Aftaler på folkeskoleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler på folkeskoleområdet"

Transkript

1 Aftaler på folkeskoleområdet

2 Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering Prioritering og fokusering Motivation og fleksibilitet Aftale for 2007 mellem 10. Klasse-Center Djursland Direktion og Børne- og Ungdomsudvalg Norddjurs Kommune

3 Indholdsfortegnelse 1 Styringsprincipper...2 Ledelsesgrundlag...8 Værdier som arbejdsgrundlag...9 Dialogen med politikere...9 Årets gang:...10 Økonomi...11 Årsbudget...12 Lønbudget...12 Bygningsvedligeholdelse...13 Indkøb...14 Leje og leasing...14 Overførselsadgang...14 Uforbrugte midler...14 Merforbrug...14 Andet...15 Overordnede retningslinier...15 Regulering af aftalen i aftaleperioden...15 IT support til aftaleenhederne...15 Særlige forhold...16 Bilag 17

4 Aftalestyring 2 Indledning Norddjurs Kommunes styringsmodel I takt med den øgede kompleksitet og de stigende forventninger fra borgerne til individuelle løsninger, stiger behovet for, at den enkelte medarbejder har råderum og kompetence til at udøve fleksibel og individuel tilpasset service til brugerne. Samtidig er det Kommunalbestyrelsens ansvar at udvikle kommunens serviceniveau og at styre kommunens ressourceanvendelse ud fra en helhedsbetragtning. Aftalestyring er Norddjurs Kommunes vigtigste styringsredskab i forhold til at guide aftaleenhederne og den enkelte medarbejder igennem de udfordringer, kommunen står overfor de kommende år. Aftalestyring er et redskab, hvor vægten fra kommunalbestyrelsens side er lagt på resultatet/effekten af den kommunale opgaveløsning frem for på, hvordan effekten opnås. Kommunalbestyrelsen styrer udvikling af serviceniveau og ressourceforbrug gennem fastsættelse af mål og rammer for den kommunale opgaveløsning. Det er aftaleenhederne som har ansvaret for at levere de aftalte resultater, hvorimod det er direktionen og aftaleenheden i fællesskab som aftaler, hvordan resultaterne dokumenteres. Dette kan bl.a. foregå ved brugerundersøgelser, evalueringsanalyser m.v. Udover den evaluering som aftales med direktionen, er aftaleenhederne som udgangspunkt fritstillet med hensyn til dokumentationen og interne styringsredskaber. På nogle områder vil det være naturligt at udarbejde en virksomhedsplan, på andre vil en hjemmeside kunne udgøre den nødvendige dokumentation, og på helt tredje områder vil det være naturligt at udarbejde servicedeklarationer. Direktørerne, afdelingscheferne og aftaleenhedslederne fastlægger i fællesskab niveauet for dokumentationen på de enkelte fagområder. Aftalestyringen er således kendetegnet ved, at aftaleenhederne har stor selvstændighed med hensyn til valg af metoder til at nå de politisk fastsatte mål. Dette har som konsekvens, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke kan blande sig i afgørelser truffet i den enkelte aftaleenhed. Kommunalbestyrelsen er derfor nødt til at arbejde overordnet med politikker, strategier og ressourceprioritering. Norddjurs Kommune har en størrelse som gør det nødvendigt med en arbejdsdeling mellem kommunalbestyrelse og udvalg. Det er udvalgene, som har den brede drøftelse med aftaleenhederne og derfor udvalgenes opgave at indstille de politiske udviklingsmål til Kommunalbestyrelsen. Når kommunalbestyrelsen har fastlagt serviceniveau og udviklingsmål, er det direktions opgave at omsætte de politiske mål til aftaler (gerne målbare) med de enkelte aftaleenheder. Aftalen indgås derfor mellem direktion/stående udvalg og aftaleenhedslederne. Styringsprincipper Arbejdsdelingen kan i kort form skitseres således: Central styring og koordinering kommunalbestyrelse, udvalg og direktion Overordnede mål og politikker fastlægges af kommunalbestyrelsen (f.eks. udviklingsmål, servicemål og driftsmål) Koordineret ressourcetildeling Overblik over resultater Sammenhæng i organisationen Fælles vision og værdier for hele kommunen Rationalitet sikres på udvalgte områder ved fælles løsninger (kan være bygnings-

5 vedligehold, indkøb, forsikringer, IT-arkitektur, finansielle forhold mv.) 3 Decentral beslutningskompetence - aftaleenhederne Metodefrihed for aftaleenhederne Det konkrete indhold af ydelser tilpasses lokale forhold Valg af konkret ressourceanvendelse afgøres på grundlag af lokale forhold Resultater afhænger af lokale forhold og vilkår Fælles værdier får mening, når de får indhold på den enkelte arbejdsplads Medindflydelse på egen arbejdssituation Aftaleenhedslederen har det fulde faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar Aftalestyring i form af udviklingsaftaler Kommunalbestyrelsen/udvalgene fastsætter udviklingsmål og forventninger, og disse udmøntes lokalt Giver plads til den lokale ledelse Giver medarbejderne mulighed for indflydelse og motivation Skal baseres på sund fornuft, dialog, åbenhed og ligeværdighed Skal indeholde tilbagemeldinger om målopfyldelse Kan kombineres med tilfredshedsmålinger blandt brugere og medarbejdere. Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs kommune vedtog på sit møde den 29. september 2006, den Sammenhængende børnepolitik. Den samlede beslutning kan ses på kommunens hjemmeside - Skolen implementerer lovgivningsmæssige bestemmelser - eks. Undervisningstimetal, elevplaner, karaktergivning, prøveafvikling, Evaluering Skolen stiller i rimeligt omfang personale til rådighed i tværkommunale arbejdsgrupper. 10-Klasse-Center Djurslands indsats- og udviklingsområder: Nedenstående redegørelse bygger på de oplistede kerneydelsesbeskrivelser, indsats- og udviklingsområder fra KONTRAKT mellem 10. Klasse-Center Djursland og Børne- og Kulturafdelingen samt Årsberetning 2005, januar 2006 samt det forhold, at skolen foruden det planlagte samarbejde med Hessel Gods Fodboldkostskole har haft en ekstraordinær stor elevtilgang pr. 1. august 2006 og pr. 1. august Kerneydelsesbeskrivelserne i 2006 omfattede: skole-hjem-samarbejde, læring undervisning, skolens omsorg for de unge samt skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø. Indsatsområder: Fokus på skolens kerneydelser, implementering af værdigrundlag og den løbende evaluering: Målet er, at alle unge opnår den størst mulige faglige opkvalificering ved bl.a at deltage i den prøveforberedende undervisning i kernefagene dansk, matematik og engelsk samt gennemføre prøverne på 9. eller 10. klasse niveau. Dette mål er nået. Det karaktermæssige resultat kan ses på skolens hjemmeside.

6 4 Skolens øvrige kerneydelser den uddannelsesmæssige afklaring og den personlige udvikling er sammen med den faglige udvikling evalueret ved brug af Barometeret, som er skolens selvudviklede værdi-, evaluerings- og dialogværktøj. For første gang har de unge og lærerne nu kunnet gennemarbejde alle faser i evalueringen. Barometeret har med skolebestyrelsens og fagcenterets accept været 10kcd s bud på den skriftlige elevplan i foråret Alle parter har udtrykt stor tilfredshed med både processen og evalueringsværktøjets anvendelsesgrad også til bl.a. at understøtte de to årlige forældreelev-samtaler. Målet er at videreudvikle Barometeret ved bl.a. at gøre det mere ITbaseret i alle led i processen. De unges trivsel er en forudsætning for, at undervisningen og afklaringen lykkes. De unges trivsel og skolens fysiske rammer er sat i fokus og evalueret i oktober 2006, idet skolen atter med stor tilfredshed har benyttet som spørge- og samtaleguide. Skolebestyrelsen har efterfølgende sammen med skolens ledelse evalueret processen og indholdet i de unges svar. Heraf fremgik det, at der bl.a. var et stort behov for at sætte fokus på sund og billig mad i skolens kantine. Desuden havde såvel unge som lærere fokus på vigtigheden af den gode tone og den konstruktive samtale både i klasserummet, med kontaktlærer, forældre og vejleder. Uddrag fra undersøgelsen: 94 % af de unge angiver, enten meget glad eller for det meste glad for at gå i skole 6 % svarer ikke så tit eller nej, slet ikke glad for at gå i skole. 83 % finder undervisningslokalerne helt i orden eller nogenlunde i orden, mens 7% svare ikke i orden og 10% svarer ved ikke. Ønsket om sund og billig mad i skolens kantine har med elevrådets hjælp haft stor fokus. Målet er stadig aktuelt, idet skolens kantine skifter driftsleder. Målet er fortsat, at den overvejende del af skolens unge tilkendegiver stor tilfredshed med de fysiske rammer og egen trivsel såvel på det personlige plan som i fællesskabet. Kontaktlærerordningen er i høj grad med til at sikre, at alle unge har gode trivselsmuligheder. Fokus på en særlig indsats for tosprogede unge: Målet er at styrke uddannelsestilbudet og vejledningsindsatsen omkring de tosprogede unge i samarbejde med de afgivende skoler og UU-Djursland. I januar var 10kcd atter vært ved et særligt udskolingsarrangement, hvor alle tosprogede unge og deres forældre i skoledistriktet sammen med deres skolevejleder var inviteret til at høre om det danske uddannelsessystems opbygning og udvalgte tosprogede unges vej til de ønskede uddannelsesmål. Dette indsatsområde har vi foruden førnævnte ikke nået at gøre mere ved bortset fra at søge et løbende samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. Kommunesammenlægningen har givetvis betydet, at der endnu ikke er udarbejdet overordnede politiske politikker på området. Målet er, at 10kcd fortsat har fokus på den gruppe unge, men at indsatsen i høj grad skal koordineres med de relevante samarbejdspartnere på baggrund af lokale konkrete principper og politikker. Skolen medvirker gerne i et udviklingsarbejde om denne opgave.

7 Fokus på kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere: 5 Målet er fortsat at fokusere på den løbende implementering af IT i undervisning, vejledning, portfolio og kommunikation på skolen samt at give alle personalegrupper flere proces-værktøjer, således at teamsamarbejdet fra overvejende at have været af praktisk art, fremover kan fungere som refleksive team. Mht implementering af IT på alle niveauer har det haft stor betydning, at skolens fysiske rammer nu langt bedre er indrettet på mere driftsikker brug af IT tillige med indkøbet af flere bærbare computere til såvel unge som personale. Tilgængeligheden er oplevet som en lettelse i hverdagen. Til de kommende skriftlige prøver vælger 98% af de unge at benytte pc til deres besvarelse i de humanistiske fag, mens kun 22% vælger pc til matematikbesvarelserne. I håb om at hæve den sidstnævnte procent deltager alle matematiklærere i efteråret i et lokalt kursus i brugen af programmet Mat Cad. Samarbejdet med de øvrige ENIS-skoler, ungdomsuddannelserne og intranetleverandøren Fronter har været en stor hjælp til at få defineret krav og behov samt få sat fokus på ønsket om mere IT-baseret indholdsproduktion til undervisningsbrug. Ovenstående mål og krav betyder, at skolen løbende har behov for at investere i relevant IT-udstyr og software. 10. klasse har indtil videre desværre ikke været en del af Undervisningsministeriets IT-satsning (overvejende 3. kl.). De ønskede teamværktøjer er blevet introduceret og indarbejdet på tre pædagogiske dage, hvor hele personalegruppen har fået udarbejdet DISC-profiler. Således har hver enkelt fået overblik over egne styrke- og udviklingsområdet samt få drøftet disses anvendelighed og relevans i forhold til eksisterende teamrelationer. ALLE deltagere har udtrykt stor tilfredshed med denne proces og de indarbejdede værktøjer. Lærernes mulighed for at forholde sig professionelt til egne undervisnings-, kontaktlærer- og teamsamarbejdsrelationer er blevet styrket. Målet er fortsat at sætte fokus på personalets løbende kompetenceudvikling, så alle kan leve op til de store faglige og personlige krav, som stilles til den enkelte og teamet i forhold til altid at være en autentisk rollemodel for de unge. Skolens aktuelle forældre og unge får ved den skriftlige evaluering senere på foråret mulighed for at vurdere, om personale og ledelse lever op til kravene. En vigtig forudsætning for, at personalet kan leve op til kravene er, at de samtidigt trives i jobbet og netop har overskud til at rumme de unges mangfoldighed. Hvis ikke lærerne i deres undervisning og omgangsform med de unge signalerer personligt overskud, høj faglighed og humor, vil de ikke lykkes så godt i deres undervisning af skolens ikke altid så motiverede unge. Personalets samlede trivsel er formelt sat i fokus med en revidering af skolens APV. Dette er også aktuelt efter at de fysiske rammer for lærerne endeligt er blevet forbedrede, og efter at personalegruppen tillige er vokset. Etablering af det længe savnede lærerforberedelseslokale har lettet den enkelte lærers og teamets forberedelses- og samarbejdsmuligheder i hverdagen. Desuden er skolens omsorgsplan under tilretning efter kommunesammenlægningen. og det samme er tilfældet med skolens trivselspolitik, som nu kun venter på en endelig afklaring af sundhedspolitikken og MED-strukturen.

8 6 Målet er fortsat fokus på personalets samlede trivsel. Vi ser frem til den nye MED-struktur med henblik på at få styrket sikkerhedsrepræsentantens rolle samt få ny inspiration til arbejdet. Fokus på skolens mange samarbejdspartnere: Målet er at styrke samarbejdet med skolens mange samarbejdspartnere især de lokale folkeskoler og ungdomsuddannelser til glæde og gavn for de unge, personalet og skolens økonomi. Som udgangspunkt var der allerede ved årsskiftet 2006 aftalt et tæt samarbejde med Hessel Gods Fodboldkostskole med henblik på foruden den fodboldmæssige ballast at give de unge drenge her et kompetencegivende 10. skoleår. Samarbejdsaftalen har også betydet et udvidet samarbejde med UU-Djursland, der nu stiller to særdeles kompetente vejledere til rådighed. De er om nogen garanter for den vigtigste af skolens kerneydelser afklaring af de unges uddannelsesvalg. Denne proces indbefatter også en konstruktiv brobygningsperiode og evaluering af samme, hvilke ligeledes administreres af UU-Djursland. Al relevant statistik vedr. de unges ungdomsuddannelsesvalg stilles ligeledes velvilligt til rådighed: Den øgede elevtilgang har bl.a. også betydet, at 10kcd har indgået en ny brobygningsaftale med Grenaa Handelsskole om undervisning på Den Internationale Linie (20 unge). Konceptet kan sidestilles med den brobygningsaftale, som blev indgået i forrige skoleår med Grenaa Tekniske skole om etablering af X-IT-linien (introduktion af værksteder og multimediefaciliteter i alt et tilbud til ca. 45 unge). I forhold til Kalø Landbrugsskole har 10kcd fortsat en aftale om drift af en Landbrugslinie, hvis der melder sig unge nok til tilbudet (ingen i indeværende skoleår, men 4 i det kommende). Endelig kan Grenaa Gymnasium og HF også indgå en udvidet brobygningsaftale med 10kcd, idet gymnasierne pr. 1. januar 2007 efter amternes nedlæggelse overgik til selveje. Til det kommende skoleår er aftalt et samarbejde omkring valgfagsmuligheder i de naturfaglige fag og studieteknik. Samarbejdet med de afgivende folkeskoler er meget konstruktivt, idet skolen altid mødes med velvilje og fleksibilitet, hvad enten vi beder om at låne lokaler eller en censor til eks. sygeprøver. Desuden giver skolerne mulighed for, at ledelsen kan afvikle de nødvendige optagelsessamtaler ude på skolerne i foråret. De lokale efterskolers velvilje møder vi især ved sportsstævner og i det tætte og nødvendige censorsamarbejde. Fokus på skolens økonomi og de ønskede sparemål: Målet er en øget ressourcebevidsthed - at få overordnet gennemsigtighed i skolens økonomi og at nå de opstillede reviderede sparemål for 2006 og 2007.

9 7 I april 2006 fik skolen efter et tæt samarbejde med fagcenteret den så længe efterlyste ressourcetildelingsmodel for 10. Klasse-Center Djursland. Fremover skulle denne fordelingsnøgle meget gerne lette gennemsigtigheden i de tildelte tværkommunale midler. Ressourcetildelingsmodellen blev taget i brug allerede i juni 2006, hvor skolen i samarbejde med fagcenteret fik udarbejdet et revideret Budget 2006 og Budget 2007 på baggrund af implementering af samarbejdsaftalen med Hessel Gods Fodboldkostskole og den ekstraordinært store tilgang af elever pr. 1. august Budgetreguleringen betød, at alle driftsudvidelser som følge af elevtilgangen etablering og leje af flere lokaler, ansættelse af flere medarbejdere, køb af flere undervisningsmaterialer, computere og software, etablering af lærerforberedelseslokale, flere rengørings- og pedeltimer, m.v. skulle indeholdes i budgetrammerne for de to år tillige med, at sparemålet blev øget til kr. for både 2006 og 2007! Elevtilgangen gav ikke anledning til nogen tillægsbevilling. I skrivende stund er årsregnskabet for 2006 ikke endeligt afsluttet med fagcentret. Men det foreløbige resultat viser, at det bliver overordentligt vanskeligt dels at holde driftsudvidelserne inden for den tilladte driftsoverskridelsesramme i tidligere Grenaa kommune på 10% samt at nå sparemålet på kr. Det har kort og godt været umuligt at implementere så store driftsmæssige forandringer inden for de givne rammer. Desuden har indførelsen af det nye kommunale økonomisystem i den grad vanskeliggjort arbejdet med netop at lave en tæt opfølgning af økonomi såvel kort- som langsigtet. Evaluering af indsatsen vil ske i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse for 2006 samt i den løbende dialog med skolebestyrelse, fagcenter og Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomiudvalget orienteres ligeledes, hvis sparemålet har vist sig at være for optimistisk. Udfordringen bliver bl.a. også at få klarlagt, hvordan skolens økonomi skal tilpasses Norddjurs kommunes overførselsadgang på kun 5%! Målet er fortsat fokus på økonomi og vækst, hvilket vil ske i et tæt samarbejde med fagcentrets økonomiske medarbejdere. Udviklingsområder: Fokus på implementering af den reviderede lov om vejledning og 10. klasse pr. 1. august 2008: Den overordnede udfordring for 10kcd og de øvrige 10. klasse skoler i landet har været, om 10. skoleår overhovedet ville være en mulighed for fremtidens unge efter august 2008! Undervisningsminister Bertel Haarder kom, så og skrev så langt om længe et nyt lovforslag om fortsat drift af 10. klasse med tilhørende brobygning! Udfordringen bliver at få implementeret den nye lov om 10. klasse, hvilket ikke umiddelbart ser ud til at give de store kvalitetsændringer i forhold til gældende praksis på 10kcd! 2. behandling af loven forventes d. 24. april 2007.

10 8 Dog vil de bebudede ændringer i den frivillige brobygningsmulighed kunne betyde en direkte tidsmæssig reduktion i de konstruktive samarbejder skolen i forvejen har med Grenaa Tekniske Skole om X-IT-.linien og Grenaa Handelsskole om den Internationale Linie. Vi afventer det endelige resultat i spænding. Fokus på evt. tilpasning til ændret folkeskolestruktur i Norddjurs og evt. Syddjurs Kommuner: Udfordringen er, om den igangværende kvalitets- og skolestrukturdebat i Norddjurs kommune giver anledning til gennemgribende forandringer på eller omkring skolen, som på nogen måde kan forringe kvaliteten af de eksisterende tilbud til unge i 10. klasse i folkeskoleregi. Udfordringen bliver at sikre kvaliteten i eksisterende og kommende tilbud samt styrke samarbejdet og videndelingen med de øvrige skoler, som har udskoling. Dette gælder også et evt. udvidet samarbejde med og omkring de unge i 10. klasse fra hele Syddjurs kommune. 10kcd stiller gerne viden og erfaringer til rådighed i denne proces. Evaluering formålet er: At dokumentere aftaleenhedernes resultater. At skabe gennemsigtighed i administrationen ved at give information vedrørende resultaterne til politikere, medarbejdere, brugere og borgere om ressourceforbrug og resultater. At lære af egen virksomheds og andre virksomheders indsats bl.a. ved at diskutere, hvorfor/hvorfor ikke målene nås, og derefter indrette aktiviteterne efter den nye viden. Årsberetning tilbagemeldinger/resultater i forhold til ovenstående beskrivelser af indsatsområder/udviklingsområder. Årsberetningen indsendes efterår September 2007 giver til skolen tilbagemeldinger i forhold kravene i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Ledelsesgrundlag 2007 og 2008 Visionen Ledelsesvisionen for Norddjurs Kommune : Norddjurs Kommune: Har balance mellem borgernes og medarbejdernes forventninger og oplevet serviceniveau. Har en økonomi i balance Kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere på alle fagområder God ledelse God ledelse i Norddjurs Kommune er kendetegnet ved: Situationsbestemt ledelse - der findes ikke en bedste vej bl.a. fordi borgerne, medarbejderne og udfordringerne er forskellige Værdibaseret ledelse udfordringerne er komplekse og harmonerer derfor ikke med regler og manualer Decentralisering af beslutningerne borgerne ønsker individuel service, som kun kan leveres af medarbejdere, der kan træffe beslutninger i en dialog med borgeren

11 9 Forståelse for at god kommunikation er nødvendig både i forhold til borgere, medarbejdere og politikere. Det vigtigste er dog, at ledelsen går foran mod målet og skaber mening for medarbejderne god ledelse skal genkendes på handlinger. Ledelsesgrundlag og værdisætninger: Sæt sejl, mærk vind og søg kurs! (se bilag)! Værdier som arbejdsgrundlag Ved aftalestyring sætter vi fokus på den enkelte aftaleenheds udviklingsmål og resultater, men også på de fælles værdier for kommunen. Formålet er bl.a. at minimere risikoen for, at kommunen opsplittes i uafhængige enheder uden fokus på helheden. Med andre ord ønsker vi at udbygge decentraliseringen og dermed bevare rum og plads for at tage lokale initiativer, samtidig med at vi vil opbygge en modvægt, som skal være med til at sikre balance i forhold til den samlede ledelse og styring af kommunen. Værdierne er tænkt som en form for ledestjerne, som sammen med andre tværfaglige tiltag kan være med at udvikle en fælles kultur i Norddjurs Kommune. Værdierne vil blive opbygget i to faser. Første fase er til og med 2008, som er sammenlægningsperioden, hvor grundlaget for Norddjurs Kommune skabes. Anden fase er efter 2009, hvor udfordringerne har en anden karakter, hvilket skal afspejles i værdierne. Værdierne vil derfor blive revideret i andet halvår 2008, hvor der vil blive gennemført en proces med inddragelse af medarbejderne og det politiske niveau. Det arbejde som udføres i Norddjurs Kommune skal give mening. Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen, og begrebet prøvehandlinger skal legalisere, at vi eksperimenterer og opdager nye veje for at forbedre serviceniveauet og opnå effektiviseringer. Derudover er der tidligt i sammenlægningsprocessen blevet udpeget følgende tre ord som er Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Dialogen med politikere Formål: Medinddragelse og medindflydelse af aftaleenhederne For at sikre et optimalt udbytte af dialogmøderne, skal det stående udvalg og aftaleenhederne forud for møderne have defineret: Formål og indhold Dagsorden og form

12 Deltagerkreds og mødeledelse 10 Dialogen: Dialogen er med det stående udvalg, men der kan være temaer, hvor dialogen foregår med hele kommunalbestyrelsen Direktør og aftaleenhedsleder aftaler, hvilket skriftligt materiale dialogen skal baseres på. De stående udvalg fastlægger frekvensen af dialogmøderne. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den truffet beslutning vedrørende dialog. Beslutningen kan ses på kommunens hjemmesi de - Årets gang: Dialogen med politikere skal ses i tæt sammenhæng med planlæggelse af årets gang, således at processen er tydelig for alle involverede. 1/1 1/10 Årets gang Årets 1/4 1/7

13 11 Den yderste cirkel i diagrammet illustrerer, at kommunens virksomhed bygger på kommunikation med borgerne året rundt. Den næste cirklen illustrerer, at fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens dialog med aftaleenhederne ligeledes foregår hele året. Dernæst er årets arbejde med budgetlægningen illustreret. Den inderste cirkel er evaluering og dokumentation. Dialogen, dokumentationen og evalueringen gennemføres efter behov i forhold til aktuelle problemstillinger, og i øvrigt når det aftales mellem stående udvalg og aftaleenheder. Dokumentation er derudover styret via lovgivningen. Budget: Vedtagelse af budgettet skal være sammenholdt med de politiske mål og mulige udvalgte indsatområder, således at der er en sammenhæng mellem mål og økonomi. Før budgetvedtagelsen skal der være en dialog om eventuelle besparelser med aftaleenhederne, således at der er en medindflydelse på udmøntningen af besparelsen. D en enkelte enhed der laves aftale med, skal i henhold til en flad organisationsstruktur have ansvaret for den fulde budgetramme og mulighed for at disponere frit på tværs af samtlige udviklings- og driftskonti. Politiske mål: Mål og indsatsområder skal fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter udvalget har haft en dialog med aftaleenhederne Målene er typisk 2-årige. Økonomi Indledning Aftaleenheden tildeles ved aftaleindgåelsen den vedtagne nettobudgetramme for Årsbudget Aftaleenhedens nettoårsbudget for 2007 udgør kr. vedrørende drift og 0 kr. vedr. anlæg i henhold til specificeret budget.

14 12 Budget og konteringsplan: 10. Klasse-Center Djursland - Budget 2007 Budgettet er udregnet efter 215 unge Strukturtekst Opr. vedt. Budget Klasse C enter Djursland Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Vikarer Uddannelse Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Driftsmidler Undervisningsmaterialer Elevaktiviteter Andet Skolebestyrelse It, inventar og materiel køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres Grunde og Bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Varme Vand Total for 10. Klasse-Center Djursland Betaling andre off. myndigheder GRAND TOTAL Større uforudsete udgifter/indtægter, der ikke beløbsmæssigt eller materielt er indeholdt i nettoårsbudgettet og som aftaleenheden er uden indflydelse på, kan undtagelsesvis forhandles særskilt. Lønbudget Beregning af den lønsum, der indgår i budgetgrundlaget i aftalen, er foretaget i overensstemmelse med den vedtagne model for ressourcetildeling på området. Lønsummen er således beregnet på grundlag af budgettet for 2006 og med korrektioner for tekniske æn- er der tillagt en fremskrivning i henhold til KL s dringer. Ved beregningen budgetvejledning.

15 13 Bem.: I det omfang der gennemføres serviceharmoniseringer i 2007, beregnes budgettet for 2007 på grundlag af en harmoniseret ressourcetildelingsmodel. I lønsummen indgår midler til Ny Løn med 1,25 % af den forventede lønudgift i januar 2007 * 12. Aftaleenheden er ansvarlig for opfyldelse af udmøntningsgarantien, og eventuelle strafbeløb for manglende opfyldelse afholdes af enhedens budgetramme. Aftaleenheden skal af sit lønbudget afholde alle lønudgifter til sine ansatte. Der tilføres enheden særskilte beløb til afholdelse af vikarudgifter i forbindelse med barsel og adoption samt udgifter til jubilæumsgratialer og fratrædelsesbeløb ved pensionering. Dagpengerefusioner tilfalder aftaleenheden. Der afsættes centrale puljer vedrørende følgende områder: Barselsfond Jubilæumsgratiale Fratrædelsesbeløb ved pensionering By gningsvedligeholdelse Ansvaret for bygningsvedligeholdelsen er delt mellem aftaleenheden og Byg- og Planafdelingen. Aftaleenheden har alene ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, mens Byg- og Planafdelingen har ansvaret for den øvrige vedligeholdelse. Den øvrige vedligeholdelse omfatter udvendig vedligeholdelse, teknisk vedligeholdelse og terræn vedligeholdelse. Af de budgetterede midler til bygningsvedligeholdelse er ca. 40% afsat til indvendig vedligeholdelse, og ca. 60% til øvrig vedligeholdelse. Hvad angår midler til indvendig vedligeholdelse er der afsat en pulje til hvert af direktørområderne, baseret på en fordelingsnøgle for de forskellige typer aftaleenheder. Det enkelte direktørområde fordeler puljen mellem de enkelte aftaleenheder. Hvad angår øvrig vedligeholdelse foretages denne af Byg- og Planafdelingen på baggrund af en prioritering på tværs af aftaleenheder og direktørområder. En gang om året gennemgår aftaleenheden og en repræsentant fra Byg og Planafdelingen bygningen, - både indvendig og udvendig, - med henblik på fastlæggelse af vedligeholdelsesbehovet. Budgetbeløb til indvendig vedligeholdelse i 2007: kr. Der tages forbehold for beløbet, idet fagcenteret er i gang med en analyse af området.

16 14 Indkøb Aftaleenheden foretager alle indkøb via Indkøbscenter Østjylland for alle varekategorier der er omfattet, og i øvrigt i henhold til bestemmelserne om anvendelse af indkøbs- samarbejdet. I øvrige situationer foretages indkøb på den for aftaleenheden mest hensigtsmæssige måde. Leje og leasing (operationel og finansiel leasing) Alle aftaler om leje og leasing skal ske i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier. Alle leasingaftaler skal koordineres med Indkøbscenter Østjylland. Finansiel leasing: et aktiv, hvor alle væsentlige risici og rettigheder overføres til kommunen, selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. Operationel leasing: svarer til en traditionel lejeaftale. Vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen påhviler leasingselskabet. Overførselsadgang Uforbrugte midler/overskud: Ved større overførsel end 5 procent af aftaleenhedens samlede nettodriftsramme, skal aftaleenhedslederen kort redegøre for baggrunden for overførslen. Uforbrugte midler/overskud, der skyldes væsentlige afvigelser i budgetforudsætninger eller manglende målopfyldelse skal forhandles mellem lederen af aftaleenheden og direktionen. Merforbrug/underskud: Der må max. overføres et merforbrug/underskud på 5% af budgetrammen til efterfølgende regnskabsår. Ved eventuelt merforbrug derudover udarbejder aftaleenhedens leder forinden en redegørelse til direktionen med baggrund for merforbruget og med forslag til indsats for at rette op på forbruget. Hvis løbende budget- og målopfølgning viser, at aftaleenheden har for stort forbrug, skal aftaleenhedens leder kontakte direktøren/afdelingschefen med henblik på at iværksætte tiltag, der kan rette op på forbruget. Som udgangspunkt er rammer og vilkår for aftalen gældende i aftaleperiodens længde. Såfremt den økonomiske situation giver anledning til gennemførelse af besparelser i aftaleperioden, forudsættes disse som altovervejende hovedregel gennemført i vedtagne budgetter i budgetåret. Aftalens resultatmål genforhandles, såfremt der gennemføres en væsentlig indskrænkning af de økonomiske vilkår. Aftaleenhedens/lederens ansvar og råderum Aftaleenhedens leder har ansvaret for: at udgifter og indtægter under den tildelte budgetramme registreres i henhold til

17 15 gældende retningslinier at legalitet af udgifter og indtægter er i overensstemmelse med gældende bestemmelser at der udføres budgetkontrol og budgetopfølgning, herunder målopfølgning at relevante oplysninger fremsendes til direktion, økonomisk afdeling m.fl. i henhold til gældende retningslinier. Der henvises i øvrigt til godkendte retningslinier i Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune (Kasse- og regnskabsregulativ) samt øvrige bestemmelser på området. Andet Faktuelle dataoplysninger - henvises til hjemmesiden Overordnede retningslinier Som nævnt ovenfor er aftalestyring kendetegnet ved, at aftaleenhederne har stor selvstændighed med hensyn til valg af metode for at nå de politisk fastsatte mål. Aftaleenhedens metodevalg må dog ikke være i strid med de til enhver tid gældende overordnede retningslinier for arbejdet i Norddjurs Kommune. Her tænkes f.eks. på: Personalepolitikken IT-sikkerhedspolitikken Designguiden Alle retningslinierne kan findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Den lovgivning som fastlægger retningslinierne for den kommunale forvaltning og opgave- er tilgængelig for lederen af aftaleenheden i elektronisk form på Schultz varetagelse Infosystem, som er Norddjurs Kommune valgte IT-lovprogram. Her er alle overenskomster og aftaler på det kommunale arbejdsmarked ligeledes tilgængelig. Regulering af aftalen i aftaleperioden Som udgangspunkt er rammer og vilkår for aftalen gældende i aftaleperiodens længde. Da både Norddjurs Kommune og det omgivende samfund er dynamiske enheder i konstant bevægelse, vil ændringer af overordnede retningslinier og lovgivning som udgangspunkt ikke være anledning til at genforhandle aftalen i aftaleperioden. IT support til aftaleenhederne Anskaffelse af programmer og tilslutningssystemer. Anskaffelse af programmer og systemer skal altid foretages i samordning med IT-gruppen, idet det skal sikres, at programmer og systemer kan fungere med kommunens overordnede IT-infrastruktur.

18 16 IT-chefen skal godkende aftaler og kontrakter inden disse indgås, og IT-chefen opbevarer og registrerer alle aftaler og kontrakter, og er medvirkende ved drøftelser i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser eller fortolkningsproblemer vedrørende aftalen eller kontrakten. Vedligeholdelse og nedbrud e.l. IT-chefen er ansvarlig for, at programmer og systemer vedligeholdes (opdatering o.l.). I forbindelse med nedbrud eller systemfejl o.l. er det IT-gruppens ansvar, at fejlen udbedres hurtigst muligt efter, at gruppen er blevet bekendt med fejlen. Nogle aftaleenheder har systemer, hvor nedbrud kan være særlig kritisk. Derfor kan der i aftaler med den enkelte aftaleenhed f.eks. præciseres, hvor lang tid der må gå, før aftaleenheden modtager nødhjælp fra IT-afdelingen, hvis særlig kritiske systemer bryder ned. Hvis IT-afdelingen ikke i situationen er i stand til at levere den nødvendige assistance, er IT-afdelingen forpligtiget til at rekvirere ekstern bistand. Superbrugere. Aftaleholderen er ansvarlig for, at der på hvert system uddannes det fornødne antal superbrugere, der skal vejlede medarbejderne i brug af programmer og systemer. IT- behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med uddannelse af gruppen kan være superbrugere. Særlige forhold I dette afsnit tilføjes evt. særlige forhold gældende for den enkelte aftaleenhed. Disse kunne f.eks. være: Elevforløb Særligt ønske om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår eller efter de sociale kapitler i overenskomsten. Dato: Aftaleenhedens leder Finn Byrialsen Børne- og Ungedirektør Leif Lahn Jensen Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

19 17 BILAG: Værdigrundlag: 10. Klasse-Center Djursland Sæt sejl, mærk vind og søg kurs 1. Se mig som den, jeg er: Vores værdier er empati, rummelighed og selvværd. Vi holder af alle, og vi har tillid til hinanden. Uanset hvad vi kommer med af erfaringer og holdninger, vil vi blive accepteret. Vi træner evnen til at mærke og forstå, hvordan andre har det og tænker. Den enkelte er værdifuld i sig selv. Alle har krav på at blive set, hørt og lagt mærke til. Alle har stærke og svage sider. Vi tager på 10KCD udgangspunkt i de stærke sider hos hinanden og hjælper til med, at den enkelte også har en realistisk og positiv selvopfattelse. Den enkeltes selvværd og særpræg styrkes gennem fællesskabet. Empati, rummelighed og selvværd betyder i vores hverdag at: Vi bibringer de unge analysekompetencer. Vi er opmærksomme på elever der driller, mopper og ikke viser ligeværd. Vi viser mellemfolkelig forståelse. Vi har stor faglig og social spredning blandt de unge. Vi har mulighed for fleksible skemaer og fleksibilitet i org. af undervisningen. Vi har stor opmærksomhed omkring den enkelte unge, bl.a. som kontaktlærere. Vi viser glæde ved at komme i skole. Vi tør dumme os, og at være skøre. Vi giver plads til at turde at lave fejl og til at prøve sig frem. 2. Giv mig tilpas med udfordringer: Vores værdier er viden og kompetence. På 10KCD kommer vi for at lære noget i flere forskellige fagområder. Vi lære bedst, når vi selv deltager og er motiverede og når opgaven passer til den enkelte. Vi er ikke lige gode til alle fag eller opgaver, men vi gør os umage. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. De tilpassede opgaver/udfordringer vil altid føre frem mod nye mål for læring. Viden og kompetence betyder i vores hverdag at:

20 18 Vi er opmærksomme på den enkelte unges kompetencer, både fagligt og socialt. Vi arbejder med temaundervisning, projekter og holddeling. Vi arbejder meget med IT. Lærerne arbejder i selvstyrende team. 3. Vis mig, hvem jeg kan blive og hvordan: Vores værdier er ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse. På 10KCD møder vi lærerne som positive rollemodeller, med smittende engagement og stor troværdighed. Vi kan skabe forandringer og prøve nyt under det ansvar og den frihed, der er af de givne rammer på 10KCD. På 10KCD får vi tilbudet om at se realistiske muligheder og vejen dertil. Ansvar, handlekraft, nytænkning og fornyelse betyder i vores hverdag at: Vi har medindflydelse. Vi følger ejerskab over skolen/læreprocesser. Vi arbejder med individuelle målsætninger (faglige og sociale) Vi arbejder med valget: Hvad vælger du? Hvorfor vælger du? Hvordan vælger du? Hvad vælger du fra? opgradering af lærernes viden om de unge. Videreuddannelse Vi finder fællesrum. Vi laver OSO-opgave. Vi forsøger med nye undervisnings- og prøveformer Vi arbejder med fremlæggelser. Vi foretager evalueringer. Vi arbejder med U-plan. Vi sørger for at lærernes viden om de unge er stor Vi har løbende mulighed for videreuddannelse. 4. Lad mig opleve fællesskabet: Vores værdier er demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed.. Fællesskabet er dels klassen, dels linien, dels hele skolen og dels grupper af elever/lærere, der samarbejder om en opgave. Fællesskabet er alle relationer uden for mig selv. Fællesskabet er glæde, samhørighed, oplevelser og venskaber. Den enkeltes særpræg er en styrke af fællesskabet. Vi tager hinanden alvorligt, lytter og giver hinanden plads i fællesskabet og værner dermed om demokratiske begreber som aktiv deltagelse og gensidig respekt. Demokrati, fællesskab, ligeværd, livsglæde og frihed betyder i vores hverdag at: Vi afholder fællesmøder og aktivt stormøde. Vi lægger op til diskussioner om fællesskabets muligheder. Vi afholder introtur, overlevelsestur og studieture (evt. udveksling). Vi deltager i stævner/turneringer.

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Aftalestyring I Norddjurs Kommune

Aftalestyring I Norddjurs Kommune Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering Prioritering og fokusering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

DBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008

DBA aftale. Intern aftale mellem. Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen. Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole. for 2008 DBA aftale Dialogbaseret aftalestyring i Ringkøbing-Skjern Kommune Intern aftale mellem Fag-/stabschef: Flemming Lauritsen og Ekstern aftaleenhed: Stauning Skole for 2008 DBA aftale Mål og succeskriterier

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag har haft 4 resultatkrav, heraf er 2 indfriet og 2 ikke indfriet. Det ene resultatkrav der ikke er blevet indfriet er resultatkravet om kompetenceudvikling,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016. Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Center for Sociale Tilbud 2016. Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger Kommunalbestyrelsens vision, værdier, målsætninger og indsatsområder,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2009 for Højbjerg børnehave

Årsrapport 2009 for Højbjerg børnehave . Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 Sammendrag Vi har i løbet af 2009 stort set indfriet resultatkravene,1-2-og3 der dog skal ses som områder der fortsat skal være fokus på og til stadighed udvikles.vore

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010 Hobrovejens Skole AFTALE 2012 2012 2014 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere