NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2"

Transkript

1 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/

2 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem der får pengene, hvilke regler der gælder, og hvordan er dine pårørende stillet, kan du læse mere om her. Da området er kompliceret, dækker pjecen ikke nødvendigvis alle de problemstillinger, der kan opstå. De forskellige ydelser Pensionsordning 1 Hvis du har valgt pensionsordning 1, vil der blive udbetalt en løbende, livsvarig pension til din ægtefælle- eller samlever. Efterlader du ikke en ægtefælle-/samlever, som er berettiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetales i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. Er du blevet medlem af pensionskassen før 1. januar 2015, og var du fyldt 65 år, da du blev medlem, indeholder din ordning ikke ugiftesum. Pensionsordning 3 Hvis du har valgt pensionsordning 3, vil der blive udbetalt en løbende, 10-årig pension til din ægtefælle- eller samlever. Efterlader du ikke en ægtefælle-/samlever, som er berettiget til ægtefælle- eller samleverpension, udbetales i stedet for en ugiftesum. Den udbetales kun, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. Hvor meget bliver der udbetalt? Du kan se størrelsen af de forskellige løbende ydelser og engangsydelser i Min pension på lpk.dk. Der udbetales ikke tillæg ved udbetaling af engangsydelserne. Indbetalinger til pensionskassen før 1. januar 1993 kan være omfattet af særlige regler. Det fremgår af din dækning i Min pension, hvis du er berørt heraf. Ægtefællepension Din ægtefælle har ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået: Pensionsordning 2 Hvis du har valgt pensionsordning 2, udbetales i stedet en engangsydelse til dine nærmeste, hvis du dør, før du fylder 67 år, og før du bliver alderspensioneret. mindst tre måneder før dødsfaldet, medmindre din død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er et led i en bestående sygdom før du fylder 65 år før din eventuelle invalidepensionering. 2/10

3 Registreret partnerskab, dvs. ægteskab mellem to personer af samme køn, er ligestillet med ægteskab. Hvis I bliver skilt Har du bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle, og har ægteskabet varet i mindst fem år, bevarer din fraskilte ægtefælle sin ret til at få udbetalt ægtefællepension med mindre det modsatte er aftalt i dommen eller bevillingen. Gifter din fraskilte ægtefælle sig igen, bortfalder retten til ægtefællepension. Får din fraskilte ægtefælle udbetalt ægtefællepension efter din død og gifter sig igen, fortsætter ægtefællepensionen efter dig. Men hvis I havde aftalt en tidsbegrænset bidragspligt fx på fem år ophører ægtefællepensionen samtidig med bidragspligten. Hvis du har giftet dig igen, deles ægtefællepensionen i forhold til det antal år, ægteskaberne har varet. Din nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre en tredjedel af ægtefællepensionen. For at få ret til ægtefællepension skal din fraskilte ægtefælle indsende kopi af skilsmissepapirer og separationsbevilling til pensionskassen. Hvis I bliver separeret Hvis du er separeret inden 1. januar 2007 og dør i separationstiden, vil der blive udbetalt ægtefællepension til din fraseparerede ægtefælle. Hvis du er separeret senere end 2006, vil der ikke blive udbetalt ægtefællepension i separationstiden, medmindre betingelserne i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse er opfyldt, herunder at ægteskabet har bestået i mindst fem år, og at der er bidragspligt. Samleverpension Din samlever har ret til samleverpension, der svarer til ægtefællepension, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt på dødstidspunktet: Du skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever I et testamente, der er oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, skal du have tillagt din samlever en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller senere Du skal have haft fælles bopæl med din samlever i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere have haft fælles bopæl i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig Samlivet skal være indledt før, du fylder 65 år og inden din eventuelle invalidepensionering. 3/10

4 Når det bliver aktuelt at udbetale pensionen, skal din samlever over for pensionskassen kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Der kan ikke udbetales samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret til ægtefællepension. Den årlige samleverpension er ligeså stor som den årlige ægtefællepension. Hvis I flytter fra hinanden Hvis du og din samlever flytter fra hinanden, bortfalder din samlevers ret til samleverpension. Indleder du et nyt samliv, vil din samlever først være berettiget til samleverpension, når I har haft fælles bopæl i en sammenhængende periode på to år, eller hvis I venter, har eller har haft et barn sammen (og de øvrige betingelser for udbetaling af samleverpension er opfyldt). Børnepension Børnepension udbetales normalt i tilfælde af din død til hvert af dine børn, indtil de fylder 21 år. Adoptiv- og stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Ved stedbørn forstås din ægtefælles børn fra tidligere forhold. Bemærk, at en samlevers børn ikke kan få børnepension. Engangsudbetaling til børn under 18 år Hvis ugiftesummen eller engangsydelsen skal udbetales til et barn under 18 år, skal du være opmærksom på, at hvis udbetalingen inkl. anden arv udgør mere end kr., skal pengene anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling og vil først blive frigivet, når barnet fylder 18 år. Det betyder, at barnets værge ikke har mulighed for at råde over beløbet. Denne regel gælder dog ikke for den løbende børnepension, som udbetales direkte til barnet, og som barnets værge derfor har råderetten over. Pensionskassen har dog pligt til at oplyse forvaltningsafdelingen om, hvor meget der udbetales til barnet, hvis forvaltningsafdelingen bestyrer midler for barnet. Hvis det ikke er tilfældet, skal pensionskassen sende oplysningerne til statsforvaltningen i den region, hvor barnet bor. 4/10

5 Begunstigelser Ugiftesummen og engangsydelsen ved død kan udbetales til nærmeste pårørende eller til boet. Det er lovgivningen, pensionsregulativet og eventuelt testamente, som afgør, hvem der får udbetalingerne. Pensionskassen vil udbetale ydelserne til nærmeste pårørende, med mindre andet er aftalt. Hvis du ønsker ydelserne udbetalt til boet, skal pensionskassen have skriftlig besked om det. Begunstigelsen hænger nøje sammen med din familiesituation. Husk derfor at overveje begunstigelsen, fx hvis du bliver gift, skilt eller får børn. Nærmeste pårørende Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat før 1. januar 2008 er rækkefølgen følgende: ægtefælle, børn og arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ved begunstigelser indsat før 1. januar 2008 kan der alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var afdødes tvangsarvinger. Fra 1. januar 2008 er definitionen nærmeste pårørende ændret, så den for begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 også omfatter en samlever, forudsat at samleveren opfylder en række betingelser. For begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 er rækkefølgen af nærmeste pårørende følgende: ægtefælle, samlever, børn og arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ved begunstigelser indsat efter 1. januar 2008 kan der gøres indsigelse mod alle begunstigede. Det betyder fx, at et særbarn kan gøre indsigelse mod udbetaling af engangsydelsen til din ægtefælle. En sådan indsigelse var ikke mulig ved begunstigelser indsat før 1. januar Det er domstolene, der tager stilling til, om en indsigelse er rimelig. Hvis du har indsat nærmeste pårørende som begunstiget før 1. januar 2008 og ønsker at ændre denne til den nye definition af nærmeste pårørende (dvs. inkl. samlever), skal du henvende dig til pensionskassen og få tilsendt materiale til brug herfor. Hvis du vælger at ændre begunstigelsen til den nye definition af nærmeste pårørende, er begunstigelsen også omfattet af de nye regler om indsigelsesret. Udbetalinger til nærmeste pårørende sker uden om afdødes bo. Eventuelle kreditorer i boet kan derfor ikke gøre krav på ydelserne. Du skal være opmærksom på, at en samlever ikke er arving i henhold til arvelovens regler. En samlever kan alene blive arveberettiget via testamente. Herudover er der muligheden for at tilgodese en samlever via begunstigelser, jf. ovenfor. Boet Hvis boet er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Dermed skal eventuelle kreditorer samt omkostninger ved boet dækkes, før resten fordeles 5/10

6 blandt arvingerne. Udbetaling til boet er dermed ikke kreditorbeskyttet. forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Det vil fremgå af arvelovens regler samt et eventuelt testamente, hvordan midlerne i boet skal fordeles. Vær opmærksom på, at ægtefælle og/eller børn altid har krav på deres tvangsarv, og at der kan derfor kun oprettes testamente for den resterende del. Hvem får ydelserne - eksempler Her kan du se nogle typiske eksempler på, hvem der kan få engangsydelserne. Gifte Hvis du er gift, sikrer begunstigelsen nærmeste pårørende, at ydelserne bliver udbetalt til din ægtefælle. Hvis du ønsker, at en anden fx et barn skal have ydelserne, kan det ske ved i stedet at indsætte boet som begunstiget og oprette testamente til fordel for barnet. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over ægtefællers og børns tvangsarv, men kun den resterende del. Samlevende efter 1. januar 2008 Vælges begunstigelsen nærmeste pårørende efter 1. januar 2008, vil din samlever få ydelserne. Det er dog en betingelse, at det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig). Endelig skal samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Samlevende før 1. januar 2008 Er begunstigelsen nærmeste pårørende valgt før 1. januar 2008, vil børnene få ydelserne. Hvis der ikke er børn, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven. Enlige med børn Vælges begunstigelsen nærmeste pårørende, vil børnene få ydelserne. Hvis du ønsker, at alene ét af børnene skal have engangsydelsen, skal boet i stedet indsættes som begunstiget. Der skal så oprettes testamente til fordel for dette barn. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over børns tvangsarv. Derfor vil hele engangsydelsen alene kunne testamenteres til fordel for ét barn på bekostning af de øvrige børn i det omfang, der i boet i øvrigt er tilstrækkelige midler til at dække børnenes tvangsarv. Enlige uden børn Er du ugift og barnløs, kan du via begunstigelsen nærmeste pårørende sikre en testamentarisk arving. Udbe- 6/10

7 talingen til nærmeste pårørende er kreditorbeskyttet. Opretter du ikke testamente, vil engangsydelsen blive udbetalt i henhold til arvelovens almindelige regler. Registreret partnerskab Registreret partnerskab lovformeligt ægteskab mellem to personer af samme køn, jf. lov om registreret partnerskab af 1. oktober har samme retsvirkning som ægteskab. Hvem kan få ydelserne? Eksemplerne gælder både, hvis der er oprettet testamente, og hvis der ikke er oprettet testamente Familiær situation Hvem er indsat som begunstiget? 1) Hvem kan få engangsydelserne? Gifte med børn 2) Nærmeste pårørende Ægtefællen Samlevende med børn efter 1. januar ) Nærmeste pårørende (inkl. samlever) 5) Samlever Samlevende uden børn efter 1. januar 2008 Nærmeste pårørende (inkl. samlever) Samlever Samlevende med børn før 1. januar ) Nærmeste pårørende (ekskl. samlever) 6) Børnene Samlevende uden børn før 1. januar 2008 Nærmeste pårørende (ekskl. samlever) Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven Enlige med børn Nærmeste pårørende Børnene Enlige uden børn Nærmeste pårørende Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven 1) Hvis der ikke er valgt nogen begunstigelse, vil pensionskassen udbetale ydelserne til "nærmeste pårørende" 2) Som børn forstås alene medlemmets egne biologiske børn eller adoptivbørn 3) Begunstigelsen indsat efter 1. januar ) Begunstigelsen indsat før 1. januar ) Betegnelsen "inkl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen 6) Betegnelsen "ekskl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen 7/10

8 Der skal betales 40 pct. i afgift til staten af engangsydelserne fra pensionskassen. Herudover skal der betales boafgift. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der får udbetalingen, og kan udgøre henholdsvis 0 pct., 15 pct. eller 36,25 pct. Se oversigten her i pjecen. Skat og boafgift Løbende udbetalinger, fx ægtefælle-/samleverpension og børnepension, beskattes som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag eller boafgift af de løbende udbetalinger. Bundfradrag Der skal betales boafgift af den samlede arv. Hvis du har indsat boet som begunstiget til engangsydelserne, er der imidlertid et bundfradrag pr. bo på kr. Det betyder, at der ikke skal betales i boafgift af de første kr. af den samlede arv efter dig. Indgår man i gruppen Andre, skal man betale tillægsafgiften på 25 pct. af den del af arven, som indgår i bundfradraget. Bundfradraget gælder ikke, når udbetalingen sker til nærmeste pårørende. Her skal der betales boafgift af hele udbetalingen. Hvor meget skal man betale i boafgift af arv? Arvinger Boafgift Ægtefælle/registreret partner 0 pct. Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses afkom Forældre Samlevende Ægtefælle til barn eller stedbarn, uanset om barnet lever Frasepareret eller fraskilt ægtefælle Plejebørn i visse situationer Andre 36,25 pct. 1) 1) Boafgiften på 36,25 fremkommer ved, at man først skal betale af arven i boafgift og herefter skal betale 25 pct. i tillægsafgift af den resterende del. 8/10

9 Hvilke oplysninger skal pensionskassen have? Ved udbetaling af ægtefællepension: Kopi af vielsesattest Kopi af ægtefællens dåbs- eller fødselsattest Oplysninger om hvilket skattekort vi skal anvende, da pensionskassen abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Din ægtefælles CPR-nummer Konto i en bank/sparekasse eller girokonto, hvortil pensionen ønskes overført Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Var afdøde og den pensionsberettigede ægtefælle fraskilt, skal der endvidere indsendes: Kopi af separations- og skilsmissebevilling Bekræftelse på, at ægtefællen ikke har været i ægteskab på ny. Ved udbetaling af samleverpension: Kopi af testamente Dokumentation fra folkeregisteret på fælles bopælsadresse de seneste to år før dødsfaldet Oplysninger om hvilket skattekort vi skal anvende, da pensionskassen abonnerer på e-skattekort. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Samleverens cpr-nr. Konto i en bank/sparekasse eller girokonto, som pensionen skal overføres til Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Ved udbetaling af børnepension: Kopi af barnet dåbs- eller fødselsattest Oplysninger om hvilket skattekort vi skal anvende (pensionskassen abonnerer på e-skattekort). Hvis vi ikke modtager oplysningerne, er vi forpligtet til at tilbageholde op til 55 pct. i skat Barnets cpr-nr. Konto i en bank/sparekasse eller girokonto, som pensionen skal overføres til. Kontoen skal være i barnets navn Kopi af dødsattest (ved dødsfald i udlandet). Hvis udbetalingen skal ske til et stedbarn, skal der endvidere indsendes: Kopi af vielsesattest Bekræftelse på, at barnet blev forsørget af dig. 9/10

10 Få mere at vide Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pensionskasse på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på I Min pension på lpk.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i pensionskassen dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af pensionskassens medlemskonsulenter. Bestil mødet på lpk.dk. Hele området omkring dødsfald, engangsydelser og begunstigelser er juridisk kompliceret og kan være vanskeligt at overskue. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din advokat. 10/10

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN Du får det bedste udbytte af pensionsmødet, hvis du er godt forberedt. Her er en række spørgsmål, som du bør stille dig selv inden mødet. HVAD ER FORMÅLET MED MØDET?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere