29. møde i Region Hovedstadens Hjertestopkomité

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. møde i Region Hovedstadens Hjertestopkomité"

Transkript

1 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej Ballerup Møde i: Region Hovedstadens Hjertestopkomité Dato: 25. august 2015 Kl.: Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Hospital, 25. etage, lokale C2 Opgang 2, 3. sal Telefon Mail Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 8. september møde i Region Hovedstadens Hjertestopkomité 1. Velkommen og orientering fra formandskabet, 5 min. Ny artikel fra Danmark: Return to Work in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Survivors. A Nationwide Register-Based Follow-Up Study vedhæftet Freddy bød velkommen. Freddy orienterede om artiklen Return to Work in Outof-Hospital Cardiac Arrest Survivors, som blandt andet viser, at 75 % af de, der var i arbejde, da de fik hjertestop, var tilbage i arbejde efter hjertestoppet. Tallet er højere i 2010 end i Personernes løn var ved tilbagekomst stort set den samme, hvilket tyder på, at personerne kom tilbage til næsten samme arbejde/funktion. 2. Information om Danarrest ved Hans Kirkegaard, 30 min. Databasens organisation Databasens indikatorer Registrering og dataindtastning DANARREST opstart på et nyt hospital Diskussion og spørgsmål Hans Kirkegaard orienterede om databasens organisation med styregruppe, deltagende hospitaler og databasens indikatorer med den bemærkning, at der endnu ikke har været registreret over så lang tid. Der blev i 2014 registreret 733 hjertestop fra i alt 17 hospitaler. Årsrapport for 2013 er tilgængelig på hjemmesiden: Data er transparente og åbne for interesserede. Rikke Højbjerg fungerer som hjertestopkoordinater og har erfaret, at der løbende skal følges op på registeringen. Det benyttede skema blev omdelt. Hjertestopkald, som viser sig ikke at være hjertestop, registreres også. Hjertestop kan dokumenteres på tre måder: ved fysisk indsamling, i forbindelse med den elektroniske patientjournal eller ved registrering i KMS. Der er ikke tale om en webløsning. Finn Lund Henriksen fortalte om konkrete tiltag på Svendborg Hospital, hvor der kom fokus på placeringen af sygeplejerskers vagtværelse og på, at opkald til hjer-

2 testopholdet gik direkte til holdet, uanset opkaldstidspunkt. På Svendborg Hospital var patienterne overvejende ikke triagerede, eller der var ikke handlet på det. Det er vurderingen, at anæstesiologerne skal inddrages, og ikke kun kardiologerne. Det er væsentligt, at alt registreres i situationen. Der er opmærksomhed på risikoen for, at der registreres forskelligt, når flere forskellige personer registrerer. På Odense Universitet Hospital blev der i 2014 kaldt ud til ca. 800 hjertestop, hvoraf ca. 300 af disse kald var reelle hjertestop. Jacob Nielsen spurgte til tiderne i forbindelse med registrering og tilkendegav, at automatisk tidsregistrering var ønskelig. Det var Hans Kirkegaards vurdering, at der nok skal findes en lokal løsning, eksempelvis et ur, som startes, når kaldet går ind. Der var enighed om det væsentlige i ensretning af forståelsen af begreber som eksempelvis ankomst. Håndtering af pressen i forhold til eksempelvis målet om kun 20 % overlevelse efter 30 dage blev drøftet. Formandskabet vil drøfte Hans Kirkegaards invitation til, at en repræsentant fra Region Hovedstadens Hjertestopkomité deltager i næste styregruppemøde. Der vil desuden blive taget stilling til indrapportering til Danarrest fra Region Hovedstaden. 3. Opsamling siden sidste møde se referat fra møde den , 30 min. Revision af regional vejledning om hypotermi (formandskabet) Den tidligere formulering: Hos patienter, der ikke umiddelbart er ved bevidsthed efter vellykket genoplivning, genoplivning efter ventrikelflimmer/pulsløs ventrikulær tachycardi (VF/pVT), startes hypotermibehandling med sænkning af kernetemperaturen til C i timer. Behandling bør indledes hurtigst muligt. Hypotermibehandling kræver samtidig sedation (bedøvelse) og eventuel neuromuskulær blokade (muskelafslappelse). Hypotermibehandling kan gennemføres med forskellige non-invasive eller invasive teknikker og gennemføres efter de lokale retningslinjer. er ændret til følgende: Hos patienter, der ikke umiddelbart er ved bevidsthed efter vellykket genoplivning, genoplivning efter ventrikelflimren/pulsløs ventrikulær takykardi (VF/pVT), startes hypotermibehandling med sænkning af kernetemperaturen. Den anbefalede temperatur bør være 36 C i timer. Det tidligere anbefalede temperaturinterval på C kan også anvendes. Behandling bør indledes hurtigst muligt. Hypotermibehandling kræver samtidig sedation (bedøvelse) og eventuel neuromuskulær blokade (muskelafslappelse). Hypotermibehandling kan gennemføres med forskellige non-invasive eller invasive teknikker og gennemføres efter de lokale retningslinjer. Ændringen af den regionale vejledning er godkendt af Christian Hassager og Jens Rosenberg og sendt til Center Sundhed med henblik på opdatering af den regionale VIP. Ændringen blev gennemgået på mødet med bemærkning om, at VIP en vil blive opdateret. Side 2

3 Status for nedsættelse af databaseudvalg (Jens Rosenberg) Da Jens havde meldt afbud til mødet, blev punktet udsat til næste møde. Status for audit (Ina Rønberg) Den nedsatte arbejdsgruppe har revideret det eksisterende auditskema. Skemaet indeholder 10 spørgsmål samt en vurdering af forebyggelighed/forudsigelighed. Svar på 4 ud af 10 spørgsmål findes i databasen. Spørgsmålene er forsøgt formuleret entydigt med ringe mulighed for fortolkning. Der arbejdes på at finde en automatiseret løsning. Det vurderes hensigtsmæssigt at registrering af data vedr. hjertestop foretages et samlet sted og dermed også tilgås et sted. Komiteen bedes drøfte om databasen skønnes egnet til også at rumme auditspørgsmål/om der er andet, der taler imod denne løsning. Alternativt kan Survey Xcat anvendes. Formålet med hjertestopaudit: Udvikling af lokale kvalitets og patientsikkerhedskultur, for der igennem at understøtte kvalitetsforbedringer. Afdækning af konkrete områder indenfor patientmonitorering og behandling som kan være medvirkende til uventet hjertestop, og som bør forbedres. Mulighed for at følge udvikling i uventede og forebyggelige hjertestop i den enkelte afdeling eller virksomhed. Auditkompetencer: Klinisk baggrund og længere tids erfaring som læge eller sygeplejerske. Udkast til auditskema udsendes inden mødet. Komiteen bedes drøfte auditskema mhp. godkendelse. Mette Østergaard foreslog alternativer til begreberne forudsigeligt og forebyggeligt med reference til materiale fra Mayo, hvor det væsentlige er oplysninger om de konkrete hændelser. Anne Lippert tilkendegav, at Mayo breder spørgsmålene så meget ud, at alle hjertestop kunne være behandlet bedre. Brugen af feltet forebyggeligt forudsætter, at der foreligger tydelige forhold, der tilsiger dette. Jacob Nielsen gjorde opmærksom på, at forebyggeligt er en subjektiv vurdering. Analyser skal laves på et antal forløb med fokus på behandling lige før, under og efter hjertestoppet. Dan Isbye foreslog et felt til beskrivelse af selve hjertestopbehandlingen, så der ikke udelukkende fokuseres på beskrivelse af tiden op til hjertestoppet, men også akut hjertestopbehandling. Karen Ørnebjerg gjorde opmærksom på, at der i psykiatrien tages udgangspunkt i de målinger, der foretages i psykiatrien, og at der skal tages højde for, at der ikke umiddelbart foreligger kontinuerlige målinger. Side 3

4 Skemaet blev godkendt med den bemærkning, at Ina sammen med arbejdsgruppen skal inddrage de fremkomne bemærkninger i de endelige overvejelser, herunder beslutningen om, at det skal være en læge, der vurderer auditspørgsmålene. Ligeledes blev det godkendt, at databasen også indeholder auditspørgsmål. Adgang til sundhedsdata (Ina Rønberg) Koncerndirektionen udmeldte den 11. marts 2015, at indsamling af patientdata til brug for kvalitets- og patientsikkerhedsformål samt til forskning uden patientens samtykke skulle indstilles, idet direktionen var blevet bekendt med at der ikke er hjemmel i lovgivningen til opslag i patientjournaler. Udmeldingen blev efterfølgende præciseret på konkrete områder i mails af 18. og 26. marts Siden udmeldingen har problemstillingen været drøftet mellem regionerne og mellem Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. På denne baggrund har Danske Regioner i brev af 30. marts 2015 til ministeriet konkluderet, at regionerne af hensyn til kvaliteten og sikkerheden i behandlingen på sygehusene vil fortsætte kvalitetsarbejdet som hidtil. På grundlag af Danske Regioners udmelding har direktørkredsen i Region Hovedstaden den 30. april 2015 besluttet at trække udmeldingen af 11. marts samt de efterfølgende konkretiseringer tilbage, således at kvalitets- og patientsikkerhedsaktiviteter i regionen kan fortsætte som tidligere. Som beskrevet i udmeldingen af 11. marts har regionen nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at afklare udfordringer ift. det lovgivningsmæssige grundlag for dataindsamling til kvalitetsformål m.v. for at kunne give indspil herom til både Danske Regioner og ministeriet. Ina præciserede, at alt er rullet tilbage. Status er som før, indtil der måtte foreligge andre udmeldinger som følge af det lovforberedende arbejde. Instruks 6: Dokumentation og audit af hjertestop er under revision (Ina Rønberg) I instruksen står at dokumentation af hjertestop sker i den regionale database. Skal dette tolkes, således at oplysninger i databasen er en del af den enkeltes patients journal? Endvidere står at oplysninger af betydning for den umiddelbare behandling skal anføres i OPUS. Skal der gives eksempler herpå? I instruksen er indført følgende ændringer: o Definition på forebyggeligt og forudsigeligt hjertestop o Proces for journalaudit er beskrevet mere indgående o Opgørelse leveres i antal i stedet for % Desuden skal afklares om det er muligt at indtaste auditresultat i hjertestopdatabasen eller Survey Xcat skal anvendes. Udkast til instruks 6 vedlægges. Komiteen bedes godkende den reviderede instruks. Side 4

5 Efter en kort drøftelse blev instruksen godkendt med den bemærkning, at ændringsforslag skal sendes til Camilla Skalbjerg (sekretariat) med en frist på to dage, hvorefter instruksen ville blive publiceret. 4. a. Driftsmålstyring i Regionen: Uventet hjertestop, 10 min (Ina Rønberg) I regionens driftsmålstyring indgår bl.a. uventede dødsfald som en af kongeindikatorerne for kvalitet i Sundhed. Uventede dødsfald defineres som en hændelse med klinisk hjertestop, hvor der er kaldt hjertestop via 2222 det fælles opkaldsnummer til tilkald af hjertestophold i Region Hovedstaden. Antal af uventede dødsfald fremkommer ved at antal opkald til 2222 registreres. Antal døde 30 dage efter hjertestop fremkommer ved opslag i cpr. Register. Dataenhed i Den Præhospitale Virksomhed leverer data for 30 dages overlevelse. Indikator er antal patienter der får uventet hjertestop og hvor genoplivning ikke lykkes eller som genoplives, men ikke er i live 30 dage efter hændelsen. På sigt skal drøftes om indikator skal vises ift sengedage. I opgørelsen ekskluderes: Patienter hvor der ikke er verificeret hjertestop ved ankomst af hjertestophold Patienter der genoplives og som er i live 30 dage efter hjertestop. Desuden forudsættes at genoplivning ikke foretages ved forventede dødsfald. Dokumentation af hjertestop skal ske elektronisk i den fælles regionale hjertestopdatabase. Der er forskellige arbejdsgange herfor på de regionens hospitaler. Som oftest foregår dette ved at dokumentation sker i et papirskema, se bilag i regional instruks Dokumentation og audit af hjertestop, hvorefter data senere efterregistreres i databasen. Hjertestop Databasen er, foruden at være dokumentation for hjertestop på hospitalet, grundlaget for opgørelse af driftsmål for uventet dødsfald, og registrering i databasen er derfor en forudsætning for et sikkert og troværdigt data flow. Den Præhospitale Virksomhed varetager udtræk fra databasen, leverer data for 30 dages overlevelse samt viderelevering af data til Koncerndirektionen. Den Præhospitale Virksomhed har trukket data fra hjertestopdatabasen fra januar 2015 og data er ikke komplette, idet der er flere hospitaler som helt eller delvist mangler at registrere i databasen. Der er udsendt mail til direktionerne med det enkeltes hospitals rapporterede data. Direktionerne er anmodet om at sikre komplethed i databasen med frist 31. august herunder: Data fra januar maj 2015 er komplette dvs. evt. manglende registreringer inddateres Data fra juni og juli inddateres Den første datafremlæggelse af data for driftsmålet uventede dødsfald i direktørkredsen sker i september Fremover skal data være registreret i hjertestopdatabasen senest den 10. i følgende måned. Der er opmærksomhed på at efterregistreringer i databasen er ressourcekrævende og kan opleves som dobbeltdokumentation. Side 5

6 Lisbeth Marker gjorde opmærksom på, at ferie kan være en udfordring i forhold til rettidig registrering. På Bornholm kan der i turistsæsonen være problemer med korrekt færdigregistrering, hvis turisten er udlænding. I forhold til psykiatrien vil der blive taget højde for, at indrapporteringerne sædvanligvis sker via de somatiske hospitaler. Freddy understregede, at uventet hjertestop er et driftsmålsstyringspunkt, som vil blive indrapporteret til direktionen. Driftsmålsstyringen sker i forhold til uventet hjertestop, hvor der ringes 2222, og hjertestopholdet konstaterer, at der er hjertestop. Der vil blive holdt et opfølgende møde med Rigshospitalet med henblik på afklaring af registreringen. b. Forbedringstiltag i forhold til implementering af driftsmål uventede dødsfald, 10 min. (Bente Hansen) Drøftelse af vedlagte forslag til etablering af Collaborativ til implementering af driftsmålet uventede dødsfald. Bente præciserede, at det er vigtigt med videndeling for at få skabt en ensartet tilgang til audit. Ina og Bente vil over en længere periode lave forbedringstiltag. Britt De Cordier gav udtryk for et ønske om frivillighed i forhold til deltagelse, hvilket ifølge Bente ikke umiddelbart var hensigten med forslaget. Det blev besluttet, at initiativet støttes, således at der kan sendes invitationer ud. Hvis et hospital ikke ønsker at indgå i denne netværksgruppe, må hospitalet på anden vis løfte opgaven lokalt. 5. Hændelser siden sidst fra Enhed for Patientsikkerhed, 10 min. (Jacob Nielsen) Der har i april juli 2015 været relativt få hændelser, der vedrører de teknologiske problemer. Et problem er dog, at et opkald til nummeret 2222 fra arbejdsmobil er blevet ledt til et andet hospital, end det hospital, der ringes fra. Problematikken drøftes nærmere under punkt 7. Derudover har der været nogle få hændelser, hvor tasker ikke er fyldt op, eller hvor forkert taske tages med. Den aktuelle sag, hvor en person fik det dårligt i cafeteriet på Herlev Hospital og efterfølgende afgik ved døden viser, at der er et gråzoneområde for, hvornår der skal ringes 112 eller Som hovedregel skal der ringes 2222, når hændelsen finder sted på hospitalet. En undtagelse gælder, hvis transport fra området, hvor hændelsen finder sted, viser sig vanskelig. Her er der indledningsvist ringet 2222, men transporten bestilles da ved at ringe til 112 AMK-Vagtcentralen. Ved hændelser i det fri, skal der ringes 112. Er patienten blevet bragt inden for døren til hospitalet, skal der ringes I den aktuelle sag var der ikke hjertestop, og sagens håndtering er genstand for en kerneårsagsanalyse. Side 6

7 6. Proces for guidelines 2015 og opdatering af den regionale VIP-instruks, 10 min. (Freddy Lippert) Den 16. oktober 2015 offentliggøres de nye internationale faglige retningslinjer for genoplivning og hjertestopbehandling. Dansk Råd for Genoplivning offentliggør den 16. oktober en dansk oversættelse af de væsentligste ændringer forventet 15 sider, mens de samlede internationale retningslinjer er på flere hundrede sider. Dansk Råd for Genoplivning offentliggør samtidig danske versioner af de nye behandlingsalgoritmer. Region Hovedstaden VIP vejledning skal opdateres og bringes i overensstemmelse med de nye retningslinjer. Følgende proces foreslås: Der nedsættes en mindre gruppe, der har erfaring med den nuværende regionale vejledning og samtidig indgående kendskab til området, således at en hurtig opdateret vejledning kan udarbejdes og drøftes i Hjertestopkomiteen. Medlemmer: Jens Flensted Lassen, Rigshospitalet og formand for DRG Jens Rosenberg, Glostrup Hospital og formand for ALS-styregruppen i Danmark Dan Isbye, Rigshospitalet og ALS-kursusleder Kaare Lundstrøm, Rigshospitalet Torsten Lauritzen, Rigshospitalet Anne Lippert, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Region Hovedstaden Tidsplan og deadlines. Vejledningen gennemgås og opdateres, således at der foreligger et udkast til drøftelse i formandskabet den 16. november. Et endeligt udkast drøftes på Hjertestopkomiteens næste møde den 24. november Det endelige dokument sendes til Udvalget for kvalitetsdokumenter til endelige godkendelse på deres møde den 9. december Afhængig af omfanget af ændringer forventes vejledningen at være gældende fra 1. januar Samtidig vurderes behovet for revision af uddannelsesmateriale som kan anvendes i første kvartal Freddy orienterede om procesbeskrivelsen. Ny vejledning fremlægges på næste møde i Hjertestopkomitéen. 7. Teknisk løsning mhp. sikring af at opkald til 2222, kobles til rette lokale hospital (Carsten Lind) Side 7

8 Kim Bille fra TDC præsenterede problematikken: Den ønskede model er, at der ved opkald fra arbejdsmobil på lokalt hospital til 2222 skal kobles direkte til samme hospitals lokale hjertestophold. Nummeret 2222 peger på Hvidovre, men der er planlagt en ny teknisk løsning, som imødekommer ønsket med næsten 100 %. Dog vil der fortsat være mulighed for sammenfald i forhold til Bispebjerg og Rigshospitalet på grund af antenneforhold, der har fat i begge hospitaler. Kim præsenterede tre løsningsmodeller: 1. Ingen prompt. 2. Prompt med speak med mulighed for valg mellem Bispebjerg og Rigshospitalet 3. Prompt med speak om, hvilket hospital, man har ringet til Ulempen ved brug af prompt er en lille forsinkelse. Forespurgt oplyste Kim, at den ideelle løsning er et distribueret antenneanlæg, men dette aktuelt ikke er en mulighed. Ifølge Dan Isbye har man slet ikke arbejdsmobiltelefoner på Rigshospitalet, hvorfor det reelt kun vil være arbejdsmobiltelefoner på Bispebjerg Hospital, der kan risikere at blive kanaliseret til Rigshospitalet. Efter afklaring af fakta besluttes det, at Carsten Lind får ansvaret for at drive opgaven hurtigt og sørge for: a. Prompt, hvor der kun er én mulighed for at vælge Bispebjerg Hospital i stedet for Rigshospitalet (eller Rigshospitalet i stedet for Bispebjerg Hospital), herunder inddragelse af lokale klinikere til at afprøve brugen af prompt. Passende speak skal på plads. b. Implementering af teknisk løsning for regionens øvrige hospitaler, som sikrer, at opkald til 2222 fra arbejdsmobil på lokalt hospital går til hjertestophold på samme lokale hospital. Eventuelt - Deltagere fra Hjertestopkomitéen: Direktør Freddy Lippert (formand), Den Præhospitale Virksomhed Overlæge Anne Lippert, Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitetschef Britt De Cordier, Rigshospitalet og Glostrup Hospital Sektionschef Carsten Lind, Center for IMT Afdelingslæge Dan Lou Isbye, SFR Anæstesiologi Specialkonsulent Ina Rønberg, Center for Sundhed Overlæge Inger Gillesberg, Region Hovedstadens Mobilt Akutsystem Overlæge Jacob Nielsen, Center for Sundhed Overlæge Jesper Langager Søe, Hvidovre og Amager Hospitaler Risikomanager Karen Ørnebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri Sygeplejerske Lisbeth Marker, Bornholms Hospital Overlæge Mette Østergaard, Nordsjællands Hospitaler Side 8

9 Overlæge Michael Karlsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Overlæge Tommi Bo Lindhardt, Herlev og Gentofte Hospitaler Konsulent Camilla Skalbjerg Pedersen, Den Præhospitale Virksomhed (sekretariat) Desuden deltog: Chefkonsulent Bente Hansen, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden Professor Hans Kirkegaard (formand Danarrest) Sygeplejerske AUH, Rikke Højbjerg (Danarrest) Overlæge kardiologisk afdeling OUH, Finn Lund Henriksen (Danarrest) Afbud: Centerdirektør Lars Juhl Petersen (næstformand), Rigshospitalet og Glostrup Hospital Farmaceutisk chef Dorte Kroman, Region Hovedstadens Apotek Overlæge Søren Loumann Nielsen, Den Præhospitale Virksomhed Overlæge Jens Rosenberg, Rigshospitalet og Glostrup Hospital Overlæge Kaare Lundstrøm, SFR Pædiatri Sygeplejerske Kenneth Kappel Jensen, Rigshospitalet og Glostrup Hospital Overlæge og klinisk epidemiolog AUH, Søren Påske (Danarrest) Næste møde: 24. november 2015 kl Sted: Nærmere information følger Side 9

3. Opsamling siden sidste møde se referat fra møde den Drøftelse af anbefaling vedrørende responstid ved hjertestop, se bilag 2.

3. Opsamling siden sidste møde se referat fra møde den Drøftelse af anbefaling vedrørende responstid ved hjertestop, se bilag 2. Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Møde i: Region Hovedstadens Hjertestopkomité Dato: 23. februar 2015 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Psykiatrien, Kristineberg 3, 2100 København Ø. Lokale

Læs mere

Status på teknisk løsning mhp. sikring af at opkald til 2222 kobles til rette lokale hospital Teknisk løsning er implementeret pr. 3. oktober 2016.

Status på teknisk løsning mhp. sikring af at opkald til 2222 kobles til rette lokale hospital Teknisk løsning er implementeret pr. 3. oktober 2016. Akutberedskabet REFERAT Møde i: Region Hovedstadens Hjertestopkomité Dato: 21. november 2016 Kl.: 14.00 16.00 Sted: CIMT, Borgervænget 7, 2100 København Ø Lokale 4.24 Administrationen Telegrafvej 5 2750

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86 Mødet blev gennemført torsdag den 26. maj 2015 ved TrygFonden, Virum. Til stede: Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted Lassen, Jens Roland,

Læs mere

REFERAT. Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang)

REFERAT. Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang) Planlægning og økonomiafdelingen Budgetkontoret REFERAT Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang) Afsnit

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

2. Specialeplanen 2014 Status på revision af specialeplanen v./ Karen Vitting Andersen

2. Specialeplanen 2014 Status på revision af specialeplanen v./ Karen Vitting Andersen Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Møde i: SFR Pædiatri, inkl. Neonatologi Dato: 17.06.2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gentofte Hospital, Konferencen (Kirurgvillaen) Opgang 2, 3.

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10.: Status på driftsmål, Sundhed 2/2017 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85. Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85. Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85 Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 14. maj 2013 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Blå stue den gamle administrationsbygning (opgang 52 D, stuen)

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LK) Tidspunkt: Mandag den 23. juni, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101

Referat Møde: Lægemiddelkomité (LK) Tidspunkt: Mandag den 23. juni, kl Sted: Lokale 14, Indgang 101 Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Jesper Risom Sagsnr.: E-mail: jesper.risom@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 23. juni 2014 Telefon: 23639410 Referat Møde: Lægemiddelkomité

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning

REFERAT. Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi Dato: 10. oktober 2017 Kl.: 12:30-13:30 Sted: Rigshospitalet, Adm.bygning, lokale 4 120, opg. 11, 4. sal Deltagere: Vicedirektør

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Overlæge Mette Hyllested, BBH (ledende ekspert, sundhedsplatformen)

Overlæge Mette Hyllested, BBH (ledende ekspert, sundhedsplatformen) Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 27. november 2014 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Rigshospitalet, aud. 4031 Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen Klinikchef

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 23. september 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Direktionens

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport

Hospitalsenheden Vest. Rapport Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Holstebro Den 19. september Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af en patientsikkerhedsrunde

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

REFERAT. Medlemmer: Formand, centerdirektør Leif Panduro Jensen, Rigshospitalet Næstformand, led. overlæge, dr. med. Allan Andersen, Glostrup Hospital

REFERAT. Medlemmer: Formand, centerdirektør Leif Panduro Jensen, Rigshospitalet Næstformand, led. overlæge, dr. med. Allan Andersen, Glostrup Hospital Sekretariatet for FU SFR Neurologi og Klinisk Neurofysiologi REFERAT Møde i: SFR Neurologi og Klinisk Neurofysiologi Dato: Torsdag den 18. september 2014 Kl.: 11.00-13.00 Sted: Nordsjællands Hospital -

Læs mere

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Nye tal fra Dansk Hjertestopregister De nye tal fra Dansk Hjertestopregister bygger på et datagrundlag på 29.431 hjertestop uden for hospital i perioden juni 2001

Læs mere

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Ændret praksis vedr. formkrav til dokumenter. 01.09.2016 I modsætning til, hvad der er tilfældet i standardsæt for sygehuse, apoteker og det præhospitale

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

REFERAT. Møde i: SFR Pædiatri Dato: Onsdag den 11. december, 2013 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Gentofte Hospital, Kirurgvillaen, konferencen.

REFERAT. Møde i: SFR Pædiatri Dato: Onsdag den 11. december, 2013 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Gentofte Hospital, Kirurgvillaen, konferencen. HR og Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup REFERAT Møde i: SFR Pædiatri Dato: Onsdag den 11. december, 2013 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Gentofte Hospital, Kirurgvillaen, konferencen. Direkte 39 97

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af mødet den 30. august

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af mødet den 30. august REFERAT Møde i: SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Dato: Torsdag 16. november 2017 Kl.: 13.00 15.00 Sted: Gentofte-matriklen, Kirurgvillaen, Opgang 59 A Deltagere: Peter Mandrup Jensen, vicedirektør,

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet DAGSORDEN Møde i: 5. Regional auditgruppe for KOL Dato: Tirsdag d. 28. maj 2013 Kl.: Kl. 13:00-16:00 hvoraf 2 timer er til auditering Sted: Glostrup Hospital, lille gæstespisestue Deltagere: Philip Tønnesen,

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88. Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum.

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88. Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum. R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88 Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum. Til stede: Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Freddy

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning.

Referat Tværfaglig dokumentationsrådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Tværfaglig srådsmøde 3. april 2014. 13.00 15.00 Udvalgsværelse 1, Herning. Til stede: Anne-Grethe Skov Iversen, Randi Bligaard, Bente Hjørnholm Jensen, Lis jensen, Karin Dahl Lassesen, Anne Birgitte Langsted

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen.

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen. Møde i: SFR Reumatologi Dato: 6. februar 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Andreas

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere