Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v."

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

2 Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og gave m.v. JSC kap. 20 Spørgsmål

3 ÅRSRAPPORT, REVISION & GRANSKNING

4 Årsrapport, revision og granskning Pligten til at aflægge årsrapport Reglerne om regnskabsaflægges findes i ÅRL Alle erhvervsdrivende virksomheder har som UP pligt til at aflægge årsrapport, jf. ÅRL 1, stk. 1 Erhvervsdrivende : En virksomhed, der yder varer, rettigheder, pengemidler, tjeneste(-ydelser) eller lignende, som den normalt modtager vederlag for, jf. ASL 1, stk. 2 Aktie- og anpartsselskaber anses pr. definition for at være erhvervsdrivende, jf. ASL 1, stk. 2, 2. pkt. For koncerner skal der som UP udarbejdes koncernregnskab Koncernregnskabet skal vise koncernselskabernes aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, som om der var tale om én virksomhed, jf. ÅRL 115

5 Årsrapport, revision og granskning Formål og målgruppe Formål At give (eksterne) regnskabsbrugere et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat At større regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Herunder i relation til placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer, ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og fordelingen af virksomhedens ressourcer Målgruppe Bredt defineret i ÅRL Personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere (fx aktionærer eller anpartshavere), kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale (/skatte-)myndigheder, jf. ÅRL 12, stk. 2

6 Årsrapport, revision og granskning Begreber i ÅRL Generalklausulen Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling (dvs. aktiver, passiver, resultat m.v.), jf. ÅRL 11, stk. 1

7 Årsrapport, revision og granskning Grundlæggende forudsætninger for årsrapportens udarbejdelse Retvisende billede Klarhed og overskuelighed Ikke vildledende eller misvisende oplysninger + skemaer Realitet frem for formalitet Det afgørende er om virksomheden faktisk råder over aktivet (finansielt leasede aktiver) Væsentlighed Ikke oplysninger om irrelevante forhold Going concern Neutralitetsprincip Enhver transaktion skal angives, positiv som negativ Periodisering Værdiændringer skal indregnes i det regnskabsår, som de vedrører Konsistens Samme indregningsmetoder og målemetoder for samme forhold Bruttoværdiprincip Hver transaktion skal indregnes for sig Ikke modregne/udjævne Formel kontinuitet Primobalance for regnskabsåret skal svare til ultimobalance for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet Ikke ændring fra år til år af indregningsmetoder, opstilling, klassifikation m.v.

8 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne ÅRL opererer med en byggeklodsmodel, hvor der arbejdes med regnskabsklasser som er kategoriseret i A, B, C og D Regnskabsklasse A indeholder de mest basale krav, mens regnskabsklasse D er den mest omfattende En virksomhed, som omfattes af en bestemt regnskabsklasse, skal opfylde de krav, der gælder for den pågældende klasse

9 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne A B Årsrapporter afgivet frivilligt ÅRL 7, stk. 1, nr. 1 Årsrapporter for små virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 2 C Mellemstore og store virksomheder ÅRL 7, stk. 1, nr. 3 D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. ÅRL 7, stk. 1, nr. 4

10 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Årsregnskab Balance (størrelsen og sammensætningen af virksomhedens formue på balancedatoen) Resultatopgørelse (opgørelse af virksomhedens indtægter og udgifter i regnskabsåret) + egenkapitalopgørelse og evt. pengestrømsanalyse Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Redegørelse for omstændigheder af betydning for regnskabet, som ikke fremgår af balancen, resultatopgørelsen eller noterne Supplerende beretninger Miljøregnskab, etisk målsætning, socialt ansvar, corporate governance politik m.v.

11 Årsrapport, revision og granskning Årsrapportens bestanddele Balancen Indeholder oplysning om størrelsen og sammensætningen af selskabets formue Består af aktiver, forpligtelser og egenkapital Egenkapitalen = Forskellen mellem de indregnede aktiver og forpligtelser Passiver = Summen af egenkapital og indregnede forpligtelser AKTIVER PASSIVER Kapitalanvendelse Kapitalfremskaffelse/finansiering Definition Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden Definition Virksomhedens forpligtelser, dvs. de eksisterende pligter for virksomheder opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele Eksempler på aktiver Anlægsaktiver (fx fast ejendom og produktionsanlæg), råvarer, lagre, aktier og værdipapirer, goodwill, patenter, varemærker Eksempler på passiver Gæld, herunder udskudt skat, garantiforpligtelser, pensionsforpligtelser

12 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsåret Fastsættes i selskabets vedtægter, jf. SL 28, stk. 1, nr. 7 Regnskabsårets længde = 12 måneder (følger som regel kalenderåret, men kan også omfatte andre perioder) Selskabets første regnskabsår kan være kortere eller længere end 12 måneder (dog max 18 måneder) Ved omlægning af regnskabsåret må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder, jf. ÅRL 15, stk. 3, 1. pkt. Dog max 18 måneder ved etablering af koncernforhold, etablering af joint venture eller fusion Omlægningen skal begrundes, jf. ÅRL 13, stk. 3

13 Årsrapport, revision og granskning Aflæggelse, godkendelse og indsendelse af årsrapport Selskabets ledelse er ansvarlig for aflæggelse af selskabets årsrapport Bestyrelsen har det overordnede ansvar Direktionen (og selskabets medarbejdere) har ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten Det enkelte medlem af bestyrelsen/direktionen er ansvarlig for indholdet af årsrapporten efter de almindelige regler, jf. SL 361 Årsrapporten underskrives af ledelsen, revideres og underskrives af selskabets revisor, godkendes på generalforsamlingen og underskrives tillige af dirigenten Generalforsamlingen vedtager/godkender årsrapporten med simpelt flertal, jf. SL 105 Når generalforsamlingen er afholdt, skal årsrapporten uden ugrundet ophold indsendes til E&S (5 måneders frist for aktie- /anpartsselskaber, dog 4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber)

14 Årsrapport, revision og granskning Revisionspligt Årsrapporter skal som UP revideres af selskabets revisor, medmindre selskabet ikke er omfattet af revisionspligt Formål: At sikre, at årsrapporten tilføres troværdighed (imødegå egeninteresser hos ledelse, aktionærer m.v.) Revisor forsyner årsrapporten med en revisionspåtegning, hvorved revisor erklærer, om årsrapporten giver et retvisende billede

15 Årsrapport, revision og granskning Undtagelser fra revisionspligten I 2006 blev ÅRL ændret, hvorved revisionspligten blev reduceret, således at visse selskaber omfattet af regnskabsklasse B nu kan undlade at få deres årsrapporter revideret af revisor, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Selskabet skal i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke have overskredet to af følgende størrelser: (1) en balancesum på 1,5 mio. kr., (2) en nettoomsætning på 3 mio. kr., og (3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 personer Disse selskaber skal fortsat udarbejde og indsende årsrapporter, men kan undlade at få disse revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, medmindre selskabet træffer beslutning herom

16 Årsrapport, revision og granskning Regnskabsklasserne og revisionspligt A Årsrapporter afgivet frivilligt Ikke revisionspligt B Årsrapporter for små virksomheder + Revisionspligt, dog undtagelser for visse virksomheder C Mellemstore og store virksomheder + Revisionspligt D Børsnoterede og statslige aktieselskaber m.v. + Revisionspligt

17 Årsrapport, revision og granskning Revision Revisionen indebærer, at der foretages en uafhængig og kritisk undersøgelse af det skriftlige materiale, der udgør årsrapporten, samt det regnskabs- og bogføringsmateriale, som årsrapporten hviler på Stikprøvekontrol Revisor udfører kontrollen på baggrund af bl.a. ÅRL og bogføringsloven samt en række bekendtgørelser, revisionsstandarder og principper m.v.

18 Årsrapport, revision og granskning Revisionspåtegningen Revisors kontrol munder ud i, at revisor afgiver en revisionspåtegning, som indeholder: (1) en identifikation af det regnskab, der er revideret, herunder hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt (regnskabsklasse (2) en omtale af at regnskabet (der er udarbejdet af ledelsen) er revideret (3) en omtale af den udførte revision, herunder formål og karakter (4) forbehold eller oplysning om, at revisionspåtegningen er uden forbehold (5) en konklusion vedr. den udførte revision (6) eventuelle supplerende oplysninger

19 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Offentlighedens tillidsrepræsentant Krav om uafhængighed Kan være en enkeltperson (revisor) eller et revisionsselskab Vælges på generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 Minoritetsrevisor: En minoritet på mindst 10% af selskabskapitalen kan kræve valg af yderligere 1 revisor, jf SL 144, stk. 2.

20 Årsrapport, revision og granskning Kravene til revisor Ingen tidsbegrænsning på valgperiode (men genvælges som regel hvert år på den ordinære generalforsamling) For minoritetsrevisorer skal der tages stilling til genvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling Kan til enhver tid fratræde (under iagttagelse af reglerne om god revisorskik), og kan afsættes af dem, som har valgt ham Hvis der ikke er udpeget nogen suppleant for revisor, må DCL indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny revisor Den tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende revisor, som har pligt til at oplyse om årsagen til sin fratræden

21 Årsrapport, revision og granskning Granskning Hvis en kapitalejer har en formodning om, at selskabets ledelse eller stiftere har ageret uretmæssigt, men uden at have den fornødne klarhed over selskabets forhold (fx fordi ledelsen ikke ønsker at udlevere dokumenter eller oplysninger), kan kapitalejeren under visse forudsætninger forlange en granskning Granskning = En undersøgelse af visse nærmere angivne forhold vedrørende selskabets forvaltning eller af visse regnskaber, jf. SL 150

22 Årsrapport, revision og granskning Granskning Betingelser HR: Beslutning om granskning træffes af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jf. SL 105 U: Dog gælder, at enhver kapitalejer kan anmode skifteretten om at udnævne granskningsmænd, hvis forslaget ikke støttes af det fornødne flertal, men dog opnår tilslutning fra mindst 25% af kapitalejerne Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter generalforsamlingen Inden skifteretten træffer beslutning skal selskabets ledelse og revisor have adgang til at udtale sig Hvis anmodningen tages til følge, fastsætter skifteretten antallet af granskningsmænd Forslaget om granskning skal fremgå af dagsordenen Der kan dog altid træffes beslutning om granskning på den ordinære generalforsamling, også selvom der ikke er fremsat forslag herom Det skal kunne påvises, at der bag ønsket om granskning ligger en rimelig ejerinteresse, som ikke tilfredsstilles på anden, mindre indgribende vis Granskningsmænd skal opfylde samme uafhængighedskrav som gælder for revisorer

23 Årsrapport, revision og granskning Granskning Granskningsmændene afgiver en skriftlig beretning til generalforsamlingen Skal fremlægges på selskabets kontor mindst 8 dage før afholdelse af GF Granskningsmændenes honorar betales af selskabet Fastsættes af skifteretten i de tilfælde, hvor skifteretten har udnævnt granskningsmændene efter anmodning fra minoritetsaktionærer Øvrige forhold Ikke alle uregelmæssigheder bør føre til en granskning Risiko for misbrug af granskningsinstituttet

24 UDBYTTE & GAVE

25 Udbytte og gave Baggrunden for udbyttereglerne Formålet med investering i selskaber er at opnå et økonomisk overskud, hvilket kan ske: i forbindelse med udbyttebetalinger (løbende overskudsdeling) i forbindelse med salg af andelene (realisation) i forbindelse med likvidation af selskabet, hvor der udloddes et likvidationsprovenu Selskabets udbyttepolitik har bl.a. betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde investorer Samtidig udgør udbyttebetaling en situation, hvor der trækkes midler ud af selskabet (som ved kapitalnedsættelse og likvidation), og SL indeholder derfor en række regler, der bl.a. har til formål at sikre, at udbyttebetalinger ikke vilkårligt udhuler selskabskapitalen

26 Udbytte og gave Generelt om udbytte Udbytte kan udloddes i form af: Ordinært udbytte, jf. SL 180 Ekstraordinært udbytte, jf. SL 182

27 Udbytte og gave Ordinært udbytte Generelt om ordinært udbytte Hjemmel: SL 180 Ordinært udbytte udloddes på grundlag af den seneste godkendte årsrapport, og spørgsmålet behandles på den ordinære generalforsamling i umiddelbar forlængelse af godkendelsen af årsrapporten DCLs forslag til, om og i givet fald hvor stort et beløb, der skal udloddes som ordinært udbytte, fremgår af årsrapporten Generalforsamlingen kan ikke beslutte at udlodde et højere beløb en foreslået af ledelsen (men derimod gerne et lavere beløb) DCL har dermed vetoret i relation til udlodning

28 Udbytte og gave Ordinært udbytte Betingelser for udlodning af ordinært udbytte Skal være indstillet eller tiltrådt af DCL til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling Skal ske på baggrund af den godkendte årsrapport Kan alene uddeles på grundlag af frie (disponible) reserver, jf. SL 180, stk. 1 Udbyttet må ikke overstige, hvad der forsvarligt under hensyn til selskabets og i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling, jf. ASL 179, stk. 2, 1. pkt.

29 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Generelt om ekstraordinært udbytte Hjemmel: SL 182 Bestemmelser om ekstraordinært udbytte blev indført i 2004 Formål: At give selskaber adgang til løbende at tilpasse deres kapitalstruktur efter selskabets behov samt skabe øget fleksibilitet Generalforsamlingen kan selv beslutte eller bemyndige DCL til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte Bemyndigelsen skal ikke optages i selskabets vedtægter Vedtagelseskrav: Simpelt flertal, jf. SL 105

30 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Hvilke midler kan udloddes som ekstraordinært udbytte? Midler, der kan udloddes som ordinært udbytte Overskud optjent i indeværende regnskabsår frem til datoen for mellembalancens udarbejdelse, medmindre disse beløb er uddelt, forbrugt eller bundet Frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i indeværende regnskabsår

31 Udbytte og gave Ekstraordinært udbytte Betingelser for udlodning af ekstraordinært udbytte Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte skal optages i DCLs protokol, jf. SL 183, stk. 6 A/S ApS HR: Der skal vedlægges balance: enten 1) balancen fra seneste årsrapport eller 2) der udarbejdes en mellembalance, som skal undergives review af en revisor (medmindre selskabet ikke er underlagt revisionspligt) SL 183, stk. 1. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 2 HR: DCL vurderer selv om der er behov for at vedlægge balance jf. SL 183, stk.3, 1. pkt. U: Hvis udbyttebeslutningen træffes mere end 6 mdr. efter balancedagen i senest godkendte årsrapport, skal der udarbejdes mellembalance, jf. SL 183, stk. 3, 2. pkt. Der skal foreligge mindst én godkendt årsrapport, jf. 2. selskabsdirektiv art. 15, stk. 2, litra b Ved udlodning af andre værdier end kontante midler (fx værdipapirer eller andre aktiver) skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. SL 36 og 37

32 Udbytte og gave Øvrige forhold vedr. udbytte HR: Selskaber har ikke pligt til at betale udbytte, men fastsætter selv dets udbyttepolitik Selskabet kan ikke i fx vedtægterne forpligtes til at udbetale et vist minimumsbeløb U1: Selskabets vedtægter kan fastsætte, at DCL skal tilstræbe, at der hvert år betales udbytte med en given størrelse (fx 5% af selskabets overskud for det foregående regnskabsår), forudsat at selskabets økonomiske forhold og selskabslovgivningen i øvrigt tillader dette Anti-udsultningsbestemmelse DCL har fortsat vetoret (medmindre chikanøs udsultning) SL 180 og 182 En tilbageholdende udbyttepolitik vil i særlige tilfælde kunne være i strid med generalklausulen i SL 127 og 108, se fx U H U2: Tredjemand eller selskabets moderselskab garanterer, at selskabets (øvrige) kapitalejere modtager et vist mindstebeløb i udbytte hvert år, jf. U H

33 Udbytte og gave Særligt om præferenceaktier Det kan i selskabets vedtægter bestemmes, at visse andele har ret til at modtage forlods udbytte (= præferenceaktier) Præferenceretten knyttes til en bestemt kapitalklasse, jf. SL 45, 2. pkt. forudsætningsvis En præferenceret til at modtage forlods udbytte kan aldrig medføre et ubetinget krav på at modtage udbytte kun hvis selskabets økonomiske forhold tillader det og såfremt DCL i øvrigt indstiller udbyttet til udbetaling, kan præferenceretten håndhæves

34 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte HR: Beslutning om udbytte træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105 U1: Vedtægterne stiller større krav til vedtagelse U2: Hvis beslutningen indebærer, at ikke alle kapitalejere modtager en forholdsmæssig del af udbyttet (skævdeling), skal beslutningen tiltrædes af samtlige de kapitalejere, hvis økonomiske rettigheder forringes, jf. SL 45, 1. pkt. Dette gælder også i tilfælde, hvor selskabet har flere kapitalklasser, idet SL 107, stk. 3 ikke finder anvendelse

35 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af kapitalklasser med præferencekapitalandele (uden for de tilfælde hvor der er tale om kapitalforhøjelse til fordel for en tredjemand) Beslutning om etablering af kapitalklasser (uden for tilfælde af kapitalforhøjelse) krav om samtykke fra samtlige de kapitalejere, hvis retsstilling forringes, jf. SL 45, 1. pkt. forudsætningsvist Hvis der allerede er etableret kapitalklasser i selskabet og der træffes beslutning om en vedtægtsændring, som indebærer ændring i en klasses ret til at modtage udbytte (fx ved at den anden klasse gives forlodsret) krav om 2/3 flertal til selve vedtægtsændringen, jf. SL 106, stk. 1, samt 2/3 flertal i den klasse hvis retsstilling forringes, jf. SL 107, stk. 3

36 Udbytte og gave Vedtagelseskrav til udbytte Særligt vedrørende etablering af ny kapitalklasse med præferencekapitalandle til fordel for tredjemand (forlodsret til udbytte) Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved fortegningsretten fraviges UP: krav om 2/3 flertal, jf. SL 106, stk. 1 (se 162, stk. 2.) PLUS Kapitalforhøjelse til fordel for tredjemand, hvorved kapitalejernes ret til udbytte formindskes til fordel for andre end kapitalejernes og medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskab krav om 9/10 flertal, jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U: Generalklausulen i ASL 108 (væsentlig/åbenbart urimelig skævdeling)

37 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Forfaldstidspunkt HR: Udbyttet forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om at udlodde udbytte Udbytte betales til de, som er legitimeret over for selskabet til at modtage udbytte (fx via navnenotering eller forevisning af ihændehaveraktie) U1: Generalforsamlingen træffer bestemmelse om forfaldstidspunkt vedrørende det konkrete udbytte U2: Selskabets vedtægter regulerer spørgsmålet om forfaldstidspunkt vedrørende udlodning af udbytte

38 Udbytte og gave Forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og hæftelse Tilbagebetaling og hæftelse HR: Hvis udbetaling af udbytte er sket i strid med ASL, skal aktionærerne tilbagebetale de udbetalte beløb med tillæg af renter, jf. SL 194, stk. 1 U: Aktionæren var i god tro om udbetalingens lovlighed Fx hvor betingelserne i ASL ikke er opfyldt Fx hvor en betaling, som reelt udgør et udbytte, fremstår som en anden type disposition (fx konsulenthonorar) maskeret udbytte Her gælder tilbagebetalingspligten uanset modtagerens gode tro, jf. SL 194, stk. 1, 2. pkt., modsætningsvis Hvis de udbetalte beløb ikke kan hentes hos modtagerne, hæfter de personer, der har medvirket til beslutningen eller dennes gennemførelse, eller som har medvirket til opstillingen eller godkendelsen af den urigtige årsrapport efter de almindelige erstatningsregler, jf. SL 194

39 Udbytte og gave Generelt om gaver Der sondres traditionelt set mellem forretningsmæssigt motiverede bidrag og gaver Forretningsmæssigt motiverede bidrag Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) til formål eller projekter, som indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet Fx markedsføringstiltag, fratrædelsesordninger for selskabets direktion, frynsegoder til medarbejdere, gratialer samt lejlighedsgaver til jubilæer hos medarbejdere eller forretningsforbindelser, bidrag til politiske partier, etc. Gaver Selskabet yder et bidrag (i form af kontanter eller aktiver) uden at modtage vederlag herfor, og uden at dette er forretningsmæssigt motiveret Fx et pengebeløb, der gives til sociale, kulturelle eller humanitære formål

40 Udbytte og gave Forretningsmæssigt motiverede bidrag HR: Beslutninger om ydelse af forretningsmæssigt motiverede bidrag kan træffes af DCL Gælder også tilfælde, hvor der er tale om relativt store beløb DCL skal holde sig inden for rammerne af selskabets formålsbestemmelse og træffer i øvrigt beslutningen under sædvanligt ansvar U: Beslutningerne kan løftes op på generalforsamlingsniveau (simpelt flertal) Betingelser Bidraget er forretningsmæssigt motiveret Det skal med rimelighed kunne godtgøres, at bidraget indirekte eller på længere sigt kan antages at føre til fordele for selskabet

41 Udbytte og gave Gaver HR: Beslutning om ydelse af gaver til almennyttige eller dermed ligestillede formål træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 195, 1. pkt., og 105 U1: Hvis betingelserne i SL 195 for at yde gaven ikke er opfyldt = krav 9/10-vedtagelse på GF jf. SL 107, stk. 2, nr. 1. U2: Hvis gavens værdi alene er af ringe betydning i forhold til selskabets økonomiske stilling, kan bestyrelsen træffe beslutning om at give gaven, jf. SL 195, 2. pkt. Betingelser Gaveelement (udslag af gavmildhed) ingen modydelse Ikke forretningsmæssigt motiveret Almennyttigt eller dermed ligestillet formål Det må anses for rimeligt at yde gaven, henset til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt (konkret vurdering)

42 Selskabsret advokat Nicholas Liebach

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere