejenævnet om at forhåndsgodkende, hvilken lejeforhøjelse der kan kræves efter gennemførelsen af de aftalte energisparende arbejder. Samtidig skal nævnet tage stilling til, hvor stor en lejeforhøjelse der kunne være gennemført efter de almindelige regler om forbedringer i lov om leje 58 og lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel IV. Efter lov om leje 59 e har huslejenævnet således kompetence til at træffe afgørelse om, hvilken lejeforhøjelse udlejeren kan kræve, hvis det projekt, der søges aftalt med lejerne som grøn byfornyelse, gennemføres. Huslejenævnet skal tage stilling til det projekt, der forelægges, og nævnet vil være bundet af sin afgørelse ved en eventuel senere tvist, hvis projektet gennemføres i den form, det er forelagt huslejenævnet. Dette gælder, uanset om projektet gennemføres som aftalt grøn byfornyelse eller som et almindeligt forbedringsprojekt. Da huslejenævnet efterfølgende er bundet af forhåndsgodkendelsen, skal nævnet ved sin afgørelse tage stilling til, om en leje, der før projektets gennemførelse overstiger det lejedes værdi, medfører, at en lejeforhøjelse ikke kan gennemføres fuldt ud. Dette 16

17 gælder, både forhåndsgodkendelsen af lejeforhøjelsen som følge af den aftalte grønne byfornyelse og forhåndsgodkendelsen af lejeforhøjelsen efter de almindelige regler i lov om leje 58 og lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel IV. Efter lov om leje 59 e, stk. 2, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 e, stk. 2, skal huslejenævnet tage stilling til, hvilken leje udlejeren vil kunne kræve ved genudlejning af lejemål, der helt eller delvist må anvendes til beboelse, men som er uudlejede og ubenyttede på tidspunktet for anmodningen om forhåndsgodkendelse. Huslejenævnet skal her tage stilling til størrelsen af det forbedringstillæg til den gældende leje, der kan kræves. Herved vil udlejeren opnå en øget sikkerhed for, hvilken leje der vil kunne kræves i tomme lejemål, hvis de arbejder, der aftales med et flertal af lejerne som aftalt grøn byfornyelse, også kommer til at omfatte sådanne lejemål. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse efter lov om leje 59 e, stk. 3, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 e, stk. 3, kan ikke senere ændres af nævnet, hvis lejerne indbringer en tvist om lejeforhøjelsens størrelse, medmindre der foreligger ændrede forhold. Det anses i denne forbindelse for ændrede forhold, hvis udlejeren gennemfører et projekt, der afviger mere end ubetydeligt fra det materiale, der er forelagt huslejenævnet til brug for forhåndsgodkendelsen. Til brug for forhåndsgodkendelsen kan huslejenævnet kræve alle de oplysninger, der er nødvendige for, at nævnet kan træffe sin afgørelse om lejeforhøjelsens størrelse. Efter lov om leje 59 e, stk. 4, og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 e, stk. 4, kan huslejenævnets afgørelse i Københavns Kommune indbringes for ankenævnet, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene 44, stk. 1, og i andre kommuner for boligretten, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene 43, stk. 1. Ankenævnets afgørelse kan indbringes for boligretten, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene 44, stk. 6. Fristen for indbringelse beregnes fra det tidspunkt, hvor lejerne har fået udleveret huslejenævnets afgørelse. I henhold til lov om leje 59 f og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 f gælder en frist på 2 måneder for huslejenævnets afgørelse vedrørende en forhåndsgodkendelse af en lejeforhøjelse, der er omfattet af bestemmelserne i lov om leje 59 a - 59 d og lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 a - 25 e. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er oplyst på en sådan måde, at huslejenævnet kan træffe afgørelse, og hvor lejerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Det er derfor af væsentlig betydning for en hurtig forhåndsgodkendelse, at udlejeren medsender det fornødne materiale. Materialet omfatter projektmateriale vedrørende det påtænkte forbedringsprojekt, for at nævnet kan tage stilling til arbejdets art og omfang, samt oplysninger om de anslåede udgifter til projektets gennemførelse og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse. Fristen løber, indtil det tidspunkt, hvor der er afholdt møde i huslejenævnet, og hvor nævnets forhåndsgodkendelse er indført i protokollen. 17

18 Huslejenævnet skal efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene 39, stk. 2, senest en uge efter anmodningen om forhåndsgodkendelse underrette lejerne om udlejerens anmodning om forhåndsgodkendelse og give lejeren mulighed for at udtale sig i sagen inden 2 uger. 3.3 Varsling af lejeforhøjelsen Lejelovgivningens almindelige varslingsregler ved lejeforhøjelse finder anvendelse ved lejeforhøjelser omfattet af kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lejeforhøjelsen kan således gennemføres med 3 måneders varsel, jf. henvisningen i 58 a, stk. 7, til lov om leje 59, stk. 1. Hvis der ydes indfasningsstøtte til lejeforhøjelsen efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 f - 50 h, skal krav om lejeforhøjelse efter arbejdernes gennemførelse varsles efter reglerne i 58 a, stk.7, med fradrag af indfasningsstøtten. Det er endvidere et krav, at varslingen til lejerne skal indeholde oplysning om aftrapningen af indfasningsstøtten. Udlejeren skal således oplyse om indholdet af lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 h, stk. 2, det vil sige, at indfasningsstøtte ydes i 10 år, og at den aftrappes hvert år med lige store beløb. I takt med at indfasningsstøtten aftrappes, kan udlejeren hæve lejen med et beløb svarende til aftrapningen. Disse årlige lejeforhøjelser, der er en følge af reguleringen af indfasningsstøtten efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 h, stk. 2, kan gennemføres uden særlige formkrav efter lov om leje 58 a, stk. 9, ved at udlejeren giver lejerne skriftlig besked herom i stedet for at foretage sædvanlig varsling af lejeforhøjelsen efter lejelovgivningens regler. Kravet om lejeforhøjelse skal indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse og oplysning om fristen for at gøre indsigelse, jf. lov om leje 59, stk. 2. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, løber klagefristen på 6 uger først fra det tidspunkt, lejeren modtager dem. 3.4 Opkrævning af lejeforhøjelsen Oplysning om aftalt grøn byfornyelse i lejeaftalen Det skal udtrykkeligt fremgå af nye lejeaftaler, at lejemålet er ombygget efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og at lejeforhøjelse er beregnet efter lov om leje 58 a. Forbedringen og lejeforhøjelsen for den aftalte grønne byfornyelse indgår ikke ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene 25 a, stk.2. Det kan derfor være vigtigt for en ny lejer at få oplyst, at der er sket energiforbedringer i lejemålet og ejendommen, da lejeforhøjelsen for den aftalte grønne byfornyelse ikke er begrænset til en beregning på grundlag af de rene forbedringsudgifter, men beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til 18

19 energiforbedringerne. Lejeforhøjelsen kan således være større end en almindelig forbedringsforhøjelse. Hvis udlejeren ikke opfylder sin oplysningspligt, kan der ikke opkræves lejeforhøjelse efter de særlige regler i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Udlejeren kan i så fald alene opkræve den forbedringsforhøjelse, der kunne være beregnet og opkrævet efter lov om leje 58, stk. 1 og 2, og 59 og evt. lov om midlertidig regulering af boligforholdene 27. Hvis udlejeren har opkrævet en lejeforhøjelse som følge af energiforbedringer efter aftalt grøn byfornyelse, uden at det i lejeaftalen udtrykkeligt er oplyst, at der er gennemført aftalt grøn byfornyelse, kan lejeren kræve tilbagebetalt den for meget betalte leje. Lejerens krav forrentes efter lov om leje 6, stk. 3, 2. og 3. pkt. Sag herom indbringes efter de almindelige regler i lov om leje for boligretten Fradrag af indfasningsstøtte Udlejeren må kun opkræve en lejeforhøjelse, hvori eventuel indfasningsstøtte er fratrukket. Forhøjelse af lejen i takt med nedtrapningen af indfasningsstøtten kan ske alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne efter reglerne i 50 i lov om leje Foreløbig lejeforhøjelse Det kan aftales, at den aftalte lejeforhøjelse kan opkræves som en foreløbig lejeforhøjelse, indtil det endelige byggeregnskab er udarbejdet. Når byggeregnskabet er udarbejdet, skal lejen reguleres i overensstemmelse hermed. Den endelige lejeforhøjelse, der opkræves, skal og kan kun beregnes på grundlag af de aftalte og dokumenterede udgifter. 4 Støttemuligheder 4.1 Indfasningsstøtte til lejeforhøjelsen Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte gennemførelsen af energibesparende arbejder, giver lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 f mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan yde indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, er beregnet efter 58 a i lov om leje, og som er en følge af de aftalte energibesparende arbejder Ansøgning om indfasningsstøtte Det er ejeren, der indsender ansøgning til kommunalbestyrelsen om indfasningsstøtte til lejeforhøjelsen. Reglerne om indfasningsstøtten er fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 f 50 h. 19

20 Ansøgningen skal indsendes til kommunalbestyrelsen inden aftalen med lejerne indgås, således at parterne får det bedst mulige grundlag for at indgå aftale om hvilke energibesparende arbejder, der skal gennemføres samt lejeforhøjelsens størrelse. Som grundlag for kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for indfasningsstøtte skal ejeren vedlægge ansøgningen følgende bilag: Skriftlig erklæring fra det certificerede energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet, jf. 50 e, nr. 3, Huslejenævnets forhåndsgodkendelse, jf. 50 e, nr. 2, skal bilægges ansøgningen om indfasningsstøtte til kommunalbestyrelsen. Såfremt samtlige lejere og udlejeren har tiltrådt aftalen om grøn byfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 a, kan huslejenævnets forhåndsgodkendelse erstattes af dokumentation for, at alle lejere har tiltrådt aftalen. I overensstemmelse med de generelle bestemmelser i lov om byfornyelse og udvikling af byer om, at kommunalbestyrelsen kan stille betingelser for at yde støtte til bygningsforbedringsarbejder kan kommunalbestyrelsen også i forbindelse med aftale om grøn byfornyelse efter lovens kapitel 6 a, stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejendommens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen om indfasningsstøtte, jf. 50 g, stk. 3 Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 g, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for at yde indfasningsstøtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder. Der tænkes her på valg af materialer, arkitektoniske krav til især udvendige bygningsdele samt anvendelse af særlige renoveringsmetoder og lignende. Hensigten er at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med at der ydes offentlig støtte til et projekt - skal kunne sikre, at bygningens bevaringsværdi opretholdes i forbindelse med istandsættelsen. Ældre bygninger har i mange tilfælde stadig værdier, som gør, at de kan anses for bevaringsværdige. De kan besidde større eller mindre arkitektoniske kvaliteter. Der kan knytte sig kulturhistoriske momenter til dem, eller de kan være af betydning for det bygningsmiljø, hvori de indgår. Mange bygninger har alle disse kvaliteter, og hvis de tillige fremtræder uændret eller kun lidt ændret siden opførelsen, står man over for bygninger, der bør passes på Beregning af indfasningsstøtten Indfasningsstøtten til lejeforhøjelsen udgør det første år højst to tredjedele af den del af lejeforhøjelsen, som vedrører de aftalte energibesparende foranstaltninger. Det er kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, om der skal ydes indfasningsstøtte, og hvor høj indfasningsstøtten skal være. Vurderingen skal bygge på forhold vedrørende lejeforhøjelsens størrelse og arbejdernes karakter og den beregnede energibesparelse. Der er ikke tale om, at kommunalbestyrelsen skal foretage en individuel vurdering af den enkelte lejers økonomi og betalingsevne. Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund 20

21 af et samlet skøn over lejestigningen, værdien af de energibesparende foranstaltninger for lejerne, herunder energibesparelsen, samt muligheden for aftale om gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger mellem ejer og lejere vil komme i stand, tage stilling til, om der er behov for at yde indfasningsstøtte til de energibesparende foranstaltninger, og i givet fald, hvor stor en del af lejeforhøjelsen indfasningsstøtten skal udgøre. Indfasningsstøtten ydes i 10 år. Herefter nedsættes indfasningsstøtten efter det første år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten. Opmærksomheden henledes på, at ydelse af indfasningsstøtte ikke er en omstændighed, der har betydning for den vurdering, der skal ske i henhold til bestemmelsen i lov om midlertidig regulering af boligforholdene 5, stk. 9. Denne bestemmelse fastslår, at der ved lejeaftalens indgåelse ikke kan aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen. Begrundelsen for ikke at lade indfasningsstøtten indgå i vurderingen af lejevilkårene er, at der er tale om offentlig støtte til midlertidig nedbringelse af en lejeforhøjelse som følge af gennemførelse af energibesparende arbejder Bortfald af indfasningsstøtte Indfasningsstøtte kan kun ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den lejer, som var lejer på varslingstidspunktet for huslejeforhøjelsen, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 h, stk. 3. Afgørende for, om der kan ydes indfasningsstøtte, er, at lejeren var lejer af lejemålet umiddelbart før lejeforhøjelsen, såvel som på det tidspunkt, hvor lejeforhøjelsen i forbindelse med de energibesparende foranstaltninger varsles. Når lejeren flytter, bortfalder den del af indfasningsstøtten, som vedrører denne bolig, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 h, stk. 4. Nye lejere er ikke berettiget til at modtage indfasningsstøtte. Udlejeren har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om fraflytning Udbetaling af indfasningsstøtte Indfasningsstøtten udbetales til ejeren, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 h, stk. 5, og fratrækkes i huslejen. Den enkelte lejer vil således ikke skulle tage stilling til, om han ønsker at modtage indfasningsstøtte. Da lejeforhøjelsen efter arbejdernes gennemførelse i henhold til lov om leje 58 a, stk. 8, skal beregnes med fradrag af indfasningsstøtten, erstatter indfasningsstøtten lejeindtægter, hvilket betyder, at denne støtte er skattepligtig for ejeren i lighed med lejeindtægt. 4.2 Støtte fra energiselskab Klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen betyder, at der er mulighed 21

22 for at søge om tilskud og/eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne eller en håndværker eller energirådgiver, der har en aftale med et energiselskab. Selskaberne bestemmer selv, hvor og hvordan besparelserne skal realiseres. Selskaberne»køber«energibesparelser hos slutbrugerne ved at yde tilskud til gennemførelse af de investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der kan kun ydes tilskud til arbejder, der ikke er påbegyndt, før aftale med bygningsejeren indgås. Ejeren kan selv tage kontakt til et energiselskab ejeren bestemmer selv, hvilket selskab han vil bruge. Det er vigtigt, at indgå aftalen med energiselskabet, inden arbejderne påbegyndes. Ellers er der ikke mulighed for at få tilskud til det energibesparende projekt. Der findes en liste over energiselskaber, der yder tilskud til energibesparende foranstaltninger i private udlejningsejendomme på Energiselskabernes opgørelse af energibesparelserne sker enten ved hjælp af standardværdier, som er fastsat for en række almindelige rimeligt ensartede energiforbedringer, eller ved en specifik opgørelse. Standardværdierne er gennemsnitværdier, og de kan derfor i de konkrete tilfælde afvige fra de faktiske energibesparelser. Den specifikke opgørelse sker med baggrund i projektets faktiske karakter, men vil typisk bestå i en beregning af størrelsen af den forventede energibesparelse. Energiselskaberne skal dokumentere alle energibesparelserne, herunder beskrive grundlaget for opgørelsen af besparelsen. 4.3 Genhusning Såfremt de energibesparende arbejder, der skal gennemføres i ejendommen, er så omfattende, at boligen vil være ubeboelig, mens arbejdet foregår, kan kommunalbestyrelsen efter lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 i, træffe beslutning om genhusning af lejerne efter de gældende regler i kapitel 8 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunalbestyrelsen kan med et tilbud om genhusning fremme mulighederne for, at der gennemføres omfattende energiarbejder. Efter de gældende bestemmelser i lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 8 om erstatningsboliger er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte, om genhusningstilbuddet skal være permanent genhusning eller midlertidig genhusning. Når der er tale om genhusning i forbindelse med aftale om grøn byfornyelse, kan kommunalbestyrelsen, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer 50 j, ikke kræve, at husstanden skal genhuses permanent i en anden bolig, hvis lejerne ønsker at vende tilbage til boligen efter arbejdernes færdiggørelse. Lejeaftalen kan ikke opsiges efter reglerne i lov om leje. Lejeren har således en kontraktmæssig ret til at komme tilbage til beboelseslejemålet efter arbejdernes gennemførelse, når genhusning sker i forbindelse med en aftale om grøn byfornyelse, jf. 50 j i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Dette gælder, selv om gennemførelsestiden for arbejderne overstiger 6 måneder. Bestemmelsen er en undtagelse fra hovedreglen i lov om byfornyelse og udvikling af 22

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 5 1.1 Hvilke lejemål... 5 1.2 Hvilke arbejder... 5 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Aftale om boligforbedring

Aftale om boligforbedring Aftale om boligforbedring Aftaleblanket udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, december 2001, jf. 100 i lov om byfornyelse (lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001). Denne blanket skal anvendes

Læs mere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere Aftalt boligforbedring vejledning til lejere og udlejere AFTALT BOLIGFORBEDRING BY- OG BOLIGMINISTERIET, SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TLF. 33 92 61 00 FAX 33 92 61 64 WWW.BM.DK DTP/GRAFISK

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bolig- og Byministeriet. aftalt. BOLIG forbedring N Y E L Y F O R S E. vejledning til udlejere og lejere

Bolig- og Byministeriet. aftalt. BOLIG forbedring N Y E L Y F O R S E. vejledning til udlejere og lejere Bolig- og Byministeriet aftalt BOIG forbedring B Y F O R N Y E S E vejledning til udlejere og lejere Aftalt boligforbedring er udgivet af Bolig- og Byministeriet, Slotsholmsgade, 3. sal 26 København K

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love LOV nr 439 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-3841

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Udkast Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri September

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN brigadegarden@hotmail.com BEBOERREPRÆSENTATIONEN INDKALDER HERMED TIL DET ÅRLIGE BEBOERMØDE NR.: 85/15 Beboermødet afholdes mandag den 23/3 2015 kl. 19.00 På Amager Fælled skole,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 810 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1961

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer Side 1 af 24 LBK nr 863 af 03/07/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr 1228 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integratins- og Boligmin., j.nr. 2016-9793 Senere

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 1 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION GAMLE REGLER LL 66 kun hvis der er beboerrepræsentation alle forbedringsforhøjelser uanset størrelse

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere