Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v."

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

2 Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og gave m.v. JSC kap. 20 Spørgsmål

3 ÅRSRAPPORT, REVISION & GRANSKNING

4 Årsrapport, revision og granskning Pligten til at aflægge årsrapport Reglerne om regnskabsaflægges findes i ÅRL Alle erhvervsdrivende virksomheder har som UP pligt til at aflægge årsrapport, jf. ÅRL 1, stk. 1 Erhvervsdrivende : En virksomhed, der yder varer, rettigheder, pengemidler, tjeneste(-ydelser) eller lignende, som den normalt modtager vederlag for, jf. ASL 1, stk. 2 Aktie- og anpartsselskaber anses pr. definition for at være erhvervsdrivende, jf. ASL 1, stk. 2, 2. pkt. For koncerner skal der som UP udarbejdes koncernregnskab Koncernregnskabet skal vise koncernselskabernes aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, som om der var tale om én virksomhed, jf. ÅRL 115

5 Årsrapport, revision og granskning Formål og målgruppe Formål At give (eksterne) regnskabsbrugere et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat At større regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Herunder i relation til placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer, ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og fordelingen af virksomhedens ressourcer Målgruppe Bredt defineret i ÅRL Personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere (fx aktionærer eller anpartshavere), kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale (/skatte-)myndigheder, jf. ÅRL 12, stk. 2

6 Årsrapport, revision og granskning Begreber i ÅRL Generalklausulen Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling (dvs. aktiver, passiver, resultat m.v.), jf. ÅRL 11, stk. 1

7 Årsrapport, revision og granskning Grundlæggende forudsætninger for årsrapportens udarbejdelse Retvisende billede Klarhed og overskuelighed Ikke vildledende eller misvisende oplysninger + skemaer Realitet frem for formalitet Det afgørende er om virksomheden faktisk råder over aktivet (finansielt leasede aktiver) Væsentlighed Ikke oplysninger om irrelevante forhold Going concern Neutralitetsprincip Enhver transaktion skal angives, positiv som negativ Periodisering Værdiændringer skal indregnes i det regnskabsår, som de vedrører Konsistens Samme indregningsmetoder og målemetoder for samme forhold Bruttoværdiprincip Hver transaktion skal indregnes for sig Ikke modregne/udjævne Formel kontinuitet Primobalance for regnskabsåret skal svare til ultimobalance for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet Ikke ændring fra år til år af indregningsmetoder, opstilling, klassifikation m.v.

8 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne ÅRL opererer med en byggeklodsmodel, hvor der arbejdes med regnskabsklasser som er kategoriseret i A, B, C og D Regnskabsklasse A indeholder de mest basale krav, mens regnskabsklasse D er den mest omfattende En virksomhed, som omfattes af en bestemt regnskabsklasse, skal opfylde de krav, der gælder for den pågældende klasse

9 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne A B Årsrapporter afgivet frivilligt ÅRL 7, stk. 1, nr. 1 Årsrapporter for små virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 2 C Mellemstore og store virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 3 D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. ÅRL 7, stk. 1, nr. 4

10 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Årsregnskab Balance (størrelsen og sammensætningen af virksomhedens formue på balancedatoen) Resultatopgørelse (opgørelse af virksomhedens indtægter og udgifter i regnskabsåret) + egenkapitalopgørelse og evt. pengestrømsanalyse Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Redegørelse for omstændigheder af betydning for regnskabet, som ikke fremgår af balancen, resultatopgørelsen eller noterne Supplerende beretninger Miljøregnskab, etisk målsætning, socialt ansvar, corporate governance politik m.v.

11 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Balancen Indeholder oplysning om størrelsen og sammensætningen af selskabets formue Består af aktiver, forpligtelser og egenkapital Egenkapitalen = Forskellen mellem de indregnede aktiver og forpligtelser Passiver = Summen af egenkapital og indregnede forpligtelser AKTIVER PASSIVER Kapitalanvendelse Kapitalfremskaffelse/finansiering Definition Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden Definition Virksomhedens forpligtelser, dvs. de eksisterende pligter for virksomheder opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele Eksempler på aktiver Anlægsaktiver (fx fast ejendom og produktionsanlæg), råvarer, lagre, aktier og værdipapirer, goodwill, patenter, varemærker Eksempler på passiver Gæld, herunder udskudt skat, garantiforpligtelser, pensionsforpligtelser

12 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsåret Fastsættes i selskabets vedtægter, jf. SL 28, stk. 1, nr. 7 Regnskabsårets længde = 12 måneder (følger som regel kalenderåret, men kan også omfatte andre perioder) Selskabets første regnskabsår kan være kortere eller længere end 12 måneder (dog max 18 måneder) Ved omlægning af regnskabsåret må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder, jf. ÅRL 15, stk. 3, 1. pkt. Dog max 18 måneder ved etablering af koncernforhold, etablering af joint venture eller fusion Omlægningen skal begrundes, jf. ÅRL 13, stk. 3

13 Årsrapport, revision og granskning Aflæggelse, godkendelse og indsendelse af årsrapport Selskabets ledelse er ansvarlig for aflæggelse af selskabets årsrapport Bestyrelsen har det overordnede ansvar Direktionen (og selskabets medarbejdere) har ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten Det enkelte medlem af bestyrelsen/direktionen er ansvarlig for indholdet af årsrapporten efter de almindelige regler, jf. SL 361 Årsrapporten underskrives af ledelsen, revideres og underskrives af selskabets revisor, godkendes på generalforsamlingen og underskrives tillige af dirigenten Generalforsamlingen vedtager/godkender årsrapporten med simpelt flertal, jf. SL 105 Når generalforsamlingen er afholdt, skal årsrapporten uden ugrundet ophold indsendes til E&S (5 måneders frist for aktie- /anpartsselskaber, dog 4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber)

14 Årsrapport, revision og granskning Revisionspligt Årsrapporter skal som UP revideres af selskabets revisor, medmindre selskabet ikke er omfattet af revisionspligt Formål: At sikre, at årsrapporten tilføres troværdighed (imødegå egeninteresser hos ledelse, aktionærer m.v.) Revisor forsyner årsrapporten med en revisionspåtegning, hvorved revisor erklærer, om årsrapporten giver et retvisende billede

15 Årsrapport, revision og granskning Undtagelser fra revisionspligten I 2006 blev ÅRL ændret, hvorved revisionspligten blev reduceret, således at visse selskaber omfattet af regnskabsklasse B nu kan undlade at få deres årsrapporter revideret af revisor, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Selskabet skal i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke have overskredet to af følgende størrelser: (1) en balancesum på 1,5 mio. kr., (2) en nettoomsætning på 3 mio. kr., og (3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 personer Disse selskaber skal fortsat udarbejde og indsende årsrapporter, men kan undlade at få disse revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, medmindre selskabet træffer beslutning herom

16 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne og revisionspligt A Årsrapporter afgivet frivilligt Ikke revisionspligt B Årsrapporter for små virksomheder + Revisionspligt, dog undtagelser for visse virksomheder C Mellemstore og store virksomheder + Revisionspligt D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. + Revisionspligt

17 Årsrapport, revision og granskning Revision Revisionen indebærer, at der foretages en uafhængig og kritisk undersøgelse af det skriftlige materiale, der udgør årsrapporten, samt det regnskabs- og bogføringsmateriale, som årsrapporten hviler på Stikprøvekontrol Revisor udfører kontrollen på baggrund af bl.a. ÅRL og bogføringsloven samt en række bekendtgørelser, revisionsstandarder og principper m.v.

18 Årsrapport, revision og granskning Revisionspåtegningen Revisors kontrol munder ud i, at revisor afgiver en revisionspåtegning, som indeholder: (1) en identifikation af det regnskab, der er revideret, herunder hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt (regnskabsklasse (2) en omtale af at regnskabet (der er udarbejdet af ledelsen) er revideret (3) en omtale af den udførte revision, herunder formål og karakter (4) forbehold eller oplysning om, at revisionspåtegningen er uden forbehold (5) en konklusion vedr. den udførte revision (6) eventuelle supplerende oplysninger

19 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Offentlighedens tillidsrepræsentant Krav om uafhængighed Kan være en enkeltperson (revisor) eller et revisionsselskab Vælges på generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 Minoritetsrevisor: En minoritet på mindst 10% af selskabskapitalen kan kræve valg af yderligere 1 revisor, jf SL 144, stk. 2.

20 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Ingen tidsbegrænsning på valgperiode (men genvælges som regel hvert år på den ordinære generalforsamling) For minoritetsrevisorer skal der tages stilling til genvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling Kan til enhver tid fratræde (under iagttagelse af reglerne om god revisorskik), og kan afsættes af dem, som har valgt ham Hvis der ikke er udpeget nogen suppleant for revisor, må DCL indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny revisor Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, som har pligt til at oplyse om årsagen til sin fratræden

21 Årsrapport, revision og granskning Granskning Hvis en kapitalejer har en formodning om, at selskabets ledelse eller stiftere har ageret uretmæssigt, men uden at have den fornødne klarhed over selskabets forhold (fx fordi ledelsen ikke ønsker at udlevere dokumenter eller oplysninger), kan kapitalejeren under visse forudsætninger forlange en granskning Granskning = En undersøgelse af visse nærmere angivne forhold vedrørende selskabets forvaltning eller af visse regnskaber, jf. SL 150

22 Årsrapport, revision og granskning Granskning Betingelser HR: Beslutning om granskning træffes af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jf. SL 105 U: Dog gælder, at enhver kapitalejer kan anmode skifteretten om at udnævne granskningsmænd, hvis forslaget ikke støttes af det fornødne flertal, men dog opnår tilslutning fra mindst 25% af kapitalejerne Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter generalforsamlingen Inden skifteretten træffer beslutning skal selskabets ledelse og revisor have adgang til at udtale sig Hvis anmodningen tages til følge, fastsætter skifteretten antallet af granskningsmænd Forslaget om granskning skal fremgå af dagsordenen Der kan dog altid træffes beslutning om granskning på den ordinære generalforsamling, også selvom der ikke er fremsat forslag herom Det skal kunne påvises, at der bag ønsket om granskning ligger en rimelig ejerinteresse, som ikke tilfredsstilles på anden, mindre indgribende vis Granskningsmænd skal opfylde samme uafhængighedskrav som gælder for revisorer

23 Årsrapport, revision og granskning Granskning Granskningsmændene afgiver en skriftlig beretning til generalforsamlingen Skal fremlægges på selskabets kontor mindst 8 dage før afholdelse af GF Granskningsmændenes honorar betales af selskabet Fastsættes af skifteretten i de tilfælde, hvor skifteretten har udnævnt granskningsmændene efter anmodning fra minoritetsaktionærer Øvrige forhold Ikke alle uregelmæssigheder bør føre til en granskning Risiko for misbrug af granskningsinstituttet

24 UDBYTTE & GAVE

25 Udbytte og gave Baggrunden for udbyttereglerne Formålet med investering i selskaber er at opnå et økonomisk overskud, hvilket kan ske: i forbindelse med udbyttebetalinger (løbende overskudsdeling) i forbindelse med salg af andelene (realisation) i forbindelse med likvidation af selskabet, hvor der udloddes et likvidationsprovenu Selskabets udbyttepolitik har bl.a. betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde investorer Samtidig udgør udbyttebetaling en situation, hvor der trækkes midler ud af selskabet (som ved kapitalnedsættelse og likvidation), og SL indeholder derfor en række regler, der bl.a. har til formål at sikre, at udbyttebetalinger ikke vilkårligt udhuler selskabskapitalen

26 Udbytte og gave Generelt om udbytte Udbytte kan udloddes i form af: Ordinært udbytte, jf. SL 180 Ekstraordinært udbytte, jf. SL 182

27 Udbytte og gave Ordinært udbytte Generelt om ordinært udbytte Hjemmel: SL 180 Ordinært udbytte udloddes på grundlag af den seneste godkendte årsrapport, og spørgsmålet behandles på den ordinære generalforsamling i umiddelbar forlængelse af godkendelsen af årsrapporten DCLs forslag til, om og i givet fald hvor stort et beløb, der skal udloddes som ordinært udbytte, fremgår af årsrapporten Generalforsamlingen kan ikke beslutte at udlodde et højere beløb en foreslået af ledelsen (men derimod gerne et lavere beløb) DCL har dermed vetoret i relation til udlodning

28 Udbytte og gave Ordinært udbytte Betingelser for udlodning af ordinært udbytte Skal være indstillet eller tiltrådt af DCL til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling Skal ske på baggrund af den godkendte årsrapport Kan alene uddeles på grundlag af frie (disponible) reserver, jf. SL 180, stk. 1 Udbyttet må ikke overstige, hvad der forsvarligt under hensyn til selskabets og i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling, jf. ASL 179, stk. 2, 1. pkt.

29 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Generelt om ekstraordinært udbytte Hjemmel: SL 182 Bestemmelser om ekstraordinært udbytte blev indført i 2004 Formål: At give selskaber adgang til løbende at tilpasse deres kapitalstruktur efter selskabets behov samt skabe øget fleksibilitet Generalforsamlingen kan selv beslutte eller bemyndige DCL til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte Bemyndigelsen skal ikke optages i selskabets vedtægter Vedtagelseskrav: Simpelt flertal, jf. SL 105

30 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Hvilke midler kan udloddes som ekstraordinært udbytte? Midler, der kan udloddes som ordinært udbytte Overskud optjent i indeværende regnskabsår frem til datoen for mellembalancens udarbejdelse, medmindre disse beløb er uddelt, forbrugt eller bundet Frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i indeværende regnskabsår

31 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Betingelser for udlodning af ekstraordinært udbytte Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte skal optages i DCLs protokol, jf. SL 183, stk. 6 A/S ApS HR: Der skal vedlægges balance: enten 1) balancen fra seneste årsrapport eller 2) der udarbejdes en mellembalance, som skal undergives review af en revisor (medmindre selskabet ikke er underlagt revisionspligt) SL 183, stk. 1. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 2 HR: DCL vurderer selv om der er behov for at vedlægge balance jf. SL 183, stk.3, 1. pkt. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 3, 2. pkt. Der skal foreligge mindst én godkendt årsrapport, jf. 2. selskabsdirektiv art. 15, stk. 2, litra b Ved udlodning af andre værdier end kontante midler (fx værdipapirer eller andre aktiver) skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. SL 36 og 37

32 Udbytte og gave Øvrige forhold vedr. udbytte HR: Selskaber har ikke pligt til at betale udbytte, men fastsætter selv dets udbyttepolitik Selskabet kan ikke i fx vedtægterne forpligtes til at udbetale et vist minimumsbeløb U1: Selskabets vedtægter kan fastsætte, at DCL skal tilstræbe, at der hvert år betales udbytte med en given størrelse (fx 5% af selskabets overskud for det foregående regnskabsår), forudsat at selskabets økonomiske forhold og selskabslovgivningen i øvrigt tillader dette Anti-udsultningsbestemmelse DCL har fortsat vetoret (medmindre chikanøs udsultning) SL 180 og 182 En tilbageholdende udbyttepolitik vil i særlige tilfælde kunne være i strid med generalklausulen i SL 127 og 108, se fx U H U2: Tredjemand eller selskabets moderselskab garanterer, at selskabets (øvrige) kapitalejere modtager et vist mindstebeløb i udbytte hvert år, jf. U H

33 Udbytte og gave Særligt om præferenceaktier Det kan i selskabets vedtægter bestemmes, at visse andele har ret til at modtage forlods udbytte (= præferenceaktier) Præferenceretten knyttes til en bestemt kapitalklasse, jf. SL 45, 2. pkt. forudsætningsvis En præferenceret til at modtage forlods udbytte kan aldrig medføre et ubetinget krav på at modtage udbytte kun hvis selskabets økonomiske forhold tillader det og såfremt DCL i øvrigt indstiller udbyttet til udbetaling, kan præferenceretten håndhæves

34 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte HR: Beslutning om udbytte træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 U1: Vedtægterne stiller større krav til vedtagelse U2: Hvis beslutningen indebærer, at ikke alle kapitalejere modtager en forholdsmæssig del af udbyttet (skævdeling), skal beslutningen tiltrædes af samtlige de kapitalejere, hvis økonomiske rettigheder forringes, jf. SL 45, 1. pkt. Dette gælder også i tilfælde, hvor selskabet har flere kapitalklasser, idet SL 107, stk. 3 ikke finder anvendelse

35 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af kapitalklasser med præferencekapitalandele (uden for de tilfælde hvor der er tale om kapitalforhøjelse til fordel for en tredjemand) Beslutning om etablering af kapitalklasser (uden for tilfælde af kapitalforhøjelse) krav om samtykke fra samtlige de kapitalejere, hvis retsstilling forringes, jf. SL 45, 1. pkt. forudsætningsvist Hvis der allerede er etableret kapitalklasser i selskabet og der træffes beslutning om en vedtægtsændring, som indebærer ændring i en klasses ret til at modtage udbytte (fx ved at den anden klasse gives forlodsret) krav om 2/3 flertal til selve vedtægtsændringen, jf. SL 106, stk. 1, samt 2/3 flertal i den klasse hvis retsstilling forringes, jf. SL 107, stk. 3

36 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af ny kapitalklasse med præferencekapitalandle til fordel for tredjemand (forlodsret til udbytte) Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved fortegningsretten fraviges UP: krav om 2/3 flertal, jf. SL 106, stk. 1 (se 162, stk. 2.) PLUS Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved kapitalejernes ret til udbytte formindskes til fordel for andre end kapitalejernes og medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskab krav om 9/10 flertal, jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U: Generalklausulen i ASL 108 (væsentlig/åbenbart urimelig skævdeling)

37 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Forfaldstidspunkt HR: Udbyttet forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om at udlodde udbytte Udbytte betales til de, som er legitimeret over for selskabet til at modtage udbytte (fx via navnenotering eller forevisning af ihændehaveraktie) U1: Generalforsamlingen træffer bestemmelse om forfaldstidspunkt vedrørende det konkrete udbytte U2: Selskabets vedtægter regulerer spørgsmålet om forfaldstidspunkt vedrørende udlodning af udbytte

38 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Tilbagebetaling og hæftelse HR: Hvis udbetaling af udbytte er sket i strid med ASL, skal aktionærerne tilbagebetale de udbetalte beløb med tillæg af renter, jf. SL 194, stk. 1 U: Aktionæren var i god tro om udbetalingens lovlighed Fx hvor betingelserne i ASL ikke er opfyldt Fx hvor en betaling, som reelt udgør et udbytte, fremstår som en anden type disposition (fx konsulenthonorar) maskeret udbytte Her gælder tilbagebetalingspligten uanset modtagerens gode tro, jf. SL 194, stk. 1, 2. pkt., modsætningsvis Hvis de udbetalte beløb ikke kan hentes hos modtagerne, hæfter de personer, der har medvirket til beslutningen eller dennes gennemførelse, eller som har medvirket til opstillingen eller godkendelsen af den urigtige årsrapport efter de almindelige erstatningsregler, jf. SL 194

39 Udbytte og gave Generelt om gaver Der sondres traditionelt set mellem forretningsmæssigt motiverede bidrag og gaver Forretningsmæssigt motiverede bidrag Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) til formål eller projekter, som indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet Fx markedsføringstiltag, fratrædelsesordninger for selskabets direktion, frynsegoder til medarbejdere, gratialer samt lejlighedsgaver til jubilæer hos medarbejdere eller forretningsforbindelser, bidrag til politiske partier, etc. Gaver Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) uden at modtage vederlag herfor, og uden at dette er forretningsmæssigt motiveret Fx et pengebeløb, der gives til sociale, kulturelle eller humanitære formål

40 Udbytte og gave Forretningsmæssigt motiverede bidrag HR: Beslutninger om ydelse af forretningsmæssigt motiverede bidrag kan træffes af DCL Gælder også tilfælde, hvor der er tale om relativt store beløb DCL skal holde sig inden for rammerne af selskabets formålsbestemmelse og træffer i øvrigt beslutningen under sædvanligt ansvar U: Beslutningerne kan løftes op på generalforsamlingsniveau (simpelt flertal) Betingelser Bidraget er forretningsmæssigt motiveret Det skal med rimelighed kunne godtgøres, at bidraget indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet

41 Udbytte og gave Gaver HR: Beslutning om ydelse af gaver til almennyttige eller dermed ligestillede formål træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 195, 1. pkt., og 105 U1: Hvis betingelserne i SL 195 for at yde gaven ikke er opfyldt = krav 9/10-vedtagelse på GF jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U2: Hvis gavens værdi alene er af ringe betydning i forhold til selskabets økonomiske stilling, kan bestyrelsen træffe beslutning om at give gaven, jf. SL 195, 2. pkt. Betingelser Gaveelement (udslag af gavmildhed) ingen modydelse Ikke forretningsmæssigt motiveret Almennyttigt eller dermed ligestillet formål Det må anses for rimeligt at yde gaven, henset til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt (konkret vurdering)

42 Selskabsret advokat Nicholas Liebach

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere