Miljøgodkendelse til ændring af kvægproduktionen på Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk. CVR. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse til ændring af kvægproduktionen på Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 15874791."

Transkript

1 Miljøgodkendelse til ændring af kvægproduktionen på Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk. CVR. nr August 2015

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE TEKNISK RESUME... 4 TIDLIGERE GODKENDELSER... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 5 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD... 9 REVURDERING... 9 OFFENTLIGGØRELSE... 9 KLAGEVEJLEDNING... 9 MODTAGERE AF KOPI AF AFGØRELSEN MILJØVURDERING GRUNDFORHOLD Ansøger og ejerforhold Overordnede oplysninger BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v Placering i landskabet PRODUKTIONSANLÆG Drift Gødningsproduktion og - håndtering Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg BEDRIFTENS AREALER Arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune Aftalearealer Drift af udbringningsarealer Håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra udbringningsarealerne BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OFFENTLIGHED SAMLET VURDERING KORTBILAG

3 Indledning Emne Ansøger Husdyrbrugets adresse Matrikelnummer Virksomhedens art Ejer Data CHR-nummer CVR-nummer Kontaktperson Tilsynsmyndighed Nina og Ole Stenholm Ringholmvej 14, 5853 ørbæk 3a m.fl. Måre By, Herrested Landbrugsbedrift med kvægproduktion Nina og Ole Stenholm, Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk Tlf.: Mobiltlf.: Ole Stenholm Nyborg Kommune Nyborg Kommune har den 17. marts 2014 modtaget ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på ovennævnte ejendom til at ændre husdyrproduktionen fra en årsproduktion på 83 malkekøer, jersey, 71 kvier jersey, 22 småkalve jersey 0-6 mdr. og 67 stk. malkekøer tung race, 61 kvier tung race, samt 17 småkalve tung race 0-6 mdr., svarende til en årsproduktion på 247 Dyreenheder (DE) til en produktion på 160 malkekøer jersey, 133 kvier jersey og 42 småkalve jersey 0-6 mdr., svarende til en årsproduktion på 242 DE. I forbindelse med udvidelsen etableres en stald på 770 m 2 i tilknytning til eksisterende produktionsanlæg. Herudover ansøges der om etablering af en opsamlingstank, der skal bruges i forbindelse med udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads. Af ansøgningen fremgår, at der skal udbringes husdyrgødning svarende til 194 DE på 123,1 ha dyrkningsareal. Af ansøgningen fremgår også, at der er aftale om at afsætte husdyrgødning svarende til 39 DE til landbrugsejendommene på Odensevej 60, 5853 Ørbæk og på Assensvej 60, 5853 Ørbæk. Desuden afsættes husdyrgødning, svarende til 9,3 DE, fra ungdyr på 6,5 ha med vedvarende græs. Størstedelen af dette areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (eng). Da dette areal ikke indgår i omdriften af arealerne indgår det ikke i den aktuelle miljøvurdering. Der er tidligere, 22. juni 2010, meddelt miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 1 11 til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen til at omfatte de 83 stk. malkekøer, jersey m.v. Nyborg kommune vurderer at den ansøgte ændring af produktionen, herunder etablering af en tilbygning til staldanlægget og ændring af udbringningen af husdyrgødningen er af en så omfattende karakter at miljøgodkendelsen ikke kan gives som et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Ansøgningsskema nr version 4 af 30. juni 2015 inklusive bilag ligger til grund for godkendelsen. Den indeholder en beskrivelse af virksomheden, samt diverse beregninger af virksomhedens forureningsforhold. Godkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af nedenstående miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at eventuelle gener for naboer begrænses, at der ikke sker en øget næringsstofpåvirkning af følsomme naturtyper, samt at der er taget hensyn til de landskabelige værdier. 1 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 3

4 Miljøgodkendelse Ikke teknisk resume Denne miljøgodkendelse gives til Nina og Ole Stenholm, der har søgt om godkendelse til ændring af husdyrproduktionen efter 11 i husdyrgodkendelsesloven. Der er søgt om en ændring af dyreholdet, således at der fremover vil være i alt 160 malkekøer jersey, 133 kvier jersey og 42 småkalve jersey 0-6 mdr., svarende til en årsproduktion på 242 DE på ejendommen. I forbindelse med ændringen ansøges om tilladelse til etablering af en stald på 770 m 2, der placeres i tilknytning til eksisterende produktionsanlæg. Herudover ansøges der om etablering af en opsamlingstank, der skal bruges i forbindelse med udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads. Der ansøges samtidig om miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning svarende til 194 DE på de dyrkningsarealer (123,1 ha) der drives under bedriften. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens ansøgningssystem på Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering. Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø fra både husdyrbrugets anlæg og de arealer, hvor der bliver udbragt husdyrgødning. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det er muligt at drive husdyrbruget på stedet uden væsentlige gener for de omboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrlovgivningen. Vurderingen forudsætter, at godkendelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt på området overholdes. Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Nyborg Kommune stiller vedrørende indretning og drift af virksomheden. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen og arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, virksomheden forventes at have på omgivelserne. Godkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre, at indretning og drift af husdyrbruget og arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes, samt at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes. Tidligere godkendelser Der er tidligere, 22. juni 2010, meddelt miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen til at omfatte de 83 stk. malkekøer, jersey m.v. Da der er forløbet mindre end 8 år efter meddelelse af den eksisterende miljøgodkendelse tager den aktuelle miljøvurdering udgangspunkt i den nudrift, der var udgangspunkt for vurderingen i miljøgodkendelsen fra Nudriften der tages udgangspunkt i er 60 malkekøer, jersey, 46 kvier jersey, 14 småkalve jersey 0-6 mdr. og 50 stk. malkekøer tung race, 38 kvier tung race, samt 11 småkalve 0-6 mdr. tung race. Nærværende miljøgodkendelse erstatter den tidligere miljøgodkendelse af 22. juni Afgørelse Nyborg Kommune godkender hermed en årlig kvægproduktion med et dyrehold på maksimalt 160 malkekøer jersey, 133 kvier jersey og 42 småkalve jersey 0-6 mdr., svarende til en årsproduktion 4

5 på 242 DE på landbrugsejendommen på matr. nr. 3a m.fl. Måre By, Herrested beliggende Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk. Godkendelsen omfatter desuden udspredning af husdyrgødning svarende til udspredning af husdyrgødning svarende til 194 DE på 123,1 ha dyrkningsareal der drives under bedriften, etablering af en stald på 770 m 2, samt en opsamlingstank til overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads. Godkendelsen meddeles da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. I vurderingen er desuden indgået om indretning og drift af husdyrbruget, samt udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 11 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer (husdyrgodkendelsesloven). Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Godkendelsen er gældende fra datoen for offentliggørelsen. Forudsætningerne for godkendelsen findes i Ansøgningsskema. Skemanummer nr version 4 inklusive bilag af 30. juni 2015, om 11-godkendelse af virksomheden, samt i nedenstående Miljøvurdering. Der gøres opmærksom på, at etablering af nye bygninger m.v. ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser og dispensationer fra Nyborg Kommune. Vilkår for godkendelsen 1. Generelle forhold Drift og indretning 1.1 Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning med bilag, miljøvurderingen og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 1.2 Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikre at stalde m.v. holdes rene og tørre. 1.3 Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. 1.4 Der skal ske en løbende gennemgang af rutiner, inventar mv. med henblik på at reducere vand- og energiforbrug. Årsproduktion 1.5 Husdyrbruget tillades drevet med et årligt dyrehold på maksimalt: Husdyrart Antal DE* Jersey årskøer ,44 Jersey småkalve 0-6 mdr. 42 8,40 Jersey opdræt 6 mdr. til kælvning ,25 I alt antal DE 242,09 * Beregningen af antallet af DE skal foretages jf. Bilag 1, afsnit G i bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1.6 Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året. 5

6 Information om ændringer på virksomheden 1.7 Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen. 1.8 Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. 1.9 De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 2. Produktionsanlæg og drift Lugt 2.1 Husdyrproduktionen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Hvis produktionen efter kommunens vurdering giver anledning til lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen skal bedriften udarbejde et projekt til lugtreducerende foranstaltninger. Projektet skal, inden det gennemføres, godkendes af kommunen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. Håndtering og opbevaring af gødning. 2.2 Mindst 90 % af den producerede mængde dybstrøelsesgødning skal bringes direkte fra stald til udbringning i mark. 2.3 Håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 2.4 Ved flytning og udbringning af gylle skal gylle suges fra gyllebeholder til transportvogn og det skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Der skal være returløb fra sugetårnet til gyllebeholderen. Transport 2.5 Gylle skal under transport på offentlig vej være opbevaret i lukket beholder, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. Spildevand og overfladevand 2.6 Al vask af maskiner, redskaber og sprøjteudstyr skal foregå på en tæt støbt plads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand. Vask af sprøjteudstyr kan alternativt foregå på det behandlede areal. Uheld og risici 2.7 Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, tlf Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier. Støj 2.9 Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i db(a) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse, må ikke overstige følgende værdier: 6

7 Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Skadedyr 2.11 Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium Ejendommen skal holdes ryddelig og uden oplag af affald og opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Oplag og håndtering af olie, pesticider og øvrige kemikalier 2.13 Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at de er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer. Affald 2.16 Al affald fremkommet i forbindelse med produktionen skal afhændes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted efter aftale med tilsynsmyndigheden, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 2 Nyborg Kommune. Regulativ for Erhvervsaffald af 1. januar

8 3. Udspredningsarealer 3.1 Den mængde husdyrgødningen som denne miljøgodkendelse omfatter må kun udbringes på de miljøgodkendte arealer, der er angivet på bilag Der skal udlægges 8% efterafgrøder ud over det lovpligtige udlæg. Ekstra efterafgrøder udlægges ud over NaturErhvervstyrelsens generelle krav. Ekstra efterafgrøder skal følge de samme krav, som der er til de lovpligtige efterafgrøder på godkendelsestidspunktet, jf. bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2014/2015. Efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vinterafgrøder. 3.3 Inden for et planår må der på udbringningsarealerne maksimalt udbringes kg kvælstof og 3177 kg fosfor i organisk gødning, beregnet ud fra normtal 13/14. Bedriftens arealer må derudover ikke tilføres anden organisk gødning. 3.4 På mark nr og 106-0, skal anvendes et sædskifte med et udvaskningsindeks svarende til K4. På mark 19-1 og skal anvendes grundvandssædskiftet G7. 4. Bedste tilgængelige teknik 4.1 Der skal i godkendelsesperioden i forbindelse med renovering af staldanlæg og installationer m.v. foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af miljøbelastende emissioner og gener fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg. 4.2 Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 4.3 Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 6. Produktionens ophør 6.1 Ved ophør af driften, skal virksomheden foretage en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af farligt affald. Der skal ske orientering til kommunen ved ophør af driften og planlægning og omfanget af oprydning m.v. skal ske i samråd med kommunen. 7. Egenkontrol 7.1 Til dokumentation for, at produktionsomfang, fodring, udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer, skal følgende dokumenter opbevares for de seneste fem år/planår. De skal kunne forevises ved tilsyn og de skal indsendes til kommunen på forlangende: Husdyrindberetning Mark-, sædskifte- og gødningsplaner til dokumentation for bl.a. udlæg af ekstra efterafgrøder. Gødningsregnskaber Regnskaber for solgte dyr/slagteriafregninger Forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) Dokumentation for anvendte fodermængder Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr Dokumentation for udlægning af maksimalt 10% af den totale mængde kompostlignende dybstrøelsesgødning i markstak. Dokumentationen skal indeholde en angivelse af placeringen (vist på kort), af den udlagte mængde og af overdækningen. 7.2 Ejendommens bygninger, inventar, maskiner og tekniske installationer efterses jævnligt og nødvendige reparationer udføres. Der skal føres registrering af gennemførte eftersyn og større reparationer. 8

9 7.3 Dokumentation for at farligt affald og erhvervsaffald bortskaffes miljømæssigt korrekt, skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. 7.4 Der skal én gang årligt ske registrering med angivelse af el- og foderforbrug samt forbrug af fyringsolie og dieselolie. Registreringen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Bortfald og kontinuitetsbrud Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Hvis godkendelsen kun har været delvist udnyttet bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. husdyrgodkendelseslovens 41, revurderes regelmæssigt. Første revurdering foretages efter 8 år fra godkendelsesdatoen. Denne miljøgodkendelse skal derfor revurderes i Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 1. september Klagevejledning Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Klagefrist Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 29. september Indgivelse af klage En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Adgangen til klageportalen sker via og Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og e- postadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyr Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet. Virkning af klage En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar. 9

10 Domstolene Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse. På Nyborg Kommunes vegne 21. august Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur og Miljø Bo Clausen Agronom, miljøsagsbehandler Modtagere af kopi af afgørelsen Centrovice, att. Ejler Petersen, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg E-post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen, v/niels Barslund, E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: Dansk Ornitologisk Forening. E-post: Dansk Ornitologisk Forening, lokalt E-post: Jens Ove og Inga Brøchner Christiansen. Ringholmvej 12, 5853 Ørbæk Lars og Winnie Johansen. Ringholmvej 16, 5853 Ørbæk Henning Holmgaard og Tove Gregersen. Ringholmvej 21, 5853 Ørbæk Søren Laursen og Ulla Aagren-Svendsen. Ringholmvej 23, 5853 Ørbæk Anja og Søren Skøtt. Ringholmvej 25, 5853 Ørbæk Erik Jan Nielsen og Bente Hertz. Odensevej 51, 5853 Ørbæk Kenneth, Lena og Niels Larsen, Krogager 2, 5853 Ørbæk Annette og Jørgen Elkjær Haar. Måre Byvej 39A, 5853 Ørbæk Sofie og Tonny Faaborg. Måre Byvej 41, 5853 Ørbæk Poul Flemming Poulsen, Måre Byvej 43, 5853 Ørbæk Lotte og Palle Bøg. Måre Byvej 45, 5853 Ørbæk Claus Bonde. Odensevej 60, 5853 Ørbæk Bjarne Hertz. Assensvej 60, 5853 Ørbæk Herrested-Måre Vandværk v/carsten Hedegaard. Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk Yvonne Vithen. Nyborgvej 15, 5853 Ørbæk Ole Nielsen. Lodskovvej 8, 5853 Ørbæk Ole Molbo. Måre Byvej 3, 5853 Ørbæk Lars Brandi. Nørremosevej 6, 5853 Ørbæk Merethe Toftegård Hansen. Pårupvej 59, 5540 Ullerslev Helle Gribby Weber. Margårdsvej 3, 5853 Ørbæk 10

11 Miljøvurdering Nedenstående miljøvurdering danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om godkendelse - Skema nummer , version 4 af 30. juni 2015 inklusive bilag. Da ansøger ønsker via afgræsning på engarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 er der med ansøgningen indsendt et fiktivt ansøgningsskema nr Her er ejet og forpagtet udspredningsareal reduceret til 123,1 ha og mængden af husdyrgødning til udspredning reduceret til 194 DE. I både skema nr og udlægges der 8 % efterafgrøder ud over det lovpligtige udlæg af efterafgrøder. Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget, opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger, den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring, vil kunne forventes at have på omgivelserne. Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit. 1. Grundforhold Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter anlæg og arealer, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring. Desuden er der foretaget en vurdering af, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger. 1.1 Ansøger og ejerforhold Oplysningerne om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse, er rettet mod de korrekte juridiske personer. Det vurderes ud fra oplysninger hentet i CVR og FødevareErhvervs register over støtteansøgere, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. 1.2 Overordnede oplysninger Ansøgningens overordnede oplysninger om det ansøgte husdyrbrug er grundlaget for omfanget af den husdyrproduktion, der meddeles miljøgodkendelse til, herunder er der bl.a. foretaget en vurdering af om andre ejendomme under den samlede bedrift bør omfattes af miljøgodkendelsen, og om der er behov for at inddrage andre aktiviteter, tilladelser m.v. i vurderingen af det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af omgivelserne. Der er i ansøgningen ikke oplysninger om andre ejendomme, der indgår i den samlede bedrift. 2 Beliggenhed og planmæssige forhold 2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. Ejendommen ligger i landzone. Der er ingen kommuneplanmæssige bindinger i forhold til produktionsanlægget og udbringningsarealerne. Nærmeste naboejendomme uden landbrugspligt er Ringholmvej 21 og 16 i en afstand hhv. 275 og 325 m. Afstanden til nærmeste byzone (Måre By) er 275 m væk. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse er også 275 m. 11

12 I nærområdet er der flere fredede diger. Digerne berøres ikke ved udvidelsen af produktionsanlægget. Husdyrproduktionen ligger udenfor kirke-, skov-, sø-, å-, fortidsminde-, strandbeskyttelses- og klitfredningslinjerne. Den ligger også udenfor kystnærhedszonen. I nedenstående tabel er anført afstandene til de forskellige anlæg, områder m.v. der er omfattet af afstandskravene. Tabel 1: Afstande fra anlæg Emne Afstand, meter Min. Krav til afstand, meter Nærmeste ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg Vandløb/dræn /sø > Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed > Beboelse på sammen ejendom Naboskel Det vurderes samlet, at der ikke umiddelbart er beliggenhedsmæssige hindringer for gennemførelse af det aktuelle projekt i forhold til generelle afstandskrav, beskyttelseslinjer m.v.. Der vil i det følgende blive foretaget en nærmere vurdering af, om produktionsanlægget vil have væsentlige negative konsekvenser for landskabet. 2.2 Placering i landskabet Med hensyn til landskab er der i det følgende foretaget en vurdering af, hvorvidt den ansøgte produktion kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne, herunder bl.a. bevaringsværdige bebyggelser, kultur- og bymiljøer og landskaber. Grundlaget for vurderingen er Nyborg Kommuneplan Bygningsmæssige ændringer I forbindelse med ændringen af produktionen etableres en 770 m 2 dybstrøelsesstald ( ca. 19 x 40 m) i umiddelbar tilknytning til det eksisterende staldanlæg Landskabelige forhold I forhold til de interesser, der er knyttet til det åbne land ligger produktionsanlægget, jf. kommuneplan , uden for områder hvortil der er knyttet særlige landskabsinteresser. Jf. kommuneplanen kan bebyggelse og etablering af anlæg i områder uden tilknyttede særlige landskabsinteresser finde sted, hvis det sikres at landskabsinteresserne ikke tilsidesættes i væsentligt omfang. Ringholmvej 14 ligger i landskabskarakterområdet Højby-Ørbæk Moræneflade. I dette område er landskabskarakteren betinget af et fladt terræn på en moræneflade, som har været grundlaget for intensivt drevne relativt store fuldtidsjordbrug. Området er præget af middel/storskala jordbrug i omdrift samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. Bebyggelsen, som er meget velholdt, består af mange mindre landsbyer, husmandssteder langs vejene og gårde der ligger tilbagetrukket fra vejen. Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvor jorderne blev udskiftet ved stjerne-, kam- og blokudskiftning. Det overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, men landskabsrummene opdeles af transparente levende hegn og bevoksede diger. Dette bevirker, at muligheden for at se langt findes mange steder og landskabet opleves som et middel/storskala landskab. Sammensætningen af forskellige bebyggelsestyper, jordbrug og vegetationstyper bevirker, at landskabet fremstår med en varieret kompleksitet. Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af den ansøgte dybstrøelsesstald (Ny stald) i forhold til det eksisterende produktionsanlæg. 12

13 Figur 1: Placeringen af ansøgt Ny stald og eksisterende bygninger på Ringholmvej 14 Den ansøgte ny stald bliver som nævnt 19 x 40 m svarende til en udvidelse af stalden med ca. 770 m 2. Herudover ansøges der om etablering af en opsamlingstank, der skal bruge i forbindelse med udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads. Den etableres imidlertid ikke over terrænniveau og giver således ikke anledning til nogen form for landskabelig påvirkning. Bygningshøjde målt til tagryg på den nye stald bliver ca. 6 m. Taghældningerne bliver 20 0 på stalden. Stalden er med naturlig ventilation og dermed åben i kip samt i siderne. Bygningsmaterialer og farver på den nye stald bliver grå betongavle og grålig søstensbelægning på sidefladerne. Den eksisterende kostald umiddelbart syd for den nye stald har en højde på ca. 9 m til tagryg og en taghældning på Størrelsen af denne er ca m 2 (25 x 55 m). Da højden og udstrækningen af den ansøgte ny stald bliver væsentligt mindre end den eksisterende stald, da den etableres indenfor 20 m fra den eksisterende stald og da der ikke er nogen særlige landskabelige interesser knyttet til det aktuelle landskabsområde vurderes den ansøgte stald ikke at give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af landskabet. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende den landskabelige påvirkning. 13

14 3. Produktionsanlæg 3.1 Drift Der er her foretaget en vurdering af, om der er driftsmæssige og tekniske forhold, der vil give anledning til en uhensigtsmæssig påvirkning af omgivelserne Dyrehold Nedenstående tabel viser den ansøgte produktion. Tabel 2. Oversigt over dyrehold i ansøgt produktion Husdyrart Antal DE* Jersey årskøer ,44 Jersey småkalve 0-6 mdr. 42 8,40 Jersey opdræt 6 mdr. til kælvning ,25 I alt antal DE 242, Stalde m.v. Placeringen af eksisterende og ansøgt byggeri fremgår af nedenstående situationsplan. Figur 2: Situationsplan Bygningers placering på Ringholmvej

15 Tabel 3: Beskrivelse af bygningernes anvendelse på Ringholmvej 14. Nr. Betegnelse Dyretype Opførelses år (ca.) 1 Eksisterende kvægstald Malkekøer og småkalve Udvidelse af kvægstald Malkekøer 3 Ungdyrstald Kvier 4 Ungdyrstald Kvier Kalvehytter Småkalve 6 Halmlade Foderopbevaring mv Møddingsplads 400 m Døde dyr 10 Eksisterende gyllebeholder 1030 m Ensilageplads 1200 m Ensilageplads 600 m Vaskeplads 14 Dieselolietank 2500 l Kemikalieopbevaring 16 Stuehus Ventilation Ventilationen af staldene er naturlig ventilation. Den beregnede geneafstand for enkeltbolig i landzone er 64,5 m. Der vil blive foretaget en vurdering af lugtudbredelsen fra staldanlægget under afsnittet lugt Rengøring Malkeanlægget vaskes og desinficeres efter hver malkning Vandforbrug Der regnes med 60 l/ko/dag gennem vand i foder samt 3,5 m 3 /ko/år til malkning. Vandforbruget til drikkevand og vask m.v. vil efter udvidelsen af dyreholdet være ca m 3 en forøgelse på ca. 300 m 3. Husdyrbruget er tilknyttet offentlig vandforsyning Foder Ensilagen opbevares på ensilageplads og i markstak. Der er afløb fra ensilagepladser til opsamlingsbrønd og opsamlingstank. Overfladevand og vand fra ensilageplads udsprinkles se punkt Energiforbrug Energiforbruget til det ansøgte vurderes at blive ca kwh/år, det vil sige et merforbrug på kwh. Elforbruget stiger som følge af udvidelsen. Der ønskes etableret 2 malkerobotter, og her budgetteres med et el-forbrug på ca. 400 kwh/ko/år, det vil sige en stigning på 100 kwh/ko/år ved overgang til robotter. Dieselbrændstofforbruget på 2500 l/år. Da der ikke er gjort tiltag til energisparende foranstaltninger vurderes dette ikke at være lavere end for andre lignende produktioner. Overskudsvarmen fra køleanlægget anvendes til opvarmning af drikkevandet i kostalden, hvorved der spares energi til anden opvarmning af det. Der er en dieseltank på 2500 l, der er lejet af DLG. Tanken har tank nr Stuehuset opvarmes af et jordvarmeanlæg, hvilket kræver strøm. Der fyres ikke med olie. Det anbefales, at der føres journal over forbruget, samt foretages en gennemgang af installationer m.v. for at reducere forbruget. 15

16 3.1.8 Spildevand og overfladevand Overfladevand (restvand) fra befæstede arealer (i alt 1950 m 2 ) og ensilagesaft fra ensilagepladser (i alt 1800 m 2 ) afledes til opsamlingsbeholder og udsprinkles efter behov og i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler i kap. 10 for udbringning af ensilagesaft og restvand m.v.. Der opsamles 0,7 m 3 /m 2 befæstet areal/ensilageplads pr. år, svarende til, at der er 2450 m 3 til udsprinkling fra befæstede arealer og ensilagepladser pr. år. I perioder, hvor restvand og ensilagesaft, på grund af vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord, ikke kan udsprinkles tømmes opsamlingsbeholderen over i eksisterende gyllebeholder på 1030 m 3. Jf. Landbrugets Byggeblad Udenomsfaciliteter Ensilageopbevaring Arkivnr , udgivet , skal bufferkapaciteten være ca. 100 m 3 til opbevaring af restvand og ensilagesaft i perioder, hvor det ikke kan udsprinkles. Fra ca. 140 m 2 møddingplads opsamles ca. 60 m 3 møddingsvand (0,4 m 3 /m 2 ) i eksisterende fortank på 20 m 3. Denne tømmes efter behov over i eksisterende gyllebeholder på 1030 m 3. Vaskevand fra vask af stalde er beregnet til at udgøre 20 m 3. Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Al sprøjtning og håndtering af sprøjtemidler foretages fra ansøgers ejendom. Sprøjteudstyr fyldes og rengøres på vaskeplads (ca. 50 m 2 ) for enden af ungdyrstalden, hvor der er afløb til gyllebeholderen. Vand fra vaskepladsen beregnes til i alt 40 m 3. På baggrund af overstående sammenfattes, at der er et behov for tilførsel af 220 m 3 spilde- og overfladevand til gyllebeholderen pr. år. Det vurderes, at risikoen for forurening i forbindelse med håndteringen af spilde- og overfladevand på ejendommen er meget lille. Der skal dog stilles vilkår om, at al vask af maskiner, redskaber og sprøjteudstyr altid skal foregå på en tæt støbt plads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vask af sprøjteudstyr kan alternativt foregå på det behandlede areal. Vaskevand må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand Driftsforstyrrelser eller uheld Der er ikke udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden. Nyborg Kommune vurderer, at husdyrbruget giver anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning, olieprodukter og kemikalier. Selv om risikoen for forurening ikke er større end for andre lignende produktioner, vurderer Nyborg Kommune, at der skal stilles en række vilkår for at minimere risikoen for forurening fra virksomheden ved driftsforstyrrelser eller uheld. Der skal derfor stilles vilkår om: Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at de er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer. Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier. Overpumpning af gylle til gylletransportvogn skal ske under overvågning Sprøjteudstyr og kemikalieforbrug Vandpåfyldning af marksprøjte sker som tidligere beskrevet på vaskeplads med afløb til gyllebeholder. Hvis marksprøjten vaskes sker det enten på det behandlede areal eller på vaskepladsen. Kemikalier opbevares i aflåst rum med fast støbt bund uden afløb. 16

17 Nyborg kommune vurderer at sprøjtemidler kan udgøre en risiko for mennesker og dyrs sundhed. Der skal derfor stilles vilkår vedrørende håndtering og opbevaring af kemikalier m.v. Disse fremgår af afsnit Affald Der er her foretaget en vurdering af, om håndtering og bortskaffelse af affald sker under hensyntagen til omgivelserne. Af ansøgningen fremgår, at: Brændbart affald (plastic, sække o. lign.) opsamles i container og bortskaffes, jf. kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Indretning af spildolieoplag: 200 l tromle i rum uden afløb. Spildolie opbevares og bortskaffes, jf. kommunens affaldsregulativ for farligt affald. Indretning af kemikalieoplag: Kemikalier opbevares i et aflåst rum uden afløb i gulvet. Tom emballage fra kemikalier rengøres og bortskaffes som angivet på emballagens etiket. Veterinære lægemidler håndteres efter anvisning fra dyrlægen og opbevares under lås i stalden. Opbevaring af døde dyr sker under kadaverkappe og afhentes af DAKA indenfor 1 døgn. Det vurderes samlet, at der ikke er forøget forureningsmæssig risiko forbundet med virksomhedens affaldshåndtering. For at minimere risikoen for forurening jord og undergrund m.v. skal der derfor stilles vilkår om følgende: Al affald fremkommet i forbindelse med produktionen skal afhændes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald 3. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container eller lignende og placeres på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 3.2 Gødningsproduktion og - håndtering Der er her foretaget en vurdering af, om virksomhedens gødningsproduktion og -håndtering giver anledning til en forøget forureningsmæssig risiko Produktion og opbevaring af husdyrgødning Gødningssystemet er gylle og dybstrøelse. I ansøgt drift er ejendommens samlede opbevaringskapacitet til gylle, vaskevand m.v. er på 1030 m 3. Dertil kommer en yderligere kapacitet i en 1150 m 3 lejet gyllebeholder på Nørremosevej 6, 5853 Ørbæk. Den samlede opbevaringskapacitet er således 2180 m 3. Produktionen af flydende husdyrgødning er ca m 3. Hertil kommer 220 m 3 møddingsvand, vand fra de befæstede arealer og ensilagesaft, som beskrevet under punkt Der er i alt behov for kapacitet til opbevaring af ca m 3 flydende husdyrgødning og vand fra befæstede arealer m.v. Dette giver en samlet opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning og vand fra befæstede arealer m.v. på ca. 17 måneder, hvilket rigeligt opfylder de gældende regler for opbevaringskapacitet. Produktionen af dybstrøelsesgødning er ca tons pr. år (4000 m 3 pr. år). I det omfang dybstrøelsen ikke udbringes direkte ud opbevares den overdækket på ejendommens møddingsplads eller i overdækket markstak. Det vurderes at den producerede husdyrgødning opbevares i overensstemmelse med gældende regler for kapacitet og opbevaring og der skal derfor ikke stilles særlige vilkår i den forbindelse. 3 Nyborg Kommune. Regulativ for Erhvervsaffald af 1. januar

18 3.2.2 Håndtering af husdyrgødning I forbindelse med flytning/udbringning anvender der gyllevogn med sugetårn, der suger gyllen op. Herved risikoen for uheld ved gyllehåndtering er minimal. Det vurderes at husdyrgødning håndteres så hensigtsmæssigt som muligt. Der skal derfor alene stilles vilkår om, at håndtering af gylle skal foregå under opsyn, samt at gylle ved flytning i forbindelse med udbringning suges fra gyllebeholder til transportvogn, således at utilsigtet overpumpning af gylle undgås. Der skal være returløb fra sugetårnet til gyllebeholderen Gylleseparering og jordforbedringsmidler Der er ingen gylleseparering eller anvendelse af jordforbedringsmidler (f.eks. spildevandsslam) på virksomheden. 3.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil have væsentlige negative konsekvenser for omgivende beskyttet natur, omboende og/eller grundvand. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsespligtige husdyrbrug, skal der bl.a. foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til at mindske forskellige emissioner fra virksomheden, f.eks. lugt og ammoniak. Der vil i afsnittet vedr. anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) blive foretaget en vurdering af, om disse bidrag til omgivelserne kan reduceres ud over de generelle reduktionskrav Ammoniak Ifølge ansøgningen er der et samlet ammoniaktab på kg N/år fra stald- og opbevaringsanlæg. I forhold til den eksisterende produktion forøges kvælstofudledningen til atmosfæren kun med 259 kg N/år. Da der er tale om ændring af et husdyrbrug over 75 DE, er der et krav om at ammoniakfordampningen for udvidelsen reduceres med 30 % i forhold til referencestaldsystemet. Ammoniakreduktionskravet for den ansøgte produktion er overholdt og der reduceres med 11 kg N/år udover det, der er nødvendigt for at opfylde kravet. Reduktionen i ammoniakfordampningen opnås ved direkte udbringning af mindst 90% af dybstrøelsesgødningen direkte fra stald til mark. Der skal således stilles vilkår om, at mindst 90% af den årlige produktion af dybstrøelsesgødning (2160 tons/3670 m 3 ) køres direkte fra stald til udbringning på mark. Baggrundsbelastningen for området er 13,9 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for ammoniak foreskriver bl.a. hvilke husdyrbrug omkring den ansøgte produktion der også bidrager (kumulation) til ammoniakafsætningen på omkringliggende natur. Der er ingen andre husdyrbrug > 75 DE indenfor m fra Ringholmvej 14. Dette betyder, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 4 beskyttelsesniveau, at totalafsætningen med ammoniak på kategori 1-natur højest må være 0,7 kg N/ha/år og på kategori 2- og 3-natur højest 1,0 kg N/ha/år. Der er ingen arealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7 indenfor en radius på 1000 m fra husdyrbruget. Internationale naturbeskyttelsesområder Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er nr. 101, Kajbjerg Skov. Kajbjerg skov ligger ca. 9,5 km vest for Ringholmvej 14. Den indeholder bøgeskov, en del nåleskov og en artsrig bundflora med flere arter af orkideer. Udpegningsgrundlaget er Bøgeskov på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund samt Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Kajbjerg Skov er omfattet af en landskabsfredning, og eutrofiering og vinddrift af pesticider fra nærtliggende land- eller skovarealer vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. Kajbjerg Skov er registreret som sårbart naturområde jf. husdyrgodkendelseslovens 7. Tålegrænsen for Habitatområde H101, Kajbjerg Skov, er kg N/ha/år. På grund af den relativt store afstand fra husdyrbruget til habitatområdet vurderes det, at arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget ikke vil blive negativt påvirket. 4 Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 18

19 Øvrig beskyttet natur Nedenstående kortudsnit viser beliggenheden af beskyttet natur omkring Ringholmvej 14. Der er i det følgende foretaget en vurdering af virkningen af ammoniakdepositionen for de beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper naturtyper. C-målsat mose (Rørsump og overgangsrigkær. (Geokode 495M M)). Afstand fra staldanlægget til mosen er ca. 400 m. Den ligger i nordlig retning for og dækker ca. 3,6 ha. Området er udpeget pga. tilstedeværelse af vandklaseskærm og vand-ærenpris ved registrering i Begge arter er B-arter, hvilket betyder at arterne er sjældne eller halvsjældne i dele af landet. Ny status lavet i Tålegrænsen er kg N/ha/år. Der sker en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år på arealet som følge af ændringen af husdyrbruget. A-målsat mose (Overgangsrigkær, ekstremrigkær, ellesump, askesump. (Geokode 495M M)). Afstand fra staldanlægget er ca.1,3 km. Den ligger i sydlig og dækker ca. 20 ha. Værdisat B1 pga. ekstremrigkær (Butblomstret Siv) På lokaliteten vokser den rødlistede art hvas avneknippe (R - sjælden, sidst set i 1981) og A-arterne butblomstret siv og hyldebladet baldrian. Mosen har en tålegrænse på kg N/ha/år. Der sker ingen merdeposition på arealet som følge af ændringen af husdyrbruget. Det vurderes samlet, at husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for de øvrige beskyttede naturområder er overholdt. Dette betyder også, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af beskyttet ammoniakfølsom natur. Nyborg Kommune vurderer således samlet, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig negativ ammonaikpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og husdyrgodkendelseslovens 7. Ligeledes vurderes det, at den ansøgte udvidelse ikke vil give anledning til en væsentlig negativ ammoniakpåvirkning af bilag IV- arter eller af rødlistede eller sjældne arter. Der skal derfor alene stilles vilkår om udbringning af 90% af dybstrøelsesgødningen direkte fra stald til mark, svarende til opfyldelse af ammoniakreduktionskravet Bilag IV-arter Nyborg Kommune vurderer at der kan forekomme Dværgflagermus, Brun flagermus, Sydflagermus, Markfirben, Springfrø og Stor Vandsalamander i området. Arterne er Bilag IV-arter, der ifølge naturbeskyttelseslovens kap. 5 ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden, og yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Markfirben kan forekomme i området, især i nærheden af skovene. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje. Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer, og søger bl.a. føde over åbent terræn og langs skovbryn og levende hegn. Springfrø og Stor Vandsalamander, yngler i småsøer og små vandhuller. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger. Områdets mange småbiotoper: sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinier, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter. Kommunen vurderer, at da der ikke vil ske en ændring af markdriften, vil småbiotopernes funktion være uændret. Den forestående drift af anlæg og arealerne vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter. Da anlægget og driften heraf ikke vil påvirke bilag IV-arter og deres levesteder, stilles der ikke vilkår ud over de i ansøgningen anførte foranstaltninger til ammoniakreduktion, jf. afsnit

20 Figur 3: Beliggenheden af målsat natur omkring staldanlægget på Ringholmvej Lugt I ansøgningen er de korrigerede geneafstande beregnet til: Tabel 4. Lugtgeneafstande fra staldanlægget Type af beboelse/zone Geneafstand Afstand til område Byzone/sommerhusområde 204 m 275 m Samlet bebyggelse 115 m 275 m Enkeltbolig i landzone 65 m 275 m Det fremgår af ovenstående tabel, at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt. På baggrund af dette vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre væsentligt forøget risiko for lugtgener ved de omboende. Der skal derfor ikke stilles særlige vilkår vedrørende produktionsanlæggets lugtafgivelse til omgivelserne. Der skal dog stilles vilkår om etablering af lugtreducerende foranstaltninger, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at produktionen alligevel giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende Transport Ansøger har redegjort for det forventede antal transporter til og fra Ringholmvej 14 som beskrevet i nedenstående tabel 5. Ansøger oplyser, at den ansøgte udvidelse giver anledning til en stigning på 10 % i transporter. Herudover oplyser ansøger, at der generelt kun er husdyrgødningstransport igennem Måre i forbindelse med mark nr. Ole 15-0/Præsten og mark nr Ole/Ravnholtvej, der ligger henholdsvis nord og syd for byen. 20

21 Tabel 5. Omtrentlige antal transporter til/fra Ringholmvej 14. Transporttype/Aktivitet Antal læs pr. år Tidspunkt på døgnet Hyppighed Lastbil: Levering af foder gang pr. uge Levering løsvarer gange pr. måned Sækkevarer gang pr. måned Diverse Efter behov Afhentning af mælk 365 Døgnet rundt Dagligt Traktor: Gylletransport (vogne 18 og 12 tons/læs) dage om foråret 1-2 dage om efteråret Dybstrøelse (12 t/læs) dage, 3-4 gange om året Foder Dagligt Bedriften ligger hensigtsmæssigt i forhold til til- og frakørselsforhold og til at transporter kan ske udenfor landsbyer samt ad veje med kun få beboelser langs vejen. For at mindske gener fra transport anbefales det, at transporter til og fra ejendommen så vidt muligt foregår indenfor normal arbejdstid og i mindst muligt omfang gennem Måre By. Med hensyn til at mindske risikoen for forurening i forbindelse med transporter til og fra Ringholmvej 14 vurderes det, at der skal stilles vilkår om, at gylle under transport på offentlig vej skal være opbevaret i lukket beholder, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles Lys Der vil være dæmpet nat-belysning i stalden af hensyn til sikker ko-trafik. Der vil normalt ikke være belysning på facader eller udenfor bygninger og anlæg i aften- og nattimerne. Dog vil der blive tændt lys så ansøger og ansatte kan færdes sikkert til og fra ko-stalden i forbindelse med tilsyn om aftenen. Da der ikke er placeret projektører el. anden arbejdsbelysning der lyser væk fra produktionsanlægget vurderes det, at der ikke vil være lysmæssige gener ved de omboende. Dertil kommer, at der er lyssænkning i staldene om natten, hvorved generne ved eventuelt lysudfald reduceres. Der vil derfor ikke blive stillet vilkår vedrørende lys Støj På grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse og at den primære støjkilde er intern transport af foder samt trafikstøj til og fra husdyrbruget, vurderes det, at produktionen på Ringholmvej 14 kan overholde de generelle krav til støj. Nyborg Kommune vurderer på baggrund af afstanden til de omkringboende og placeringen af støjkilder i aflukkede driftsbygninger, at produktionen på Ringholmvej 14 ikke vil give anledning til væsentlige støjgener. Der skal derfor alene stilles vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes, med henblik på at sikre, at der ikke opstår støjgener fra virksomheden. Desuden stilles der vilkår om, at virksomheden, for egen regning, skal dokumentere at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet Støv Støv kan forekomme i forbindelse med kørsel i tørre perioder og i forbindelse med håndtering af foder. På grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støvgener. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende støv. 21

22 3.3.8 Skadedyr Generelt lægges der vægt på en hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres tilstedeværelse. Forekomst af skadedyr forebygges blandt andet ved daglig oprydning og fjernelse af foderrester mm. Fluer bekæmpes i henhold til de generelle retningslinjer. Der er ikke konstateret problemer med rotter. For at virksomheden ikke tiltrækker skadedyr, skal der stilles vilkår om at virksomheden skal holdes fri for spild af foder og oplag af affald, samt at der skal foretages den fornødne fluebekæmpelse. 4. Bedriftens arealer I det følgende er der foretaget en vurdering af den påvirkning som udspredning af husdyrgødning på dyrkningsarealerne giver anledning til, og om dette er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Udbringningsarealernes beliggenhed fremgår af bilag 1. Godkendelsen omfatter samtlige arealer, der ejes eller forpagtes af bedriften på godkendelsestidspunktet. Der er søgt om godkendelse af i alt 123,1 ha ejet eller forpagtet areal til udbringning af husdyrgødning. Heraf ligger der ca. 10,9 ha i Faaborg-Midtfyn Kommune. Resten af udspredningsarealet (112,2 ha) ligger i Nyborg Kommune. Mark nr. 2-2, 2-4, 12-2 og 17-0 (6,54 ha) er udlagt med vedvarende græs og er helt eller delvis omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke udbringes husdyrgødning på disse og de afgræsses af ungdyr svarende til 9,3 DE. Disse arealer indgår ikke i den følgende vurdering af udspredningsarealet. Alle arealer har tidligere modtaget husdyrgødning, og der nedfældes flydende husdyrgødning på sort jord og græsarealer. Af ansøgningen fremgår at en del af udbringningsarealerne er forpagtede arealer. Disse ejes af: Bjarne Hertz. Assensvej 60, 5853 Ørbæk Yvonne Vithen. Nyborgvej 15, 5853 Ørbæk Ole Nielsen. Lodskovvej 8, 5853 Ørbæk Ole Molbo. Måre Byvej 3, 5853 Ørbæk Lars Brandi. Nørremosevej 6, 5853 Ørbæk Merethe Toftegård Hansen. Pårupvej 59, 5540 Ullerslev Helle Gribby Weber. Margårdsvej 3, 5853 Ørbæk 4.1 Arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune Markerne og ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, i alt ca.10,9 ha. Nyborg Kommune har bedt Faaborg-Midtfyn Kommune foretage en vurdering af arealets anvendelse til udspredning af husdyrgødning, og om der i den forbindelse skal stilles særlige vilkår. Faaborg-Midtfyn Kommune har 9. juli 2015 truffet afgørelse om, at der i forhold til det forespurgte areal ikke skal stilles særlige vilkår i forhold til arealet anvendelse til udbringning af husdyrgødning. 4.2 Aftalearealer Det fremgår af ansøgningen, ar der er aftale om udbringning af husdyrgødning svarende til 39 DE. Aftalearealerne ligger sårbart i forhold til overfladevand, grundvand eller øvrig natur, og de er derfor omfattet af godkendelser efter 16 i husdyrgodkendelsesloven. 22

23 Tabel 6. Modtagere af husdyrgødning CVR. nr. Navn og adresse Antal DE, der er godkendelse til at modtage Claus Bonde Odensevej 60, 5863 Ørbæk Bjarne Hertz Assensvej 60, 5853 Ørbæk Kvælstof Kg N Fosfor Kg P 27 DE DE Det skal fremhæves, at der jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 5 33 altid skal foreligge skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning. Der skal i den forbindelse stilles vilkår om, at aftaler om levering af husdyrgødning for de seneste 5 år, skal kunne forevises på kommunens forlangende. 4.3 Drift af udbringningsarealer Kommunen har her indledningsvis foretaget en vurdering af om oplysningerne vedrørende dyrkningsarealerne er tilstrækkeligt belyst, herunder om de oplyste standardsædskifter vil kunne forventes anvendt ved driften af det ansøgte. I ansøgningen er anført sædskifte K4 for alle marker på nær mark nr og 106-0, hvor der af hensyn til grundvandsbeskyttelsen er valgt grundvandssædskiftet G7. Ansøger har valgt at begrænse udvaskningen af nitrat til overfladevand ved at udlægge 8,0 % ekstra efterafgrøder udover den lovpligtige andel. Det vurderes, at de anførte sædskifter kan anvendes i forbindelse med driften af arealerne. Der skal derfor stilles vilkår om, at der på alle marker i udspredningsarealet, undtaget på mark nr og 106-0, skal anvendes et sædskifte med et udvaskningsindeks svarende til K4. På mark 19-1 og skal anvendes grundvandssædskiftet G Håndtering og udbringning af husdyrgødning Der foretages her en vurdering af, om der er behov for at stille særlige vilkår vedrørende håndtering og udbringning af husdyrgødning på udspredningsarealerne. En del af udspredningsarealet ligger op til Måre By, der er byzone. Det fremgår af ansøgningen, at udbringning af gylle sker i overensstemmelse med gældende regler. Dette betyder, at der ikke må udbringes husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage inden for 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Det vurderes, at der ikke er grundlag for at stille yderligere særlige vilkår i forbindelse med håndteringen og udbringningen af husdyrgødning end det vilkår, der er stillet i afsnit om transport. 4.5 Forurening og gener fra udbringningsarealerne På baggrund af ansøgningen og tilgængelige kortværk vedrørende nitratklasser, fosforklasser, naturarealer m.v. er der her foretaget en vurdering af, om der er risiko for afstrømning/udvaskning af næringsstoffer fra udbringningsarealerne, der kan medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af de beskyttede eller sårbare naturtyper Påvirkning af naturområder International natur og 7-områder Der er ingen udbringningsarealer der ligger op til eller i umiddelbart nærhed af internationale naturbeskyttelsesområder eller naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7. Ingen arealer ligger inden for ca. 650 m fra et 7-område og 5,5 km fra et Natura 2000-område (Urup Dam/Brabæk Mose). Da afstanden til disse er relativt stor vurderes det, at udbringningen af husdyrgødning ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder eller af ammoniakfølsomme naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7. 5 Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 23

24 Anden natur Ingen udbringningsarealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller indeholder vandhuller, som potentielt kunne være levesteder for padder. Heller ingen dele af udspredningsarealet grænser op til højt målsatte ammoniakfølsomme naturområder. Det vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår i forhold til natur omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Bilag IV-arter Nyborg Kommune vurderer at der kan forekomme Dværgflagermus, Brun flagermus, Sydflagermus, Markfirben, Springfrø og Stor Vandsalamander i området. Arterne er Bilag IV-arter, der ifølge naturbeskyttelseslovens kap. 5 ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden, og yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Markfirben kan forekomme i området, især i nærheden af skovene. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje. Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer, og søger bl.a. føde over åbent terræn og langs skovbryn og levende hegn. Springfrø og Stor Vandsalamander, der sandsynligvis er til stede i hele området, yngler i småsøer og små vandhuller i hele området. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger. Områdets mange småbiotoper: sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinier, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter. Kommunen vurderer, at da der er tale om en fortsættelse af markdriften, herunder udspredning af husdyrgødning, vil naturområdernes og småbiotopernes funktion være uændret og den vil derfor ikke give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår i forhold til markdriften Påvirkning af overfladevand Beskrivelse af recipienter Husdyrbruget og alle udbringningsarealerne ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord. Holckenhavn Fjord Holckenhavn Fjord har et opland på ca ha (221,3 km 2 ). Ifølge basisanalysen for hovedvandområdet Storebælt, som Holckenhavn Fjord er delopland til, udgør landbrugsarealer ca. 71 % af oplandsarealet 6. På baggrund af oplandets samlede arealanvendelse er det vurderet, at der er en total udvaskning af kvælstof fra oplandet på kg N/år. Dyretrykket i oplandet til Holckenhavn Fjord er faldet fra DE i 2007 til i Samlet set er der således sket et fald i antal dyreenheder i oplandet på 7,8 %. 6 Basisanalyse Storebælt 24

25 Total N-udvaskning til Holckenhavn Fjord Antal DE DE Antal DE DE Udviklingen i antal DE i oplandet i perioden , jf. CHR-data -7,8 % Oplandsstørrelse ha Størrelse af dyrket areal i oplandet (71% dyrket areal) ha Størrelse af øvrige arealer ha Dyrket areal, standardudvaskning 56,6 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 63 % Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år P-udvaskning til Holckenhavn Fjord Standardudvaskning, jf. hovedvandopland Det sydfynske Øhav. Udledning i alt fra oplandet 0,48 kg P/ha/år kg P/år 5 % af fosforudledningen 531 kg P/år Holckenhavn Fjord er et lavvandet nor med et begrænset vandskifte med Nyborg Fjord og en vanddybde på under 2 meter. Fjorden er stærkt næringsstofpåvirket og med periodevise iltsvind. Holckenhavn Fjord har en ringe vandudskiftning med Storebælt, og vurderes at være overbelastet med næringsstoffer. Fjorden er derfor sårbar over yderligere næringsstoftilførsel. Holckenhavn Fjord er målsat som fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri. Holckenhavn Fjord er desuden, hvor de naturlige betingelser er til stede, målsat som gyde- og/eller opvækstområde for fisk. Målsætningen for vandområderne er i dag ikke opfyldt på grund af for store næringsstoftilførsler fra oplandet og fra luften. Det vurderes, at en merbelastning med næringsstoffer af vandområderne vil være i strid med målsætningen for områderne. Opfyldelse af målsætningen forudsætter, at der fortsat sættes ind overfor den diffuse afstrømning af såvel kvælstof som fosfor fra landbruget i oplandet til søerne og fjorden. Udbringningsarealet i oplandet til Holckenhavn Fjord er, jf. husdyrgodkendelsesloven, omfattet af nitratklasse 2. Fosfor Ansøger har oplyst, at samtlige udbringningsarealer er drænede lerjorde. Den dominerende jordbundstype er JB5 (Grov sandblandet lerjord). Mark nr er JB4 (Fin lerblandet sandjord) og mark nr er JB7 (Lerjord). Ingen af arealerne er vandede. Der er udtaget jordbundsanalyser på en stor del af arealet, som dokumenterer fosfortallet på enkeltmarker. Marker hvor der ikke foreligger fosfortal er indplaceret i fosforklasse 3. Fordelingen af udspredningsarealet på fosforklasser, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau 7, fremgår af nedenstående tabel. 7 Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, Bilag 3 25

26 Fosforklasse Fosforklasse 0 (fosfortal <4 eller sandjord/udrænet/afvander ikke til sårbart vandområde*) Fosforklasse 1 (fosfortal 4-6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) Fosforklasse 2 (lavbundsjord og afvander til sårbart vandområde*) Fosforklasse 3 (fosfortal >6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) I alt 26 Areal 50,5 ha 22,8 ha 0,6 ha 49,2 ha 123,1 ha *Sårbare vandområder jf. Kortværk pr. december 2006 over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor fra Miljøstyrelsen. Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift, samt oplysninger om fosfor-klasser for det ansøgte udbringningsareal, er det beregnet, at beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt for husdyrproduktionen. Med et husdyrtryk på 1,57 DE/ha tilføres udbringningsarealerne 25,8 kg P/ha/år. Med de valgte sædskifter fjernes gennemsnitligt 23,2 kg P/ha/år. Det vil sige, at der er et gennemsnitligt fosforoverskud på 2,6 kg P/ha/år på arealerne. I nedenstående tabel er der foretaget en beregning af det aktuelle fosforoverskud fra udbringningen af minkfarmens gylle i forhold til den samlede fosforbelastning af Holckenhavn Fjord. P-udvaskning til Holckenhavn Fjord Areal P-overskud/ha 123,1 ha 2,6 kg P/ha/år % forøgelse i godkendelsesperioden ((2,6 kg P/ha/år x 8 år)/2000 kg P/ha) x 100 = 1,0 % Worst case udvaskning generelt Worst case udvaskning fra husdyrbruget Husdyrbrugets andel af den samlede P-belastning af Holckenhavn Fjord 1 kg P/ha (123,1 ha x 1 kg P/ha)/100 x 1,0) = 1,23 kg P (1,23 kg P/9.581 kg P) x 100 = 0,01% Som det fremgår af ovenstående tabel vil udvaskningen af fosfor til Holckenhavn Fjord højest udgøre 0,01 % af den samlede årlige udvaskning af fosfor til vandområdet. Da udvaskningen udgør mindre end 5 % af den samlede årlige fosforudvaskning til Holckenhavn Fjord er det Nyborg Kommunes vurdering, at den ansøgte drift af udbringningsarealerne, ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af sårbare vandområder. Der skal derfor alene stilles vilkår om, at der ved udbringning af 1,57 DE/ha ikke må udbringes mere end 3177 kg fosfor på udbringningsarealerne (123,1 ha) pr. år. Dokumentation for dette i form af mark- og gødningsplaner skal kunne forevises på forlangende. Nitrat I det følgende er der foretaget en vurdering af, om kvælstofoverskuddet i form af nitrat er problematisk i forhold til overflade- og grundvand. Produktionsanlægget Som nævnt ovenfor er produktionsanlægget og alle arealerne beliggende i oplandet til Holckenhavn Fjord. Arealerne afvander til Holckenhavn Fjord via Kastel Å/Villumstrup Å/Vindinge Å. Antallet af DE er som nævnt faldet med 7,8 % i perioden Da der er tale om et fald i antallet af dyreenheder i oplandet vil produktionen på ejendommen, jf. husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesnivaeu for udvaskning af nitrat til overfladevand, hverken i sig selv eller i kumulation med det øvrige dyrehold i oplandet give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af overfladevand. Udbringningsarealerne Udbringningsarealerne beliggende i oplandet til Holckenhavn Fjord er i henhold til husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau omfattet af nitratklasse 2. Dette betyder, at der uden foranstaltninger til reduktion af udvaskningen kun må udbringes 65 % af det fulde husdyrtryk på (1,4 DE/ha). Da der udbringes 1,57 DE/ha/år udlægges der 8% efterafgrøder ud over den lovpligtige andel for reducere udvaskningen.

27 Udvaskningen af nitrat til rodzonen fra husdyrproduktionens udbringningsarealer er i ansøgningen beregnet til 51,2 kg N/ha/år. Udvaskningen fra et tilsvarende plantebrug er beregnet til 42,1 kg N/ha/år. Husdyrgødningen bidrager således til udvaskningen med 9,1 kg N/ha/år. Reduktionspotentiale 62,5 % Oplandsstatus Totalt areal til udbringning Udvaskning fra rodzonen v. udbringning af husdyrgødning Samlet påvirkning af Holckenhavn Fjord Meget sårbar 123,1 ha Ansøgt N-bidrag af det sml. N-bidrag t. Holckenhavn Fjord, 34,11 ha 0,3 % 9,1 kg N/ha/år kg N/år Nyborg Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at kræve yderligere tiltag, da kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne til Holckenhavn Fjord udgør mindre end 1 % af den samlede udvaskning til vandområdet. Der skal således stilles vilkår om, at der maksimalt må tilføres udspredningsarealet (123,1 ha) kg N/år i organisk gødning. Der skal desuden stilles vilkår om, at der skal udlægges 8% efterafgrøder ud over det lovpligtige udlæg. Der skal på forlangende kunne fremlægges dokumentation for dette i form af mark-, sædskifte- og gødningsplaner Påvirkning af grundvand Alle udbringningsarealer ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. Markerne nr.: 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-4, 43-0, 43-1,44-0 og 44-1 ligger, jf. den seneste zonering, helt eller delvist ligger indenfor som nitratfølsomt indvindingsområde. Der er ikke udarbejdet indsatsplan for området. Ingen af disse arealer ligger inden for indvindingsoplande til vandværker. Der er lavet udvaskningsberegninger på arealerne. Beregningerne viser at udvaskningen af nitrat reduceres med 4 mg nitrat/l i forhold til nudriften. Det vurderes, at kravet om ingen merbelastning af grundvandet med nitrat, når udvaskningen overstiger 50 mg nitrat/l er overholdt, som følge af indplaceringen i nitratklasse 2 og udlægning af 8% efterafgrøder ud over det lovpligtige udlæg. Da der med det ansøgte ikke sker en forøgelse af nitratkoncentrationen i det vand, der forlader rodzonen er husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau overholdt og der vil der ikke blive stillet yderligere vilkår vedrørende dette ud over de vilkår, der fremgår af afsnit Bedste tilgængelige teknik (BAT) I dette afsnit er der foretaget en vurdering af, om driften af produktionen er baseret på den bedst tilgængelige teknik. I vurderingen er bl.a. indgået, hvorvidt omkostningen til etablering af en given BAT-teknologi er proportional med gevinsten for miljøet. Grundlaget for dette afsnit er Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EU's BAT reference documents (BREFs) og Miljøstyrelsens BAT-Standardvilkår for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer 8. Der er ansøgningen oplyst/redegjort for følgende: Management Den daglige drift søges tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion nævner en række punkter, der anses som BAT med hensyn til godt landmandsskab, herunder uddannelse af personale, journalføring over forbrug af vand, energi og gødning, korrekt planlægning af gødning af marker m.m. Disse punkter kan vurderes også at være gældende som BAT for godt landmandsskab for kvægejendomme. En del af disse ting udføres allerede på ejendommen. 8 Fastlæggelse af BAT emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer Supplemenet til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. Miljøstyrelsen, februar

28 Der er således stor bevågenhed omkring minimering af forbruget af ressourcer som strøm, varme, brændstof og næringsstoffer. Herudover fokuseres på reduceret ammoniakfordampning fra stalde og gødningslagre. Endvidere fokuseres på færrest mulige lugt- og fluegener for omgivelserne. Dette søges opnået ved renholdelse af overflader og fluebekæmpelse. Der foretages daglige tjek og løbende service på produktionsanlæggene. Hvis der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget som udføres af kompetent personale. Hvert år udarbejdes der en mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab af en planteavlskonsulent, hvorved det sikres, at mængden af gødning bliver tilpasset afgrødernes forventede behov samt opfylder lovkravene for maksimal tildeling af næringsstoffer. I planen bliver der taget hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, og kvælstofudnyttelsen. Der udarbejdes foderplan og fodringen optimeres i samarbejde med konsulent. Derved udnyttes de respektive næringsstoffer bedst muligt i foderet, hvilket bevirker mindst muligt tab. Foder Ansøger får taget analyser af grovfoder, og udarbejder foderplaner i samarbejde med konsulent. I den forbindelse optimeres foderblandingerne så tildelingen af N og P tilpasses dyrenes behov. Der er således stor fokus på, at husdyrgødningens indhold af næringsstoffer minimeres. I øvrigt tilrettelægges fodringen, så mængden af foderrester minimeres. I forbindelse med afhentning af mælk bliver der analyseret for ureaindhold i mælken, hvilket giver en indikation på udnyttelsen af proteinindholdet i foderet. Foderopbevaring Hovedparten af ensilagen vil blive opbevaret i plansiloer med fast bund og afløb. Afløbet fra ensilagepladsen ledes til pumpebrønd og pumpes herfra til særskilt beholder. Ensilagesaften udsprinkles i overensstemmelse med gældende regler. Den del af ensilagen, der ikke opbevares i plansilo opbevares i overdækkede markstakke. Vand Ifølge BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at reducere vandforbruget ved at gøre følgende: Rengøre stald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller efter hver batch. Udføre regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. Registrere vandforbrug gennem måling af forbrug. Opdage og reparere lækager. Vandforbruget vil blive registreret løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl, samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Eventuelle automatiske foranstaltninger overvejes løbende. Energi Ifølge BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at reducere energiforbruget ved at gøre følgende: Anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt. For mekanisk ventilerede stalde: Optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol og opnå minimumsventilation om vinteren. Undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans. Anvende lavenergibelysning. Vedr. forbrug af energi er det beskrevet tidligere i afsnit I den aktuelle sag anvendes naturlig ventilation i alle stalde og der anvendes lavenergibelysning, hvor det er muligt. 28

29 Staldindretning Ifølge afgørelse fra Miljøklagenævnet 9 kan der ved vurdering af anvendelse af BAT for hele staldanlægget foretages en beregning med ovennævnte emissionsgrænseværdier. Miljøstyrelsen har fastlagt emissionsgrænseværdier ud fra følgende to principper: Enkeltteknologier, der overstiger ca. 100 kr. pr. reduceret kg N indgår ikke. Meromkostningerne forbundet med opfyldelse af emissionsgrænseværdierne bør ikke overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger. Ved at anvende Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier kan der beregnes et BAT-niveau for ammoniakemissionen på 1629 kg NH3-N. Ny stald Stald Dyretype Staldsystem Antal Emissions-grænseværdi, stald + lager, kg N Køer Småkalve Dybstrøelse Dybstrøelse ,51 1 I alt, kg N 1, Ungdyrstald (Eksisterende) Ungdyrstald ved halmhus (Eksisterende) Kvier Dybstrøelse 60 2, Kvier Dybstrøelse 60 2, Ko-stald (Eksisterende) Køer Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter 120 0,6 x BAT(dybstrøelse) + 0,4 x BAT (gylle) = 0,6 x 8,52 + 0,4 x 6,2 = 7, Kvier Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter 13 0,6 x BAT(dybstrøelse) + 0,4 x BAT (gylle) = 0,6 x 2,37 + 0,4 x 3 = 2, Ialt )Tabel 1 i Miljøstyrelsens Fastlæggelse af BAT-emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer, februar ) Normtal for husdyrgødning Med udbringning af 90 % af den producerede dybstrøelse direkte fra stald til udbringning i mark haves en ammoniakfordampning på 1572 kg ammoniak-n. Med minimum 90 % af dybstrøelsesgødningen direkte udbragt opfyldes således krav til BATemissionsniveau. Den ny stald er en dybstrøelsesstald af hensyn til dyrevelfærd, herunder opfyldelse af krav, jf. Lov om hold af malkekvæg. Opbevaring af husdyrgødning Ifølge BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at oplagre husdyrgødning således at: Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der ikke kan ske forurening af grundvand og overfladevand. Der er tilstrækkelig afstand til naboer, der kan blive generet af lugt. For gyllebeholdere er det endvidere BAT bl.a. at bruge fast overdækning eller flydelag og kun røre gyllen op lige før udbringning. Gyllebeholderen på Ringholmvej 14 holdes overdækket med flydelag og røres kun op i forbindelse med udbringning. Der er desuden redegjort for tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 9 Jf., Miljøklagenævnsafgørelse af 3. november 2010 (J.nr. MKN ). 29

30 Udbringning af husdyrgødning Husdyrgødningen hurtigst muligt, for at reducere ammoniakfordampningen mest muligt. Dette både af hensyn til miljøet og for at kvælstof i husdyrgødningen er optimalt tilgængelig for plantevækst. Det er planen at nedfælde mest muligt af gyllen. Hvis der udbringes gylle uden det sker ved nedfældning, bliver den flydende husdyrgødning udbragt med slæbeslanger. 90% af dybstrøelsesgødningen vil blive udbragt direkte fra stald til mark Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Miljøstyrelsen har som nævnt i ovenstående udarbejdet BAT-standardvilkår for ammoniakemissioner fra produktion af malkekvæg. BAT-standardvilkårene er gældende for udvidelser i nye og eksisterende bygninger med gyllesystem, og det er derfor vurderet, at BAT-niveauet svarer til det der fremgår af ansøgningen. Dette betyder, at malkekvægproduktionen på Ringholmvej 14 højst have en samlet ammoniakfordampning på 1629 kg N/år. Med den ansøgte husdyrproduktion med foderoptimering, gyllekøling, overdækning af gyllebeholder m.v. har anlægget en samlet ammoniakfordampning på 1572 kg N/år. Ejendommen lever således op til det fastlagte BAT-niveau for denne type husdyrproduktion. Ud fra de kriterier, der er beskrevet i forbindelse med fortolkningen af husdyrgodkendelseslovens regler for bedrifter, der godkendes efter 11 samt de gældende BAT-standardvilkår for konventionel produktion af svin og malkekvæg uden for gyllesystemer vurderes det, at ovennævnte tiltag lever op til kravet om anvendelse af BAT. Der skal således stilles vilkår om følgende, at mindst 90 % af den producerede dybstrøelse bringes direkte fra stald til udbringning i mark. Der skal yderligere stilles vilkår om, at der i godkendelsesperioden i forbindelse med renovering af staldanlæg og installationer m.v. skal foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af miljøbelastende emissioner og gener fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 6. Offentlighed 1. juli 2015 Udsendt partshøring til omboende inden for en radius af 240 m (konsekvenszonen) fra Ringholmvej 14. Der indkom ingen bemærkninger fra omboende. 24. juli 2015 Udkast til miljøgodkendelse sendt i høring hos ansøger og dennes konsulent. Der indkom ingen væsentlige bemærkninger til udkastet, 7. Samlet vurdering Samlet set vurderer Nyborg Kommune, at når godkendelsens vilkår overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at arealerne kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Nyborg Kommune vurderer, at udbringning husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. 30

31 Kortbilag 1 31

32 Torvet Nyborg

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. februar 2015 Siggårdvej 37 7800 - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 19. januar 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere