Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Grønnegyden Kværndrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Grønnegyden 4 5772 Kværndrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnegyden Kværndrup Denne miljøgodkendelse er givet til CVR-nr , Stenagergård v/jacob Nordtorp Uth, Trunderup Dongsvej 20, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der meddeles godkendelse til en svineproduktion på i alt 139,5 dyreenheder på Grønnegyden 4 samt til at udbringe husdyrgødning på 188,1 ha. Ny stald Godkendelsens vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet. Godkendelsesdato: 24. oktober 2013

2 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund... 3 Afgørelse... 4 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen... 5 Vilkår for miljøgodkendelsen... 5 Andre regler Retsbeskyttelse Klagevejledning Offentliggørelse Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Grundforhold Ansøger og ejerforhold Beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets anlæg Produktion Indretning Drift af husdyrbrugets anlæg Gødningsproduktion og -opbevaring Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af naboer Uheld og driftsforstyrrelser Bedriftens arealer Drift af bedriftens arealer Gødningsproduktion og -håndtering Forurening og gener fra bedriftens arealer Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Affald og kemikalier Egenkontrol Landskabelige hensyn Offentlighed Samlet vurdering Litteratur m.v Kortbilag

3 Miljøgodkendelse Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune modtog 16. maj 2007 en ansøgning om miljøgodkendelse af en svineproduktion på Grønnegyden 4, Kværndrup, CVR-nr , samt bedriftens samlede udbringningsarealer, der drives under samme CVR-nr. Baggrunden for ansøgningen var et ønske om at opføre en ny stald og udvide soholdet på ejendommen. Faaborg-Midtfyn Kommune meddelte miljøgodkendelse 29. september Denne godkendelse blev påklaget og siden hjemvist af Miljøklagenævnet til fornyet behandling hos kommunen. Der er søgt om godkendelse af en svineproduktion på i alt 139,5 dyreenheder på Grønnegyden 4. Desuden er der søgt om godkendelse til at udbringe husdyrgødning fra 224,7 dyreenheder på 188,1 ha ejet/forpagtet areal samt om at udbringe husdyrgødning fra 38,0 dyreenheder på 177,7 ha aftaleareal. Arealerne ligger alle i Faaborg-Midtfyn Kommune. I henhold til lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven) må husdyrbrug over 75 dyreenheder ikke etableres, udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden forudgående godkendelse fra kommunen, jf. 11 og 12. Første gang der meddeles godkendelse efter husdyrlovens 11 eller 12, skal godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer, jf Såfremt der afsættes husdyrgødning til arealer på andre bedrifter, skal også disse arealer vurderes i forbindelse med godkendelsen. I denne sag kræves godkendelse efter husdyrlovens 11, stk. 1, idet der er tale om en godkendelsespligtig ændring af et eksisterende husdyrbrug over 75 og under 250 dyreenheder, der ikke tidligere er godkendt efter husdyrloven. Ansøger, ejer og kontaktperson Jacob Uth Trunderup Dongsvej Kværndrup Tlf Mobil E-post: Husdyrbrugets adresse Grønnegyden Kværndrup Ejendomsnummer Matrikelnumre Virksomhedens art 11a m.fl., Sandager By, Gislev Svinebrug CHR-nummer CVR-nummer Godkendelsen omfatter Svineproduktion bestående af 600 årssøer, svarende til 139,5 dyreenheder. Udbringning af husdyrgødning svarende til 224,7 dyreenheder på et areal på 188,1 ha. Tilsynsmyndighed Faaborg-Midtfyn Kommune Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade Faaborg Tlf E-post: 3

4 Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 139,5 dyreenheder i svin på landbrugsejendommen Grønnegyden 4, 5772 Kværndrup, samt udbringning af husdyrgødning på 188,1 ha landbrugsjord tilhørende bedriften. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr (Stenagergård v/jacob Nordtorp Uth). Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven). Faaborg-Midtfyn Kommune giver godkendelsen, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vurderer, at - ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. - indretning og drift af husdyrbruget, herunder udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne, kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven. - projektet ikke forringer bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller skader levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. - husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade Faaborg Tlf Fax Sagsid P Kontakt Jacob Sterup Dir. tlf Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at de gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, skemanummer 16765, version 3 af 14. november 2011 med tilhørende bilag, samt øvrigt materiale indsendt af ansøger eller ansøgers konsulent. Hvis ikke godkendelsens forudsætninger er opfyldt, eller godkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af godkendelsen bortfalder. Godkendelsen skal være udnyttet fuldt ud senest to år efter godkendelsesdatoen, ellers vil godkendelsen helt eller delvist bortfalde. Godkendelsesdato: 24. oktober 2013 Venlig hilsen Olav Bojesen Afdelingsleder Jacob Sterup Biolog Annonceres den 24. oktober 2013 Klagefristen udløber den 21. november 2013 kl. 14:00 Søgsmålsfristen udløber den 24. maj 2014 Revision påbegyndes senest 2021 Åbningstid Mandag-onsdag 10:00-14:00 Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Telefontid Mandag-onsdag 8:00-15:30 Torsdag 8:00-17:30 Fredag 8:00-12:30 4

5 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen Godkendelsens vilkår gælder fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er taget i brug, medmindre et senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Godkendelsen regnes for at være taget i brug på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse af husdyrbruget er påbegyndt. Dette vil eksempelvis sige det tidspunkt, hvor der påbegyndes opførelse af et nyt staldanlæg eller opbevaringsanlæg, eller hvor dyreholdet ændres således, at det ikke længere svarer til den allerede tilladte produktion. Den aktuelle godkendelse omfatter følgende godkendelsespligtige ændringer: Opførelse af ny stald. Ændring af dyrehold (til mere end 320 årssøer). Hvis godkendelsen ønskes benyttet, skal den være udnyttet fuldt ud senest to år efter godkendelsesdatoen, således at bygningsmæssige ændringer er gennemført, og produktionen svarer til godkendelsen. Såfremt der er ændringer eller udvidelser, der ikke er gennemført senest to år efter godkendelsesdatoen, bortfalder godkendelsen for disse ændringer eller udvidelser. Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Faaborg- Midtfyn Kommune accepterer dog, at produktionen hvert år er op til 15 % mindre end den angivne maksimale produktion, uden at dette får konsekvenser for godkendelsen. Vilkår for miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. Generelle forhold 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens vilkår. 2. Der skal i den daglige drift være en person, der er bekendt med vilkårene i denne godkendelse, og som sikrer, at de overholdes. 3. Den ansvarlige for bedriften skal underrette Faaborg-Midtfyn Kommune, når godkendelsen tages i brug. Dette skal ske senest på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring påbegyndes. Produktion 4. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter et svinehold bestående af maksimalt 600 årssøer med grise til fravænning, svarende til 139,5 DE. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 5. Udnyttelse af godkendelsen Fristen for udnyttelse af godkendelsen er to år regnet fra godkendelsesdatoen. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet senest på dette tidspunkt, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er udnyttet. Drift 6. Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal renholdes og rengøres efter behov, dog mindst fire gange om året. Dette skal fremgå af egenkontrol-journal. 5

6 7. Luftrensning Afkast fra den nuværende og den nye drægtighedsstald skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg. Anlægget skal på årsbasis fjerne minimum 75 % af afkastluftens indhold af ammoniak. Anlægget skal være i drift uafbrudt (8.760 timer årligt), dog med undtagelse af driftsstop som følge af almindeligt vedligehold. Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Luftrensningsanlægget skal indstilles til at behandle en tilstrækkelig mængde ventilationsluft, således at anlægget lever op til kravet om ammoniakfjernelse. I perioder med lavt ventilationsbehov, skal al udsugningsluft ledes gennem anlægget. Inden dyreholdet udvides, skal der indsendes dokumentation til kommunen for, at anlægget er dimensioneret til en tilstrækkelig renseeffekt. Ledningsevnen i anlægget skal være stabil mellem 13 og 17 millisiemens (ms)/cm. Luftrensningsanlægget skal drives og vedligeholdes efter producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 8. Rengøring af staldanlæg Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne/båsene og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 9. Hygiejne Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende. 10. Vask af maskiner Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en støbt, tæt vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand. 11. Tankning Tankning skal foregå således, at spild undgås. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning, medmindre den er forsynet med automatstop. 12. Fluer Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Indretning 13. Ny sostald Den nye sostald skal indrettes med delvis spaltegulv. 14. Tagvand Uforurenet tagvand må via dræn afledes til Sallinge Å. Udledningen må ikke give anledning til forurening af vandløbet eller medføre fysiske ændringer af vandløbssystemet. 15. Belysning Belysning i og ved husdyrbrugets anlæg skal være i form af lavenergibelysning, overalt hvor dette er muligt. 6

7 16. Olietanke Diesel- og fyringsolietanke skal være sikret med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel. 17. Øvrige olieprodukter og kemikalier Tønder, dunke o.l. med olieprodukter, spildolie, sprøjtemidler og andre kemikalier, der kan udgøre en forureningsfare, skal opbevares således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord eller grundvand. Dette kan være ved opbevaring på et fast, støbt gulv med opkant og uden afløb eller i/over et tæt kar med opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største beholder. 18. Skadedyr Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Gødningshåndtering på anlægget 19. Opbevaringskapacitet Virksomheden skal råde over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for husdyrgødning. 20. Påfyldning af gylle Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen. Dette kan være ved: 1) Anvendelse af faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles. 2) Sugning med overløbssikring, således at gyllen ved overfyldning løber tilbage til gyllebeholderen. Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren kan dokumentere, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle uden for gyllebeholderen. Gener fra husdyrbrugets anlæg 21. Lugt Husdyrproduktionen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Ved væsentlige lugtgener forstås, at nedenstående genekriterier er overskredet. Kategori Genekriterie (OU E /m³) Byzone eller sommerhusområde 5 Bolig i samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål e.l. 7 Enkeltboliger uden landbrugspligt, der ikke er ejet af driftsherren Støj Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier. 7

8 Mandag-fredag Lørdag Søndag og helligdage Alle dage Tidsrum Enkeltboliger i landzone Byzone og områder i landzone udlagt til boligformål Sommerhusområder og områder udlagt til rekreative formål I natperioden mellem kl (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 db(a). 23. Støv Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, uden for virksomhedens areal. 24. Døde dyr Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller forbipasserende. Uheld og driftsforstyrrelser 25. Uheld og driftsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Såfremt der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, må der ikke kunne ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, f.eks. gennem nedsivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagnedløb og dræn. 26. Terrænregulering ved gyllebeholdere Der skal laves en terrænregulering på nord- og vestsiden af gyllebeholderne, således at gylle i forbindelse med gylleudslip ikke kan løbe ud på Grønnegyden. Dette kan bestå af en jordvold, der er mindst ½ m høj, nord og vest for gyllebeholderne, kombineret med en terrænregulering ved den nordlige indkørsel til ejendommen, men andre løsninger, der giver mindst samme sikkerhed, kan også accepteres. 27. Overfladeafløb Senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, skal overfladeafløb, tagnedløb og lignende være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, f.eks. i tilfælde af udslip fra gyllebeholdere, fortanke eller pumperør. 28. Beredskabsplan Virksomheden skal, senest når godkendelsen tages i brug, have udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen og have indsendt en kopi af planen til kommunen. Beredskabsplanen skal fortælle, hvordan der skal reageres ved uheld, der kan have konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal indeholde de samme punkter som det forslag til beredskabsplan, der udgør bilag 4 til Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fra Den skal således indeholde instrukser for brand og evakuering, overløb af gylle, kemikalieog oliespild samt strømsvigt, og den skal indeholde relevante telefonnumre samt oplysninger om placering af stophaner og hovedafbrydere. Desuden skal der være et oversigtskort over ejendommen samt et kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb. 8

9 Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret en kopi af beredskabsplanen på et sprog, der er forståeligt for medarbejderne. Planen skal gennemgås og om nødvendigt opdateres mindst en gang årligt. Arealanvendelse 29. Udbringningsarealer Inden for bedriftens ejede og forpagtede arealer må der udelukkende udbringes husdyrgødning på de 188,1 ha udbringningsarealer, der er indtegnet på kortbilag 1. Nye udbringningsarealer må først tages i brug, når de er anmeldt til og accepteret skriftligt af tilsynsmyndigheden. 30. Maksimal udbringning af organisk gødning På bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer må der inden for et planår udbringes husdyrgødning i form af svinegylle svarende til maksimalt 1,19 dyreenheder/ha og maksimalt 124 kg kvælstof/ha og 26,8 kg fosfor/ha. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning. 31. Ændring af gødningstype Hvis der ønskes udbragt andre typer organisk gødning end omtalt i vilkåret om maksimal udbringning af organisk gødning, skal dette anmeldes til tilsynsmyndigheden. Ændringen kan ske inden for rammerne af denne godkendelse, hvis det ikke vil medføre en øget kvælstofudvaskning og ikke på andre områder giver en væsentligt øget miljøpåvirkning. Der må ikke udbringes andre typer organisk gødning, inden det er accepteret skriftligt af tilsynsmyndigheden. 32. Aftalearealer Der må årligt afleveres husdyrgødning fra bedriften til andre bedrifter svarende til mængderne i nedenstående tabel. Mængdeangivelserne i tabellen må ikke overskrides for nogen af de angivne modtagere af husdyrgødning, medmindre afsætning af en større mængde husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med miljøgodkendelsen for den pågældende modtager. CVR-nr. Navn og adresse Mængde Pia Jensen og Bent Orla Jensen Strarupvej 6, 5772 Kværndrup Finn Theill Nielsen Fjellerupvej 12, 5772 Kværndrup Grønbakkegård v/henning Nielsen Ravndrupvej 28, 5772 Kværndrup I alt 3,7 DE 31,0 DE 30,0 DE 64,7 DE Husdyrgødningen må udbringes på arealer angivet på kortbilag 1. Der må ikke afleveres husdyrgødning til andre bedrifter eller til udbringning på andre arealer, jf. dog vilkåret om udskiftning af udbringningsarealer. Hvis husdyrgødning til aftalearealer leveres udbragt, skal udbringningen ske i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen for de pågældende arealer. 33. Godkendelse af aftalearealer Alle aftalearealer skal være godkendt efter husdyrloven til udbringning af husdyrgødning, inden der må ske udbringning af husdyrgødning fra denne bedrift. Såfremt kommunen ved ændring af aftalearealer vurderer, at udbringning af husdyrgødning på arealerne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, kan der udbringes husdyrgødning på disse arealer uden forudgående godkendelse af arealerne. 34. Gødningsaftaler Der skal altid foreligge skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning. Aftaler for de seneste 5 år skal kunne forevises på kommunens forlangende. 9

10 35. Efterafgrøder / reduceret kvælstofnorm Ansøger kan vælge mellem nedenstående løsninger med henblik på at reducere udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne. 1) Efterafgrøder Der skal hvert år udlægges et areal med efterafgrøder svarende til minimum 5,0 % af bedriftens efterafgrødegrundlag (ud over den lovpligtige andel). Ekstra efterafgrøder skal følge de samme krav, som der er til de lovpligtige efterafgrøder, men må ikke erstattes af 100 % vinterafgrøder eller af andre virkemidler. 2) Reduceret kvælstofnorm Udbringningsarealernes samlede kvælstofkvote skal reduceres med minimum 3,5 % i forhold til Plantedirektoratets normtal. Hvis der inden for et planår udbringes mindre husdyrgødning end 1,05 dyreenheder/ha nedsættes kravene til 3,0 % ekstra efterafgrøder eller 2,5 % nedsat kvælstofkvote. Hvis der inden for et planår udbringes mindre husdyrgødning end 0,70 dyreenheder/ha, er der ikke krav til ekstra efterafgrøder eller nedsat kvælstofkvote. Reduktion af kvælstofudvaskningen kan evt. gennemføres som en kombination af ovenstående tiltag eller på anden måde, såfremt det forudgående dokumenteres over for kommunen gennem beregninger i eller tilsvarende, at dette ikke vil resultere i en større kvælstofudvaskning, end der er ved en af de nævnte muligheder. Landskabelige hensyn 36. Materialevalg Udvendige bygningsdele skal holdes i afdæmpede farver, som harmonerer med omgivelserne. Den nye stald skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde og beliggenhed. Kontrolvilkår 37. Egenkontrol vedrørende luftrensningsanlæg Der skal anvendes datalogning, som registrerer luftrensningsanlæggets driftstid og vandforbrug samt ledningsevnen og lagrer disse værdier i minimum fem år. Der skal føres logbog over drift af anlægget, hvoraf der skal fremgå varighed af og årsag til driftsafbrydelser samt tidspunkter for skift af biofiltre for de enkelte luftrensningssektioner. Desuden skal der foretages månedlige målinger af tryktabet over anlægget, og resultaterne af disse skal fremgå af logbogen. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen skal opbevares på husdyrbruget. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, hvis luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end én uge. 38. Dokumentation Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at produktionsomfang, drift af luftrensningsanlæg, udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer. Til dette formål skal som minimum følgende dokumenter opbevares for de fem seneste år/planår, de skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til kommunen på forlangende: Driftsregnskab 10

11 Husdyrindberetning Regnskaber for solgte dyr / slagteriafregninger Mark- og gødningsplan Forpagtningsaftaler Indsendt gødningsregnskab inkl. kvitteringer for overførte mængder husdyrgødning Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr Logbog, dataudskrifter og kontrolrapporter vedrørende luftrensningsanlæg samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensor 39. Lugt Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, således at lugten uden for staldene reduceres så meget, at lugtgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige. 40. Støj Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Hvis støjmålingen viser, at støjkravene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger. 41. Støv Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndigheden vurdering ikke længere er væsentlige. Andre vilkår 42. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende produktionen Såfremt vilkårene vedrørende produktionens omfang eller luftrensning ikke overholdes, kan kommunen forlange, at produktionen nedbringes. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Kommunen kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at nedbringe produktionen. Planen skal godkendes af kommunen. 43. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende arealanvendelse Såfremt vilkårene om maksimal udbringning af organisk gødning, sædskifte/efterafgrøder/nedsat kvælstofnorm eller fosforbalance ikke overholdes, kan kommunen forlange, at udbringningen af husdyrgødning reduceres, eksempelvis ved at nedbringe produktionen. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Kommunen kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at reducere udbringningen af husdyrgødning. Planen skal godkendes af kommunen. 44. Ophør af drift Ved ophør af driften, skal virksomheden foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås, blandt andet skal virksomheden tømme gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler og udbringe tilbageværende husdyrgødning som gødning. 45. Ændringer af ejerforhold Ændringer af, hvem der ejer eller er ansvarlig for bedriften, skal meddeles Faaborg-Midtfyn Kommune senest en måned efter ændringen. 11

12 Andre regler Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Ændring af udbringningsarealer Udskiftning af bedriftens udbringningsarealer skal anmeldes til kommunen, jf. 15 og 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen; bek. nr. 294 af 31. marts 2009). Ændringer skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune inden planårets begyndelse den 1. august. Nye arealer kan erstatte arealer i denne godkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Kommunen skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret dem. Anmeldelse skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller på et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 5, stk. 5. Erhvervsaffald Virksomhedens affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune. Farligt affald Farligt affald skal håndteres i henhold til Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner. Hermed gælder bl.a., at farligt affald til enhver tid skal opbevares miljømæssigt forsvarligt således, at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at affaldet opbevares under tag, på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den største benyttede beholder. Byggetilladelse Der skal søges og meddeles byggetilladelse ved kommunen inden opstart af byggeri. Miljøuheld Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal virksomheden straks alarmere alarmcentralen på tlf Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden (tlf ). Ved tvivlstilfælde skal virksomheden kontakte alarmcentralen på tlf Retsbeskyttelse Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen. Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal ske efter 8 år. Kommunen tager initiativ til dette ved at sende et oplæg til indehaveren af godkendelsen om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, Sundhedsstyrelsen, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrloven). En klage skal være skriftlig og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, helst på mail til med kopi til alternativt som brev til Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. 12

13 Vi skal have modtaget klagen inden for kommunens åbningstid senest 4 uger efter, at afgørelsen har været offentligt annonceret. Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb videresender vi klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med vore bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vore bemærkninger sendes også til klagesagens parter. Der skal betales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet for at få behandlet en klage. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen har været offentligt annonceret. Offentliggørelse Denne afgørelse annonceres på kommunens hjemmeside, d. 24. oktober Afgørelsen kan ses på hjemmesiden i klageperioden. Modtagere af kopi af afgørelsen Jacob Nordtorp Uth, Trunderup Dongsvej 20, 5772 Kværndrup Centrovice / Anne Sloth. E-post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Danmarks Fiskeriforening. E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark. E-post: Forbrugerrådet. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. E-post: Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn v/lisbeth Ravn. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Frode Thorhauge. E-post: Dansk Ornitologisk Forening. E-post: Det Økologiske Råd. E-post: 13

14 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i godkendelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgningen om miljøgodkendelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, skemanummer 16765, version 3 af 14. november 2011 med tilhørende bilag, samt øvrige oplysninger indsendt eller givet af ansøger eller ansøgers konsulent. Vurderingen skal belyse, hvilke miljømæssige konsekvenser det ansøgte projekt vil kunne forventes at have på omgivelserne. Desuden skal den belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, opfylder husdyrlovens 1 krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 1. Grundforhold 1.1 Ansøger og ejerforhold Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Ejer af ejendommen ifølge BBR: Jacob Nordtorp Uth og Tinna Uth Ejer af dyreholdet ifølge CHR: Stenagergård v/jacob Nordtorp Uth Virksomhed, der driver arealerne, ifølge NaturErhvervstyrelsens register over støtteansøgere: CVR-nr , Jacob Uth. Virksomhedens navn og adresse ifølge CVR: Stenagergård v/jacob Nordtorp Uth, Trunderup Dongsvej 20, 5772 Kværndrup. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller følgende vilkår vedrørende ændring af ejerforhold med henblik på at sikre, at kommunen ved, hvem der kan kontaktes vedrørende driften af husdyrbruget: Ændringer af, hvem der ejer eller er ansvarlig for bedriften, skal meddeles Faaborg-Midtfyn Kommune senest en måned efter ændringen. 1.2 Beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbruget på Grønnegyden 4 er placeret i landzone ca. 1,5 km syd for Ryslinge og ca. 1 km vest for Sandager. De korteste afstande fra staldanlæg til omkringboende er angivet i tabel 1. Tabel 1. Korteste afstand fra staldanlæg til nabobeboelse/byzone. Type af beboelse / zone Afstand Nærmeste nabobeboelse (Grønnegyden 2 (landbrugspligt)) ca. 170 m Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Hylshusevej 7) ca. 300 m Samlet bebyggelse a (Sandagervej 13) ca. 900 m Byzone (Ryslinge) ca m a Samlet bebyggelse: En beboelsesbygning ligger i samlet bebyggelse, hvis der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom, jf. 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke. Der ligger én bolig (hvorpå der er landbrugspligt) inden for 300 m fra husdyrbrugets anlæg. 14

15 2. Husdyrbrugets anlæg Jacob Nordtorp Uth ejer tre ejendomme med svineproduktion, der drives under samme CVR-nr. Ud over Grønnegyden 4 er der svineproduktioner på: - Bøjdenvejen 89, Snarup. Tilladt produktion smågrise, slagtesvin og 5 heste, svarende til 88,6 dyreenheder. Videreføres uændret. - Trunderup Dongsvej 20, Kværndrup. Tilladt produktion smågrise, svarende til 43,2 dyreenheder. Videreføres uændret. Hvis ejendommens anlæg er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med en anden ejendoms anlæg, skal de pågældende anlæg godkendes samlet, jf. husdyrlovens 13. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer i denne sag, at ejendommene er teknisk og forureningsmæssigt adskilt i en sådan grad, at det er muligt at bedømme og regulere ejendommene hver for sig i godkendelsesmæssig henseende. Der er her lagt vægt på, at ejendommene ligger geografisk adskilt og ikke deler tekniske anlæg, der har forbindelse til husdyrproduktionen. Det er tillagt mindre betydning, at der vil ske transport af dyr mellem de enkelte ejendomme. Denne godkendelse skal derfor kun omfatte anlæggene på ejendommen Grønnegyden 4. Vurderingen er foretaget på baggrund af et notat fra Skov- og Naturstyrelsen om anlægsbegrebet Produktion Der ønskes en udvidelse af soproduktionen på Grønnegyden 4 fra 320 til 600 årssøer med grise til fravænning. Det samlede dyrehold ændres fra 74,4 til 139,5 dyreenheder. Fordelingen på dyretyper i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 2. Tabel 2. Oversigt over dyrehold i nudrift og ansøgt drift. Nudrift Ansøgt drift Dyretype Antal pr. år Stipladser Dyreenheder Antal pr. år Stipladser Dyreenheder Årssøer, drægtige , ,5 Årssøer, farende , ,1 I alt 74,4 139,5 2.2 Indretning Ejendommens bebyggede areal er ifølge BBR på m². Ud over svinestalde er der stuehus, garage og maskinhus på ejendommen. Svinestaldene er opført i flere omgange. Størsteparten af de nuværende stalde er fra 2000, men nogle er af ældre dato. En oversigt over husdyrbrugets bygninger og andre anlæg fremgår af figur 1 og tabel 3. I forbindelse med miljøgodkendelsen opføres en ny svinestald (nr. 2 og 5 på fig. 1). Den nye stald vil have et samlet grundareal på ca m² (65,7 * 21,4 m), hvoraf halvdelen er farestald, og halvdelen er drægtighedsstald. Farestalden indrettes med kassestier med delvis spaltegulv, og drægtighedsstalden indrettes til løsgående søer med spaltegulv. Der etableres biologisk luftrensning i tilknytning til den eksisterende og den nye drægtighedsstald. Anlægget skal fjerne 75 % af ammoniakken i afgangsluften fra stalden. Den nye stald overholder ifølge ansøgningen de generelle afstandskrav (jf. 6 og 8 i husdyrloven) til: Nabobeboelse (50 m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m) Almene vandforsyningsanlæg (50 m) Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m) Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) Levnedsmiddelvirksomhed (25 m) Beboelse på samme ejendom (15 m) Naboskel (30 m) 15

16 Ifølge ansøgningsmaterialet er der etableret omfangsdræn omkring nogle af de eksisterende staldbygninger. Afstandskravet på 15 m til dræn, jf. 8 i husdyrloven, gælder også i forhold til omfangsdræn, og der kræves dispensation, hvis der i forbindelse med byggeri af de nye stalde bliver mindre end 15 m til omfangsdræn, hvorfra der sker udledning til vandmiljøet. Kommunen skal fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Fristen bør normalt ikke sættes til senere end to år fra godkendelsesdatoen, og omfatter godkendelsen planlagte udvidelser eller ændringer, bør fristen for at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige fem år fra godkendelsesdatoen, jf. husdyrlovens 33. I denne sag gives en frist på to år til at udnytte godkendelsen, da der ikke er særlige grunde til at give en længere udnyttelsesfrist end de to år, der normalt skal gives ifølge husdyrloven Grønnegyden ,5 25 meter Figur 1. Oversigtskort over husdyrbrugets anlæg, Grønnegyden 4. Tabel 3. Oversigt over husdyrbrugets anlæg, Grønnegyden 4. Numre henviser til fig. 1. Nr. Betegnelse Dyretype Staldtype Stipladser Opførelsesår (ca.) 1 Farestald Årssøer Kassestier, delvis spaltegulv Ny farestald Årssøer Kassestier, delvis spaltegulv 110 Projekteret 3 Løbeafdeling Årssøer Delvis spaltegulv ? 4 Nuværende drægtighedsstald Årssøer Løsgående, spaltegulv Ny drægtighedsstald Årssøer Løsgående, spaltegulv 270 Projekteret 6 Maskinhus Garage Gyllebeholder, 750 m³ Gyllebeholder, m³ Fortank, 15 m³ 11 Plads til døde dyr 12 Dieseltank, l 13 Fyringsolietank, l 14 Fyringsolietank, l 16

17 2.3 Drift af husdyrbrugets anlæg I dette afsnit gennemgås ansøgningsmaterialets oplysninger vedr. drift af husdyrbrugets anlæg. Faaborg- Midtfyn Kommunes vurderinger vedrørende forurening, gener og bedste tilgængelige teknik i forhold til de enkelte punkter er foretaget i afsnittene Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg og Bedste tilgængelige teknik (BAT). Ventilation Der er naturlig ventilation i den eksisterende drægtighedsstald og diffus ventilation i farestaldene. I den nye drægtighedsstald vil der blive etableret luftrensning. Rengøring Farestaldene rengøres med højtryksrenser. Ca. 1/5 af staldene rengøres hver uge, så hver stald rengøres ca. hver 5. uge. Drægtighedsstalde rengøres ca. en gang årligt. Foder Der er ikke indsendt nogen nærmere beskrivelse af fodringssystem/foder. Energiforbrug Nuværende energiforbrug er ca kwh/år (ekskl. husholdning). Dette ventes omtrent fordoblet ved udvidelsen. Der bruges energisparepærer og reduktion på varmelamperne. Dieselforbrug er på ca l/år. Dette vil være omtrent uændret efter udvidelsen. Vandforbrug Vandforbruget er ca m³/år nu, heraf skønsmæssigt ca. 60 % til drikkevand og ca. 40 % til vask af stalde. Forbruget ventes omtrent fordoblet ved udvidelsen. Der er drikkekopper overalt. Spildevand og overfladevand Overfladevand fra tage ledes til dræn. Der er kun i begrænset omfang befæstede arealer på ejendommen, så der er ikke overfladeafløb i øvrigt. Vand fra vask af stalde m.v. ledes til gyllebeholder (nudrift ca m³/år, ansøgt drift skønnet m³/år). Der er septiktank til husspildevand. Der er ikke sanitært spildevand fra staldene. Faaborg-Midtfyn Kommune tillader, at tagvandet ledes til dræn på følgende vilkår: Uforurenet tagvand må via dræn afledes til Sallinge Å. Udledningen må ikke give anledning til forurening af vandløbet eller medføre fysiske ændringer af vandløbssystemet. Uheld og driftsforstyrrelser I ansøgningen er gylleudslip nævnt som muligt uheld på ejendommen. Med henblik på at minimere risikoen for uheld er der ikke stationær pumpe i gyllebeholderne. Der er kun pumpe i, når der røres op/tømmes ud, og det sker under tilsyn. Der er pumpe i fortanken, men den pumper op i gyllebeholderen. Der er ikke afløb til overfladevand omkring gyllebeholderne, hvorfra der vil være risiko for bortledning af gylle i tilfælde af gylleudslip ved læk eller lignende fra beholderne. Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Sprøjteudstyr Pesticider og sprøjteudstyr opbevares og håndteres ikke på denne ejendom. 2.4 Gødningsproduktion og -opbevaring Husdyrbrugets opbevaringsanlæg til husdyrgødning udgøres af to gyllebeholdere en beholder på 750 m³ fra 1991 og en beholder på m³ fra Ifølge ansøgningen er der desuden opbevaringskapacitet på 350 m³ i gyllekanaler/fortank. 17

18 I tabel 4 er der lavet en opgørelse over den årlige produktion af husdyrgødning inkl. regnvand og vaskevand. Tabel 4. Opgørelse af opbevaringsbehov og opbevaringskapacitet, jf. Landbrugets Byggeblade Drikkevandsspild, vaskevand og regn direkte i gyllebeholdere er medregnet i normtallene, mens regnvand fra øvrige befæstede arealer, skal lægges oven i. Dyretype Staldtype Antal Gylle m 3 /år/dyr Gylle m 3 /år i alt Årssøer, løbe/drægt.st. Løsgående, delvis spaltegulv 600 4, Årssøer, farestald Kassestier, delvis spaltegulv 600 1, Gødningsproduktion i alt Nødvendig opbevaringskapacitet til 9 måneders produktion Opbevaringskapacitet til rådighed (gyllebeholdere m 3, kanaler/fortank 350 m 3 ) I henhold til 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer i den aktuelle sag, at virksomheden skal råde over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for husdyrgødning for at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, og der stilles vilkår om dette. Ansøger mangler ca. 600 m 3 for at have kapacitet til 9 måneder, jf. tabel 4. Ansøger vil helst leje sig til den resterende opbevaringskapacitet. Kommunen vurderer i den aktuelle sag, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger opbevaringsaftaler senest på det tidspunkt, hvor produktionen har nået fuld størrelse. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Påvirkning af naturområder med ammoniak Fra husdyrbrugets anlæg sker der en belastning af naturområder, især nær husdyrbruget, med luftbåren ammoniak. Luftbåren ammoniak kan påvirke naturområder, der er beskyttet på forskellig vis. Nogle af de vigtigste naturområder er udpeget som habitatområder, der er særligt beskyttede gennem Habitatdirektivet 4. En del naturområder uden for habitatområderne kan indeholde naturtyper, der er særligt prioriteret af EU og opført på Habitatdirektivets bilag I. Desuden kan der være tale om levesteder for arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV-arter skal have samme beskyttelse som de udpegede habitatområder, uanset hvor de findes. De pågældende naturtyper og arter vil typisk være koncentreret til de naturområder, der er højest målsatte (A- eller B-målsatte) i Kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Retsgrundlag Husdyrloven stiller krav om en reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbrugets anlæg, såfremt nybyggede og renoverede staldanlæg eller nye produktioner indgår i godkendelsen. Dette reduktionskrav er for ansøgninger indsendt i 2007 på 15 % i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/06 som udgangspunkt. Desuden stiller husdyrloven krav vedr. stigningen i ammoniaktabet, såfremt der ligger naturområder omfattet af 7 i husdyrloven inden for m fra husdyrbrugets anlæg. Husdyrlovens krav fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Endvidere skal kommunen i henhold til husdyrloven sikre sig, at der ikke sker en påvirkning af omgivelserne, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder i strid med internationale forpligtelser, jf. 19, og kommunen skal tage hensyn til beskyttelse af naturområder, jf. 23. Kommunen kan på denne baggrund stille yderligere vilkår efter 27 hhv

19 I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 5. I henhold til 7 i habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til projekter, der i sig selv eller sammen med andre kan skade et Natura 2000-område. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at kommunens vurdering i forhold til Natura 2000-områder kan foretages ved at vurdere, om den samlede tilførsel af næringsstoffer til naturområdet er stigende. Der kan så stilles yderligere vilkår ud over husdyrlovens beskyttelsesniveau, når det er nødvendigt for at sikre, at et Natura 2000-område kan bevæge sig imod gunstig bevaringsstatus. Den atmosfæriske deposition af kvælstof i Danmark er generelt faldende. I henhold til 11 i habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse eller godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige levesteder for dyre- eller plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. De fleste søer, heder, moser, enge og overdrev er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Dette betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder. I Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune er der opstillet målsætninger for størsteparten af kommunens 3-beskyttede moser, ferske enge, overdrev og strandenge. Retningslinierne i henhold til forslaget til Kommuneplan 2013 er, at der, med henblik på at bevare de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land, ikke må meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål. Retningslinierne er fastsat i medfør af planlovens 11a, stk. 1, nr. 13. Naturkvalitetsmålene er fastsat på baggrund af områdernes aktuelle naturindhold, områdernes størrelse og struktur, oplysninger om tidligere naturværdier, potentiale for genopretning samt den aktuelle eller potentielle landskabsøkologiske betydning som en del af større sammenhængende naturområde eller forbindelsesområde. Tabel 5. Definition af målsætningskategorier for naturområder, der er målsat i Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune 19. Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for Områder af international eller betydende bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og A national betydning plantearter, herunder meget sjældne arter internationalt, nationalt eller regionalt set. B C D Områder af national eller regional betydning Områder af regional betydning Områder af regional eller lokal betydning Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter i Danmark og på Fyn med øer. Områderne skal være egnede som levested og spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelige dyre- og plantearter. Områderne skal være egnede som spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dyreog plantearter. Ammoniaktab fra husdyrbruget Ifølge beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vil der være følgende ammoniaktab fra anlægget (stalde samt opbevaringsanlæg til husdyrgødning) i ansøgt drift: Stalde: 832 kg kvælstof/år Gyllebeholdere: 262 kg kvælstof/år I alt kg kvælstof/år Ifølge beregningerne i it-ansøgningssystemet vil der ske et fald i ammoniaktabet på 53 kg kvælstof/år, hvilket svarer til, at ammoniaktabet i nudriften er ca kg kvælstof/år. Naturområder nær husdyrbruget Nedenfor er gennemgået de naturområder, der ligger i nærheden af husdyrbrugets anlæg. 7-områder Inden for m fra husdyrbrugets anlæg ligger der ikke naturområder omfattet af husdyrlovens 7. 19

20 3-områder Nærmeste højt målsatte naturområde er moseområdet Bromade, der er B-målsat i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommuneplan 2013, og som ligger ca. 210 m øst for de nye stalde på ejendommen. Ifølge data fra en besigtigelse i 1992 bestod moseområdet af 33 % kalkrig mose, 33% rigkær og 33 % skov. Faaborg- Midtfyn Kommune foretog i forbindelse med sagsbehandlingen af denne miljøgodkendelse en ny besigtigelse i november 2009 med henblik på at vurdere, hvorvidt oplysningerne fra 1992 fortsat afspejlede moseområdets tilstand. Faaborg-Midtfyn Kommunes Naturafdeling vurderede i denne forbindelse følgende: Generelt er der tale om en meget varieret mose med meget stor artsdiversitet og den vurderes at have en god naturtilstand. De tidligere botaniske registreringer i området viser, at der findes eller har været adskillige særlige værdifulde positivarter i området. Det er specielt inden for de lysåbne partier af mosen/engene at disse arter trives bedst. De lysåbne partier har primært været centreret omkring den vestlige og syd/østlige del af mosen. Der er dog også fine større lysåbne passager i den centrale del af mosen. Ved besigtigelsen den 17. november 2009 blev der specielt set på om tilgroningsgraden/ vegetationsstrukturerne samt hydrologien har ændret sig i området siden Det skyldes at eutrofiering, tilgroning og ændret hydrologi er de største trusler mod den slags naturtyper. Den vestlige del af området er stadig uden vedopvækst, og tilgroningsgraden vurderes at være den samme som i Det samme gælder den sydøstlige del af mosen. Grøfterne i området er tilgroede og området virker derfor ikke drænet. Det betyder at der er gunstige hydrologisk forhold for at naturtyperne kan og har kunnet udvikle sig i positiv retning. Det samme gælder de lysåbne partier centralt i mosen, hvor hydrologien også er fin og tilgroningsgraden vurderes at være den samme som i Det at tilgroningsgraden ikke har ændret sig nævneværdigt siden 1992 bekræftes også af de historiske luftfotos fra perioden Tilstanden i området vurderes derfor at være den samme som i Tålegrænsen med hensyn til kvælstofdeposition for kalkrig mose og rigkær vurderes at være kg N/ha/år, mens den for skov vurderes at være kg N/ha/år. Den nuværende baggrundsbelastning med hensyn til deposition af kvælstof i Faaborg-Midtfyn Kommune er af Danmarks Miljøundersøgelser beregnet til 15,1 kg kvælstof/ha/år (gennemsnit for ). Dette er højere end landsgennemsnittet (14,1 kg kvælstof/ha/år). For skov, skovbevoksede moser og andre naturområder med træer og buske kan man gå ud fra, at baggrundsbelastningen af naturområdet er % større end den generelle baggrundsbelastning. For et naturområde med krat og træer, vegetationshøjde 10 m, hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at moseområdet Bromade kan karakteriseres som, er skaleringsfaktoren 1,4 (jf. Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug ). Baggrundsbelastningen af naturområdet bliver dermed ca. 21 kg N/ha/år. Ud over moseområdet Bromade ligger der adskillige C- eller D-målsatte moser, enge og overdrev inden for m fra ejendommen. Nærmeste 3-område er et C-målsat overdrev ca. 200 m øst for de nye stalde. Internationale naturbeskyttelsesområder Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Sallinge Å, der er en del af habitatområdet, ligger ca. 3,8 km nordvest for staldene. Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H98, Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, omfatter naturtyperne vandløb med vandplanter, overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund, artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, rigkær, egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, samt arterne sumpvindelsnegl, tykskallet malermusling, havlampret, bæklampret, pigsmerling og damflagermus. På den nærmeste strækning af Sallinge Å er der ifølge basisanalysen registreret naturtyperne vandløb med vandplanter og bræmmer med urter. Strækningen er desuden potentielt levested for arterne bæklampret, pigsmerling og tykskallet malermusling. 20

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion Palleshavevej 8 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion Palleshavevej 8 5750 Ringe Miljøgodkendelse af husdyrproduktion Palleshavevej 8 5750 Ringe Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 30 91 78 47, Niels Nyvang ApS, Skjerbovej 15, 5750 Ringe. Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lov om

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelse af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 10 88 36 36 Stjernegården v/thøger Larsen Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 18 44 39 88, Flemming Andersen, Damgyden 2, 5792 Årslev. Miljøgodkendelsen gives

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse

Udkast til Miljøgodkendelse Udkast til Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Ludvigsmindevej 11 5600 Faaborg 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 13 71 06 78 Poul Jørgensen Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen gives

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 38

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 38 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Hornegyden 7 5600 Faaborg 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 32 79 49 39 Vibeke Brems Hornegyden 7, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen gives efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere