Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili B"

Transkript

1 Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili B Terapiområde Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato Dokumentnummer Versionsnummer Hæmofili B 15. marts marts For fagudvalgets sammensætning og sekretariatets arbejdsgruppe se s. 13 Side 1 af 14

2 Indhold 1 Formål med udarbejdelsen af en fælles regional behandlingsvejledning Baggrund Hæmofili B Behandling af hæmofili B Kliniske spørgsmål Er der klinisk betydende forskelle mellem rfix-produkter til profylaktisk behandling af PTP? Er der risiko ved skift fra et rfix-produkt til et andet rfix-produkt til profylaktisk behandling af PTP? Kan der opnås samme hæmostatiske effekt med færre doser rfix med forlænget halveringstid ift. standard rfix? Valg af effektmål Øvrige forhold Strategi for litteratursøgning og udvælgelse af litteratur Søgning efter kliniske retningslinjer Søgning efter systematiske oversigtsartikler og primærstudier Kvalitetsvurdering Databehandling og analyse Sammensætning af fagudvalg og kontaktinformation til Medicinrådet Referencer Side 2 af 14

3 Forkortelser ABR: CI: EMA: EPAR: FIX: Annual Bleeding Rate, dvs. antal blødninger registreret i studieperioden omregnet til per år 95 % Konfidensinterval European Medicines Agency European Public Assessment Report Koagulationsfaktor IX HAEMO-QOL/HAEM-A-QOL: Hemophilia-Specific Quality of Life Index GRADE: IE: KIE: PEG: PICO: PTP: PUP: rfix: SD: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (system til vurdering af evidens) Internationale enheder Kilo internationale enheder Polyethylenglycol Fokuserede forskningsspørgsmål baseret på Population, Intervention, Komparator og Outcome (effektmål) Previously treated patients, dvs. patienter som tidligere er behandlet med FIX præparater Previously untreated patients, dvs. tidligere ubehandlede patienter. I praksis er tidligere ubehandlede patienter med hæmofili oftest små børn Rekombinant fremstillet FIX Standardafvigelse Side 3 af 14

4 1 Formål med udarbejdelsen af en fælles regional behandlingsvejledning Formålet med denne fælles regionale behandlingsvejledning er at opnå national konsensus om anvendelsen af lægemidler til behandling af hæmofili B. De kliniske spørgsmål angiver de primære problemstillinger, som ønskes afdækket. Til hvert klinisk spørgsmål knytter sig en definition af PICO dvs. patientgruppen, interventionerne, alternativet til interventionerne (komparator) samt de effektmål (outcomes), som lægemidlernes virkning skal vurderes på. Denne behandlingsvejledning for hæmofili B udgør en selvstændig del i den samlede udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejledninger for hæmofili A, hæmofili B og von Willebrand. 2 Baggrund 2.1 Hæmofili B Hæmofili B skyldes mangel på koagulationsfaktor IX, som er nødvendig for at standse blødninger. Sygdommen klassificeres i forskellige sværhedsgrader, efter hvor stor faktoraktivitet patienten har. Ved mild (faktor IX aktivitet > 5-40 % af normal) og moderat (faktor IX aktivitet 1-5 %) hæmofili B opstår blødninger primært i forbindelse med traumer og kirurgi. Svær hæmofili B (faktor IX aktivitet < 1 %) giver almindeligvis symptomer fra omkring etårsalderen som følge af spontane led- og muskelblødninger. Ved svær hæmofili vil gentagne ledblødninger forårsage svære ledforandringer, invaliditet og kronisk smerte [1]. Sygdomsprævalensen er 1/ drenge, hvoraf ca. 25 % har svær hæmofili B. I 2016 var 102 patienter med hæmofili B registreret på landets to behandlingscentre: 29 patienter var i profylaktisk behandling, mens 73 patienter var i on-demand behandling, hvor medicinen tages, når blødningen er opstået [2]. Ved tidligere behandlede patienter (PTP, previosuly treated patients) forstås patienter, som tidligere er behandlet med et FIX-præparat i over behandlingsdage. 2.2 Behandling af hæmofili B Behandlingen af hæmofili B omfatter infusion af rekombinant koagulationsfaktor IX (rfix) profylaktisk eller on-demand, hvor patienten tager faktormedicin ved behov, når der opstår symptomer på en blødning. Patienter med svær hæmofili tilbydes profylaktisk hjemmebehandling på tidspunktet før eller på tidspunktet for den første ledblødning og fortsætter livslangt. Alle hæmofilipatienter er tilknyttet et af de to nationale hæmofilicentre i Århus og København. Der findes i dag fem forskellige rfix-produkter: nonacog alfa (Benefix) og nonacog gamma (Rixubis), der begge betegnes som standard rfix samt nonacog beta pegol (Refixia), albutrepenonacog alfa (Idelvion) og eftrenonacog alfa (Alprolix), som er rfix-produkter med forlænget halveringstid. Benefix er aktuelt det eneste produkt, som er godkendt til tidligere ubehandlede patienter (PUP, previously untreated patients). Valg af produkt til denne patientgruppe vil derfor ikke blive vurderet i denne behandlingsvejledning. Til profylakse hos PTP anbefaler RADS behandlingsvejledning fra 2016 og Lægemiddelrekommandationen fra februar 2018 [2,8] rfix med forlænget halveringstid, hvor der er lægefaglig indikation for skift. Dette skyldes, at produkterne medfører et højere faktorniveau (dalværdi) og dermed en lavere årlig blødningsrate end ved behandling med standard rfix, hvilket er relevant hos en patient med gennembrudsblødninger. Side 4 af 14

5 Herudover kan produkter med forlænget halveringstid gives med længere doseringsinterval, hvilket kan være en fordel hos patienter med vanskelig veneadgang. Aktuelt anbefales profylakse med eftrenonacog alfa som førstevalg til minimum 75 % af populationen, der opfylder kriterier for behandlingsskift. For patienter med behov for et højt niveau af faktor IX i blodet (høj dalværdi) foretrækkes behandling med albutrepenonacog alfa [2] eller nonacog beta pegol [8] dog fremfor eftrenonacog alfa. Derudover kan der være individuelle patientforhold, som har betydning for valg af behandlingsprodukt. Behandlingsskift sker aktuelt alene på lægefaglig indikation [2,3]. RADS har ikke forholdt sig til, om patienter, hvor der ikke er lægefaglig indikation for skift, med fordel kan skifte præparat. Der kunne fx være et patientønske om færre doseringer samt et ønske om besparelser på lægemiddeludgifterne ved at skifte til et billigere produkt. De mulige fordele ved et skift skal dog opvejes mod de potentielle ulemper, herunder besvær for patienten samt lægemiddelrelaterede omkostninger i form af ekstra ambulante besøg, blodprøver etc. Endelig må et skift på ikke-lægefaglig indikation ikke indebære en risiko for patienten. Behandlingsvejledningen vil derfor forholde sig til dette. RADS behandlingsvejledningen har ikke forholdt sig til, om rfix med forlænget halveringstid kan have en fordel hos patienter som er i on-demand behandling. I teorien kunne produkter med forlænget halveringstid have en fordel ved, at nogle blødninger kan behandles med én dosis i stedet for to doser med standard rfix, hvilket samlet set vil medføre et lavere forbrug af faktorprodukt og mulighed for bedre effekt. Behandlingsvejledningen vil derfor også forholde sig til dette. 3 Kliniske spørgsmål 3.1 Er der klinisk betydende forskelle mellem rfix-produkter til profylaktisk behandling af PTP? Population Patienter med hæmofili B, der tidligere er behandlet med et rfix-præparat (PTP). Herunder en subgruppe af patienter med højere risiko for blødninger og derfor behov for høj dalværdi (faktor IX aktivitet > 5 %). Det bemærkes, at nonocog beta pegol ikke er godkendt til børn under 12 år, hvorfor lægemidlet, uanset udfaldet af vurderingen, ikke vil blive anbefalet til denne patientgruppe. Interventioner Standard rfix nonacog alfa (Benefix) nonacog gamma (Rixubis) rfix med forlænget halveringstid eftrenonacog alfa (Alprolix) albutrepenonacog alfa (Idelvion) nonacog beta pegol (Refixia) Komparator Indbyrdes sammenligning af interventionerne. Side 5 af 14

6 Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål. 3.2 Er der risiko ved skift fra et rfix-produkt til et andet rfix-produkt til profylaktisk behandling af PTP? Population Patienter med hæmofili B, der tidligere er behandlet profylaktisk med et rfix-præparat (PTP). Herunder en subgruppe af patienter med højere risiko for blødninger og derfor behov for høj dalværdi (faktor IX aktivitet > 5 %). Det bemærkes, at nonacog beta pegol ikke er godkendt til børn under 12 år, hvorfor lægemidlet, uanset udfaldet af vurderingen, ikke vil blive anbefalet til denne patientgruppe. Interventioner Skift af rfix. Komparator Fortsat behandling med samme rfix. Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål. 3.3 Kan der opnås samme hæmostatiske effekt med færre doser rfix med forlænget halveringstid ift. standard rfix? Population Patienter med hæmofili B, der behandles on-demand med et rfix præparat (PTP). Interventioner On-demand behandling med rfix med forlænget halveringstid. Komparator On-demand behandling med standard rfix. Effektmål Tabel 2 summerer de valgte effektmål. 3.4 Valg af effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål for de kliniske spørgsmål 3.1 og 3.2, deres vigtighed, mindste kliniske relevante forskel og kategori. For alle effektmål vurderes både absolutte og relative værdier. Side 6 af 14

7 Tabel 1 Effektmål Vigtighed Kategori Mindste klinisk relevante forskel For den totale population Blødningsrate (median antal blødninger per år, ABR) Kritisk Alvorlige symptomer og 3 blødninger per år per patient Inhibitor Kritisk Alvorlige symptomer og Anafylaksi Kritisk Alvorlige symptomer og Tromboemboli Vigtig Alvorlige symptomer og 2 hændelser per år per 100 patienter 2 hændelser per år per 100 patienter 2 hændelser per år per 100 patienter Livskvalitet Vigtig Helbredsrelateret livskvalitet 0.5 SD inden for samme skala For subpopulationen med behov for højere dalværdi Dalværdi (trough value) Vigtig Surrogat mål for ABR. Alvorlige symptomer og 95 % CI nedre grænse for gennemsnitlige dalværdi skal være over 5 % (0,05 KIE/L) # # Her er der ikke tale om en forskel, men at lægemidlet opnår en tærskelværdi Tabel 2 summerer de valgte effektmål for det kliniske spørgsmål 3.3, deres vigtighed, mindste kliniske relevante forskel og kategori. For alle effektmål vurderes både absolutte og relative værdier. Tabel 2 Effektmål Vigtighed Kategori Mindste klinisk relevante forskel For den totale population Antal standarddoser til hæmostase Kritisk Alvorlige symptomer og 1 dosis Inhibitor Kritisk Alvorlige symptomer og Anafylaksi Kritisk Alvorlige symptomer og Tromboemboli Vigtig Alvorlige symptomer og 2 hændelser per år per 100 patienter 2 hændelser per år per 100 patienter 2 hændelser per år per 100 patienter Side 7 af 14

8 Tidshorisont for begge tabeller For alle effektmål ønskes sammenligning af data med længst mulig opfølgningstid. Der vil blive gjort forsøg på at opgøre sammenlignelige opfølgningstidspunkter på tværs af studierne. Kritiske effektmål Blødningsrate (median ABR ved profylakse) Formålet med profylaktisk behandling ved hæmofili er forebyggelse af både livstruende blødninger og gentagne ledblødninger med deraf følgende ledskader og senere invaliditet ved at sikre et konstant faktor- IX niveau i blodet. Ledskade (hæmofiliartropati) som følge af gentagne ledblødninger udvikles over årtier og er derfor ikke et realistisk effektmål i prospektive kliniske studier. I stedet opgør studierne den mediane ABR, som reflekterer det samlede antal blødninger pr. år herunder både spontane blødninger, ledblødninger og livstruende blødninger. ABR accepteres af EMA som et surrogatmål for effekten af profylaktisk behandling, men rapporteringen, som i praksis foretages af patienten, kan være forbundet med en vis usikkerhed. Da der gennemgående er en lav ABR i studier af rfix med forlænget halveringstid, finder fagudvalget, at en forskel i median ABR på 3 er klinisk relevant ved profylaktisk behandling. Fagudvalget finder, at ABR skal vurderes på basis af den mediane ABR og ikke den gennemsnitlige ABR, da enkelte patienter med en meget høj ABR vil have stor indflydelse på den gennemsnitlige værdi. ABR skal opgøres som det samlede antal blødninger. Antal standarddoser til hæmostase Standarddoser til behandling af blødning er defineret iht. de godkendte produktresumeer. Fagudvalget finder, at mindste klinisk relevant forskel er 1 dosis, da de fleste blødninger på standardpræparat er velbehandlet på få doser. Effektmålet ønskes opgjort på antal patienter med behov for hhv. 1, 2 eller flere doser til behandling af en blødning. Inhibitor Forekomsten af inhibitor reflekterer udvikling af antistoffer mod behandlingen. Ved højtitret inhibitor er faktorproduktet uvirksomt, hvorfor risiko for udvikling af ledskade og invaliditet pga. gentagne ledblødninger er stor. Dertil kommer krævende immuntolerancebehandling med daglig faktorinjektion igennem måneder til år og i svære tilfælde også immunsupprimerende behandling. Inhibitor forekommer hos ca. 1-2 % af patienter med hæmofili B [2]. Idet forekomsten af inhibitor i en selekteret studiepopulation, hvor bl.a. patienter med tidligere inhibitor er ekskluderet, er ekstrem sjælden ved PTP med hæmofili B (ingen tilfælde rapporteret i tidl. studier med FIXprodukter med forlænget halveringstid), vil ét tilfælde i studier af denne størrelse og varighed derfor vække stor bekymring, men det kan være et tilfældigt fund. To tilfælde vil være kritisk. Fagudvalget finder derfor, at den mindste klinisk relevante forskel er to tilfælde af inhibitor per år per 100 patienter. Anafylaksi Anafylaksi udgør en vigtig bivirkning med risiko for udvikling af nefropati og kan gøre det svært at fortsætte med behandling. Især patienter med faktor IX-inhibitorer kan have øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX. Idet forekomsten af anafylaksi er ekstrem sjælden ved PTP med hæmofili B (ingen tilfælde rapporteret i tidl. studier med FIX-produkter med forlænget halveringstid), vil ét tilfælde i studier af denne størrelse og varighed derfor vække stor bekymring, men det kan være et tilfældigt fund. To tilfælde vil være kritisk. Ligesom for inhibitorer finder fagudvalget derfor, at den mindste klinisk relevante forskel er to tilfælde af anafylaksi per år per 100 patienter. Side 8 af 14

9 Vigtige effektmål Tromboemboli Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter behandling med FIX-produkter. De rekombinante FIX-produkter er dog sjældent forbundet med sådanne. Fagudvalget finder derfor, at 2 tilfælde per år per 100 patienter i den samlede patientgruppe uden kardiovaskulære risikofaktorer vil blive vurderet klinisk relevant. Livskvalitet Et studie af hæmofili B-patienters livskvalitet indikerer en lille men signifikant forbedring af livskvalitet, når patienten skifter fra behandling med standard faktor IX til behandling med faktor IX med forlænget virkningsvarighed [5]. Til måling af livskvalitet hos hæmofilipatienter anvendes forskellige redskaber i de forskellige kliniske studier. Data for livskvalitet ønskes fx målt på: Den sygdomsspecifikke livskvalitetsskala HAEMO-QOL/HAEM-A-QOL. HAEMO-QOL/HAEM-A-QOL er et sygdomsspecifikt spørgeskema udviklet i to versioner henholdsvis til børn/unge (4-16 år) og til voksne (+17 år). Det omfatter bl.a. spørgsmål om fysisk helbred, generelt velbefindende, forhold til familie og venner, sport, behandling mv. Patientens score måles på en skala fra 0 (bedst tænkelige helbred) til 100 (værst tænkelige helbred). De generiske livskvalitetsskaler EQ-5D eller SF-36. EQ-5D (EuroQoL 5 Dimensions) spørgeskemaet består af 5 spørgsmål om hhv. mobilitet, personlig pleje, udførelse af dagligdags aktiviteter, smerter/ubehag og angst/depression, der giver en samlet index score mellem -0.4 (værst tænkelige helbred) og 1.0 (bedst tænkelige helbred) samt en visuel analog skala (VAS), som patienten scorer fra 0 (værst tænkelige helbred) til 100 (bedst tænkelige helbred). SF-36 (Short Form-36) spørgeskemaet er inddelt i otte skalaer, hvor den ene halvdel samles i en score for generelt fysisk helbred og den anden halvdel i en score for generelt psykisk helbred. Patientens score måles på en skala fra 0 (bedst tænkelige helbred) til 100 (værst tænkelige helbred). En standardafvigelse (SD) på 0,5 på samme skala har historisk vist sig at have næsten universel relevans som mindste klinisk relevante forskel på helbredsrelateret livskvalitet på tværs af adskillige sygdomme [9]. Fagudvalget har med udgangspunkt heri valgt at anvende en ændring på 0,5 SD inden for samme skala som den mindste klinisk relevante forskel til sammenligningen mellem lægemidlerne. Dalværdi (specifikt for subpopulationen med behov for høj dalværdi > 5 %) Dalværdi (trough level) reflekterer det laveste koncentrationsniveau af produktet inden næste infusion og er udtryk for lægemidlets tilstrækkelige terapeutiske niveau. Dalværdien kan således anses som en surrogatmarkør for risikoen for blødning, om end der ikke er vist nogen sikker sammenhæng ift. prædiktion af ABR eller senere ledskader. Dalværdi vurderes som niveauer af faktor IX-aktivitet (KIE/L) målt umiddelbart inden næste dosis (7-10 dage efter dosering) ved steady state. Dalværdi angives som middelniveauet af målingerne. Hos den almindelige patient tilstræber man at holde plasmafaktorniveauet i området over 1 %. Der kan dog være patienter, som er i højere risiko for blødning, og hvor man derfor ønsker en højere dalværdi (5 %). Fagudvalget finder, at en 5 % tærskelværdi på dalværdien, defineret ved at den nedre grænse for 95 % konfidensintervallet skal være > 5 %, er klinisk relevant hos patienter med behov for en høj Side 9 af 14

10 dalværdi. En dalværdi over 5 % anses ikke i sig selv for klinisk relevant, idet betydningen af højere dalværdi ved langtidsbehandling er ukendt. Mindre vigtige effektmål Langtids af polyethylenglycol (PEG) Specifikt for Refixia har fagudvalget diskuteret risikoen for langtids. Bekymringen skyldes blandt andet, at metaboliseringsvejen for PEG ikke er klarlagt, og der ikke er erfaring med livslang eksponering. EMA har godkendt anvendelse af Refixia med 40 kda PEG til patienter fra 12 år og opefter, og fagudvalget følger denne indikation. Non-inhiberende antistoffer Forekomsten af non-inhiberende antistoffer rapporteres i studierne. Betydningen af non-inhiberende antistoffer er ukendt. Der er dog ikke fundet korrelation mellem forekomst af antistoffer og. Fagudvalget finder derfor, at dette er et mindre vigtigt effektmål, og det vil ikke blive tillagt vægt i vurderingen. Alvorlige Alvorlige omfatter enhver alvorlig hændelse, som ikke nødvendigvis er årsagsrelateret til behandlingen. De mest hyppige alvorlige er inhibitordannelse og anafylaksi, som fagudvalget derfor har valgt at vurdere særskilt. Adhærens Spørgsmålet vedr. de langtidsvirkende produkters betydning for adhærens har været drøftet i RADSvejledningen. Konklusionen er, at det endnu er uafklaret, hvilken betydning produkter med længere halveringstid vil have i relation til adhærens. Der er dog almindeligvis konsensus blandt eksperter om, at infusion hver uge eller sjældnere frem for hvert døgn reducerer behandlingsbyrden for den enkelte patient væsentligt, hvilket teoretisk kan bidrage til at bedre både adhærens til behandlingen samt livskvalitet. Det er fagudvalgets opfattelse, at en relevant forskel i adhærens vil afspejle sig som en bedre effekt i form af færre blødninger. Adhærens vil derfor ikke blive vurderet som et selvstændigt effektmål. 4 Øvrige forhold Fagudvalget udarbejder som udgangspunkt anbefalinger for start af behandling, skift og seponering samt monitorering af effekt for de udvalgte lægemidler. Fagudvalget tager stilling til dosis, på baggrund af de doser der er anvendt i studierne. Anbefalingerne udarbejdes så vidt muligt ud fra den søgte litteratur. Foreligger der ikke data for disse problemstillinger, vil vurderingerne i højere grad være baseret på fagudvalgets behandlingserfaring. Der vil under udarbejdelsen af anbefalingerne blive taget højde for patienternes værdier og præferencer for behandling. Herunder om der er forskel i behandlingskrævende og omkostninger forbundet med behandlingerne bl.a. ved skift af behandling. Dette vil blive gjort ved at inddrage viden fra patient(er) i fagudvalget og fra den søgte litteratur på området. En betydningsfuld forskel i doseringsfrekvensen mellem forskellige behandlinger må også antages at slå igennem på målinger af patientens livskvalitet. Side 10 af 14

11 Fagudvalget vil også for hvert lægemiddel foretage en struktureret gennemgang af aspekter vedrørende lægemiddelhåndtering, som potentielt kan have betydning for patientsikkerheden og -præferencer. Disse er: Virusinaktivering (ved fremstilling af faktorprodukt) Opbevaringsbetingelser og holdbarhed Rekonstitutionssystem (device) Infusionshastighed Tilgængelighed af forskellige styrker Monitoreringsmetoder (laboratorieanalyser) Pakningens størrelse (mål, samlede rumfang og forhold omkring bortskaffelse) Medfølgende utensilier (spritswap, kanyler, plaster). 5 Strategi for litteratursøgning og udvælgelse af litteratur 5.1 Søgning efter kliniske retningslinjer Der søges efter guidelines på engelsk og nordiske sprog. Der søges i: National Guidelines Clearinghouse (USA) Guidelines International Network NICE (Storbritannien) Scottish Intercollegiate Guidelines Network (Skotland) IQWIG (Tyskland) EUNetHTA Statens Bedredning för Medicinsk och Social Utvärdering (Sverige) Helsedirektoratet (Norge) Kunnskapssenteret/FHI - Folkehelseinstituttet (Norge) Cochrane library HTA. Hvis der findes kliniske retningslinjer, som ud fra Medicinrådets vurdering er udført metodemæssigt forsvarligt (se afsnit 6), indeholder de nødvendige informationer til en opdatering, og hvor de benyttede inog eksklusionskriterier svarer til de i protokollen beskrevne PICO, benyttes denne/disse. Søgningen efter relevante guidelines afgrænses til inklusion af litteratur 5 år tilbage (fra den 1. januar 2013 og frem). 5.2 Søgning efter systematiske oversigtsartikler og primærstudier Litteratursøgningen efter oversigts- og primærartikler gennemføres i nedenstående databaser. Cochrane DSR MEDLINE Embase CENTRAL Systematiske oversigtsartikler x x x Primærartikler x x For alle databaser gælder, at der søges i den senest tilgængelige udgave. For MEDLINE indebærer dette, at også en særlig database med endnu ikke indekserede artikler bliver inkluderet. Side 11 af 14

12 Lægemidlernes generiske navne inkluderes i søgningen sammen med deres handelsnavne. Hvor der er relevante indekseringtermer (f.eks. Medical Subject Headings (MeSH)), inkluderes disse i søgningen, ligesom der tages højde for alternative stavemåder og forskellige ordendelser. Der søges først efter systematiske oversigtsartikler 10 år tilbage (fra 1. januar 2008). Ifald de kan besvare PICO-spørgsmålet og er af tilstrækkelig kvalitet, søges efterfølgende efter nyere primærlitteratur. Alternativt søges i stedet efter primærstudier min. til og med 1995 som nedre datogrænse for litteratursøgningen. Endvidere konsulteres EPAR erne. Udvælgelse af litteratur To personer fra sekretariatet screener uafhængigt af hinanden de fundne kliniske retningslinjer og vurderer, om de er relevante for besvarelsen af de kliniske spørgsmål. Hvis der forefindes kliniske retningslinjer, der kan inkluderes, opdateres litteratursøgningen efter primærartikler fra den dato, hvor søgningen er udført i retningslinjen. Der vil i så fald ikke blive søgt yderligere efter systematiske oversigtsartikler. Hvis ikke der findes retningslinjer, der er metodemæssigt forsvarlige, søges der efter oversigts- og primærartikler som angivet i tabellen under punkt 5.2. To personer fra sekretariatet screener uafhængigt af hinanden på titel- og abstractniveau de primærartikler og systematiske oversigtsartikler, som fremkommer ved søgningen. Alle studier, som vurderes at være relevante af mindst én person, vil blive læst i deres helhed. To personer gennemlæser dernæst uafhængigt af hinanden disse udvalgte systematiske oversigtsartikler og primærartikler i deres fulde længde og vurderer, hvorvidt de skal inkluderes. Ved uoverensstemmelse afgør en tredjepart, om studiet skal inkluderes. 6 Kvalitetsvurdering Udvalgte guidelines vurderes af to uafhængige personer på deres kvalitet vha. AGREE II. To personer vurderer uafhængigt af hinanden anvendeligheden af systematiske oversigtsartikler vha. AMSTAR. Den samlede evidenskvalitet vurderes vha. GRADE. Dataekstraktion foretages uafhængigt af to personer. 7 Databehandling og analyse Da der ikke foreligger randomiserede eller kontrollerede studier af hæmofilipræparater, vil det fundne datamateriale beskrives kvalitativt (narrativt) og i tabelform opsummere studiepopulation, studiedesign og studieresultater for de i protokollen specificerede effektmål for alle inkluderede studier (intervention + komparatorer). Forskelle i patient- og studiekarakteristika (dvs. baselinekarakteristika og studiekontekst) mellem studier vil blive vurderet. Oplysning om hvor data for hvert effektmål stammer fra samt begrundelse for eventuelle afvigelser fra EPAR skal tydeligt fremgå. Der ønskes data på længst mulig opfølgningstid for at afspejle langtidseffekten og vedligeholdelsen af den kliniske effekt. Der vil blive gjort forsøg på at opgøre sammenlignelige opfølgningstidspunkter på tværs af studierne. Side 12 af 14

13 8 Sammensætning af fagudvalg og kontaktinformation til Medicinrådet Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdom Forvaltningslovens 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Formand Eva Funding Overlæge Medlemmer Jesper Farup Revsholm Afdelingslæge Rune Larsen Overlæge Udpegning i gang Udpegning i gang Marie Louise Schougaard Christiansen Afdelingslæge, klinisk farmakolog, ph.d. Charlotte Olesen Farmaceut Peter Kampmann Overlæge Marianne Hutchings Hoffmann Overlæge Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden Udpeget af Region Syddanmark Region Sjælland Region Midtjylland Region Midtjylland Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS) Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Dansk Pædiatrisk Selskab 2 patienter Danske Patienter Medicinrådets sekretariat Medicinrådet Dampfærgevej 27-29, København Ø Sekretariatets arbejdsgruppe: Dorte Glintborg, Madina Saidj (projekt- og metodeansvarlige), Ilse Linde (koordinator) og Kirsten Holdt Henningsen (teamleder) Side 13 af 14

14 9 Referencer 1. Peyvandi F, Garagiola I, Young. The past and future of heaemophilia: diagnosis, treatments, and its complications. Lancet 2016;388: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Baggrundsnotat for behandling af hæmofili (version 1.2). København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin; s. 3. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili. København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin; s. 4. EMA, European Medicines Agency. Summary of Product Characteristics, Refixia (nonacog beta pegol). European Medicines Agency s. 5. Wyrwich KW., Krishnan S, Auguste P, Poon J-L, von Maltzahn R, Yu R, et al. Changes in health-related quality of life with treatment of longer-acting clotting factors: results in the A-LONG and B-LONG clinical studies. Haemophilia 2016;22: Santagostino E, Martinowitz U, Lissitchkov T, Pan-Petesch B, Hanabusa H, Oldenburg J, et al. Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rix-fp) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood 2016;127(14): Powell JS, Pasi KJ, Ragni MV, Ozelo MC, Valentino LA, Mahlangu JN, et al. Phase 3 study of recombinant factor IX Fc fusion protein in hemophilia B. N Engl J Med 2013;369(24): Medicinrådet. Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonacog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B Norman GR, Sloan JA, Wyrwich KW. Interpretation of changes in health-related quality of life: the remarkable universality of half a standard deviation. Med Care. 2003;41: Side 14 af 14

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB ATC kode

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP.

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP. Behandlingsvejledning for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB ATC-kode B02BD04

Læs mere

Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B

Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Med dette bidrag ønsker Danmarks Bløderforening at uddybe de emner, som foreningen fik mulighed for at tage op og kommentere på møde

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Flow chart - søgning efter kliniske retningslinjer og guidelines. (n = 269) (n = 235) (n = 34) (n = 34) Ikke tilgængelig:

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen...

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir - Guidelines Fagkonsulent / projektleder Maria Dawids/ Maria Herlev Ahrenfeldt,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt projektgruppe Kontakt bibliotek Senest opdateret 15.02.2014 NKR for Generaliserede smerter - Baggrundssøgning Cecilie von

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI)

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI) Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer (150116/KIBI) Projekttitel/aspekt NKR for Rehabilitering af Prostatakræft - Guidelines Projektgruppe Eik Bjerre (fagkonsulent) / Rasmus Trap Wolf (projektleder)

Læs mere

Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler Danmarks Bløderforenings Årsmøde 2017 Kobæk Strand Konferencecenter Kobækvej 85, 4230 Skælskør Hæmofili

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Lif Gå-hjem møde 3. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Effekt af to forskellige hjemmetræningsprogrammer til patienter sygemeldt på grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Formål At sammenligne

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Flowcharts NKR for behandling af OCD

Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 701 ) (n = ) (n = 650 ) (n = 51) Inkluderede retningslinjer (n = 0) (n = 51) Forkert studiedesign: (n=47) Forkert setting:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere