OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt"

Transkript

1 OPP Kalvebod Brygge OPP kontrakt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER OG DEFINITIONER Baggrund og formål Aftalevilkår Definitioner Ikrafttræden Ydelserne... 5 KAP. 2 SAMARBEJDET Samarbejdsmodel Dokumentation Bygningsstyrelsens kontrol ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling samt RUT-registret... 7 KAP. 3 PRISSÆTNING OG ÆNDRINGER Prissætning Bygningsstyrelsens ændringsønsker OPP-leverandørens ændringsadgang/pligt Ændringer i Lovgivningen KAP. 4 VILKÅR FOR BYGGEFASEN Bygherrefunktionen Prøver Ibrugtagningstidspunktet Forsinkelse, der skyldes andre end OPP-leverandøren KAP. 5 VILKÅR FOR DRIFTSFASEN Driftsfasens længde Funktionsmangler og/eller Særlige Funktionsmangler i Driftsfasen Force Majeure Bygningsstyrelsens indtrædelsesadgang KAP. 6 FORHOLDET TIL LEJERETTEN OG UDBUDSRETTEN Lejeforholdet Løbende udbud af tjenesteydelser Regulering af Enhedsbetalingen efter nyt udbud Udbud efter markedstest KAP. 7 BETALING, SIKKERHEDSSTILLELSE MV Overordnet princip Kontant betaling Enhedsbetalingen Regulering af Enhedsbetaling samt refusion af ejendomsskatter Refinansiering Garanti Forsikring KAP. 8 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER OPP-leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Bygningsstyrelsens overdragelse af rettigheder og pligter KAP. 9 SKADEFORVOLDELSE Skadeforvoldelse KAP. 10 AFTALENS OPHØR M.V Aftalens bortfald Bygningsstyrelsens hæveadgang Det økonomiske opgør ved Bygningsstyrelsens ophævelse. Generelt... 28

3 39. Det økonomiske opgør ved Bygningsstyrelsens ophævelse. Udbud Udbud af Restaftalen Det økonomiske opgør ved Bygningsstyrelsens ophævelse. Bygningsstyrelsen bliver ejer Det økonomiske opgør ved Bygningsstyrelsens ophævelse. Bygningsstyrelsen flytter OPP-leverandørens hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-leverandørens ophævelse Fælles regler for ophævelse Financierens afværgeret KAP. 11 UDNYTTELSE AF OPTION VED AFTALENS ORDINÆRE UDLØB Gennemgang og beslutning om udnyttelse af køberet OPP-leverandørens pligter i forbindelser med optionsudnyttelse Overdragelse af Byggeriet KAP. 12 AFTALENS ORDINÆRE UDLØB NÅR OPTIONER IKKE UDNYTTES Meddelelse om fraflytning eller ny kontrakt Fortsat brug Fraflytning af Byggeriet Gennemgang af Byggeriet KAP. 13 INFORMATION, TINGLYSNING Fortrolighed Meddelelser til offentligheden Tinglysning KAP. 14 TVISTER Hovedregel Sagkyndig beslutning om garantiudbetaling Værneting BILAGSFORTEGNELSE bilag 1 : bilag 2 : bilag 3 : bilag 4 : bilag 5 : bilag 6 : bilag 7 : bilag 8 : bilag 9 : Funktionsbaserede krav. Vilkår for leje af grundareal til statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge (Grundlejekontrakt) Betalingsmekanisme. Samarbejdsmodel. Overdragelse af Aktivet. Tilbud fra [Indsæt navn på Tilbudsgiver]. Tilbudsmodel. Logbog. Lokalplanforudsætninger

4 PARTERNE Undertegnede og medundertegnede Den danske Stat v/bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby ("Bygningsstyrelsen") [ Indsæt navn på OPP-leverandøren] [ Indsæt OPP-leverandørens adresse] CVR-nr. [ Indsæt OPP-leverandørens CVR-nr.] ("OPP-leverandøren") (I fællesskab benævnt "Parterne", hver for sig "Part") har indgået denne aftale med tilhørende bilag vedrørende tilrådighedsstillelse, herunder medvirken til udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge på følgende vilkår: KAP. 1 AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER OG DEFINITIONER 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrunden for Aftalen er, at [Indsæt navn på Tilbudsgiver] i et begrænset udbud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 1.2 Formålet med Aftalen er at etablere et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), hvorved OPP-leverandøren mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge. Det tilsigtes herved at optimere projektets totaløkonomi gennem sammentænkning mellem anlæg, vedligeholdelse og bygningsdrift. Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde. Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bygningsstyrelsen eller andre statslige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, jf. 3, ud over hvad der fremgår af Aftalen. 1

5 1.3 Byggeriet skal af Bygningsstyrelsen anvendes til kontorformål. Bygningsstyrelsen stiller Byggeriet til rådighed for andre offentlige institutioner, der ønsker en lokalisering på Kalvebod Brygge, såfremt Bygningsstyrelsen ikke kan udleje til offentlige institutioner vil Bygningsstyrelsen kunne udleje til private lejere. Byggeriet er for tiden påtænkt Banedanmarks, Trafikstyrelsens, Vejdirektoratets og Energistyrelsens anvendelse som kontorbygning. 2. Aftalevilkår 2.1 Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Bygningsstyrelsen og OPP-leverandøren. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen. 2.2 Fravigelser fra Aftalen er kun gyldige, hvis de er skriftlige og tydelige og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelser skal ske. 2.3 Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Fortrykte dokumenter og brochurer på skandinaviske sprog eller på engelsk kan dog opretholdes i en fremmedsproget version. 2.4 Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, med mindre andet fremgår af Samarbejdsmodellen i bilag Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret. 2.6 Aftaletekstens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. 2.7 Hvis andet ikke positivt fremgår af Aftalen bærer OPP-leverandøren den risiko, der er forbundet med at opføre, eje og drive det af Aftalen omhandlede Byggeri. 2.8 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 2.9 Aftalte ændringer til Aftalen skal for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering. 2

6 Som bilag 8 til Aftalen findes en logbog, der løbende skal tilføres præcis oplysning om dato og karakter for alle aftaleændringer. 3. Definitioner 3.1 Såvel med relation til Byggefasen som med relation til Driftsfasen defineres nedennævnte ord som følger: a. Aftalen er denne aftale med tilhørende bilag vedrørende tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge. b. Aktivet betyder Byggeriet og Grunden. c. Anlægsmangler er manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anlægsløsning. d. Arbejdet er summen af de ydelser, der skal erlægges i Byggefasen. e. Arbejdsdage er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. f. Basisbetalingen er Enhedsbetalingen for det første kvartal efter Ibrugtagningstidspunktet før evt. reguleringer i henhold til Aftalen. g. Byggefasen er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Ibrugtagningstidspunktet. h. Byggeriet betyder det samlede bygge- og anlægsarbejde, som OPP-leverandøren udfører på Grunden, med tilhørende tekniske installationer. i. Byggesummen betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Byggefasen og opførelse m.v. af Byggeriet, jf. tilbuddet (bilag 6). j. Den Tilbudte Anlægsløsning betyder den i bilag 6 anførte anlægsløsning vedrørende Byggeriet. k. Driften er summen af ydelserne vedrørende vedligeholdelse og service, jf. 5.1, litra c, d, e og f. l. Driftsfasen er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Aftalens ophør. m. Enhedsbetalingen er den løbende kvartalsmæssige betaling, som Bygningsstyrelsen svarer OPP-leverandøren i Driftsfasen, og som dækker samtlige OPPleverandørens tilgodehavender hos Bygningsstyrelsen, hvor ikke andet er udtrykkelig anført i Aftalen. OPP-leverandørens udgifter til leje af grund, jf. bilag 2, skal opkræves særskilt og skal således ikke modregnes i Enhedsbetalingen. 3

7 n. Financieren er OPP-leverandørens eventuelle, primære eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen, jf. tilbuddet (bilag 6). o. Force Majeure er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden partens skyld og som parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger eksempelvis ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme. p. Funktionsmangler betyder manglende opfyldelse af funktionsbaserede krav, jf. bilag 1, bortset fra funktionsbaserede krav om energioptimering. q. Garanten er det pengeinstitut eller lignende, der på vegne af OPP-leverandøren stiller den i 31 omhandlede garanti. r. Gennemgang ved ibrugtagning er den overtagelsesprøve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemføres vedrørende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprøvning af de tekniske anlæg. s. Grunden er den ejendom, som OPP-leverandøren lejer af Bygningsstyrelsen, jf. bilag 2, og hvorpå byggeriet opføres. t. Ibrugtagningstidspunktet er Driftsfasens første dag. u. Lovgivning er fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt andre alment gældende forskrifter. v. Ophørsdagen er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. w. Projektspecifik Lovgivning er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger sådanne ydelser. Projektspecifik Lovgivning omfatter ikke byggeretsgivende lokalplan for området, som ikke er udarbejdet på kontrakttidspunktet. x. Restaftalen er Aftalen med de rettigheder og forpligtelser, der består som uopfyldt på et givet tidspunkt før Ophørsdagen. y. Særlige Funktionsmangler betyder manglende opfyldelse af funktionsbaserede krav om energioptimering, jf. bilag 1. z. Underentreprenør er alle OPP-leverandørens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, fraset Financieren og Garanten. 4. Ikrafttræden 4.1 Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 4

8 5. Ydelserne 5.1 OPP-leverandøren skal stille en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge til rådighed for Bygningsstyrelsen i Driftsfasen. Med henblik herpå påtager OPP-leverandøren sig bl.a. at levere følgende delydelser: a. Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune (omfatter ydelser som angivet i bilag 9, Lokalplanforudsætninger); b. Projektering, anlæg samt myndighedsgodkendelse af Byggeriet og udearealer der er omfattet af lokalplanens bestemmelser; c. Levering af nødvendigt driftstilbehør som nærmere angivet i bilag 1; d. Løbende vedligeholdelse af Aktivet, både indvendigt og udvendigt, herunder vedligeholdelse af installationer som nærmere angivet i bilag 1; e. Udvise fleksibilitet i forbindelse med til - og fraflytninger, herunder også for så vidt angår vedligeholdelsesplanen, f. Løbende levering af serviceydelser i form af forsyninger med vand, varme, el og renovation; terrænpleje; foreståelse af bygningsdrift, herunder ansættelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nødvendige materialer, værktøj og maskiner, udarbejdelse af evakueringsplaner, m.v.; g. Udførelse af rengøring af Byggeriet; h. Udførelse af kantinedrift i 2 år. i. Betaling af grundleje i henhold til Grundlejekontrakt jf. bilag Ydelserne, jf. 5.1, skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, der er stillet i bilag 1 og Den Tilbudte Anlægsløsning jf. bilag 6. OPP-leverandøren indestår for, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremgår af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige forudsætninger skal være opfyldt med henblik på Den Tilbudte Anlægsløsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 5.3 Bygningsstyrelsens ydelser omfatter a. Udlejning af Grunden på de i bilag 2 fastsatte vilkår. b. Udførelse af opgaver, som Bygningsstyrelsen har påtaget sig i medfør af Aftalen, herunder i medfør af 11.7 og 21 5

9 c. Betaling i henhold til 27, 28 og 29. d. Friholdelse af halvdelen af OPP-leverandørens dokumenterede udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, der er gennemført efter forudgående aftale med Bygningsstyrelsen, herunder nødvendig oprensning af punktkildeforurening (hot spots), diffus forurening på Grunden samt dokumenterede nødvendige udgifter til flytning af ledninger. Bygningsstyrelsen påtager sig ikke derudover ansvar for jordbundsforhold samt eventuelle arkæologiske fund. e. Deltagelse i samarbejde omkring udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan. KAP. 2 SAMARBEJDET 6. Samarbejdsmodel 6.1 Parterne er forpligtet til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. 6.2 Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med Samarbejdsmodellen (bilag 4). 7. Dokumentation 7.1 I Samarbejdsmodellen (bilag 4) er angivet, hvilken dokumentation vedrørende Aktivet og Driftsfasen som OPP-leverandøren skal levere til Bygningsstyrelsen. Det er i samme bilag angivet, at materialet skal leveres i både papirformat og digitalt. Den digitale udgave erstatter ikke papirudgaven og papirudgaven har forrang for den digitale udgave. Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til Bygningsstyrelsen. 7.2 Bygningsstyrelsen har ret, men ikke pligt til at kommentere den fremsendte dokumentation. Bygningsstyrelsen oplyser løbende og loyalt OPP-leverandøren om kritisable forhold, som Bygningsstyrelsen måtte blive opmærksom på. 7.3 Det forhold, at Bygningsstyrelsen kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved OPP-leverandørens ansvar i henhold til Aftalen. 8. Bygningsstyrelsens kontrol 8.1 Bygningsstyrelsen er berettiget, men ikke forpligtet til at føre løbende kontrol med OPP-leverandørens ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal indgå i ydelserne. OPP-leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bygningsstyrelsen fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for OPP-leverandøren. 6

10 8.2 OPP-leverandøren skal yde Bygningsstyrelsen praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med de kontroltiltag, der er nævnt i ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling samt RUT-registret 9.1 Bygningsstyrelsen er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at tjenesteydere og deres eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. OPP-leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 9.2 Overholder OPP-leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygningsstyrelsen tilbageholde vederlag til OPP-leverandøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. De ansatte skal være påtaleberettigede over for OPP-leverandøren i henhold til denne bestemmelse. 9.3 Ved valg af samarbejdspartnere samt indkøb til brug for levering af ydelser til Bygningsstyrelsen er OPP-leverandøren stedse under hele Aftalens løbetid forpligtet til at overholde kravet om ikke diskriminerende behandling af leverandører grundet nationalitet samt i øvrigt forpligtet til at overholde det ligebehandlingsprincip, som gælder for Bygningsstyrelsen. Denne 9.3 indebærer ikke en udvidelse af udbudspligten i forhold til, hvad der følger af Aftalens OPP-leverandøren er forpligtet til at dokumentere overfor Bygningsstyrelsen, at eventuelle udenlandske samarbejdspartnere har anmeldt sig til Erhvervsstyrelsen (Register om Udenlandske Tjenesteydere). Dokumentationen skal være tilgået Bygningsstyrelsen senest 3 dage efter, at virksomheden er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Bygningsstyrelsen ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at virksomheden har angivet urigtige oplysninger, er Bygningsstyrelsen forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. KAP. 3 PRISSÆTNING OG ÆNDRINGER 10. Prissætning 10.1 OPP-leverandørens prissætning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, er specificeret nærmere i Tilbudsmodellen (bilag 7). 7

11 10.2 Alle priser og ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, er eller bliver fastsat efter et åbent kalkulationsgrundlag, hvor alle forudsætninger og beregninger skal lægges frem De kalkulationer, der ligger til grund for OPP-leverandørens prissætning, fremgår tillige af bilag 7. OPP-leverandøren skal på forlangende fremkomme med enhver oplysning til vurdering af fremlagte kalkulationer. Denne forpligtigelse gælder endvidere alle kalkulationer, der bliver udarbejdet i aftaleperioden Basisbetalingen udgør kr. [Indsæt beløb fra tilbud] Byggesummen udgør kr. [Indsæt beløb fra tilbud] 10.5 For ydelser, der falder udenfor kontrakten, herunder udbedring af skader forårsaget af Bygningsstyrelsen eller dennes brugere, betaler Bygningsstyrelsen kun rimelige dokumenterede omkostninger. 11. Bygningsstyrelsens ændringsønsker 11.1 Bygningsstyrelsen kan forlange ændringer både i form af merydelser og mindreydelser ved Aktivet og Driften, når ændringen har naturlig og påregnelig sammenhæng med de aftalte ydelser. Bygningsstyrelsen har herunder mulighed for at kræve moderniseringer og tekniske opdateringer af bygninger, lokaler og tekniske anlæg Meddelelsen om ændringsønske, jf. 11.1, skal indeholde en angivelse af baggrunden for ændringsønsket samt en angivelse af de ønskede ændringer, der er så detaljeret, at OPP-leverandøren kan prissætte ændringerne i overensstemmelse med principperne, jf. 10. Derudover skal Bygningsstyrelsen angive, hvornår ændringerne ønskes iværksat OPP-leverandøren kan modsætte sig sådanne ændringer, hvis de - hver for sig eller samlet - på afgørende måde vil ændre Aftalens karakter, herunder de med Aftalen forbundne risici eller det forudsatte økonomiske afkast OPP-leverandøren skal snarest efter modtagelsen af Bygningsstyrelsens ændringsønsker oplyse eventuelle økonomiske konsekvenser for Byggesummen og/eller betalinger, jf. 27 og 28. OPP-leverandøren skal ligeledes snarest oplyse eventuelle tidsmæssige konsekvenser af ændringsønsket, herunder eventuel påvirkning af Ibrugtagningstidspunktet. De økonomiske konsekvenser skal beregnes i overensstemmelse med kalkulationerne i Tilbudsmodellen (bilag 7). Endelig skal OPP-leverandøren fremkomme med forslag til justering af Betalingsmekanismen, jf. bilag 3, i det omfang ændringerne giver anledning hertil Hvis forudsætningerne i Tilbudsmodellen (bilag 7), som følge af hengået tid, har ændret sig så væsentligt, at modellen ikke længere er egnet til at danne direkte grundlag 8

12 for en prissætning af en ændring, skal modellen anvendes som et udgangspunkt, således at prissætningen stiller OPP-leverandøren økonomisk, som OPP-leverandøren ville være stillet, hvis forudsætningerne ikke havde ændret sig. Denne bestemmelse finder tidligst anvendelse 3 år efter Aftalens underskrift Pris, jf. 11.4, kan evt. være afgivet med forbehold for prisen på indkomne tilbud således, at der er tale om ydelser, der udbydes i konkurrence blandt Underentreprenører Kan Bygningsstyrelsen påvise særlige forhold, der begrunder, at andre end OPPleverandøren forestår ændringsarbejdet, er Bygningsstyrelsen berettiget til selv at forestå ændringsarbejdet. Ved særlige forhold forstås, at Bygningsstyrelsen ved henvisning til nøgletal eller kontrakter om sammenlignelige arbejder kan påvise, at OPPleverandørens pris væsentligt overstiger markedsniveauet. OPP-leverandøren er dog berettiget til at kræve at forestå ændringsarbejdet mod at oppebære en pris svarende til markedsniveauet Hvis de økonomiske konsekvenser for Byggesummen af de samlede ændringer i Byggefasen ikke overstiger kr , kan OPP-leverandøren eller Bygningsstyrelsen forlange, at ændringerne betales kontant i henhold til Hvis de økonomiske konsekvenser af en bygningsmæssig ændring i Driftsfasen ikke overstiger kr , kan OPP-leverandøren eller Bygningsstyrelsen forlange, at beløbet betales kontant af Bygningsstyrelsen i henhold til Bygningsstyrelsen er efter modtagelsen af oplysningerne, jf berettiget til at meddele, at ændringerne alligevel ikke ønskes udført eller kun ønskes udført i modificeret form. Bygningsstyrelsen skal i så fald alene kompensere OPP-leverandøren for OPP-leverandørens udgifter til at belyse de ændringer, der alligevel ikke ønskes udført. Når Bygningsstyrelsen har godkendt ændringerne, indarbejdes de økonomiske konsekvenser heraf i Tilbudsmodellen (bilag 7) Hvis ændringerne har konsekvens for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. 16.1, og Bygningsstyrelsen fastholder sit ændringsønske, skal parterne skriftligt aftale et ny Ibrugtagningstidspunkt. Indgås en sådan aftale ikke, skal det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf og ophørstidspunkt, jf. 18.1, anses for rykket i det rimelige omfang ændringen giver anledning til Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af ændringer, som Bygningsstyrelsen ønsker, ikke medfører forsinkelse af Arbejdets udførelse eller Ibrugtagningstidspunktet Ved formindskelse af Arbejdets omfang, der kræves af Bygningsstyrelsen, skal OPPleverandøren godskrive Bygningsstyrelsen de udgifter, der i henhold til Tilbudsmodellen (bilag 7) spares ved ikke at udføre de pågældende dele af Arbejdet. Det beløb, OPP-leverandøren skal godskrive Bygningsstyrelsen for besparelser i Byggefasen, af- 9

13 regnes over Enhedsbetalingen. Reduktionen kan for Byggefasens vedkommende ikke overstige 15 pct. af Byggesummen OPP-leverandøren anerkender, at visse ændringsarbejder kan have en sådan karakter, at Bygningsstyrelsen er forpligtet til at udbyde dem. Ved udbud anvendes fremgangsmåden i Bygningsstyrelsen er ikke berettiget til at reducere ydelserne med henblik på, at ydelserne skal udføres af Bygningsstyrelsen selv eller andre, som Bygningsstyrelsen måtte ønske at sætte i OPP-leverandørens sted, jf. dog Ændringer i Den Tilbudte Anlægsløsning, som skyldes, at den endnu ikke vedtagne byggeretsgivende lokalplan adskiller sig væsentlig fra det i bilag 9, Lokalplansforudsætninger, forudsatte, skal betragtes som ændringsønsker fra Bygningsstyrelsens side, jf OPP-leverandørens ændringsadgang/pligt OPP-leverandøren er forpligtet til at henlede Bygningsstyrelsens opmærksomhed på muligheden for at justere funktionskrav og eventuelle metoder foreskrevet i de Funktionsbaserede krav (bilag 1) Byggeriet kan alene anvendes til kontorformål. Der vil ikke være adgang til anden anvendelse end den, der følger af Bygningsstyrelsens brugsret til Byggeriet Hvis OPP-leverandøren ønsker at foretage en investering i en ændring, der kan optimere Driften, kan OPP-leverandøren forud for investeringens gennemførelse kræve, at der indgås aftale om, at Bygningsstyrelsen overtager investeringen, hvis den del af Driften, som investeringen vedrører genudbydes, jf. 23 eller 25. Aftalen skal bl.a. indeholde nærmere vilkår om investeringens værdiansættelse, jf. Tilbudsmodellen (bilag 7). 13. Ændringer i Lovgivningen 13.1 OPP-leverandøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning, og at de ydelser, der erlægges i henhold til aftalen, opfylder den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Bygningsstyrelsen underrettes herom. Bygningsstyrelsen kan, hvis vægtige grunde vedrørende Aktivets udnyttelse taler herfor, modsætte sig, at ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Hvis der efter aftalens indgåelse sker ændring i Projektspecifik Lovgivning, skal Enhedsbetalingen reguleres i overensstemmelse med

14 13.3 Den Part, der mener, at der er indtrådt en ændring i Projektspecifik Lovgivning, der giver anledning til ændring af Enhedsbetalingen, skal skriftligt meddele den anden Part dette med angivelse af: a. Den pågældende ændring i Projektspecifik Lovgivning. b. De faktiske konsekvenser af ændring i Projektspecifik Lovgivning, herunder eventuelle ændringer i Driften. c. Den forventede betydning for Enhedsbetalingen Prissætning af de økonomiske konsekvenser (positive som negative) af Projektspecifik Lovgivning skal ske efter fremgangsmåden og principperne i Ændring i Lovgivning, der ikke er Projektspecifik, giver ingen af Parterne ret til ændring af Enhedsbetalingen bortset fra, hvad der måtte følge af Aftalen. KAP. 4 VILKÅR FOR BYGGEFASEN 14. Bygherrefunktionen 14.1 OPP-leverandøren har, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt i Aftalen, som bygherre det fulde ansvar for, at Byggeriet samt det øvrige Arbejde færdiggøres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandøren bærer således den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenører, herunder som følge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandøren bærer risikoen for hændelige begivenheder, der måtte indtræffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandøren påtager sig at friholde Bygningsstyrelsen for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandøren bærer ansvaret for, jf. herved OPP-leverandøren skal sikre, at Byggeriet opfylder de for statslige byggerier sædvanlige krav til arkitektur og kvalitet OPP-leverandøren skal sikre, at der anvendes et beløb svarende til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning af Byggeriet OPP-leverandøren skal opfylde de krav til indhentning af oplysninger svarende til nøgletal, der fremgår af bekendtgørelsen om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (BEK nr. 948 af 12/09/2006) 6, 7 & 8. Oplysningerne skal, i de tilfælde der er nævnte i bekendtgørelsens 6, stk. 2, og 7, stk. 1, afleveres til Bygningsstyrelsen senest 4 uger efter deres modtagelse hos OPP-leverandøren. Nøgletallene indsamles efter bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggeri mv. og omfatter således og bygherre- og rådgivernøgletal. 11

15 14.5 OPP-leverandøren er forpligtet til under Byggefasen at have ansat et vist antal medarbejdere under elev- eller lærlingeuddannelse. Antallet af elever/lærlinge fastsættes af Bygningsstyrelsen på tidspunktet for OPP-leverandørens indsendelse af ansøgning om byggetilladelse på baggrund af OPP-leverandørens dialog med de for Arbejdet relevante erhvervsskoler. Voksenlærlinge kan medregnes i det fastsatte antal. Ved medarbejdere under en lærlinge- og elevuddannelse forstås en arbejdstager, med hvem OPP-leverandøren eller dennes underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale omkring et uddannelsesforløb. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, med efterfølgende ændringer, anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløbet. OPP-leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. Ved vurderingen af, om OPP-leverandøren opfylder sin forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge, medregnes alene elever og lærlinge, der i overvejende grad beskæftiger sig med opfyldelsen af nærværende Aftale. Det er ikke et krav, at lærlingen eller eleven på ansættelsestidspunktet beskæftiger sig med opfyldelsen af denne Aftale. Lærlinge og elever, der før nærværende Aftales ikrafttræden var ansat hos OPP-leverandøren eller dennes underleverandører, kan således medregnes ved vurderingen af, om OPP-leverandøren opfylder sin forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge, såfremt lærlingen eller eleven i overvejende grad beskæftiger sig med opfyldelsen af nærværende Aftale. Tilsvarende gælder lærlinge og elever, der er ansat efter Aftalens ikrafttræden, men som tidligere har været beskæftiget med andre opgaver hos OPP-leverandøren eller dennes underleverandør. OPP-leverandørens forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge kan efter skriftlig aftale med Bygningsstyrelsen undtagelsesvist fraviges, hvis OPP-leverandøren kan påvise, at OPP-leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever/lærlinge. Ved OPP-leverandørens manglende overholdelse af forpligtelsen til at beskæftige elever og lærlinge i Byggefasen, forpligtes OPP-leverandøren til at betale en bod på kr. pr. manglende elev eller lærling. Boden betales ved, at Bygningsstyrelsen foretager fradrag i Enhedsbetalingen. OPP-leverandørens manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende lærlinge og elever er at betragte som en fejl i forbindelse med udøvelsen af OPP-leverandørens erhverv, jf. udbudsdirektivets artikel 45,stk. 2, litra d. 12

16 Om en konstateret fejl kan anses for en alvorlig fejl i direktivets forstand, vil bero på den adfærd, som OPP-leverandøren har udvist, herunder om misligholdelse beror på hensigt eller uagtsomhed af en vis alvor hos OPP-leverandøren. Konstateringen af, om OPP-leverandøren har begået en alvorlig fejl ved manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, vil ske ved en konkret og individuel vurdering af den af OPP-leverandøren udviste uagtsomhed. Konstateringen heraf forudsætter ikke, at der foreligger en retskraftig dom eller lignede grundlag. Såfremt Bygningsstyrelsen konstaterer, at OPP-leverandøren ved misligholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende lærlinge og elever har begået en alvorlig fejl, kan Bygningsstyrelsen udelukke OPP-leverandøren fra at deltage i fremtidige udbudsforretninger, som Bygningsstyrelsen afholder. Bygningsstyrelsen forbeholder sig herudover ret til, at informere andre ordregivende myndigheder om den af OPPleverandøren begåede alvorlige fejl. 15. Prøver 15.1 Bygningsstyrelsen kan kræve at overvære prøver, der på OPP-leverandørens initiativ udføres på Grunden, hos OPP-leverandøren eller hos OPP-leverandørens Underentreprenører. OPP-leverandøren orienterer med et rimeligt varsel Bygningsstyrelsen om, at sådanne prøver agtes iværksat. Bygningsstyrelsen har adgang til byggepladsen, efter et forudgående varsel på 7 dage Hvis Bygningsstyrelsen har tilkendegivet, at man ønsker at overvære udførelsen af visse prøver, skal Bygningsstyrelsen orienteres om prøvernes foretagelse i rimelig tid forinden Bygningsstyrelsen kan kræve, at OPP-leverandøren udfører yderligere prøver efter Bygningsstyrelsens ønske. Hvis disse prøver viser, at ydelserne er kontraktmæssige, betales prøverne af Bygningsstyrelsen. I modsat fald betales prøverne af OPPleverandøren. 16. Ibrugtagningstidspunktet 16.1 Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til den 1. august Ibrugtagning forudsætter, at der gennemføres overtagelsesprøve i form af Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet, og at Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller væsentlige Anlægsmangler, der måtte være konstateret under Gennemgang ved ibrugtagning, er afhjulpet. De nærmere retningslinjer for Gennemgang ved ibrugtagning er fastsat i Samarbejdsmodellen (bilag 4). 13

17 16.3 Senest seks uger inden Ibrugtagningstidspunktet gennemfører OPP-leverandøren og Bygningsstyrelsen en foreløbig gennemgang af Arbejdet med henblik på at identificere evt. Funktionsmangler og Anlægsmangler Senest fire uger inden Ibrugtagningstidspunktet, skal OPP-leverandøren skriftligt meddele Bygningsstyrelsen et tidspunkt, hvor Gennemgang ved ibrugtagning af Arbejdet kan foretages. Bygningsstyrelsen skal have et varsel på mindst 10 Arbejdsdage før datoen for afholdelse af Gennemgang ved ibrugtagning Påvises der under Gennemgang ved ibrugtagning Funktionsmangler (bortset fra bagatelagtige forhold) eller væsentlige Anlægsmangler, afholdes en ny Gennemgang ved ibrugtagning, jf. 16.4, når OPP-leverandøren har givet Bygningsstyrelsen meddelelse om, at afhjælpning er sket I forbindelse med Gennemgang ved ibrugtagning udfærdiges et dokument (protokol), hvori anføres påberåbte Funktionsmangler og Anlægsmangler. I tilknytning hertil anføres OPP-leverandørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er overholdte, jf. 16.2, skal fremgå af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter Hvis en Part ikke er repræsenteret under Gennemgang ved ibrugtagning, kan denne gennemføres uden den pågældende Parts medvirken. Den mødte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemførelsen af Gennemgang ved ibrugtagning og om indholdet af protokollen OPP-leverandøren har ret og pligt til at udbedre de Funktions- og Anlægsmangler, der konstateres under Gennemgang ved ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Bygningsstyrelsen. Sker dette ikke, skal Bygningsstyrelsen fastsætte en yderligere kort frist til udbedring. Funktions- og Anlægsmangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Bygningsstyrelsen lade udbedre for OPPleverandørens regning. Beløbet modregnes i førstkommende Enhedsbetaling Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfører ikke gensidighedsbeføjelser over for OPP-leverandøren i form af erstatning, dagbod eller lignende, ud over hvad der følger af Aftalen. 17. Forsinkelse, der skyldes andre end OPP-leverandøren 17.1 Hvis Ibrugtagningstidspunktet forsinkes på grund af Bygningsstyrelsens forhold, herunder ændringsarbejder, jf , eller langvarig byggesagsbehandling, jf. 18.2,d., eller på grund af oprensning af punktkildeforurening (hot spots) eller flytning af ledninger, der forudgående er aftalt med Bygningsstyrelsen, skal Bygningsstyrelsen betale erstatning til OPP-leverandøren. Erstatningen udmåles som summen af de Enhedsbetalinger, der skulle være betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. 14

18 16.1, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt. Erstatningen udbetales på forfaldstidspunkterne for de Enhedsbetalinger, den erstatter Erstatningspligten, jf. 17.1, indtræder ikke, hvis forsinkelsen skyldes a. Force Majeure, eller b. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Bygningsstyrelsens egne forhold Bygningsstyrelsen skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves OPP-leverandøren skal snarest muligt underrettes om forsinkelse, der beror på Bygningsstyrelsens forhold. KAP. 5 VILKÅR FOR DRIFTSFASEN 18. Driftsfasens længde 18.1 Driftsfasen udløber den 31. juli Driftsfasens udløb forskydes dog med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af følgende grunde: a. Force Majeure; b. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandørens egne forhold; c. manglende vedtagelse af en lokalplan, der muliggør Byggeriets opførelse på ejendommen i det omfang, at der går mere end 12 måneder fra kontraktens underskrift til lokalplanens endelige vedtagelse; d. langvarig byggesagsbehandling i Københavns Kommune, i det omfang, at der går mere end 60 Arbejdsdage fra OPP-leverandørens indgivelse af fyldestgørende byggeandragende, til kommunen meddeler byggetilladelse; e. ændringsarbejder, jf f. arkæologiske fund på Grunden Har opfyldelse af Aftalen i Driftsfasen helt eller delvis været umuliggjort på grund af Force Majeure, uden at dette har medført, at Bygningsstyrelsen har overtaget Byggeriet, jf. 20.6, har OPP-leverandøren krav på at få Driftsfasen forlænget med en perio- 15

19 de, hvis Enhedsbetaling svarer til summen af de fradrag, der er foretaget i henhold til Funktionsmangler og/eller Særlige Funktionsmangler i Driftsfasen 19.1 Ved Funktionsmangler og/eller Særlige Funktionsmangler i Driftsfasen sker der fradrag i Enhedsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i bilag 3. OPPleverandøren har pligt til at foretage en opgørelse af fradragene i henhold til egen kvalitetssikring Hvis det samlede fradrag for den pågældende betaling overstiger 40 pct. af en betaling, kan Bygningsstyrelsen, såfremt OPP-leverandøren har en Financier, foreløbig ikke foretage fradrag af den del, der overstiger 40 pct., før proceduren i 46 har været gennemført, uden at Financieren har fremlagt tilfredsstillende løsningsforslag med henblik på at afhjælpe det eller de forhold, der er årsag til fradraget. Et tilfredsstillende løsningsforslag skal indeholde sikkerhed for betaling af den del af fradraget, der overstiger 40 pct Bortset fra hvad der følger af 21 og 37, er der ikke, ud over det i 19.1 nævnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktionsmangler og/eller Særlige Funktionsmangler i Driftsfasen Fradrag i betalingerne, jf. 19.1, fritager ikke OPP-leverandøren for hurtigst muligt at bringe ydelserne vedrørende Driften op på det niveau, der er fastlagt i bilag Det, der er anført i 19.3, gælder ikke, hvis OPP-leverandøren eller OPPleverandørens Underleverandør har tilsidesat Aftalens bestemmelser forsætligt eller ved grov uagtsomhed. I så fald kan Bygningsstyrelsen kræve den del af sit tab, der ikke dækkes af fradraget i henhold til 19.1, erstattet efter danske rets almindelige erstatningsregler. 20. Force Majeure 20.1 OPP-leverandøren er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som følge af Force Majeure Hvis den kollektive el, vand eller varmeforsyningsvirksomhed standser levering af el, vand eller varme til Byggeriet for en periode, uden at dette skyldes forhold, der kan tilskrives OPP-leverandøren, er OPP-leverandøren ikke ansvarlig over for Bygningsstyrelsen, hvis OPP-leverandøren er afskåret fra at videreføre ansvaret over for forsyningsvirksomheden OPP-leverandøren er ikke berettiget til betaling for de ydelser, jf. 5.1, der ikke leveres på grund af Force Majeure. 16

20 20.4 Bygningsstyrelsen er ansvarsfri, hvis Bygningsstyrelsens manglende opfyldelse af Aftalen skyldes Force Majeure Hver Part afholder endeligt egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en Force Majeure-begivenhed Hvis opfyldelse af Aftalen helt eller i det væsentlige har været umuliggjort på grund af Force Majeure i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder eller i mere end 180 kalenderdage i en periode på ét år, og hvis det ikke efter en forudgående forhandling mellem Parterne er lykkedes at finde en for begge Parter tilfredsstillende løsning, kan Bygningsstyrelsen kræve at overtage Byggeriet på de vilkår, der er fastsat i 41.1 til 41.5 dog således, at OPP-leverandøren ikke forpligtet til at betale bod, jf Herudover har Parterne ingen krav på hinanden. 21. Bygningsstyrelsens indtrædelsesadgang 21.1 Ved Bygningsstyrelsens indtrædelsesadgang menes Bygningsstyrelsens ret til, som beskrevet i denne 21, enten i hele den resterende aftaleperiode eller i en afgrænset periode at fratage OPP-leverandøren udførelsen af visse ydelser i henhold til Aftalen for enten selv at udføre dem eller lade disse udføre af tredjemand Bygningsstyrelsen har indtrædelsesadgang i de følgende tilfælde: a. Hvis der er en betydelig risiko for skade på personer eller betydelig risiko for væsentlig skade på ting ved en fortsættelse af Aftalen. b. Hvis indtrædelse er uomgængeligt nødvendigt for, at Bygningsstyrelsen kan erlægge væsentlige ydelser, man i henhold til Lovgivningen er forpligtet til at erlægge til offentligheden. c. Hvis OPP-leverandøren trods påkrav og trods fradrag i Enhedsbetalingen, jf. 19, ikke inden fire måneder har udbedret et mangelfuldt forhold, forudsat den manglende udbedring ikke skyldes Force Majeure Hvis Bygningsstyrelsen vil bruge sin ret i henhold til 21.2, skal OPP-leverandøren med rimeligt varsel underrettes om følgende: a. De ydelser, Bygningsstyrelsen ønsker at overtage. b. Grundene, som Bygningsstyrelsen støtter sin ret på, jf c. Den dato, fra hvilken Bygningsstyrelsen ønsker at overtage ydelserne. d. Den forventelige udstrækning af den periode, hvori Bygningsstyrelsen skal overtage ydelserne. 17

21 21.4 OPP-leverandøren skal give Bygningsstyrelsen rimelig assistance ved udførelsen af de overtagne ydelser. Bygningsstyrelsen er - mod sædvanligt vederlag - endvidere berettiget til at anvende OPP-leverandørens materialer og materiel, indtil Bygningsstyrelsen selv kan skaffe sig rådighed over sådanne materialer og materiel OPP-leverandøren skal snarest efter modtagelsen af Bygningsstyrelsens indtrædelsesunderretning beregne de økonomiske konsekvenser af ændringerne, jf. 10.1, og oplyse, hvilke konsekvenser indtrædelsen har for Enhedsbetalingen indskrænker ikke Bygningsstyrelsens rettigheder efter dansk rets almindelige regler om nødret og nødværge. KAP. 6 FORHOLDET TIL LEJERETTEN OG UDBUDSRETTEN 22. Lejeforholdet 22.1 Den del af OPP-leverandørens ydelse, der udgøres af tilrådighedsstillelse af Byggeriet, er et lejeforhold omfattet af erhvervslejeloven i det omfang, denne lov ikke gyldigt er fraveget i Aftalen OPP-leverandøren kan ikke med hjemmel i lejelovgivningens deklaratoriske regler, herunder bestemmelserne i erhvervslejelovens kapitel 3, kræve noget beløb af Bygningsstyrelsen, der ikke ville kunne kræves i henhold til Aftalen Bygningsstyrelsen kan ikke med hjemmel i lejelovgivningens deklaratoriske regler, herunder bestemmelserne i erhvervslejelovens kapitel 3, kræve nogen betaling nedsat eller udskudt, som OPP-leverandøren er berettiget til i henhold til Aftalen Lejeforholdet er uopsigeligt i Driftsfasen, hvor andet ikke følger af Aftalen Parterne er enige om, at hvor Aftalen ikke regulerer et forhold, skal lejelovgivningens deklaratoriske regler finde anvendelse, således at de fortolkes under hensyntagen til aftalens særlige karakter. 23. Løbende udbud af tjenesteydelser 23.1 I det omfang serviceydelser, der er indeholdt i bilag 1, efter de til enhver tid gældende udbudsregler skal udbydes i løbet af Driftsfasen, skal Parterne forholde sig som fastsat nedenfor i denne. Ved kontraktens indgåelse er det Parternes opfattelse, at der ikke er pligt til genudbud af nogen af de af kontrakten omfattede ydelser i aftaleperioden Udbud efter denne bestemmelse sker efter de på udbudstidspunktet gældende regler 18

22 23.3 Udbud i henhold til 23.1 forestås af OPP-leverandøren og sker i videst muligt omfang i OPP-leverandørens eget navn. Aftaleparten er OPP-leverandøren Udbudsmaterialet udarbejdes af OPP-leverandøren. Ydelsesbeskrivelsen skal modsvare beskrivelsen i bilag 1 med eventuelle ændringer i den forgangne aftaleperiode foretaget i henhold til 11 og 12. Hvis en Part i forbindelse med et nyt udbud ønsker ændringer i ydelsesbeskrivelsen, kan dette ske inden for rammerne af 11 og 12 med de ændringer, der følger af nærværende punkt Øvrige vilkår for udbuddet (kommercielle og økonomiske) skal fastsættes efter drøftelse mellem Parterne. Vilkårene skal på rimelig måde afspejle vilkårene i Aftalen mellem Bygningsstyrelsen og OPP-leverandøren samt afspejle god praksis inden for det pågældende område Udbud sker efter de på udbudstidspunktet gældende regler. Bygningsstyrelsen kan - uden at OPP-leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen på noget punkt lempes - anmode om at medvirke ved udbudsmaterialets udarbejdelse. OPP-leverandøren skal imødekomme en sådan anmodning, hvis dette kan ske inden for udbudsreglernes rammer OPP-leverandøren foretager udvælgelse og evaluering af ansøgningerne/tilbuddene og prækvalificere/indgår aftale med vinderen af udbuddet. Bygningsstyrelsen kan kræve at få resultatet af udvælgelsen og evalueringen forelagt til udtalelse, inden udvælgelse/tildeling meddeles ansøgere/tilbudsgiverne. I tilfælde hvor den økonomiske konsekvens af genudbud ikke deles mellem OPP-leverandøren og Bygningsstyrelsen, skal Bygningsstyrelsen godkende udvælgelsen og tildelingen OPP-leverandøren skal af egen drift holde Bygningsstyrelsen løbende orienteret om udbudsforretningen, herunder løbende fremsende kopi af alt materiale, OPPleverandøren modtager og sender. Bygningsstyrelsen kan kræve at materialet ændres, hvis Bygningsstyrelsen ikke mener, at materialet lever op til gældende lovgivning Hvis en udbudsforretning eller et krav om en udbudsforretning giver anledning til klage i forhold til Bygningsstyrelsen, er Bygningsstyrelsen berettiget til at være repræsenteret ved egen advokat og i øvrigt - efter forudgående drøftelse med OPPleverandøren - tage de skridt, man finder fornødent i anledning af klagen. I tilfælde, hvor den økonomiske konsekvens af genudbud deles mellem Bygningsstyrelsen og OPP-leverandøren, har OPP-leverandøren ret til at kræve klagesag gennemført for egen regning OPP-leverandøren er forpligtet til at friholde Bygningsstyrelsen for samtlige dens omkostninger i anledning af klagen, forudsat klagen er en følge af fejl begået af OPPleverandøren. OPP-leverandøren skal tillige friholde Bygningsstyrelsen i tilfælde af, at Bygningsstyrelsen bliver pålagt bøde eller erstatning. 19

23 23.11 I øvrigt refunderer Bygningsstyrelsen OPP-leverandøren alle dokumenterede, nødvendige transaktionsmeromkostninger, som OPP-leverandøren har afholdt som følge af, at OPP-leverandøren på statens foranledning har været nødsaget til at udbyde en serviceydelse. 24. Regulering af Enhedsbetalingen efter nyt udbud 24.1 Efter det første udbud i Driftsfasen i henhold til 23 sker der regulering af den fremtidige Enhedsbetaling, der vedrører den pågældende serviceydelse i henhold til 24.2 og Differencen mellem det beløb, som OPP-leverandøren kvartalsvis skal betale til den underentreprenør, der har fået overdraget opgaven i henhold til 23, og det beløb, som Bygningsstyrelsen hidtil har betalt, opgøres. Bygningsstyrelsens hidtidige betaling opgøres som den del af Enhedsbetalingen, som vedrører den pågældende serviceydelse, jf. Tilbudsmodellen (bilag 7). Opgørelsen tager udgangspunkt i Bygningsstyrelsens betaling det sidste kvartal, før serviceydelsen erlægges i henhold til det nye udbud. Der tages ikke hensyn til eventuelle fradrag i henhold til 19. Der sker regulering for eventuelle ændringer af ydelsesomfang ved det nye udbud Det differencebeløb, der opgøres i henhold til 24.2, deles ligeligt mellem Bygningsstyrelsen og OPP-leverandøren. Dette indebærer, at den del af Enhedsbetalingen, der vedrører den udbudte serviceydelse frem til denne udbydes igen, andrager det beløb OPP-leverandøren kvartalsvis skal betale den underentreprenør, der har fået overdraget aftalen med tillæg/fradrag af halvdelen af det differencebeløb, der opgøres i henhold til Ved efterfølgende udbud i aftaleperioden sker der regulering af den fremtidige Enhedsbetaling for de udbudte serviceydelser, således at disse betalinger svarer til det beløb, OPP-leverandøren kvartalsvist skal betale den underentreprenør, der har fået overdraget aftalen i henhold til 23. Der sker ikke yderligere regulering foranlediget af udbuddet. 25. Udbud efter markedstest 25.1 Når en ydelse har været genstand for genudbud, jf. 23, er ydelsen i fire år efter den tildelte kontrakts ikrafttræden at betragte som prissat på markedsvilkår Serviceydelser, der ikke er omfattet af 25.1, kan af Bygningsstyrelsen kræves genudbudt i overensstemmelse med reglerne i 23 og 24, hvis Bygningsstyrelsen ved henvisning til nøgletal eller kontrakter om sammenlignelige arbejder kan påvise, at den del af Enhedsbetalingen, som vedrører den pågældende serviceydelse, væsentligt overstiger markedsniveauet. 20

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 3 - OPP med offentlig finansiering] Aftale om [ ] i Offentlig-Privat

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og [ ] vedrørende projektering, opførelse, finansiering,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. REFERAT OPP Kalvebod Brygge 25. juni 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Tid og sted 18. juni 2013, kl. 10.00 12.00, Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Mødedeltagere Signe Primdal Kæregaard

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 NOTAT OPP Kalvebod Brygge 22. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Spørgsmål-svar 22.08.13 Generelle spørgsmål Spørgsmål 1: Vil Bestiller gennemføre udbuddet med to tilbudsgivere? Det er Bestillers

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet FORELØBIG 6. AUGUST 2015 INDHOLD 1 Definitioner

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS KONTRAKT 18. NOVEMBER 2015 Om offentlig-privat samarbejdsaftale om etablering og teknisk drift af Vandhuset på Panteren i Vordingborg mellem

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere