KOMMISSIONENS BESLUTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS BESLUTNING"

Transkript

1 L 102/ KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. april 2003 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning (meddelt under nummer K(2003) 235) (EØS-relevant tekst) (2003/287/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke ( 1 ), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og sjette afsnit i punkt 2 til bilag V, og (6) Foranstaltningerne i denne beslutning bygger på et udkast til kriterier, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 1980/2000. (7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 ud fra følgende betragtninger: (1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold. (2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. (3) Miljøkriterierne for serviceydelsen overnatning bør opdeles i obligatoriske kriterier, som alle skal opfyldes, og valgfrie kriterier, hvoraf kun en del behøver at være opfyldt. (4) Gebyrerne bør nedsættes som fastsat i forordning (EF) nr. 1980/2000 og i artikel 5 i Kommissionens beslutning af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer ( 2 ). (5) Gebyrerne bør nedsættes yderligere for mikrovirksomheder og bjerghytter af hensyn til deres begrænsede ressourcer og deres særlige betydning inden for denne produktgruppe. ( 1 ) EFT L 237 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 293 af , s. 18. VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal den udbudte serviceydelse tilhøre produktgruppen»serviceydelsen overnatning«som defineret i artikel 2 og opfylde kriterierne i bilaget. Disse kriterier opdeles i obligatoriske kriterier, som alle skal opfyldes, og valgfrie kriterier, hvoraf kun en del skal opfyldes, jf. bilaget. Artikel 2 Produktgruppen»serviceydelsen overnatning«skal omfatte tilrådighedsstillelsen mod betaling af et indendørs overnatningssted i passende indrettede lokaler, minimum en seng, der som hovedydelse tilbydes turister, rejsende og logerende. Overnatningen kan omfatte levnedsmiddelserviceydelser, fitness-aktiviteter og/eller grønne områder.

2 L 102/83 Artikel 3 1. Ansøgningsgebyret og det årlige gebyr er fastsat i beslutning 2000/728/EF. 2. Som undtagelse fra stk. 1 nedsættes ansøgningsgebyret for mikrovirksomheder og bjerghytter med 75 % uden mulighed for andre nedsættelser. Det årlige gebyr ansættes til minimum 100 EUR, og den årlige omsætning, som det årlige gebyr beregnes ud fra, nedsættes med 50 %. Den årlige omsætning beregnes ved at multiplicere salgsprisen med antallet af overnatninger og det resulterende produkt nedsættes med 50 %. Salgsprisen er den gennemsnitlige pris, gæsten betaler for overnatningen og alle serviceydelser, som ikke koster ekstra. Nedsættelserne af minimumsbeløbet for det årlige gebyr, der er fastsat i artikel 2 i beslutning 2000/728/EF, finder anvendelse. 3. I denne beslutning forstås mikrovirksomheder som definitionen i Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder ( 1 ), med senere ændringer, og med bjerghytter menes et turistetablissement, der er egnet til indendørs overnatning i isolerede bjergområder for bjergbestigere og vandrere. Artikel 4 Med henblik på administrative formål tildeles produktgruppen»serviceydelsen overnatning«kodenummeret»25«. Artikel 5 Denne beslutning gælder fra den 1. maj 2003 til den 30. april Er der ikke vedtaget reviderede kriterier senest den 30. april 2007, gælder denne beslutning frem til den 30. april Artikel 6 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april På Kommissionens vegne Margot WALLSTRÖM Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT L 107 af , s. 4.

3 L 102/ BILAG RAMMEBESTEMMELSER Sigtet med kriterierne Sigtet med kriterierne er at mindske de væsentligste miljøpåvirkninger i de tre faser af serviceydelsens livscyklus (indkøb, ydelse af servicen og affald). De sigter navnlig mod at: mindske energiforbruget mindske vandforbruget mindske affaldsproduktionen fremme anvendelsen af vedvarende ressourcer og mere miljøvenlige stoffer fremme kommunikation og oplysning om miljøet. Vurderings- og verifikationskrav Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav. Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder og -standarder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen. Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, er det underforstået, at dette kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. alt efter omstændighederne. De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve underbyggende dokumentation og foretage uafhængig verifikation. Det anbefales, at de ansvarlige organer ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med opfyldelsen af kriterierne i dette bilag tager hensyn til, om der er implementeret en anerkendt miljøstyringsordning som f.eks. EMAS eller ISO (NB: Der stilles ikke krav om anvendelse af sådanne styringsordninger).) Alle kriterier i dette afsnit skal opfyldes. OBLIGATORISKE KRITERIER ENERGI 1. El fra vedvarende kilder Mindst 22 % af elforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet ( 1 ). Dette kriterium gælder kun for turistetablissementer, som har adgang til et marked, hvor der udbydes energi fra vedvarende energikilder. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra elleverandøren (eller kontrakten med denne) med angivelse af den eller de vedvarende energikilders art, den procentvise andel af el leveret fra vedvarende kilder og en angivelse af den højeste procentvise andel, der kan leveres. I henhold til direktiv 2001/77/EF forstås ved vedvarende energikilder: vedvarende, ikke-fossile energikilder (vind, sol, geotermisk varme, bølge- og tidevandsenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra rensningsanlæg og biogas). 2. Kul og svære olier Hverken svære olier med et svovlindhold højere end 0,2 % eller kul må anvendes som energikilde. Dette kriterium gælder kun for turistetablissementer med eget varmeanlæg. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og angive arten af de anvendte energikilder. 3. El til opvarmning Mindst 22 % af elforbruget til rumopvarmning og varmt brugsvand skal dækkes af vedvarende energikilder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF. ( 1 ) EFT L 283 af , s. 33.

4 L 102/85 Dette kriterium gælder kun for turistetablissementer, som har eget elvarmeanlæg, og som har adgang til et marked, hvor der udbydes el fra vedvarende energikilder. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og angive arten og mængderne af de energikilder, der anvendes til opvarmning, i givet fald sammen med dokumentation for de anvendte kedler (varmegeneratorer). 4. Kedelvirkningsgrad Virkningsgraden for en ny kedel (varmeproducerende), der købes i den periode, hvor miljømærket er gyldigt, skal være mindst 90 % målt i henhold til Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller gasformigt brændsel ( 1 ), eller i henhold til relevante produktstandarder og regulativer for sådanne kedler, der ikke er omfattet af dette direktiv. Varmtvandskedler, der anvender flydende eller gasformigt brændsel i henhold til definitionen i direktiv 92/42/EØF, skal opfylde standarder for virkningsgrad som anført i direktivet. Virkningsgraden for kedler, der er undtaget fra direktiv 92/42/EØF, skal opfylde producentens anvisninger samt national og lokal lovgivning om virkningsgrad. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra vedkommende, der er ansvarlig for salget og/ eller vedligeholdelsen af kedlen, med angivelse af virkningsgraden. I direktiv 92/42/EØF defineres nyttevirkningsgrad (udtrykt i %) som forholdet mellem den varmemængde, der tilføres vandet i kedlen pr. tidsenhed, og produktet af den nedre brændværdi ved konstant brændstoftryk og brændstofforbruget pr. tidsenhed. I artikel 3 i direktiv 92/42/EØF udelukkes følgende kedeltyper: varmtvandskedler, som kan anvende forskellige slags brændsel, herunder fast brændsel; gennemstrømningsvandvarmere til fremstilling af varmt brugsvand; kedler, som anvender brændsel, der i egenskaber afviger væsentligt fra gængse flydende og gasformige brændsler (industriel spildgas, biogas mv.); komfurer og apparater, som hovedsagelig er beregnet til opvarmning af det rum, hvori de er installeret, og som samtidig, men accessorisk, tjener til at forsyne centralvarmeanlæg og brugsvandsinstallationer med varmt vand. 5. Klimaanlæg Klimaanlæg, der købes i den periode, hvor miljømærket er gyldigt, skal som minimum have energieffektivitetsklasse B som fastsat i Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug ( 2 ), eller en tilsvarende energieffektivitet. Bemærk: Dette kriterium gælder ikke for klimaanlæg, som er apparater, der også kan benytte andre energikilder, luft til vand- og vand til vand-apparater, eller enheder med et output (køleeffekt) på mere end 12 kw. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen, salget og/eller vedligeholdelsen af klimaanlægget. 6. Vinduesisolering Alle vinduer i værelser skal have en tilstrækkelig høj grad af varmeisolering i overensstemmelse med det lokale klima, og de skal tilvejebringe en tilstrækkelig indendørs støjdæmpning. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal selv fremlægge en erklæring herom, hvis isoleringen er tilstrækkelig, eller en erklæring fra en professionel tekniker med angivelse af, at dette kriterium er opfyldt. 7. Slukning af varme- eller klimaanlæg Hvis varme- eller klimaanlægget ikke automatisk slukkes, når vinduer åbnes, skal der forefindes let tilgængelige oplysninger, hvormed gæsten mindes om at lukke vinduet eller vinduerne, hvis varme- eller klimaanlægget er tændt. Dette kriterium gælder kun for turistetablissementer med varme- og/eller klimaanlæg. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med den oplysende tekst (hvis en sådan findes). ( 1 ) EFT L 167 af , s. 17. ( 2 ) EFT L 86 af , s. 26.

5 L 102/ Slukning af belysning Hvis værelsesbelysningen ikke slukkes automatisk, skal der forefindes let tilgængelige oplysninger, hvormed gæsterne mindes om at slukke lyset, når værelset forlades. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med informationsprocedurerne. 9. Lavenergipærer a) Senest et år efter, at miljømærket er taget i anvendelse, skal mindst 60 % af alle pærer i etablissementet have et relativt energiforbrug i klasse A, jf. Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af husholdningslamper ( 1 ). Dette gælder ikke for pærer, som på grund af fysiske karakteristika ikke kan udskiftes med lavenergipærer. b) Senest et år efter, at miljømærket er taget i anvendelse, skal mindst 80 % af alle pærer, som er placeret på steder, hvor de kan forventes at være tændt i mere end 5 timer om dagen, have et relativt energiforbrug i klasse A, jf. direktiv 98/ 11/EF. Dette gælder ikke for pærer, som på grund af fysiske karakteristika ikke kan udskiftes med lavenergipærer. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at begge dele af dette kriterium er opfyldt, sammen med oplysning om de anvendte pærers relative energiforbrug. Alle saunaer skal være forsynet med en timer. 10. Timer til saunaer Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen og/eller vedligeholdelsen af disse systemer. VAND 11. Vandforsyning Etablissementet skal over for vandforsyningsmyndigheden erklære, at det er parat til at skifte til en alternativ vandforsyningskilde (f.eks. lednings- eller overfladevand), hvis lokale undersøgelser med henblik på beskyttelse af vandressourcerne påviser en høj miljøbelastning som følge af etablissementets nuværende vandforsyningskilde. Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis turistetablissementet ikke forsynes med ledningsvand. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om dette sammen med relevant dokumentation i givet fald med angivelse af resultaterne af de lokale undersøgelser med henblik på beskyttelse af vandressourcerne, en angivelse af eventuelle nødvendige foranstaltninger og dokumentation for, at de relevante foranstaltninger er truffet. 12. Vandgennemstrømningen i vandhaner og brusere Vandgennemstrømningen i vandhaner og brusere må ikke overstige 12 liter pr. minut. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med oplysning om og relevant dokumentation af, hvorledes etablissementet opfylder dette kriterium. 13. Vandspareforanstaltninger i badeværelser og toiletter I badeværelser og på toiletter skal der findes egnet information til gæsten om, hvordan vedkommende kan hjælpe etablissementet med at spare på vandforbruget. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevant information til gæsten. 14. Affaldsspande på toiletter Der skal være en affaldsspand på alle toiletter, og gæsten opfordres til at benytte affaldsspanden i stedet for toilettet til det affald, der egner sig hertil. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af den oplysende tekst til gæsten. ( 1 ) EFT L 71 af , s. 1.

6 L 102/ Skylning af urinaler Urinaler skal være forsynet med automatisk eller manuel skylning således, at højst 5 urinaler skyller samtidigt. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for de installerede urinaler. 16. Lækager Personalet skal uddannes til dagligt at kontrollere, om der er synlige lækager, og om nødvendigt skal de træffe egnede forholdsregler. Gæsten skal opfordres til at oplyse personalet om eventuelle lækager. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevant dokumentation af de emner, som uddannelsen omfatter, og en kopi af oplysningerne til gæsterne. 17. Skift af håndklæder og lagner Gæsten skal informeres om etablissementets miljøpolitik om at lade gæsten selv bestemme, hvornår der er behov for at skifte lagner og håndklæder, eller som standard en gang om ugen for lavere kategorier og to gange om ugen for højere kategorier af etablissementer. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation af, hvorledes gæsten informeres. 18. Vanding af planter og haver Blomster og haver vandes normalt om morgenen eller efter solnedgang, når regionale eller klimatiske forhold gør dette hensigtsmæssigt. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Alt spildevand skal renses. 19. Spildevandsrensning Hvis det ikke er muligt at blive koblet på et spildevandsrensningsanlæg, skal turistetablissementet være forsynet med eget rensningssystem, som opfylder kravene i den relevante lokale, regionale eller europæiske lovgivning. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt sammen med dokumentation for tilslutningen til det lokale spildevandsrensningsanlæg eller i givet fald for etablissementets eget spildevandsrensningssystem. 20. Spildevandsplan Etablissementet skal anmode den lokale forvaltning om dennes spildevandsplan og følge den, hvis en sådan findes. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge brevet til den lokale spildevandsforvaltning med anmodning om den lokale spildevandsplan og det modtagne svar på anmodningen. Hvis der findes en plan, skal ansøgeren dokumentere, hvilke skridt der er taget for at følge den. RENGØRINGSMIDLER OG DESINFEKTIONSMIDLER 21. Desinfektionsmidler Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor det af hensyn til retlige hygiejnekrav er nødvendigt. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af, hvor og hvornår der benyttes desinfektionsmidler. 22. Uddannelse af personalet i brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler Personalet skal uddannes i ikke at overskride den anbefalede dosis af rengøringsmidler og desinfektionsmidler, der er anført på emballagen. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med nærmere oplysninger om uddannelsen.

7 L 102/ AFFALD 23. Affaldssortering foretaget af gæster Der opstilles egnede affaldscontainere, så gæsterne har mulighed for at sortere affald i henhold til lokale eller nationale systemer. Let tilgængelige oplysninger i værelserne skal opfordre gæsterne til at sortere deres affald. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med nærmere oplysninger om affaldscontainerne og en kopi af skiltet/informationen. 24. Farligt affald Personalet skal frasortere farligt affald, som er optaget på listen i Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald ( 1 ) med senere ændringer, og det skal bortskaffes på en hensigtsmæssig måde. Dette omfatter tonere, tryksværte, køleudstyr, batterier og lægemidler. Hvis den lokale myndighed ikke tilbyder bortskaffelse af farligt affald, tilvejebringer ansøgeren hvert år en erklæring fra den lokale myndighed om, at der ikke er etableret et system til bortskaffelse af farligt affald. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en liste over det farlige affald, som turistetablissementet afstedkommer, og en angivelse af hvorledes det håndteres, sorteres, indsamles og bortskaffes samt kopier af relevante kontrakter med tredjeparter. Ansøgeren skal i givet fald fremlægge den pågældende erklæring fra den lokale myndighed hvert år. 25. Affaldssortering Personalet skal sortere affald i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg. Hvis den lokale myndighed ikke tilbyder særskilt indsamling og/eller bortskaffelse af sorteret affald, skal etablissementet skrive til dem og give udtryk for, at det er parat til at sortere affald, og at det er betænkelig ved manglen på særskilt indsamling og/eller bortskaffelse. Anmodningen til de lokale myndigheder om at etablere særskilt affaldsindsamling og/eller -bortskaffelse skal gentages hvert år. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af de forskellige affaldskategorier, som de lokale myndigheder accepterer, og procedurerne til sortering, håndtering og bortskaffelse af disse kategorier inden for etablissementet og/eller relevante kontrakter med private foretagender. Ansøgeren skal i givet fald fremlægge den pågældende erklæring for den lokale myndighed hvert år. 26. Transport af affald Hvis de lokale myndigheder ikke indsamler affald hos eller i nærheden af turistetablissementet, skal sidstnævnte transportere sit affald til det nærmeste, egnede anlæg. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af de egnede anlæg, hvordan transporten foregår, og transportafstanden. 27. Engangsprodukter Medmindre dette er foreskrevet i lovgivningen, må ingen af de følgende engangsprodukter anvendes i værelser og restauranter:»én-portions«eller»engangs«toiletartikler (bl.a. shampoo, sæbe og badehætter), kopper, tallerkner og bestik. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af, hvilke engangsprodukter bruges, og ifølge hvilken lovgivning dette kræves. ANDRE YDELSER Der skal være et område for ikke-rygere i fællesarealer. 28. Rygeforbud i fællesarealer Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. ( 1 ) EFT L 226 af , s. 3.

8 L 102/ Offentlig transport Gæster skal have let adgang til oplysninger om, hvordan de med offentlig transport kommer hen til etablissementet og andre lokale destinationer. Findes der ingen offentlig transport, skal der gives oplysninger om andre miljøvenlige transportmuligheder. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med kopier af materialet. LEDELSE Ansøgere med en miljøstyringsordning registreret i henhold til EMAS eller ISO opfylder automatisk de obligatoriske nedenstående krav i forbindelse med ledelsen. I dette tilfælde verificeres overensstemmelsen med disse obligatoriske krav til ledelsen via EMAS-registreringen eller ISO certificeringen. 30. Eftersyn og vedligeholdelse generelt Alt udstyr, som benyttes til at levere overnatningsserviceydelsen, skal efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med lovgivningen, og når dette på anden måde viser sig nødvendigt, og arbejdet må kun udføres af kvalificeret arbejdskraft. Lederen af etablissementet skal have en skriftlig erklæring fra teknikeren om, hvor hyppigt loven kræver vedligeholdelseseftersyn for alt udstyr, der er omfattet af kriteriet. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en liste over udstyret og de personer/virksomheder, som forestår vedligeholdelsen. 31. Eftersyn og vedligeholdelse af kedler a) Eftersyn og vedligeholdelse af kedler skal udføres mindst en gang om året eller oftere, hvis loven kræver det, eller der er behov for det, og arbejdet udføres af kvalificerede fagfolk i henhold til gældende CEI-standarder og nationale standarder eller i henhold til producentens instruktioner. b) Hvert år gennemføres en test af, at kravene til virkningsgrader er opfyldt, jf. direktiv 92/42/EØF, national lovgivning eller producentens anvisninger, og at emissionerne ligger inden for de lovfæstede rammer. Hvis det ved eftersynet viser sig, at de ovenstående betingelser ikke er opfyldt, korrigeres dette omgående. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at begge dele af dette kriterium er opfyldt, sammen med en beskrivelse af kedlerne og vedligeholdelsesprogrammet for disse samt nærmere oplysninger om de personer/virksomheder, der udfører vedligeholdelsen, og hvad der kontrolleres i forbindelse med eftersynet. 32. Politik og handlingsprogram Ledelsen skal føre en miljøpolitik, og den skal udarbejde en enkel miljøpolitisk erklæring og et præcist handlingsprogram for at sikre gennemførelsen af miljøpolitikken. Hvert andet år udpeges mål i handlingsprogrammet for miljøindsatsen på områderne energi, vand, kemikalier og affald under hensyntagen til de valgfrie kriterier. Der udpeges en person, der handler som etablissementets miljøforvalter og har til opgave at træffe de nødvendige foranstaltninger og nå målene. Gæsterne skal opfordres til at afgive kommentarer og klager, og disse skal tages i betragtning. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en kopi af miljøpolitikken, miljøerklæringen og handlingsprogrammet samt procedurerne, hvormed gæsternes kommentarer og klager tages i betragtning. 33. Uddannelse af personalet Turistetablissementet skal informere og uddanne personalet, herunder med skriftlige procedurer eller manualer, for at sikre, at miljøforanstaltningerne gennemføres, og øge opmærksomheden om miljøvenlig adfærd. Der afholdes en passende uddannelse af nyansat personale inden fire uger efter ansættelsen og for hele personalet mindst en gang om året. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med nærmere oplysninger om uddannelsesprogrammet, indholdet af dette og en angivelse af, hvilke medarbejdere der har modtaget hvilken form for uddannelse og hvornår. 34. Information til gæster Turistetablissementet skal oplyse gæsterne, herunder konferencedeltagere, om dets miljøpolitik, de trufne foranstaltninger og EU's miljømærke. Informationen udleveres til gæsterne ved receptionen, og opslag, hvormed gæsterne opfordres til at støtte miljømålene, skal slås op, hvor gæsterne ser dem, navnlig på værelserne.

9 L 102/ Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med kopier af information og opslagene til gæsterne. 35. Data om energi- og vandforbrug Turistetablissementet skal benytte procedurer til at indsamle og overvåge data om det samlede energiforbrug (kwh), elforbrug (kwh), energiforbrug til opvarmning (kwh) og vandforbrug (liter). Data indsamles i form af alle modtagne fakturaer eller mindst hver tredje måned, og der skal også beregnes et forbrug pr. overnatning og pr. m 2 indendørs areal. Etablissementet skal hvert år rapportere resultaterne til det ansvarlige organ, der har vurderet ansøgningen. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en beskrivelse af procedurerne. Ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning fremlægge data om det ovennævnte forbrug som minimum for de seneste tre måneder (hvis tallene foreligger), og derefter skal disse data fremlægges hvert år for det foregående år. 36. Indsamling af andre data Turistetablissementet skal benytte procedurer til at indsamle og overvåge data om kemikalieforbruget (gram tørstof) og de producerede affaldsmængder (liter og/eller kg usorteret affald). Data indsamles mindst hver sjette måned, og der skal også beregnes et forbrug eller en produktion pr. overnatning og pr. m 2 indendørs areal. Etablissementet skal hvert år rapportere resultaterne til det ansvarlige organ, der har vurderet ansøgningen. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en beskrivelse af procedurerne. Ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning fremlægge data om det ovennævnte forbrug som minimum for de seneste seks måneder (hvis tallene foreligger), og derefter skal disse data fremlægges hvert år for det foregående år. Ansøgeren specificerer serviceydelserne og anfører, om tekstiler vaskes på stedet. Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst: energi- og vandbesparende foranstaltninger affaldsbegrænsende foranstaltninger generel miljøforbedring. 37. Oplysninger på miljømærket Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere et eksemplar af det materiale, hvori mærket benyttes, samt en erklæring om, at dette kriterium overholdes. VALGFRIE KRITERIER Pointgivning Som anført i overskriften for hvert kriterium i dette afsnit er der tildelt points til alle valgfrie kriterier. Antallet af opfyldte kriterier skal svare til en pointsum på 16,5. Den krævede pointsum skal øges med 1 point for hver af følgende tre yderligere faciliteter, hvis disse tilbydes under turistetablissementets ledelse eller ejerskab: levnedsmiddelserviceydelser, fitness-aktiviteter og grønne områder. Levnedsmiddelserviceydelser omfatter morgenmad. Fitness-aktiviteter omfatter saunaer, svømmebassiner og alle andre faciliteter af den art på etablissementets område. Grønne områder omfatter parker og haver, som er åbne for gæster. ENERGI 38. Elproduktion med solcelle- og vindenergi (2 point) Turistetablissementet skal råde over et elproduktionssystem baseret på solceller eller vindkraft, som forsyner eller vil forsyne etablissementet med mindst 20 % af det samlede årlige elforbrug. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for solcelle- eller vindenergisystemet og data om både dets potentielle og dets faktiske produktion.

10 L 102/ Opvarmning fra vedvarende energikilder (1,5 point) Mindst 50 % af det samlede energiforbrug til rumopvarmning eller opvarmning af varmt brugsvand skal komme fra vedvarende energikilder. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med data om energiforbruget til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand samt dokumentation for, at mindst 50 % af denne energi kommer fra vedvarende energikilder. 40. Kedelvirkningsgrad (1 point) Turistetablissementet skal have en kedel mærket med fire stjerner som defineret i artikel 6 i direktiv 92/42/EØF. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en rapport fra de faglærte teknikere, som er ansvarlige for salget og/eller vedligeholdelsen af kedlen. 41. NO x emissioner fra kedlen (1,5 point) Kedlen skal være af klasse 5 i henhold til EN 297 pra3 standarden om regulering af NO x emissioner, og dens udledning skal ligge under 70 mg NO x pr. kwh. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en rapport fra de faglærte teknikere, som er ansvarlige for salget og/eller vedligeholdelsen af kedlen. Turistetablissementet skal opvarmes med fjernvarme. 42. Fjernvarme (1 point) Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for tilkoblingen til fjernvarmenettet. 43. Kombineret kraftvarme (1,5 point) Etablissementets samlede forbrug af el og varme skal leveres af et kombineret kraftvarmeværk. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for det kombinerede kraftvarmeværk. 44. Varmepumpe (1,5 point) Turistetablissementet skal råde over en varmepumpe til opvarmning og/eller air conditioning. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for varmepumpen. 45. Varmegenvinding (2 point) Turistetablissementet skal råde over et varmegenvindingssystem for en (1 point) eller to (2 point) af følgende kategorier: kølesystemer, ventilatorer, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, svømmebassin(er) og/eller sanitært spildevand. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for varmegenvindingssystemerne. Temperaturen skal kunne reguleres individuelt i hvert rum. 46. Termostatregulering (1,5 point) Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for termostatreguleringssystemet.

11 L 102/ Isolering af eksisterende bygninger (2 point) Bygningen skal være bedre isoleret, end de nationale mindstekrav foreskriver, så energiforbruget nedbringes betydeligt. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra en energitekniker om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med dokumentation for isoleringen og de nationale mindstekrav. 48. Klimaanlæg (1,5 point) Klimaanlægget skal som minimum have energieffektivitetsklasse A som fastsat i Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug ( 1 ), eller en tilsvarende energieffektivitet. Dette kriterium gælder ikke for klimaanlæg, der også kan benytte andre energikilder, eller luft til vand- og vand til vandapparater, eller enheder med et output (køleeffekt) på mere end 12 kw. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen, salget og/eller vedligeholdelsen af klimaanlægget. 49. Automatisk slukning af klimaanlæg (1 point) Der skal findes et system, som automatisk slukker klimaanlægget, når vinduerne er åbne. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen, salget og/eller vedligeholdelsen af klimaanlægget. 50. Bioklimatisk arkitektur (2 point) Turistetablissementets arkitektur skal være i overensstemmelse med bioklimatiske principper. kriterium, sammen med relevant dokumentation. 51. Energieffektive køleskabe (1 point), opvaskemaskiner (1 point), vaskemaskiner (1 point) og energieffektivt kontorudstyr (1 point) a) (1 point): Alle køleskabe skal være i energieffektivitetsklasse A i henhold til Kommissionens direktiv 94/2/EF af 21. januar 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler ( 2 ), og alle køle- eller minibarer skal mindst være i klasse C. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for alle køleskabes samt køle- og minibarers energiklasse med angivelse af de apparater, der har opnået et EU-miljømærke. b) (1 point): Alle opvaskemaskiner skal være i energieffektivitetsklasse A i henhold til Kommissionens direktiv 97/17/EF af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner ( 3 ). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for alle opvaskemaskiners energiklasse med angivelse af de apparater, der har opnået et EU-miljømærke. Bemærk: opvaskemaskiner, som ikke er omfattet af direktiv 97/17/EF (f.eks. industrielle opvaskemaskiner), behøver ikke være i overensstemmelse. c) (1 point): Alle vaskemaskiner skal være i energieffektivitetsklasse A i henhold til Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner ( 4 ). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for alle vaskemaskiners energiklasse med angivelse af de maskiner, der har opnået et EU-miljømærke. Bemærk: vaskemaskiner, som ikke er omfattet af direktiv 95/12/EF (f.eks. industrielle vaskemaskiner), behøver ikke være i overensstemmelse. d) (1 point) Mindst 80 % af alt kontorudstyr (personlige computere, skærme, faxmaskiner, printere, skannere, fotokopieringsmaskiner) skal opfylde Energy Star-specifikationerne som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001 af 6. november 2001 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ( 5 ). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge dokumentation med angivelse af kontorudstyr, som kunne komme i betragtning til Energy Star, og/eller de pc'er og bærbare computere, som bærer et miljømærke. ( 1 ) EFT L 86 af , s. 26. ( 2 ) EFT L 45 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 118 af , s. 1. ( 4 ) EFT L 136 af , s. 1. ( 5 ) EFT L 332 af , s. 1.

12 L 102/ Placering af køleskabe (1 point) Køleskabet eller køleskabene til køkkenet placeres og reguleres i henhold til principperne om energibesparelse. kriterium. 53. Automatisk slukning af lyset i gæsteværelserne (1 point) Systemer, hvor lyset slukkes automatisk, når gæsterne forlader deres værelser, skal installeres i 80 % af gæsteværelserne. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen og/eller vedligeholdelsen af disse systemer. Unødvendig udendørs belysning skal slukkes automatisk. 54. Automatisk slukning af udendørs belysning (1 point) Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen og/eller vedligeholdelsen af disse systemer. VAND 55. Brug af regnvand (1,5 point) og genvundet vand (1,5 point) a) (1,5 point): Regnvand opsamles og bruges til andre formål end sanitært brugsvand og drikkevand. kriterium sammen med relevant dokumentation, og på passende vis godtgøre, at forsyningen med sanitært vand og drikkevand holdes fuldstændigt adskilt fra regnvandet. b) (1,5 point): Genvundet vand opsamles og bruges til andre formål end sanitært brugsvand og drikkevand. kriterium sammen med relevant dokumentation, og på passende vis godtgøre, at forsyningen med sanitært vand og drikkevand holdes fuldstændigt adskilt fra det genvundne vand. 56. Vandgennemstrømningen i vandhaner og brusere (1,5 point) Den gennemsnitlige vandgennemstrømning fra alle vandhaner og brusere med undtagelse af vandhaner i badekar må ikke overstige 8,5 liter pr. minut. 57. Wc-skyl (1,5 point) Mindst 80 % af toiletterne må højst forbruge 6 liter pr. skylning. 58. Opvaskemaskiners vandforbrug (1 point) Opvaskemaskinernes vandforbrug (udtrykt ved W (målt) ) skal være mindre end eller lig med grænseværdien defineret i nedenstående ligning, med anvendelse af den samme testmetode EN og programcyklus, som er valgt i direktiv 97/17/EF: W (målt) (0,625 S ) + 9,25, hvor: W(målt) = opvaskemaskinens målte vandforbrug i liter pr. opvask med en decimal, og S = det antal standardkuverter, som opvaskemaskinen er beregnet til. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen, salget og/eller vedligeholdelsen af opvaskemaskinerne, eller dokumentation for, at opvaskemaskinerne har fået tildelt Fællesskabets miljømærke. 59. Vaskemaskiners vandforbrug (1 point) De vaskemaskiner, som benyttes af etablissementet eller af dettes vaskeri, må højst forbruge 12 liter vand pr. kg vasketøj målt i henhold til EN 60456:1999 under anvendelse af samme 60 C normalprogram for bomuld som valgt i direktiv 95/12/EF.

13 L 102/ Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en teknisk rapport fra de faglærte teknikere, der er ansvarlige for installationen, salget og/eller vedligeholdelsen af vaskemaskinerne, eller dokumentation for, at vaskemaskinerne har fået tildelt Fællesskabets miljømærke. Etablissementet skal fremlægge teknisk dokumentation fra dets vaskeri, hvoraf det fremgår, at vaskemaskinerne opfylder dette kriterium. 60. Vandhanevandets temperatur og gennemstrømningshastighed (1 point) Vandtemperaturen og -gennemstrømningen skal kunne reguleres hurtigt og præcist i mindst 80 % af vandhanerne. 61. Brusertimere (1 point) Brusere i køkkener eller udendørs brusere skal være forsynet med et system til automatisk at standse vandgennemstrømningen efter et vist tidsrum, eller når de ikke er i brug. FARLIGE KEMIKALIER 62. Rengøringsmidler (op til 4 point) Mindst 80 vægtprocent af de håndopvaskemidler og/eller rengøringsmidler til opvaskemaskiner og/eller vaskemidler og/ eller universalrengøringsmidler, som etablissementet benytter, skal være tildelt Fællesskabets miljømærke eller andre nationale eller regionale ISO Type I-miljømærker (1 point for hver af disse fire kategorier af detergenter). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og dokumentation (herunder relevante fakturaer) med angivelse af de anvendte mængder af sådanne produkter og mængderne af produkter med et miljømærke. 63. Indendørs malinger og lakker (1 point) Mindst 50 % af turistetablissementets indendørs malinger skal være udført med malinger og lakker, som er tildelt Fællesskabets miljømærke eller andre nationale eller regionale ISO Type I-miljømærker. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og dokumentation (herunder relevante fakturaer) med angivelse af de anvendte mængder af sådanne produkter og mængderne af produkter med et miljømærke. 64. Dosering af desinfektionsmidler i svømmebassiner (1 point) Svømmebassinet skal være forsynet med et automatisk doseringssystem, som med den mindst mulige mængde desinfektionsmiddel sikrer en passende hygiejne. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge teknisk dokumentation for det automatiske doseringssystem. 65. Mekanisk rensning (1 point) Turistetablissementet skal benytte præcise procedurer, hvormed der udføres kemikaliefri rengøring, som f.eks. anvendelse af mikrofiberprodukter eller andre ikke-kemiske rengøringsmaterialer, eller aktiviteter med lignende virkninger. 66. Økologiske haver (1 point) Grønne områder passes enten uden brug af pesticider eller i henhold til økologiske landbrugsprincipper som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler ( 1 ) med senere ændringer, eller som fastsat i national lovgivning eller i anerkendte nationale økologiske ordninger. ( 1 ) EFT L 198 af , s. 1.

14 L 102/95 AFFALD 67. Kompostering (2 point) Turistetablissementet skal sortere relevant organisk affald (haveaffald 1 point, køkkenaffald 1 point) og sikre, at det komposteres i henhold til de lokale myndigheders retningslinjer (f.eks. af de lokale myndigheder, af etablissementet selv eller af en privat virksomhed). kriterium i givet fald sammen med relevant dokumentation. 68. Drikkevarer på dåser (2 point) Medmindre dette er krævet i lovgivningen, må drikkevarer på engangsdåser ikke udbydes i områder, der ejes eller direkte forvaltes af etablissementet. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en angivelse af, hvilke engangsprodukter der bruges, og i givet fald ifølge hvilken lovgivning dette kræves. 69. Emballage til morgenmad (2 point) Medmindre dette er krævet i lovgivningen, må morgenmad i én-portions emballage ikke benyttes. 70. Bortskaffelse af fedt/olier (2 point) Der skal installeres fedtudskillere, og pandefedt/olier og friturefedt/olier skal indsamles og bortskaffes på passende vis. 71. Brugte tekstiler og møbler (2 point) Brugte møbler, tekstiler og andre materialer skal sælges eller bortgives til velgørende formål eller andre sammenslutninger, som indsamler og genbruger sådanne varer. kriterium sammen med relevant dokumentation fra sammenslutningerne. ANDRE YDELSER 72. Kommunikation og oplysning om miljøet (1,5 point) Turistetablissementet skal tilbyde gæsterne kommunikation og oplysning om miljøet via opslag om lokal biologisk mangfoldighed og om landskabs- og naturbevarelsesforanstaltninger. 73. Rygeforbud i værelserne (1 point) Der skal være forbud mod rygning i mindst 50 % af værelserne. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal oplyse om antallet og typen af værelserne og anføre, i hvilke af disse der er rygeforbud. Der stilles cykler til rådighed for gæsterne. 74. Cykler (1 point) Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en forklaring af, hvordan etablissementet opfylder dette kriterium. 75. Returflasker (2 point) Turistetablissementet skal tilbyde mindst en af følgende drikkevarer i returflasker: sodavand, vand og øl. kriterium sammen med relevant dokumentation fra flaskeleverandørerne.

15 L 102/ Papirprodukter (op til 2 point) Mindst 50 % af det anvendte toilet- og tissuepapir og/eller kontorpapir skal være tildelt Fællesskabets miljømærke eller andre nationale eller regionale ISO Type I-miljømærker (1 point for hver af disse to kategorier af papirprodukter). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og dokumentation (herunder relevante fakturaer) med angivelse af de anvendte mængder af sådanne produkter og mængderne af produkter med et miljømærke. 77. Varige forbrugsgoder (op til 3 point) Mindst 10 % af enhver kategori af varige forbrugsgoder (f.eks. sengelinned, håndklæder, duge, personlige og bærbare computere, fjernsyn, madrasser, møbler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe, støvsugere, gulvbelægninger og elektriske pærer) i turistetablissementet skal være tildelt Fællesskabets miljømærke eller andre nationale eller regionale ISO Type I-miljømærker (1 point for hver af op til tre kategorier af varige forbrugsgoder). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og dokumentation med angivelse af antallet af sådanne produkter og antallet af produkter med et miljømærke. 78. Økologiske levnedsmidler (1 point) Hovedingrediensen i mindst to retter skal være produceret efter økologiske metoder som fastsat i forordning (EØF) nr. 2092/91. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med anden relevant dokumentation. 79. Lokale levnedsmiddelprodukter (1 point) Der tilbydes mindst to lokale levnedsmiddelprodukter ved hvert måltid inklusive morgenmad. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevant dokumentation. LEDELSE 80. EMAS-registrering (3 point) eller ISO-certificering (1,5 point) af turistetablissementet Turistetablissementet skal være registreret i fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS) (3 point) eller certificeret i henhold til ISO (1,5 point). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende belæg for EMAS-registrering eller ISO EMAS-registrering (1,5 point) eller ISO-certificering (1 point) af leverandører Mindst en af hovedleverandørerne eller servicevirksomhederne, som turistetablissementet benytter, skal være registreret i EMAS (1,5 point) eller certificeret i henhold til ISO (1 point). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende belæg for, at mindst en af hovedleverandørerne er EMASregistreret eller ISO certificeret. 82. Spørgeskema om miljøet (1 point) Etablissementet skal tilbyde gæsterne et spørgeskema, hvori de kan give udtryk for deres synspunkter om miljøanliggender i etablissementet. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en kopi af spørgeskemaet med angivelse af proceduren for uddeling og indsamling heraf og for, hvordan der tages hensyn til besvarelserne. 83. Energi- og vandmålere (1 point) Etablissementet skal have installeret yderligere energi- og vandmålere, så det er muligt at indsamle data om forbruget til forskellige aktiviteter eller maskiner. kriterium sammen med en analyse af de indsamlede data (hvis disse allerede er disponible).

16 L 102/ Yderligere miljøtiltag (højst 3 point) Enten: a) Yderligere miljøtiltag (op til 1,5 point hver og i alt højst 3 point): Turistetablissementets ledelse skal iværksætte yderligere tiltag, som ikke er omfattet af ovennævnte (obligatoriske eller valgfrie) kriterier, for at forbedre etablissementets indvirkning på miljøet. Det ansvarlige organ, som vurderer ansøgningen, tildeler en pointsum til disse tiltag, hvor hvert tiltag ikke kan tildeles mere end 1,5 point. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med en fyldestgørende beskrivelse af hvert yderligere tiltag, som ansøgeren ønsker at få taget i betragtning. Eller b) Tildeling af miljømærke (3 point): Turistetablissementet skal have fået tildelt et af de nationale eller regionale ISO Type I-miljømærker. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende belæg for, at vedkommende har fået tildelt et miljømærke.

29.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 108/67 KOMMISSIONEN

29.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 108/67 KOMMISSIONEN 29.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 108/67 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. april 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser (meddelt

Læs mere

ERKLÆRINGER OG SKEMAER FOR DET EUROPÆISKE MILJØMÆRKE

ERKLÆRINGER OG SKEMAER FOR DET EUROPÆISKE MILJØMÆRKE APAT Italian National Agency for the Protection of the Environment and for Technical Services ERKLÆRINGER OG SKEMAER FOR DET EUROPÆISKE MILJØMÆRKE EU Eco-Label For SERVICE YDELSEN OVERNATNING [Original

Læs mere

VEJLEDNING TIL MILJØMÆRKET

VEJLEDNING TIL MILJØMÆRKET VEJLEDNING TIL MILJØMÆRKET EU s miljømærke Til SERVICEYDELSEN OVERNATNING [Original engelsk version udgivet d. 29. april 2003] 29. APRIL 2004 1 Forord For at søge om EU's miljømærke Blomsten for serviceydelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.9.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 242/11 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. august 2001 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (meddelt

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006 6.2.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 32/137 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1179/2012 af 10. december 2012 om fastsættelse af kriterier for, hvornår nyttiggjort glas ophører med at være affald

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svalemosevej 75 Postnr./by: 4671 Strøby BBR-nr.: 336-003632 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro Firma: Bygningskontoret Energimærkning

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010

The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 KEYANSØGNINGOVERNATNING SIDE 1 The Green Key Kriterier og ansøgningsskema Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2010 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere