Udprintning af 'En håndsrækning' 'En håndsrækning' kan printes ud samlet, når du har åbnet den som pdf-fil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udprintning af 'En håndsrækning' 'En håndsrækning' kan printes ud samlet, når du har åbnet den som pdf-fil:"

Transkript

1 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger INTRODUKTION Introduktion til 'En håndsrækning' Grammatik kan bruges til at skærpe den sproglige opmærksomhed og systematisere sprogtilegnelsen. Grammatik er derfor et hjælperedskab i en sprogtilegnelsesproces, men kan aldrig stå alene. Vores fællessprog er frit tilgængeligt på Vores fællessprog er oversat til ti sprog og indeholder sprogsammenligninger på de ti sprog. Der er fokus på de mest elementære ligheder og forskelle. Oversættelsen betyder, at indlæringen af grammatik kan starte tidligt i tilegnelsesprocessen. Vores fællessprog kan med stort udbytte bruges af kursister med såvel lang som kort skolebaggrund. Under alle afsnit i Vores fællessprog er sammenligninger med dansk og de forskellige sprog samlet. Det åbner mulighed for, at læreren kan indhente viden om forskelle og ligheder inden for sprogene. Formålet med 'En håndsrækning' er at give læreren inspiration til, hvordan og i hvilke sammenhænge Vores fællessprog kan anvendes. 'En håndsrækning' er holdt i en kort form, da den er digital. Kom videre i 'En håndsrækning' Klik på et faneblad og vælg et hovedafsnit Under hvert faneblad er overskrifter Klik på en overskrift og spring frem til et afsnit Kom tilbage til Vores fællessprog Klik på 'Luk vindue' Udprintning af 'En håndsrækning' 'En håndsrækning' kan printes ud samlet, når du har åbnet den som pdf-fil: Klik her De enkelte skærmbilleder kan også printes ud: Klik på printerikon Før du printer ud, kan du med fordel sætte side-orienteringen til Landscape eller Liggende. 'En håndsrækning' er udarbejdet af Gry Clasen og Annie Nielsen med sparring fra Mads Vesterager Madsen. Vifin har stået for den tekniske del og den grafiske udformning. Undervisningsmaterialet er beskyttet af lov om ophavsret, men kan printes ud i henhold til aftale med Copy-dan.

2 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger OPBYGNING Hvordan er Vores fællessprog opbygget? Vores fællessprog er oversat og sammenlignet med arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, fransk, persisk, somali, spansk, swahili, tyrkisk og vietnamesisk. De oprindelige bøger er tilpasset det elektroniske læringsrum. Klik på en af overskrifterne og se, hvordan materialet er opbygget: Den grammatiske tekst Forståelsesspørgsmål Øvelser på dansk Minilex Grammatiske betegnelser Den grammatiske tekst På højre side - dansk På venstre side - et af de ti sprog Kursisterne vælger et af de ti sprog og dansk. Eller de vælger kun at arbejde med den danske udgave ved at klikke på 'dansk'. I fanebladene vælger man et emne. Hvert emne er opdelt i afsnit, der står som underpunkter i fanebladene. Den grønne farve på fanebladet viser hvilket emne, man er i. Man kan skifte emne og afsnit ved klik på faneblad. Forståelsesspørgsmål Forståelsesspørgsmålene skal sikre, at kursisterne stopper op og kontrollerer, at de har forstået de grammatiske problemstillinger. Spørgsmålene er selvkontrollerende. Der er spørgsmål under hvert afsnit. De er oversat til de ti sprog. Hvis modersmålet eller et kendt sprog ikke findes, kan de danske forståelsesspørgsmål anvendes. Enkelte forståelsesspørgsmål - under 'forholdsord' og 'ordstilling' - bygger på sprogsammenligning og kan derfor ikke løses på dansk. Forståelsesspørgsmålene findes nederst på de oversatte og de danske sider. Man kan få en samlet oversigt ved at klikke på ikonet over fanebladene. Ikonet er: Typer af spørgsmål og øvelser Identifikationsspørgsmål Matchøvelser Multiple choice spørgsmål Indsætningsøvelser

3 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Øvelser på dansk Til hvert afsnit er der øvelser. De er på dansk og er selvkontrollerende. Der er forskellige øvelsestyper. Ved nogle af øvelserne bliver der givet respons, som begrunder 'forkert' eller 'rigtigt'. Øvelserne findes nederst på de danske sider. De kan ses samlet ved et klik på ikonet over fanebladene. Ikonet er: Typer af øvelser Multiple choice Matchøvelser Indsætningsøvelser Krydsord Drag and drop øvelser Minilex Der er kun brugt få grammatiske betegnelser i Vores fællessprog, da de ofte kan forvirre ikkeskolevante kursister. De fleste betegnelser er beskrevet i grammatikken. I minilex findes de begreber, som ikke er beskrevet i grammatikken. De er oversat. Det er muligt at slå op i minilex fra alle sider ved et klik på ikonet over fanebladene. Ikonet er:

4 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Grammatiske betegnelser I Vores fællessprog er de grammatiske betegnelser på dansk, da de latinske kun sjældent er kendt af kursister med kort skolegang. Der er udarbejdet en liste med latinske grammatiske betegnelser oversat til alle ti sprog, så kursister, der har lært de latinske betegnelser, kan anvende disse. Man kan slå op i listen med grammatiske betegnelser fra alle sider i den grammatiske tekst. Ikonet er:

5 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger MÅLGRUPPER Vores fællessprog er oprindeligt udviklet til kursister med kort skolebaggrund. Fokus er på ligheder og forskelle i sprogene - illustreret med eksempler. Ved hjælp af eksemplerne kan kursisten identificere de mest basale grammatiske problemstillinger. Formålet er, at kursisten tænker: Nå, det ligner jo mit eget sprog, eller Ok, det er her, forskellene ligger. Her må jeg så passe på. Omfanget af grammatiske temaer i Vores fællessprog vil være tilstrækkeligt til at klare en daglig kommunikation. Brugen af Vores fællessprog har vist, at også kursister med lang skolebaggrund, eller som har lært flere sprog, kan have glæde af materialet. Oversættelsen gør, at kursisten på et tidligt tidspunkt kan arbejde med grammatik, og desuden får kursisten mulighed for at trække på sin viden fra andre sprog. Vores fællessprog kan anvendes som materiale til selvstudie af kursister med en længerevarende skolebaggrund. Vores fællessprog indeholder forklaringer på den mest basale grammatik. Kursisterne vil senere i læringsforløbet have brug for mere nuancerede forklaringer. I klasseundervisningen skal læreren være forberedt på at nuancere, hvor der er behov for det.

6 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger ANVENDELSE Anvendelse af materialet I dag stilles der store krav om fleksibilitet til danskundervisning for flygtninge og indvandrere. Danskundervisningen skal kunne foregå på arbejdspladser, på studieværksteder/lektiecafeer i tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller i hjemmet som fjernundervisning. I digitaliseringen af Vores fællessprog er der taget højde for, at materialet kan anvendes i alle sammenhænge. Klik på en overskrift og få ideer: Klasseundervisning Studieværksted/lektiecafe Fjernundervisning Forlagt undervisning Andre anvendelsesmuligheder I klassen Læreren kan introducere det grammatiske tema i klassen. Det kan fremme kursisternes sproglige opmærksomhed og bevidsthed at arbejde med forforståelse og at uddrage regler. Arbejdet kan foregå som en optakt til selvstændigt arbejde med Vores fællessprog. I klassen vil det være oplagt at lave opfølgningsarbejde med de temaer, kursisterne har arbejdet med. Arbejdsformen kan organiseres individuelt eller som pararbejde. Forståelsesspørgsmålene kan anvendes som repetition og selvkontrollerende tests. Der er mange forståelsesspørgsmål og øvelser, og det er derfor muligt at differentiere undervisningen. Derigennem får den enkelte kursist mulighed for at træne netop de grammatiske temaer, han/hun har brug for. I studieværkstedet - i lektiecafeen Mange uddannelsesinstitutioner har studieværksteder/lektiecafeer, hvor kursisterne arbejder selvstændigt eller med hjælp fra en lærer. Læreren kan henvise til områder, hvor den pågældende kursist har behov for træning. Det er muligt at sende links til en konkret side, hvorefter kursisten selv vælger sprog. Derefter kan kursisten gå direkte til tekst, forståelsesspørgsmål og øvelser. Vores fællessprog er frit tilgængeligt på Det anbefales at hænge en plakat i studieværkstedet med henvisning til hjemmesiden.

7 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger I fjernundervisning Fjernundervisning bliver stadig mere og mere almindelig i takt med, at pc'en og internetadgang er blevet hver mands eje. De oversatte selvkontrollerende forståelsesspørgsmål gør Vores fællessprog særdeles velegnet til fjernundervisning. Læreren kan sende links til konkrete sider eller planer for undervisningen med mail. Materialet kan med fordel suppleres med opgavetyper, der stimulerer til mere fri formulering og kreativ sprogproduktion. I forlagt undervisning Tværinstitutionelt samarbejde, hvor for eksempel et sprogcenter indgår med støtteundervisning på en SOSU-skole, er stigende. Det samme gælder for undervisning på arbejdspladser. Det vil ofte være uhomogene hold, hvor en fælles klasseundervisning er vanskelig. Vores fællessprog kan, som beskrevet under fjernundervisning og studieværksteder, anvendes differentieret og målrettes den enkeltes niveau og behov. Andre anvendelsesmuligheder Vores fællessprog er oprindeligt udviklet til dansk som andetsprog for voksne. Men materialet kan med fordel anvendes en række andre steder. For eksempel: Folkeskolens ældste klasser i dansk og andetsprogsundervisning, hvor tosprogede får mulighed for at anvende deres modersmål. Ungdomsuddannelserne - både i valgfaget Erhvervsrettet andetsprogsundervisning og i den almene danskundervisning. I faget almen sprogforståelse i de gymnasiale uddannelser, hvor materialet med eksempler på ti sprog vil være en sand skattekiste.

8 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger KONTRASTIVT Kontrastivt perspektiv Vores fællessprog er opbygget, så det reelt er muligt at undervise kontrastivt, selvom der er mange forskellige sprog repræsenteret på holdet. Klik på en af overskrifterne og få mere at vide om det kontrastive perspektiv og ideer til undervisningen: Hvorfor kontrastiv sprogundervisning? Forforståelse Sammenligninger på de ti sprog Hvorfor kontrastiv sprogundervisning? Når mennesker lærer et nyt sprog, anvendes det kendte sprogs struktur i intersproget. Det kan ske bevidst eller ubevidst. I den kontrastive sprogundervisning tydeliggøres kursistens viden om modersmålet. Målet er, at kursisten kan anvende den sproglige viden som en ressource i indlæring af det nye sprog. Det sker gennem sammenligning mellem modersmålet eller et andet kendt sprog med det sprog, man er i gang med at tilegne sig. Kursisterne bliver bevidste sprogproducenter, idet de har et kendt sprog at arbejde ud fra og holde sig til.. Den sproglige opmærksomhed og bevidsthed skærpes i sprogsammenligningen. Indlæring af et nyt andetsprog og ophold i et fremmed land kan være identitetstruende. Læring er forandring, og forandring kan skabe modstand hos den enkelte kursist. Ved at inddrage modersmålet som en ressource, kan det give en betydningsfuld tryghed. De allerfleste kursister uanset skolebaggrund - har glæde af kontrastiv undervisning med forskellige hensigtsmæssige tilgange til at tilegne sig nye sprog. Har kursisterne i forvejen en metasproglig viden, kan de sammenligne de grammatiske regler. Hvis ikke - kan man anvende eksemplerne i Vores fællessprog. Den grafiske markering med fed muliggør en umiddelbar sammenligning. Forforståelse Alle mennesker har bevidst eller ubevidst viden om et sprogs opbygning. Den viden indgår automatisk i kommunikation på modersmålet, og den anvendes, når et nyt sprog tilegnes. Hvis sprogene er tæt beslægtede, kan kursisten ofte trække på eksisterende viden. Hvis sprogene ligger langt fra hinanden, er det vanskeligere. Sommetider indarbejdes modersmålets konstruktioner i det nye sprog. Tydeliggørelse af kursistens sproglige forforståelse er et væsentligt element i tilegnelsesprocessen.

9 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Hvem kender en Wim? Nej vel. Det gør kursisterne formentligt heller ikke. I arbejdet med forforståelse kan en wim vise sig nyttig. For en lille wim kan have mange forskellige endelser på mange forskellige sprog. = 1 wim = 2?? De fleste danskere vil umiddelbart sige: 2 wimmer, da 'er' er den meste almindelige flertalsendelse. Men skal der være dobbeltkonsonans? Hvis vokalen er kort og det er 'i' ofte så ja, ellers 'wimer' På den anden side er wim et fremmedord, så det kunne måske også være 2 wims, da mange fremmedord stammer fra engelsk, og på engelsk er flertalsendelsen 's'. Men hvordan vil kursister, der ikke har dansk som modersmål tænke? Det har ikke været testet men det vil være sandsynligt at: På swahili = 2 mwim, da flertal dannes med en forstavelse. Der er syv forskellige typer navneord, som har forskellige forstavelser i flertal, så det kunne også hedde 2 wawim. På tyrkisk = 2 wimler, da flertal dannes med endelsen 'ler' eller 'lar'. På vietnamesisk = 2 wim, da der ikke findes flertalsformer. På bosnisk, kroatisk, serbisk = 2 wim + endelse afhængigt af køn og kasus, da endelsen er afhængig af, hvilket led i sætningen 2 wim er. Arbejdet med forforståelse Ud fra en kognitiv tilegnelsesteori er det hensigtsmæssigt at fokusere på ligheder og forskelle i en sprogsammenligning. Introduktion til grammatiske problemstillinger kan tage udgangspunkt i: Oversættelser af simple sætninger til modersmålet Eksempler fra Vores fællessprog Man kan arbejde med at uddrage regler Som et led i at øge kursisternes sproglige bevidsthed kan det være en god ide at opstille hypoteser for grammatiske regler. Hypoteserne skal begrundes. Arbejdet kan foregå i grupper eller som pararbejde.

10 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Sammenligninger på de ti sprog I praksis er det meget vanskeligt for læreren at undervise kontrastivt, da det forudsætter en stor viden om andre sprog. Hvis mange forskellige sprog er repræsenteret i klassen, bliver det en uoverskuelig opgave. Vores fællessprog gør det muligt. De ti indvandrersprog er sammenlignet med dansk. Sammenligningerne står på de oversatte sider på det pågældende sprog. Læreren har her et redskab til på en enkelt måde at sætte sig ind i den konkrete problemstilling på de aktuelle sprog. Klik på ikonet for sammenligninger under den danske side og se sammenligninger på dansk for de ti sprog. Ikonet er:

11 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger HVORFOR LÆRE GRAMMATIK? Kommunikation er sprog Grammatik er sprogets systematik Systematikken består af ordklasser Ordklasser anvendes til forskellige led Leddenes placering giver sproget nuancer Kursister er ikke ens. De har behov for forskellige tilgange til grammatikindlæring. Et står dog fast: Man kan kun lære sprog ved træning, træning og atter træning. Grammatik kan være en genvej til at lære et nyt sprog, da grammatik kan skabe en større sproglig opmærksomhed og forståelse. Grammatiske regler giver mulighed for systematisering af sproget. Grammatik er et værktøj, der letter sprogtilegnelsen og nuancerer kommunikationen - men den kan ikke stå alene. Viden om anvendelse af sprog i forskellige sociokulturelle sammenhænge er en forudsætning for at kunne kommunikere. Ved at bruge Vores fællessprog skærpes opmærksomheden på vigtige forskelle og ligheder. Det giver tryghed og åbner for ny viden.

12 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger FOKUS Hvad er der fokus på? Vores fællessprog indeholder den mest basale danske grammatik. De grammatiske problemstillinger er illustreret med eksempler, der også er grafisk fremhævet. Materialet er opdelt i kapitler efter ordklasser og et kapitel med ordstilling. Ikke alt er lige vigtigt. Der er flest øvelser, der træner grammatiske problemstillinger, som er afgørende for kommunikationen. Klik på en overskrift og se, hvad der er fokus på: Udsagnsord Navneord Stedord Tillægsord Biord Forholdsord Bindeord Ordstilling Udsagnsord Forskellige tider Det er en forudsætning for kommunikation at have styr på tiderne. For kursister med modersmål, hvor tidsangivelser ikke er obligatoriske, kan det være svært at indarbejde og bruge tider. Mådesudsagnsord Det gør en forskel, om man kan anvende de rigtige mådesudsagnsord, da de viser både vilje, evne, nødvendighed og ønske om at gøre noget. Ikke at forglemme at fremtid ofte udtrykkes med mådesudsagnsord. Almindelige uregelmæssige udsagnsord I Vores fællessprog vægtes de uregelmæssige udsagnsord ikke, men da de mest almindelige udsagnsord er uregelmæssige, er der øvelser med dem. Bydeform I daglig tale bruges bydeform både som forbud, ordrer og fælles opfordring, og derfor er der øvelser med bydeform. Navneord En og et Nogle kursister vil føle sig mere sikre, hvis de kan bruge 'en' og 'et' korrekt. Skelnen mellem n- og t-ord har betydning ved bøjning af tillægsord og stedord. Det har mindre betydning for selve kommunikationen.

13 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Ental og flertal Det er en grundpille at kunne anvende ental og flertal usikkerhed kan medføre meningsforstyrrelser. For kursister med modersmål, hvor navneord ikke har flertalsform, kan det være svært. Bestemt og ubestemt form Forkert brug af bestemt og ubestemt form kan give mindre meningsforstyrrelser. Stedord Person Det har afgørende betydning for kommunikationen at kunne bruge den korrekte person og de korrekte stedord. For kursister med modersmål, hvor udsagnsleddet inkluderer stedordet, kan det være svært. Sætningsled Det har betydning for kommunikationen, at kursisten kan skelne og anvende stedord som grundled, genstandsled og hensynsled. Ejestedord/tilbagevisende Kursisten skal kunne anvende ejestedord i den rigtige person og form. Tilbagevisende stedord har mindre betydning. Spørgeord Konstruktion af spørgsmål er afgørende i al kommunikation. Tillægsord Bøjning Tillægsordenes bøjning trænes i tal og bestemthed for at tilgodese enkelte kursisters behov for korrekthed. Det er dog mindre væsentligt i den mundtlige kommunikation. Gradbøjning I sammenligninger er det nødvendigt at kende til gradbøjning. Forkert anvendelse kan føre til misforståelser. Biord Nuancer Biord slører eller præciserer sproget. Biord giver sproget nuancer. I starten i indlæringsprocessen er det vigtigt at fokusere på biord, der har afgørende funktion er i kommunikationen. Nægtelser som 'ikke' er meningsbærende på alle sprog. Senere introduceres biord, som modererer og nuancerer sproget. Manglende kendskab kan skabe misforståelser. Et lille 'nok' er nok til at give meningsforstyrrelser.

14 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Forholdsord Generelt Forholdsord er vanskelige at lære for en del kursister. Dansk indeholder mange forholdsord sammenlignet med en række andre sprog. Forkert brug af forholdsord kan give meningsforstyrrelser. Sted og tid Det har afgørende betydning for kommunikationen, at man kan præcisere sted og tid ved hjælp af forholdsord. Træning er betydningsfuld, da der er få regler og mange undtagelser. Faste udtryk Der kan opstå misforståelser ved brug af faste udtryk. De skal trænes, da der ikke er regler, og mange sprog ikke har tilsvarende faste udtryk. Bindeord Bindeord og årsagssammenhæng At bruge de korrekte bindeord i en årsagssammenhæng har betydning for kommunikationen. Da eller når - om eller hvis Valget mellem disse ord kan være vanskelligt for mange kursister, da der ikke findes tilsvarende på alle sprog. Forkert anvendelse kan forstyrre kommunikationen. Ordstilling Ligefrem og omvendt ordstilling Det er væsentligt at træne konstruktion af spørgsmål, da det er afgørende for kommunikationen. På et senere tidspunkt kan fokuseres på sprogets nuancer. For eksempel, hvad der sker, når leddene skifter plads. Tillægsord og biords placering Ordenes placering i en sætning har betydning for forståelsen. Det kan indgå som en del af et tema om ordklasser. Ordstilling i hoved- og bisætninger Ordstilling kan være en del af undervisningen i sideordnings- og underordningsbindeord for at træne korrekthed, men er ikke afgørende for kommunikation.

15 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger HENVISNINGER Sprogpædagogik Hvorfor er det så svært at lære dansk? Jens Skovholm (red.). Dansk Flygtningehjælp og Specialpædagogisk forlag Lærer alle dansk på samme måde? Karen Lund. Specialpædagogisk forlag Læring. Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag Studier i dansk som andetsprog. Anne Holmen m.fl. (red.). Akademisk forlag Andetsprogsdidaktik. Lars Holm m.fl. Dansklærerforeningen Fleksible læringsmiljøer i andetsprogsundervisningen. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Magt over sproget. Helle Pia Laursen. Akademisk forlag Skrivning Sproget skal mærkes. Gry Clasen. Specialpædagogisk forlag Skriv. Pernille Frederiksen og Stine Knudsen. Akademisk forlag Skriv igen. Pernille Frederiksen og Stine Knudsen. Akademisk forlag Skriv og lær faglig skrivning i erhvervsuddannelserne. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Undervisning i andetsprogslæsning- og skrivning. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Skriv på dansk. Kirsten Wandahl. Akademisk forlag 2000.

16 Introduktion Opbygning Målgrupper Anvendelse Kontrastivt Hvorfor grammatik? Fokus Henvisninger Sprogtypologi Dansk er et eksotisk sprog. Jakob Steensig. Ufe-nyt, tema: Dansk som andetsprog Om sprogtypologi. Artikel af Jakob Steensig i Tosprogede småbørns tale- og sprogvanskeligheder. Jette Løntoft. Specialpædagogisk forlag Indvandrere - indvandrersprog. Jørgen Gimbel (red.). Akademisk forlag Kontrastiv minigrammatik. Gunnar Tingbjørn. Fra Dansk som fremmedsprog. Gabrielsen og Gimbel Sprog i virkeligheden bidrag til en interaktionel lingvistik. Jakob Steensig. Aarhus Universitetsforlag Bliv inspireret på nettet

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis ISBN 13 9788761683861 Forfatter(e) Hanne Milling, Anne Weile Grundbog til dansk som andetsprog på avu - basis 195,00 DKK Inkl. moms Gennem

Læs mere

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder:

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig

Læs mere

UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET

UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET UDTALEVÆRKSTEDET Udtaleværkstedet i Dansk.nu rummer en mængde materialer, du kan bruge i din undervisning i dansk udtale. Dine kursister kan også bruge udtaleværkstedet

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Tysk

Undervisningsplan. Fag : Tysk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Tysk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

litteracitet hos nyankomne elever

litteracitet hos nyankomne elever Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af litteracitet TRIN 2 Afdækning af litteracitet hos

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag April 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder PD i læsning

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Business College EUX Spansk C Dorte

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Sikker Start i Dagtilbud

Sikker Start i Dagtilbud Sikker Start i Dagtilbud Med fokus på sproget side 1 af 28 Præsentation Vores fælles grundlag Sprog - hvad er det? הפש Sprogtilegnelse Tosprogethed Sprogstimulering Forældresamarbejdet side 2 af 28 VORES

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk

Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk Programmer og websites, der henvender sig til eller er oplagte i undervisningen af: Elever med andet modersmål end dansk Udvalgte programmer fra Mikro Værkstedet Læsehuset De yngste elever Her er både

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen.

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen. Indledning - hurtigt overblik Grammatik ét skridt ad gangen 3.-4. klassetrin er et differentieret grammatikmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med grammatik. Materialet indeholder øveark med

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar-maj 2015 HF VUC Vestegnen HF Fag og niveau

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 1 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 2 Mål for dagen: At se og diskutere konkrete bud på rammesætning af spilleregler

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik Indledning - hurtigt overblik Fælles Mål Mappens opbygning - kort oversigt Testarkene Test dig selv Dialogside - lærer-elev Ekstraark Forskellige læringsbehov Undervisningsdifferentiering Grammatik ét

Læs mere

Lærervejledning. Indledning - hurtigt overblik

Lærervejledning. Indledning - hurtigt overblik Indledning - hurtigt overblik Fælles Mål Mappens opbygning - kort oversigt Testarkene Test dig selv Dialogside - lærer-elev Ekstraark Forskellige læringsbehov Undervisningsdifferentiering Grammatik ét

Læs mere

Læsning med flere sprog

Læsning med flere sprog Læsning med flere sprog - erfaringer fra Tegn på sprog Temadag - styrk sproget Februar 2015 Tina Nickelsen - Søndervangskolen Viby J tinanickelsen@live.dk Min baggrund Lærer siden 1999 Uddannet læsevejleder

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: ENGELSK Klasse: 6. A Lærer: Connie Bohn

Fagårsplan 12/13 Fag: ENGELSK Klasse: 6. A Lærer: Connie Bohn Fagårsplan 12/13 Fag: ENGELSK Klasse: 6. A Lærer: Connie Bohn Fagområde/ emne Periode Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Let s discuss it Topic: Me and Mine August At tale så meget engelsk som muligt

Læs mere

AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1

AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1 AT UNDERVISE I MATEMATIK PÅ ET FREMMESPROG 1 Indledende bemærkninger Dette arbejdsdokument har til hensigt at simplificere refleksionerne over undervisning i matematik på et fremmesprog, især inden for

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

KI K PA SPROGET - ET REDSKAB TIL AT FØLGE OG VURDERE DEN DANSKSPROGLIGE UDVIKLING HOS ELEVER MED DANSK SOM ANDETSPROG

KI K PA SPROGET - ET REDSKAB TIL AT FØLGE OG VURDERE DEN DANSKSPROGLIGE UDVIKLING HOS ELEVER MED DANSK SOM ANDETSPROG C KI K PA SPROGET - ET REDSKAB TIL AT FØLGE OG VURDERE DEN DANSKSPROGLIGE UDVIKLING HOS ELEVER MED DANSK SOM ANDETSPROG 2 INDHOLD SIDE 3 SIDE 4 SIDE 4 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 7 SIDE

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Oversigt over sommerkurser

Oversigt over sommerkurser Sommerkurser 2017 Oversigt over sommerkurser Kursus Underviser Dato Kl Tilmeld 1. It for begyndere Trine Frederiksen 19/6-22/6 9:30-14:00 1/6 4 Side 2. Lyd og tryk på engelsk Søren Storm og Margretha Eyðfinnsdóttir

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere