ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: _00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R

2 INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT OVER KOMPONENTERNE...8 Manual og Automatc set forfra...8 Zenth On Demand set forfra...9 IINSTALLATION OG OPSTART...10 Placerng...10 Elektrsk tlslutnng...10 Opstart af kværnen...10 Vedrørende Manual og Automatc Vedrørende On Demand BETJENING...13 Justerng af kværnens fnmalng...13 Justerng af kværnens doserng på Manual og Automatc...13 Justerng af grebet for malet kaffe på Automatc...13 Justerng af nedløbstudens retnng ved doserng på On Demand...14 Justerng af flterholderens gaffelgrebs højde på On Demand...14 RENGØRING OG BEHANDLING...15 Vedlgeholdelse af kværnen...15 Daglg rengørng Rengørng af nedløbstuden på Manual og Automatc...15 Ugentlg rengørng - Kaffebønnebeholderen...16 Ugentlg rengørng Doserngsgruppe på Manual og Automatc...16 Ugentlg rengørng Rengør med Grndz...17 PROGRAMMERING...19 Indstllng af kværnen på On Demand...19 Tændng af apparatet...19 Dosetlførsel og ndstllng (dsplay)...19 Aktverng af kontnuerlg tlførsel...19 Nulstllng af dosetællere...20 Funktonsblokerng...20 Gå nd servcemenuen...20 Nulstllng tl fabrksndstllnger...20 DIMENSIONSTEGNING...21 Manual...21 On Demand

3 GENERELT Vgtgt: Advarsler mod uskker brug. Overhold anvsnngerne for at skre drkkens gode kvaltet, masknens ydelse, fødevareskkerhed, og for at forhndre mndre personskader eller skader på masknen. ADVARSEL! Angver en potentelt farlg stuaton, der hvs den kke undgås kan forårsage skoldnng, alvorlg legemsbeskadgelse og endda død. FARE! ANGIVER EN FORESTÅENDE FARLIG SITUATION, DER HVIS DEN IKKE UNDGÅS KAN FORÅRSAGE ALVORLIG LEGEMSBESKADIGELSE OG ENDDA DØD. Angver yderlgere oplysnnger, der kan være nyttge forbndelse med rengørng eller brug af masknen. 3

4 GENERELT Indlednng Tak for dt valg af denne kaffekværn. V håber, du vl få glæde af den! Læs brugervejlednngen, før du bruger masknen. Denne vejlednng ndeholder vgtge anvsnnger på, hvordan kværnen bruges på korrekt og skker måde. Opbevar altd denne vejlednng nærheden med henblk på fremtdge opslag. Vejlednngen skal behandles og opbevares omhyggelgt under hele kaffekværnens levetd. Denne vejlednng afspejler den aktuelle teknolog for kaffekværne, og den skal kke betragtes som forældet, selv om der sker opdaternger på et senere tdspunkt på grund af nye teknologske erfarnger. Producenten forbeholder sg ret tl at foretage ændrnger vejlednngen uden plgt tl at skulle opdatere tdlgere versoner (med undtagelse af helt ekseptonelle årsager). Advarsler Rør aldrg ved masknen med fugtge eller våde hænder. Brug aldrg masknen, hvs du er barfodet. Forsøg aldrg på at trække stkket ud ved at trække lednngen eller selve masknen. Brug kke masknen udendørs, hvor den vl kunne blve udsat for vejrlget (regn, sne, frost). Det vl forårsage materelle skader på masknen. Apparatet er kke beregnet tl at blve brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysske, sensorale eller mentale evner, eller som kke har den nødvendge erfarng og kendskab tl masknen, med mndre de er under overvågnng af nogen med ansvaret for deres skkerhed, eller hvs de har modtaget anvsnnger om masknens brug af den pågældende. Apparatet skal under brugen stå på en flad og fast overflade, der kan understøtte dets vægt. Træk altd masknens stk ud af stkkontakten, før du rengør den eller foretager vedlgeholdelse. Brug kke vandstråler eller uegnede rengørngsmdler tl at rengøre apparatet. Hvs masknen går stykker eller udvser fejlfunkton, skal du slukke for masknen og kke forsøge at foretage nogen ndgreb på den. Kontakt et autorseret servcecenter med henblk på reparaton og kræv, at der bruges orgnale reservedele. Manglende overholdelse af de ovennævnte forholdsregler kan medføre, at masknen kke er skker ved fremtdg brug. Efterlad kke masknen tændt, når den kke er brug. Træk stkket ud af kontakten, når masknen kke er brug. Sørg for kke at tldække åbnnger og/eller sprækker, der er beregnet tl ventlaton og udstrømnng af varme, og hæld aldrg vand eller andre væsker nd dem. Stk kke under nogen som helst omstændgheder skeer, gafler eller andre redskaber nd aftapnngshanen eller kaffebønnebeholderen, når apparatet er brug. Sluk altd for apparatet, før du fjerner eventuelle blokernger fra aftapnngshanen. Nedsænk aldrg masknen, dens stk eller lednnger vand eller nogen anden væske. Hvs en genstand forårsager standsnng af motoren, skal du straks slukke for masknen og kontakte et autorseret servcecenter. Hvs en genstand forårsager standsnng af motoren, skal du straks slukke for masknen og kontakte et autorseret servcecenter. 4

5 GENERELT Forholdsregler Behandl altd masknen omhyggelgt for at undgå, at der opstår masknfejl. Pakkemateralerne (pap, cellofan, hæfteklammer, polystyren osv.) kan forårsage skæreskader, sår eller medføre farestuatoner, hvs de behandles forkert eller uforsgtgt. Opbevar sådanne materaler uden for rækkevdde af børn og personer med nedsatte fysske, sensorale eller mentale evner eller manglende erfarng og kendskab. Dette symbol på apparatet eller på emballagen betyder, at apparatet kke må bortskaffes sammen med almndelgt husholdnngsaffald. Det skal overdrages tl en specfk opsamlngsplads med henblk på genbrug af elektrsk og elektronsk udstyr. Sørg for, at dette apparat bortskaffes på korrekt måde, således at du gør dt tl at forebygge negatve konsekvenser for helbred og mljøskader. Ved at genbruge materaler er v med tl at bevare naturressourcerne. For yderlgere oplysnnger om, hvordan dette produkt kan genbruges, kan du kontakte dne lokale myndgheder, en lokal genbrugsstaton eller dn forhandler, hvor du har købt apparatet. Før apparatet nstalleres eller der udføres tlpasnnger, skal du skre dg at have læst og forstået advarslerne denne brugervejlednng. Producenten kan kke holdes ansvarlg for personskader eller skader på tng, der er forårsaget af manglende overholdelse af anvsnngerne denne vejlednng vedrørende skkerhed, nstallaton og vedlgeholdelse. Hvs apparatets lednng er beskadget, skal du slukke for apparatet og kontakte en professonel og kvalfceret teknker med henblk på udskftnng. Hvs du kke længere ønsker at bruge dette apparat, foreslår v, at du frakobler stkket fra stkkontakten og skærer lednngen af. Defekter og uregelmæssg funkton af masknen bør straks ndberettes tl en autorseret nstallatons- eller servceteknker. Før du tlslutter masknen, bør du kontrollere, at strømforsynngen svarer tl specfkatonerne på datapladen. Hvs masknens stk kke passer tl stkkontakten, skal du få det udskftet tl en passende type af en kvalfceret teknker, der også vl kunne kontrollere, at strømforsynngen svarer tl kravene for masknen. Undgå at bruge adaptere med flere ndgangsstk eller forlængerlednnger. Jordforbndelsen skal være tlkoblet; strømforsynngen skal overholde standarderne ht. lokale skkerhedsforskrfter. Masknen skal nstalleres af en autorseret og kvalfceret teknker. Tjek masknens forskellge dele for at skre dg, at de kke er blevet beskadget under forsendelsen. I tlfælde af defekter eller uregelmæssgheder må apparatet kke nstalleres, men skal udskftes. 5

6 GENERELT Tlsgtet brug Kaffekværnens beholder er udformet med henblk på professonel brug af oplært personale. Kværn og beholder må kun bruges tl de formål, de er beregnet tl: dvs. malng af rstede kaffebønner. Enhver anden anvendelse betragtes som utlsgtet og potentel farlg. Producenten kan kke holdes tl ansvar for skader forårsaget af utlsgtet eller forkert brug af masknen. Apparatet må kke bruges af børn eller af personer med nedsatte fysske, sensorale eller mentale evner. Det må heller aldrg bruges af personer, der kke har den nødvendge færdghed og ekspertse, med mndre de er overvåget under ndlærngen. Lad aldrg på noget tdspunkt børn lege med udstyret. Masknen er kke beregnet tl brug ved temperaturer, der overskrder grænserne på -5 C tl +40 C. Brugeren skal overholde de generelle gældende skkerhedsforskrfter det land, hvor masknen er nstalleret, og har ansvaret for at skre sg, at den regelmæssge vedlgeholdelse af masknen er udført korrekt. Personer, der nstallerer og bruger masknen og foretager vedlgeholdelse af masknen, skal nformere producenten om eventuelle defekter og skader forårsaget af sld, som vlle kunne forrnge effektvteten af masknens oprndelge skkerhedsfunktoner. Installatøren bærer ansvaret for at tjekke, at masknen nstalleres og bruges et velegnet mljø, så der kke opstår fare for brugernes helbred og skkerhed. Ethvert ansvar for effektvteten af fremstllede komponenter, der er nstalleret masknen, påhvler den pågældende producent. Ansvaret for personer, der autorseres tl at bruge masknen, påhvler kunden. Masknen er fremstllet med henblk på 24 tmers dskontnuerlg drft. Masknens komponenter er desgnet og fremstllet tl at kunne skre mndst 1000 tmers drft. God rengørng og vedlgeholdelse er også med tl at skre en lang levetd for masknen. Maskner, der er mærket med EL MOTOR WITH THERMAL PROTECTION er udstyret med en anordnng, der beskytter motoren mod at blve overophedet. Hvs denne anordnng aktveres, må du kke forsøge at bruge masknen: Træk masknens stk ud af stkkontakten og elmner årsagen tl problemet, før masknen genstartes. 6

7 GENERELT BESKRIVELSE Manual / Automatc On Demand EUR-STIK UK-STIK EUR-STIK UK-STIK Kværnskær (mm) Spændng (V) Frekvens (Hz) Strømforbrug (W) RPM Gennemløbsmængde (Kg/h) Elektrsk tlslutnng CEE 7/7 BS 1363/A CEE 7/7 BS 1363/A Egenvægt (Kg) For at kunne dentfcere apparatet, skal du læse koden efter ordet MATRICOLA (serenummeret) på den mærkat, der er ndsat denne brugervejlednng, eller på selve apparatet, og herefter vælge den tlsvarende strømspændng (fx 65-CA 230 AA 1001/10). 7

8 Manual og Automatc set forfra OVERSIGT OVER KOMPONENTERNE Beholderlåg Kaffebønnebeholder Justerngsknap for malngstype Tap tl at åbne/lukke kaffebønnebeholderen med Doserngsenhedens låg Doserngsgruppe Presseplade Doserngsenhedens åbnng Doserngstæller Gaffelgreb tl flterholder Doserngsenhedens håndtag TÆND/SLUK-knap Kaffebakke 8

9 OVERSIGT OVER KOMPONENTERNE Zenth On Demand set forfra Beholderlåg Kaffebønnebeholder Justerngsknap for malngstype Tap tl at åbne/lukke kaffebønnebeholderen med LCD-dsplay Reduktonsknap Lysende knap tl 1 kaffedose Doserngsenhedens åbnng Lysende knap tl 2 kaffedoser Forøgelsesknap Startknap tl kværn Gaffelgreb tl flterholder TÆND/SLUK-knap Kaffebakke 9

10 Placerng MIN. 10 cm INSTALLATION OG OPSTART Mndstekrav tl dmensoner ved placerng af masknen er 360 mm bredde x 415 mm dybde x 620 mm højde. Anbrng masknen på en flad og stabl overflade, borte fra vand- og varmeklder. Masknen skal placeres et tørt mljø, det for høj fugtghed kan påvrke masknens funkton negatv retnng. Tldæk kke masknen med plastkflm eller vskestykker. Sørg for, at luften kan crkulere frt bagved masknen (mndst 10 cm frrum). Elektrsk tlslutnng Masknen må kun tlsluttet en strømforsynng med jordforbndelse. Tjek den korrekte spændng og frekvens på masknens dataplade. Opstart af kværnen Anbrng beholderen dens sæde, således at hullet er på lnje med skruen på kværnens bagsde. Spænd låseskruen. 10

11 INSTALLATION OG OPSTART 03 Fjern låget fra beholderen og fyld op med kaffebønner. 04 Tlslut masknens stk tl stkkontakten og træk tappen nederst på kaffebønnebeholderen for at åbne den. Vedrørende Manual og Automatc 01 TÆND for kværnen på TÆND/SLUK-knappen og mal kaffen, ndtl den ønskede mængde kaffe er malet. 03 Brug doserngsgrebet tl at dosere den malede kaffe. Anbrng flterholderen gaffelgrebet. 02 Hvert træk grebet leverer en enkelt dose malet kaffe. Antal doser kan ndstlles på tælleren. Apparatet er udstyret med en fastholdelsesanordnng tl flterholderen. ADVARSEL! For at forebygge skader og legemsbeskadgelser må du aldrg anbrng fngrene eller andre genstande nedløbstuden under kværnen, mens der doseres malet kaffe. 11

12 INSTALLATION OG OPSTART Vedrørende On Demand 01 Når beholderen er fyldt op med kaffebønner (se anvsnngerne 1-4 under Opstart af kværnen Manual og On demand ), skal du TÆNDE kværnen på TÆND/SLUK-knappen. 02 Vælg enkelt- eller dobbeltdose ved at trykke på de tlhørende knapper eller. Udløb standser, når den forndstllede td er gået. Apparatet er udstyret med en fastholdelsesanordnng tl flterholderen. 03 Anbrng flterholderen gaffelgrebet og skub det nd mod flterholderens fastgørelsesanordnng. 12

13 BETJENING Justerng af kværnens fnmalng Brug kværnens justerngsknap tl at ndstlle kværnens fnmalng. Forøg Reducér Drej justerngsknappen med uret for at forøge fnmalngsgraden eller modsat uret for at forøge grynstørrelsen af de malede bønner. Denne ndstllng er trnløs og skal ændres gradvst. Mal en smule kaffe mellem hver ændrng på et par grader. 01 ADVARSEL! Hvs knappen drejes en hel omgang med stllestående motor, kan det forårsage, at kværnen standser. Justerng af kværnens doserng på Manual og Automatc Forøg Reducér Brug ndstllngsknappen under doserngsenhedens låg tl at justere mængden for hver dose. Drej ndstllngsknappen med uret for at reducere mængden eller modsat uret for at forøge den. 01 Justerng af grebet for malet kaffe på Automatc For at justere mængden af malet kaffe doserngsenheden kan du bruge flaget, der befnder sg under låget på doserngsgruppen. Brug de to sprækker på flagets nederste del tl at justere mængden af kaffe doserngsenheden. Når flaget vender nedad kan du arbejde med et lavt nveau af formalet kaffe, og når det vender opad, kan du arbejde med et højt nveau af formalet kaffe doserngsenheden. V tlråder, at man kke bruger fuldautomatske kværne og doserngsenheder, hvs flaget for kaffenveauet står for langt nede, da det vl kunne få ndflydelse på dosernes ensartede mængde

14 BETJENING Justerng af nedløbstudens retnng ved doserng på On Demand Juster nedløbstudens retnng, så den passer tl den anvendte flterholder. 01 Justerng af flterholderens gaffelgrebs højde på On Demand Brug en Phlps skruetrækker tl at løsne låseskruen på flterholderens gaffelgreb. Det anbefales at undlade at løsne skruen fuldstændgt. Løft eller sænk gaffelgrebet, så den tlpasses tl den anvendte flterholder. Når den rgtge poston er fundet, skal låseskruen på gaffelgrebet spændes fast gen

15 RENGØRING OG BEHANDLING ADVARSEL! Apparatets stk skal altd tages ud af stkkontakten, før der udføres rengørng eller vedlgeholdelse. ADVARSEL! Træk aldrg kun lednngen eller selve apparatet for at fjerne stkket fra stkkontakten. Det er af grundlggende vgtghed for en effektv funkton af kværn og doserngsenhed, at de rengøres. Hvs kværn og doserngsenhed kke rengøres, medfører det, at kaffens aromatske olestoffer blver harske, hvlket vl have en negatv ndflydelse på kaffens smag. Manglende rengørng vl også forrnge den præcson, kværnen formaler med, så der opstår uregelmæssge størrelser den formalede kaffe og doserne. Sørg for, at apparatet kke er tlsluttet strømforsynngen, før det rengøres. Vedlgeholdelse af kværnen ADVARSEL! Vedlgeholdelsen må kun udføres af en kvalfceret servceteknker, der er autorseret af producenten tl at udføre sådanne ndgreb. ADVARSEL! Udfør aldrg selv ntermstske eller rskable reparatoner, og brug aldrg kke-orgnale reservedele. For at apparatet kan fungere tlfredsstllende, er det nødvendgt at tjekke og eventuelt udskfte kværnens skær for hver 400 kg formalet kaffe. Daglg rengørng Rengørng af nedløbstuden på Manual og Automatc Fjern gummbeskyttelsen. Rengør nedløbstuden ved hjælp af en børste. 15

16 RENGØRING OG BEHANDLING Ugentlg rengørng - Kaffebønnebeholderen Luk kaffebønnebeholderen ved at trække tappen Løft låget og rengør det med en børste. og løsne låseskruen på bagsden. Brug en ren klud tl at aftørre olerester fra kaffebønnerne. Ugentlg rengørng Doserngsgruppe på Manual og Automatc 01 Løft doserngsenhedens låg og rengør gruppen med en børste. 16

17 RENGØRING OG BEHANDLING Ugentlg rengørng Rengør med Grndz Luk for tlførng af bønner bunden af kaffebønnebeholderen. Start kværnen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen eller ved at trykke på kværnens startknap på On demand. Lad kværnen køre, ndtl der kke længere kommer pulver ud af kværnens udløb SLUK for kværnen og fjern kaffebønnebeholderen og hæld de resterende kaffebønner ud. Saml kaffebønnebeholderen gen og påfyld én kapsel Grndz rensetabletter og åbn for tlførselshullet bunden. 17

18 RENGØRING OG BEHANDLING Start kværnen gen ved at trykke på TÆND/SLUKknappen eller ved at trykke på kværnens startknap på On demand. Lad den køre, ndtl der kke længere kommer rensepulver ud af kværnen Genopfyld kaffebønnebeholderen med frske kaffebønner. Lav to kopper kaffe og smd dem væk. 18

19 PROGRAMMERING On Demand Indstllng af kværnen på On Demand Aktverng af kontnuerlg tlførsel Tlførselstd for 1 forndstllet kaffedose Vsualserng af tlførsel på 1 kaffedose Tæller for 1 tlført kaffedose Tlførselstd for 2 forndstllede kaffedoser Vsualserng af tlførsel på 2 kaffedoser Tæller for 2 tlførte kaffedoser Hængelås (låst programmerng) Tændng af apparatet Når apparatet tændes for første gang, er det ndstllet tl fabrksndstllngerne. Ændrng af ndstllngerne lagres automatsk, og brugertlpassede ndstllnger hentes automatsk, når kværnen genstartes. Når der tændes for apparatet, vses den følgende skærm 7,5 sekund. Dosetlførsel og ndstllng (dsplay) Ved at trykke på knappen for én dose lyser dette kon, og koppen fyldes op løbet af tlførslen. Hvs du trykker på kværnens startknap mere end 0,3 sekunder, gangsættes tlførsel og nedtællng tl nul. Når tlførslen er udført, vender tællerens nedtællng tl nul tlbage tl den ndstllede værd efter et sekund. Tælleren for enkelte doser forøges med 1. Ved at trykke på knappen for to doser lyser dette kon, og koppen fyldes op løbet af tlførslen. Hvs du trykker på kværnens startknap mere end 0,3 sekunder, gangsættes tlførsel og nedtællng tl nul. Når tlførslen er udført, vender tællerens nedtællng tl nul tlbage tl den ndstllede værd efter et sekund. Tælleren for dobbelte doser forøges med 1. Hvs du trykker på forøgelsesknappen eller på reduktonsknappen forøges eller reduceres tlførselstden for den valgte dose. Aktverng af kontnuerlg tlførsel Ved at trykke på begge knapperne og aktveres tlstanden for kontnuerlg tlførsel. Begge doseknapper lyser, og symbolet for kontnuerlg tlførsel vses. Hvs du trykker på kværnens startknap mere end 0,3 sekunder, aktveres den kontnuerlge tlførsel, ndtl kværnens aktverngsknap slppes. Ved at trykke på en af knappern eller vender du tlbage tl tlstanden for automatsk dosetlførsel. 19

20 On Demand PROGRAMMERING Nulstllng af dosetællere Ved at trykke på begge knapper og mere end 5 sekunder nulstlles begge dosetællerne. Funktonsblokerng Ved at trykke på begge knapper og og herefter slppe dem blokeres alle funktoner med undtagelse af dosevalg og tlførselsstart. Dsplayet vser symbolet. Når begge knapper og trykkes nd og slppes, standses alle funktoner. Gå nd servcemenuen Hvs knappen trykkes nd og holdes, mens du tænder for apparatet, går du nd på en skærm, hvor de følgende data vses: Frmwareverson. Samlet tællerantal for 1 og 2 doser (kan kke nulstlles). Tælleren for tlførselstd tlstanden for kontnuerlg tlførsel (vst sekunder) nederst og mdtpå de to andre tællere (kan kke nulstlles). Dsplayets lysstyrke (kontrastværd) mdt på skærmen kan justeres med knapperne og. Nulstllng tl fabrksndstllnger Hvs knappen holdes trykket nd, mens apparatet tændes, nulstlles alle ndstllngerne tl fabrkkens standardndstllnger. Servcemenuens tællere nulstlles kke. 20

21 DIMENSIONSTEGNING Manual H Model L H Z Manual 231 mm 260 mm 324 mm Z L On Demand H Model L H Z On Demand 221 mm 559 mm 264 mm Z L 21

22 For at garanten dækker, skal betngelserne for vedlgeholdelse følges overensstemmelse med vores nstruktoner, masknen skal være behandlet korrekt, og garantreklamatoner skal ndsendes hurtgst mulgt. Det pågældende udstyr må kke anvendes under afventnng af servce, hvs der er nogen som helst rsko for, at skaden eller fejlen blver værre. Garanten dækker kke forbrug af forsynnger (såsom glas), normal vedlgeholdelse (såsom rengørng af fltre), vandforurenng, kalk eller problemer, der er forbundet med forkert elektrsk spændng, tryk eller vandmængder. Garanten dækker kke skader som følge af fejl, der skyldes forkert håndterng og betjenng af masknen. FREMSTILLET I ITALIEN FOR CREM INTERNATIONAL BY CONTI VALERIO S.R.L. Va d Colonnata, 1 - SESTO FIORENTINO (FI) ITALY Post Code: TEKNISK SERVICE Kontakt leverandøren Forhandler

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

DA 30 MAJ 12 Rev E

DA 30 MAJ 12 Rev E Oversættelse af Orgnale Brugsanvsnng AMP 3K/40* CE Termnerng Maskner 2161400-[] og AMP 5K/40* CE Termnerng Maskner 2161500-[] Kunde Manual 409-10204-DA 30 MAJ 12 Rev E SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs dette

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere