Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility

2 Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler

3 O1. CSR introduktion

4 01. Introduktion Corporate Social Responsibility hvad er det for en størrelse? Virksomhedens ansvarlighed overfor samfundet benævnes internationalt som Corporate Social Responsibility (CSR) CSR handler om, hvordan virksomheder handler indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption CSR omfatter konkrete aktiviteter i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og samfundet Den danske regering vil gerne have, at Danmark, herunder erhvervslivet, hjælper med at løse problemer med sociale vilkår, arbejdsvilkår, klima forhold og korruption i verden globalt

5 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering

6 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering Generelt: hvorfor CSR i dag? lovgivning Lovgivningen trådt i kraft 1. januar 2009 (ændring af årsregnskabsloven) med afsæt i Regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 2008 Det er lovpligtigt for virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, større virksomheder, institutionelle investorer og investeringsforeninger og statslige aktieselskaber at rapportere om samfundsansvar i forbindelse med årsregnskabsafgivelse Fællesstatslige indkøbsaftaler: Udbud, Stat & Kommuner: Flere kommuner har allerede indført sociale klausuler. I klausulerne sætter kommunen det som en betingelse, at en virksomhed har etableret en række CSR-initiativer, før kommunen vil indgå en leverandørkontrakt med virksomheden

7 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering Generelt: hvorfor CSR i dag? lovgivning Årsregnskabsloven 99a omfatter: Over store danske virksomheder Virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede og statslige aktieselskaber) Store virksomheder i regnskabsklasse C, som på hinanden følgende to år overskrider to af følgende regnskabstekniske kriterier: En balancesum på 143 mio. kr. En nettoomsætning på 286 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 Hvad skal der rapporteres ifølge loven: Virksomhedens frivillige integration af CSR (Corporate Social Responsibility) emner som menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i dens forretningsstrategi og forretningsaktviteter.

8 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering Hvorfor CSR i dag? Virksomheders profil og brand er i dag meget vigtigt og del af differentieringsværktøjerne Virksomheders integrering af samfundsansvar skal ske ud fra virksomhedens kernekompetencer = strategisk virksomhedsspecifikt samfundsansvar Virksomheder kan: stille CSR krav til samhandelspartnere proaktivt eller opleve CSR krav fra kunder, forbrugere, myndigheder og investorer CSR er en del af god risiko styring, da overtrædelser kan medføre lukning af fabrikker, bøder m.v. Et eksempel herpå er Maersk s medieeksponering i januar 2009

9 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering Corporate Social Responsibility CSR Risk Management Socialt engagement Drive virksomhed med integritet Compliance Lovgivningskrav

10 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper

11 International referenceramme for CSR Den danske lov lægger op til, at virksomheder tager udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme: FN s Global Compact: Et internationalt initiativ startet af FN, der har som formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Universelle værdier baseret på internationale normer og konventioner. En fælles global referenceramme og værdigrundlag til brug for samarbejde med leverandører og andre forretningspartnere Mere end 2400 virksomheder globalt, heraf 86 danske virksomheder og institutioner, har tilsluttet sig Der findes 10 universelle principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Som medlem er man forpligtet til årlig statusrapport Communication on Progress (COP)

12 De 10 principper for samfundsansvar FN s 10 Global Compact principper kan inddeles i 4 relevante områder: 1. Menneskerettigheder 2. Arbejdstagerrettigheder 3. Miljø og 4. Antikorruption De 10 principper giver et godt overblik over de mest væsentlige områder, som samfundet har økonomiske, legale og etiske forventninger til. På tværs af de 4 emner er risk management, corporate governance & stakeholder engagement

13 Menneskerettigheder principper og regelsæt I FN s Menneskerettighedskonvention fra 1950 defineres en række grundlæggende menneskerettigheder. Efterfølgende har de fleste lande i verden tilsluttet sig en række internationale konventioner om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt racediskrimination FN s Global Compact principper om menneskerettigheder tager udgangspunkt i disse konventioner: Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og Princip 2: Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

14 Menneskerettigheder fortsat Virksomheden bør i alle områder, hvor de opererer, sikre støtte og respekt til følgende: Arbejde: Underretning til medarbejdere om vilkår for ansættelsesforholdet i form af ansættelseskontrakt, herunder opsigelsesvarsler Ferie, fravær og orlov: Betalt ferie i minimum 3 uger om året, sygdomsbetinget fravær samt orlov i forbindelse med fødsel og adoption Løn: Minimumsløn iht. lovgivning/kollektive overenskomster Hvile og rimelig arbejdstid: Max 48 timer om ugen, mindst 1 hviledag, og at overarbejde er frivilligt

15 Menneskerettigheder fortsat Sikre privatlivets fred for medarbejdere Ulykker og sundhed: Forebygge sundhedsmæssige ulykker, som kan påvirke samfund og miljø Identificere specifikke menneskeretlige udfordringer indenfor sit operationelle og geografiske område Hverken direkte eller indirekte deltage i krænkelser af menneskerettigheder

16 Arbejdstagerrettigheder principper og regelsæt FN s Global Compact principper: Princip 3: Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling Princip 4: Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold De fire principper bygger på The International Labour Organization s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. ILO s erklæring blev vedtaget i 1998 af regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra 177 lande

17 Arbejdstagerrettigheder eks.: Politik og tilgang Samhandelsparter må ikke: Anvende eller drage fordel af tvangsarbejde, herunder tvungent overarbejde, tvungen inddragelse af medarbejdernes identitetspapirer eller arbejde for gældsafvikling Anvende eller drage fordel af børnearbejde. Minimumsalderen for arbejdere er 15 år, men børn under 18 år må ikke ansættes til arbejde, der er farligt eller skadeligt for sundhed, sikkerhed og moral

18 Arbejdstagerrettigheder eks.: Politik og tilgang (fortsat) Afskedige børnearbejdere uden at minimere de negative konsekvenser heraf. Dette kan ske gennem uddannelse af barnet, ansættelse af forældre eller gennem anden kompensation af barnets familie Diskriminere eller chikanere en medarbejder på grund af køn, race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, sprog, religion, afstamning, social status, seksuel orientering, alder, handicap, politisk opfattelse eller fagforeningstilhørsforhold i forbindelse med ansættelse, afsked, forfremmelse eller arbejdsvilkår i øvrigt

19 Arbejdstagerrettigheder eks.: A.P. Møller Maersk Fabrik i Kina Høreværn Løn reduktion effektivitet, fejl Boligforhold Sundhed og sikkerhed (arbejdsrelateret sygdom fyret)

20 Arbejdstagerrettigheder eks.: Politik og tilgang Virksomheder bør have klausuler i deres kontrakter med internationale samhandelsparter eller som minimum formulere Codes of Conduct omkring principperne i ILO

21 Energi, klima & miljø global compact FN s Global Compact principper: Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Princip 8: Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed Princip 9: Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

22 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper Energi, klima & miljø internationale konventioner mv. Rio Deklarationen om miljø og udvikling (1992) Agenda 21 Handlingsplan for opnåelse af bæredygtig udvikling (1992) FN's Rammekonvention om Klimaændringer - UNFCCC (1992) Kyoto Protokollen (1997)

23 Energi, klima & miljø principper mv. Samarbejde i FNs Global Compact regi: Caring for Climate CEO Water Mandate Carbon Disclosure Project (CDP)

24 Antikorruption principper og regelsæt FN s Global Compact principper: Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Princippet tager afsæt i FN s Konvention mod Korruption fra 2003 med implementering i 2005 Øvrige relevante regler: Foreign Corrupt Practices Act fra 1977 USA baserede virksomheder er ansvarlige for bestikkelse i alle andre lande, f.eks. fra datterselskaber OECD Anti-Bribery Convention fra 1997 oversøisk bestikkelse ulovligt. Kan medføre sanktioner i form af udelukkelse fra offentlig udbud i hjemland. Før vedtagelsen var oversøiske facilitation payments fradragsberettigede i deres hjemland UK Bribery Act

25 Antikorruption principper og regelsæt (fortsat) I næsten alle lande er bestikkelse indenfor landets grænser strafbart Den danske Straffelovs 122 fastslår, at: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år I et vist omfang gælder loven også agenter og andre, der handler på virksomhedens vegne

26 04. Konkrete eksempler Konkrete eksempler: Novo Nordisks forretningsprincip: Den tredobbelte bundlinje Vedtægter for Novo Nordisk A/S, formål Virksomheden stræber efter at drive forretning på en måde, som er økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig Økonomisk rentabel Indtjening og vækst Samfunds- og sundhedsøkonomi Socialt ansvarlig Medarbejdere, patienter, samfund Patienter Miljømæssigt ansvarlig Miljø, forsøgsdyr, bioetik

27 04. Konkrete eksempler Novo Nordisk: En bæredygtig forretningsmodel Højere indtjening og aktiekurser 6 1 Veldrevet virksomhed med klar mission som svar på samfundsbehov Mere innovation, bedre behandlingsresultater 5 2 Bidrag til samfundet Tredobbelte bundlinje Medarbejderengagement Kundeloyalitet 4 3 Godt omdømme

28 Konkrete eksempler: DONG Energy Som energivirksomhed er DONG Energy medejer af CO 2 -problemet. DONG Energy adresserer klimaudfordringen på mange fronter: Køber CO 2 -kvoter og investerer i projekter, som resulterer i lavere CO 2 - udslip hos andre aktører Investerer i vedvarende energi Producerer el og varme på vores kraftværker med endnu større effektivitet Fyrer med CO 2 -neutral biomasse i kraftværkerne Rådgiver vores kunder om en endnu mere effektiv anvendelse af energien Sparer på energien på DONG arbejdspladser rundt i landet Understøtter skabelsen af globale politiske løsninger Kilde:

29 Spørgsmål rettes til

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam

Menneskerettigheder i Vietnam. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Vietnam LANDEPROFIL VIETNAM Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere