H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V."

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E M O B I L C P H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / M A F / C P H H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. 8. D E C E M BER Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 offentliggjort en høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om værdipapirhandel m.v. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.). Institut for Menneskerettigheder er ikke optaget på høringslisten til lovforslaget. Instituttet vil derfor gerne anmode om at modtage fremtidige høringer vedrørende ændring af årsregnskabslovens 99 a, ændringer til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, høringer vedrørende offentlige indkøb samt øvrige høringer vedrørende samfundsansvar. Lovforslaget har blandt andet til formål at tilpasse årsregnskabslovens 99 a til de nye krav i artikel 19a i EU s nye regnskabsdirektiv om store virksomheders rapportering om samfundsansvar. 1. RAPPORTERING OM RISICI Ifølge lovforslagets 99 a, stk. 2, nr. 2, skal de omfattede virksomheder rapportere om, hvorvidt de har politikker for samfundsansvar mv. inden for en række politikområder. Disse områder er miljø, herunder klima, sociale forhold samt medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal det oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på. Ifølge lovforslagets 99 a, stk. 2, nr. 4, skal virksomhederne endvidere oplyse primære risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter,

2 som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte politikområder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici for hvert enkelt politikområde. Instituttet finder det uklart, om forpligtelsen til at rapportere om risici efter nr. 4 er begrænset til blot at omfatte områder, hvor den enkelte virksomhed har en udarbejdet politik. Den tilsvarende rapporteringsforpligtelse i regnskabsdirektivet artikel 19a vedrører alle risici forbundet med virksomhedens aktiviteter, uanset om virksomheden har udviklet en politik på dette område. Instituttet finder således, at bemærkningerne til lovforslaget bør tydeliggøres på dette punkt. fremme den enkeltes menneskerettigheder at det i bemærkningerne til 99 a, stk. 2, nr. 4, fremhæves, at virksomheder skal rapportere om risici inden for de nævnte politikområder, uanset om virksomheden har udarbejdet en politik på det pågældende område. 2. OMFATTEDE VIRKSOMHEDER Rapporteringskravet i årsregnskabslovens 99 a omfatter i dag ca virksomheder bestående af de største børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse C og alle statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D. Direktivets krav om rapportering om samfundsansvar omfatter virksomheder af interesse for offentligheden med 500 medarbejdere eller derover, hvilket blot svarer til ca. 50 virksomheder i Danmark. Instituttet finder det positivt, at gruppen af danske virksomheder, der skal rapportere om samfundsansvar, på trods heraf fastholdes. Instituttet finder det imidlertid uklart, om årsregnskabslovens rapporteringskrav tillige omfatter danske kreditinstitutioner som for eksempel Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Eksportkreditfonden (EKF). Virksomheder af interesse for offentligheden omfatter i EU s nye regnskabsdirektiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 blandt andet kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 samt virksomheder, som medlemsstaterne udpeger som virksomheder af interesse for offentligheden. Instituttet finder, at ovennævnte institutioner kan betegnes som virksomheder af interesse for offentligheden, og at de derfor ligeledes 2/5

3 bør være omfattet af årsregnskabslovens 99 a. Instituttet finder endvidere, at det bør præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, hvilke offentlige institutioner, der er omfattet af 99 a. fremme den enkeltes menneskerettigheder at det sikres, at rapporteringskravet i årsregnskabslovens 99 a omfatter danske kreditinstitutioner som for eksempel EKF og IFU. 3. DEFINITION AF VIRKSOMHEDERNES SAMFUNDSANSVAR I lovforslaget fastholdes den eksisterende definition af virksomheders samfundsansvar i årsregnskabslovens 99 a. Ved virksomheders samfundsansvar forstås således, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Da lovforslaget blandt andet har til formål at tilpasse årsregnskabslovens 99 a til de nye krav i artikel 19a i EU s nye regnskabsdirektiv, finder instituttet, at definitionen af samfundsansvar ligeledes bør tilpasses for at sikre en ensartet forståelse af samfundsansvar. Navnlig betoningen af frivillighed og frivillig integration af hensyn i årsregnskabslovens definition afviger fra andre definitioner. Europa-Kommissionen har tidligere anvendt en definition, som også fremhævede frivillighed, men i Kommissionens CSR strategi fra november 2011 indførte Kommissionen i stedet følgende definition: the responsibility of enterprises for their impacts on society, jf. herved COM(2011) 681 final: 6. Rådet for Samfundsansvar anvender følgende beskrivelse af samfundsansvar, som er baseret på Europa-Kommissionens definition: Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper. 1 Rapporteringsforpligtelsen i lovforslagets 99 a, stk. 2, nr. 2, omfatter som minimum politikker for miljø, herunder klima, sociale forhold samt medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse. Dette svarer til rapporteringsforpligtelsen i regnskabsdirektivets artikel 19a. Definitionen af samfundsansvar i lovforslagets 99 a omfatter imidlertid blot menneskerettigheder, 3/5

4 sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption. Med lovforslaget skal virksomheder således rapportere om medarbejderforhold og bekæmpelse af bestikkelse, selvom dette ikke er omfattet af lovforslagets definition af samfundsansvar. Instituttet finder således, at definitionen af samfundsansvar i lovforslagets 99 a bør revideres, så den i højere grad følger Europa- Kommissionens definition. Derudover bør der sikres en overensstemmelse mellem de hensyn, der er omfattet af rapporteringsforpligtelsen, og de hensyn, der er omfattet af definitionen af samfundsansvar i 99 a. fremme den enkeltes menneskerettigheder at definitionen af samfundsansvar i 99 a justeres, således at den harmonerer med Europa-Kommissionens og Rådet for Samfundsansvars definition. 4. IMPLEMENTERING Instituttet finder, at ændringen af årsregnskabslovens 99 a bør følges op med initiativer, der kan sikre, at virksomheder lever op til de ændrede rapporteringskrav for eksempel ved at opdatere vejledningen til virksomheder om rapportering i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der kan ligeledes oprettes en fælles online database, hvor alle rapporteringer gøres offentligt tilgængelige for andre virksomheder, der skal rapportere, og øvrige interesserede. Ifølge Erhvervsstyrelsens rapport fra oktober 2014: Kortlægning af danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar, opfylder 96 procent af de omfattede virksomheder rapporteringskravet. Instituttet finder det positivt, at så mange virksomheder opfylder rapporteringskravet, men finder også, at det bør sikres, at der følges konsekvent op overfor virksomheder, som undlader at rapportere. fremme den enkeltes menneskerettigheder: at der udarbejdes en opdateret vejledning til virksomheder om rapportering i overensstemmelse med de nye regler i årsregnskabslovens 99 a. at der oprettes en online database med adgang til alle rapporteringer jf. 99 a. at det sikres, at der følges op overfor virksomheder, som ikke rapporterer i overensstemmelse med 99 a. 4/5

5 Med venlig hilsen Cathrine Bloch Poulsen-Hansen 1 Se for eksempel rådets hjemmeside: 5/5

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere