ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland. Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland. Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov"

Transkript

1 ANALYSE Natur- og Kystturisme på Langeland Bagenkop set ud fra et sundhedsfremme aspekt og med udgangspunkt i turisternes ønsker og behov DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1

2 Charlotte Hvid Analysekonsulent Bruger- og borgeranalyser, jura, organisation, drift og aktivitet Stine Berg Lokaludviklingskonsulent Turisme, fundraising, Blomstrende Landsbyer Erik Muff Reinert Art director/grafiker Digital visualisering og håndtegning DGI Faciliteter & Lokaludvikling Organisations- og driftsmæssig udvikling af idrætsfaciliteter Hjælp i forhold til organisations- og driftsmæssig udvikling af idrætsfaciliteter. Opgaven kan eksempelvis have fokus på bedre kapacitetsudnyttelse (mere aktivitet for pengene), analyse af økonomi, analyse af organiseringen, borger- og brugerundersøgelser, beskrivelse og analyse i forhold til fremtidens aktiviteter/ faciliteter og analyse af udviklingspotentialer i forhold til udvidelse/etablering af idrætsfaciliteter. Udvikling af rum og rammer for idræt, bevægelse og fælleskaber Hjælp i forhold til den fysiske planlægning samt udvikling og design af rum og rammer. DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue kan eksempelvis hjælpe med: Planlægningsprojekter Skitse- og programmeringsprojekter Byrumsprojekter og kvarter/landsbyprojekter Landskabs/uderum projekter Hal/kulturhusprojekter Udviklingsplan og strategi for lokalsamfund Hvordan sikrer vi, at det til stadighed er attraktivt at bo i vores lokalsamfund? Hvordan laver vi en fælles plan, der gør at vi udvikler vores lokalsamfund med opbakning til en klar strategi? Styring og facilitering af en proces, der skaber et fælles sigte og de nødvendige handlinger. Processen kan indeholde analyser, workshops, strategiseminar, udarbejdelse af handleplaner m.m. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2

3 Indhold 1.Baggrund for analysen 4 2. Sammenfatning af analysen Det sundhedsfremmende aspekt Natur- og kystturisme 8 3. Tekst- og diskursanalyse på sundhedsfremmeområdet Fakta om Langeland Kommunes demografi Uddannelse, beskæftigelse og ledighed Livskvalitet Sygdom Generelt om sundhedstilstanden i Langeland Kommune Hvad kan sættes i værk for at få flere aktive borgere på idræts-, bevægelses- og motionsområdet i Bagenkop og omegn? Børn den afhængige livsfase Unge den uafhængige livsfase Voksne den frie 1. fase Voksne livsfasen som forældre Voksne den frie 2. fase Ældre Konklusion og anbefaling fra DGI Tekst- og diskursanalyse på Natur- og kystturismeområdet Fakta om fremtidens aktive turist Fakta om turisterne på Fyn og Øer Rejsebehov Specialisering Udforskning Reconnect Turisme erhverv Turguidning Action i naturen Grejbank Naturen som læringsrum Tilbud til Speciel Interest Turisterne Segmenter Segmentet Det Gode Liv Segmentet lystsejlere Anbefalinger fra Naturturisme I/S Konklusion og anbefalinger fra DGI 24 5.Litteraturliste 26 3

4 1. Baggrund for analysen Langeland Kommune bevilgede i forlængelse af et projekt, der var støttet af Nærhed i nærmiljøet, midler til en fase II i udviklingsplanen specielt rettet mod Natur- og Kystturisme og sundhedsfremmende aspekter i forhold til lokalbefolkningen i Bagenkop. Analysen i fase I tog udgangspunkt i udviklingspotentialer og perspektiver der: Sætter Bagenkop på landkortet som én af de foretrukne byer i Danmark, når bevægelsesaktive oplevelser og/eller ferier er på dagsordenen. Gør Bagenkop unik i forhold til udøvelse af udemotion og friluftsliv. Gør det nemt og attraktivt at dyrke idræt og motion i Bagenkop. Gør det attraktivt at bosætte sig i Bagenkop. Udviklingsplanens fase I støttet af Nærhed i nærmiljøet konkluderede, at der er et stort behov og potentialer i forhold til at forbinde de oplevelser og muligheder, der faktisk allerede er i Bagenkop og omegn. Den nedsatte følgegruppe om udviklingsplanens fase I var enige om, at der skulle arbejdes med at forbinde disse mange udviklingspotentialer og perspektiver i et stisystem Ildsjæle Fodsporet. Det er det denne analyse i Fase II handler om. Figur 1: Fase I - Illustration af Ildsjæle Fodsporet DGI Faciliteter & Lokaludvikling 4

5 Analysen afdækker de muligheder, der er i forhold til at tiltrække flere turister med attraktive tilbud på kyst- og naturkystturismeområdet og potentialer i forhold til at optimere mulighederne for bevægelse og motion for den enkelte borger. Herunder bl.a. de mange muligheder Ildsjæle Fodsporet og dets nedslagspunkter har af udviklingspotentialer og perspektiver. I udviklingsplanens fase II har der været nedsat en følgegruppe. DGI Faciliteter & Lokaludvikling har understøttet følgegruppen i arbejdet med konceptet for Ildsjæle Fodsporet, Nedslag på Udeområdet ved hallen og børnehavenen og Færgehavnen samt nærværende analyse. Følgegruppens sammensætning: Navn Repræsenterer adresse Anne Marie Hedegård Langeland Kommune amhelangelandkommund.dk Strategi og Forebyggelse Anne Mette Wandsøe Turist & Erhvervsforeningen Langeland Britta Andersen Turist & Erhvervsforeningen Langeland Søren Strandgaard Naturstyrelsen Rico Jensen Naturturisme I/S Jens Øyås Møller Naturturisme I/S Nis Rattenborg Naturfredningsforeningen Peer Henrik Hansen Koldkrigsmuseum Langelandsfort John Criddle Koldkrigsmuseum Langelandsfort - venneforening Katrine Vinding Ungerepræsentant Leif Esbensen Borger i Bagenkop Erhvervslivet i Bagenkop Centrum for Innovativ Udvikling Bagenkop Bylaug Ivan Nielsen Borger i Bagenkop Foreninger i Bagenkop Centrum for Innovativ Udvikling Steffen Nielsen Borger i Bagenkop Bagenkop Hallen Bagenkop Bylaug Birger Andersen Borger i Bagenkop Centrum for Innovativ Udvikling Kristian Skov Hansen Borger i Bagenkop Centrum for Innovativ Udvikling Ulrik Kølle Hansen Formand for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, Langeland Kommune Brian Dalsgaard Kommunalbestyrelsesmedlem og Langeland Kommunes repræsentant i Naturturisme I/S Analysen her er en tekst- og diskursanalyse på turisme- og sundhedsfremmeområdet. Analysen bygger på: Den forskning og viden der allerede er på området. DGI Faciliteter & Lokaludviklings viden og erfaring på området. En speciel tak til Naturturisme I/S og Strategi og Forebyggelses i Langeland Kommune, der har understøttet følgegruppen og DGI Faciliteter & Lokaludvikling i arbejdet med at indsamle fornøden litteratur til analysearbejdet. 5

6 mod St Havne-promenade langs stranden mod Hatbakkerne, De Vilde Heste, naturstyrelsens afmærkede stier mod Ha natursty DGI Faciliteter & Lokaludvikling 6

7 randen, De Vilde Heste, Ristinge mod De Vilde Heste mod Langelandsfortet og det øvrige Langeland 2,7 km 1 km tbakkerne, De Vilde Heste, relsens afmærkede stier omkring Åbjerg 7

8 2. Sammenfatning af analysen 2.1. Det sundhedsfremmende aspekt Den demografiske sammensætning på Langeland og i Bagenkop kunne ønskes langt bedre. Det er en stor udfordring, men potentialerne og perspektiverne i Ildsjæle Fodsporet : De tre nedslagspunkter (udeområdet ved Bagenkophallen, Fredsbjerg og havnebassinnet). De muligheder der ellers kan åbnes op for på Ildsjæle Fodsporet i forhold til natur- og kystturisme. Vil kunne gavne det sundhedsmæssige perspektiv. Ildsjæle Fodsporet vil appellere til både den idrætsaktive og den ikke-idrætsaktive borger. Bagenkop har allerede meget af det som borgere, turister og gæster efterspørger og med Ildsjæle Fodsporet vil de mange allerede eksisterende og mange nye attraktive muligheder kunne forbindes og synliggøres for både borgere og turister. Ildsjæle Fodsporet og mulighederne på ruten vil være attraktive for alle livsfaser (se afsnit 3). Både i forhold til den allerede idrætsaktive og i forhold til den ikke-idrætsaktive. Her er plads til både høj puls, hvilepuls, elite og bredde Natur- og kystturisme Bagenkop syntes særdeles attraktivt for segmentet Det Gode Liv, der er et stort potentiale på det danske marked for at øge turismen. Men konkurrencen er stor. Det stiller krav til destinationen om at udvikle aktiviteter, service, komfort samt sikre målrettet formidling mod de ønskede og eksisterende segmenter. Potentialeplanen for det Sydfynske Øhav udpeger, i tråd med Naturturisme I/S friluftsstrategi, en række specialiserede områder, som bl.a. Bagenkop kan arbejde med at udvikle. I sær er det interessant, at man ved at udvikle aktiviteter rettet mod nichesegmenterne tillige kan tiltrække masseturisme. Vi ser en stigende tendens til at turisterne i ferien søger at være aktive og dyrke deres fritidsaktiviteter. Hvad enten det er den specialiserede turist, der tager på en speciel aktiv-ferie fx kajak, eller det er parret uden børn, som gerne vandre i ferien. Ildsjæle Fodsporet kan ikke i sig selv fungere som attraktor eller reason-to-go attraktion, men det kan fungere som reason-to-stay, fx ved at lystsejlere bliver en ekstra dag. Samtidig ved vi fra potentialeplanen, at turister skal ledes rundt til oplevelserne, mens Naturturisme I/S anbefaler, at man fokuserer på at formidle den lokale identitet. Ildsjæle Fodsporet kan både lede turisterne rundt til de forskellige attraktioner samt formidle den lokale kulturhistorie. En formidlingsmetode der tages fat på i udvikilngsplanens Fase III, hvor MBBL s landdistriktspulje har bevilget kr til udvikling og etablering af et sti- og kommunikationssystem. Foruden den formidling Ildsjæle Fodsporet kan stå for lokalt, bør der i Bagenkop tillige arbejdes på synliggørelse og markedsføring af produktet på flere kanaler. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 8

9 9

10 3. Tekst- og diskursanalyse på sundhedsfremmeområdet Af forebyggelsespakken fremgår det, at kommunerne i Danmark afholder mio. kr. af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af fysisk inaktivitet. For en gennemsnitskommune svarer det til 9,6 mio. kr. årligt (Christensen et al, 2013). Det er rigtig mange penge, og derfor er der sund fornuft i at arbejde med det sundhedsfremmende område. I afsnittet her beskrives derfor de potentialer, der ligger i Ildsjæle Fodsporets muligheder for at få flere til at bevæge sig eller bevæge sig mere. Først beskrives den faktiske demografiske sammensætning på Langeland, hvorefter udviklingspotentialerne sættes i perspektiv i forhold til at skabe flere og mere attraktive muligheder for idræt, motion og bevægelse, for de målgrupper der i dag betragtes som inaktive Livskvalitet I Region Syddanmarks rapport Hvordan har du det? fra 2013 påvises det, at Langeland har en af de laveste procentsatser (75,5 %) af borgere med særdeles god eller god livskvalitet. Langeland ligger forholdsvis højt, når borgerne skal udtale sig om, hvorvidt deres livskvalitet har været negativt belastet af deres økonomi de sidste 12 måneder (Christensen et al, 2013) Fakta om Langeland Kommunes demografi Bagenkop by er en del af det gamle Sydlangeland Kommune, der bebos af godt borgere fordelt på et 120 km 2 stort område. Området er kendt for et initiativrigt lokalmiljø. Undersøgelser viser imidlertid også, at området er præget af en demografi med mange ældre, relativt få erhvervsaktive og et lavt uddannelses- og indkomstniveau. Borgerne har bl.a. som følge heraf en række udfordringer i forhold til sundhed, trivsel og velfærd (Forebyggelsescentret, Langeland Kommune, 2011). Pr. 1. januar 2014 er der 486 indbyggere i Bagenkop (Langeland Kommune, 2014) Uddannelse, beskæftigelse og ledighed Langeland Kommune er blandt de kommuner, som har den mindste andel af borgere, der har en fuldført længerevarende uddannelse, og tilmed den kommune der har den største andel af borgere (39,9 %), hvor længste uddannelse er grundskolen (Langeland Kommune, 2013). Lønmæssigt ligger Langeland i bunden sammenlignet med resten af landets kommuner med en gennemsnitsløn på ,- kr. om måneden (Pedersen et al, 2013). Langeland ligger i toppen, hvad angår antal ledige i arbejdsstyrken. Danmarks Statistik påviste, at ledigheden iblandt arbejdsstyrken var over 7 % i Billedet så ligeledes ud på Lolland, Bornholm og Sydfyn. Dertil kommer, at Langeland samt flere andre danske øer har flest personer på offentlig forsørgelse (30 %) i gruppen af årige i 2013 (Zimmermann, 2013) Sygdom Rygning: På Langeland findes en af Region Syddanmarks største andel af rygere hele 24,7 % (Christensen et al, 2013). Alkohol: Langeland ligger i toppen regionalt set, når det drejer sig om et alkoholforbrug i højrisikogruppen (over 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd). Fysisk aktivitet og overvægt: Langeland ligger iblandt den gruppe med højst forekomst af overvægt i region Syddanmark. Ligeledes er Langeland en af de kommuner med den mindste andel af indbyggere, som dyrker moderat til hård fysisk aktivitet (Christensen et al, 2013) Generelt om sundhedstilstanden i Langeland Kommune Region Syddanmark og de syddanske kommuner opstiller seks udvalgte risikofaktorer (daglig rygning, alkoholindtagelse, usundt kostmønster, dårligt mentalt helbred, svær overvægt og stillesiddende fritidsaktiviteter) og rangerer kommunerne derefter. Langeland Kommune er placeret som værende den kommune, der scorer de højeste forekomster i 4 ud af de 6 risikofaktorer (Region Syddanmark/De Syddanske Kommuner, 2014). DGI Faciliteter & Lokaludvikling 10

11 11

12 3.2. Hvad kan sættes i værk for at få flere aktive borgere på idræts-, bevægelses- og motionsområdet i Bagenkop og omegn? Disse fakta-informationer om Langeland Kommunes demografi, som indledning til de udviklingspotentialer og perspektiver der kan sættes i værk i forhold til at aktivere flere borgere i Bagenkop og omegn på idræts-, bevægelsesog motionsområdet. Breddeidrætsudvalgets rapport Idræt for alle inddeler befolkningen i livsfaser frem for aldersgrupper. Det afhænger meget af det enkelte individ, hvorvidt man opfatter sig selv som ung, voksen eller gammel (Breddeidrætsudvalget, 2009). Aldersbegrebet er ikke det afgørende i forhold til valg af idræts- og motionsaktiviteter. Der opereres med 6 livsfaser: 1. Børn den afhængige livsfase 2. Unge den uafhængige livsfase 3. Voksne den frie 1. fase 4. Voksne livsfasen som forældre 5. Voksne den frie 2. fase 6. Ældre Når man kigger specifikt på disse 6 livsfaser og på de barrierer, motiver og udfordringer der er i forhold til at dyrke idræt og motion, ser vi (Breddeidrætsudvalget 2009) følgende: Børn den afhængige livsfase Barrierer De mister interessen for aktiviteten, får andre interesser og aktiviteten bliver for kedelig. Specielt socialt udsatte, overvægtige, motorisk svage eller utilpassede børn med dårlig trivsel kan være begrænset af blufærdighed eller angst for at udstille sig selv. De reflekterer ikke over sport eller motions i hverdagen. Motiver Fordi det er sjovt. For at være sammen med venner. Fordi de kommer i god form og bliver sundere. For at blive god til sport. Udfordringer At skabe rammer og muligheder for, at de i forvejen inaktive børn kan føle sig trygge ved at deltage i sport eller motion under de institutionelle rammer (forening, skole m.v.). Læringskulturen (skole, forening m.v.) kan være demotiverende i den obligatoriske form. Valget mellem venner/familie og sporten/ motionen kan være svær Unge den uafhængige livsfase Barrierer De bruger tiden på vennerne, andre fritidsinteresser/arbejde. De gider ikke, og mangler nogle at følges med. Vil ikke lægge sig fast på særlige skemalagte aktiviteter. De ønsker at være uafhængige. Motiver Det er sjovt. Man er sammen med venner. At komme i form og være sund. Fællesskabet er trygt og godt. Trænerne skal være gode. Udfordringer At fastholde dem til idrætten. Skabe tilbud der tilgodeser de unges interesse specielt for dem der ikke har talent eller ønsker præstationsoptimering. Manglende tilbud specielt for pigerne der gerne vil kombinere sport og motion med det sociale element. At tilbuddene skal skabes og igangsættes i samarbejde med de unge. De ønsker varierende, fleksible, spontane og fællesskabsorienterede tilbud Voksne den frie 1. fase Barrierer De bruger tiden på arbejdet, mangler nogle at følges med og bruger tiden på andre fritidsinteresser. Har ikke råd (fitness). Savner passende tilbud. De ikke-idrætsaktive frygter at idrætten/ motionen fører til fysisk svækkelse eller sygdom. Motiver De idrætsaktive motiveres af at bruge kroppen, for at holde sig sund. Fordi det er rart/sjovt og for at koble af. De ikke-idrætsaktive motiveres af sociale faktorer, billigere tilbud og fleksible tilbud. De ikke-idrætsaktive motiveres, hvis de ikke skal udstilles. Udfordringer At tilbyde fleksible idrætter, der kan dyrkes i fællesskaber. At få ikke-idrætsaktive til at overskue at skulle involvere sig i sport/motion. Forebyggende tilbud vil kunne få dem, der afholder sig fra idræt og motion p.g.a. dårligt helbred - aktive. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 12

13 13

14 Voksne livsfasen som forældre Barrierer De bruger tiden på familien, arbejde eller holder midlertidig en pause. De ikke-idrætsaktive har svært ved at få børnene passet. Motiver At bruge kroppen. At holde sig sund. Fordi det er rart/sjovt. Udfordringer At skabe tilbud hvor børn og voksne dyrker idrætten/motionen sammen. Skabe tilbud med reduceret tidsforbrug i en periode. Skabe fleksible tilbud. Eksempelvis med forholdsvis høj intensitet Voksne den frie 2. fase Barrierer Bruger tiden på andre interesser, arbejdet og dårligt helbred. De ikke-idrætsaktive opfatter idræt/motion som noget, der kræver stor fysisk formåen. Motiver At holde kroppen sund. Imødegå kroppens aldringsproces. Udfordringer Fysiske barrierer har stor indflydelse på de ikke-idrætsaktive. Så også i denne livsfase vil forebyggende tilbud være gavnlige. Tilbud til de ikke-idrætsaktive der tilgodeser skader eller tager højde for dårlig grundform Konklusion og anbefaling fra DGI på sundhedsfremmeområdet Ildsjæle Fodsporet, og de mange oplevelser og aktivitetsmuligheder, der kan etableres på sporet vil give borgerne både de idrætsaktive og ikke-idrætsaktive - mange og nye muligheder for attraktive bevægelse, motion og oplevelser. Ildsjæle Fodsporet lever i høj grad op til målgruppernes motiver i forhold til at være idræts- og motionsaktive. Ildsjæle Fodsporet vil have attraktive tilbud til både dem, der ønsker motion og oplevelser med høj puls, og dem der ønsker motion og oplevelser med mindre høj puls. Ildsjæle Fodsporet spænder bredt, således at hele befolkningen har mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet. Som så flot formuleret af Christensen et al. (2013) Citat: Christensen et al, Befolkningens forudsætninger, behov, muligheder og interesser for fysisk aktivitet er forskellige. Det anbefales derfor, at indsatserne til fremme af fysisk aktivitet spænder bredt, således at hele befolkningen har mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet. Udover at have fokus på forskellige tilbud om sport, idræt og motion både til borgerne generelt og til særligt udsatte grupper, anbefales det endvidere, at rammerne, det vil sige de steder hvor børn, unge, voksne, ældre og særligt udsatte grupper færdes og opholder sig i løbet af dagen, understøtter muligheden for at være fysisk aktiv Ældre Barrierer De føler sig for gamle til sport eller motion. De har dårligt helbred. De er i dårlig form. Motiver For de ikke-idrætsaktive handler det måske i højere grad om at skabe indhold i hverdagen, gode oplevelser og en følelse af velvære. Udfordringer At gøre eksisterende tilbud synlige. Fokus på en holdningsændring. De ser sig ikke som målgruppe i forhold til idræt og motion. Udbud af tilbud med lav intensitet. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 14

15 15

16 4. Tekst- og diskursanalyse på Natur- og kystturismeområdet 4.1. Fakta om fremtidens aktive turist I takt med at vores levevilkår ændrer sig, vi får en højere levestandard, højere materiel standard, øgede livsforventninger og en oplevelse af manglende fritid, oplever vi også en øget stigning for immaterielle oplevelser. Forbrugerne søger i højere grad oplevelser væk fra hverdagen og dens stress, hvor de kan tilbringe tid med familien og fordybe sig i deres hobbys og interesser. Desuden har forbrugerne prøvet mangt og meget og søger det unikke. Fra at vi før, når vi tog på ferie, søgte afslapning og var iagttager og objekt i oplevelserne, deltager vi i dag som subjekter i oplevelsen. Det er netop her muligheden for udendørs aktiviteter (outdoorturisme) af forskellig karakter bliver interessant. Det giver turisten rig mulighed for at deltage i og beskæftige sig med sine interesser. De bliver subjekter i oplevelsen (Visit Denmark, 2011) Fakta om turisterne på Fyn og Øer En undersøgelse af det danske turismepotentiale fra 2014 viser, at 15 % af danskerne har holdt ferie på Fyn og øer. 23 % har haft en weekendtur og 22 % har været på dagsudflugter til Fyn og Øer inden for de sidste 3 år. Fyn og Øer er her med godt placeret i toppen af feriemål for danskere i Danmark. Undersøgelsen har også kortlagt potentialet for turismefremgang inden for de næste 3 år. Her angiver godt en fjerdedel, at de overvejer at tage ferie, weekendtur eller dagstur på Fyn og Øer (Exometric, 2014). Nedenstående figur 2 viser den eksisterende volumen af besøgende de foregående 3 år, samt det eksisterende potentiale de kommende 3 år. Det er et potentiale for at øge turismen på Fyn og Øer med henholdsvis 45 %, 20 % og 2 %. Dog forudsætter dette, at destinationen vinder kampen om gæsterne over de andre destinationer. Figur 2: Samme undersøgelse har ligeledes udpeget en demografi over personer, som vil tage til Fyn og Øer de næster 3 år. Karakteristisk for den demografiske profil er, at de er par over 50 år, der rejser uden børn. De har en mellemlang uddannelse og en indkomst på mellem ,- og ,-. Dagstursgæsterne kommer primært fra Syddanmark, mens de som tager på weekend-ture og ferie på Fyn og Øer typisk kommer fra Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland (Exometric 2014). DGI Faciliteter & Lokaludvikling 16

17 17

18 4.3. Rejsebehov Fremtidens rejsebehov udpeger tre overordnede rejsebehov for fremtidens turister (Visit Denmark, 2011): Specialisering Udforskning Reconnect Specialisering Specialisering af turismeproduktet betyder, at produktet koncentreres om et specifikt emne fx sportsrejser, kønsspecialiserede produkter, ro og spa. Jævnfør ovenstående målrettes destinationen på nichemålgrupper fremfor at strø bredt Udforskning Her rejser folk for at opleve noget anderledes, end det de oplever i hverdagen. Oplevelserne skal være autentiske og udfordrende gerne på grænsen til det farlige. Desuden skal turisterne naturligvis deltage i oplevelsen og gerne være i centrum Reconnect Det er ferierejser, hvor det primært handler om at komme tæt på familie og venner. Fokus kan være far-søn, mor-datter, mor-far osv. Man rejser også gerne på tværs af generationerne. At reconnecte handler i høj grad også om at komme i kontakt med naturen. Destinationen skal for denne type turister give dem mulighed for at kunne koncentrere sig om hobbys sammen med familie og venner. Specialisering vurderes umiddeltbart til at være det rejsebehov, der for Bagenkop er mest interessant at arbejde med. Dette uddybes længere nede i afsnittet og understøttes af Potentialeplanen for det Sydfynske Øhav. Da naturen omkring Bagenkop er helt unik med store vider (ved De Vilde Heste ), skov og udfordrende farvand er potentialet for at igangsætte tiltag, der henvender sig til enten segmentet inden for udforskning eller re-connect tilstede. Naturturisme har allerede iværksat initiativer, der fokusere på segmentet inden for udforskning og specialisering Turisme erhverv I Landdistrikternes potentiale for Outdoor turisme (Poulsen et al. 2014) defineres en række turismeerhverv, som eksisterer i landdistrikterne. I afsnittet her nævnes de som umiddelbart skønnes interessante og unikke for Bagenkop i forhold til at udøve udemotion og friluftsliv i ferien Turguidning Turguidning vil sige, at turismeproduktet tilføjes merværdi, idet en fortælling eller historie fortælles af en guide, med stort kendskab til det specifikke emne. Turguidning kan også give turisten adgang til sjældne natursyn eller oplevelser. I Bagenkop kan det kommende ildsjæle Fodspor netop være eksempel på en interaktiv guidet tur i naturen, hvor gæsten får adgang og viden om Bagenkops natur, kultur og historie. Et initiativ som der tages fat på i udviklingsplanens fase III Action i naturen Action i naturen indbefatter alle actionprægede elementer, der kan udleves i naturen (MTB, surfing, kajak, træklatring, tarzanbaner osv.). Disse aktiviteter er ofte forbundet med udlejning af udstyr, kurser, faciliteter og sociale rammer. Her er Naturturisme I/S særdeles aktive og de etablerer bl.a. faciliteter til turister inden for dette segment Grejbank Udleje af outdoor-grej giver sig selv. Det er virksomheder, som udlejer udstyr til turister, der ofte ikke selv ejer eller har mulighed for at medbringe forskellige former for udstyr. De er muligvis heller ikke bekendte med aktiviteten på destinationen. For Bagenkop vil det her være naturligt at arbejde på udlejning af udstyr til vandaktiviteter (kajakker, både, undervandsjagt, surfing og deslige) eller cykler og MTB til transport rundt på Ildsjæle Fodsporet Naturen som læringsrum Naturen som læringsrum kan bl.a. handle om at tilbyde kurser og anden undervisning til turister, hvor formålet er at beherske og lære outdoor teknikker. Det kunne være kurser i at ro i kajak, surfe osv Tilbud til Speciel Interest Turisterne Potentialeplanen for det Sydfynske Øhav (Kvistgaard Consulting og Hird & Ko, 2013) udpeger de samme tendenser som ovenstående. Planen lægger i sær vægt på Special interest Turisme. Special interest turisme er de turister, der specifikt rejser for at udøve en af deres interesser. Naturturisme I/S har i deres Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav, udpeget følgende områder: Havkajak, cykling, vandring, dykning, lystsejlads, lystfiskeri, fødevare i naturen. Dog understreger potentialeplanen, at Special interest turisme er de rigtig gode udøvere altså specialisterne. Hvor Aktiv Turisme mere henvender sig til masseturismen. Ved at fokusere på samt igangsætte projekter og DGI Faciliteter & Lokaludvikling 18

19 19

20 aktiviteter, der fokusere på nichesegmenterne inden for Special interest turisme, vil det have en gavnlig effekt på masseturisterne (Kvistgaard et al, 2013). Potentialeplanen lister tillige en række indsatsområder, som kan styrke turismeproduktet. De som vurderes interessante for Bagenkop nævnes her. Special interest pakker, hvor en eller flere aktører går sammen og tilbyder et klart defineret produkt inden for et interesseområde. Sæsonforlængende aktivitet, hvor der fokuseres på aktiviteter og tiltag, der er optimale at benytte i fx enten forår eller efterår. Signaturoplevelser en oplevelse der underbygger niveauet i en Special interest aktivitet. Desuden peger potentialeplanen på, at der bør etableres et kraftcenter med diverse faciliteter (kursus, event, handel, udstillinger mv) i det Sydfynske Øhav. Her kunne Bagenkop med havnen i centrum netop arbejde på et blive et kraftcenter. Dog bør der her laves en vurdering i forhold til at centrene placeres så de bedst muligt understøtter hele området. Potentialeplanen peger også på nogle tiltag, der kan igangsættes på formidlingsdelen. Bl.a. bør destinationen være sammenhængende med entydig skiltning, der binder området sammen og giver identitet. Turisterne bevæger sig ikke rundt, hvis det ikke er let. Desuden skal det særligt Sydfynske formidles igen og igen på en ensartet konsekvent måde via alle informationskanaler. Igen et godt argument for, at det har været fornuftigt at igangsætte fase III i udviklingsplanen Segmenter Dette afsnit vil belyse de to segmenter, som i forhold til undersøgelsens resultater, skønnes relevante for den fremtidige turismeudvikling i Bagenkop og omegn. De to segmenter er Det Gode Liv og Lystsejlere som betragter båden som en campingvogn Segmentet Det Gode Liv Målgruppen Det Gode Liv er defineret som par, venner og vennepar uden børn, der tager på kystog naturferie i hele landet, med undtagelse af hovedstaden. (Visit Denmark, 2014). Afsnittet her vil se lidt nærmere på dette segments valg, når det kommer til at holde ferie i Danmark. Målgruppens primære motiver for at vælge Danmark som feriedestination er mulighed for strand, kyst og hav samt naturoplevelser. Op mod 85 % af de udenlandske feriegæster angiver disse faktorer som deres primære motiver for at besøge Danmark. Af de danske feriegæster scorer naturoplevelser og strand, kyst eller hav højst med lidt over halvdelen af respondenterne. Desuden nævner både udenlandske og danske feriegæster gode overnatningssteder (Visit Denmark, 2014). De udenlandske feriegæster, såvel som de danske feriegæster, foretrækker følgende fem aktiviteter (i ikke prioriteret rækkefølge) i deres ferier: Korte gåture. Shopping. Besøge byer. Spise på restaurant, café eller lignende. Udflugter i naturen. Ovenstående aktiviteter nævnes af mellem 70 og 90 % af de adspurgte, som aktiviteter de foretager sig på ferien. Desuden kan nævnes at cirka 25 % af alle feriegæster i Danmark cykler i deres ferie (Visit Denmark, 2014). Uden for højsæsonen (Højsæson: Juni, juli, august. Ydersæson - resten af året) rejser næsten halvdelen af feriegæsterne i segmentet efter wellness. Det er især de tyske og hollandske gæster, som motiveres af wellness. Denne gruppe holder også af vandreture i ydersæsonen. De udenlandske feriegæster rejser også efter wellness, men i højsæsonen er det kun knap 30 %. Også de danske feriegæster i segmentet nyder wellnessaktivitet i deres ferie, omend andelen lidt mindre med cirka en femtedel. Langt de fleste feriegæster har tidligere holdt ferie i Danmark, og de er således erfarne med det danske ferieprodukt. Mange søger derfor heller ikke informationer om ferien inden afrejse. Når de gør, er der lidt forskel på de danske og de udenlandske feriegæster. De danske feriegæster søger i langt højere grad deres informationer om Danmark på internettet, mens de udenlandske i højere grad vurderer ud fra egne erfaringer og anbefalinger fra familie, venner og bekendte, ligesom de henter information fra forskellige kilder (Visit Denmark, 2104). Del konklusion Målgruppen Det Gode Livs primære motiv for at besøge Danmark er naturoplevelser og muligheden for at være tæt på stranden, kysten og eller havet. Når de er på ferie, er det også vigtigt for dem, at de har mulighed for at overnatte et godt sted, spise ude og besøge byer. Når Bagenkop skal udvikle sit turismepotentiale er det derfor vigtigt at se på hardwaren og sikre at byen fremstår ren og pæn, og at byens små butikker er synliggjorte. Hvis ønsket er overnattende gæster, skal Bagenkop se på overnatningsmulighederne, og sikre at de lever op til segmentets standarder. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 20

21 21

22 Med de planlagte wellnessaktiviteter på havnen er der gode muligheder for at arbejde på sæsonforlængelse af turismen på Bagenkop Havn. Især hvis der fokuseres på de tyske og hollandske feriegæster Segmentet Lystsejlere I dette afsnit behandles lystsejlerturister, der overnatter på egen båd og bruger den som transportmiddel. Disse betragter båden lidt som en campingvogn. Det skønnes, at disse er de mest relevante for Bagenkop. I dette segment findes også lystsejlerturister, der overnatter på land samt endagslystsejlere. I analysen, Lystsejlerturisme udarbejdet af Teknologisk Institut, 2014, for region Danmark, analyseres lystsejlerturisme segmentet i Region Syddanmark. Denne rapport danner baggrund for afsnittet her. I Syddanmark var der i overnatninger for lystsejlerturister, der overnatter i egen båd. 82 % af disse foretages i havnene syd og vest for Fyn. Havnedestinationerne i dette område ligger i stor konkurrence med de tyske havne. Segmentet består primært af danske og tyske turister (hh. 49 og 45 %). Deres bopæl ligger inden for en radius af km af feriestedet. Målgruppen er Det Gode Liv. Det vil sige det er par uden børn, de er typisk over 50 år. Segmentet er kendetegnet ved: At de motiveres af at være tæt på naturen. Mulighed for frihed og fleksibilitet. Stigende krav til serviceniveauet i havnen. Stigende krav til komfort på båden og i havnen. Stigende lyst til at besøge interessante attraktioner, festivaller og oplevelsesparker. 90 % motiveres af at sejle. 70 % motiveres af naturen og naturoplevelser % motiveres af at besøge og opleve havne og slappe af. Der ses en tydelig efterspørgselstendens til segmentet med fokus på events og oplevelser, der kan kombineres med lystsejlads. Dette stiller krav til udviklingen af haven og opland. Desuden stiger andelen af naturnyderne med hang til underholdning i lystsejlerturistsegmentet. Det åbner muligheder for at fokusere på naturoplevelser og udvikle og markedsføre dette produkt yderligere. Som med fremtidens turist ses også tendenser til at denne målgruppe bliver mere og mere aktive i deres ferie. De fokuserer bl.a. på velvære og wellness samt søger bæredygtige løsninger. Delkonklusion Med knap en halv million lystsejlere i Syddanmark, er der et godt potentiale for at fokusere på lystsejlerturismesegmentet i Bagenkop. Man skal dog være opmærksom på, at konkurrencen er hård både fra tyske havnedestinationer, men også fra andre danske havne. Skal Bagenkop positionere sig og øge andelen af lystsejler overnatninger, skal der bl.a. fokuseres på at forbedre standarden på havnen i forhold til et bedre serviceniveau og komfort på havnen. Da mange lystsejlere motiveres af naturoplevelser og turister generelt ikke bevæger sig rundt med mindre det er nemt at finde oplysninger, kan der arbejdes med informations- og formidlings standarden på havnen. Så det bliver let for lystsejleren at finde attraktionerne eller bliver fristet til at blive en dag ekstra. Igen her vil Fase III i udviklingsplanen være oplagt at implementere. De planlagte wellness aktiviteter på havnen i Bagenkop kan tillige være en motivationsfaktor for lystsejlerene til at besøge havnen eller blive en dag ekstra Anbefalinger fra Naturturisme I/S Efter ønske fra følgegruppen blev der afholdt et møde med Naturturisme I/S. Mødet forgik som en dialog mellem DGIs konsulent og 2 centrale personer fra Naturturisme I/S. Anbefalingerne fra Naturturisme I/S kan inddeles i 3 fokus områder, som gennemgås nedenfor. Fokus områderne er: Lokalidentitet Produktudvikling Formidling (markedsføring) Lokalidentitet Her havde Naturturisme I/S en klar anbefaling til Bagenkop. At man i Bagenkop bør arbejde med at styrke lokalidentiteten. Bl.a. bør der tages udgangspunkt i de stedbundende potentialer som Bagenkop besidder. Her nævnes en meget unik natur, som ikke findes andre stede i Danmark, Bagenkops historie (og kultur) som fiskerby med et maritim miljø samt adgangen til vand og en fantastisk kyststrækning. Konkret bør Bagenkop igangsætte initiativer der kan styrke og skabe lokale traditioner og stolthed. Initiativerne må gerne inspirere unge, så flere unge får lyst til at flytte til Bagenkop. Men især skal initiativerne skabe en stærk lokal identitet. Lidt efter mottoet: Du bliver, hvad du spiser, så Er du, hvad du formidler. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 22

23 23

24 Produktudvikling Naturturisme I/S nævnte behovet for at udvikle turisme produktet i Bagenkop frem for at markedsføre, det der er nu. Bl.a. bør der arbejdes ud fra: Reasons to go vs Nice to have. Der bør fokuseres på: Reasons to go. Havnefronten og De Vilde Heste blev udpeget, som de to vigtigste Reasons to go, og der kan med fordel arbejdes hen i mod, at de bliver centre for aktiviteter og information. Især havnefronten har et udviklingspotentiale, som centrum for information og aktivitet. Bl.a. kan der fokuseres på de mange lystsejlere, der gæster Bagenkop hver sommer. Lystsejlerene skal fristes af et spændende havnemiljø til at komme ud af bådene og op på land. I forhold til udvikling af havnefronten kan der med fordel arbejdes med at kommercialisere brugen af vandet. Her nævner Naturturisme bl.a. en grejbank med udleje af udstyr til bl.a. kajak, lystfiskeri mv, aktiviteter som guidede ture på vandet, surfing og undervandsjagt til nichesegmenterne. De Vilde Heste trækker hvert år mellem og besøgende. Derfor er det oplagt også at arbejde for at gøre denne attraktion til centrum og én af formidlingsstationerne for Bagenkops øvrige seværdigheder og muligheder. Udover De Vilde Heste og Havnefronten udtaler Naturturisme I/S at nye tiltag og aktiviteter bør tage udgangspunkt i naturen og kulturhistorien. Formidling Når produktet er i orden, skal det formidles ud til målgruppen. Målgruppen er Det Gode Liv, som er beskrevet ovenfor. Bagenkop er lidt det hemmelige sted, og der bør gøres opmærksom på de muligheder, der faktisk er. Naturturisme udtaler at Ildsjæle Fodsporet ikke kan stå alene, men at formidlingen og markedsføringen skal nå bredere ud. Formidlingen kan bl.a. ske ved, at der igangsættes op til 3 kampanger, som skal placere Bagenkop i folks (borgeres, gæsters og turisters) bevidsthed. Kampagnerne bør have udgangspunkt i den lokale identitet og kan bl.a. fokusere på De Vilde Heste, Musvågetræk og Hatbakker (Bagenkop har Danmarks største koncentration). Naturturisme I/S påpeger, at Bagenkop bør have en stærk identitet omkring De Vilde Heste Konklusion og anbefalinger fra DGI på turismeområdet Hvad kan sættes i værk for at positionere Bagenkop i forhold til andre destinationer samt styrke destinationen i forhold til at sikre nuværende og tiltrække nye turister. Det er forsøgt besvaret i afsnittet her. Analysen påpeger, at der er store potentialer i forhold til at øge turismen på Fyn og Øer, hvis man positionere sig i forhold til konkurrenterne. Analysen har ligeledes vist, at der er et potentiale for at udvikle turismeproduktet i Bagenkop ydereligere. Bagenkop har derfor mulighed for gennem udvikling, at positionere sig i forhold til konkurrenterne. Bagenkop bør i sær fokusere på: I. Special Interest Turisme For Bagenkop ligger der er stort potentiale i at udvikle faciliteter og aktiviteter målrettet dette segment. Som potentialeplanen viser, fokuseres der allerede på dette segment i det Sydfynske Øhav. Formår man at trække specialisterne, trækker man samtidig den bredere turisme. Bagenkop kan evt. vælge at fokusere på 1 til 3 af de af Naturturisme I/S udpegede aktive turisme områder. Fx er det oplagt, at satse på lystsejlads, wellness og vandring. Faciliteter og aktiviteter kan eksempelvis tage udgangspunkt i havnen, hvorfra turisten ledes via Ildsjæle Fodsporet til andre steder i byen. Fx ved Bagenkop Hallens udeområde. II. Det nuværende segment Undersøgelsen viser, at den turisme der er i dag i Bangenkop er repræsenteret ved segmenterne Det Gode Liv og Lystsejlerturisme. Vores vurdering er dog, at faciliteterne, i sær på havnen, kan forbedres på kvaliteten og servicen. Formidlingen på Havnen og ved De Vilde Heste skal forbedres, så de besøgende bliver gjort opmærksomme på mulighederne i området. Det Gode Liv vil gerne shoppe og besøger gerne byer i deres ferie. Synliggørelse af de mindre kunsthåndværkerforretninger eller salg af lokale fødevarer samt Bagenkop By vil derfor være oplagte potentialer. Disse segmenter nyder også i større stil at være aktive i deres ferie. Fx cykel- og vandreturer. Derfor bør der fokuseres på at skabe mulighederne for dette. Igen et godt argument for, at Ildsjæle Fodsporet vil kunne formidle de mange muligheder, man har som turist i byen. Især de Tyske og Hollandske turister rejser for wellness og gerne uden for højsæsonen. Fokuseres der på at give disse turiser mulighed for at benytte wellness i deres ferie, så har Bagenkop en mulighed for at arbejde med sæsonforlængelse. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 24

25 III. Ildsjæle Fodsporet Er en allerede planlagt markeret rute, der går rundt i Bagenkop og ud til de omkringlæggende attraktioner. Ildsjæle Fodsporet bør have to formidlingshubs. 1. Ved De Vilde Heste og 2. Ved Havnen. Ruten bør bl.a. formidle den lokale kulturarv og Bagenkops natur, gøre det lettere for turisten at bevæge sig ud til attraktionerne, aktiviteterne, faciliteterne, spisesteder og indkøbsmuligheder mv. Det bør overvejes, om der kan gøres noget for specielt at henvende sig til vandre- og cykelturister, for i højere grad at tiltrække disse. IV. Synlighed og identitet Anbefalingerne fra Naturturisme går især på, at Bagenkop: 1. Skal formidle og fokusere på det særlige der gør Bagenkop til Bagenkop - den lokale identitet og 2. Der skal igangsættes flere kampager, som skal placere Bagenkop i turisternes bevidsthed og virke som pull-faktor og trække turister til Bagenkop. 25

26 5. Litteraturliste Breddeidrætsudvalget (2009). Idræt for alle Baggrund og analyse. København: Kultur-ministeriet. Christensen A., Davidsen M., Ekholm O. (2013). Hvordan har du det?. Trivsel, sundhed og sygdom i Region Syddanmark Vejle: Region Syddanmark. Christensen H. (2013). Danmarks Statistik. Hentet via www den 2. september 2014 fra: pdf Exometric Dansk markedsanalyse en Conzoom segmentering af potentielle kysttu-rister. Den Europæiske Union & Oplevelsesbaseret Kystturisme Forebyggelsescentret, Langeland Kommune Projekt Nærvær i Nærmiljøet - Lokalsamfundsanalyse. Rudkøbing: Langeland Kommune. Kirstine Tolstrup Nielsen (2014). Det Gode Liv - Målgruppe profil København: Visit Denmark. KvistgaardConsulting og Hird&Ko (2013). Oplæg til Turisme- og potentialeplan for det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S. Friluftsstrategifor det Sydfynske øhav Svendborg: Natur-turisme I/S Pedersen B., Schneider B.M., Østberg (2013). Befolkningens løn. København: Danmarks Statistik. Region Syddanmark/de syddanske kommuner (2014). Fælles Fremtidsbillede 2014 for region Syddanmark og de syddanske kommuner Sundhedsaftalen Odense: Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Teknologisk Institut (2014). Lystsejlerturisme del analyse Aktiv Turisme i region Syd-danmark. Taastrup. Teknologisk Institut. Visit Denmark Fremtidens rejsebehov ændringer i forbrugeradfærd påvirker frem-tidige rejsebehov. København: Visit Denmark. Zimmermann M. (2013). NYT fra Danmarks Statistik. Hentet via www den 2. september 2014 fra Danmarks Statistik: pdf. Langeland Kommune (2013). Langeland Kommunes Sundhedspolitik Rudkø-bing: Langeland Kommune. Langeland Kommune (2014). Befolkningsprognose Rudkøbing: Langeland Kommune. Louise Skovbo Petersen (2014). Danske Turister i Danmark Turistprofil. København: Visit Denmark DGI Faciliteter & Lokaludvikling 26

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Charlotte Hvid Program Tidspunkt Program 18.30 Velkomst og baggrund for borgermødet v/ Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug 18.40 Trends og tendenser på idræts-,

Læs mere

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop demografi Appendiks 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2014 Demografi og sundhedsprofil for Langeland- baggrundsmateriale for udviklingsplan i Bagenkop. Charlotte Lassen Olesen, cand.scient. sand.publ.stud.,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse

UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse UDVIKLINGSPLAN Bagenkop altid i bevægelse DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 Projektleder Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog

Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog Lemvig Havn Notat om forslag til idékatalog Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Ambitionen for projektet... 2 1.2. Baggrunden for notatet... 2 2. Fakta om udemotion... 2 3. Fakta om turisme... 3 4. Potentialet

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid.

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. Aftenens program Tid Program 19:00-19:10 Velkomst v/ Lene Henriksen. 19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. 20:00-20:30 Gruppearbejde.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

LAG MANK Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde

LAG MANK Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde REFERAT, BESTYRELSESMØDE, LAG MANK Tid Mandag d. 20.10.2014 kl. 19.00 Sted Jollehavnen, Kerteminde Deltagere Helle Boesen, Marianne Boeriths, Birgitte Elovara, Lars Greve, Bettina Møller-Hansen, Steen

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 Rejsebehov hos loyale, tidligere og nye turister Fokus pårejsebehov og oplevelsesønsker hos tyske turister både blandt de som kommer til Danmark,

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere