Seks munke og 450 børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seks munke og 450 børn"

Transkript

1 PERSPEKTIV AF NIELS PETER RYGÅRD Seks munke og 450 børn Om rammer for arbejdet med omsorgssvigtede børn diagnostik, kultur og organisation I efteråret 2006 skulle jeg forelæse på universitetet i Peru om stimulation af børnehjemsanbragte børn. Lima har 11 mio. indbyggere, hvoraf de ca. to mio. har arbejde. Resten af befolkningen bor i knaldhytter uden vand, el og kloakering, men med rigelig forurening, kriminalitet, prostitution og almindelig forarmelse. Så langt øjet rækker, ser man bulldozerpløjede grusveje på bjergene, chaufføren for vild adskillige gange og mumlede nervøst om de lokale røverbander. 96 % af befolkningen er katolikker, hvorfor en af de hyppigste årsager til et barns udstødelse af familien er, at det er nummer 10 eller 12 i børneflokken. Under opholdet i Lima besøgte jeg Ciudad de los Niños, Børnenes by. Her har seks munke opbygget et hjem for 450 børn på 7-14 år. Der bor 30 børn i hvert hus, et ulønnet ægtepar i hvert hus er forældre, husene har et rum i midten, hvor man læser lektier og spiser, og udenom står køjesengene. Der er grønne plæner, træer, geder osv. De ældste børn har bygget en brødfabrik, hvis specialbrød er blevet populært i byen. De børn, hvis forældre lever, er hjemme hver weekend. Abbeden fortalte, at stedet var grund- lagt af en broder, som stillede sig op ved vejen og tiggede penge til at tage sig af nogle forældreløse børn. Abbeden var meget interesseret i, hvordan man organiserer arbejdet med børn i Danmark. Jeg kunne fortælle ham, at når han tilhørte en organisation, der har Madonna med barnet som symbol og 2000 års erfaring, var det nok begrænset, hvad jeg kunne lære ham om organiseringen af socialt arbejde. Jeg måtte spørge mig selv, hvad det er, der gør, at seks munke kan skabe et inkluderende samfund, vise tolerance og medfølelse med familierne og give 450 børn en værdig opvækst når vi med psykologer, støttepædagoger, AKT-lærere og hvad ved jeg har bygget et system, som i praksis har meget svært ved at løse den samme opgave? Jeg har ikke svaret. Besøget satte perspektiv på sammenhænge mellem et samfunds organisationsformer, de involveredes forståelsesrammer og motivationer og børns udvikling. Forståelsesrammer Min faglige interesse i arbejdet med børn har flere indgangsvinkler: 12 PSYKOLOG NYT Nr

2 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN Nr PSYKOLOG NYT 13

3 Det diagnostiske plan: Hvad er de særlige træk hos barnet, som resulterer i en bestemt social adfærd? Hvad kan forstås genetisk, neurologisk, personlighedsmæssigt, som skabt i den tidlige relation, og som et resultat af de aktuelle sociale relationer? Forestillingsplanet: Hvordan organiserer deltagerne i feltet omkring barnet deres tanker og opfattelser? Hvordan opfatter barnet sig selv og andre, sit eventuelle problem? Hvordan opfatter de, som arbejder med barnet, et socialt problem? Ser de årsager som et iboende træk ved barnet eller familien, et træk ved børnegruppen eller barn-voksen-relationen, et træk ved deres egen kultur? Hvad karakteriserer eks pertisens forestillingsverden og årsagsforståelser? Hvordan opfatter psykologen eller børnepsykiateren sin egen rolle, hvad ser han som årsagssammenhænge? Organisationsplanet: Hvordan agerer de forskellige parter og grupper ud fra deres forestillinger, og hvilke konsekvenser får intergruppe-fænomener for barnets miljø og udvikling, fx forholdet mellem PPR, skole, familie, børnepsykolog, forvaltning? Der er stor forskel på, om en munk finder nogle forældreløse børn, danner den forestilling, at Gud har sendt ham en prøvelse, og tigger penge til at forsørge dem, eller om en lærer synes, et barn forstyrrer den daglige undervis- 14 PSYKOLOG NYT Nr

4 ning og derfor må henvises til undersøgelse og udredning og (måske) tildeles støttetimer! Diagnostik Som jeg har fulgt udviklingen, var det i 1950 erne sådan, at voksendiagnoser blev brugt på børn, eftersom der ikke var en selvstændig børnepsykiatri. Fx artiklen Om differentialdiagnose mellem neurose og psykopati i barnealderen, hvor det neurotiske barn havde indre konflikter, mens det psykopatiske havde så lidt overjeg, at det afreagerede konfliktstof og derfor altid var i social konflikt (Vanggaard 1968). Så var der Niels Hansen på Risskov, som fandt ud af, at kun børn, som både havde en neurologisk problematik og omsorgssvigt, fik diagnosen tidlig følelsesmæssig frustration, som det kom til at hedde siden hen. Psykoanalysen fik sin storhedstid i objektrelationsteorierne, Melanie Klein m.fl. Nu blev personligheden rykket fra noget medfødt, stabilt over tid, til noget, der skabtes i den tidlige dialog med omgivelserne. Denne antagelse stemmer fint overens med Bowlby, som jo også udsprang af psykoanalysen og det frugtbare Tavistock-miljø i efterkrigstidens England. Bowlby og Ainsworth tilføjede det udviklingshistoriske perspektiv til morbarn-relationen ved at forstå tilknytningsadfærd som et medfødt system hos børn og forældre, udviklet gennem millioner af år hos pattedyr for at sikre den hjælpeløse nyfødte mod fysisk adskillelse. En forskning, som førte til spændende resultater, og som i dag er fortsat i forståelsen af voksnes tilknytningsmønstre, bl.a. Adult Attachment Interview (AAI, se Shaver 1999). Kulturbestemte diagnoser Diagnostik er betinget af herskende politiske strømninger, og fra 1960 erne husker jeg artiklen Om amerikaniseringen af europæisk psykiatri, hvor forfatteren var meget kritisk over for, at diagnostiske systemer skulle erstatte klinikerens personlige tolkning af det, man observerede og drog selvstændige tolkninger ud fra. I dag er klinikerens tolkninger i vid udstrækning erstattet af DSM-I, -II, -III osv., hvor diagnoser udelukkende stilles ud fra adfærdstræk i et forsøg på at undgå subjektivitet og opstille noget kvantificerbart, der kan gøres til genstand for empirisk forskning. I den terminologi hedder resultatet af omsorgssvigt så tilknytningsforstyrrelse (Attachment Disorder) hos de svært ramte børn. Vanggaards kritik af amerikansk diagnosticeringsfilosofi er en forløber for Bourdieus (2005) antagelse om imperialistiske termer : at begreber, som er dannet i en bestemt tid og et bestemt socialt rum og altså er subjektive, på grund af magtforholdene fremstilles som objektive og universelle. Kritiske spørgsmål hertil kan være: Hvordan går det til, at 12 % af børnene i USA får diagnosen ADHD, mens man i andre lande kun finder 2 %? Hvordan kan det herhjemme være, at nogle skoler henviser mange børn til specialundervisning, medens andre skoler mener, at der ikke er behov for at henvise én eneste elev? Hvordan kan det være, at nogle børnepsykiatriske afdelinger ser autister alle vegne, mens andre finder meget få? Forskellene kan jo ikke findes i barnet eller noget objektivt målbart ved det, men må nødvendigvis findes i det sociale felt, som omgiver det. Psykologi: En tur i Føtex Til en kongres i Canada hørte jeg om et nyt træningsprogram, hvor aggressive skolebørn trænes i social adfærd. Oplægsholderen kom dog ind på, at selv om programmet gik meget godt i timerne, var det et problem, at når børnene skulle fra et lokale til et andet på de gigantiske skoler i New York, risikerede de at blive slået ned, skudt eller udplyndret af andre elever. Det gjorde det svært at få dem til at falde til ro og træne aggressionsstyring i timen. Så må man igen ty til Bourdieu og overveje, om man køber katten i sækken, når man tager et så splittet verdensbilledes begreber for gode varer. Nr PSYKOLOG NYT 15

5 Diagnoser dannes ikke i et værdifrit rum, der ligger stærke faglige og økonomiske interesser bag at monopolisere diagnoser og terapier. Også børnedia gnoser produceres i vid udstrækning af medicinalindustrien og lægerne i forening. Derimod mister diagnoser fra andre sociale rum terræn, fordi der ikke er tilsvarende ressourcer bag. Måske er psykologerne i gang med det samme: Når fx coaching bliver moderne, er der straks fem-seks store organisationer, der udvikler en uddannelse og teori og søger at patentere den som den mest ægte metode i skarp indbyrdes konkurrence. En af de variable i kulturkampen er således, at professionelle skal legitimere deres metode gennem det forhold, at der skal ligge dokumenteret forskning til grund for en bestemt psykologisk praksis. Hvilket medfører det ganske oversete faktum, at kun organisationer, som har midler til forskning, fremover kan legitimere deres praksis. I dag skal en psykolog være specialist, og antallet af problemdefinitioner/diagnoser og tilhørende terapeutiske metoder og autorisationer stiger til et nærmest kaotisk antal. Slå blot op i Dansk Psykolog Forenings kursus tilbud: gestaltterapi, narrativ terapi, EMDR, PTSD, ADHD, systemisk terapi, neuropsykologisk baseret terapi osv. Føles det ikke præcis som en tur i Føtex (psykologien som supermarked)? Det er i hvert fald svært at se en overordnet psykologisk ramme for diagnostik og praksis (Rygaard 2005). Der er masser af forskning i tilknytning i familier, mens der ikke er megen forskning i tilknytningsforstyrrelse, og heller ikke forskning i tilknytning hos forældreløse børn, som der trods alt er 143 millioner af i denne verden der er ikke penge i dem! Poul Nissens (2006) forskning er en nobel undtagelse, Svend Aage Madsen (2002) har taget fædres rolle i tilknytningen med. Dozier (2002) har forsket i tilknytning hos børn i pleje. Juffer (2005) har dokumenteret effekten af post-adoptions rådgivning på barnets tilknytning. For tiden forsøger jeg (baseret på frivillige bidrag) at producere en flersproget gratis undervisnings-dvd om tilknytningsbaseret praksis til brug for børnehjemspersonale i den tredje verden. Nye rammer for psykologien I 2001 vedtog Den Amerikanske Psykologforening, at man fra nu af ville fokusere på børns ressourcer frem for at sæt- 16 PSYKOLOG NYT Nr

6 te flere diagnoser på dem. Et positivt tiltag, som dog måske rummer en fare for problemfornægtelse og en noget stakåndet positiv indstilling, når man ikke samtidig forholder sig kritisk til børns opvækstvilkår i et samfund (jf. eksemplet med aggressionstræning i et aggressivt skolemiljø). Den tanke er nærliggende, at det samme er i gang her, når man ser, hvordan kommunalreformen og den inkluderende folkeskole efterlader en reel annullering af de fleste tvangsfjernelser, og en gruppe børn, som skal fungere i meget større klasser, end de rent faktisk er i stand til at agere i. Et ganske frisk eksempel: En familie med dansk far kommer til Danmark, han forsvinder, moderen er psykotisk og ude af stand til at tage sig af børnene. Politiet tager billeder af lejligheden, fordi de er rystede over svineriet. Forvaltningen konkluderer efter et møde, at sagsbehandleren kan aflægge et kort besøg nu og da eller ringe moderen op, mere er der ikke råd til på grund af besparelser. Organisation vores bidrag Hvad siger vi som psykologer til, at der nu skal skiftes fokus fra grundig udredning og specialistarbejde til konsultativ praksis? Én ting er ret sikker: i denne politiske proces har fagfolkenes mening været fuldstændig uinteressant. Realiteten er, at specialisering og differentieret behandling er politisk yt, mens konsultative funk tioner er in, uanset hvilke problemer den organisationsform måtte generere. Der er en del ting, vi som fagfolk kan foreslå i organiseringen af arbejdet med omsorgssvigtede børn i de nye kommuner og regioner, og som oven i købet kan realiseres billigt. For det første: at få flyttet indsatsen over for barnet til den tidlige relation og den nybagte familie. I masser af år har det store apparat først taget fat i slutningen af børnehavealderen/skole alderen, fordi barnets adfærd først her forstyrrer de sociale universer: fællesrummet og klasseværelset. Samtidig kan forskningen påpege, at mange problemer skabes i den tidlige relation, hvor der er langt mellem sundhedsplejersker og ofte stor berøringsangst fra de profes sionelle. Heldigvis er der etableret en del tidlig indsats projekter, hvor man kontakter moderen allerede i graviditeten og giver intensiv støtte herfra og op til to år. De fleste er lagt ned af kommunalreformen, men forhåbentlig bliver de fast inventar i de nye kommuner. For det andet: Tilknytningsforskningen har allerede dokumenteret, at det er muligt at identificere forældre med desorganiseret tilknytning, allerede før de får børn, da de fire tilknytningsmønstre med stor sandsynlighed videreføres i de første leveårs omsorg. Det er derfor mere rimeligt at tale om familier med ringe tilknytningsevne i generationer, end om enkeltindivider. Det er min kliniske erfaring, at det er meget enkelt at identificere familier, som følelsesmæssigt og socialt er ude af stand til at skabe en rimelig tilknytning hos et barn. Disse forældre har overhovedet ikke gavn af den generelle socialpolitik og ideologi, fordi de i praksis selv er impulsstyrede og umodne eller er svært psykisk syge/misbrugende. De har snarere brug for, at forvaltningen agerer som deres medforældre, giver dem livslang støtte, forvalter forældremyndigheden sammen med dem og sørger for, at deres børn kan få en fast tilknytningsperson. I dag spiller klaveret ofte sådan, at man bliver ved med at give dem et ansvar, de er ude af stand til at leve op til, og alt for lidt praktisk håndfast støtte. For det tredje: Når man følger de omsorgssvigtede familiers og børns forudsigelige livsforløb, bliver det klart, at forvaltningerne og lovgiverne bør kunne differentiere indsatsen: Nogle få, let identificerbare familier reproducerer med stor sikkerhed omsorgssvigt, hvis der ikke gribes ind allerede fra graviditeten. For det fjerde: Disse familier bør varetages af specialiserede team, og resultatet af indsatsen bør være livslang sammenhængende støtte til børn og forældre. Teamet bør have ansvar for undersøgel- Nr PSYKOLOG NYT 17

7 se, behandlingsplan og for an staltninger over tid lang tid! En arbejdsmodel Jeg foreslog et distrikt i Odense Kommune at etablere en vuggestue, som samtidig er et behandlingssted for forældrene. Så snart en forvaltningsansat opdager, at en truet mor i distriktet er gravid, kontaktes moderen af en socialpædagog eller andet teammedlem. Moderen arbejder så i vuggestuen i resten af graviditeten med enkle hverdagsopgaver og går samtidig i terapi i det tværfaglige team, som rummer socialrådgiver, psykolog, socialpædagog og jordemor. Teamet hører under én chef i forvaltningen. Når barnet er født, går det i vuggestuen, til det er tre år, og samtidig varetager teamet alle aspekter af moderens sag: arbejdsmarked, terapi, praktisk hjælp i hverdagen. Derfor har hun altid de samme kontaktpersoner, og disse kan overskue, planlægge og beslutte sammenhængende i hendes sag ud fra en helhedsvurdering. Også efter barnets 3. år kan moderen henvende sig i teamet, hvis hun har akutte problemer. Det er sørgeligt, at kommunalreformen ikke blev planlagt med en nytænkning af organisationsformer og arbejdsopgaver ud fra en tiltrængt reorganisering, men udelukkende som et politisk styringsprojekt, hvor organisationen efter omstruktureringen overhovedet ikke blev diskuteret og planlagt. Hvad kan vi gøre? I de fleste nye kommuner og regioner er der p.t. et organisatorisk vakuum, som kan gå to veje: At genetablere det kendte hurtigst muligt for at komme ud af kaos, eller sætte sig ned og overveje, hvordan vi reorganiserer arbejdet med børn så relevant som muligt. I de nye kommuner, regioner og statsamter tror jeg psykologerne kan spille en betydelig rolle. Især hvis vi kombinerer vores faglige kliniske viden med vores organisationspsykologiske færdigheder. Måske kan vi nå dertil, hvor vi kan præsentere multiproblemfamilier for noget mere sammenhængende end en endeløs række af subkulturer i forvaltningen, der bruger megen energi på deres interne og indbyrdes relationer. Så familierne kan møde nogle få mennesker, som er vant til deres vanskeligheder, følger dem over lang tid og fastholder en langsom og stabil vækst over flere generationer. Hvem ved, måske kan vi blive lige så gode som munkene i Lima? Niels Peter Rygård, cand.psych. Litteratur: Bourdieu, P., Wacquant, L.: The Cunning of Imperialist Reason. In: Pierre Bourdieu and Democratic Politics. Edited by Loïc Wacquant. Polity Press Cassidy, J. & Shaver, P.R., ed.: Handbook of Attachment, kap. 19, Guilford NY Dozier, M. & al.: Intervening with Foster Infants Caregivers: Targeting Three Critical Needs. Infant Mental Health Journal, Vol 23 (5), (2002). Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M.J., & Van Ijzendoorn, M.H. (2005), The importance of parenting in the development of disorganized attachment: Evidence from a preventive intervention study in adoptive families, Journal of Child Psychology and Psychiatry 46, Madsen, S.Aa.: Fædres tilknytning til spædbørn. Hans Reitzels Forlag, Nissen, P. & Hansen, K.G.: Effektundersøgelse af miljøterapeutisk døgnbehandling. DPU Rygaard, N.P.: Severe Attachment Disorder in Childhood A Guide to Practical Therapy. Springer Austria/New York Ibid: Current Problems in Diagnostic Theory and Practice a Systemic Approach to Cross Scientific Terms in the Diagnostic Babylon Upubl. Ibid: Tidlig indsats i Distrikt Rosengård, Odense Upubl. Vanggaard, T.: Neurose og psykopati. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 4, København PSYKOLOG NYT Nr

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

ved tilknytningsforstyrrelse

ved tilknytningsforstyrrelse Relations arbejde ved tilknytningsforstyrrelse Det er en almindelig misforståelse, at miljøterapi over for børn med tilknytningsforstyrrelse ikke har relationen som omdrejningspunkt. Diagnosen betegner

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE

ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE En tidlig intensiv indsats i hjemmet betaler sig Mere forebyggelse og færre anbringelser Anbringelsesudgifterne er for de fleste kommuner et problem, som i voldsom grad

Læs mere

Kontakt. Af Solveig Christensen

Kontakt. Af Solveig Christensen Kontakt Af Solveig Christensen I Psykolog Nyt 16, 2007, anmeldte Susanne Freltofte bogen Severe Attachment Disorder in Childhood af Niels Peter Rygaard. Jeg vil her koble mig på hendes opfordring til,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Inklusionens dilemmaer, diagnosernes grænsesætninger og betydningen for den pædagogiske praksis

Inklusionens dilemmaer, diagnosernes grænsesætninger og betydningen for den pædagogiske praksis Søren Langager, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Inklusionens dilemmaer, diagnosernes grænsesætninger og betydningen for den pædagogiske praksis EPOS Augustseminar 2010, Nyborg

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling. Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling. Workshop ved Socialstyrelsens temaseminar Den gode anbringelse, 30. maj 2017 Mette

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Autisme og tilknytning Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Andres bidrag til bogen: Cathriona Cantio: tidlige tegn på autisme Sarah Palar: Tilknytningsforstyrrelser og

Læs mere

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts.

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. John Bowlby (1907-1990) Engelsk psykiater der i efterkrigstidens England (1940-1950èrne) arbejdede med depriverede børn. Han studerede børn i alderen

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse

Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse Susan Tetler Forelæsning på DPU, AU Onsdag d. 2. februar 2011 INKLUSION som begreb Fra ide(ologi) til virkelighed Fra forskning, som lægger

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland. Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.dk FØDSELSDEPRESSION SYMPTOMER SYGDOM BEHANDLING UDBREDELSE AF

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier. FABU 25. oktober 2011

Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier. FABU 25. oktober 2011 Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier FABU 25. oktober 2011 Anne Blom Corlin Cand.psych.aut Program! 18.30 20.00: Tilknytningsrelationer og tilknytningsmønstre! 20.00-21.30

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Når specialister GØR en forskel

Når specialister GØR en forskel TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer,

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

SAMARBEJDETS BETYDNING

SAMARBEJDETS BETYDNING SAMARBEJDETS BETYDNING Vicki June Sieling Psykolog supervisor udviklingskonsulent Børn & forældre institutioner organisationer www.vickisieling.dk SAMARBEJDETS BETYDNING Hvad betyder samarbejdet for de

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Landet, hvor specialundervisningen

Landet, hvor specialundervisningen Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg, København I de fire følgende artikler tager Lasse Rydberg læseren med på en rejse i en del af det italienske skolesystem, som har afskaffet specialskoler, og som har

Læs mere

http://www.dkr.dk/pa-kanten-skolen

http://www.dkr.dk/pa-kanten-skolen Andy Højholdt http://www.dkr.dk/pa-kanten-skolen Et ungeperspektiv Hvordan oplever unge med svag skoletilknytning de forebyggende indsatser og samarbejder mellem dem og de professionelle og mellem de professionelle?

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER Det er med Bowlbys teori, at det rationelle aspekt tillægges en kolossal betydning for barnets tidlige udvikling, derfor inddrages Bowlbys teori om den tidlige tilknytning

Læs mere

Indhold DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME DEL 2 ARBEJDET MED GRUPPER OG KLASSER. Forord

Indhold DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME DEL 2 ARBEJDET MED GRUPPER OG KLASSER. Forord Indhold Forord DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME Folkeskolen i en ny kontekst... 15... 21 Implementering i den lokale praksis... 29 Samarbejdsrelationer... 36 Kommunikation... 41 Kollegial vejledning...

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere