Aftaler på folkeskoleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Aftaler på folkeskoleområdet

2 Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering Prioritering og fokusering Motivation og fleksibilitet Aftale for 2007 mellem 10. Klasse-Center Djursland Direktion og Børne- og Ungdomsudvalg Norddjurs Kommune

3 Indholdsfortegnelse 1 Styringsprincipper...2 Ledelsesgrundlag...8 Værdier som arbejdsgrundlag...9 Dialogen med politikere...9 Årets gang:...10 Økonomi...11 Årsbudget...12 Lønbudget...12 Bygningsvedligeholdelse...13 Indkøb...14 Leje og leasing...14 Overførselsadgang...14 Uforbrugte midler...14 Merforbrug...14 Andet...15 Overordnede retningslinier...15 Regulering af aftalen i aftaleperioden...15 IT support til aftaleenhederne...15 Særlige forhold...16 Bilag 17

4 Aftalestyring 2 Indledning Norddjurs Kommunes styringsmodel I takt med den øgede kompleksitet og de stigende forventninger fra borgerne til individuelle løsninger, stiger behovet for, at den enkelte medarbejder har råderum og kompetence til at udøve fleksibel og individuel tilpasset service til brugerne. Samtidig er det Kommunalbestyrelsens ansvar at udvikle kommunens serviceniveau og at styre kommunens ressourceanvendelse ud fra en helhedsbetragtning. Aftalestyring er Norddjurs Kommunes vigtigste styringsredskab i forhold til at guide aftaleenhederne og den enkelte medarbejder igennem de udfordringer, kommunen står overfor de kommende år. Aftalestyring er et redskab, hvor vægten fra kommunalbestyrelsens side er lagt på resultatet/effekten af den kommunale opgaveløsning frem for på, hvordan effekten opnås. Kommunalbestyrelsen styrer udvikling af serviceniveau og ressourceforbrug gennem fastsættelse af mål og rammer for den kommunale opgaveløsning. Det er aftaleenhederne som har ansvaret for at levere de aftalte resultater, hvorimod det er direktionen og aftaleenheden i fællesskab som aftaler, hvordan resultaterne dokumenteres. Dette kan bl.a. foregå ved brugerundersøgelser, evalueringsanalyser m.v. Udover den evaluering som aftales med direktionen, er aftaleenhederne som udgangspunkt fritstillet med hensyn til dokumentationen og interne styringsredskaber. På nogle områder vil det være naturligt at udarbejde en virksomhedsplan, på andre vil en hjemmeside kunne udgøre den nødvendige dokumentation, og på helt tredje områder vil det være naturligt at udarbejde servicedeklarationer. Direktørerne, afdelingscheferne og aftaleenhedslederne fastlægger i fællesskab niveauet for dokumentationen på de enkelte fagområder. Aftalestyringen er således kendetegnet ved, at aftaleenhederne har stor selvstændighed med hensyn til valg af metoder til at nå de politisk fastsatte mål. Dette har som konsekvens, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke kan blande sig i afgørelser truffet i den enkelte aftaleenhed. Kommunalbestyrelsen er derfor nødt til at arbejde overordnet med politikker, strategier og ressourceprioritering. Norddjurs Kommune har en størrelse som gør det nødvendigt med en arbejdsdeling mellem kommunalbestyrelse og udvalg. Det er udvalgene, som har den brede drøftelse med aftaleenhederne og derfor udvalgenes opgave at indstille de politiske udviklingsmål til Kommunalbestyrelsen. Når kommunalbestyrelsen har fastlagt serviceniveau og udviklingsmål, er det direktions opgave at omsætte de politiske mål til aftaler (gerne målbare) med de enkelte aftaleenheder. Aftalen indgås derfor mellem direktion/stående udvalg og aftaleenhedslederne. Styringsprincipper Arbejdsdelingen kan i kort form skitseres således: Central styring og koordinering kommunalbestyrelse, udvalg og direktion Overordnede mål og politikker fastlægges af kommunalbestyrelsen (f.eks. udviklingsmål, servicemål og driftsmål) Koordineret ressourcetildeling Overblik over resultater Sammenhæng i organisationen Fælles vision og værdier for hele kommunen Rationalitet sikres på udvalgte områder ved fælles løsninger (kan være bygnings-

5 vedligehold, indkøb, forsikringer, IT-arkitektur, finansielle forhold mv.) 3 Decentral beslutningskompetence - aftaleenhederne Metodefrihed for aftaleenhederne Det konkrete indhold af ydelser tilpasses lokale forhold Valg af konkret ressourceanvendelse afgøres på grundlag af lokale forhold Resultater afhænger af lokale forhold og vilkår Fælles værdier får mening, når de får indhold på den enkelte arbejdsplads Medindflydelse på egen arbejdssituation Aftaleenhedslederen har det fulde faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar Aftalestyring i form af udviklingsaftaler Kommunalbestyrelsen/udvalgene fastsætter udviklingsmål og forventninger, og disse udmøntes lokalt Giver plads til den lokale ledelse Giver medarbejderne mulighed for indflydelse og motivation Skal baseres på sund fornuft, dialog, åbenhed og ligeværdighed Skal indeholde tilbagemeldinger om målopfyldelse Kan kombineres med tilfredshedsmålinger blandt brugere og medarbejdere. Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs kommune vedtog på sit møde den 29. september 2006, den Sammenhængende børnepolitik. Den samlede beslutning kan ses på kommunens hjemmeside - Skolen implementerer lovgivningsmæssige bestemmelser - eks. Undervisningstimetal, elevplaner, karaktergivning, prøveafvikling, Evaluering Skolen stiller i rimeligt omfang personale til rådighed i tværkommunale arbejdsgrupper. 10-Klasse-Center Djurslands indsats- og udviklingsområder: Nedenstående redegørelse bygger på de oplistede kerneydelsesbeskrivelser, indsats- og udviklingsområder fra KONTRAKT mellem 10. Klasse-Center Djursland og Børne- og Kulturafdelingen samt Årsberetning 2005, januar 2006 samt det forhold, at skolen foruden det planlagte samarbejde med Hessel Gods Fodboldkostskole har haft en ekstraordinær stor elevtilgang pr. 1. august 2006 og pr. 1. august Kerneydelsesbeskrivelserne i 2006 omfattede: skole-hjem-samarbejde, læring undervisning, skolens omsorg for de unge samt skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø. Indsatsområder: Fokus på skolens kerneydelser, implementering af værdigrundlag og den løbende evaluering: Målet er, at alle unge opnår den størst mulige faglige opkvalificering ved bl.a at deltage i den prøveforberedende undervisning i kernefagene dansk, matematik og engelsk samt gennemføre prøverne på 9. eller 10. klasse niveau. Dette mål er nået. Det karaktermæssige resultat kan ses på skolens hjemmeside.

6 4 Skolens øvrige kerneydelser den uddannelsesmæssige afklaring og den personlige udvikling er sammen med den faglige udvikling evalueret ved brug af Barometeret, som er skolens selvudviklede værdi-, evaluerings- og dialogværktøj. For første gang har de unge og lærerne nu kunnet gennemarbejde alle faser i evalueringen. Barometeret har med skolebestyrelsens og fagcenterets accept været 10kcd s bud på den skriftlige elevplan i foråret Alle parter har udtrykt stor tilfredshed med både processen og evalueringsværktøjets anvendelsesgrad også til bl.a. at understøtte de to årlige forældreelev-samtaler. Målet er at videreudvikle Barometeret ved bl.a. at gøre det mere ITbaseret i alle led i processen. De unges trivsel er en forudsætning for, at undervisningen og afklaringen lykkes. De unges trivsel og skolens fysiske rammer er sat i fokus og evalueret i oktober 2006, idet skolen atter med stor tilfredshed har benyttet som spørge- og samtaleguide. Skolebestyrelsen har efterfølgende sammen med skolens ledelse evalueret processen og indholdet i de unges svar. Heraf fremgik det, at der bl.a. var et stort behov for at sætte fokus på sund og billig mad i skolens kantine. Desuden havde såvel unge som lærere fokus på vigtigheden af den gode tone og den konstruktive samtale både i klasserummet, med kontaktlærer, forældre og vejleder. Uddrag fra undersøgelsen: 94 % af de unge angiver, enten meget glad eller for det meste glad for at gå i skole 6 % svarer ikke så tit eller nej, slet ikke glad for at gå i skole. 83 % finder undervisningslokalerne helt i orden eller nogenlunde i orden, mens 7% svare ikke i orden og 10% svarer ved ikke. Ønsket om sund og billig mad i skolens kantine har med elevrådets hjælp haft stor fokus. Målet er stadig aktuelt, idet skolens kantine skifter driftsleder. Målet er fortsat, at den overvejende del af skolens unge tilkendegiver stor tilfredshed med de fysiske rammer og egen trivsel såvel på det personlige plan som i fællesskabet. Kontaktlærerordningen er i høj grad med til at sikre, at alle unge har gode trivselsmuligheder. Fokus på en særlig indsats for tosprogede unge: Målet er at styrke uddannelsestilbudet og vejledningsindsatsen omkring de tosprogede unge i samarbejde med de afgivende skoler og UU-Djursland. I januar var 10kcd atter vært ved et særligt udskolingsarrangement, hvor alle tosprogede unge og deres forældre i skoledistriktet sammen med deres skolevejleder var inviteret til at høre om det danske uddannelsessystems opbygning og udvalgte tosprogede unges vej til de ønskede uddannelsesmål. Dette indsatsområde har vi foruden førnævnte ikke nået at gøre mere ved bortset fra at søge et løbende samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. Kommunesammenlægningen har givetvis betydet, at der endnu ikke er udarbejdet overordnede politiske politikker på området. Målet er, at 10kcd fortsat har fokus på den gruppe unge, men at indsatsen i høj grad skal koordineres med de relevante samarbejdspartnere på baggrund af lokale konkrete principper og politikker. Skolen medvirker gerne i et udviklingsarbejde om denne opgave.

7 Fokus på kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere: 5 Målet er fortsat at fokusere på den løbende implementering af IT i undervisning, vejledning, portfolio og kommunikation på skolen samt at give alle personalegrupper flere proces-værktøjer, således at teamsamarbejdet fra overvejende at have været af praktisk art, fremover kan fungere som refleksive team. Mht implementering af IT på alle niveauer har det haft stor betydning, at skolens fysiske rammer nu langt bedre er indrettet på mere driftsikker brug af IT tillige med indkøbet af flere bærbare computere til såvel unge som personale. Tilgængeligheden er oplevet som en lettelse i hverdagen. Til de kommende skriftlige prøver vælger 98% af de unge at benytte pc til deres besvarelse i de humanistiske fag, mens kun 22% vælger pc til matematikbesvarelserne. I håb om at hæve den sidstnævnte procent deltager alle matematiklærere i efteråret i et lokalt kursus i brugen af programmet Mat Cad. Samarbejdet med de øvrige ENIS-skoler, ungdomsuddannelserne og intranetleverandøren Fronter har været en stor hjælp til at få defineret krav og behov samt få sat fokus på ønsket om mere IT-baseret indholdsproduktion til undervisningsbrug. Ovenstående mål og krav betyder, at skolen løbende har behov for at investere i relevant IT-udstyr og software. 10. klasse har indtil videre desværre ikke været en del af Undervisningsministeriets IT-satsning (overvejende 3. kl.). De ønskede teamværktøjer er blevet introduceret og indarbejdet på tre pædagogiske dage, hvor hele personalegruppen har fået udarbejdet DISC-profiler. Således har hver enkelt fået overblik over egne styrke- og udviklingsområdet samt få drøftet disses anvendelighed og relevans i forhold til eksisterende teamrelationer. ALLE deltagere har udtrykt stor tilfredshed med denne proces og de indarbejdede værktøjer. Lærernes mulighed for at forholde sig professionelt til egne undervisnings-, kontaktlærer- og teamsamarbejdsrelationer er blevet styrket. Målet er fortsat at sætte fokus på personalets løbende kompetenceudvikling, så alle kan leve op til de store faglige og personlige krav, som stilles til den enkelte og teamet i forhold til altid at være en autentisk rollemodel for de unge. Skolens aktuelle forældre og unge får ved den skriftlige evaluering senere på foråret mulighed for at vurdere, om personale og ledelse lever op til kravene. En vigtig forudsætning for, at personalet kan leve op til kravene er, at de samtidigt trives i jobbet og netop har overskud til at rumme de unges mangfoldighed. Hvis ikke lærerne i deres undervisning og omgangsform med de unge signalerer personligt overskud, høj faglighed og humor, vil de ikke lykkes så godt i deres undervisning af skolens ikke altid så motiverede unge. Personalets samlede trivsel er formelt sat i fokus med en revidering af skolens APV. Dette er også aktuelt efter at de fysiske rammer for lærerne endeligt er blevet forbedrede, og efter at personalegruppen tillige er vokset. Etablering af det længe savnede lærerforberedelseslokale har lettet den enkelte lærers og teamets forberedelses- og samarbejdsmuligheder i hverdagen. Desuden er skolens omsorgsplan under tilretning efter kommunesammenlægningen. og det samme er tilfældet med skolens trivselspolitik, som nu kun venter på en endelig afklaring af sundhedspolitikken og MED-strukturen.

8 6 Målet er fortsat fokus på personalets samlede trivsel. Vi ser frem til den nye MED-struktur med henblik på at få styrket sikkerhedsrepræsentantens rolle samt få ny inspiration til arbejdet. Fokus på skolens mange samarbejdspartnere: Målet er at styrke samarbejdet med skolens mange samarbejdspartnere især de lokale folkeskoler og ungdomsuddannelser til glæde og gavn for de unge, personalet og skolens økonomi. Som udgangspunkt var der allerede ved årsskiftet 2006 aftalt et tæt samarbejde med Hessel Gods Fodboldkostskole med henblik på foruden den fodboldmæssige ballast at give de unge drenge her et kompetencegivende 10. skoleår. Samarbejdsaftalen har også betydet et udvidet samarbejde med UU-Djursland, der nu stiller to særdeles kompetente vejledere til rådighed. De er om nogen garanter for den vigtigste af skolens kerneydelser afklaring af de unges uddannelsesvalg. Denne proces indbefatter også en konstruktiv brobygningsperiode og evaluering af samme, hvilke ligeledes administreres af UU-Djursland. Al relevant statistik vedr. de unges ungdomsuddannelsesvalg stilles ligeledes velvilligt til rådighed: Den øgede elevtilgang har bl.a. også betydet, at 10kcd har indgået en ny brobygningsaftale med Grenaa Handelsskole om undervisning på Den Internationale Linie (20 unge). Konceptet kan sidestilles med den brobygningsaftale, som blev indgået i forrige skoleår med Grenaa Tekniske skole om etablering af X-IT-linien (introduktion af værksteder og multimediefaciliteter i alt et tilbud til ca. 45 unge). I forhold til Kalø Landbrugsskole har 10kcd fortsat en aftale om drift af en Landbrugslinie, hvis der melder sig unge nok til tilbudet (ingen i indeværende skoleår, men 4 i det kommende). Endelig kan Grenaa Gymnasium og HF også indgå en udvidet brobygningsaftale med 10kcd, idet gymnasierne pr. 1. januar 2007 efter amternes nedlæggelse overgik til selveje. Til det kommende skoleår er aftalt et samarbejde omkring valgfagsmuligheder i de naturfaglige fag og studieteknik. Samarbejdet med de afgivende folkeskoler er meget konstruktivt, idet skolen altid mødes med velvilje og fleksibilitet, hvad enten vi beder om at låne lokaler eller en censor til eks. sygeprøver. Desuden giver skolerne mulighed for, at ledelsen kan afvikle de nødvendige optagelsessamtaler ude på skolerne i foråret. De lokale efterskolers velvilje møder vi især ved sportsstævner og i det tætte og nødvendige censorsamarbejde. Fokus på skolens økonomi og de ønskede sparemål: Målet er en øget ressourcebevidsthed - at få overordnet gennemsigtighed i skolens økonomi og at nå de opstillede reviderede sparemål for 2006 og 2007.

9 7 I april 2006 fik skolen efter et tæt samarbejde med fagcenteret den så længe efterlyste ressourcetildelingsmodel for 10. Klasse-Center Djursland. Fremover skulle denne fordelingsnøgle meget gerne lette gennemsigtigheden i de tildelte tværkommunale midler. Ressourcetildelingsmodellen blev taget i brug allerede i juni 2006, hvor skolen i samarbejde med fagcenteret fik udarbejdet et revideret Budget 2006 og Budget 2007 på baggrund af implementering af samarbejdsaftalen med Hessel Gods Fodboldkostskole og den ekstraordinært store tilgang af elever pr. 1. august Budgetreguleringen betød, at alle driftsudvidelser som følge af elevtilgangen etablering og leje af flere lokaler, ansættelse af flere medarbejdere, køb af flere undervisningsmaterialer, computere og software, etablering af lærerforberedelseslokale, flere rengørings- og pedeltimer, m.v. skulle indeholdes i budgetrammerne for de to år tillige med, at sparemålet blev øget til kr. for både 2006 og 2007! Elevtilgangen gav ikke anledning til nogen tillægsbevilling. I skrivende stund er årsregnskabet for 2006 ikke endeligt afsluttet med fagcentret. Men det foreløbige resultat viser, at det bliver overordentligt vanskeligt dels at holde driftsudvidelserne inden for den tilladte driftsoverskridelsesramme i tidligere Grenaa kommune på 10% samt at nå sparemålet på kr. Det har kort og godt været umuligt at implementere så store driftsmæssige forandringer inden for de givne rammer. Desuden har indførelsen af det nye kommunale økonomisystem i den grad vanskeliggjort arbejdet med netop at lave en tæt opfølgning af økonomi såvel kort- som langsigtet. Evaluering af indsatsen vil ske i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse for 2006 samt i den løbende dialog med skolebestyrelse, fagcenter og Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomiudvalget orienteres ligeledes, hvis sparemålet har vist sig at være for optimistisk. Udfordringen bliver bl.a. også at få klarlagt, hvordan skolens økonomi skal tilpasses Norddjurs kommunes overførselsadgang på kun 5%! Målet er fortsat fokus på økonomi og vækst, hvilket vil ske i et tæt samarbejde med fagcentrets økonomiske medarbejdere. Udviklingsområder: Fokus på implementering af den reviderede lov om vejledning og 10. klasse pr. 1. august 2008: Den overordnede udfordring for 10kcd og de øvrige 10. klasse skoler i landet har været, om 10. skoleår overhovedet ville være en mulighed for fremtidens unge efter august 2008! Undervisningsminister Bertel Haarder kom, så og skrev så langt om længe et nyt lovforslag om fortsat drift af 10. klasse med tilhørende brobygning! Udfordringen bliver at få implementeret den nye lov om 10. klasse, hvilket ikke umiddelbart ser ud til at give de store kvalitetsændringer i forhold til gældende praksis på 10kcd! 2. behandling af loven forventes d. 24. april 2007.

10 8 Dog vil de bebudede ændringer i den frivillige brobygningsmulighed kunne betyde en direkte tidsmæssig reduktion i de konstruktive samarbejder skolen i forvejen har med Grenaa Tekniske Skole om X-IT-.linien og Grenaa Handelsskole om den Internationale Linie. Vi afventer det endelige resultat i spænding. Fokus på evt. tilpasning til ændret folkeskolestruktur i Norddjurs og evt. Syddjurs Kommuner: Udfordringen er, om den igangværende kvalitets- og skolestrukturdebat i Norddjurs kommune giver anledning til gennemgribende forandringer på eller omkring skolen, som på nogen måde kan forringe kvaliteten af de eksisterende tilbud til unge i 10. klasse i folkeskoleregi. Udfordringen bliver at sikre kvaliteten i eksisterende og kommende tilbud samt styrke samarbejdet og videndelingen med de øvrige skoler, som har udskoling. Dette gælder også et evt. udvidet samarbejde med og omkring de unge i 10. klasse fra hele Syddjurs kommune. 10kcd stiller gerne viden og erfaringer til rådighed i denne proces. Evaluering formålet er: At dokumentere aftaleenhedernes resultater. At skabe gennemsigtighed i administrationen ved at give information vedrørende resultaterne til politikere, medarbejdere, brugere og borgere om ressourceforbrug og resultater. At lære af egen virksomheds og andre virksomheders indsats bl.a. ved at diskutere, hvorfor/hvorfor ikke målene nås, og derefter indrette aktiviteterne efter den nye viden. Årsberetning tilbagemeldinger/resultater i forhold til ovenstående beskrivelser af indsatsområder/udviklingsområder. Årsberetningen indsendes efterår September 2007 giver til skolen tilbagemeldinger i forhold kravene i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Ledelsesgrundlag 2007 og 2008 Visionen Ledelsesvisionen for Norddjurs Kommune : Norddjurs Kommune: Har balance mellem borgernes og medarbejdernes forventninger og oplevet serviceniveau. Har en økonomi i balance Kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere på alle fagområder God ledelse God ledelse i Norddjurs Kommune er kendetegnet ved: Situationsbestemt ledelse - der findes ikke en bedste vej bl.a. fordi borgerne, medarbejderne og udfordringerne er forskellige Værdibaseret ledelse udfordringerne er komplekse og harmonerer derfor ikke med regler og manualer Decentralisering af beslutningerne borgerne ønsker individuel service, som kun kan leveres af medarbejdere, der kan træffe beslutninger i en dialog med borgeren

11 9 Forståelse for at god kommunikation er nødvendig både i forhold til borgere, medarbejdere og politikere. Det vigtigste er dog, at ledelsen går foran mod målet og skaber mening for medarbejderne god ledelse skal genkendes på handlinger. Ledelsesgrundlag og værdisætninger: Sæt sejl, mærk vind og søg kurs! (se bilag)! Værdier som arbejdsgrundlag Ved aftalestyring sætter vi fokus på den enkelte aftaleenheds udviklingsmål og resultater, men også på de fælles værdier for kommunen. Formålet er bl.a. at minimere risikoen for, at kommunen opsplittes i uafhængige enheder uden fokus på helheden. Med andre ord ønsker vi at udbygge decentraliseringen og dermed bevare rum og plads for at tage lokale initiativer, samtidig med at vi vil opbygge en modvægt, som skal være med til at sikre balance i forhold til den samlede ledelse og styring af kommunen. Værdierne er tænkt som en form for ledestjerne, som sammen med andre tværfaglige tiltag kan være med at udvikle en fælles kultur i Norddjurs Kommune. Værdierne vil blive opbygget i to faser. Første fase er til og med 2008, som er sammenlægningsperioden, hvor grundlaget for Norddjurs Kommune skabes. Anden fase er efter 2009, hvor udfordringerne har en anden karakter, hvilket skal afspejles i værdierne. Værdierne vil derfor blive revideret i andet halvår 2008, hvor der vil blive gennemført en proces med inddragelse af medarbejderne og det politiske niveau. Det arbejde som udføres i Norddjurs Kommune skal give mening. Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen, og begrebet prøvehandlinger skal legalisere, at vi eksperimenterer og opdager nye veje for at forbedre serviceniveauet og opnå effektiviseringer. Derudover er der tidligt i sammenlægningsprocessen blevet udpeget følgende tre ord som er Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Dialogen med politikere Formål: Medinddragelse og medindflydelse af aftaleenhederne For at sikre et optimalt udbytte af dialogmøderne, skal det stående udvalg og aftaleenhederne forud for møderne have defineret: Formål og indhold Dagsorden og form

12 Deltagerkreds og mødeledelse 10 Dialogen: Dialogen er med det stående udvalg, men der kan være temaer, hvor dialogen foregår med hele kommunalbestyrelsen Direktør og aftaleenhedsleder aftaler, hvilket skriftligt materiale dialogen skal baseres på. De stående udvalg fastlægger frekvensen af dialogmøderne. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den truffet beslutning vedrørende dialog. Beslutningen kan ses på kommunens hjemmesi de - Årets gang: Dialogen med politikere skal ses i tæt sammenhæng med planlæggelse af årets gang, således at processen er tydelig for alle involverede. 1/1 1/10 Årets gang Årets 1/4 1/7

13 11 Den yderste cirkel i diagrammet illustrerer, at kommunens virksomhed bygger på kommunikation med borgerne året rundt. Den næste cirklen illustrerer, at fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens dialog med aftaleenhederne ligeledes foregår hele året. Dernæst er årets arbejde med budgetlægningen illustreret. Den inderste cirkel er evaluering og dokumentation. Dialogen, dokumentationen og evalueringen gennemføres efter behov i forhold til aktuelle problemstillinger, og i øvrigt når det aftales mellem stående udvalg og aftaleenheder. Dokumentation er derudover styret via lovgivningen. Budget: Vedtagelse af budgettet skal være sammenholdt med de politiske mål og mulige udvalgte indsatområder, således at der er en sammenhæng mellem mål og økonomi. Før budgetvedtagelsen skal der være en dialog om eventuelle besparelser med aftaleenhederne, således at der er en medindflydelse på udmøntningen af besparelsen. D en enkelte enhed der laves aftale med, skal i henhold til en flad organisationsstruktur have ansvaret for den fulde budgetramme og mulighed for at disponere frit på tværs af samtlige udviklings- og driftskonti. Politiske mål: Mål og indsatsområder skal fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter udvalget har haft en dialog med aftaleenhederne Målene er typisk 2-årige. Økonomi Indledning Aftaleenheden tildeles ved aftaleindgåelsen den vedtagne nettobudgetramme for Årsbudget Aftaleenhedens nettoårsbudget for 2007 udgør kr. vedrørende drift og 0 kr. vedr. anlæg i henhold til specificeret budget.

14 12 Budget og konteringsplan: 10. Klasse-Center Djursland - Budget 2007 Budgettet er udregnet efter 215 unge Strukturtekst Opr. vedt. Budget Klasse C enter Djursland Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Uddannelse Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Driftsmidler Undervisningsmaterialer Elevaktiviteter Andet Skolebestyrelse It, inventar og materiel køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres Grunde og Bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Varme Vand Total for 10. Klasse-Center Djursland Betaling andre off. myndigheder GRAND TOTAL Større uforudsete udgifter/indtægter, der ikke beløbsmæssigt eller materielt er indeholdt i nettoårsbudgettet og som aftaleenheden er uden indflydelse på, kan undtagelsesvis forhandles særskilt. Lønbudget Beregning af den lønsum, der indgår i budgetgrundlaget i aftalen, er foretaget i overensstemmelse med den vedtagne model for ressourcetildeling på området. Lønsummen er således beregnet på grundlag af budgettet for 2006 og med korrektioner for tekniske æn- er der tillagt en fremskrivning i henhold til KL s dringer. Ved beregningen budgetvejledning.

15 13 Bem.: I det omfang der gennemføres serviceharmoniseringer i 2007, beregnes budgettet for 2007 på grundlag af en harmoniseret ressourcetildelingsmodel. I lønsummen indgår midler til Ny Løn med 1,25 % af den forventede lønudgift i januar 2007 * 12. Aftaleenheden er ansvarlig for opfyldelse af udmøntningsgarantien, og eventuelle strafbeløb for manglende opfyldelse afholdes af enhedens budgetramme. Aftaleenheden skal af sit lønbudget afholde alle lønudgifter til sine ansatte. Der tilføres enheden særskilte beløb til afholdelse af vikarudgifter i forbindelse med barsel og adoption samt udgifter til jubilæumsgratialer og fratrædelsesbeløb ved pensionering. Dagpengerefusioner tilfalder aftaleenheden. Der afsættes centrale puljer vedrørende følgende områder: Barselsfond Jubilæumsgratiale Fratrædelsesbeløb ved pensionering By gningsvedligeholdelse Ansvaret for bygningsvedligeholdelsen er delt mellem aftaleenheden og Byg- og Planafdelingen. Aftaleenheden har alene ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, mens Byg- og Planafdelingen har ansvaret for den øvrige vedligeholdelse. Den øvrige vedligeholdelse omfatter udvendig vedligeholdelse, teknisk vedligeholdelse og terræn vedligeholdelse. Af de budgetterede midler til bygningsvedligeholdelse er ca. 40% afsat til indvendig vedligeholdelse, og ca. 60% til øvrig vedligeholdelse. Hvad angår midler til indvendig vedligeholdelse er der afsat en pulje til hvert af direktørområderne, baseret på en fordelingsnøgle for de forskellige typer aftaleenheder. Det enkelte direktørområde fordeler puljen mellem de enkelte aftaleenheder. Hvad angår øvrig vedligeholdelse foretages denne af Byg- og Planafdelingen på baggrund af en prioritering på tværs af aftaleenheder og direktørområder. En gang om året gennemgår aftaleenheden og en repræsentant fra Byg og Planafdelingen bygningen, - både indvendig og udvendig, - med henblik på fastlæggelse af vedligeholdelsesbehovet. Budgetbeløb til indvendig vedligeholdelse i 2007: kr. Der tages forbehold for beløbet, idet fagcenteret er i gang med en analyse af området.

16 14 Indkøb Aftaleenheden foretager alle indkøb via Indkøbscenter Østjylland for alle varekategorier der er omfattet, og i øvrigt i henhold til bestemmelserne om anvendelse af indkøbs- samarbejdet. I øvrige situationer foretages indkøb på den for aftaleenheden mest hensigtsmæssige måde. Leje og leasing (operationel og finansiel leasing) Alle aftaler om leje og leasing skal ske i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier. Alle leasingaftaler skal koordineres med Indkøbscenter Østjylland. Finansiel leasing: et aktiv, hvor alle væsentlige risici og rettigheder overføres til kommunen, selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. Operationel leasing: svarer til en traditionel lejeaftale. Vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen påhviler leasingselskabet. Overførselsadgang Uforbrugte midler/overskud: Ved større overførsel end 5 procent af aftaleenhedens samlede nettodriftsramme, skal aftaleenhedslederen kort redegøre for baggrunden for overførslen. Uforbrugte midler/overskud, der skyldes væsentlige afvigelser i budgetforudsætninger eller manglende målopfyldelse skal forhandles mellem lederen af aftaleenheden og direktionen. Merforbrug/underskud: Der må max. overføres et merforbrug/underskud på 5% af budgetrammen til efterfølgende regnskabsår. Ved eventuelt merforbrug derudover udarbejder aftaleenhedens leder forinden en redegørelse til direktionen med baggrund for merforbruget og med forslag til indsats for at rette op på forbruget. Hvis løbende budget- og målopfølgning viser, at aftaleenheden har for stort forbrug, skal aftaleenhedens leder kontakte direktøren/afdelingschefen med henblik på at iværksætte tiltag, der kan rette op på forbruget. Som udgangspunkt er rammer og vilkår for aftalen gældende i aftaleperiodens længde. Såfremt den økonomiske situation giver anledning til gennemførelse af besparelser i aftaleperioden, forudsættes disse som altovervejende hovedregel gennemført i vedtagne budgetter i budgetåret. Aftalens resultatmål genforhandles, såfremt der gennemføres en væsentlig indskrænkning af de økonomiske vilkår. Aftaleenhedens/lederens ansvar og råderum Aftaleenhedens leder har ansvaret for: at udgifter og indtægter under den tildelte budgetramme registreres i henhold til

17 15 gældende retningslinier at legalitet af udgifter og indtægter er i overensstemmelse med gældende bestemmelser at der udføres budgetkontrol og budgetopfølgning, herunder målopfølgning at relevante oplysninger fremsendes til direktion, økonomisk afdeling m.fl. i henhold til gældende retningslinier. Der henvises i øvrigt til godkendte retningslinier i Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune (Kasse- og regnskabsregulativ) samt øvrige bestemmelser på området. Andet Faktuelle dataoplysninger - henvises til hjemmesiden Overordnede retningslinier Som nævnt ovenfor er aftalestyring kendetegnet ved, at aftaleenhederne har stor selvstændighed med hensyn til valg af metode for at nå de politisk fastsatte mål. Aftaleenhedens metodevalg må dog ikke være i strid med de til enhver tid gældende overordnede retningslinier for arbejdet i Norddjurs Kommune. Her tænkes f.eks. på: Personalepolitikken IT-sikkerhedspolitikken Designguiden Alle retningslinierne kan findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Den lovgivning som fastlægger retningslinierne for den kommunale forvaltning og opgave- er tilgængelig for lederen af aftaleenheden i elektronisk form på Schultz varetagelse Infosystem, som er Norddjurs Kommune valgte IT-lovprogram. Her er alle overenskomster og aftaler på det kommunale arbejdsmarked ligeledes tilgængelig. Regulering af aftalen i aftaleperioden Som udgangspunkt er rammer og vilkår for aftalen gældende i aftaleperiodens længde. Da både Norddjurs Kommune og det omgivende samfund er dynamiske enheder i konstant bevægelse, vil ændringer af overordnede retningslinier og lovgivning som udgangspunkt ikke være anledning til at genforhandle aftalen i aftaleperioden. IT support til aftaleenhederne Anskaffelse af programmer og tilslutningssystemer. Anskaffelse af programmer og systemer skal altid foretages i samordning med IT-gruppen, idet det skal sikres, at programmer og systemer kan fungere med kommunens overordnede IT-infrastruktur.

18 16 IT-chefen skal godkende aftaler og kontrakter inden disse indgås, og IT-chefen opbevarer og registrerer alle aftaler og kontrakter, og er medvirkende ved drøftelser i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser eller fortolkningsproblemer vedrørende aftalen eller kontrakten. Vedligeholdelse og nedbrud e.l. IT-chefen er ansvarlig for, at programmer og systemer vedligeholdes (opdatering o.l.). I forbindelse med nedbrud eller systemfejl o.l. er det IT-gruppens ansvar, at fejlen udbedres hurtigst muligt efter, at gruppen er blevet bekendt med fejlen. Nogle aftaleenheder har systemer, hvor nedbrud kan være særlig kritisk. Derfor kan der i aftaler med den enkelte aftaleenhed f.eks. præciseres, hvor lang tid der må gå, før aftaleenheden modtager nødhjælp fra IT-afdelingen, hvis særlig kritiske systemer bryder ned. Hvis IT-afdelingen ikke i situationen er i stand til at levere den nødvendige assistance, er IT-afdelingen forpligtiget til at rekvirere ekstern bistand. Superbrugere. Aftaleholderen er ansvarlig for, at der på hvert system uddannes det fornødne antal superbrugere, der skal vejlede medarbejderne i brug af programmer og systemer. IT- behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med uddannelse af gruppen kan være superbrugere. Særlige forhold I dette afsnit tilføjes evt. særlige forhold gældende for den enkelte aftaleenhed. Disse kunne f.eks. være: Elevforløb Særligt ønske om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Dato: Aftaleenhedens leder Finn Byrialsen Børne- og Ungedirektør Leif Lahn Jensen Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

19 17 BILAG: Værdigrundlag: 10. Klasse-Center Djursland Sæt sejl, mærk vind og søg kurs 1. Se mig som den, jeg er: Vores værdier er empati, rummelighed og selvværd. Vi holder af alle, og vi har tillid til hinanden. Uanset hvad vi kommer med af erfaringer og holdninger, vil vi blive accepteret. Vi træner evnen til at mærke og forstå, hvordan andre har det og tænker. Den enkelte er værdifuld i sig selv. Alle har krav på at blive set, hørt og lagt mærke til. Alle har stærke og svage sider. Vi tager på 10KCD udgangspunkt i de stærke sider hos hinanden og hjælper til med, at den enkelte også har en realistisk og positiv selvopfattelse. Den enkeltes selvværd og særpræg styrkes gennem fællesskabet. Empati, rummelighed og selvværd betyder i vores hverdag at: Vi bibringer de unge analysekompetencer. Vi er opmærksomme på elever der driller, mopper og ikke viser ligeværd. Vi viser mellemfolkelig forståelse. Vi har stor faglig og social spredning blandt de unge. Vi har mulighed for fleksible skemaer og fleksibilitet i org. af undervisningen. Vi har stor opmærksomhed omkring den enkelte unge, bl.a. som kontaktlærere. Vi viser glæde ved at komme i skole. Vi tør dumme os, og at være skøre. Vi giver plads til at turde at lave fejl og til at prøve sig frem. 2. Giv mig tilpas med udfordringer: Vores værdier er viden og kompetence. På 10KCD kommer vi for at lære noget i flere forskellige fagområder. Vi lære bedst, når vi selv deltager og er motiverede og når opgaven passer til den enkelte. Vi er ikke lige gode til alle fag eller opgaver, men vi gør os umage. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. De tilpassede opgaver/udfordringer vil altid føre frem mod nye mål for læring. Viden og kompetence betyder i vores hverdag at:

20 18 Vi er opmærksomme på den enkelte unges kompetencer, både fagligt og socialt. Vi arbejder med temaundervisning, projekter og holddeling. Vi arbejder meget med IT. Lærerne arbejder i selvstyrende team. 3. Vis mig, hvem jeg kan blive og hvordan: Vores værdier er ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse. På 10KCD møder vi lærerne som positive rollemodeller, med smittende engagement og stor troværdighed. Vi kan skabe forandringer og prøve nyt under det ansvar og den frihed, der er af de givne rammer på 10KCD. På 10KCD får vi tilbudet om at se realistiske muligheder og vejen dertil. Ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse betyder i vores hverdag at: Vi har medindflydelse. Vi følger ejerskab over skolen/læreprocesser. Vi arbejder med individuelle målsætninger (faglige og sociale) Vi arbejder med valget: Hvad vælger du? Hvorfor vælger du? Hvordan vælger du? Hvad vælger du fra? opgradering af lærernes viden om de unge. Videreuddannelse Vi finder fællesrum. Vi laver OSO-opgave. Vi forsøger med nye undervisnings- og prøveformer Vi arbejder med fremlæggelser. Vi foretager evalueringer. Vi arbejder med U-plan. Vi sørger for at lærernes viden om de unge er stor Vi har løbende mulighed for videreuddannelse. 4. Lad mig opleve fællesskabet: Vores værdier er demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed.. Fællesskabet er dels klassen, dels linien, dels hele skolen og dels grupper af elever/lærere, der samarbejder om en opgave. Fællesskabet er alle relationer uden for mig selv. Fællesskabet er glæde, samhørighed, oplevelser og venskaber. Den enkeltes særpræg er en styrke af fællesskabet. Vi tager hinanden alvorligt, lytter og giver hinanden plads i fællesskabet og værner dermed om demokratiske begreber som aktiv deltagelse og gensidig respekt. Demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed betyder i vores hverdag at: Vi afholder fællesmøder og aktivt stormøde. Vi lægger op til diskussioner om fællesskabets muligheder. Vi afholder introtur, overlevelsestur og studieture (evt. udveksling). Vi deltager i stævner/turneringer.

Aftalestyring I Norddjurs Kommune

Aftalestyring I Norddjurs Kommune Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering Prioritering og fokusering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Birgit Petersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere