Årsrapport 2003/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003/2004"

Transkript

1 Årsrapport 2003/2004

2 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/ Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning for Fødevarevirksomheden 26 Selskabsoplysninger 29 Ledelsespåtegning 30 Revisionspåtegning 31 Regnskab 32 Anvendt regnskabspraksis 39 Resultatopgørelse 40 Balance 42 Pengestrømsopgørelse 43 Egenkapitalopgørelse 44 Noter

3 173 Resumé af regnskabsåret for koncernen Bruttoomsætningen er steget 5,6% til 1,67 mia. kr. Bryggerivirksomhedens bruttoomsætning steg med 8,4% og udgør nu 84,7% af koncernens samlede bruttoomsætning. Harboefarms omsætning er kun faldet med 7,8% på trods af omlægning af produktionen samt nedlukning af opdrætsog slagteridelen. Afsætningen af øl og læskedrikke steg 12,1% til 4,18 mio. hl. Tillægges virksomhedens afsætning af maltdrikke og malturtprodukter udgør den samlede afsætning 4,46 mio. hl. Resultat af primær drift steg med 65,0% til 105,1 mio. kr. Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift er steget med 20,9 mio. kr. til 113,0 mio. kr. En stigning på 22,7%. Harboefarms resultat af primær drift er forbedret med 20,5 mio. kr., og blev et underskud på 8,0 mio. kr. Koncernresultat før skat blev på 97,3 mio. kr. mod 52,0 mio. kr. året før. En stigning på 87%. Resultatet er over forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for i alt 132,9 mio. kr., herunder udvidelse af bryg- og tappekapacitet i bryggerivirksomhederne samt investering i nyt produktionsanlæg til ferskvareforarbejdning i Harboefarm. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 129,4 mio. kr. og 24,4 mio. kr. Bryggerivirksomhedens højere aktivitetsniveau har medført en større pengebinding i driftskapitalen. Udbytte foreslås udbetalt med 10 kr. pr. aktie svarende til en udlodningsprocent på 10%. Omsætningsfordeling, koncern Omsætningsfordeling, forretningsområder Indland 42% Udland 58% Bryggerivirksomhed 84% Fødevarevirksomhed 16%

4 4 Hoved- og nøgletal (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende gæld Balancesum Investeringer mv. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme mv. Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) (83.193) ( ) (96.570) Pengestrømme fra finansiering (14.476) (15.418)

5 175 (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Nøgletal i % Overskudsgrad 7,7% 5,0% 4,9% 3,6% 3,3% Afkastningsgrad 10,9% 7,0% 6,5% 4,2% 3,5% Egenkapitalens forrentning 14,5% 8,6% 19,2% 6,0% 3,8% Soliditetsgrad 47,5% 41,5% 40,7% 34,5% 36,3% Gearing 28,2% 43,6% 51,9% 72,1% 64,4% Likviditetsgrad 107,4% 103,9% 106,8% 98,8% 117,0% Børsrelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 107,3 54,4 107,0 29,2 19,5 Resultat pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 113,7 60,4 118,8 32,3 21,6 Cash flow pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 215,7 255,1 174,3 169,0 151,8 Cash flow pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 228,7 283,3 193,6 187,1 168,0 Indre værdi pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 811,2 663,5 609,4 503,8 474,0 Indre værdi pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 860,1 736,9 676,9 557,7 524,7 Børskurs ultimo året 1.420,0 590,0 510,0 350,0 520,0 Price/earnings (incl. egne aktier) 13,2 10,8 4,8 12,0 26,6 Price/earnings (excl. egne aktier) 12,5 9,8 4,3 10,8 24,0 Udbytte pr. aktie á 100 kr, kr. 10, Medarbejdere Antal medarbejdere Hoved- og nøgletal er tilpasset den nye regnskabspraksis jf. side 32. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning med følgende definitioner: Investeringer: Bruttomargin: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Operative aktiver: Egenkapitalens forrentning: Soliditetsgrad: Gearing: Resultat pr. aktie (EPS): Cash flow pr. aktie: Price/earnings: Likviditetsgrad: Årets tilgang af immaterielle og materielle anlægsaktiver excl. materielle anlægsaktiver under opførelse og reservedele Bruttoresultat i procent af nettoomsætning Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver Balancesum ultimo fratrukket finansielle anlægsaktiver og likvider Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital Egenkapital ultimo i procent af balancesum ultimo Rentebærende gæld ultimo i procent af egenkapital ultimo Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra drift i forhold til gennemsnitligt antal aktier Børskurs ultimo i forhold til resultat pr. aktie Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld Som beregningsgrundlag for nøgletallene er anvendt årets resultat samt balance ultimo og egenkapital ultimo.

6 6 Ledelsesberetning for koncernen Hovedaktivitet Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens primære hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør godt 84% af koncernens bruttoomsætning. De resterende 16% af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm og denne virksomheds salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. Bryggerivirksomheden For alle tre bryggerivirksomheder - Harboes Bryggeri A/S i Danmark, Darguner Brauerei GmbH i Tyskland samt AS Viru Õlu i Estland - er detailhandelen det primære markedssegment. Fødevarevirksomheden Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S, der pr. 1. maj 2003 fusionerede med Danske Kalkuner A/S, har i regnskabsåret 2003/2004 gennemgået en større omstruktureringsproces. Virksomheden har i perioden gennemført investeringer i højteknologi i ferskvareforarbejdningen og udvidet afsætningen af centralt pakkede ferske og forarbejdede produkter med detailhandelen som primær målgruppe. Begge virksomhedsområder har styrket positionen på de primære markeder og er med en god kapacitet og fleksibilitet i stand til afsætningsmæssig udvikling og vækst. Harboekoncernen Harboes Bryggeri A/S, moderselskab ejerandel årlig kapacitet De seneste års store investeringer i udvidelse og udbygning af produktionsfaciliteter i bryggerivirksomheden har styrket positionen på de primære markeder og har givet en fleksibilitet såvel produktionsmæssigt som afsætningsmæssigt og optimal udnyttelse af kapaciteterne. Bryggerivirksomheden: Harboes Bryggeri A/S, Danmark 100% 3,5 mio. hl. Darguner Brauerei GmbH, Tyskland 100% 2,7 mio. hl. AS Viru Õlu, Estland 98,11% 0,7 mio. hl. Harboe Norge AS, Norge 100% Med de seneste investeringer er der skabt mulighed for yderligere organisk vækst. Fødevarevirksomheden: Harboefarm A/S, Danmark 100% tons

7 17 Kursudvikling Kurs pr

8 8 Koncernens økonomiske udvikling Anvendt regnskabspraksis og sammenligningsgrundlag. Som følge af børsnoterede virksomheders overgang til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder fra 2005 har Harboes Bryggeri A/S med virkning fra 1. maj 2003 valgt at ændre regnskabspraksis for returemballage og for tilbagekøbsforpligtelsen af egen returemballage i omløb. Koncernen og bryggerivirksomhedens sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed. Nettoeffekten af denne praksisændring har primo regnskabsåret 2003/2004 reduceret koncernens egenkapital med 62,8 mio. kr. De enkelte ændringer samt effekten heraf er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Bruttoomsætning Bruttoomsætningen udgjorde i 2003/2004 1,67 mia. kr. mod 1,58 mia. kr. året før. En stigning på 5,6%. Bruttoomsætningen er påvirket af nedsættelsen af læskedrikafgiften pr. 1. oktober 2003 samt reduktionen i afgiften på engangsemballage pr. 1. februar Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 6,8%. Omsætningsstigningen kan henføres til bryggerivirksomheden, hvor alle tre bryggerier har haft vækst. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 105,1 mio. kr. mod 63,7 mio. kr. sidste år. En stigning på 41,4 mio. kr. eller 65,0%. Der har været en resultatfremgang på 20,9 mio. kr. inden for bryggerivirksomheden og samtidig er underskuddet i Harboefarm A/S reduceret med 20,5 mio. kr. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver mv. indgår i resultat af primær drift med 95,6 mio. kr. mod 90,0 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 97,3 mio. kr. mod 52,0 mio. kr. året før. En stigning på 45,3 mio. kr., svarende til 87,1%. Resultat før skat er bedre end forventningerne, der senest er udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2003/2004 (jf.

9 179

10 10 fondsbørsmeddelelse af 25. marts 2004), hvor resultatet forventedes at ligge i intervallet mio. kr. Årets resultat efter skat udgør for 2003/ ,4 mio. kr. mod 32,7 mio. kr. året før. Selskabsskat Skatteprocenten for årets skat er på 33,8% mod 37,3% sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgør pr ,7 mio. kr. mod 398,1 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget med periodens resultat, ligesom provenuet ved handel med egne aktier er indregnet. I egenkapitalen er bestyrelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnet med 6,0 mio. kr. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 132,9 mio. kr. Heraf udgør de 103,0 mio. kr. investeringer i udvidelse og udbygning af bryggerivirksomheden og 29,9 mio. kr. udgør investering i nyt produktionsanlæg i fødevarevirksomheden Harboefarm A/S. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 129,4 mio. kr. mod 153,0 mio. kr. sidste år. Det frie cash flow (ændring i likvider) udgjorde 24,4 mio. kr. mod 8,0 mio. kr. sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgør pr ,1 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier på 48,4 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Den nettorentebærende gæld udgør 104,2 mio. kr. mod 148,5 mio. kr. året før. Den nettorentebærende gæld er således reduceret med 44,3 mio. kr. Koncernens målsætning for ekspansion skal primært opfyldes gennem organisk vækst og med en høj grad af selvfinansiering. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker primært i EUR, hvorfor koncernens valutarisiko anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af især SEK.

11 bryggerivirksomhed 11

12 12 Nøgletal for bryggerivirksomheden (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af ordinært resultat (36.834) (29.875) (18.679) (10.053) (9.316) Skat vedr. tidligere år Minoritetsaktionærernes andel (80) Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investering ( ) ( ) (75.985) ( ) (88.380) Pengestrømme fra finansiering (23.408) (15.423) Ændring i likvider (31.717) Antal medarbejdere

13 13 17 Bryggerivirksomhed Det samlede salg af øl og læskedrikke har i det forgangne regnskabsår udgjort 4,18 mio. hl., hvilket er en stigning på 12,1% i forhold til året før. Den samlede afsætning inklusiv maltdrikke og malturtprodukter udgør 4,46 mio. hl., hvoraf 71% afsættes uden for Danmark. Bryggerivirksomhedens andel af bruttoomsætningen udgjorde 1,42 mia. kr. mod 1,31 mia. kr. sidste år. En stigning i bruttoomsætningen på 8,4% og med en stigning i nettoomsætningen på 10,9%. Bryggerivirksomhedens andel af resultat af primær drift steg med 20,9 mio. kr. til 113,0 mio. kr. En stigning på 22,7%. Årets afskrivninger er steget med 6,5 mio. kr. til 81,0 mio. kr. Resultat før skat blev for bryggerivirksomheden på 110,0 mio. kr. mod 86,7 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 23,3 mio. kr. eller 26,9%. Bryggerivirksomhedens andel af nettoresultatet udgør i 2003/ ,2 mio. kr. mod 57,0 mio. kr. året før. Der er i bryggerivirksomhederne gennemført investeringer for i alt 103 mio. kr. til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene, herunder i yderligere brygkapacitet. Alle 3 bryggerivirksomheder har haft resultatmæssig

14 14

15 15 17 fremgang i forhold til året før, med en fortsat afsætningsvækst i Sverige og Tyskland, der sammen med Danmark og Baltikum nu udgør de vigtigste hovedmarkeder. I Danmark blev afgiften på emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke pr. 1. februar 2004 sænket med 80% og i umiddelbar forlængelse heraf blev det vedtaget at sænke pantsatserne på såvel retur- som engangsemballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Udsigten til lavere pantsatser medførte i Danmark tabt afsætning i januar samt i begyndelsen af februar måned. Nedsættelsen af afgiften på engangsemballage har som ventet haft en positiv afsætningsvækst på øl og kulsyreholdige læskedrikke i såvel dåser som engangs-petflasker. Pr. 1. februar i år har Harboes Bryggeri A/S i Danmark med succes introduceret forskellige varianter af øl på 1/2 liters engangsplasticflaske. Et segment, der forventes fortsat udviklet. I foråret 2003 introducerede Darguner Brauerei GmbH, som et af de første bryggerier i Tyskland, øl og mixdrinks i engangsplasticflasker. Afsætningen af disse produkter har været særdeles positiv og har givet Darguner Brauerei GmbH nye afsætningsmæssige muligheder - også på det tyske marked, hvor salget af dåseøl i dag er minimalt. BRYGGERIVIRKSOMHED BRUTTO- OG NETTOOMSÆTNING (MIO. DKK) UDVIKLING I INDTJENING (MIO. DKK) / / / / / / / / / /04 Bruttoresultat Resultat af Årets resultat Bruttoomsætning Nettoomsætning primær drift

16 16 AS Viru Õlu i Estland ibrugtog sidste år ny produktionslinie til aftapning af øl og læskedrikke på engangs-petflasker. Anlægget er senere udvidet således at der i dag kan produceres et bredt produktsortiment inden for øl, læskedrikke og still-produkter. På AS Viru Õlus hovedmarked, Baltikum, er markedet for produkter i engangsplasticflasker i fortsat vækst. Med udvidelsen af brygkapaciteten og med de nye anlæg til produktion af øl og læskedrikke på dåser og engangsplasticflasker, er bryggerivirksomhedens samlede kapacitet yderligere blevet forøget. Der forventes for alle tre bryggerier en positiv udvikling på de respektive hjemmemarkeder, ligesom der forventes vækst på eksportmarkederne. Et bredt produktsortiment inden for øl og læskedrikke har styrket AS Viru Õlus position som attraktiv udbyder og med Estlands indtræden i EU pr. 1. maj 2004 er der åbnet op for nye markeder og muligheder. BRYGGERIVIRKSOMHED PRODUKTION PR. MEDARBEJDER INVESTERINGER OG AFSKRIVNINGER AKTIVER OG AFKASTNINGSGRAD T. DKK MIO. DKK 200 MIO. DKK % % % % % / / / / /04 Nettoomsætning Bruttoresultat pr. medarbejder pr. medarbejder / / / / /04 Investeringer Afskrivninger / / / / /04 Aktiver ialt Afkastningsgrad 0%

17 Fødevarevirksomhed 17

18 18 Nøgletal for fødevarervirksomheden (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (7.977) (28.484) (307) (17.435) Resultat før skat (12.745) (34.694) (4.964) (8.792) (25.377) Skat af årets resultat Skat vedr. tidligere år (37) Årets resultat (8.841) (24.302) (5.266) (20.595) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital * Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (7.252) (7.209) (3.826) Pengestrømme fra investering (26.359) (1.589) (7.207) (10.102) (8.190) Pengestrømme fra finansiering (3.357) (6.221) Ændring i likvider (14.411) (17.285) (8.805) Antal medarbejdere *) Incl. konvertering af gæld til selskabskapital.

19 19 17 Fødevarevirksomhed Harboefarm A/S Pr. 1. maj 2003 fusionerede Harboefarm A/S med Danske Kalkuner A/S med Harboefarm A/S som det fortsættende selskab. Inden for Harboefarm A/S er der i årets løb sket en række ændringer og tilpasninger. Der blev i regnskabsåret indgået lejeaftale om udlejning af virksomhedens opdrætsstalde (jf. fondsbørsmeddelelse af 2. oktober 2003), hvor udlejningen er sket successivt frem til 31. marts 2004, således at alle stalde er udlejet pr. 1. april Udlejningen er sket til to nye selskaber, der begge har tyske fødevarevirksomheder med mange års erfaring inden for bl.a. kalkunproduktion, som største aktionærer. Harboefarm A/S er for at sikre kontinuitet i såvel råvareleverancer som kvalitet, indgået i de to nye selskaber med en ejerandel på henholdsvis 10% og 20%.

20 20 Det drifts- og ledelsesmæssige ansvar varetages af de tyske selskabsejere samt de udpegede direktører. De nye selskaber har alene til formål at udøve opdræt af kalkuner i de af Harboefarm A/S udlejede stalde. Harboefarms tidligere opdræt af kalkuner var opbygget omkring principper for dyrevelfærd og kvalitet, og et integreret system sikrede, at virksomheden kunne leve op til danske krav om fødevaresikkerhed. Den høje standard på staldene samt Harboefarms know how på dette område var for de tyske selskabsejere af afgørende betydning for indgåelse af aftalen. Lejeindtægten fra de indgåede lejeaftaler dækker på årsbasis såvel afskrivninger som forrentning af den bogførte værdi, der pr udgør 53,8 mio. kr. Som en konsekvens af udlejning af virksomhedens opdrætsstalde ophørte Harboefarm A/S med slagtning og opskæring af kalkuner og medarbejderstaben blev reduceret med personer (jf. fondsbørsmeddelelse af 21. januar 2004). I forbindelse med ophør af slagtning har der været afholdt ekstraordinære omkostninger, herunder fratrædelsesgodtgørelser til en del medarbejdere. Herudover har der været omkostninger ved demontering og salg af det brugte slagteriudstyr. Harboefarms forretningskoncept blev i regnskabsåret ændret, og med udgangspunkt i virksomhedens position inden for kategorien fersk detailpakkede produkter har virksomheden siden januar måned successivt udvidet produktsortimentet til ud over kalkunkød også at omfatte kyllinge-, okse- og svinekød.

21 21 17 Harboefarm har i perioden gennemført investeringer for 29,9 mio. kr. i højteknologi i ferskvareforarbejdningen, hvilket har givet virksomheden en optimal mulighed for et bredt og varieret produktprogram også inden for krydrede og marinerede produkter, ligesom det nye anlæg sikrer en høj grad af effektivitet og fleksibilitet. Anlægget blev ibrugtaget primo 2004 og er nu fuldt indkørt. Harboefarms andel af omsætningen udgjorde i 2003/ ,5 mio. kr. mod 277,1 mio. kr. året før. Harboefarms andel af resultat af primær drift udgør et underskud på 8,0 mio. kr. mod et underskud sidste år på 28,5 mio. kr. Resultat før skat blev for 2003/2004 et underskud på 12,7 mio. kr. mod et underskud året før på 34,7 mio. kr. Harboefarms andel af årets resultat udgør et underskud på 8,8 mio. kr. mod et underskud på 24,3 mio. kr. sidste år. Med udgangspunkt i et vækstmarked inden for centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød og med et effektivt produktionsapparat forventes Harboefarm A/S for fremtiden at ville bidrage positivt til koncernens indtjening. Harboefarm A/S vil koncentrere indsatsen om de vigtigste markeder, Danmark, Sverige og Tyskland. Moderselskabets ledelse vurderer fortsat fremtidsmulighederne for Harboefarm A/S som positive og moderselskabet vil yde den nødvendige opbakning såvel ledelsesmæssigt som finansielt og med stærk fokus på den økonomiske udvikling.

22 22 Fremtiden Med udgangspunkt i nye produktionsanlæg og i den forøgede kapacitet inden for alle tre bryggerier har bryggerivirksomheden udbygget sin strategiske platform som en attraktiv udbyder til detailhandelen i Danmark og i udlandet. Bryggerivirksomhederne vil fortsætte et rendyrket koncept inden for private-label segmentet, der er detailhandelens vækstmarked. Udbytte På grundlag af en positiv likviditetsmæssig udvikling foreslår bestyrelsen, at der betales udbytte med 10 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 10% af aktiekapitalen. Virksomheden er som strategisk samarbejdspartner forpligtet til at følge udviklingen og den internationale trend, hvorfor et højt økonomisk beredskab er af afgørende betydning, således at nødvendige investeringer kan gennemføres og sikre en fortsat organisk vækst. Med Harboefarm A/S udlejning af staldene, der har fuld effekt for regnskabsåret 2004/2005, og med en fortsat udbygning af kundekredsen på de vigtigste nærmarkeder, forventes Harboefarm A/S at bidrage positivt til indtjeningen. Der er i 2004/2005 planlagt investeringer i størrelsesordenen mio. kr., heraf hovedparten inden for bryggerivirksomheden. Koncernens nettoomsætning for 2004/2005 forventes at stige med 5-8% i forhold til 2003/2004. Det samlede koncernresultat før skat forventes for perioden 2004/2005 at ville ligge i intervallet mio. kr. Cash flow fra driften forventes i 2004/2005 at udgøre mindst 130 mio. kr. med et forventeligt frit cash flow på minimum 30 mio. kr.

23 23 17 Vi takker aktionærer, samhandelspartnere og forbrugere for deres loyale opbakning til virksomheden, ligesom vi takker medarbejderne for deres opbakning og engagement i virksomheden. Begivenheder efter årsregnskabets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

24 24 Aktionærforhold Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på A-aktier og B-aktier. Hvert A- aktiebeløb på 100 kr. har 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. har 1 stemme. Det er alene selskabets B-aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Der er ca navnenoterede aktionærer i Harboes Bryggeri A/S, der ud over selskabets egne aktier repræsenterer 50,2 mio. kr. ud af en samlet aktiekapital på 60 mio. kr. Aktiens free flow er i regnskabsåret 2003/2004 øget til 85% af aktiekapitalen, hvilket blandt investorer er blevet positivt modtaget. Følgende aktionærer ejer hver over 5% af aktiekapitalen: Kirsten og Bernhard Griese, Skælskør - stemmeandel 54,0% Harboes Bryggeri A/S, Skælskør - stemmeandel 2,9% Harboes Bryggeri A/S er pr. 1. april 2003 registreret i Fondsbørsens nye SmallCap+ segment. Registreringen i dette segment har styrket likviditeten i aktien. Der er indgået likviditetsstilleraftale med Carnegie Bank. Aktiebesiddelser, insidere er for Harboes Bryggeri A/S ved seneste statusopgørelse af 6. maj 2004 opgjort til følgende: Beholdning i Kursværdi i DKK antal stk. pr. 6/ pr. 6/ (kurs 1430) kr. Bestyrelsen (incl. direktionen) Øvrige insidere Alle insidere Omsætningsniveauet for handelen med selskabets aktier er steget markant i det forløbne regnskabsår, og har haft en tilfredsstillende udvikling. Aktiebog Harboes aktiebog administreres af: Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Aktier kan noteres på navn ved henvendelse til det pengeinstitut, hvor aktierne ligger i depot. Navnenoterede aktionærer modtager automatisk årsrapporten samt invitation til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S. Investor politik Harboes Bryggeri A/S vil med sin IR-politik tilstræbe at opretholde et højt informationsniveau over for selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet vil føre en aktiv dialog og værdiskabende kommunikation, der kan danne grundlag for en prisfastsættelse af selskabets aktier, som afspejler virksomhedens værdi og fremtidige indtjeningsmuligheder.

25 25 17 Besøg hvor man kan læse mere om koncernen Information og dialog IR-information vil løbende blive udbygget og tager i dag sit udgangspunkt i: Kvartalsmeddelelser Årsrapporter (dansk/engelsk) Individuelle præsentationer og møder med interessenter Harboes Bryggeri A/S hjemmeside med tilhørende links Harboes Bryggeri A/S har i det forløbne regnskabsår afholdt analytiker- og investormøder i Danmark, ligesom selskabet deltog i Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdagen. Selskabet vil deltage i lignende arrangementer og møder i indeværende år og herigennem øge dialogen med aktionærer og investorer. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 10 kr. pr. aktie á 100 kr. Den foreslåede udlodning udgør i alt 6,0 mio. kr. Den resterende del af overskuddet 58,4 mio. kr. foreslår bestyrelsen overført til næste år. Finanskalender 2004/2005 Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelserne, som følger: Delårsrapport for 1. kvartal 2004/ Halvårsrapport 2004/ Delårsrapport for 3. kvartal 2004/ Aktionærer, analytikere og andre interesserede er velkomne til at henvende sig til selskabets IR-kontaktpersoner. Selskabet modtager gerne forslag til, hvordan det kan forbedre investorrelationer. Generalforsamlingen i Harboes Bryggeri A/S afholdes tirsdag den 24. august 2004 i Skælskør.

26 26 Selskabsoplysninger Selskab Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34, DK-4230 Skælskør CVR-nr Hjemstedskommune: Skælskør Regnskabsår: Direktion Bernhard Griese Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bestyrelse Advokat Anders Nielsen, formand Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Budde Schou & Ostenfeld A/S, Budde Schou & Ostenfeld International A/S og Arking Arkitekter & Ingeniører A/S. Bernhard Griese, adm. direktør Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Visbjerggård A/S, Lundegård A/S, Buskysminde A/S, Rugbjerggård A/S, Danfrugt Skælskør A/S, Keldernæs A/S, Best Poultry International A/S og Velisco Farm A/S. Thomas Wilkens Andersen Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Fredericia Skibsværft A/S, Fredericia Seawise A/S, Scandinavian Yacht Interiors A/S, Assens Skibsværft Holding A/S og Assens Skibsværft A/S. Kirsten Griese, sygeplejerske Vibeke Harboe Malling, sygeplejerskestuderende Karina Harboe Laursen, fysioterapeut Jens Bjarne Jensen, bryggeriarbejder * Anders Wibskov, bryggeriarbejder * Poul Erik Tokkesdal Mortensen, lager- og distributionschef * *) medarbejdervalgt

27 27 17 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S i perioden til : Dato Emne Kvartalsrapport 3. kvartal Dato for 3. kvartalsrapport Ændring i anvendt regnskabspraksis Harboefarm A/S ophører med slagtning af kalkuner Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Halvårsrapport Meddelelse dato for halvårsrapport Udlejning af opdrætsstalde Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Egne aktier ( 28) Forløb ordinær generalforsamling den 26. august Kvartalsrapport 1. kvartal Dato 1. kvartalsrapport 2003/ Årsrapport 2002/ Indkaldelse til ordinær generalforsamling Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser fra den 31. juli Årsrapportmeddelelse 2002/ Dato for årsrapport 2002/ Halvårsrapport 2002/2003 (genudsendelse) Finanskalender 2003/ Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser fra 8. maj Løbende opgørelse af aktiebesiddelser fra 5. maj 2003

28 28 Miljøforhold Såvel inden for bryggerivirksomheden som fødevarevirksomheden arbejdes der konstant på at optimere i forhold til forbrug af ressourcer og miljøpåvirkning. Der arbejdes kontinuerligt med mål og planer for miljøarbejdet inden for alle virksomheder, ligesom der foretages de nødvendige driftsmæssige investeringer, der begrunder miljøforbedringer. Vand- og energispareforanstaltninger indgår naturligt i projekter til opnåelse af større kapacitet og produktivitet, ligesom der ved valg af leverandører og samarbejdspartnere lægges vægt på disses ansvarsbevidsthed på det miljømæssige område. Inden for alle virksomheder er systemerne opbygget til også at opsamle miljømæssige data og rapportering heraf, så der kan fokuseres på de områder, hvor de væsentligste miljøpåvirkninger forekommer, herunder reduktion af støj, luftemission samt spildevand. Harboes Bryggeri A/S i Skælskør er tilsluttet eget biologisk rensningsanlæg. Rensningsanlægget er yderligere udbygget i det forløbne regnskabsår. Bryggerivirksomhederne i Tyskland og Estland har deltaget i finansieringen og opbygningen af de offentlige lokale renseanlæg. Rammerne for ekspansion er således sikret - også ud fra miljømæssige målsætninger.

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BØRKOP CYKELFORRETNING A/S

BØRKOP CYKELFORRETNING A/S BØRKOP CYKELFORRETNING A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2013 Anne-Marie Ottesen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den COSMO CPH A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/07/2015 Morten Munch Johansen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere