Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v."

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

2 Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og gave m.v. JSC kap. 20 Spørgsmål

3 ÅRSRAPPORT, REVISION & GRANSKNING

4 Årsrapport, revision og granskning Pligten til at aflægge årsrapport Reglerne om regnskabsaflægges findes i ÅRL Alle erhvervsdrivende virksomheder har som UP pligt til at aflægge årsrapport, jf. ÅRL 1, stk. 1 Erhvervsdrivende : En virksomhed, der yder varer, rettigheder, pengemidler, tjeneste(-ydelser) eller lignende, som den normalt modtager vederlag for, jf. ASL 1, stk. 2 Aktie- og anpartsselskaber anses pr. definition for at være erhvervsdrivende, jf. ASL 1, stk. 2, 2. pkt. For koncerner skal der som UP udarbejdes koncernregnskab Koncernregnskabet skal vise koncernselskabernes aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, som om der var tale om én virksomhed, jf. ÅRL 115

5 Årsrapport, revision og granskning Formål og målgruppe Formål At give (eksterne) regnskabsbrugere et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat At større regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Herunder i relation til placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer, ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og fordelingen af virksomhedens ressourcer Målgruppe Bredt defineret i ÅRL Personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere (fx aktionærer eller anpartshavere), kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale (/skatte-)myndigheder, jf. ÅRL 12, stk. 2

6 Årsrapport, revision og granskning Begreber i ÅRL Generalklausulen Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling (dvs. aktiver, passiver, resultat m.v.), jf. ÅRL 11, stk. 1

7 Årsrapport, revision og granskning Grundlæggende forudsætninger for årsrapportens udarbejdelse Retvisende billede Klarhed og overskuelighed Ikke vildledende eller misvisende oplysninger + skemaer Realitet frem for formalitet Det afgørende er om virksomheden faktisk råder over aktivet (finansielt leasede aktiver) Væsentlighed Ikke oplysninger om irrelevante forhold Going concern Neutralitetsprincip Enhver transaktion skal angives, positiv som negativ Periodisering Værdiændringer skal indregnes i det regnskabsår, som de vedrører Konsistens Samme indregningsmetoder og målemetoder for samme forhold Bruttoværdiprincip Hver transaktion skal indregnes for sig Ikke modregne/udjævne Formel kontinuitet Primobalance for regnskabsåret skal svare til ultimobalance for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet Ikke ændring fra år til år af indregningsmetoder, opstilling, klassifikation m.v.

8 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne ÅRL opererer med en byggeklodsmodel, hvor der arbejdes med regnskabsklasser som er kategoriseret i A, B, C og D Regnskabsklasse A indeholder de mest basale krav, mens regnskabsklasse D er den mest omfattende En virksomhed, som omfattes af en bestemt regnskabsklasse, skal opfylde de krav, der gælder for den pågældende klasse

9 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne A B Årsrapporter afgivet frivilligt ÅRL 7, stk. 1, nr. 1 Årsrapporter for små virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 2 C Mellemstore og store virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 3 D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. ÅRL 7, stk. 1, nr. 4

10 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Årsregnskab Balance (størrelsen og sammensætningen af virksomhedens formue på balancedatoen) Resultatopgørelse (opgørelse af virksomhedens indtægter og udgifter i regnskabsåret) + egenkapitalopgørelse og evt. pengestrømsanalyse Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Redegørelse for omstændigheder af betydning for regnskabet, som ikke fremgår af balancen, resultatopgørelsen eller noterne Supplerende beretninger Miljøregnskab, etisk målsætning, socialt ansvar, corporate governance politik m.v.

11 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Balancen Indeholder oplysning om størrelsen og sammensætningen af selskabets formue Består af aktiver, forpligtelser og egenkapital Egenkapitalen = Forskellen mellem de indregnede aktiver og forpligtelser Passiver = Summen af egenkapital og indregnede forpligtelser AKTIVER PASSIVER Kapitalanvendelse Kapitalfremskaffelse/finansiering Definition Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden Definition Virksomhedens forpligtelser, dvs. de eksisterende pligter for virksomheder opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele Eksempler på aktiver Anlægsaktiver (fx fast ejendom og produktionsanlæg), råvarer, lagre, aktier og værdipapirer, goodwill, patenter, varemærker Eksempler på passiver Gæld, herunder udskudt skat, garantiforpligtelser, pensionsforpligtelser

12 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsåret Fastsættes i selskabets vedtægter, jf. SL 28, stk. 1, nr. 7 Regnskabsårets længde = 12 måneder (følger som regel kalenderåret, men kan også omfatte andre perioder) Selskabets første regnskabsår kan være kortere eller længere end 12 måneder (dog max 18 måneder) Ved omlægning af regnskabsåret må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder, jf. ÅRL 15, stk. 3, 1. pkt. Dog max 18 måneder ved etablering af koncernforhold, etablering af joint venture eller fusion Omlægningen skal begrundes, jf. ÅRL 13, stk. 3

13 Årsrapport, revision og granskning Aflæggelse, godkendelse og indsendelse af årsrapport Selskabets ledelse er ansvarlig for aflæggelse af selskabets årsrapport Bestyrelsen har det overordnede ansvar Direktionen (og selskabets medarbejdere) har ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten Det enkelte medlem af bestyrelsen/direktionen er ansvarlig for indholdet af årsrapporten efter de almindelige regler, jf. SL 361 Årsrapporten underskrives af ledelsen, revideres og underskrives af selskabets revisor, godkendes på generalforsamlingen og underskrives tillige af dirigenten Generalforsamlingen vedtager/godkender årsrapporten med simpelt flertal, jf. SL 105 Når generalforsamlingen er afholdt, skal årsrapporten uden ugrundet ophold indsendes til E&S (5 måneders frist for aktie- /anpartsselskaber, dog 4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber)

14 Årsrapport, revision og granskning Revisionspligt Årsrapporter skal som UP revideres af selskabets revisor, medmindre selskabet ikke er omfattet af revisionspligt Formål: At sikre, at årsrapporten tilføres troværdighed (imødegå egeninteresser hos ledelse, aktionærer m.v.) Revisor forsyner årsrapporten med en revisionspåtegning, hvorved revisor erklærer, om årsrapporten giver et retvisende billede

15 Årsrapport, revision og granskning Undtagelser fra revisionspligten I 2006 blev ÅRL ændret, hvorved revisionspligten blev reduceret, således at visse selskaber omfattet af regnskabsklasse B nu kan undlade at få deres årsrapporter revideret af revisor, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Selskabet skal i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke have overskredet to af følgende størrelser: (1) en balancesum på 1,5 mio. kr., (2) en nettoomsætning på 3 mio. kr., og (3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 personer Disse selskaber skal fortsat udarbejde og indsende årsrapporter, men kan undlade at få disse revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, medmindre selskabet træffer beslutning herom

16 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne og revisionspligt A Årsrapporter afgivet frivilligt Ikke revisionspligt B Årsrapporter for små virksomheder + Revisionspligt, dog undtagelser for visse virksomheder C Mellemstore og store virksomheder + Revisionspligt D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. + Revisionspligt

17 Årsrapport, revision og granskning Revision Revisionen indebærer, at der foretages en uafhængig og kritisk undersøgelse af det skriftlige materiale, der udgør årsrapporten, samt det regnskabs- og bogføringsmateriale, som årsrapporten hviler på Stikprøvekontrol Revisor udfører kontrollen på baggrund af bl.a. ÅRL og bogføringsloven samt en række bekendtgørelser, revisionsstandarder og principper m.v.

18 Årsrapport, revision og granskning Revisionspåtegningen Revisors kontrol munder ud i, at revisor afgiver en revisionspåtegning, som indeholder: (1) en identifikation af det regnskab, der er revideret, herunder hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt (regnskabsklasse (2) en omtale af at regnskabet (der er udarbejdet af ledelsen) er revideret (3) en omtale af den udførte revision, herunder formål og karakter (4) forbehold eller oplysning om, at revisionspåtegningen er uden forbehold (5) en konklusion vedr. den udførte revision (6) eventuelle supplerende oplysninger

19 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Offentlighedens tillidsrepræsentant Krav om uafhængighed Kan være en enkeltperson (revisor) eller et revisionsselskab Vælges på generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 Minoritetsrevisor: En minoritet på mindst 10% af selskabskapitalen kan kræve valg af yderligere 1 revisor, jf SL 144, stk. 2.

20 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Ingen tidsbegrænsning på valgperiode (men genvælges som regel hvert år på den ordinære generalforsamling) For minoritetsrevisorer skal der tages stilling til genvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling Kan til enhver tid fratræde (under iagttagelse af reglerne om god revisorskik), og kan afsættes af dem, som har valgt ham Hvis der ikke er udpeget nogen suppleant for revisor, må DCL indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny revisor Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, som har pligt til at oplyse om årsagen til sin fratræden

21 Årsrapport, revision og granskning Granskning Hvis en kapitalejer har en formodning om, at selskabets ledelse eller stiftere har ageret uretmæssigt, men uden at have den fornødne klarhed over selskabets forhold (fx fordi ledelsen ikke ønsker at udlevere dokumenter eller oplysninger), kan kapitalejeren under visse forudsætninger forlange en granskning Granskning = En undersøgelse af visse nærmere angivne forhold vedrørende selskabets forvaltning eller af visse regnskaber, jf. SL 150

22 Årsrapport, revision og granskning Granskning Betingelser HR: Beslutning om granskning træffes af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jf. SL 105 U: Dog gælder, at enhver kapitalejer kan anmode skifteretten om at udnævne granskningsmænd, hvis forslaget ikke støttes af det fornødne flertal, men dog opnår tilslutning fra mindst 25% af kapitalejerne Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter generalforsamlingen Inden skifteretten træffer beslutning skal selskabets ledelse og revisor have adgang til at udtale sig Hvis anmodningen tages til følge, fastsætter skifteretten antallet af granskningsmænd Forslaget om granskning skal fremgå af dagsordenen Der kan dog altid træffes beslutning om granskning på den ordinære generalforsamling, også selvom der ikke er fremsat forslag herom Det skal kunne påvises, at der bag ønsket om granskning ligger en rimelig ejerinteresse, som ikke tilfredsstilles på anden, mindre indgribende vis Granskningsmænd skal opfylde samme uafhængighedskrav som gælder for revisorer

23 Årsrapport, revision og granskning Granskning Granskningsmændene afgiver en skriftlig beretning til generalforsamlingen Skal fremlægges på selskabets kontor mindst 8 dage før afholdelse af GF Granskningsmændenes honorar betales af selskabet Fastsættes af skifteretten i de tilfælde, hvor skifteretten har udnævnt granskningsmændene efter anmodning fra minoritetsaktionærer Øvrige forhold Ikke alle uregelmæssigheder bør føre til en granskning Risiko for misbrug af granskningsinstituttet

24 UDBYTTE & GAVE

25 Udbytte og gave Baggrunden for udbyttereglerne Formålet med investering i selskaber er at opnå et økonomisk overskud, hvilket kan ske: i forbindelse med udbyttebetalinger (løbende overskudsdeling) i forbindelse med salg af andelene (realisation) i forbindelse med likvidation af selskabet, hvor der udloddes et likvidationsprovenu Selskabets udbyttepolitik har bl.a. betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde investorer Samtidig udgør udbyttebetaling en situation, hvor der trækkes midler ud af selskabet (som ved kapitalnedsættelse og likvidation), og SL indeholder derfor en række regler, der bl.a. har til formål at sikre, at udbyttebetalinger ikke vilkårligt udhuler selskabskapitalen

26 Udbytte og gave Generelt om udbytte Udbytte kan udloddes i form af: Ordinært udbytte, jf. SL 180 Ekstraordinært udbytte, jf. SL 182

27 Udbytte og gave Ordinært udbytte Generelt om ordinært udbytte Hjemmel: SL 180 Ordinært udbytte udloddes på grundlag af den seneste godkendte årsrapport, og spørgsmålet behandles på den ordinære generalforsamling i umiddelbar forlængelse af godkendelsen af årsrapporten DCLs forslag til, om og i givet fald hvor stort et beløb, der skal udloddes som ordinært udbytte, fremgår af årsrapporten Generalforsamlingen kan ikke beslutte at udlodde et højere beløb en foreslået af ledelsen (men derimod gerne et lavere beløb) DCL har dermed vetoret i relation til udlodning

28 Udbytte og gave Ordinært udbytte Betingelser for udlodning af ordinært udbytte Skal være indstillet eller tiltrådt af DCL til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling Skal ske på baggrund af den godkendte årsrapport Kan alene uddeles på grundlag af frie (disponible) reserver, jf. SL 180, stk. 1 Udbyttet må ikke overstige, hvad der forsvarligt under hensyn til selskabets og i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling, jf. ASL 179, stk. 2, 1. pkt.

29 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Generelt om ekstraordinært udbytte Hjemmel: SL 182 Bestemmelser om ekstraordinært udbytte blev indført i 2004 Formål: At give selskaber adgang til løbende at tilpasse deres kapitalstruktur efter selskabets behov samt skabe øget fleksibilitet Generalforsamlingen kan selv beslutte eller bemyndige DCL til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte Bemyndigelsen skal ikke optages i selskabets vedtægter Vedtagelseskrav: Simpelt flertal, jf. SL 105

30 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Hvilke midler kan udloddes som ekstraordinært udbytte? Midler, der kan udloddes som ordinært udbytte Overskud optjent i indeværende regnskabsår frem til datoen for mellembalancens udarbejdelse, medmindre disse beløb er uddelt, forbrugt eller bundet Frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i indeværende regnskabsår

31 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Betingelser for udlodning af ekstraordinært udbytte Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte skal optages i DCLs protokol, jf. SL 183, stk. 6 A/S ApS HR: Der skal vedlægges balance: enten 1) balancen fra seneste årsrapport eller 2) der udarbejdes en mellembalance, som skal undergives review af en revisor (medmindre selskabet ikke er underlagt revisionspligt) SL 183, stk. 1. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 2 HR: DCL vurderer selv om der er behov for at vedlægge balance jf. SL 183, stk.3, 1. pkt. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 3, 2. pkt. Der skal foreligge mindst én godkendt årsrapport, jf. 2. selskabsdirektiv art. 15, stk. 2, litra b Ved udlodning af andre værdier end kontante midler (fx værdipapirer eller andre aktiver) skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. SL 36 og 37

32 Udbytte og gave Øvrige forhold vedr. udbytte HR: Selskaber har ikke pligt til at betale udbytte, men fastsætter selv dets udbyttepolitik Selskabet kan ikke i fx vedtægterne forpligtes til at udbetale et vist minimumsbeløb U1: Selskabets vedtægter kan fastsætte, at DCL skal tilstræbe, at der hvert år betales udbytte med en given størrelse (fx 5% af selskabets overskud for det foregående regnskabsår), forudsat at selskabets økonomiske forhold og selskabslovgivningen i øvrigt tillader dette Anti-udsultningsbestemmelse DCL har fortsat vetoret (medmindre chikanøs udsultning) SL 180 og 182 En tilbageholdende udbyttepolitik vil i særlige tilfælde kunne være i strid med generalklausulen i SL 127 og 108, se fx U H U2: Tredjemand eller selskabets moderselskab garanterer, at selskabets (øvrige) kapitalejere modtager et vist mindstebeløb i udbytte hvert år, jf. U H

33 Udbytte og gave Særligt om præferenceaktier Det kan i selskabets vedtægter bestemmes, at visse andele har ret til at modtage forlods udbytte (= præferenceaktier) Præferenceretten knyttes til en bestemt kapitalklasse, jf. SL 45, 2. pkt. forudsætningsvis En præferenceret til at modtage forlods udbytte kan aldrig medføre et ubetinget krav på at modtage udbytte kun hvis selskabets økonomiske forhold tillader det og såfremt DCL i øvrigt indstiller udbyttet til udbetaling, kan præferenceretten håndhæves

34 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte HR: Beslutning om udbytte træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 U1: Vedtægterne stiller større krav til vedtagelse U2: Hvis beslutningen indebærer, at ikke alle kapitalejere modtager en forholdsmæssig del af udbyttet (skævdeling), skal beslutningen tiltrædes af samtlige de kapitalejere, hvis økonomiske rettigheder forringes, jf. SL 45, 1. pkt. Dette gælder også i tilfælde, hvor selskabet har flere kapitalklasser, idet SL 107, stk. 3 ikke finder anvendelse

35 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af kapitalklasser med præferencekapitalandele (uden for de tilfælde hvor der er tale om kapitalforhøjelse til fordel for en tredjemand) Beslutning om etablering af kapitalklasser (uden for tilfælde af kapitalforhøjelse) krav om samtykke fra samtlige de kapitalejere, hvis retsstilling forringes, jf. SL 45, 1. pkt. forudsætningsvist Hvis der allerede er etableret kapitalklasser i selskabet og der træffes beslutning om en vedtægtsændring, som indebærer ændring i en klasses ret til at modtage udbytte (fx ved at den anden klasse gives forlodsret) krav om 2/3 flertal til selve vedtægtsændringen, jf. SL 106, stk. 1, samt 2/3 flertal i den klasse hvis retsstilling forringes, jf. SL 107, stk. 3

36 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af ny kapitalklasse med præferencekapitalandle til fordel for tredjemand (forlodsret til udbytte) Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved fortegningsretten fraviges UP: krav om 2/3 flertal, jf. SL 106, stk. 1 (se 162, stk. 2.) PLUS Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved kapitalejernes ret til udbytte formindskes til fordel for andre end kapitalejernes og medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskab krav om 9/10 flertal, jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U: Generalklausulen i ASL 108 (væsentlig/åbenbart urimelig skævdeling)

37 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Forfaldstidspunkt HR: Udbyttet forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om at udlodde udbytte Udbytte betales til de, som er legitimeret over for selskabet til at modtage udbytte (fx via navnenotering eller forevisning af ihændehaveraktie) U1: Generalforsamlingen træffer bestemmelse om forfaldstidspunkt vedrørende det konkrete udbytte U2: Selskabets vedtægter regulerer spørgsmålet om forfaldstidspunkt vedrørende udlodning af udbytte

38 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Tilbagebetaling og hæftelse HR: Hvis udbetaling af udbytte er sket i strid med ASL, skal aktionærerne tilbagebetale de udbetalte beløb med tillæg af renter, jf. SL 194, stk. 1 U: Aktionæren var i god tro om udbetalingens lovlighed Fx hvor betingelserne i ASL ikke er opfyldt Fx hvor en betaling, som reelt udgør et udbytte, fremstår som en anden type disposition (fx konsulenthonorar) maskeret udbytte Her gælder tilbagebetalingspligten uanset modtagerens gode tro, jf. SL 194, stk. 1, 2. pkt., modsætningsvis Hvis de udbetalte beløb ikke kan hentes hos modtagerne, hæfter de personer, der har medvirket til beslutningen eller dennes gennemførelse, eller som har medvirket til opstillingen eller godkendelsen af den urigtige årsrapport efter de almindelige erstatningsregler, jf. SL 194

39 Udbytte og gave Generelt om gaver Der sondres traditionelt set mellem forretningsmæssigt motiverede bidrag og gaver Forretningsmæssigt motiverede bidrag Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) til formål eller projekter, som indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet Fx markedsføringstiltag, fratrædelsesordninger for selskabets direktion, frynsegoder til medarbejdere, gratialer samt lejlighedsgaver til jubilæer hos medarbejdere eller forretningsforbindelser, bidrag til politiske partier, etc. Gaver Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) uden at modtage vederlag herfor, og uden at dette er forretningsmæssigt motiveret Fx et pengebeløb, der gives til sociale, kulturelle eller humanitære formål

40 Udbytte og gave Forretningsmæssigt motiverede bidrag HR: Beslutninger om ydelse af forretningsmæssigt motiverede bidrag kan træffes af DCL Gælder også tilfælde, hvor der er tale om relativt store beløb DCL skal holde sig inden for rammerne af selskabets formålsbestemmelse og træffer i øvrigt beslutningen under sædvanligt ansvar U: Beslutningerne kan løftes op på generalforsamlingsniveau (simpelt flertal) Betingelser Bidraget er forretningsmæssigt motiveret Det skal med rimelighed kunne godtgøres, at bidraget indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet

41 Udbytte og gave Gaver HR: Beslutning om ydelse af gaver til almennyttige eller dermed ligestillede formål træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 195, 1. pkt., og 105 U1: Hvis betingelserne i SL 195 for at yde gaven ikke er opfyldt = krav 9/10-vedtagelse på GF jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U2: Hvis gavens værdi alene er af ringe betydning i forhold til selskabets økonomiske stilling, kan bestyrelsen træffe beslutning om at give gaven, jf. SL 195, 2. pkt. Betingelser Gaveelement (udslag af gavmildhed) ingen modydelse Ikke forretningsmæssigt motiveret Almennyttigt eller dermed ligestillet formål Det må anses for rimeligt at yde gaven, henset til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt (konkret vurdering)

42 Selskabsret advokat Nicholas Liebach

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere