Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og milj øvurdering. Tillæg 17 til gl. Roskilde Kommuneplan 2017/forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og milj øvurdering. Tillæg 17 til gl. Roskilde Kommuneplan 2017/forslag"

Transkript

1 Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og milj øvurdering Tillæg 17 til gl. Roskilde Kommuneplan 2017/forslag

2 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Hvad er kommuneplantillæg med VVM 4 Høringsperiode 6 Endeligt kommuneplantillæg 6 Klagemulighed 6 Eksisterende forhold 7 Nuværende rammebestemmelser 8 Projektområde med rammer 9 Fremtidige forhold 10 Retningslinje 11 Redegørelse for anlæggets virkning på miljøet Projektet Processen Alternativer Projektets miljømæssige virkninger 18 Natur, flora og fauna 19 Overfladevand og livet i Skovbækken 21 Grundvand, geologi og jord 23 Affald 23 Trafik 24 Støj og vibrationer 24 Luft og klima 26

3 3 Mennesker, sundhed og samfund 27 Forhold til andre planer Miljømæssige virkninger og 0-alternativet 30 Landskab 30 Natur, flora og fauna 30 Naturforhold i øvrigt 31 Overfladevand og livet i Skovbækken 31 Grundvand, geologi og jord 32 Affald 33 Trafik 33 Støj og vibrationer 33 Luft og klima 34 Mennesker, sundhed og samfund 35 Forhold til andre planer Overvågning 36 Vedtagelsespåtegning 39 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring 2. behandling, Byråd 5. marts marts marts april -8. juni 2009 xx.xx.2009

4 Forord HVAD ER KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM OG MILJØVURDERING? KOMMUNEPLANTILLÆG OG VVM Anlæg der kan have en væsentlig indflydelse på miljøet er omfattet af krav om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og kommunen skal vedtage et særligt kommuneplantillæg med retningslinjer som forudsætning af anlægget. Det gælder også når anlægget ikke strider mod den gældende kommuneplan. Det gælder endvidere også i dette tilfælde, hvor anlægget allerede eksisterer, men hidtil har været drevet på midlertidige godkendelser/tilladelser. VVM-reglerne fremgår af miljøministeriet bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 6. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlægget direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.

5 5 VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé udgør kommuneplantillæggets sammenfattende redegørelse for de miljømæssige konsekvenser. MILJØVURDERING Inden myndigheder vedtager planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indflydelse på miljøet, skal der foretages en miljøvurdering. Reglerne fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr af den 22. oktober Loven om miljøvurdering gælder blandt andet for kommuneplantillæg og lokalplaner. Kravene til indholdet i en miljøvurdering og en VVM-redegørelse er næsten identiske. VVM-redegørelsen er derfor suppleret, så den også opfylder kravene til en miljøvurdering. VVM-redegørelsen/miljøvurderingen indeholder således et forslag til overvågningsprogram. Desuden er berørte myndigheder i løbet af processen hørt direkte. Ved kommuneplantillæggets endelige vedtagelse skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram.

6 Kommuneplan HØRINGSPERIODE FOROFFENTLIGHED Forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering indkaldte kommunen ideer og forslag. Kommunen sendte et debatoplæg i høring i perioden fra den 2. maj til den 2. juni De indkomne høringssvar er bilagt VVM-redegørelsen/miljøvurderingen og indgik i fastlæggelse af VVM-redegørelsen/miljøvurderingen. HØRING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM OG MILJØVURDERING Et kommuneplantillæg skal før endelig godkendelse offentliggøres som forslag i minimum 8. uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser og bemærkninger til planforslaget. Disse skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Byggesagsafdelingen, Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til ENDELIGT KOMMUNEPLANTILLÆG Når den offentlige høring er ovre, kan byrådet vedtage kommuneplantillægget endeligt. Kommuneplantillægget er ikke retligt bindende for borgerne, men kommunen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af et kommuneplantillæg kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, hvorimod skønsmæssige afgørelser ikke kan påklages. Eventuelle klager rettes til Naturklagenævnet.

7 7 EKSISTERENDE FORHOLD Kommuneplantillægget omfatter en eksisterende vejmaterialevirksomhed. Tarco A/S startede i 1971 produktion af asfalt og andre vejmaterialer i en grusgrav beliggende Lyngageren 63, mellem Holbækmotorvejen og Ledreborg Allé (matr.nr. 5 a, 5 e og 5 g Svogerslev By, Svogerslev). Produktionen blev i 2005 overtaget af Munck Asfalt a/s. Produktionen er hidtil sket på midlertidige landzonetilladelser og miljøgodkendelser. Efter at det daværende Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) i 2002 meddelte, at der ikke kunne peges på alternative permanente placeringer af vejmaterialevirksomheden, vedtog Roskilde Kommune i 2003 lokalplan nr. 399 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 "Vejmaterialevirksomhed i Svogerslev". Lokalplanen opretholder områdets status som landzone med mulighed for anvendelse til erhvervs- og industriformål. Efterfølgende meddelte Roskilde Kommune ny landzonetilladelse. Landzonetilladelsen fik gyldighed til den 1. januar 2016 på betingelse af, at virksomheden udførte terrænregulering og beplantning i overensstemmelse med lokalplanen. Terrænregulering og beplantning er gennemført som forudsat. Landbrugspligten på arealet blev ophævet den 2. september Den 13. april 2005 stadfæstede Naturklagenævnet lokalplan 399 med en bemærkning om, at lokalplanen ikke kan virkeliggøres, før spørgsmålet om VVM-pligt er afklaret. Samtidig hjemviste Naturklagenævnet sagen vedrørende VVM til det daværende HUR. Den 16. oktober 2007 afgjorde Naturklagenævnet, at virksomhedens eventuelle forbliven

8 Kommuneplan er VVM-pligtig. Efter nedlæggelse af HUR i forbindelse med kommunalreformen er Roskilde Kommune nu VVM-myndighed for projektet. Ud over forslag til VVM-redegørelse, skal kommunen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer ledsaget af en redegørelse for anlæggets virkning på miljøet, jf. lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af den 20. oktober 2008, 11e stk. 3. Selv om de rammeændringer, som var indeholdt i det nævnte kommuneplantillæg nr. 3, og som muliggør virksomhedens forbliven, allerede er indarbejdet i gældende Kommuneplan 2017 udarbejdet af gl. Roskilde Kommune, er det på grund af kravet om miljøvurdering nødvendigt på ny at vedtage kommuneplantillæg. NUVÆRENDE RAMMEBESTEMMELSER Området er omfattet af kommuneplan 2017 for gl. Roskilde Kommune. Rammeplan 4. Vestbyen, rammeområde 4.J2 Vejmaterialefabrik i landområde.

9 9 DE HIDTIL GÆLDENDE RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 4.J2: Anvendelse Omfang og placering Andre forhold Landområdet anvendes hovedsageligt til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri, skovbrug, råstofindvinding, naturområde samt videreførelse af eksiste rende produktionsvirksomhed med industri, værksted, lager og administration til den pågældende virksomhed. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Højden af produktionsanlæg må ikke overstige 22 m. Enkelte bygningsdele/produktionsanlæg kan gives en større højde, hvis særlige hensyn til en virksomheds drift nødvendiggør dette. Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse og anlæg skal gives af landzonemyndigheden. Arealer i transportkorridoren skal generelt reserveres til trafik og forsyningsanlæg og friholdes for yderligere bebyggelse. Området skal forblive i landzone. Der henvises i øvrigt til de generelle rammebestemmelser.

10 Kommuneplan FREMTIDIGE FORHOLD Rammeområdets afgrænsning bevares uændret. Rammebestemmelserne ændres i overensstemmelse med den faktisk anvendelse af arealet i dag og i overensstemmelse med de mulige arealanvendelser ved nedlæggelse af virksomheden. FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 4.J2: Anvendelse Omfang og placering Andre forhold Området anvendes til eksisterende produktionsvirksomhed med industri, værksted, lager og administration til den pågældende virksomhed. Ved virksomhedens ophør efterbehandles området til natur-, og rekreative formål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Højden af produktionsanlæg må ikke overstige 22 m. Enkelte bygningsdele/produktionsanlæg kan gives en større højde, hvis særlige hensyn til en virksomheds drift nødvendiggør dette. Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse og anlæg skal gives af landzonemyndigheden. Arealer i transportkorridoren skal generelt reserveres til trafik og forsyningsanlæg og friholdes for yderligere bebyggelse. Området skal forblive i landzone. Der henvises i øvrigt til de generelle rammebestemmelser.

11 11 RETNINGSLINJER Roskilde Kommune har udarbejdet en rapport, som opfylder kravene til en VVM-redegørelse (jf. bek. nr af den 6. december 2006) og til en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007). Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser, dels af virksomhedens forbliven på stedet, dels af virksomhedens nedlæggelse og efterbehandling af arealet. Rapportens ikke-tekniske resumé udgør kommuneplantillæggets redegørelse for de miljømæssige konsekvenser. * Eksisterende vejmaterialevirksomhed kan fortsættes på ejendommen i overensstemmelse med gældende landzonetilladelse, lokalplan og VVM-redegørelse/miljøvurdering * Produktionen må kun omfatte produktion af vejmaterialer samt oparbejdning af råvarer, herunder genbrugsmaterialer * Hvis produktionen ophører, skal bygninger og anlæg fjernes og arealer efterbehandling i overensstemmelse med gældende landzonetilladelse, lokalplan og VVM-redegørelse/miljøvurdering

12 Kommuneplan REDEGØRELSE FOR ANLÆGGETS VIRKNING PÅ MIL- JØET Herværende redegørelse for anlæggets virkning på miljøet er identisk med det ikke-tekniske resumé i rapporten "Vejmaterialevirksomhed i Svogerslev VVM-redegørelse og miljørapport" Roskilde Kommune 2009 VVM-redegørelsen/miljøvurderingen beskriver de miljømæssige konsekvenser ved en fortsat drift af vejmaterialevirksomheden, der ligger på Lyngageren 63 i Svogerslev. VVM betyder vurdering af virkningen på miljøet. Formålet med VVM og miljøvurdering er at forudsige miljøpåvirkninger af et projekt, inden det besluttes, samt at indarbejde foranstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger af projektet. Ved en miljøvurdering i henhold til lov om planer og programmer skal der desuden foreslås et program til overvågning af de forventede miljøkonsekvenser. Som et led i undersøgelserne skal der vurderes alternativer til hovedforslaget. Som minimum skal 0-alternativet vurderes. 0-alternativet er den situation, at virksomhedens aktiviteter på lokaliteten ophører. En VVM-redegørelse skal omfatte en beskrivelse af projektet, dvs. fortsat drift af vejmaterialevirksomheden, og de væsentligste alternativer. Den skal indeholde en beskrivelse af de eksisterende forhold i projektområdet, samt projektets påvirkning af grundvand, befolkning, plante- og dyreliv, kulturarv og øvrige påvirkninger af miljøet på kort og langt sigt.

13 13 Der er stor grad af overlap i kravene til en VVM og kravene til en miljøvurdering af planer og programmer. De væsentligste forskelle er, at miljøvurderingen også skal indeholde et program for overvågning af de forventede miljøkonsekvenser, og at berørte myndigheder skal høres direkte. Offentlighed Et andet vigtigt formål med VVM og miljøvurdering er at inddrage offentligheden og berørte myndigheder i beslutningsprocessen via to offentlighedsfaser. Den første offentlighedsfase blev gennemført i perioden 2. maj - 2. juni Den havde til formål at indhente ideer og forslag til projektets udformning. På baggrund af den første offentlighedsfase blev afgrænsningen og omfanget af miljøundersøgelserne fastlagt. Den anden offentlighedsfase gennemføres i perioden den 3. april - 8. juni Den har til formål at indhente synspunkter og kommentarer til kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Først efter anden offentlighedsfase vil Roskilde Kommune tage beslutning om virksomhedens eventuelle fortsatte drift på lokaliteten. Inddragelse af myndigheder m.fl. Roskilde Kommune har vurderet, at en række myndigheder skulle høres og inddrages i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen/miljørapporten. Kommunen har derfor sendt offentliggjort materiale direkte til Lejre

14 Kommuneplan Kommune, Vejdirektoratet, Region Sjælland, Miljøcenter Roskilde, By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Herudover er materialet sendt direkte til Københavns Energi (KE), Danmarks Naturfredningsforening og to private vandværker. Kommunen har desuden ved teknikermøder drøftet ønsker og krav til VVM-redegørelsen/miljørapporten med KE og med Lejre Kommune. Rapportens afgrænsning og omfanget af miljøundersøgelser er fastlagt på baggrund af bidrag modtaget i den første offentlighedsfase i maj-juni 2008 samt de nævnte teknikermøder med KE og Lejre Kommune.

15 15 1. PROJEKTET Tarco A/S har siden 1971 produceret asfalt og andre vejmaterialer i en grusgrav på Lyngageren 63, Svogerslev, mellem Holbækmotorvejen og Ledreborg Allé. Produktionen blev i 2005 overtaget af Munck Asfalt a/s. Produktionen er hidtil sket på midlertidige landzonetilladelser og miljøgodkendelser givet af bl.a. Roskilde Amt. Virksomhedens placering syd for Svogerslev mellem Holbækmotorvejen og Ledreborg Allé. Den stiplede linje angiver grænsen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Der produceres årligt ca tons asfalt, og den maksimale produktionskapacitet er ca tons. Desuden

16 Kommuneplan produceres der omkring ca tons knuste materialer (stålslagger, bagharp, genbrugsasfalt mm.), hvoraf de ca tons indgår i asfalten, mens resten sælges videre. Knuseriets maksimale kapacitet er tons om året. Virksomheden ønsker at forblive i Svogerslev og fortsætte sin produktion på samme niveau som i dag. Virksomheden har derfor indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Roskilde Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 2. PROCESSEN VVM Lokalplan 399 Vejmaterialefabrik i Svogerslev, 2003 muliggør i princippet, at virksomheden kan fortsætte sin produktion på arealerne i Svogerslev. Lokalplanen blev vedtaget af Roskilde Kommune i 2003 og stadfæstet af Naturklagenævnet i 2005 med en bemærkning om, at planen ikke kan virkeliggøres, før spørgsmålet om VVM-pligt er afklaret. I 2007 afgjorde Naturklagenævnet, at virksomhedens eventuelle forbliven er VVM-pligtig. Derfor er der i 2008 foretaget en VVM i henhold til bestemmelserne om VVM af visse offentlige og private anlæg. Miljøvurdering En forbliven af virksomheden i Svogerslev kræver et kom-

17 17 muneplantillæg. Herværende kommuneplantillæg med miljøvurdering er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 3. ALTERNATIVER 0-alternativet De miljømæssige konsekvenser af 0-alternativet er vurderet. 0-alternativet er den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet om virksomhedens forbliven. 0-alternativet i denne sag er ophør af virksomhedens aktiviteter. Det betyder, at produktionsanlæggene og andre strukturer vil skulle nedrives eller fjernes. Endvidere vil landskabet skulle efterbehandles i form af udjævning af volde og etablering af en lav beplantning, der ikke skygger for udsynet fra Ledreborg Allé over ådalslandskabet ved Kornerup Å. Alternativer der har været overvejet Det har været undersøgt, om der kunne findes en alternativ placering af vejmaterialeproduktionen. Roskilde Kommune har ikke kunnet pege på andre velegnede placeringsmuligheder inden for kommunens grænser. Der har været rettet henvendelse til relevante sjællandske kommuner, som har udlagt arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, dvs. Køge, Ringsted, Høje Taastrup og Allerød Kommuner. Disse kommuner har heller ikke kunnet pege på placeringsmuligheder. Roskilde Kommune har på den baggrund besluttet, at VVM-redegørelsen ikke skulle omfatte alternative placeringsmuligheder.

18 Kommuneplan 4. PROJEKTETS MILJØMÆSSIGE VIRKNINGER Ved fortsat drift af vejmaterialevirksomheden vil aktiviteterne på arealet blive reguleret ved virksomhedens miljøgodkendelse. Aktiviteterne vil ikke afvige væsentligt fra den nuværende produktion af vejmaterialer på arealet. Enhver arealanvendelse og enhver produktion vil medføre en eller anden grad af påvirkning af det omgivende miljø. Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen for virksomheden er det tilstræbt at reducere de negative virkninger på miljøet mest muligt under hensyntagen til tilgængelig teknologi og eksisterende lovgivning. Nedenfor gennemgås de miljømæssige virkninger af vejmaterialevirksomhedens fortsatte drift på arealet i Svogerslev. Landskab Virksomheden ligger i et område, der er udpeget som landskabeligt interesseområde på grund af den fredede Ledreborg Allé. Ud over større gårde er det landskabelige interesseområde ikke præget af større tekniske anlæg. Virksomheden ligger i kanten af interesseområdet op ad Holbækmotorvejen langs hvilken, der også forløber en højspændingsledning. Udsynet fra Ledreborg Allé mod virksomheden er således præget af virksomheden, Holbækmotorvejen, højspændingsledningen samt vindmøller nord for motorvejen. Synligheden af virksomheden er begrænset, idet der er etableret afskærmende volde omkring den. Voldene er for nyligt blevet beplantede. Den afskærmende virkning vil derfor blive mere effektiv om 5-10 år, når beplantningen

19 19 er vokset til. Selv om virksomheden stadig vil være synlig fra visse steder på Ledreborg Allé vurderes det samlet, at dens virkning på landskabet og landskabsoplevelsen vil være begrænset. Afværgeforanstaltninger I forbindelse med den mulige miljøgodkendelse vil virksomheden sløjfe og fjerne den lave af virksomhedens to skorstene. Det vil yderligere mindske den landskabelige effekt en smule. NATUR, FLORA OG FAUNA Natura 2000-områder Roskilde Fjord-området er udpeget til Natura 2000-område. Natura 2000-områder er ifølge EU s Natura 2000-direktiver underlagt strenge beskyttelseskrav for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen. Det skal således sikres, at levevilkårene for disse ikke bliver påvirket negativt ved menneskelige aktiviteter. Det gælder både menneskelige aktiviteter i og uden for Natura 2000-området. Virksomheden ligger ca. 1,5 km fra Natura 2000-området i Roskilde Fjord og udleder oppumpet grundvand og renset regnvand (dvs. renset regnvandsbetinget overfladevand fra befæstede arealer) til Skovbækken, som via Kornerup Å leder ud i Roskilde Fjord. Det er vurderet, at virksomhedens fortsatte drift ikke vil have negativ virkning på Natura 2000-området.

20 Kommuneplan Bilag IV-arter EU s Natura 2000-direktiver indeholder også krav til beskyttelse af visse arter uden for de udpegede Natura 2000-områder. Det gælder de arter, der er opført på EF habitatdirektivets bilag IV. For den tidligere grusgrav ville der kunne være tale om flagermus og markfirben. Flagermus forekommer antageligt i området, mens der ikke er observeret markfirben, og der heller ikke er fundet særligt velegnede levesteder for markfirben. Virksomhedens fortsatte drift vurderes ikke at medføre negative virkninger på flagermus eller eventuelt forekommende markfirben. Når beplantningen på de afskærmende volde vokser til, vil det forbedre levevilkårene for flagermus. OVERFLADEVAND OG LIVET I SKOVBÆKKEN Virksomheden har siden 1987 udledt renset regnvand (dvs. renset regnvandsbetinget overfladevand fra befæstede arealer) og siden 1994 oppumpet grundvand til Skovbækken. Udledningen af renset regnvand er reguleret i en særskilt tilladelse til udledning af spildevand. Oppumpningen af grundvand og udledning heraf reguleres efter vandforsyningsloven. Livet i skovbækken Skovbækken er ifølge Regionplan 2005 fra det tidligere Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) skærpet målsat (A) med krav om faunaklasse 6 bedømt efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Målsætningen har baggrund i, at der i 1990erne blev fundet fimreormen Crenobia alpina. Denne fimreorm er senere konstateret i en kilde, der tilløber Skov-

21 21 bækken nedstrøms Munck på den rørlagte strækning. Den høje målsætning er begrundet i vandløbets karakter som rentvandsvandløb med stort set fravær af forureningsindikatorer og som gydevand for laksefisk. Med målsætningen ønsker man at bevare og forbedre vandløbets miljøtilstand. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at udledningen ikke vil få indflydelse på C. alpinas tilstedeværelse i kilderne. Endvidere vurderes det, at udledningen fra virksomheden ikke vil få indflydelse på den eventuelle tilstedeværelse af C. alpina i selve bækken. Afværgeforanstaltninger Virksomheden vil i løbet af 2009 anlægge et forsinkelsesbassin yderligere, hvor tungmetaller, PAHer og andre stoffer vil blive yderligere udfældet ved flokkulering. Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger ud over, hvad der vil blive stillet af vilkår i miljøgodkendelsen. Overvågning Koncentrationen af tungmetaller i udledningsvandet bør fortsat overvåges.

22 Kommuneplan GRUNDVAND, GEOLOGI OG JORD I forbindelse med produktion anvendes og oplagres forskellige materialer. Gen-brugsasfalt, stålslagger og bagharp opbevares på impermeabel asfaltbefæstelse. Opbevaringspladsen er indrettet med kant og afvanding via tætte afløb, som løbende kontrolleres og vedligeholdes. Meget finkornede materialer i form af flyveaske og kalkfiller opbevares i overensstemmelse med standardvilkårene på silo med filtre og overtrykssikring. Oplagene indebærer derfor ikke risiko for spredning af finkornet materiale uden for den tætte asfaltbefæstelse. Fuelolie, fyringsolie og dieselolie opbevares forskriftsmæssigt i henhold til olietankbekendtgørelsen. Sikring mod spild sker ved placering i kummer. Der vil derfor - selv ved uheld - ikke ske nogen forurening af jord eller grundvand. Toluen håndteres kun i laboratoriet og kommer ikke i kontakt med jord og grundvand. Det samme gælder smøre- og hydraulikolier på værkstedet, som opbevares indendørs i ståltromler og plastdunke. Asfaltsæbe opbevares udendørs i plastdunke på palle. Samlet set vurderes det, at risikoen for forurening af grundvand og jord er særdeles lav, når de anvendte stoffer og materialer håndteres hensigtsmæssigt som beskrevet ovenfor. Hvis de anvendte stoffer og materialer ikke håndteres hensigtsmæssigt, ville der være en potentiel risiko for forure-

23 23 ning af grundvandet med oliekomponenter, phenoler, tungmetaller samt cyanider. Tungmetallerne nedbrydes ikke, og de transporteres forholdsvist let i grundvandet. Erfaringsmæssigt vil der dog kun være tale om små mængder, og ved opbevaring på befæstede arealer vurderes risikoen at være så lille, at monitering ikke er relevant. Olie, phenoler og cyanid vil blive forholdsvist hurtigt nedbrudt i grundvandet. På trods af en kort afstand til Københavns Energis Kornerup kildeplads vil en mindre forurening derfor ikke kunne nå frem til kildepladsen. En større forurening ville være helt usandsynlig; men den ville i givet fald kunne opdages og afværges ved afværgepumpning flere år før, den eventuelt ville nå kildepladsen. Afværgeforanstaltninger Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger ud over vilkårene i forslaget til miljøgodkendelse af virksomheden. Overvågning Der er etableret en række moniteringsboringer på og omkring virksomheden, som muliggør løbende overvågning af grundvandets tilstand i det øvre grundvandsmagasin. AFFALD Virksomheden genererer årligt ca. 15 tons affald, som sendes til deponering eller forbrænding. Desuden genererer den 4-6 tons olieholdigt affald samt tomme spraydåser, som opbevares og bortskaffes i henhold til reglerne om håndtering af farligt affald. Affaldets påvirkning af miljøet vurderes ikke at være væsentlig.

24 Kommuneplan TRAFIK Den fremtidige lastbiltrafik til og fra virksomheden vil blive i samme størrelsesorden som i dag, dvs. ca. 110 lastbiler om dagen eller ca. 1 % af den samlede trafik på Lindenborgvej. På dage med høj produktion kan lastbiltrafikken dog blive op mod 200 lastbiler per dag svarende til 2 % af den samlede trafik på Lindenborgvej. Afværgeforanstaltninger Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger eller overvågning ud over vilkårene i forslaget til miljøgodkendelse for virksomheden. STØJ OG VIBRATIONER I forslag til miljøgodkendelse for Munck Asfalt a/s aktiviteter i Svogerslev er der fastsat følgende støjvilkår for støj: Alle dage kl db(a) Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a)

25 25 Vilkåret refererer til det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau ved opholdsarealer, nærmeste bolig. For området gælder det i øvrigt, at maksimalværdien af støjniveauet i skel ikke må overstige 55 db(a) om natten, dvs. i perioden kl Disse støjgrænser svarer til de vejledende grænseværdier med den forskel, at dagperioden begynder allerede kl. 06 (i stedet for kl. 07), og at Munck Asfalt a/s må støje 45 db(a) fra kl (mod vejledningens 40 db(a)). Desuden må virksomheden i op til 25 dage om året overstige støjgrænsen på 40 db(a), dog maksimalt op til 45 db(a), i tidsrummet fra kl. 03 til 04 om morgenen, mandag til fredag. Vibrationer vurderes ikke at udgøre et væsentligt problem. Afværgeforanstaltninger Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger eller overvågning ud over vilkårene i forslaget til miljøgodkendelse for virksomheden.

26 Kommuneplan LUFT OG KLIMA Klima Virksomheden vil udlede omkring 9000 tons CO2-ækvivalenter om året. Det svarer til hvad ca. 900 danskere tilsammen udleder per år. Udledningen skyldes virksomhedens energiforbrug til fremstilling af asfalt og knuste materialer. CO2 bidrager til den globale opvarmning. Ved eksisterende teknologier til asfalt-fremstilling vil det ikke være muligt at nedbringe udslippet af CO2 væsentligt. Luft Ved produktionen vil der være et udslip til luften af støv, kuldioxid (CO2), svovldioxid, kvælstofoxider, tungmetaller samt visse organiske forbindelser (PAH, polyaromatiske hydrocarboner). Der vil ligeledes være udslip til luften fra kørsel med dieseldrevne lastbiler til og fra virksomheden. Det er vurderet, at udslippene til luften vil overholder de gældende krav. Lugt Lugtgener fra virksomhedens produktion vurderes at være uvæsentlig. Afværgeforanstaltninger Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger eller overvågning ud over vilkårene i forslaget til miljøgodkendelse for virksomheden.

27 27 MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND Produktionen i sig selv samt de miljømæssige virkninger af produktionen kan medføre virkninger på menneskers livskvalitet og sundhed samt på lokalsamfundet. Livskvalitet Personer, der opholder sig eller bor i området omkring virksomheden, kan opleve miljøkonsekvenserne som generende. Beboerne på de omkringliggende ni gårde er de mest udsatte for at opleve forringelser i deres livskvalitet på grund af virksomhedens forstyrrelse af landskabet, trafik, støj mv. Miljøkonsekvenserne vurderes dog ikke at forringe livskvaliteten for de omkringliggende gårde i væsentlig grad, idet støj, lugt og forurening af luft vil overholde de gældende kvalitetskrav, og idet nærområdet i dag ikke har nogen større rekreativ værdi. Sundhed Der vurderes ikke at være forurening fra virksomheden, der i væsentlig grad påvirker sundhedstilstanden for mennesker, der bor eller opholder sig i området. Ejendomsværdi Der skønnes ikke at være væsentlige effekter på de omliggende gårdes ejendomsværdi som følge af virksomhedens fortsatte drift.

28 Kommuneplan Visuel effekt Trafikanter, der færdes på Ledreborg Allé vil delvist kunne se virksomheden fra forskellige steder på alléen. Det vil kunne opleves som en forstyrrelse i landskabet. Det må dog konstateres, at der er tale om forstyrrelser i begrænset omfang, dels fordi det drejer som om kort tids oplevelse for passerende trafikanter, og dels fordi der også er andre anlæg, der forstyrrer landskabet (motorvej, højspændingsanlæg og vindmøller). Erhverv og turisme Det vurderes, at virksomhedens fortsatte drift ikke vil have væsentlig indflydelse på erhvervsmulighederne og turismen i området. Friluftsliv Da området ikke indeholder større rekreative værdier vurderes det, at virksomhedens fortsatte drift ikke vil have væsentlig indflydelse på mulighederne for friluftsliv i området. Lokalisering Anvendelsen af arealet til vejmaterialevirksomhed har set fra en overordnet samfundsmæssig synsvinkel en gevinst, hvis dette areal giver større forretningsmæssige fordele end andre lokaliseringer. Dette spørgsmål kan ikke besvares ud fra den foretagne socio-økonomiske analyse; men det vurderes, at placeringen ligger centralt i forhold til behovet for asfalt og godt i forhold til fordelingen af asfaltanlæg på Sjælland og derfor giver gode logistiske vilkår til driften og transport af materialer.

29 29 FORHOLD TIL ANDRE PLANER Restaurering af Skovbækken Der er planer om at åbne ca m af den i dag 1800 m rørlagte del Skov-bækken. Samtidigt hermed er det planen, at vand fra et kildevæld ved Skovbækgård nord for Holbækmotorvejen skal udledes nær den nye rørmunding. (I dag udledes kildevandet ved motorvejen nær den eksisterende rørmunding.) Virksomhedens fortsatte drift vurderes at være uden betydende indflydelse på virkningerne af denne planlagte restaurering af vandløbet. Transportkorridor Transportkorridoren for Holbækmotorvejen berører virksomhedens areal. Virksomhedens fortsatte drift er dog ikke i konflikt med planer for udvidelse af motorvejen. Planlagt golfbane Lejre Kommune har planer om at etablere en økologisk golfbane vest for Lyngageren mellem Ledreborg Allé og Holbækmotorvejen. Golfbanens brugere vil opleve vejmaterialevirksomheden som et forstyrrende element i landskabet. Ved fortsat drift vil virksomheden derfor have en begrænset negativ effekt på den planlagte golfbanes rekreative værdi.

30 Kommuneplan 5. MILJØMÆSSIGE VIRKNINGER AF 0-ALTERNATIVET Hvis virksomheden ikke opnår godkendelse til fortsat drift, skal produktionen ophøre og den tidligere grusgrav forventes efterbehandlet til naturområde. Voldene skal udjævnes, så koterne ikke bliver højere end det oprindelige terræn. Den overskydende jord skal fyldes i den tidligere grusgrav, skrænternes bundkoter bliver ca. 35 m (mod de nuværende ca. 33 m), og skrænterne bliver mindre stejle. Der skal i givet fald udarbejdes en efterbehandlingsplan. LANDSKAB Det oprindelige landskab kan ikke genskabes i sin helhed, idet der har været gravet grus i området, og idet det ikke er tilladt at tilføre jord ved efterbehandling af området. Ved at sikre, at koterne i det efterbehandlede område ikke er højere end de oprindelige koter og at skrænterne ned mod grusgravens bund gøres mindre stejle vil området blive tilpasset det omgivende landskab. Dette vil yderligere blive tilstræbt ved at sørge for, at bevoksningen på arealet ikke blive for høj. Højspændingsanlægget syd for Holbækmotorvejen vil blive mere synlig fra Ledreborg Allé, end det er i dag. NATUR, FLORA OG FAUNA Natura 2000-områder Ophør af virksomhedens drift og efterbehandling af området vil ikke påvirke Natura 2000-området ved Roskilde Fjord.

31 31 Bilag IV-arter Ved efterbehandling af området vil det være muligt at forbedre levevilkår for flagermus og andre arter, der er opført på EF habitatdirektivets bilag IV. Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelse af en efterbehandlingsplan ses på mulighederne for forbedring af levevilkår for bilag IV-arter. NATURFORHOLD I ØVRIGT Efter efterbehandling rummer området mulighed for at udvikle et væsentligt højere naturindhold end i dag. Den detaljerede efterbehandlingsplan, der skal udarbejdes for området, bør sikre, at området i fremtiden kan rumme et righoldigt dyre- og planteliv. Ud over planen for oprydning og efterbehandling af området, skal der udarbejdes en plan, der sikrer, at der ved afvikling af virksomheden træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. OVERFLADEVAND OG LIVET I SKOVBÆKKEN Ophør af virksomhedens drift vil medføre, at der ikke længere vil blive udledt renset regnvand og oppumpet grundvand til Skovbækken, og at grundvands-sænkningen på arealet vil stoppe. Ophør af virksomhedens drift vurderes i sig selv ikke at få en væsentlig virkning på vandløbets vandkvalitet, dyre- og planteliv, idet den eksisterende vandkvalitet og dermed dyre- og planteliv er væsentligt negativt påvirket af andre faktorer, herunder især sandvandring, rørlægning samt udledning fra enkeltejendomme.

32 Kommuneplan Hvis der fortsat sker udledning fra enkeltejendomme opstrøms virksomheden, vil den fortynding, der i dag sker af vandløbets indhold af næringssalte og organisk stof ophøre, og koncentrationerne af disse vil derfor blive højere end i dag. GRUNDVAND, GEOLOGI OG JORD Ved ophør af virksomhedens drift vil der ikke længere håndteres potentielt forurenende stoffer på arealet. Risikoen for grundvandsforurening vil derfor alt andet lige blive reduceret, når området er efterbehandlet. Under selve afviklingen af virksomheden vil dog muligvis være en øget risiko for udledning af forurenende stoffer. Planen for afvikling af virksomheden bør derfor indeholde foranstaltninger mod spild og uheld i afviklingsfasen. Overvågning Der har episodisk været målt phenolforurening i enkelte monitoringsboringer. Kilden til denne forurening er ikke kendt. Der er derfor risiko for, at denne kilde fortsat er til stede efter gennemførelse af efterbehandlingen. Hvis kilden til forureningen f.eks. findes under den tætte asfaltbelægning, er der risiko for, at udvaskningen af forurening forøges, når belægningen fjernes. Der bør derfor udarbejdes en moniterings- og beredskabsplan for grundvand ved efterbehandling af området.

33 33 AFFALD I afviklingsfasen vil der blive genereret affald i form af materialer fra nedbrudte strukturer, der ikke kan genbruges. Når virksomheden er afviklet, vil der ikke længere blive genereret virksomhedsaffald lokalt. Set i en større skala og fra et samfundsmæssigt synspunkt, vil den samme mængde asfalt og dermed også den dertil hørende mængde affald blive produceret et andet sted i nærheden, enten på en ny eller på en allerede eksisterende asfaltvirksomhed. TRAFIK Ved ophør af virksomheden vil al trafik til og fra området ophøre, når området er afviklet og efterbehandlet. Det medfører naturligvis mindre trafikmængder på det omgivende vejnet, men ikke af en størrelsesorden, der vil få væsentlig indflydelse på trafiksikkerhed, luftkvalitet og støjbelastning. STØJ OG VIBRATIONER Efter ophør af virksomheden og efterbehandling af området vil virksomheden ikke længere være en kilde til støj i området. Ved fjernelse af de eksisterende afskærmende volde vil støjen fra Holbækmotorvejen formodentlig øges ved boligerne langs Ledreborg Allé, da voldene også fungerer som en form for støjvolde.

34 Kommuneplan Afviklingen af virksomheden og efterbehandling af området vil give anledning til støj og vibrationer i afviklingsfasen. På det foreliggende grundlag kan støj og vibrationer i afviklingsfasen ikke med rimelighed beregnes. Det foreslås, at planen for afvikling af virksomheden kommer til at indeholde vilkår for støj og vibrationer med henblik på at minimere støj- og vibrationsgener for de omkringboende. LUFT OG KLIMA Efter ophør af virksomheden og efterbehandling af området vil virksomheden ikke længere være en kilde til lokal luftforurening. Set i en større skala og fra et samfundsmæssigt synspunkt vil den samme mængde asfalt blive produceret og dermed den dertil hørende luftforurening blive udledt et andet sted. Tilsvarende vil produktionen af CO2-ækvivalenter være den samme, så effekten på klimaet vil i sidste ende ikke ændres væsentligt. I afviklingsfasen vil der være lokal luftforurening fra de maskiner der anvendes til demontering af virksomheden og efterbehandling af området. På det foreliggende grundlag kan denne luftforurening ikke med rimelighed beregnes.

35 35 MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND Ved ophør af virksomhedens aktiviteter i området og efterbehandling af landskabet, vurderes de afledte konsekvenser for mennesker, sundhed og lokalsamfundet at være positive, men begrænsede. De afledte konsekvenser for vejmyndigheder og andre aftagere af asfalt og knuste stenmaterialer kan ikke bedømmes på det foreliggende grundlag; men det må antages, at ophør af produktionen i Svogerslev kan medføre en initial knaphed på asfalt og stenmaterialer blandt virksomhedens kunder med forsinkelser af byggearbejder til mulig følge. Desuden vil Stålvalseværket skulle finde en anden løsning på bortskaffelse af stålslagger. Det kan ikke på det foreliggende grundlag vurderes om disse virkninger vil være væsentlige; men det må antages at markedet forholdsvist hurtigt vil regulere sig, så kundernes behov kan opfyldes. Afviklingsperioden kan opleves som forstyrrende for de omkringboende og brugerne af området i form af generende trafik, støj, vibrationer og luftforurening. Der vil dog være tale om en midlertidig påvirkning, og den vurderes ikke at være væsentlig. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Restaurering af Skovbækken Ophør af virksomheden vurderes at være uden væsentlig indflydelse for virkningerne af en eventuel restaurering af Skovbækken.

36 Kommuneplan PLANLAGT GOLFBANE Ophør af virksomheden og efterbehandling af området vil have begrænset positiv virkning på den rekreative værdi af den planlagte golfbane, idet virksomheden i givet fald ikke længere vil være et forstyrrende element i landskabsoplevelsen. Hvis afvikling af virksomheden og efterbehandling af området foregår efter at golfbanen er etableret, vil aktiviteterne i afviklingsfasen kunne virke generende for golfspillerne. 6. OVERVÅGNING Fortsat drift I forslag til miljøgodkendelse for virksomheden er der stillet en række krav til overvågning. Derudover foreslås ikke overvågning i forbindelse med vejmaterialevirksomhedens aktiviteter. Da der episodisk har været konstateret forhøjede koncentrationer af phenol af grundvandet fra en ukendt kilde, anbefales det, at der fortsat foretages en regelmæssig monitering af det sekundære grundvand i de eksisterende moniteringsboringer. Som minimum bør grundvandets trykniveau og forureningskomponenten phenol moniteres. 0-alternativet I tilfælde af ophør af driften og efterbehandling af området bør der ligeledes foretages en monitering af det sekundære grundvand, da kilden til den observerede phenolforurening som nævnt ikke er kendt.

37 37

38 Vedtagelse

39 39 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den xxxx 2009 Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående kommuneplantillæg endeligt af Roskilde Byråd den xxx Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

40 Roskilde Kommune Planafsnittet Køgevej 80 Postboks Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Tillæg 17 til Gl. Roskilde Kommuneplan Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

41 Roskilde Kommune Vejmaterialevirksomhed i Svogerslev - VVM-redegørelse og miljørapport / forslag Februar 2009

42 Roskilde Kommune Vejmaterialevirksomhed i Svogerslev - VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2009

43 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Ikke-teknisk resume Projektet Processen Alternativer Projektets miljømæssige virkninger Miljømæssige virkninger af 0-alternativet Overvågning Det videre forløb 17 3 Baggrund Baggrund og begrundelse for miljøvurderingen Lovgrundlag, VVM og miljøvurdering af planer og programmer 21 4 Teknisk beskrivelse Projektforslaget alternativet Alternativer, der har været overvejet 32 5 Planforhold Metode Natura 2000-områder Øvrig naturbeskyttelse Kulturarv Regionale planer Transportkorridor Kommune- og lokalplan Forhold til andre planer og programmer 43

44 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 2 6 Natur, flora og fauna Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger 49 7 Landskab, kulturhistorie og friluftsliv Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger 61 8 Overfladevand (recipienter) Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger 76 9 Grundvand, geologi og jord Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger Affald Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger Trafik Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger Støj og vibrationer Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger Luft og klima Metode Eksisterende forhold Mulige påvirkninger Mennesker, sundhed og samfund Metode 107

45 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev Mulige afledte effekter Afværgeforanstaltninger Fortsat drift alternativet Overvågning Fortsat drift alternativet Manglende viden Referencer 123 Bilag 1: Høringsnotat - resultat af første offentlige høring - miljøvurdering og VVM for vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 127 Bilag 2: Indsigelse fra Ledreborg Allé Vandværk vedr. tilladelse til bortledning af oppumpet grundvand fra Munck Asfalt a/s (Tarco Vej A/S) 133 Bilag 3: Undersøgelse af lokaliseringsmuligheder for vejmaterialevirksomhed 139 Bilag 4: Lokalitetsskema 151

46 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 4 1 Indledning Denne VVM-redegørelse indeholder en analyse og vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved en fortsat drift af vejmaterialevirksomheden, der ligger på Lyngageren 63 i Svogerslev. Virksomheden blev tidligere drevet af Tarco A/S) og drives i dag af Munck Asfalt a/s. VVM-redegørelsen er udarbejdet af Roskilde Kommune i et samarbejde med AFT 2005 A/S (det tidligere Tarco A/S) og Munck Asfalt a/s. COWI A/S har leveret teknisk assistance til udarbejdelse af redegørelsen. Produktionen i Svogerslev er hidtil sket på midlertidige landzonetilladelser og miljøgodkendelser. I oktober 2007 afgjorde Naturklagenævnet, at virksomhedens eventuelle forbliven er VVM-pligtig. Som VVM-myndighed igangsatte Roskilde Kommune derfor en VVM-undersøgelse i Parallelt hermed igangsatte kommunen en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Redegørelsen er udarbejdet, så både reglerne for VVM af projekter og reglerne for miljøvurdering af planer og programmer er overholdt. VVM-redegørelsen er derfor samtidigt en miljørapport i henhold til reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Første offentlighedsfase fandt sted i perioden 2. maj - 2. juni Høringsnotatet fra den første offentlighedsfase er vedlagt som bilag 1 til denne redegørelse. Som bilag 2 er vedlagt en indsigelse fra Ledreborg Allé Vandværk i forbindelse med en tilladelse til bortledning af oppumpet grundvand givet til Munck Asfalt a/s. Indsigelse er taget med, da den også har relevans for VVMundersøgelsen. Det blev på baggrund af høringsnotatet besluttet at undersøge følgende: Hovedforslag: Virksomhedens fortsatte drift på arealerne ved Svogerslev i henhold til forslag om en fornyet miljøgodkendelse 0-alternativ: Afvikling af virksomhedens aktiviteter i Svogerslev og efterbehandling af området i henhold til retningslinjer fastsat i råstofindvindingstilladelsen fra 1994 Mulige alternative placeringer i sjællandske kommuner med erhvervsområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav

47 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 5 Offentlig høring af VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg samt forslag til miljøgodkendelse planlægges gennemført i perioden den 3. april - 8. juni Herefter vil Roskilde Kommune tage stilling til VVM-redegørelsen og beslutte, om der skal vedtages kommuneplantillæg og om anlægget skal meddeles miljøgodkendelse, således at virksomheden kan forblive på stedet. Roskilde Kommunes afgørelse vedrørende kommuneplantillæg med tilhørende VVM og miljørapport kan indklages for Naturklagenævnet. Indsigelsesfristen er fire uger.

48 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 6 2 Ikke-teknisk resume Denne VVM-redegørelse beskriver de miljømæssige konsekvenser ved en fortsat drift af vejmaterialevirksomheden, der ligger på Lyngageren 63 i Svogerslev. VVM betyder vurdering af virkningen på miljøet. Formålet med VVM og miljøvurdering er at forudsige miljøpåvirkninger af et projekt, inden det besluttes, samt at indarbejde foranstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger af projektet. Ved en miljøvurdering i henhold til lov om planer og programmer skal der desuden foreslås et program til overvågning af de forventede miljøkonsekvenser. Som et led i undersøgelserne skal der vurderes alternativer til hovedforslaget. Som minimum skal 0-alternativet vurderes. 0-alternativet er den situation, at virksomhedens aktiviteter på lokaliteten ophører. En VVM-redegørelse skal omfatte en beskrivelse af projektet, dvs. fortsat drift af vejmaterialevirksomheden, og de væsentligste alternativer. Den skal indeholde en beskrivelse af de eksisterende forhold i projektområdet, samt projektets påvirkning af grundvand, befolkning, plante- og dyreliv, kulturarv og øvrige påvirkninger af miljøet på kort og langt sigt. Der er stor grad af overlap i kravene til en VVM og kravene til en miljøvurdering af planer og programmer. De væsentligste forskelle er, at miljøvurderingen også skal indeholde et program for overvågning af de forventede miljøkonsekvenser, og at berørte myndigheder skal høres direkte. Resultaterne af miljøvurderingen af udkastet til kommuneplantillæg er derfor ikke rapporteret særskilt, men indeholdt i denne rapport. Offentlighed Et andet vigtigt formål med VVM og miljøvurdering er at inddrage offentligheden og berørte myndigheder i beslutningsprocessen via to offentlighedsfaser. Den første offentlighedsfase blev gennemført i perioden 2. maj - 2. juni Den havde til formål at indhente ideer og forslag til projektets udformning. På baggrund af den første offentlighedsfase blev afgrænsningen og omfanget af miljøundersøgelserne fastlagt. Den anden offentlighedsfase gennemføres i perioden den 3. april - 8. juni Den har til formål at indhente synspunkter og kommentarer til kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Først efter anden offentlighedsfase vil Roskilde Kommune tage beslutning om virksomhedens eventuelle fortsatte drift på lokaliteten.

49 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 7 Inddragelse af myndigheder m.fl. Roskilde Kommune har vurderet, at en række myndigheder skulle høres og inddrages i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen/miljørapporten. Kommunen har derfor sendt offentliggjort materiale direkte til Lejre Kommune, Vejdirektoratet, Region Sjælland, Miljøcenter Roskilde, By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Herudover er materialet sendt direkte til Københavns Energi (KE), Danmarks Naturfredningsforening og to private vandværker. Kommunen har desuden ved teknikermøder drøftet ønsker og krav til VVMredegørelsen/miljørapporten med KE og med Lejre Kommune. Rapportens afgrænsning og omfanget af miljøundersøgelser er fastlagt på baggrund af bidrag modtaget i den første offentlighedsfase i maj-juni 2008 samt de nævnte teknikermøder med KE og Lejre Kommune. 2.1 Projektet Tarco A/S har siden 1971 produceret asfalt og andre vejmaterialer i en grusgrav på Lyngageren 63, Svogerslev, mellem Holbækmotorvejen og Ledreborg Allé. Produktionen blev i 2005 overtaget af Munck Asfalt a/s. Produktionen er hidtil sket på midlertidige landzonetilladelser og miljøgodkendelser givet af bl.a. Roskilde Amt.

50 Miljøvurdering af vejmaterialevirksomhed i Svogerslev 8 Figur 2-1 Virksomhedens placering syd for Svogerslev mellem Holbækmotorvejen og Ledreborg Allé. Den stiplede linje angiver grænsen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Der produceres årligt ca tons asfalt, og den maksimale produktionskapacitet er ca tons. Desuden produceres der omkring ca tons knuste materialer (stålslagger, bagharp, genbrugsasfalt mm.), hvoraf de ca tons indgår i asfalten, mens resten sælges videre. Knuseriets maksimale kapacitet er tons om året. Virksomheden ønsker at forblive i Svogerslev og fortsætte sin produktion på samme niveau som i dag. Virksomheden har derfor indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Roskilde Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven. VVM 2.2 Processen Lokalplan 399 "Vejmaterialefabrik i Svogerslev, 2003" muliggør i princippet, at virksomheden kan fortsætte sin produktion på arealerne i Svogerslev. Lokalplanen blev vedtaget af Roskilde Kommune i 2003 og stadfæstet af Naturklagenævnet i 2005 med en bemærkning om, at planen ikke kan virkeliggøres, før spørgsmålet om VVM-pligt er afklaret. I 2007 afgjorde Naturklagenævnet, at virksomhedens eventuelle forbliven er VVM-pligtig. Derfor er der i 2008 foretaget en VVM i henhold til bestemmelserne om VVM af visse offentlige og private anlæg. Miljøvurdering En forbliven af virksomheden i Svogerslev kræver et kommuneplantillæg. Et udkast til kommuneplantillæg er udarbejdet. Der er lavet en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 0-alternativet Alternativer, der har været overvejet 2.3 Alternativer De miljømæssige konsekvenser af 0-alternativet er vurderet. 0-alternativet er den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet om virksomhedens forbliven. 0-alternativet i denne sag er ophør af virksomhedens aktiviteter. Det betyder, at produktionsanlæggene og andre strukturer vil skulle nedrives eller fjernes. Endvidere vil landskabet skulle efterbehandles i form af udjævning af volde og etablering af en lav beplantning, der ikke skygger for udsynet fra Ledreborg Allé over ådalslandskabet ved Kornerup Å. Det har været undersøgt, om der kunne findes en alternativ placering af vejmaterialeproduktionen. Roskilde Kommune har ikke kunnet pege på andre velegnede placeringsmuligheder inden for kommunens grænser. Der har været rettet henvendelse til relevante sjællandske kommuner, som har udlagt arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, dvs. Køge, Ringsted, Høje Taastrup og Allerød Kommuner. Disse kommuner har heller ikke kunnet pege på

Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og miljøvurdering. Tillæg 11 til Roskilde Kommuneplan 2009

Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og miljøvurdering. Tillæg 11 til Roskilde Kommuneplan 2009 Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev kommuneplantillæg med VVM og miljøvurdering Tillæg 11 til Roskilde Kommuneplan 2009 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Hvad er kommuneplantillæg med VVM 4 Høringsperiode

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Justering af udvalgte rammer

Justering af udvalgte rammer Justering af udvalgte rammer Tillæg 9 til Roskilde Kommuneplan 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen, Erhvervsstyrelsen Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3 Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning Debatoplæg Deltag i debatten Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen for et biogasanlæg i et erhvervsområde

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere