Bedre liv for mennesker med kroniske sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre liv for mennesker med kroniske sygdomme"

Transkript

1 Bedre liv for mennesker med kroniske sygdomme Systematisk kompetenceudvikling af sundhedspersonalet Diplommoduler Korte kurser Efteråret 2009 Education for Health 1

2 2

3 Indhold Kære læser Uddannelsesprogrammet s. 4 Korte kurser Implementering og fastholdelse af ny praksis s. 6 Grundkursus i allergi og anafylaksi s. 6 Grundkursus i astma og høfeber s. 7 Grundkursus i diabetes s. 7 Grundkursus i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom s. 8 Grundkursus i hypertension s. 8 Hjemmebehandling af KOL patienter s. 9 Grundlæggende spirometri s. 9 Kursus for konsultationssygeplejersker og andet sundhedspersonale i almen praksis s. 10 Case management/forløbskoordination for at sikre sammenhæng i patientforløbet ved kronisk sygdom s. 11 Diplommoduler Hold nr. EV og EV Kronisk Obstruktiv Lungesygdom s. 12 Hold nr. OCVRS 217X Kardiovasculære sygdomme Risikovurdering af hjertekarsygdomme s. 14 Hold nr. ODIAS 24X Metabolisk syndrom, diabetes og hjertekarsygdomme s. 15 Hold nr. OAIPS 23Y Allergi i praksis s. 16 Tilmelding s. 17 Det er en stor fornøjelse for at tilbyde efterårets uddannelsesprogram for sundhedspersonale, som arbejder med mennesker med kroniske sygdomme. Det sker i samarbejde med Via University College, Region Midtjylland, University College Syd, Koncern HR Efter- og videreuddannelse, Medicinsk Center, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital og den anerkendte engelske uddannelsesorganisation Education for Health, Warwick, England. Mange flere mennesker bliver ramt af kroniske sygdomme som KOL, diabetes, allergi mv. Kroniske sygdomme hænger ofte sammen med levevilkår og livsstil, og rummer dermed et stort potentiale for forebyggelse. Det stiller imidlertid ændrede krav til de mange aktører, der er involveret i disse forløb. Det stiller krav til sundhedsvæsenets struktur. Det stiller krav til de praktiserende lægers indsats. Og det stiller krav til kommunernes håndtering af disse borgeres livssituation. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens strategier og anbefalinger har regioner og kommuner udarbejdet forløbsprogrammer indenfor de store kroniske sygdomsområder. Heri beskriver de specifikke interventioner i relation til forebyggelse, diagnostik, pleje, behandling, opfølgning og rehabilitering i hospitalssektor, almen praksis og kommune. Behovet for hensigtsmæssige forebyggelsestiltag, kontinuerlig opfølgning, behandling og rehabilitering af det stigende antal patienter med kroniske sygdomme er en spændende faglig og organisatorisk udfordring, men også betydeligt ressourcekrævende. Og det skal ses i lyset af tiltagende problemer med rekruttering og fastholdelse af tilstrækkeligt og kompetent personale, ventelister i ambulatorier og overbelægning på de medicinske afdelinger. En afgørende forudsætning for en rationel anvendelse af de knappe ressourcer er derfor, at de involverede aktører besidder de nødvendige kliniske og pædagogiske kompetencer. Kompetenceudvikling af sundhedspersonalet er derfor sammen med organisations- og strukturændringer helt centrale elementer i relation til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af indsatsen til kronisk syge. Det er ligeledes væsentlige forudsætninger for at kunne yde en proaktiv indsats med vægt på at styrke indsatsen i primærsektoren. Vi håber dette tiltag kan medvirke til at sikre en høj kvalitet i forebyggelse og behandling af mennesker med kroniske sygdomme og dermed øge livskvaliteten for mennesker i risiko for eller som lever med en eller flere kroniske sygdomme. Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl Centerchef Peter Rhode 3

4 Uddannelsesprogrammet Efterårets program tilbyder følgende kurser og uddannelser: versity College, Region Midtjylland og University College SYD med Education for Health, Warwick, England og Open University, England. Vi har indholdsmæssigt igen ønsket at understøtte implementering af regionernes forløbsprogrammer samtidig med, at vi har taget udgangspunkt i de mange positive og konstruktive tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagerne i forårets program. Der er således igen tale om overvejende sygdomsspecifikke kurser med fokus på de store kroniske sygdomme. Til at understøtte implementering af ny viden og kompetencer tilbyder vi som noget nyt et kursus, som giver inspiration, viden og konkrete redskaber til implementering og fastholdelse af forløbsprogrammer og andre former for ny klinisk praksis. Underviserne på både de korte kurser og diplommoduler har alle mange års teoretisk og klinisk erfaring inden for de forskellige specialer. De har også mange års erfaring i at undervise sundhedspersonalet fra både primær- og sekundærsektoren. Underviserne på diploma modules har selv gennemført ét eller flere af modulerne i Danmark eller England. De er desuden certificerede som undervisere af Education for Health i England. I uddannelsen af underviserne er der især fokus på at gøre undervisningen så praksisrelevant som mulig og understøtte implementering af evidensbaserede retningslinjer og forløbsprogrammer i daglig klinisk praksis. Korte kurser De korte kurser giver generelt mulighed for, at sundhedspersonalet danner sig et overblik over og tilegner sig grundlæggende viden og specifikke færdigheder inden for de store kroniske sygdomme i relation til forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, monitorering, opfølgning og rehabilitering. Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og workshops. Deltagerne vil blive aktivt medinddraget og modtager en undervisningsmappe med opdaterede kliniske retningslinjer og anbefalinger samt hands outs. Undervisningsmaterialet og undervisningen er på dansk. Kurserne er af én dags varighed undtagen kurset Introduktion til håndtering af kroniske sygdomme i almen praksis, som bliver afviklet over 4 undervisningsdage, samt diabetes der denne gang afvikles over 2 dage. Se beskrivelsen af indholdet på de enkelte kurser samt oplysninger om undervisere, dato, pris og tilmeldingsfrist på side Diplommoduler I efteråret udbyder vi to moduler på diplomniveau i samarbejde med Via University College og University College Syd. Det drejer sig om: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom patienter, som afvikles både i Jylland og på Fyn Modulerne er med dansk materiale og bygger på danske studieordninger Derudover forventer vi at udbyde diplommodulerne Principper for varetagelse af patienter med kroniske sygdomme og Metabolisk Syndrom først i det nye år. Disse moduler udbydes også med dansk materiale og bygger på danske studieordninger Nærmere oplysninger om tid og sted vil blive annonceret snarest muligt på vores hjemmeside: I samarbejde med Education for Health og Open University i England tilbyder vi tre engelske diploma modules: karsygdomme Modulerne bliver gennemført som fjernundervisning i kombination med studiedage. Det giver den studerende mulighed for at tilpasse litteratursøgning og læsning mere fleksibelt til det daglige kliniske arbejde og privatliv. Undervisningen understøttes af interaktive studiedage, hvor en specialuddannet underviser vil forestå undervisningen. Undervisningsmaterialer på diplommoduler Undervisningsmaterialerne består af et omfattende tekstmateriale, som er skrevet i et klart og letforståeligt sprog. Deltagerne modtager materialet et par uger før første studiedag. Studieplan, studieordning, supplerende litteratur og information om eksamen er tilgængelig på Blackboard via UC Syd s hjemmeside. I undervisningsmaterialet er der også en konkret beskrivelse af læringsmål som indikator for, hvilke kompetencer de studerende forventes at opnå. Der er også en oversigt over de aktiviteter, som de studerende kan afprøve i forløbet og opgaver, som undervejs tester de studerendes tilegnede viden. Aktiviteterne lægger op til, at de studerende relaterer deres viden til egen erfaring i daglig klinisk praksis. Testspørgsmålene er en måde for den enkelte studerende til at kunne vurdere egen forståelse og kompetenceudvikling. Uddannelsesmaterialer og litteratur bliver regelmæssigt opdateret. Hvis der fremkommer ny viden, som kan påvirke patientsikkerheden, sker ændringerne øjeblikkeligt. Ellers sker ændringerne typisk hvert andet år. Undervisningsmaterialer på engelske diploma modules Deltagerne modtager Distance Learning Package direkte fra Education for Health et par uger før første studiedag. Undervisningsmaterialerne består af et omfattende tekstmateriale, som er skrevet i et klart og letforståeligt sprog. 4

5 Materialet indledes med en detaljeret beskrivelse af, hvordan den enkelte studerende kan planlægge sit undervisningsforløb og en omfattende vejledning Students Guide. Denne detaljerede skriftlige vejledning indeholder information om Education for Health, mål for uddannelsen, eksamensopgaver, refererencer m.m. Studiedage Målet med undervisningen på studiedagene er, at konsolidere indlæringen og gøre opmærksom på bredere aspekter af det kliniske område. De er placeret på de centrale tidspunkter i uddannelsesforløbet, hvor der i forbindelse med den planlagte undervisning er lejlighed til at danne netværk med de øvrige studerende. Hvis der er behov for hjælp eller støtte derudover tilbydes i hele forløbet kontakt til den tilknyttede underviser eller uddannelseslederen. Pædagogisk lægges stor vægt på inddragelse af og kritisk reflektion over de studerendes kliniske erfaringer og aktive medvirken ved gennemgang af praktiske færdigheder og cases. Hensigten er at gøre undervisningen så meningsfuld og klinisk relevant som mulig, og at give lejlighed til at danne brugbare netværk mellem deltagerne. Erfaringer med fjernundervisning Århus Sygehus har i samarbejde med Education for Health igennem flere år uddannet sygeplejersker fra sekundærsektor, almen praksis og hjemmeplejen i astma og KOL med anvendelse af de engelske materialer. Deltagerne har evalueret disse kursusforløb særdeles positivt. De fremhæver især: Fjernundervisningen giver mulighed for at tilegne sig kliniske, evidensbaserede kompetencer og færdigheder på et tidspunkt, der passer den enkelte kursist i en travl hverdag. Se beskrivelsen af indholdet på de enkelte uddannelser samt oplysninger om undervisere, dato, pris og tilmeldingsfrist på side Målgrupper for uddannelsesaktiviteterne De korte kurser retter sig til sygeplejersker og andre faggrupper fra primær- og sekundærsektor, som ønsker at tilegne sig overblik, basal viden og praktiske færdigheder i relation til varetagelsen af patienter med en eller flere kroniske sygdomme. Uddannelsesmodulerne er designet til sygeplejersker, der varetager en mere selvstændig rolle eller nøglefunktion i relation til specifikke patientgrupper. De kan også være relevante for andre faggrupper som fysioterapeuter, bioanalytikere og andre med henblik på at kunne varetage ændrede roller og opgaver på sygehuse, i almen praksis og i kommunerne, herunder ansatte ved Sundhedscentre. Samarbejdspartnere har tilrettelagt dette uddannelsesprogram i samarbejde med følgende samarbejdspartnere: Education for Health Centret har indgået et partnerskab med Education for Health om anvendelse, af deres akkrediterede og validerede uddannelsesmaterialer. Det er den førende uddannelsesorganisation i England indenfor uddannelse af sundhedspersonalet i relation til effektiv varetagelse patienter med kroniske sygdomme. Organisationen har uddannet over sundhedsprofesionelle i mere end 45 lande. Uddannelserne bygger på anerkendte, evidensbaserede retningslinjer, og de engelske diploma modules er validerede og akkrediterede af Det Åbne Universitet i England. Organisationen er akkrediteret som uddannelsesorganisation for 2. gang for en 5-årig periode med graden excellent. For mere information om se Via University College (VIA), Region Midtjylland og University College Syd har indgået et samarbejde med Via University College og University College Syd med henblik på at videreudvikle de engelske diploma modules, så de er tilpasset danske studieordninger og bekendtgørelser. VIA og UC SYD har stor erfaring med at udvikle og gennemføre sundhedsfaglige diplomuddannelser. Det giver også mulighed for, at modulerne kan indgå som valgfrie moduler i øvrige sundhedsfaglige diplomuddannelser. Samarbejdet kan derfor bidrage til, at uddannelserne kan supplere hinanden. For mere information om Via University College og University College Syd se og Århus Universitetshospital Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus har udbudt og testet to af de engelske diploma modules med meget positivt resultat. Samarbejdet med Århus Universitetshospital giver mulighed for at kunne trække på kliniske spidskompetencer og dermed sikre klinisk forankring og relevans af uddannelsestilbuddene for både primær- og sekundærsektor. For mere information om Århus Universitetshospital se er et videns- metode- og kompetencecenter i Region Midtjylland. Centret arbejder inden for sundhedsområdet og det sociale område, hvor det tilbyder konsulentbistand, undersøgelser, evaluering samt udvikling og implementering af viden og metoder. Centret løser opgaver for Region Midtjylland, kommuner, organisationer og varetager en lang række landsdækkende opgaver for regionerne. For mere information om se 5

6 Korte kurser Implementering og fastholdelse af ny praksis Bedre liv for mennesker med kroniske sygdomme Mål: Forskningen genererer kontinuerligt ny viden om bedre behandlingsmetoder og teknologier. Den store udfordring med forebyggelse og opfølgning af det stigende antal borgere i risiko for eller som lever med en eller flere kroniske sygdomme udgør en spændende, men også stor organisatorisk og ressourcekrævende udfordring. Det betyder, at sundhedsfaglige medarbejdere konstant må udvikle og forbedre den kliniske praksis. Målet med kurset er, at introducere deltagerne for en række praktiske metoder og værktøjer til at implementere ny viden og sikre, at den forankres i en travl klinisk hverdag. På kurset bliver der mulighed for at arbejde med elementer i forhold til implementering Deltagere vil få kendskab til: Forbedringsmodellen herunder PDSA test Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr november 2009 kl Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N 1.250kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Chefkonsulent Britta Ravn, Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2009 N.B.: har også mulighed for at skræddersy et mere individuelt kursus og/eller konsulentbistand til teamet i en eller flere praksis, for hospitalsafd. eller kommuner. Kontakt uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl på telefonnummer eller chefkonsulent Britta Ravn, tlf for nærmere afklaring af ønsker og behov, inkl. pris. Grundkursus i allergi og anafylaksi Langt mere alvorligt end lidt hoste og en løbende næse Mål: Flere mennesker søger i stigende grad råd og vejledning om allergi og problemer i forbindelse hermed som høfeber, eksem og anafylaksi. Mange af disse tilstande kan bedres med hensigtsmæssig vejledning og behandling og på samme tid reducere unødvendige gener. Dette korte kursus er designet til at give opdateret basisviden om allergi og praktisk håndtering heraf. Det henvender sig til sundhedsprofessionelle, som har kontakt til patienter med astma, høfeber, eksem og/eller disposition for anafylaksi. Målet med kurset er at medvirke til, at sundhedspersonalet tilegner sig grundlæggende forståelse for allergi og tilstande, der har relation hertil og praktiske færdigheder, som knytter sig til behandlingen. Deltagerne i kurset vil opnå grundlæggende viden og praktiske færdigheder indenfor: Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem med lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold. nr oktober 2009 kl Olof Palmes Allé 15, Århus N Hold nr november 2009 kl Severin Kursuscenter Møllesvinget Middelfart Afdelingssygeplejerske Åse Vibits Allergiklinikken Rigshospitalet kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: Hold nr: 09453: 21. september 2009 Hold nr : 8. oktober 2009 Elektronisk tilmelding foretages via hjemmesiden 6

7 Korte kurser Grundkursus i astma og høfeber Kvalitetsudvikling i astmabehandling de første trin Mål: Målet med kurset er, at sundhedspersonalet opnår grundlæggende viden om astma og høfeber og tilegner sig praktiske færdigheder i relation til diagnostik, behandling, monitorering og opfølgning af astmapatienter. Deltagerne i det korte kursus vil opnå grundlæggende viden inden for flg. områder: Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr oktober kl Region Midtjylland, Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Århus N kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM, Birthe Hellquist Dahl Grundkursus i diabetes Kvalitetsudvikling i behandling af diabetes de første trin Mål: Målet med kurset er, at sundhedspersonalet opnår grundlæggende viden og indsigt om type 1 og type 2 diabetes og tilegner sig praktiske færdigheder i relation til diagnostik, behandling, monitorering og undervisning af mennesker med diabetes. Deltagerne i dette korte kursus vil opnå grundlæggende viden og praktiske færdigheder indenfor flg. områder: af højt blod glukose/ lavt blod glukose og type 2 diabetes - gennemgang af den forebyggende samtale Varighed: 2 dages kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og workshops med praktiske øvelser i blodglukosemåling og injektionsteknik. Tid og sted: Hold nr november og 1. december 2009 kl Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Tilmeldingsfrist: 23. september 2009 Undervisere: Klinisk sygeplejespecialist og cand. cur. Birtha Hansen sårsygeplejerske Jeanett Brændstrup og Birgit Schelde Jensen, Diabetesambulatoriet Medicinsk afdeling M, Århus Sygehus kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2009 Spørgsmål vedr. kursusindhold: Birthe Hellquist Dahl Tel Mobil Spørgsmål vedr. tilmelding til de korte kurser: Minna Glad Nielsen Tel

8 Korte kurser Grundkursus i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Hvad alle har brug for at vide Grundkursus i hypertension Opsporing af the silent killer Mål: Målet med kurset er, at sundhedspersonalet opnår grundlæggende viden om KOL og tilegner sig praktiske færdigheder i relation til diagnostik, behandling, monitorering og opfølgning af KOL patienter. Deltagerne i det korte kursus vil opnå grundlæggende viden inden for flg. områder: Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr november 2009 kl Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Undervisere: Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2009 Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl og klinisk sygeplejespecialist cand. cur. Anne Sorknæs Telemedicinsk Enhed, Sygehus Fyn kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Mål: Målet med kurset er, at sundhedspersonalet introduceres til vurdering og varetagelse af patienter med hypertension svarende til nationale retningslinjer. Deltagerne i det korte kursus vil opnå grundlæggende viden inden for flg. områder: af patienter med hypertension behandling af hypertension Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr oktober 2009 kl Region Midtjylland, Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Århus N Hold nr november 2009 kl Severin Kursuscenter Skovsvinget Middelfart Sygeplejerske Charlotte Munkholm Hjerteforeningen, Kolding kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: Hold nr : 22. september 2009 Hold nr : 23. oktober 2009 Elektronisk tilmelding foretages via hjemmesiden 8

9 Korte kurser Hjemmebehandling af KOL patienter Kvalitetsbehandling af KOL patienten, som er bundet til hjemmet Mål: Målet med kurset er at give personalet i hjemmeplejen en øget forståelse for KOL og håndteringen heraf i hjemmeplejen. De praktiske, interaktive sessioner inkluderer: Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr november 2009 kl Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2009 Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Grundlæggende spirometri Det er for vigtigt til at gå galt Mål: Målet med kurset er at give sundhedspersonalet en grundlæggende opdateret viden om spirometre, hvordan de anvendes, og hvordan man sikrer, at kvaliteten af resultatet er optimal. Heri er også inkluderet basal fortolkning af resultatet. Det henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, som er involveret i eller planlægger at skulle udføre spirometri. Efter deltagelse i dette kursus vil deltagerne have opnået forståelse og praktiske færdigheder vedrørende: Varighed: 1 dags kursus. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr oktober 2009 kl Erhvervsakademiet Trongårdsvej 44, Kgs. Lyngby Hold nr november 2009 kl DSB Kursuscenter Knudshoved Fyrvej 1, 5800 Nyborg kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Klinisk sygeplejespecialist cand. cur. Anne Sorknæs Telemedicinsk Enhed, Sygehus Fyn Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Tilmeldingsfrist: Hold nr : 28. september 2009 Hold nr : 23. oktober 2009 Spørgsmål vedr. kursusindhold: Birthe Hellquist Dahl Tel Mobil Spørgsmål vedr. tilmelding til de korte kurser: Minna Glad Nielsen Tel

10 Korte kurser Kursus for konsultationssygeplejersker og andet klinikpersonale i almen praksis Introduktion til håndtering af kroniske sygdomme i almen praksis Fire dages uddannelsesforløb med praktisk læring, som kursisterne umiddelbart kan implementere i praksis. Almen praksis er ofte det første sted folk henvender sig med et helbredsproblem. Sammen med akut sygdom kan problemet dreje sig om alt fra dårlig kontrolleret astma til behov for vejledning om diabetes. Fra et ønske om vejledning efter et hjerteanfald til hjælp til at håndtere påvirkning af livsstil ved kronisk hjertesygdom. Alle disse emner kan og vil blive håndteret af teamet i almen praksis. Det gør almen praksis til et af de mest givende og spændende steder at arbejde, og konsultationssygeplejerskens rolle meget værdifuld i relation til varetagelsen af patienter med kroniske sygdomme. Dette kursus fokuserer på forståelse for nøgleaspekter i håndtering af kroniske sygdomme som astma, hjertekar sygdomme, diabetes og KOL. Det giver også et indblik i praksisteamets rolle og principper for håndtering af kroniske sygdomme. Kurset lægger stor vægt på at give viden og konkrete redskaber til implementering af forløbsprogrammer m.v. Mål: Målet med kurset er at introducere almen praksis for sygeplejersker og andre medlemmer af teamet, som bliver involveret i håndtering af kroniske sygdomme og medvirke til at imødekomme krav til kvalitetsstandarder inden for de kroniske sygdomme, jf. Det Nationale Indikatorprojekt og DAK-E. Deltagere i kurset vil opnå grundlæggende viden og færdigheder inden for følgende områder: Dag 1: 16. november Hvad er almen praksis? Henvisnings- og genhenvisningssystemer, IT viden Undervisere: Forskningsoverlæge ph.d. Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet og Praktiserende læge, ph.d. Morten Bondo Christensen Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet Dag 2: 17. november Principper for håndtering af kroniske sygdomme, inklusive de psykosociale aspekter og vejledning heri Vinie Levisen, sundhedskonsulent University College Syd Dag 3: 18. november Lunge- og allergisygdomme til astma og KOL Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Dag 4: 19. november Implementering og fastholdelse af ny praksis Chefkonsulent Britta Ravn Varighed: Uddannelsesforløbet består af fire kursusdage. Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. Tid og sted: Hold nr Dag 1: 16. november 2009 Dag 2: 17. november 2009 Dag 3: 18. november 2009 Dag 4: 19. november 2009 Undervisningen afholdes alle dage kl på, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N kr. inkl. kursusmateriale og forplejning 10 Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2009

11 Korte kurser Casemanagement/ forløbskoordination for at sikre sammenhæng i patientforløbet ved kronisk sygdom Når den enkelte skal håndtere flere kroniske sygdomme, og især hvor livskvaliteten er påvirket i betydeligt omfang, er der brug for koordineret støtte fra det involverede personale, som vil samarbejde med henblik på at forbedre situationen. Nuværende strategier til styrkelse af indsatsen opfordrer til en tværfaglig indsats imellem sundheds- og socialsektoren, med patienten og dennes netværk som udgangspunkt. Mål: Studiedagen fokuserer på helhedsorienteret behandling, der tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og materiale, der udleveres før kurset. Ved at trække på gruppens samlede erfaringer udvikles kreative løsninger på de problemer, patienterne har identificeret, og der er mulighed for at tilegne sig praktiske færdigheder i fælles beslutningstagen sammen med andre, der arbejder med de samme problemstillinger. Tid og sted: Hold nr november 2009, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Tilmeldingsfrist: 12. oktober kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Deltagerne i kurset vil opnå grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for: der er behov for en særlig indsats ning har funktioner som case manager/forløbskoordinator Kurset henvender sig til sundhedspersonale i primær og sekundærsektor, der har funktioner som case manager, d.v.s. udfører en særlig intensiveret og koordineret indsats til patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov. Det kan have en særlig interesse for specialuddannede sygeplejersker og terapeuter, der skal implementere tværfaglige og tværsektorielle forløbsprogrammer for kronisk syge Annonceres senere Varighed: 1 dags kursus Undervisningsmetode: Vekslen mellem lektioner og praktiske workshops. 11

12 Danske Diplommoduler Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Klinisk udvikling i professions-praksis i relation til KOL patienter Hold nr. EV og EV : Kronisk Obstruktiv Lungesygdom påvirker ca. 1 ud af 10 personer i aldersgruppen 65 år og derover. Og sygdommen er én af konsekvenserne af rygning. Mere end danskere er påvirket af sygdommen, og det reelle tal forventes at være større og i stigning de næste årtier. Hvis der ikke sættes drastisk ind for at vende denne udvikling, viser nuværende estimater, at KOL i år 2020 vil være den femte hyppigste dødsårsag i Danmark., Via University College og University College Syd udbyder i samarbejde dette diplommodul, der er et valgmodul indenfor den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Overordnede mål: Det overordnede mål med dette modul er, at de studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang opnår kompetencer til udvikling af klinisk praksis i relation til KOL patienter. At de selvstændigt demonstrerer evne til at udvælge, afgrænse og analysere en klinisk sundhedsfaglig problemstilling med anvendelse af relevant videnskabelig teori og metode. Indhold: Under uddannelsen kommer de studerende til at arbejde med: ved KOL og varetagelse af KOL perspektiv og i et professionsfagligt perspektiv farmakologisk og ikke farmakologisk behandling indenfor professionsområdet i klinisk praksis handlemuligheder som relaterer sig til udvikling indenfor den kliniske praksis med fokus på KOL såsom KOL patientens og det faglige perspektiv og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold af KOL Den studerende erhverver sig kompetencer i forhold til at: forskellige teoretiske perspektiver på den specifikke forskning og udvikling i relation til KOL og handlemuligheder i relation til KOL arbejde i relation til KOL i klinisk praksis Undervisnings- og arbejdsform: Undervisnings- og arbejdsformen er en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse. Undervisningen på studiedagene tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Centrale problemstillinger, dilemmaer, konflikter samt interesse- og udviklingsfelter indenfor områderne bliver belyst og bearbejdet i undervisningen. Læringsmål: Læringsmålene for dette modul er, at den studerende kan demonstrere teoretisk viden om og forståelse af: aktivitets- og deltagelsesniveau Den studerende erhverver sig færdigheder i at: anamnese undersøge indflydelsen heraf på den enkeltes dagligdag vurdering af lungefunktion hos KOL patienter 12

13 Den studerende modtager et omfattende skriftligt materiale, som understøttes af 4 interaktive studiedage med praktiske workshops og etablering af studiegrupper og netværk. Point: Tid: Modulet giver 9 ECTS. Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Uddannelsen starter for hold EV s vedkommende 23. oktober 2009 og for hold EV s vedkommende 20. november 2009, hvor deltagerne modtager uddannelsesmaterialet Tilmeldingsfrist: Hold EV : 5. oktober 2009 Hold EV : 30. oktober 2009 Kontaktperson: Spørgsmål vedr. tilmelding skal rettes til studiesekretær Inga Thodsen University College Syd eller tel Hold EV : 1. studiedag er 3. november studiedag er 4. november studiedag er 21. januar studiedag er 22. januar 2010 Eksamen: Godkendelse af problemformulering 1. februar 2010, aflevere opgave 22. februar 2010 Mundtlig eksamen marts 2010 Hold EV : 1. studiedag er 1. december studiedag er 2. december studiedag er 2. februar studiedag er 3. februar 2010 Eksamen: Sted: Godkendelse af problemformulering 1. marts 2010, aflevere opgave 15. marts 2010 Mundtlig eksamen april 2010 Undervisningen foregår fra kl på Hold EV : Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N Hold EV : DSB Kursuscenter Knudshoved Fyrvej 5800 Nyborg kr. Prisen indbefatter undervisningsmateriale, certificering og undervisning samt forplejning på de tre studiedage. 13

14 Engelske diploma modules Kardiovasculære sygdomme Tidlig opsporing af patienter i risiko for udvikling af hjertekarsygdomme Hold nr. OCVRS 217X Forbedringer i diagnostik, behandling og pleje af hjertekarsygdomme betyder, at personalet fra begge sektorer, men måske især primærsektoren er tiltagende involveret i varetagelsen af patienter med denne tilstand. Selv om patienter behandles på baggrund af evidensbaserede guidelines, når de først har udviklet hjertekarsygdom, er der ikke i tilstrækkeligt omfang en fastlagt struktur for identifikation og risikostratifikation af hjertekarsygdom herunder støtte af de mennesker, som vurderes til at tilhøre højrisikogruppen. På nuværende tidspunkt er det potentielt muligt at kunne forsinke eller forebygge udviklingen af hjertekarsygdom ved brug af evidensbaserede kliniske retningslinjer. Dette modul giver sundhedspersonalet mulighed for at tilegne sig en opdateret klinisk viden og udvikle sig et omfattende grundlag og færdigheder til at foretage en præcis risikovurdering i relation til hjertekarsygdomme og implementere denne viden i daglig klinisk praksis. Undervisningen lægger op til en tværfaglig tilgang i behandlingen under hensyntagen til kompleksiteten i risikovurdering og den nuværende varetagelse heraf. udbyder modulet i samarbejde med Education for Health i Warwick og Det Åbne Universitet i Birmingham, England. Indhold: Uddannelsen har følgende indhold: af hjertekarsygdomme risikovurdering personer, som vurderes til at tilhøre højrisikogruppen enkelte persons egenomsorg behandling i daglig klinisk praksis Læringsmål: Ved afslutningen af uddannelsen forventes det, at deltageren er i stand til at: vurdering af personer, som er i risiko for hjertekarsygdomme domme på forbruget af ressourcer indenfor sundhedsvæsenet for den enkelte patient relation til reduktion af ko-morbiditet og mortalitet enkelte i relation til livsstilsrelaterede emner praktiske færdigheder til vurdering af risiko for udvikling af hjertekarsygdomme Målgruppe: Dette modul henvender sig til sundhedspersonalet, som arbejder med individuelle patienter i risiko for udvikling af hjertekarsygdomme i både primærsektoren og i sekundærsektoren. Det vil sandsynligvis dreje sig om ambulatoriesygeplejersker, konsultationssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker på sundhedscentre, apoteksassistenter og sygeplejersker i bedriftssundhedstjenesten. Kurset kan også være relevant for fængselssygeplejersker. Kursus opbygning: Undervisningen bygger på et omfattende skriftligt materiale, som understøttes af to interaktive studiedage med praktiske workshops. Undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er på engelsk. Men det er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog. Studiedage: Undervisningen på de to studiedage foregår på engelsk og varetages af en af de mest erfarne undervisere fra Education for Health i England. Den danske uddannelsesleder medvirker på studiedagene og er i hele forløbet tilgængelig, hvis der opstår uklarheder af faglig eller sproglig karakter. Merit: Deltagelse i modulet giver 30 CATS point. Kursusleder: Tid: Sonia Foster, Education for Health Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Uddannelsens varighed er 4 måneder. Den starter 17. november 2009, hvor deltagerne modtager undervisningsmaterialet. 1. studiedag er 4. december studiedag er 30. marts 2010 Eksamen: 1. skriftlige opgave afl.11. januar skriftlige opgave afl. 17. maj 2010 Sted: Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2009 Undervisningen foregår 17. november 2009 kl hos Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse, Olof Palmes Alle 26, 8200 Århus N, og 30. marts 2010 i, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N kr. Prisen indbefatter kursusmateriale, forplejning på de to studiedage, eksamen, certificering og akkreditering fra Det Åbne Universitet i Birmingham og Education for Health i England. 14

15 Engelske diploma modules Metabolisk syndrom, diabetes og hjertekarsygdomme At komme til sagens kerne Hold nr. ODIAS 24X Diabetes og det metaboliske syndrom påvirker den enkelte og sundhedssystemet i betydelig omfang. Det metaboliske syndrom er associeret med betydelig risiko for både diabetes og hjertekarsygdomme. Dette modul giver sygeplejersker og andre medlemmer af det sundhedsfaglige team fra hospitalsambulatorier, sundhedscentre, kommuner og almen praksis mulighed for at udvikle en fundamental basisviden til forebyggelse og up to date håndtering af diabetes og det metaboliske syndrom. Fundamental viden understøttet af essentielle praktiske færdigheder klæder deltagerne på til at deltage effektivt i behandlingen af disse patienter. udbyder modulet i samarbejde med Education for Health i Warwick og Det Åbne Universitet i Birmingham England. Indhold: Uddannelsen har følgende indhold: Læringsmål: Ved afslutningen af uddannelsen forventes det, at deltageren er i stand til at: diabetes tilgange til behandling og håndtering af diabetes til forebyggelse af komplikationer hjertekarsygdom for klinisk praksis Målgruppe: Dette modul henvender sig til sundhedspersonalet, som arbejder med individuelle patienter i risiko for udvikling af diabetes og hjertekarsygdomme i både primærsektoren og i sekundærsektoren. Det vil sandsynligvis dreje sig om ambulatoriesygeplejersker, konsultationssygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker på sundhedscentre, apoteksassistenter og sygeplejersker i bedriftssundhedstjenesten. Kurset kan også være relevant for fængselssygeplejersker. Studiedage: Undervisningen på de to studiedage foregår på engelsk og varetages af en af de mest erfarne undervisere fra Education for Health i England. Den danske uddannelsesleder medvirker på studiedagene og er i hele forløbet tilgængelig, hvis der opstår uklarheder af faglig eller sproglig karakter. Merit: Deltagelse i modulet giver 30 CATS point. Kursusledere: Tid: Sygeplejerske og klinisk lektor Sonia Foster Education for Health Uddannelsesleder sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Uddannelsens varighed er fire måneder. Starter 16. november 2009, hvor deltagerne modtager uddannelsesmaterialet. 1. studiedag er 3. december studiedag er 29. marts 2010 Eksamen: 1. skriftlige opgave afl. 11. januar skriftlige opgave afl. 17. maj 2010 Sted: Tilmeldingsfrist: 24. april 2009 Undervisningen foregår d. 3. december 2009 kl hos Koncern HR, Efter og Videreuddannelse, Olof Palmes Alle 26, 8200 Århus N og d. 29. marts 2010 kl i Center for Kvalitetsudvikling, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N kr. Prisen indbefatter kursusmateriale, forplejning på de to studiedage, eksamen, certificering og akkreditering fra Det Åbne Universitet i Birmingham og Education for Health i England. Kursus opbygning: Undervisningen bygger på et omfattende skriftligt materiale, som understøttes af to interaktive studiedage med praktiske workshops. Undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er på engelsk. Men det er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog. 15

16 Engelske diploma modules Allergi i praksis Kvalitet i behandling af patienter med en eller flere allergiske sygdomme Hold nr. OAIPS 23Y Antallet af patienter, som lider af flere alvorlige allergiske lidelser er steget til 25 % på bare fire år. Eksem og astma hører til de hyppigste problemer, selv om stigningen i antallet af dokumenterede allergier er størst i relation til allergi overfor peanuts - som i sjældne tilfælde kan være fatalt. I 2001 havde minimum én ud af fem patienter i almen praksis mindst en allergisk betinget sygdom. I 2005 var antallet steget til næsten én ud af fire patienter. Der er kun få speciallæger i allergologi, og specialet er nedlagt som selvstændigt medicinsk speciale. Selvom allergi udgør den største sygdom, som har sammenhæng med miljøet, er der samtidig en stigende diskrepans mellem behovet for effektiv behandling og vejledning og tilgængeligheden til professionel service. Dette modul i praktisk allergi vil give sygeplejersker fra hospitalsambulatorier, teamet i almen praksis, speciallægepraksis og i Sundhedscentre den nødvendige viden og kompetence til at implementere og udføre diagnostik, behandling og vejeledning, som bygger på nyeste evidens. udbyder modulet i samarbejde med Education for Health i Warwick og Det Åbne Universitet i Birmingham England. Indhold: Uddannelsen har følgende indhold: Målgruppe: Dette modul henvender sig til sygeplejersker fra hospitalsambulatorier, teamet i almen praksis, sygeplejersker fra speciallægepraksis, børnesygeplejersker, sundhedsplejersker, sygeplejersker på sundhedscentre, apoteksassistenter og andre, der arbejder med mennesker med allergi. Kursus opbygning: Undervisningen bygger på et omfattende skriftligt materiale, som understøttes af en interaktiv studiedag med praktiske workshops. Undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er på engelsk, og er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog. Studiedag: Undervisningen på studiedagen foregår på dansk og varetages af en af de mest erfarne sygeplejersker på området i Danmark. Merit: Deltagelse i modulet giver 15 CATS point. Kursusleder: Tid: Afdelingssygeplejerske Åse Vibits Allergiklinikken Rigshospitalet Regional Trainer ved Education for Health i England Uddannelsesleder, sygeplejerske og MPQM Birthe Hellquist Dahl Uddannelsens varighed er fire måneder, og starter 30. november 2009, hvor deltagerne modtager uddannelsesmaterialet. Studiedagen afholdes 11. januar Læringsmål: Ved afslutningen af uddannelsen forventes det, at deltageren er i stand til at: af og ved allergiske sygdomme allergiske sygdomme i forskellige organsystemer allergiske sygdomme og implementere teorier i klinisk praksis og hvordan det omsættes til praktisk vejledning af patienterne behandlingsmuligheder Eksamen: Sted: De to skriftlige opgaver afleveres 5. april 2010 Undervisningen på studiedagen afholdes 11, januar 2010 kl i Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N kr. Prisen indbefatter kursusmateriale, forplejning på studiedagen, eksamen, certificering og akkreditering fra Det Åbne Universitet i Birmingham og Education for Health i England. Tilmeldingsfrist: 9. november

17 Tilmelding Du kan tilmelde dig kurserne elektronisk via hjemmesiden Du kan også udfylde denne talon og sende den til. Du skal sende tilmeldingen til: Att. Bedre liv Olof Palmes Allé Århus N Tilmeldingen er bindende. Elektronisk faktura/faktura fremsendes til ansættelsesstedet snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes. Navn på deltager Holdnummer Arbejdsadresse E mail Telefon Mobil telefon CPR nummer (af hensyn til udstedelse af kursus diplom) Navn på arbejdsgiver Adresse på arbejdsgiver Telefon hos arbejdsgiver hos arbejdsgiver Arbejdsgivers EAN Nummer (af hensyn til fakturaen) For ansatte i organisationen Region Midtjylland oplyses kontonummer!!

18 Elektronisk tilmelding foretages via hjemmesiden Spørgsmål vedr. kursusindhold: Birthe Hellquist Dahl Tel Mobil Spørgsmål vedr. tilmelding til de korte kurser: Minna Glad Nielsen Tel Du skal sende tilmeldingen til: Att. Bedre liv Olof Palmes Allé Århus N

19

20 Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s, Århus og - august Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune Ansøgning om økonomisk støtte fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012 fra Samsø Kommune. Samsø Kommune søgte i første

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje FAM-efteruddannelse FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje En sundhedsfaglig diplomuddannelse til sundhedsprofessionelle i FAM akutmodtagelse sundhedsprofessionelle AKUTSYGEPLEJE FAM klinik case sundhedsfaglig

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SEXOLOGI Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til seksualitet og kvindelivet UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis

Læs mere

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1 Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin Kursets betegnelse Kursus i astma og allergi Senest opdateret 17. januar 2016. Godkendt i Sundhedsstyrelsen december 2015. Deltagerantal

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb EFTERUDDANNELSE FOR KOMMUNALE SYGEPLEJERSKER Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb NY UDGAVE pr. 22. september 2017 ucsyd.dk Tidlig opsporing og rettidig

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2014 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Oktober 2013 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb

Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb EFTERUDDANNELSE FOR KOMMUNALE SYGEPLEJERSKER Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb 2017-18 ucsyd.dk Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE DIPLOMMODUL!

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere