Oversigt over rente- og afdragsfrie lån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over rente- og afdragsfrie lån"

Transkript

1

2

3 Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Brovst Kommune Brovst Idrætsforening I alt kr. Pandrup Kommune Kaas Forsamlingshus A/S Sønder Saltum Forsamlingshus A/S Sønder Saltum Forsamlingshus A/S Sønder Saltum Forsamlingshus A/S Sønder Saltum Forsamlingshus A/S Sønder Saltum Forsamlingshus Hune Forsamlingshus Hune Forsamlingshus Saltum og Omegns Husflidsforening Pandrup Borgerforening Pandrup Borgerforening Egnssamlingen Ingstrup Forsamlingshus Ingstrup Forsamlingshus Ingstrup Forsamlingshus Ingstrup Forsamlingshus Sandmose Modelflyveklub A/S Kaas Forsamlingshus I alt Fjerritslev Kommune Kollerup-Hjortdal Ungdomsforening KFUM-spejderne, Bonderup-gruppe KFUM-spejderne, Bonderup-gruppe Ørebro Boldklub Ørebro Boldklub ,33 KFUM- og KFUK-spejderne i Fjerritslev KFUM- og KFUK-spejderne i Fjerritslev ,57 Trekroner Idrætsforening Fjerritslev Idrætsforening Fjerritslev Idrætsforening Vester Han Herred Skytteforening Vester Han Herred Skytteforening Thorup-Klim Boldklub Thorup-Klim Boldklub Fjerritslev Tennisklub ,41 Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening ,43 I alt ,74 Aabybro Kommune Aabybro Idrætsforening ,38 Biersted Idrætsforening ,40 Birkelse Idrætsforening

4 Gjøl Sejlklub ,05 Vedsted Gymnastikforening ,63 FDF Aaby-Vedsted ,12 Idrætsfor. FREMAD Nørhalne ,84 Gjøl Gymnastik- og Boldklub Gjøl Tennisklub ,69 I alt ,11

5 Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Toftevej Aabybro 2 0. n o v e m b e r Ved brev af 18. maj 2008 rettede Otto P. Kjær henv endelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Jammerbugt Kommunes beslutning om at yde økonomisk tilskud til projektet Han Herred Hav både. Pågældende anførte i den forbindelse, at økonomiudv alget i kommunen på møde den 12. marts 2008 besluttede at yde et årligt tilskud på kr. i fem år, og at der efterfølgende ved brev er givet bindende tilsagn om tilskud til projektet. Det er endvidere anført, at tilskud over en femårig periode fordrer godkendelse fra statsforv altningen. Endelig er det Otto P. Kjærs opfattelse, at beslutningen burde v ære truffet af kommunalbestyrelsen og ikke af økonomiudv alget. Ved brev af 25. juni 2008 til Statsforvaltningen Nordjylland er Jammerbugt Kommune fremkommet med en udtalelse til sagen. Af svaret fremgår det bl.a., at Jammerbugt Kommune i forbindelse med godkendelse af Budget 2008 har afsat en udv iklingspulje. Af budgetbemærkningerne i det godkendte Budget 2008 fremgår følgende: Til udvikling af nye initiativer samt opfølgning og realisering af nogle af elementerne i kommunes planstrategi, Han Herred Hav både, tiltag i forbindelse med Jammerbugt Sundhedshus m.m. er der under økonomiudv alget afsat en udv iklingspulje på 2 mio. kr. pr. år. S T A T S F O R V A L T N I N G E N N O R D J Y L L A N D A A L B O R G H U S S L O T S L O T S P L A D S E N A A L B O R G J O U R N A L N R. : / 8 8 S A G S B E H A N D L E R : T I L N O R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R n o r d j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Å b n i n g s t i d e r : M a n d a g - o n s d a g T o r s d a g F r e d a g Det er på denne baggrund kommunens opfattelse, at kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til økonomiudv alget til at disponere udv iklingspuljen, og yderligere at det specifikke formål fremgår af budgetbemærkningerne. Det er bemærket, at det er en forudsætning for det kommunale tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der f oreligger dokumentation for den samlede finansi ering.

6 Ved brev af 18. marts 2008 meddelte Jammerbugt kommune følgende til den selvejende institution Han Herred Hav både: På baggrund af ansøgningen fra Han Herred Havbåde traf Økonomiudvalget den 12. marts 2008 beslutning om, at kommunen yder et årligt tilskud på kr. til projektet i en 5-årig periode. Det er en forudsætning for det kommunale tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed, og at der foreligger dokumentation for den samlede finansiering. Han Herred Havbåde bedes således fremsende en samlet finansieringsplan, når denne foreligger og der er opnået de tilstrækkelige støttetilsagn. Kommunen vil herefter udbetale det årlige tilskud. Når det bliver relevant skal vi således også anmode om kontooplysninger til overførsel af tilskuddet. Kommunen har herudov er som bilag fremsendt projektmaterialet til statsforvaltningen. Det fremgår heraf, at der er tale om støtte til et kystkulturcenter. Den 19. nov ember 2008 har kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen præciserende oplyst ov er for statsforv altningen, at den kommunale støtte v il blive øremærket til formidlingsmæssige formål. Det blev endv idere oplyst, at der for de kommende budgetår årligt er afsat et beløb på kr. til projektet. Henrik Hartmann Jensen oplyste endelig, at kommunen har opfattet brev et af 18. marts 2008 som et bindende tilsagn om støtte under de giv ne forudsætninger. I den anledning skal Statsforvaltningen Nordjylland meddele følgende: Det næv nte brev af 18. marts 2008 til Han Herred Hav både må under de angiv ne forudsætningers tilstedev ærelse opfattes som et bindende tilsagn til Han Herred Hav både om kommunal støtte i en femårig periode. Kommunen har også selv opfattet brev et som tilsagn om støtte i den femårige periode. I bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., udstedt i medfør af den kommunale styrelseslov s 59, er der fastsat følgende i 13, stk. 1: 13. En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Næv nte bestemmelse har den 19. nov ember 2008 telefonisk S I D E 2

7 v æret drøftet mellem Statsforvaltningen Nordjylland og kommunaløkonomisk kontor i Velfærdsministeriet, hv orfra det er oplyst, at bestemmelsen ikke indebærer, at tilsagn om regelmæssig økonomisk støtte i et bestemt antal år, eksempelv is fire år, automatisk udløser godkendelseskrav. I Kommunernes låntagning med kommentarer fra 2002, er det næv nt side 147, at tilsagn i op til tre år ikke udløser krav om godkendelse. Formålet med bestemmelsen i bekendtgørelsens 13, stk. 1, er bl.a. at sikre, at en siddende kommunalbestyrelse ikke forpligter kommende kommunalbestyrelser økonomisk i en længere årrække med v æsentlige økonomiske dispositioner. Tilsagnet om økonomisk støtte til Han Herred Hav både, kræv er samtykke af tilsynsmyndigheden i henhold til næv nte bestemmelse. Statsforv altningen har opfattet Jammerbugt Kommunes brev af 25. juni 2008 til statsforvaltningen som en anmodning om samtykke. Statsforv altningen Nordjylland meddeler herefter samtykke til, at Jammerbugt Kommune i en femårige periode årligt yder kr. i støtte til den selv ejende institution Han Herred Hav både, jf. herv ed kommunens tilsagnsbrev af 18. marts Det bemærkes, at kommunen skal sikre sig, at den kommunale støtte anv endes i ov erensstemmelse med sit formål, eksempelv is via efterfølgende regnskabsmateriale. For så v idt angår den rejste delegationsproblematik bemærkes, at der i kommunerne gælder en v idtgående adgang til delegation af beslutningskompetence, herunder også v edrørende økonomiske dispositioner, hv orv ed bemærkes, at delegation også er en praktisk nødv endighed. Den kommunale styrelseslov givning indeholder imidlertid visse delegationsforbud. Således fremgår der følgende af den kommunale styrelseslov s Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre velfærdsministeriet fastsætter andet, træffes af kommunal bestyrelsen. I medfør lånebekendtgørelsen, jf. ov enfor er der bl.a. fastsat følgende: 15. Beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, herunder beslutning om pådragelse af solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende, træffes af S I D E 3

8 kommunalbestyrelsen i et møde. Stk. 2. Økonomiudvalget eller et stående udvalg kan dog bemyndiges til at træffe de beslutninger, som er nævnt i stk. 1, inden for den beløbsramme og øvrige vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter. I kommuner med magistratsstyre kan komm unalbestyrelsen give bem yndigelse til det magistratsmedlem, under hvis forvaltningsområde sagen om påtagelse af garantiforpligtelsen hører. Det fremgår af kommunalbestyrelsens brev af 25. juni 2008, at kommunalbestyrelsen i det godkendte budget for 2008 under økonomiudv algets område pr. år har afsat en udv iklingspulje på 2 mio. kr. til bl.a. realisering af Herred Hav både. Kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen har endv idere telefonisk ov er for statsforv altningen bekræftet, at kommunalbestyrelsen for de kommende budgetår årligt har afsat et beløb på kr. til projekt Han Herred Hav både. Under disse omstændigheder findes kommunalbestyrelsen i fornødent omfang at hav e forholdt sig til og accepteret, at der i en femårig periode disponeres med kr. til Han Herred Hav både, således at økonomiudv alget har v æret bemyndiget til at disponere, jf. herv ed brev et af 18. marts 2008 til Han Herred Hav både. Kopi af dette brev er sendt til Otto P. Kjær. Med v enlig hilsen Klaus Josefsen S I D E 4

9 Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Udviklingsafdelingen Efterår 2008

10 - fyldt med ferie Det vil Jammerbugt Kommune gøre for turismen Med en million overnatninger på hoteller og campingpladser om året og med næsten feriehuse i Jammerbugt Kommune, er vor kommune en af Danmarks betydeligste turistkommuner Den position vil vi gerne beholde Med den volumen har turismeerhvervet stor betydning for vores kommune for beskæftigelsen og for erhvervsdrivende. Det er derfor utrolig vigtigt at vi i den kommunale planlægning sikrer at turismeerhvervet har de nødvendige rammer og betingelser for at kunne udvikle sig, og herved sikre en kvalitet, der matcher efterspørgslen i markedet. For at Jammerbugt kommune er på højde med fremtidens turist, er det vigtigt at sikre en høj kvalitet i vores tilbud, kvalitet både når det gælder oplevelse, ophold og formidling. Jammerbugt Kommune ønsker med politikken Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet at sætte fokus på, hvad Jammerbugt Kommune helt konkret vil gøre for at bakke op om turismeerhvervet. Vi ved godt, at kommunes indsats ikke gør det alene. Erhvervet og andre aktører gør også en stor indsats, men vi ønsker med papiret her at prioritere kommunens indsats på området. Papiret rummer en række handlinger. De beskrevne handlinger udgør ikke en udtømmende liste. Der kan, og vil løbende komme flere handlinger til, men til gengæld vil kommunen gennemføre de beskrevne handlinger. I 2009 vil Jammerbugt Kommune følge op på indsatsen omkring udvikling af turisme i Jammerbugt Kommune med en politik for Oplevelsesøkonomi. 2

11 - fyldt med ferie Indhold Vision for turisme i Jammerbugt Kommune...4 Samarbejde med turistorganisationer...5 Sæsonforlængelse Helårsturisme...6 Fyrtårne...8 Aktiviteter og attraktioner...10 Overnatningsmuligheder...13 Feriehuse 15 Hoteller / Feriecentre 16 Campingpladser 17 Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) 18 Havne 19 Vandrerhjem 19 Events, kunst og kulturtilbud...20 Natur og friluftsliv...22 Autenticitet og kulturarv...24 Markedsføring...25 Turistservice og turistinformation...27 Bilag

12 - fyldt med ferie Vision for turisme i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune er i dag en af Danmarks største turistkommuner målt på antallet af overnatninger. Turismen giver dermed et ikke ubetydeligt bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Den flotte position hænger meget tæt sammen, med den unikke natur vi har, og med at der er tilstrækkeligt med overnatningsmuligheder og oplevelser at byde på i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes vision er at fastholde og udbygge vores position, så vi i fremtiden bliver den kystturismekommune, med det største antal overnatninger. Positionen skal udnyttes til at give det størst mulige bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse. Visionen er endvidere at kvalitet bliver et gennemgående tema i indsatsen, både medhensyn til den kommunale planlægning og i erhvervet. For at kunne realisere denne vision kræves det, at både erhverv, organisationer og kommunen gør en indsats. Det kræver med andre ord handlinger fra en række forskellige aktører. De væsentligste instrumenter til realisering af visionen er: At sikre at vi har de rigtige overnatningsfaciliteter. At arbejde med sæsonforlængelse Helårsturisme. At produktudvikle aktiviteterne. I det følgende har vi valgt at sætte fokus på de handlinger Jammerbugt Kommune vil tage ansvaret for. De beskrevne handlinger skal ikke ses som en udtømmende oversigt. Jammerbugt Kommune ønsker løbende at have en tæt dialog med erhvervet, organisationer og turistforum om den kommunale indsats på turistområdet, og vil være åbne for input og nye ideer herfra. 4

13 - fyldt med ferie Samarbejde med turistorganisationer Turismeudvikling i Jammerbugt Kommune er en del af et hus med flere etager. Lokalt har vi Jammerbugt Turistbureau med et tilknyttet kommunalt Turistforum, hvori medlemmer af erhvervet og turistforeninger er repræsenteret. I etagen ovenover er vi en del af Aalborgsamarbejdet BestofDenmark. På kort tid er det lykkes at skabe en organisation, som klart markerer sig som en professional og stærk medspiller i de initiativer, der tages for at markedsføre og udvikle ikke alene vores eget område, men også hele Nordjylland som turist- og oplevelsesmål. Turist netværk VisitDenmark VisitNordjylland BestofDenmark Jammerbugt Kommune Regionalt er Jammerbugt Kommune en del af det nordjyske turistudviklingsselskab VisitNordjylland. VisitNordjyland udvikler og markedsfører nyskabende, internationale helårsturismeprodukter og turismeservice i nordjysk oplevelsesøkonomi. Landsdækkende er Jammerbugt Kommune en del af VisitDenmark. Jammerbugt Kommune deltager i arbejde med Helårsturisme som læringsdestination i VisitDenmark regi. I arbejdet med sæsonforlængelse har Jammerbugt Kommune udarbejdet 20 konkrete handlingsforslag, der vil bidrage til at udvide sæsonen. Jammerbugt Kommune vil via fleksibilitet arbejde på alle niveauer, og sikre fortsatte gode rammebetingelser for erhvervet når det gælder: Kompetenceudvikling, Produktudvikling og Markedsføring. Det er Jammerbugt Kommunes holdning at udvikling indenfor turisme bedst sikres gennem samarbejde med andre destinationer, regionale- og nationale turismenetværk. I tråd hermed er det Jammerbugt Kommune holdning, at organisering bør forenkles til gavn for både turister og erhverv. 5

14 - fyldt med ferie Sæsonforlængelse Helårsturisme Jammerbugt Kommune er aktivt gået ind i projekter omkring Helårsturisme i samarbejde/netværk med VisitDenmark og Bestof- Denmark. For at forstå, hvilke turismeprodukter der vil efterspørges i fremtiden, må man først forstå, hvordan menneskers hverdagsliv forandrer sig, fordi værdierne og behovene i hverdagslivet er det, der til enhver tid vil være afgørende for menneskers forbrug, også af produkter, der har med fritid og ferier at gøre. VisitDenmark har i forbindelse med arbejdet med Helårsturisme gennemført en analyse med henblik på, at identificere hvordan folks hverdagsliv og orientering forandrer sig, og hvordan nye forbrugsmønstre skabes. Overordnet ser det ud til, på europæisk plan, at der en tendens til, at der er et skifte fra ydre til indre værdier. Man kan sige at den øgede velstand betyder at desto mere tilgængelig materielle goder er blevet, jo mindre interessant er det blevet at have dem - Derfor efterspørges: Øget behov for mening Det spirituelle Substans At tilhøre et fællesskab Autenticitet Langsomhed Underdrevet kvalitet Dybde Ansvarlig medborger På baggrund heraf kan man opsummere den europæiske forbrugers behov efter nedenstående model: At forbedre sig selv - Gør mig sundere(fysisk og mentalt) - giv mig ro, afslapning, langsomhed - giv mig fokus, refleksion og substans - giv mig renhed, enkelthed og autenticitet - gør mig klogere, dygtigere, og giv tid til at pleje mine interesser - pir mine sanser og giv mig ægte oplevelser. At genfinde samværet: Giv mig samvær - giv mig tid og ro til at pleje de nære og kære Giv mig fælles kræfter - giv mig mulighed for at dele viden, erfaringer og ideer med andre med samme interesser Gør mig ansvarlig - gør det nemt for mig at vise ansvarlighed gennem mit forbrug Tryghed En oase i en usikker verden. Basisforventninger Bekvemmelighed Nemt, bekvemt uden irriterende spild af tid. Kvalitet Forkælelse af alle Sanser. 6

15 - fyldt med ferie Analysen gennemført af VisitDenmark viser at turisten pt. er under store forandringer. Der tegner sig konturerne af en ny turisme, der har afsæt i den tiltagende globalisering. Som en naturlig konsekvens af globaliseringen vil den øgede interaktion mellem mennesker skabe nye krav til udbuddet af turismeprodukter. Turisten som den individuelle forbruger vil i sin søgen efter mening og identitet efterspørge kvalitetstilbud indenfor eksempelvis læring, indsigt, fordybelse, uddannelse, motion, sundhed osv. Derfor er det afgørende at vi i Jammerbugt Kommune arbejder målrettet i produktudviklingen med at imødekomme fremtidens turists behov og krav til en individuel og unik oplevelse. Med udgangspunkt i analysen foretaget af VisitDenmark vurderer Jammerbugt Kommune, at der er gode muligheder for, at udvide turismesæsonen i Jammerbugt Kommune, og herved skabe øget indtjening og beskæftigelse for erhvervet. Det er Jammerbugt Kommunes holdning at sæsonudvidelsen kan skabes med udgangspunkt i det eksisterende udbud af overnatningstilbud og attraktioner. Målsætningen er at forlænge sæsonen gennem udvikling af nye turismeprodukter. Udviklingsarbejdet skal foregå i netværk mellem erhvervet, Jammerbugt Kommune, Styregruppen for helårsturisme og andre samarbejdspartnere. Handlinger Jammerbugt Kommune deltager i VisitDenmarks netværk for læringsdestinationer. Jammerbugt Kommune deltager i VisitDenmark/BoDs arbejde med Helårsturisme. Jammerbugt Kommune har nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra erhvervet, politikere og embedsmænd. Styregruppen har på baggrund af input fra erhvervet udarbejdet 20 konkrete handlingsforslag, der vil gøre Jammerbugt Kommune mere interessant udenfor den traditionelle højsæson. Fortsat udvikling og implementering af de 20 handlingsforslag, se de tyve forslag under bilag. 7

16 - fyldt med ferie Fyrtårne Attraktioner har fra begyndelsen været et centralt begreb i forbindelse med turisme. Attraktioner forstået som natur, menneskeskabte værker, eller begivenheder, som har appel til folk uden for lokalområdet, der er så kraftig, at de kan få folk til at rejse/bevæge sig for at opleve attraktionerne ved selvsyn. Man kan opdele attraktioner efter et klassifikationssystem, der bygger på et trestjernesystem: En stjerne betyder, at en attraktion er værd at besøge, når man er i området. To stjerner tildeles attraktioner, der er en omvej værd. Tre stjerner tildeles turistattraktioner, der giver anledning til at folk alene rejser med det primære formål at besøge disse attraktioner. Attraktioner med tre stjerne er at betragte som et fyrtårn. Jammerbugt Kommune ønsker at fremme alle tre kategorier af attraktioner. Fyrtårne er nødvendige for at blive set og genkendt af turisterne. Fyrtårnene er ofte dem der er anledningen til at turisterne vælger netop dette sted for deres ferie. Fyrtårnene er også vigtige i forhold til at skabe en oplevelsesrig region for både turister og beboere. Der er i Jammerbugt Kommune i dag to fyrtårne. Det ene er naturen med strandene, klitterne og Vesterhavet, som er den direkte anledning til at rigtig mange af turisterne kommer. Den anden er Fårup Sommerland som er den største af turistattraktionerne her i kommunen. Meget peger på at fremtidens turister i højere grad vil vælge ferier efter fyrtårne, og at turisterne ønsker at bo i et ressort. Med ressort menes, at der findes det rette miks af indkvartering, oplevelser, underholdning, sportslig udfoldelse, shopping m.v. i et snævert afgrænset geografiskområde. Et Ressort er designet til, at imødekomme alle ønsker som en turist måtte have. 8

17 - fyldt med ferie Jammerbugt Kommune er positiv overfor etablering af 2 Ressorts i kommunen. Derfor forslås det, at der gives de planmæssige muligheder for etablering af ressorts ved Klim Strand og ved Fårup. Når Klim Strand udpeges som mulig ressort er det fordi, kommunen vurderer, at der her på sigt kan være et stort potentiale i forhold til kystrelaterede aktiviteter og overnatninger i et autentiskområde i umiddelbar nærhed af National Parken i Thy. De to områder indeholder oplevelsesmæssigt og landskabsmæssigt hvad der kræves af et ressort. Målsætningen er at bevare og udvikle de fyrtårne vi allerede har, samt at skabe forudsætninger for yderligere fyrtårne. Handlinger Jammerbugt Kommunen vil sikre, at strandene også i fremtiden er et fyrtårn ved at holde dem rene, og sikre at der er de nødvendige faciliteter. Jammerbugt Kommune vil sikre, at kvaliteten af strandene har et niveau, så de til enhver tid kan bære Det Blå Flag. Jammerbugt Kommune vil arbejde med at skabe de planmæssige forudsætninger for, at etablere et turistmæssigt fyrtårn i form af et ressort omkring Fårup. Jammerbugt Kommune vil arbejde med at skabe de planmæssige forudsætninger for, at etablere et turistmæssigt fyrtårn i form af et ressort ved Klim Strand. Formålet er bl.a. at styrke ressort-tankegangen og få flere turistfyrtårne til Jammerbugt Kommunen. Et ressort i denne del af kommunen skal bygges op omkring overnatninger, aktiviteter og faciliteter i forbindelse med bl.a. Nationalpark i Thy. Innovativ idé udviklingsmiljø. Det er vigtigt at der løbende foregår en udvikling af store fyrtårnsaktiviteter af national/international format. Til dette arbejde nedsættes en udviklingsgruppe. 9

18 - fyldt med ferie Aktiviteter og attraktioner Hvad er det turisterne bruger/efterspørger når de besøger Nordjylland. VisitDenmark har udgivet rapporten Danskeres ferier i Danmark i og udenfor højsæsonen i rapporten beskrives turismeadfærd baseret på en kvalitativundersøgelse. 1 Undersøgelsen viser at turismen i Nordjylland er kendetegnet ved: - Et stort antal hotelgæster om sommeren samt personer i lejet feriehus. - Mange rejsende med partner. - Stor andel såkaldt kommercielt rejsende. - Mange gæster fra Østjylland. Mindre andel københavnere og sjællændere end øvrige destinationer. - Høj loyalitet set i forhold til de mange betalende gæster. - Gåture og vandring er de mest populære aktivitet hele året, efterfulgt af strandture og besøg hos seværdigheder. Turister i Nordjylland lægger vægt på kultur, events og god mad. Figur 1 Danskeres ferier i Danmark i og udenfor højsæsonen N= 227 for højsæson N=119 for lavsæson Aktiviteter i Nordjylland Gå ture eller vandre Været på Stranden Besøgt museer, seværdigheder Spist god mad/gået på restaurant Besøgt byer 8 17 Shopping/Indkøb Fejrede en begivenhed 9 11 Cykle 3 9 Forlystelsesparker og zoos 2 7 Badelande 6 7 Festival, koncert, events 5 11 Gået i byen (aften) 4 4 Spille golf 4 3 Sejle 3 3 Fiske 1 2 Højsæson Lavsæson Spa og w ellness Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews foretaget i perioden september 2007, med grundlag i et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 15 år og derover. Undersøgelsen beskriver, hvilke destinationer i Danmark, danskerne foretrækker, hvem de rejser med, bookingadfærd, motiver, aktiviteter mv. Undersøgelsesperioden er 2007 samt vinteren 2006/07. 10

19 - fyldt med ferie Figuren viser, hvad turister,der besøgte Nordjylland, foretog sig på deres ferie. Interessant for os er, at mange vælger destination efter mulighed for oplevelser i naturen. Med afsæt i undersøgelsen kan man konkludere, at de tilbud Jammerbugten rummer i høj grad matcher turisten efterspørgsel og at det eksisterende udbud af attraktioner er et godt og solidt udgangspunkt. Målsætningen er, at erhvervslivet og offentlige myndigheder hele tiden udvikler nye aktiviteter/produkter og i øvrigt er på forkant med den udvikling turisterne efterspørger. Handlinger Med de gode faciliteter, der er på Gjøl havn, vil det være naturligt, at havnen danner rammen om en lang række aktive ferietilbud med fokus på vandaktiviteter. Kommunen vil medvirke til at få afdækket udviklingsmulighederne. Der skal søges midler til at gennemføre en undersøgelse medhenblik på, at afklare Blokhus eller området ved Slettestrands potentiale som kurby, herunder skal det belyses, hvad der kræves for at få status som kurby. Hvis eksempelvis Blokhus får status af kurby vil det især få betydning overfor det tyske marked. Fra erhvervskunder til feriegæster. Det er kendt at når man som turist har en god oplevelse på en destination vender man ofte tilbage igen og igen. Med dette projekt skal der sammensættes tilbud, der skal teste om man kan få erhvervskunder til at vende tilbage med familien som turister. Stilledage i Jammerbugten. I april 2008 blev pilotprojektet Stilledage i Jammerbugte gennemført. Formålet med projektet er at udvikle og tilbyde turister ophold i Jammerbugten hvor naturen og stilhed spiller en central rolle. Træningsophold. I samarbejde med aktører indenfor sport og fritid, skal der udvikles et koncept for træningsophold i Jammerbugt Kommune, der markedsføres overfor idrætsklubber, foreninger og skoler. Tematiseret feriepakker. Der tages initiativ til at der udarbejdes/sammensættes tematiserede feriepakker som turister kan benytte i forbindelse med deres ophold i Jammerbugt Kommune. Initiativet foregår sideløbende med en lignende aktivitet i BestofDenmark regi. 11

20 - fyldt med ferie Turisterne mødes med de lokale. Der etableres fortællerstuer, som er et sted, hvor turister og lokale mødes for gensidigt at udveksle historier. Der vil i sæsonen 2009 blive afholdt prøve på fortællerstuer i forbindelse med Levendegørelse af Bratskov Jammerbugt Kommune vil bakke op omkring grejbanken og de muligheder, der findes heri. Det drejer sig om bl.a. at udnytte de muligheder der findes i at koble natur og friluftsaktiviteter med naturvejledning og sundhed. Endvidere vil der kunne ske en udvidelse af turistsæsonen og en styrkelse af begrebet aktivferie og naturturisme. Målgrupperne er brede og rummer såvel den individuelle turist som samarbejde med hoteller, campingpladser og VisitNordjylland. Jammerbugt Kommune vil opstarte et udviklingsprojekt, hvor der fokuseres på hesteinteresser i et ferieperspektiv. Læringsferier. En ny trend indenfor turisme er at der er opstået efterspørgsel efter læringsferier. På læringsferier kan turisten dyrke interesser på et højt fagligt niveau. Der kan evt. etableres tilbud som forfatterskoler, kunstskoler osv. 12

21 - fyldt med ferie Overnatningsmuligheder I 2007 var der godt 46 millioner overnatninger i Danmark der kan relateres til turisme. Feriehuse udgør med 36 % (16 millioner) af overnatningerne den hyppigst anvendte ferieform i Danmark. I 2007 var der registrerede overnatninger i feriehuse i Nordjylland. I Jammerbugt Kommune var der i 2007 næsten 1 million overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrehjem/lystbådehavne. Desværre er det pga. opgørelsesmetoden ikke registreret hvor mange overnatninger, der har været i feriehuse i Jammerbugt Kommune i 2007 eller over tid. Figur 2, 3 & 4: Antal- overnatningssteder og overnatninger i Jammerbugt Kommune i Sammenholdt med døgnforbrug. Antal overnatningsenheder 2007 Vandrerhjem og havne Campingpladser Feriecentre Hoteller Antal enheder Med afsæt i at de ovennævnte 36 % er et gennemsnitstal for hele Danmark, bør det ikke være forkert at antage at overnatninger i feriehuse for Jammerbugt Kommune, som kystdestination, nok nærmere udgør omkring 50 % af det samlede antal turist relaterede overnatningerne i Jammerbugt Kommune i Med denne antagelse var der i 2007 omkring 2 millioner turistrelaterede overnatninger i Jammerbugt Kommune. Feriehuse giver den største indtjening i Jammerbugt Kommune. Interessant er det at bemærke potentialet indenfor hotel og feriecentre. Antal overnatninger i 2007 Vandrerhjem og havne Campingpladser Feriecentre Hoteller Døgnforburg - kystferie Vandrehjem Lystbådehavn Hotel Feriehus Feriecenter Camping Bde & Breakfast overnatninger Kroner Kilde: Danmarks Statistik

22 - fyldt med ferie I figur 5 ses det at antallet af overnatninger samlet har haft en positiv udvikling de senere år og at den positive udvikling især kan tilskrives vækst i antallet af overnatninger på campingpladser. Figur 5: Udviklingen i antallet af overnatninger i indeks i perioden Udvikling i antallet af overnatninger fordelt på overnatningsformer i Jammerbugt Kommune 1998 = Hoteller Feriecentre Campingpladser Vandrerhjem og havne Antal overnatninger i alt I figur 6 ses at Jammerbugt Kommune har haft en positiv udvikling mht. antallet af overnatninger i perioden sammenlignet med Region Nordjylland og hel Danmark. Figur 6: Udviklingen i antallet af overnatninger sammenlignet med udviklingen i Region Nordjylland og hele Danmark Udvikling i overnatninger kompartiv Jammerbugt Kommune vs region og DK 1998 = Danmark Region Nordjylland Jammerbugt Kommune Alt i alt kan man konkludere at der indenfor turismeerhvervet i Jammerbugt Kommune er en god og positiv udvikling. Det er vigtig 14

23 - fyldt med ferie at både erhvervet og Jammerbugt Kommune løbende tilpasser tilbuddet så det matcher efterspørgslen. Men helt overordnet kan det konstateres at der i Jammerbugt Kommune findes et solidt og bæredygtig erhverv, der matcher efterspørgslen. Men også et udgangspunkt der gennem innovation og en fælles indsats udgør en god basis medhensyn til at sikre en fremtidig bæredygtig udvikling for turismeerhvervet i Jammerbugt Kommune. Overordnet set er visionen at blive den kystturismekommune, som her flest overnatninger. For at nå den vision er det et mål, at vi er på forkant med udviklingen, og at vi hele tiden har de rigtige og nødvendige overnatningsfaciliteter, og at de løbende tilpasses markedets efterspørgsel. Feriehuse I Jammerbugt Kommune er opført cirka feriehuse, overnatningen i feriehuse generer tilsammen den største turistmæssige omsætning i Jammerbugt Kommune. Hertil kommer en omsætning på mindst 700 mio. kr. om året i byggebranchen. Der er i dag ledige grunde i de fleste områder. I takt med efterspørgslen bør der udstykkes nye områder til feriehuse. Handlinger Kommunen vil sikre, at der også fremover er et udbud af ledige grunde til feriehuse, som så vidt mulig matcher efterspørgslen. Kommunen vil sikre, at de planmæssige forudsætninger er til stede for at feriehuse kan tilpasses markedets efterspørgsel. Kommunen vil gennem planlægning sikre, at nye feriehuse har en høj kvalitet, og at de indplaceres fornuftigt og nænsomt i landskabet. Kommunen vil gennem administration sikre kvaliteten af allerede eksisterende feriehusområder. 15

24 - fyldt med ferie Hoteller / Feriecentre I Jammerbugt Kommune er der 10 hoteller og 5 feriecentre. Som udgangspunkt bør det tilstræbes at antallet af hotelsenge i Jammerbugt Kommune bevares eller i bedste fald øges på sigt. Jammerbugt Kommune mener, at der er grundlag for at sikre muligheden for hotelovernatning i flere af de eksisterende hoteller og feriecentre, men ønsker samtidig at styrke denne overnatningsform ved at skabe de planmæssige forudsætninger for etablering af nye hoteller. I Regionplanen har der de seneste 10 år været udlagt et fremtidig regionalt hotelområde med mulighed for en hotelkapacitet på sengepladser øst for Hune by. Jammerbugt Kommune har nu overtaget planlægningen for denne reservation og har vurderet, at området har en sådan placering, at det ikke er attraktivt til opførsel af et nyt hotel. Som tidligere beskrevet vil Jammerbugt Kommune arbejde med at skabe de planmæssige forudsætninger for, at etablere et turistmæssigt fyrtårn som nabo til eller i tilknytning til Fårup Sommerland og ligeledes skabe forudsætninger for, at etablere et turistmæssigt fyrtårn som nabo til eller i tilknytning til Klim Strand Camping. Som en understøttelse af denne målsætning ønsker Jammerbugt Kommune at foretage en omfordeling af Hotelkapacitet. Hotelområdet ved Hune by reduceres til en planlægningsramme på 500 sengepladser og den frigjorte hotelkapacitet flyttes til de to udpegede ressortområder. I den fremtidige planlægning skal de to ressort således sikres at der i hver ressort kan bygges et hotel med en kapacitet på 500 sengepladser. Handlinger Jammerbugt Kommune vil arbejde på at skabe de planmæssige forudsætninger for etablering af hoteller og/eller feriecentre i forbindelse med de to beskrevne ressortområder ved hhv. Fårup Sommerland og Klim Strand 16

25 - fyldt med ferie Jammerbugt Kommune vil reducere den nuværende hotelreservation i Hune på sengepladser til kun at omfatte 500 sengepladser. Jammerbugt Kommune bakker op om turismevirksomheder, der ønsker at styrke deres virksomhed gennem certificering, eksempelvis EU-blomsten, Stjerneklassifikation og den Grønne nøgle. De forskellige certificeringssystemer fungerer som kvalitetsstandarder overfor forbrugerne. Campingpladser I Jammerbugt Kommune er der 16 campingpladser. Camping er en ferieform i vækst. Især stiger antallet af børnefamilier der vælger camping som ferieform. Campister stiller i dag store krav til campingpladsen og de oplevelser, man kan få på campingpladsen. Derfor er det nødvendigt i den kommunale planlægning, at give mulighed for at campingpladser kan udvikle sig. De campingpladser, der er lokaliseret i Jammerbugt Kommune, er af varieret størrelse. Nogle af dem er ret små og kan have behov for at kunne udvide, hvis de i fremtiden skal kunne være økonomisk bæredygtige. Dansk campingunion anbefaler, at campingpladserne skal have 500 enheder, for at sikre, at de er bæredygtige fremover. Jammerbugt Kommune finder at campingpladserne skal kunne opføre campinghytter på optil 35 m² jf. ønsker fremsat af erhvervet. Campingreglementet, giver kun mulighed for at opføre campinghytter på op til 25 m². Jammerbugt Kommune støtter også, at der gives mulighed for at der kan opføres en større andel af hytter på kommunens campingpladser i forhold til antallet af enheder. Målsætningen for campingpladserne er at: De er økonomisk og miljømæssige bæredygtige. De bliver i stand til at udvidesæsonen. De samlet set vil opleve en vækst målt i antal af overnatninger. De øger antallet af overnatninger. 17

26 - fyldt med ferie Handlinger Jammerbugt Kommune vil, der hvor det er muligt, skabe de planmæssige forudsætninger for at campingpladserne kan udvide til en størrelse på op til 500 campingenheder. Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige, og skabe mulighed for at arealet kan anvendes til andet formål. Opbakning til større campinghytter. Campingpladser i Jammerbugt Kommune har udtrykt, at der er en efterspørgsel på større campinghytter end campingloven tillader i dag. Jammerbugt Kommune vil aktivt arbejde for at medvirke i påvirkningen af lovgivningen på området, så det sikres, at campingpladserne får mulighed for etablere de flere ogstørre campinghytter der efterspørges. Jammerbugt Kommune er af den opfattelse, at det både kan medvirke til en sæsonforlængelse for campingpladserne og til at gøre campingpladserne mere økonomisk bæredygtige. Bondegårdsferie (Bed & Breakfast) Bondegårdsferie og lign. tilbud som bed & breakfast udgør en lille del af volumen mht. andelen af overnatninger i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune finder at bondegårdsferie og bed & breakfast er gode og anderledes supplementer til de mere traditionelle overnatningsformer, ligesom dette vil kunne kombineres med andre aktiviteter i tilknytning til landbruget f.eks. gårdbutikker, det autentiske landbrug, lærings- og aktiv ferie m.v. Handling Jammerbugt Kommune tager initiativ til at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra land- 18

27 - fyldt med ferie bruget og Jammerbugt Kommune. Arbejdsgruppen skal arbejde med Ferie på landet. Havne Jammerbugt Kommune har 3 lystbåde havne, med i alt 430 pladser. Kapacitet i de tre havne matcher pt. behovet. Jammerbugt Kommune er positive overfor en moderat udvidelse af kapaciteten. Her er det nødvendig at være opmærksom på at Attrup havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Handlinger Jammerbugt Kommune vil gennem Netværk Limfjorden arbejde med at fremme synligheden af havnene. Jammerbugt Kommune bakker op om at udvikle/udnytte havnenes uudnyttede potentiale. Vandrerhjem I Jammerbugt Kommune findes der to vandrerhjem, som bidrager til varietet udbud af overnatningsformer. 19

28 - fyldt med ferie Events, kunst og kulturtilbud I Jammerbugt Kommune findes året igennem en langrække begivenheder af meget forskellige karakter, eksempelvis koncerter, foredrag, byfester, festivaler osv. En langrække af disse tilbud vil naturligt også henvende sig mod turister. Målsætningen er, at der udvikles events samt kunst- og kulturtilbud, og at det økonomiske potentiale, der ligger heri realiseres i forhold til turisme. Handlinger Jammerbugt Kommune vil i samarbejde med foreninger og nabokommuner arbejde for, at der skabes en række markeder også udenfor sæsonen, som kan tiltrække turister. Jammerbugt Kommune vil sammen med foreninger, kunstnere og kunsthåndværkere arbejde på at videreudvikle eksisterende events og at skabe nye events, med henblik på at tiltrække turister, at skabe øget omsætning og at øge beskæftigelsen. Et eksempel på dette kunne være Uldfestivalen i Saltum, som allerede har udviklet sig til en årlig tilbagevendende begivenhed, med flere og flere besøgende hvert år. Dette potentiale bør udnyttes ved at konceptet omkring festivalen udvikles, med flere små virksomheder og anden udvikling til følge. Jammerbugt Kommune vil arbejde på at etablere netværk mellem kunstnere og kunsthåndværkere med henblik på at med henblik på at styrke deres omsætning og beskæftigelsesgrad overfor turisterne. Jammerbugt Kommune vil i fremtiden have mere fokus på det potentiale der er i en synergi mellem turisme og kultur, som begge er vigtige faktorer i den lokale oplevelsesøkonomi. Kunsthåndværkerhus. Synergieffekten af projektet Han Herred Havbåde forventes at blive stor, og skal udnyttes til at sætte fokus på de kvaliteter området omkring Slettestrand rummer. Bl.a. bør det undersøge om der er basis for etablering af et kunsthåndværkerhus, som både kan producere til turistsalg, 20

29 - fyldt med ferie sideløbende med produktion til f.eks. detailhandelen samt evt. eksport. Kunst ved Tranum Strand. Tranum Strandgård er blevet indrettet til at kunne rumme en langrække forskelligartede kulturelle aktiviteter. Foreningen Tranum Strandgårds venner vil løbende arrangere kunstudstillinger, koncerter osv. Tranum strandgård indgår i planerne omkring projektet Læringsferier. Oplevelsesture. Der oprettes kunstbesøgsruter til gallerier, kunsthåndværkssteder osv. I foråret 2008 blev der etableret et netværk for kunstnere og kunsthåndværkere. Formålet med netværket er bl.a. at arbejde for ensartede åbningstider for gallerier og kunsthåndværksteder. Jammerbugt Kommune vil søge at inddrage den teknologiske udvikling i af arrangementer/aktiviteter. Eksempelvis Geocaching som en del af tilbudene omkring naturformidling. 21

30 - fyldt med ferie Natur og friluftsliv I Jammerbugt Kommune har turisten mange muligheder for oplevelser i naturen, eksempelvis ved havet, strandene, fjorden. Vildmosen osv. Men turister har også gode muligheder for at dyrke aktivferie i Jammerbugt Kommune, eksempelvis på en af de fire golfbaner, der findes i Jammerbugt Kommune. Der er en stor og voksende efterspørgsel efter rekreation og friluftsliv både til vands og til lands. Med Jammerbugt Kommunes store kystline langs både havet og Limfjorden, de mange skove, de mange bakkelandskaber og hele klitkysten er der utrolig mange muligheder for at etablere aktiviteter. Jammerbugt Kommune har i sin planstrategi sat fokus på de nærrekreative område for bl.a. at fremme sundheden for befolkningen. Målsætningen er, at der etableres flere natur- og friluftsoplevelser med respekt for naturen. Handlinger Jammerbugt Kommune har i forbindelse med de mange møder omkring helhedsplanen fået mange input gående på at udbygge stinettet i kommunen. Det drejer sig både om gang-, cykelog ridestier. Kommunen vil tage initiativ til, at der laves en langsigtet overordnet stiplan for hele kommunen, og at der afsættes ressourcer til, at der arbejdes med den. Der er i Jammerbugt Kommune rigtig mange naturområder heraf også en del af høj international standard. Det drejer sig f.eks. om Vejlerne, Ulvedybet, klitkysten og Fosdalen. Kommunen vil arbejdes med at forbedre kendskabet og adgangsforholdene til naturområderne. Jammerbugt Kommune vil arbejde for, at forbedre kendskabet til stier og naturområder beliggende i kommunen Jammerbugt Kommune vil i samarbejde med andre aktører som Statsskovene og Friluftsrådet arbejde på at udvikle de re- 22

31 - fyldt med ferie kreative muligheder og faciliteter i kommunens naturområder. Samarbejdet kan evt. foregå i partnerskaber. Jammerbugt Kommune vil i samarbejde med andre aktører arbejde på at udvikle de rekreative muligheder og faciliteter i kommunens strandområder og langs de større åer med henblik på at fremme vandaktiviteter. Jammerbugt Kommune vil etablere ridesti mellem Lille Norge og Blokhus Plantage. Jammerbugt Kommune vil etablere ridesti mellem Kollerup Plantage og Svinkløv Plantage. Jammerbugt Kommune vil i samarbejde med lokaleildsjæle etablere en kunstrute ved Klim Bjerg. Jammerbugt Kommune vil have fokus på at sikre forbedret adgangen til naturen for handicappede. Jammerbugt Kommune vil arbejde med bedre formidling af muligheder for oplevelser i naturen. Jammerbugt Kommune vil prioritere Grønnepartnerskaber, eksempelvis gennem stier ved Fjerritslev Golfklub. Jammerbugt Kommune vil arbejde med udbygning af kystnære ridestier. Jammerbugt Kommune vil gennem vedligeholdelse og forbedring af rekreative stier, bl.a. Nordsøstien, sikre rekreative ruter. Jammerbugt Kommune vil med naturpleje sikre bevaring af fredede arealer, til glæde for bl.a. turister. Jammerbugt Kommune vil bakke op om initiativer, der vil styrke samarbejde/netværk mellem kommunens golfklubber, i bestræbelserne på udvikle produkter målrettet turister. 23

32 - fyldt med ferie Autenticitet og kulturarv Autenticitet og kulturarv spiller en stadig stigende rolle i hele oplevelsesøkonomien. Det handler om at udvikle og formidle oplevelser, der har rod i historien. Det skaber ofte unikke oplevelser og historier. Målsætningen er at aktivere det potentiale, der er i Jammerbugt Kommunes kulturmiljøer og autentiskmiljøer, med henblik på at udnytte det turistmæssige potentiale heri. Handlinger Jammerbugt Kommune vil i dialog beboerne i Thorup Strand sikre de planmæssige forudsætninger for at det autentiske miljø omkring fiskeriet på Thorup Strand samtidig kan udvikles og bevares. Jammerbugt Kommune vil gennem landdistriktspolitikken og tiltagene heri arbejde på dels at forskønne og dels at bevare det autentiske udtryk i vores landsbyer. Jammerbugt Kommune vil medvirke til, at der for Blokhus bliver udarbejdet en ny helhedsplan, som tager hensyn til og udgangspunkt i byens autensitet og kulturarv. Jammerbugt Kommune vil sikre, at autentiske- og kulturmiljøer bevares i Jammerbugt Kommune eksempelvis omkring Svinkløv Badehotel, Slettestrand og Gjøl. Jammerbugt Kommune bakker op om aktiviteter omkring udvikling af et projekt for Briketfabrikken ved Moseby. Jammerbugt Kommune vil gennem projektet Kirker, Kunst & Kultur digitalt formidle kirkekunst fra udvalgte kirker. En anden måde at formidle Jammerbugt Kommune autenticitet og egenart på er gennem storytelling, Jammerbugt Kommune vil tage initiativ til at der i 2009 afholdes fortællerstuer på Bratskov. 24

33 - fyldt med ferie Markedsføring Markedsføring af overnatningsmuligheder, aktiviteter, events og attraktioner er utrolig vigtigt, og der bruges mange kræfter på denne indsats. Det vil der også blive i fremtiden. På markedsføringsområdet er der i dag en bevægelse hen imod at turisterne orienterer sig mere i WEB-portaler og mindre i de trykte medier. Den udvikling vi vil Jammerbugt Kommune tilpasse sin markedsføring efter. Oversigten over handlinger her, er derfor kun eksempler på de tiltag, der i dag er. Der foregår langt mere end det her beskrevne, og indsatsen er dynamisk så den tilpasses efterspørgslen og adfærden hos turisterne. Målsætningen er, at tilbudene bliver markedsført gennem de til enhver tid væsentligste distributionskanaler, så tilbudene kommer ud til markedets kendskab. Handlinger Oplevelsesguider. Uddannelse af oplevelsesguider. Der skal oprettes en skole/uddannelsessted for oplevelsesguider. Oplevelsesguider er borgere og turistuddannede i Jammerbugt kommune der kan hjælpe turister med at planlægge deres ferie inden opholdet eller som kan guide turister rundt i Jammerbugt Kommune under opholdet. Turismeambassadører. Der skal etableres et korps af turismeambassadører, der har rødder i Jammerbugt Kommune men i dag har bopæl andre steder i landet. En arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde oplæg. Formidling af den gode historie. Det er altafgørende at få formidlet den gode historie fra Jammerbugt Kommune til resten af verdenen. Nye kommunikationsformer gør det nødvendig at anvende andre medier end de traditionelle markedsføringskanaler. Derfor skal der satses på at formidle den gode historie fra Jammerbugt Kommune. 25

34 - fyldt med ferie Jammerbugt Kommune vil på sin hjemmeside etablere en kultur- og aktivitetskalender, hvor foreninger og kulturudbydere får mulighed for at anmelde deres events. Jammerbugt Kommunes turistbureauer vil formidle kommunens turistprodukter. Jammerbugt Kommune vil tage initiativ til at overnatnings- og udlejningssektoren inddrages mere i markedsføring af de turistprodukter, der er i kommunen. Jammerbugt Kommune vil deltage i turistmesser med henblik på at fremme markedsføringen. For at styrke arbejdet med markedsføringen af Jammerbugt Kommune som destination, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Turistforum og repræsentanter fra Jammerbugt Kommune. 26

35 - fyldt med ferie Turistservice og turistinformation Jammerbugt Kommunes turister skal serviceres på højt kvalificeret niveau, og at Informationen til turister skal leveres tæt på de lokale turistdestinationer og omfatter vejledning om lokale- og regionale attraktioner, kulturelle tilbud, spise- og overnatningsmuligheder m.v. Det er et mål at turistbureauerne formidler kommunens turistmæssigt tilbud både før og under opholdet, på et højt kvalitativt niveau. Handlinger Turistservice i Jammerbugt Kommune skal primært formidle tilbudene fra de lokale udbydere af turisttilbud. Jammerbugt Kommune vil arbejde med en bedre skiltning af attraktioner i kommunen. Jammerbugt Kommune vil arbejde med at turistinformation også foregår i de enkelte virksomheder. Jammerbugt Kommune vil inddrage IT løsninger i turistinformationen 27

36 - fyldt med ferie Bilag Statistik Statistisk oversigt Region Nordjylland Hoteller Feriecentre Campingpladser Vandrerhjem Lystbådehavne Antal virksomheder i alt Region Nordjylland (1.000) Hoteller Feriecentre Campingpladser Vandrerhjem Lystbådehavne Antal overnatninger i alt Danske i alt Udenlandske i alt Jammerbugt Kommune Hoteller Feriecentre Campingpladser Vandrerhjem og havne Antal virksomheder i alt Jammerbugt K. (1.000) Hoteller Feriecentre Campingpladser Vandrerhjem og havne Antal overnatninger i alt Danske i alt Udenlandske i alt Inddeks (1998=100) Danmark Region Nordjylland Jammerbugt Kommune JBK If. til Danmark (pct.) 3,0 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 3,3 JBK If. til Region Nordjylland 15,3 16,5 16,3 15,9 16,9 17,3 18,6 18,8 24,1 18,9 Kilde: Danmarks Statisk Turisme, Regionalt, nationalt og internationalt,

37 - fyldt med ferie Styregruppens tyve konkrete handlingsforslag 1. Fårup Sommerland 2. Helbredende luftpartikler 3. Blokhus potentiale som kurby 4. De islandskekilder i Jammerbugten 5. Saltum i udvikling 6. Kunsthåndværkerhus 7. kunst ved Tranum Strand 8. Aktivferie på Gjøl 9. Erhvervsturisme 10. Stilledage i Jammerbugten 11. Træningsophold 12. Opbakning til større campinghytter 13. Oplevelsesguider 14. Tematiseret feriepakker 15. Læringsferier 16. Mødet med de lokale 17. Innovativt idé udviklingsmiljø 18. Turismeambassadører 19. Oplevelses ture 20. Formidling af den gode historie. 29

Jammerbugten. og de fire årstider. Jammerbugt Kommune august 2008. Jammerbugt Turistbureau & Udviklingsafdelingen

Jammerbugten. og de fire årstider. Jammerbugt Kommune august 2008. Jammerbugt Turistbureau & Udviklingsafdelingen Jammerbugten og de fire årstider Jammerbugt Kommune august 2008 Jammerbugt Turistbureau & Udviklingsafdelingen Handling slår alt! Med nærværende præsentation af 20 valgte og aktuelle indsatsområder for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. indsats på turismeområdet. Udviklingsafdelingen

Jammerbugt Kommunes. indsats på turismeområdet. Udviklingsafdelingen Jammerbugt Kommunes indsats på turismeområdet Udviklingsafdelingen Efterår 2008 - fyldt med ferie Det vil Jammerbugt Kommune gøre for turismen Med en million overnatninger på hoteller og campingpladser

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Dagsorden Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Dialogmøde om turismepolitik

Dialogmøde om turismepolitik Dialogmøde om turismepolitik Referat 15. september 2008 Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen Indhold 1 OPLÆG/INDLEDNING...2 2 REFERENT METTE...3 3 REFERENT MALENE...6 4 REFERENT LENETTE...7 5 REFERENT

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Dialogmøde om turismepolitik. Referat 15. september 2008

Dialogmøde om turismepolitik. Referat 15. september 2008 Dialogmøde om turismepolitik Referat 15. september 2008 Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen 2 Indhold 1 Oplæg/indledning 2 2 Referent Mette 3 3 Referent Malene 6 4 Referent Lenette 7 5 Referent Lillian

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Ugekalender for Jammerbugten

Ugekalender for Jammerbugten Ugekalender for Jammerbugten Fra fredag den 10. juli - søndag den 19. juli udgives hver uge af Jammerbugt Turistbureau Redaktør: Anitta Olesen. Mail: aol@jammerbugt.dk Dato/tid Fredag den 10. juli - søndag

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Ildsjæle gør forskellen

Ildsjæle gør forskellen Ildsjæle gør forskellen Lokalt engagement og stolthed på jammerbugtsk Strategi for kultur, fritid og landdistrikter Indhold Forord... 1 Ildsjæle gør forskellen... 2 Vision... 3 Mål... 3 Strategiske spor...

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere