Årsrapport 2003/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003/2004"

Transkript

1 Årsrapport 2003/2004

2 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/ Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning for Fødevarevirksomheden 26 Selskabsoplysninger 29 Ledelsespåtegning 30 Revisionspåtegning 31 Regnskab 32 Anvendt regnskabspraksis 39 Resultatopgørelse 40 Balance 42 Pengestrømsopgørelse 43 Egenkapitalopgørelse 44 Noter

3 173 Resumé af regnskabsåret for koncernen Bruttoomsætningen er steget 5,6% til 1,67 mia. kr. Bryggerivirksomhedens bruttoomsætning steg med 8,4% og udgør nu 84,7% af koncernens samlede bruttoomsætning. Harboefarms omsætning er kun faldet med 7,8% på trods af omlægning af produktionen samt nedlukning af opdrætsog slagteridelen. Afsætningen af øl og læskedrikke steg 12,1% til 4,18 mio. hl. Tillægges virksomhedens afsætning af maltdrikke og malturtprodukter udgør den samlede afsætning 4,46 mio. hl. Resultat af primær drift steg med 65,0% til 105,1 mio. kr. Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift er steget med 20,9 mio. kr. til 113,0 mio. kr. En stigning på 22,7%. Harboefarms resultat af primær drift er forbedret med 20,5 mio. kr., og blev et underskud på 8,0 mio. kr. Koncernresultat før skat blev på 97,3 mio. kr. mod 52,0 mio. kr. året før. En stigning på 87%. Resultatet er over forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for i alt 132,9 mio. kr., herunder udvidelse af bryg- og tappekapacitet i bryggerivirksomhederne samt investering i nyt produktionsanlæg til ferskvareforarbejdning i Harboefarm. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 129,4 mio. kr. og 24,4 mio. kr. Bryggerivirksomhedens højere aktivitetsniveau har medført en større pengebinding i driftskapitalen. Udbytte foreslås udbetalt med 10 kr. pr. aktie svarende til en udlodningsprocent på 10%. Omsætningsfordeling, koncern Omsætningsfordeling, forretningsområder Indland 42% Udland 58% Bryggerivirksomhed 84% Fødevarevirksomhed 16%

4 4 Hoved- og nøgletal (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende gæld Balancesum Investeringer mv. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme mv. Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) (83.193) ( ) (96.570) Pengestrømme fra finansiering (14.476) (15.418)

5 175 (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Nøgletal i % Overskudsgrad 7,7% 5,0% 4,9% 3,6% 3,3% Afkastningsgrad 10,9% 7,0% 6,5% 4,2% 3,5% Egenkapitalens forrentning 14,5% 8,6% 19,2% 6,0% 3,8% Soliditetsgrad 47,5% 41,5% 40,7% 34,5% 36,3% Gearing 28,2% 43,6% 51,9% 72,1% 64,4% Likviditetsgrad 107,4% 103,9% 106,8% 98,8% 117,0% Børsrelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 107,3 54,4 107,0 29,2 19,5 Resultat pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 113,7 60,4 118,8 32,3 21,6 Cash flow pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 215,7 255,1 174,3 169,0 151,8 Cash flow pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 228,7 283,3 193,6 187,1 168,0 Indre værdi pr. aktie, kr. (incl. egne aktier) 811,2 663,5 609,4 503,8 474,0 Indre værdi pr. aktie, kr. (excl. egne aktier) 860,1 736,9 676,9 557,7 524,7 Børskurs ultimo året 1.420,0 590,0 510,0 350,0 520,0 Price/earnings (incl. egne aktier) 13,2 10,8 4,8 12,0 26,6 Price/earnings (excl. egne aktier) 12,5 9,8 4,3 10,8 24,0 Udbytte pr. aktie á 100 kr, kr. 10, Medarbejdere Antal medarbejdere Hoved- og nøgletal er tilpasset den nye regnskabspraksis jf. side 32. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning med følgende definitioner: Investeringer: Bruttomargin: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Operative aktiver: Egenkapitalens forrentning: Soliditetsgrad: Gearing: Resultat pr. aktie (EPS): Cash flow pr. aktie: Price/earnings: Likviditetsgrad: Årets tilgang af immaterielle og materielle anlægsaktiver excl. materielle anlægsaktiver under opførelse og reservedele Bruttoresultat i procent af nettoomsætning Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver Balancesum ultimo fratrukket finansielle anlægsaktiver og likvider Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital Egenkapital ultimo i procent af balancesum ultimo Rentebærende gæld ultimo i procent af egenkapital ultimo Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra drift i forhold til gennemsnitligt antal aktier Børskurs ultimo i forhold til resultat pr. aktie Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld Som beregningsgrundlag for nøgletallene er anvendt årets resultat samt balance ultimo og egenkapital ultimo.

6 6 Ledelsesberetning for koncernen Hovedaktivitet Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens primære hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør godt 84% af koncernens bruttoomsætning. De resterende 16% af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm og denne virksomheds salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. Bryggerivirksomheden For alle tre bryggerivirksomheder - Harboes Bryggeri A/S i Danmark, Darguner Brauerei GmbH i Tyskland samt AS Viru Õlu i Estland - er detailhandelen det primære markedssegment. Fødevarevirksomheden Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S, der pr. 1. maj 2003 fusionerede med Danske Kalkuner A/S, har i regnskabsåret 2003/2004 gennemgået en større omstruktureringsproces. Virksomheden har i perioden gennemført investeringer i højteknologi i ferskvareforarbejdningen og udvidet afsætningen af centralt pakkede ferske og forarbejdede produkter med detailhandelen som primær målgruppe. Begge virksomhedsområder har styrket positionen på de primære markeder og er med en god kapacitet og fleksibilitet i stand til afsætningsmæssig udvikling og vækst. Harboekoncernen Harboes Bryggeri A/S, moderselskab ejerandel årlig kapacitet De seneste års store investeringer i udvidelse og udbygning af produktionsfaciliteter i bryggerivirksomheden har styrket positionen på de primære markeder og har givet en fleksibilitet såvel produktionsmæssigt som afsætningsmæssigt og optimal udnyttelse af kapaciteterne. Bryggerivirksomheden: Harboes Bryggeri A/S, Danmark 100% 3,5 mio. hl. Darguner Brauerei GmbH, Tyskland 100% 2,7 mio. hl. AS Viru Õlu, Estland 98,11% 0,7 mio. hl. Harboe Norge AS, Norge 100% Med de seneste investeringer er der skabt mulighed for yderligere organisk vækst. Fødevarevirksomheden: Harboefarm A/S, Danmark 100% tons

7 17 Kursudvikling Kurs pr

8 8 Koncernens økonomiske udvikling Anvendt regnskabspraksis og sammenligningsgrundlag. Som følge af børsnoterede virksomheders overgang til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder fra 2005 har Harboes Bryggeri A/S med virkning fra 1. maj 2003 valgt at ændre regnskabspraksis for returemballage og for tilbagekøbsforpligtelsen af egen returemballage i omløb. Koncernen og bryggerivirksomhedens sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed. Nettoeffekten af denne praksisændring har primo regnskabsåret 2003/2004 reduceret koncernens egenkapital med 62,8 mio. kr. De enkelte ændringer samt effekten heraf er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Bruttoomsætning Bruttoomsætningen udgjorde i 2003/2004 1,67 mia. kr. mod 1,58 mia. kr. året før. En stigning på 5,6%. Bruttoomsætningen er påvirket af nedsættelsen af læskedrikafgiften pr. 1. oktober 2003 samt reduktionen i afgiften på engangsemballage pr. 1. februar Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 6,8%. Omsætningsstigningen kan henføres til bryggerivirksomheden, hvor alle tre bryggerier har haft vækst. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 105,1 mio. kr. mod 63,7 mio. kr. sidste år. En stigning på 41,4 mio. kr. eller 65,0%. Der har været en resultatfremgang på 20,9 mio. kr. inden for bryggerivirksomheden og samtidig er underskuddet i Harboefarm A/S reduceret med 20,5 mio. kr. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver mv. indgår i resultat af primær drift med 95,6 mio. kr. mod 90,0 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 97,3 mio. kr. mod 52,0 mio. kr. året før. En stigning på 45,3 mio. kr., svarende til 87,1%. Resultat før skat er bedre end forventningerne, der senest er udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2003/2004 (jf.

9 179

10 10 fondsbørsmeddelelse af 25. marts 2004), hvor resultatet forventedes at ligge i intervallet mio. kr. Årets resultat efter skat udgør for 2003/ ,4 mio. kr. mod 32,7 mio. kr. året før. Selskabsskat Skatteprocenten for årets skat er på 33,8% mod 37,3% sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgør pr ,7 mio. kr. mod 398,1 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget med periodens resultat, ligesom provenuet ved handel med egne aktier er indregnet. I egenkapitalen er bestyrelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnet med 6,0 mio. kr. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 132,9 mio. kr. Heraf udgør de 103,0 mio. kr. investeringer i udvidelse og udbygning af bryggerivirksomheden og 29,9 mio. kr. udgør investering i nyt produktionsanlæg i fødevarevirksomheden Harboefarm A/S. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 129,4 mio. kr. mod 153,0 mio. kr. sidste år. Det frie cash flow (ændring i likvider) udgjorde 24,4 mio. kr. mod 8,0 mio. kr. sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgør pr ,1 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier på 48,4 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Den nettorentebærende gæld udgør 104,2 mio. kr. mod 148,5 mio. kr. året før. Den nettorentebærende gæld er således reduceret med 44,3 mio. kr. Koncernens målsætning for ekspansion skal primært opfyldes gennem organisk vækst og med en høj grad af selvfinansiering. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker primært i EUR, hvorfor koncernens valutarisiko anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af især SEK.

11 bryggerivirksomhed 11

12 12 Nøgletal for bryggerivirksomheden (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af ordinært resultat (36.834) (29.875) (18.679) (10.053) (9.316) Skat vedr. tidligere år Minoritetsaktionærernes andel (80) Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investering ( ) ( ) (75.985) ( ) (88.380) Pengestrømme fra finansiering (23.408) (15.423) Ændring i likvider (31.717) Antal medarbejdere

13 13 17 Bryggerivirksomhed Det samlede salg af øl og læskedrikke har i det forgangne regnskabsår udgjort 4,18 mio. hl., hvilket er en stigning på 12,1% i forhold til året før. Den samlede afsætning inklusiv maltdrikke og malturtprodukter udgør 4,46 mio. hl., hvoraf 71% afsættes uden for Danmark. Bryggerivirksomhedens andel af bruttoomsætningen udgjorde 1,42 mia. kr. mod 1,31 mia. kr. sidste år. En stigning i bruttoomsætningen på 8,4% og med en stigning i nettoomsætningen på 10,9%. Bryggerivirksomhedens andel af resultat af primær drift steg med 20,9 mio. kr. til 113,0 mio. kr. En stigning på 22,7%. Årets afskrivninger er steget med 6,5 mio. kr. til 81,0 mio. kr. Resultat før skat blev for bryggerivirksomheden på 110,0 mio. kr. mod 86,7 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 23,3 mio. kr. eller 26,9%. Bryggerivirksomhedens andel af nettoresultatet udgør i 2003/ ,2 mio. kr. mod 57,0 mio. kr. året før. Der er i bryggerivirksomhederne gennemført investeringer for i alt 103 mio. kr. til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene, herunder i yderligere brygkapacitet. Alle 3 bryggerivirksomheder har haft resultatmæssig

14 14

15 15 17 fremgang i forhold til året før, med en fortsat afsætningsvækst i Sverige og Tyskland, der sammen med Danmark og Baltikum nu udgør de vigtigste hovedmarkeder. I Danmark blev afgiften på emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke pr. 1. februar 2004 sænket med 80% og i umiddelbar forlængelse heraf blev det vedtaget at sænke pantsatserne på såvel retur- som engangsemballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Udsigten til lavere pantsatser medførte i Danmark tabt afsætning i januar samt i begyndelsen af februar måned. Nedsættelsen af afgiften på engangsemballage har som ventet haft en positiv afsætningsvækst på øl og kulsyreholdige læskedrikke i såvel dåser som engangs-petflasker. Pr. 1. februar i år har Harboes Bryggeri A/S i Danmark med succes introduceret forskellige varianter af øl på 1/2 liters engangsplasticflaske. Et segment, der forventes fortsat udviklet. I foråret 2003 introducerede Darguner Brauerei GmbH, som et af de første bryggerier i Tyskland, øl og mixdrinks i engangsplasticflasker. Afsætningen af disse produkter har været særdeles positiv og har givet Darguner Brauerei GmbH nye afsætningsmæssige muligheder - også på det tyske marked, hvor salget af dåseøl i dag er minimalt. BRYGGERIVIRKSOMHED BRUTTO- OG NETTOOMSÆTNING (MIO. DKK) UDVIKLING I INDTJENING (MIO. DKK) / / / / / / / / / /04 Bruttoresultat Resultat af Årets resultat Bruttoomsætning Nettoomsætning primær drift

16 16 AS Viru Õlu i Estland ibrugtog sidste år ny produktionslinie til aftapning af øl og læskedrikke på engangs-petflasker. Anlægget er senere udvidet således at der i dag kan produceres et bredt produktsortiment inden for øl, læskedrikke og still-produkter. På AS Viru Õlus hovedmarked, Baltikum, er markedet for produkter i engangsplasticflasker i fortsat vækst. Med udvidelsen af brygkapaciteten og med de nye anlæg til produktion af øl og læskedrikke på dåser og engangsplasticflasker, er bryggerivirksomhedens samlede kapacitet yderligere blevet forøget. Der forventes for alle tre bryggerier en positiv udvikling på de respektive hjemmemarkeder, ligesom der forventes vækst på eksportmarkederne. Et bredt produktsortiment inden for øl og læskedrikke har styrket AS Viru Õlus position som attraktiv udbyder og med Estlands indtræden i EU pr. 1. maj 2004 er der åbnet op for nye markeder og muligheder. BRYGGERIVIRKSOMHED PRODUKTION PR. MEDARBEJDER INVESTERINGER OG AFSKRIVNINGER AKTIVER OG AFKASTNINGSGRAD T. DKK MIO. DKK 200 MIO. DKK % % % % % / / / / /04 Nettoomsætning Bruttoresultat pr. medarbejder pr. medarbejder / / / / /04 Investeringer Afskrivninger / / / / /04 Aktiver ialt Afkastningsgrad 0%

17 Fødevarevirksomhed 17

18 18 Nøgletal for fødevarervirksomheden (DKK 1000) 2003/ / / / /2000 Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (7.977) (28.484) (307) (17.435) Resultat før skat (12.745) (34.694) (4.964) (8.792) (25.377) Skat af årets resultat Skat vedr. tidligere år (37) Årets resultat (8.841) (24.302) (5.266) (20.595) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital * Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (7.252) (7.209) (3.826) Pengestrømme fra investering (26.359) (1.589) (7.207) (10.102) (8.190) Pengestrømme fra finansiering (3.357) (6.221) Ændring i likvider (14.411) (17.285) (8.805) Antal medarbejdere *) Incl. konvertering af gæld til selskabskapital.

19 19 17 Fødevarevirksomhed Harboefarm A/S Pr. 1. maj 2003 fusionerede Harboefarm A/S med Danske Kalkuner A/S med Harboefarm A/S som det fortsættende selskab. Inden for Harboefarm A/S er der i årets løb sket en række ændringer og tilpasninger. Der blev i regnskabsåret indgået lejeaftale om udlejning af virksomhedens opdrætsstalde (jf. fondsbørsmeddelelse af 2. oktober 2003), hvor udlejningen er sket successivt frem til 31. marts 2004, således at alle stalde er udlejet pr. 1. april Udlejningen er sket til to nye selskaber, der begge har tyske fødevarevirksomheder med mange års erfaring inden for bl.a. kalkunproduktion, som største aktionærer. Harboefarm A/S er for at sikre kontinuitet i såvel råvareleverancer som kvalitet, indgået i de to nye selskaber med en ejerandel på henholdsvis 10% og 20%.

20 20 Det drifts- og ledelsesmæssige ansvar varetages af de tyske selskabsejere samt de udpegede direktører. De nye selskaber har alene til formål at udøve opdræt af kalkuner i de af Harboefarm A/S udlejede stalde. Harboefarms tidligere opdræt af kalkuner var opbygget omkring principper for dyrevelfærd og kvalitet, og et integreret system sikrede, at virksomheden kunne leve op til danske krav om fødevaresikkerhed. Den høje standard på staldene samt Harboefarms know how på dette område var for de tyske selskabsejere af afgørende betydning for indgåelse af aftalen. Lejeindtægten fra de indgåede lejeaftaler dækker på årsbasis såvel afskrivninger som forrentning af den bogførte værdi, der pr udgør 53,8 mio. kr. Som en konsekvens af udlejning af virksomhedens opdrætsstalde ophørte Harboefarm A/S med slagtning og opskæring af kalkuner og medarbejderstaben blev reduceret med personer (jf. fondsbørsmeddelelse af 21. januar 2004). I forbindelse med ophør af slagtning har der været afholdt ekstraordinære omkostninger, herunder fratrædelsesgodtgørelser til en del medarbejdere. Herudover har der været omkostninger ved demontering og salg af det brugte slagteriudstyr. Harboefarms forretningskoncept blev i regnskabsåret ændret, og med udgangspunkt i virksomhedens position inden for kategorien fersk detailpakkede produkter har virksomheden siden januar måned successivt udvidet produktsortimentet til ud over kalkunkød også at omfatte kyllinge-, okse- og svinekød.

21 21 17 Harboefarm har i perioden gennemført investeringer for 29,9 mio. kr. i højteknologi i ferskvareforarbejdningen, hvilket har givet virksomheden en optimal mulighed for et bredt og varieret produktprogram også inden for krydrede og marinerede produkter, ligesom det nye anlæg sikrer en høj grad af effektivitet og fleksibilitet. Anlægget blev ibrugtaget primo 2004 og er nu fuldt indkørt. Harboefarms andel af omsætningen udgjorde i 2003/ ,5 mio. kr. mod 277,1 mio. kr. året før. Harboefarms andel af resultat af primær drift udgør et underskud på 8,0 mio. kr. mod et underskud sidste år på 28,5 mio. kr. Resultat før skat blev for 2003/2004 et underskud på 12,7 mio. kr. mod et underskud året før på 34,7 mio. kr. Harboefarms andel af årets resultat udgør et underskud på 8,8 mio. kr. mod et underskud på 24,3 mio. kr. sidste år. Med udgangspunkt i et vækstmarked inden for centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød og med et effektivt produktionsapparat forventes Harboefarm A/S for fremtiden at ville bidrage positivt til koncernens indtjening. Harboefarm A/S vil koncentrere indsatsen om de vigtigste markeder, Danmark, Sverige og Tyskland. Moderselskabets ledelse vurderer fortsat fremtidsmulighederne for Harboefarm A/S som positive og moderselskabet vil yde den nødvendige opbakning såvel ledelsesmæssigt som finansielt og med stærk fokus på den økonomiske udvikling.

22 22 Fremtiden Med udgangspunkt i nye produktionsanlæg og i den forøgede kapacitet inden for alle tre bryggerier har bryggerivirksomheden udbygget sin strategiske platform som en attraktiv udbyder til detailhandelen i Danmark og i udlandet. Bryggerivirksomhederne vil fortsætte et rendyrket koncept inden for private-label segmentet, der er detailhandelens vækstmarked. Udbytte På grundlag af en positiv likviditetsmæssig udvikling foreslår bestyrelsen, at der betales udbytte med 10 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 10% af aktiekapitalen. Virksomheden er som strategisk samarbejdspartner forpligtet til at følge udviklingen og den internationale trend, hvorfor et højt økonomisk beredskab er af afgørende betydning, således at nødvendige investeringer kan gennemføres og sikre en fortsat organisk vækst. Med Harboefarm A/S udlejning af staldene, der har fuld effekt for regnskabsåret 2004/2005, og med en fortsat udbygning af kundekredsen på de vigtigste nærmarkeder, forventes Harboefarm A/S at bidrage positivt til indtjeningen. Der er i 2004/2005 planlagt investeringer i størrelsesordenen mio. kr., heraf hovedparten inden for bryggerivirksomheden. Koncernens nettoomsætning for 2004/2005 forventes at stige med 5-8% i forhold til 2003/2004. Det samlede koncernresultat før skat forventes for perioden 2004/2005 at ville ligge i intervallet mio. kr. Cash flow fra driften forventes i 2004/2005 at udgøre mindst 130 mio. kr. med et forventeligt frit cash flow på minimum 30 mio. kr.

23 23 17 Vi takker aktionærer, samhandelspartnere og forbrugere for deres loyale opbakning til virksomheden, ligesom vi takker medarbejderne for deres opbakning og engagement i virksomheden. Begivenheder efter årsregnskabets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

24 24 Aktionærforhold Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på A-aktier og B-aktier. Hvert A- aktiebeløb på 100 kr. har 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. har 1 stemme. Det er alene selskabets B-aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Der er ca navnenoterede aktionærer i Harboes Bryggeri A/S, der ud over selskabets egne aktier repræsenterer 50,2 mio. kr. ud af en samlet aktiekapital på 60 mio. kr. Aktiens free flow er i regnskabsåret 2003/2004 øget til 85% af aktiekapitalen, hvilket blandt investorer er blevet positivt modtaget. Følgende aktionærer ejer hver over 5% af aktiekapitalen: Kirsten og Bernhard Griese, Skælskør - stemmeandel 54,0% Harboes Bryggeri A/S, Skælskør - stemmeandel 2,9% Harboes Bryggeri A/S er pr. 1. april 2003 registreret i Fondsbørsens nye SmallCap+ segment. Registreringen i dette segment har styrket likviditeten i aktien. Der er indgået likviditetsstilleraftale med Carnegie Bank. Aktiebesiddelser, insidere er for Harboes Bryggeri A/S ved seneste statusopgørelse af 6. maj 2004 opgjort til følgende: Beholdning i Kursværdi i DKK antal stk. pr. 6/ pr. 6/ (kurs 1430) kr. Bestyrelsen (incl. direktionen) Øvrige insidere Alle insidere Omsætningsniveauet for handelen med selskabets aktier er steget markant i det forløbne regnskabsår, og har haft en tilfredsstillende udvikling. Aktiebog Harboes aktiebog administreres af: Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Aktier kan noteres på navn ved henvendelse til det pengeinstitut, hvor aktierne ligger i depot. Navnenoterede aktionærer modtager automatisk årsrapporten samt invitation til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S. Investor politik Harboes Bryggeri A/S vil med sin IR-politik tilstræbe at opretholde et højt informationsniveau over for selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet vil føre en aktiv dialog og værdiskabende kommunikation, der kan danne grundlag for en prisfastsættelse af selskabets aktier, som afspejler virksomhedens værdi og fremtidige indtjeningsmuligheder.

25 25 17 Besøg hvor man kan læse mere om koncernen Information og dialog IR-information vil løbende blive udbygget og tager i dag sit udgangspunkt i: Kvartalsmeddelelser Årsrapporter (dansk/engelsk) Individuelle præsentationer og møder med interessenter Harboes Bryggeri A/S hjemmeside med tilhørende links Harboes Bryggeri A/S har i det forløbne regnskabsår afholdt analytiker- og investormøder i Danmark, ligesom selskabet deltog i Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdagen. Selskabet vil deltage i lignende arrangementer og møder i indeværende år og herigennem øge dialogen med aktionærer og investorer. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 10 kr. pr. aktie á 100 kr. Den foreslåede udlodning udgør i alt 6,0 mio. kr. Den resterende del af overskuddet 58,4 mio. kr. foreslår bestyrelsen overført til næste år. Finanskalender 2004/2005 Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelserne, som følger: Delårsrapport for 1. kvartal 2004/ Halvårsrapport 2004/ Delårsrapport for 3. kvartal 2004/ Aktionærer, analytikere og andre interesserede er velkomne til at henvende sig til selskabets IR-kontaktpersoner. Selskabet modtager gerne forslag til, hvordan det kan forbedre investorrelationer. Generalforsamlingen i Harboes Bryggeri A/S afholdes tirsdag den 24. august 2004 i Skælskør.

26 26 Selskabsoplysninger Selskab Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34, DK-4230 Skælskør CVR-nr Hjemstedskommune: Skælskør Regnskabsår: Direktion Bernhard Griese Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bestyrelse Advokat Anders Nielsen, formand Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Budde Schou & Ostenfeld A/S, Budde Schou & Ostenfeld International A/S og Arking Arkitekter & Ingeniører A/S. Bernhard Griese, adm. direktør Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Visbjerggård A/S, Lundegård A/S, Buskysminde A/S, Rugbjerggård A/S, Danfrugt Skælskør A/S, Keldernæs A/S, Best Poultry International A/S og Velisco Farm A/S. Thomas Wilkens Andersen Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Fredericia Skibsværft A/S, Fredericia Seawise A/S, Scandinavian Yacht Interiors A/S, Assens Skibsværft Holding A/S og Assens Skibsværft A/S. Kirsten Griese, sygeplejerske Vibeke Harboe Malling, sygeplejerskestuderende Karina Harboe Laursen, fysioterapeut Jens Bjarne Jensen, bryggeriarbejder * Anders Wibskov, bryggeriarbejder * Poul Erik Tokkesdal Mortensen, lager- og distributionschef * *) medarbejdervalgt

27 27 17 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S i perioden til : Dato Emne Kvartalsrapport 3. kvartal Dato for 3. kvartalsrapport Ændring i anvendt regnskabspraksis Harboefarm A/S ophører med slagtning af kalkuner Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Halvårsrapport Meddelelse dato for halvårsrapport Udlejning af opdrætsstalde Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Egne aktier ( 28) Forløb ordinær generalforsamling den 26. august Kvartalsrapport 1. kvartal Dato 1. kvartalsrapport 2003/ Årsrapport 2002/ Indkaldelse til ordinær generalforsamling Løbende opgørelse af aktiebesiddelser Løbende opgørelse af aktiebesiddelser fra den 31. juli Årsrapportmeddelelse 2002/ Dato for årsrapport 2002/ Halvårsrapport 2002/2003 (genudsendelse) Finanskalender 2003/ Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser fra 8. maj Løbende opgørelse af aktiebesiddelser fra 5. maj 2003

28 28 Miljøforhold Såvel inden for bryggerivirksomheden som fødevarevirksomheden arbejdes der konstant på at optimere i forhold til forbrug af ressourcer og miljøpåvirkning. Der arbejdes kontinuerligt med mål og planer for miljøarbejdet inden for alle virksomheder, ligesom der foretages de nødvendige driftsmæssige investeringer, der begrunder miljøforbedringer. Vand- og energispareforanstaltninger indgår naturligt i projekter til opnåelse af større kapacitet og produktivitet, ligesom der ved valg af leverandører og samarbejdspartnere lægges vægt på disses ansvarsbevidsthed på det miljømæssige område. Inden for alle virksomheder er systemerne opbygget til også at opsamle miljømæssige data og rapportering heraf, så der kan fokuseres på de områder, hvor de væsentligste miljøpåvirkninger forekommer, herunder reduktion af støj, luftemission samt spildevand. Harboes Bryggeri A/S i Skælskør er tilsluttet eget biologisk rensningsanlæg. Rensningsanlægget er yderligere udbygget i det forløbne regnskabsår. Bryggerivirksomhederne i Tyskland og Estland har deltaget i finansieringen og opbygningen af de offentlige lokale renseanlæg. Rammerne for ekspansion er således sikret - også ud fra miljømæssige målsætninger.

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere