RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østre Ringvej Ringe CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Flemming Frandsen, formand Arne Granly Hansen, næstformand Jørn Knudsen Jørgen Elm Jørgensen Edmund Johansen Martin Ole Pedersen Niels Andersen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C Advokat Advokataktieselskabet Knudsen, Guldbrandt & Partnere Algade Ringe Pengeinstitut Nordea Algade Ringe Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 28. april 2015, kl i Restaurant Golfblik.

4 3 LEDELSES PÅTEGNING Bestyrelse og direktør har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold ledelsesberetningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringe, den 5. marts 2015 Direktør: Karsten Godiksen Bestyrelse: Flemming Frandsen Formand Arne Granly Hansen Næstformand Jørn Knudsen Jørgen Elm Jørgensen Edmund Johansen Martin Ole Pedersen Niels Andersen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 5. marts 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lars Ove Hansen Statsautoriseret revisor

6 5 HOVED- OG NØGLETAL 2014 (tkr.) 2013 (tkr.) 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) 2010 (tkr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Nøgletal i % Bruttomargin... (bruttoresultat i % af omsætning) Afkastningsgrad... (driftsresultat i % af gns. balancesum) Overskudsgrad... (driftsresultat i % af omsætning) 23,6 18,9 17,3 17,1 14,4 0,8 1,1 1,3 0,7-1,4 1,1 1,1 1,1 0,6-1,0

7 6 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i levering af fjernvarme til værkets tilsluttede forbrugere, som pr. 31. december 2014 er opgjort til 2.509, samt levering af el til Nordpool via det produktionsbalanceansvarlige selskab, Nordjysk Elhandel. Selskabets medarbejdere Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 5 personer. Forskning og udvikling Selskabet udfører ikke egentlige forskningsaktiviteter. Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Driften og resultatet heraf er gået som forventet i regnskabsåret. Herudover er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder i regnskabsåret. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Selskabets forventninger til fremtiden Selskabet forventer ingen væsentlige ændringer i det kommende år i forhold til indeværende år.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C: Hoved- og nøgletalsoversigt indgår i årsrapporten. Pengestrømsopgørelse indgår i årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Hvile-i-sig-selv princippet Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med kunden og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivning og henlæggelser og er udtryk for kundens finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra kunden i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, el-indtægter samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens el-salg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår indregnes i nettoosætningen som en korrektionspost. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, afskrivninger mv. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, afskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, afskrivninger mv. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives i årsregnskabet over den forventede brugstid. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. De anvendte afskrivningsperioder er i overensstemmelse med såvel årsregnskabslovens som varmeforsyningslovens bestemmelser. Modtagne tilslutningsafgifter indtægtsføres over samme åremål som selskabets ledningsnet afskrives, og den beregnede indtægtsførsel modregnes i resultatopgørelsen i afskrivningerne på anlægsaktiverne. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Kraftvarmeanlæg og ledningsnet... Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 3-8 år Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne er fratrukket anlægssummen, hvorved forbrugerne ikke betaler både tilslutningsbidrag til og afskrivninger på samme anlæg i samme år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller driftsomkostninger. Finansielle anlægsaktiver Indskuds- og andelskapital måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Lagerbeholdninger Lagerbeholdninger af træpiller, installationsmaterialer, målere mv. måles til kostpris efter FIFOprincippet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Hensatte forpligtelser Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling opgøres som forskellen mellem de regnskabsmæssige og tarifmæssige værdier af selskabets anlægsaktiver. De tarifmæssige værdier opgøres efter varmeforsyningsloven. Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Resultat til indregning i kommende års priser Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om Anbefaling & Nøgletal Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre indtægter Andre udgifter DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 13 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Kraftvarmeanlæg og ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Indskud DFP Indskud DFF/EDB Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Lagerbeholdning Lagerbeholdning Tilgodehavende fra salg Tilgodehavende hos varmeforbrugere Godtgørelse moms Godtgørelse energiafgifter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

15 14 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note kr. tkr. Egenkapital 1. marts EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger HENSATTE FORPLIGTELSER Kreditforeningen af Kommuner i Danmark Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til forbrugere Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

16 15 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr. tkr. Årets resultat Årets afskrivninger tilbageført Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Ændring i hensatte forpligtelser PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Køb af materielle anlægsaktiver Tilgang tilslutningsafgifter PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Afdrag på lån PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET ÆNDRING I LIKVIDER Likvide beholdninger og kassekredit primo LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT ULTIMO

17 16 NOTER Note kr. tkr. Nettoomsætning 1 El - produktionstilskud (8 øre) Kompensation CO2, Bakkevej og Kielbergvej Grundbeløb, Energinet.dk Abonnement Energi Fyn Nordjysk - elhandel LEC salg / Grøn el Nordjysk - udgifter ved salg af el CO2 - kvoter Varmesalg - variabel bidrag Varmesalg - fast bidrag Overført resultat til indregning i næste års priser Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger 2 Varmeproduktion Naturgas Træpiller NOX-afgift Metanafgift Kemikalier / spædevand CO2 / naturgasafgifter Rynkeby Foods

18 17 NOTER Note kr. tkr. Produktionsomkostninger (fortsat) 2 Vedligeholdelse: Produktion / Naturgas Motorer Motorolie / YX Energi Øvrige Værktøj Serviceabonnement - motorer Afskrivninger Produktion / Træpiller Kedel Øvrige Tømning af container Værktøj Afskrivninger Øvrige produktionsanlæg Reparation og vedligeholdelse Tjæreborg / El - vagtaftaler SRO / anlæg / TDC / APL Skorsten Rengøring / fremmed arbejde Beklædning Olie / erhvervsaffald Vand Bakkevej / Kielbergvej Kloak - vandafledning / renovation Udendørsanlæg Forsikring - maskiner / driftstab Afskrivninger Pumper Møder El El

19 18 NOTER Note kr. tkr. Produktionsomkostninger (fortsat) 2 Produktion Personale Kørsel Forsikring - løsøre / tab produktion Teknisk assistance / konsulent Kurser Øvrig styring Hardware Software Forsikring / edb-materialer Kontorartikler / telefon CO2 - kvoter Årsverifikation Miljøstyrelsen Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger 3 Hovedledninger Rørarbejder Jordarbejder Teknisk assistance / konsulent Værktøj Forbrugsmaterialer Leje kedelcentral Termis Afskrivninger

20 19 NOTER Note kr. tkr. Distributionsomkostninger (fortsat) 3 Stikledninger Jordarbejder I øvrigt Forbrugsmaterialer Afskrivninger Brønde El Reparation og vedligeholdelse Forsikringer - pumpestation Måleromkostninger Målere Fjernaflæsning / storforbrugere TDC Batteriskift v / Per Mortensen Vedligeholdelse Stikprøver Måleraflæsning Radioaflæsning Drift bygninger Vedligeholdelse Forsikring - driftsbygning

21 20 NOTER Note kr. tkr. Distributionsomkostninger (fortsat) 3 Driftsledelse Personale Kørsel Kursus Ledningstegning Software Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger 4 Bestyrelse Møder / mad / landsmøder Rejser / andet Repræsentation Kursusomkostninger Diverse Ledelse Møder / rejser Kurser Repræsentation Gratiale / jubilæum Forbrugerinformation Tryksager / porto Annonce

22 21 NOTER Note kr. tkr. Administrationsomkostninger (fortsat) 4 Kontoromkostninger Lønninger Jubilæumsgratiale Kurser Kørsel Måtteleje / rengøring Kontorartikler og tryksager Beklædning Telefon Porto og gebyrer Gebyr / PBS / diverse Personaleomkostninger Inkassoomkostninger Tab på debitorer Indgået på afskrevne debitorer IT-omkostninger Hardware Software Andre edb-omkostninger Øvrige Revision Rest revisor vedrørende tidligere år Rådgivning og anden assistance Konsulentbistand Kontingent / abonnement Annoncer Husleje Ejendomsskatter Diverse Kassedifferencer Personale / bestyrelse Repræsentation Afskrivninger Midtfyns Elforsyning

23 22 NOTER Note kr. tkr. Administrationsomkostninger (fortsat) 4 PSO / Energibesparelser Energirådgivning Administrationsomkostninger i alt Andre indtægter 5 Gebyrer Gebyrer Udlejning Lejeindtægt Bakkevej Skorsten / antenner Øvrige Salg af materialer Andre indtægter i alt Andre udgifter 6 Udlejning - Bakkevej 6 Forsikring Vedligeholdelse Øvrige Salg af materialer Andre udgifter i alt

24 23 NOTER Note kr. tkr. Finansielle indtægter 7 Pengeinstitutter Modtagne kontantrabatter Finansielle omkostninger 8 Kassekredit Renter, Kreditforeningen Skat af årets resultat 9 Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Materielle anlægsaktiver 10 Kraftvarme- anlæg og led- ningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afsluttet: Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Tilslutningsbidrag: Saldo 1. januar Årets tilgang Saldo 31. december Kostpris i alt Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

25 24 NOTER Note Lagerbeholdning 11 Træpiller Installationsmaterialer og målere Tilgodehavende fra salg 12 Energinet.dk Nordjysk Elhandel Forbrugerne, inkasso Øvrige tilgodehavender Egenkapital 13 Egenkapital Henlæg- 1. marts 1981 gelser I alt Egenkapital 1. januar Egenkapital 31. december Langfristede gældsforpligtelser 14 1/ / Afdrag Restgæld gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år Kreditforeningen af Kommuner i Danmark

26 25 NOTER Note kr. tkr. Anden gæld 15 Diverse omkostningskreditorer Skyldig revision ATP og sociale udgifter Feriepengeforpligtelse Depositum Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 16 Resultat til Ikke anvendte Afskriv- indregning i henlæggelser ninger på kommende efter VFL anlægsaktiver I alt års priser Saldo 1. januar Årets afskrivninger efter ÅRL Årets afskrivninger efter VFL Årets resultat efter VFL Saldo 31. december kr. tkr. Resultat efter varmeforyningslovens regler Årets resultat efter ÅRL Årets afskrivninger efter ÅRL Årets afskrivninger efter VFL Årets resultat efter varmeforsyningsloven

27 26 SPECIFIKATIONER af anlæg pr. 31. december 2014 Årsregnskabsloven Afskrivning Anskaffel- Tidligere Tilgang Henlæggelse og henlæg- Saldi sessum afskrevet 2014 anvendt gelse / Central Kielbergvej... Øvrige anlæg... Kraft / varme Kielbergvej... Kraft / varme Bakkevej... Kedel- og røranlæg... Ledningsnet... Stikledning pålignet forbrugerne... Afskrivninger/henlæggelser før Fornyelses- og reservefond... Kedelanlæg, bygning... Kedelanlæg... Transmissionsledning... Ombygning motor... Skovager / Dybdalgårdvej... Engvangen... Rund / Spidstoften... Hestehavevej / Tunnel... PLC-anlæg... Tilslutningsafgifter før Tilslutningsafgifter efter Hovedtavle / styresystem / kedel Øvrigt produktionsanlæg Anlæg i alt Andre anlæg, driftsmidler, inventar mv Biler Anlægsaktiver i alt

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere