UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning"

Transkript

1 UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer De Forenede Nationers valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder om en procedure for henvendelser, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog på sin samling den 19. december 2011.

2

3 VALGFRI PROTOKOL AF 19. DECEMBER 2011 TIL KONVENTIONEN OM BARNETS RETTIGHEDER OM EN PROCEDURE FOR HENVENDELSER De i denne protokol deltagende stater, som finder i overensstemmelse med de i, De Forenede Nationers pagt erklærede principper at anerkendelsen af menneskets naturlige værdighed og af hele menneskehedens lige og umistelige rettigheder danner grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden, bemærker, at deltagerstaterne i konventionen om Barnets Rettigheder ("konventionen") skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, nationale, etniske eller sociale oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling, bekræfter den universelle, udelelige, indbyrdes afhængighed og indbyrdes forhold mellem alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, bekræfter ligeledes barnets status som en person med rettigheder og som et menneske med værdighed og med evner, der udvikles, anerkender, at børns særlige og afhængige status kan skabe reelle vanskeligheder for dem, når de tager retsmidler i anvendelse ved krænkelse af deres rettigheder, finder, at denne protokol vil styrke og supplere de nationale og regionale mekanismer, der giver børn mulighed for at indgive klager for overtrædelser af deres rettigheder, anerkender, at barnets bedste skal være det vigtigste hensyn, der skal overholdes i anvendelsen af retsmidler ved overtrædelser af barnets rettigheder, og at sådanne retsmidler på alle niveauer er undergivet særligt børnevenlige procedurer, opfordrer deltagerstaterne til at udarbejde passende nationale mekanismer, som sikrer, at et barn, hvis rettigheder er blevet krænket, har adgang til effektive retsmidler på nationalt plan, erindrer om den vigtige rolle, som nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre relevante specialiserede institutioner, der har til opgave at fremme og beskytte barnets rettigheder, kan spille i denne henseende, finder, at for at styrke og supplere de nationale mekanismer og for yderligere at forbedre gennemførelse af konventionen og, hvor det måtte være relevant, de valgfri protokoller om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og om inddragelse af børn i væbnede konflikter, vil det være hensigtsmæssigt at sætte Komitéen for Barnets Rettigheder ("komitéen") i stand til at udføre funktioner, der er fastsat i denne protokol, har aftalt følgende: KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER ARTIKEL 1 KOMITÉEN FOR BARNETS RETTIGHEDERS KOMPETENCE 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat) anerkender komitéens kompetence i henhold til denne protokol. 2. Komitéen kan ikke i forhold til en deltagerstat udøve sin kompetence for så vidt angår krænkelse af rettigheder, der fremgår af et instrument, som staten ikke er part i.

4 3. Komitéen kan ikke modtage henvendelser vedrørende en stat, som ikke har tilsluttet sig denne protokol. ARTIKEL 2 GENERELLE PRINCIPPER FOR KOMITÉENS FUNKTIONER I henhold til protokollen skal komitéen ved udøvelsen af sine funktioner tage udgangspunkt i princippet om barnets bedste. Den skal også tage hensyn til barnets rettigheder og synspunkter, og der skal lægges behørig vægt på barnets synspunkter i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. ARTIKEL 3 FORRETNINGSORDEN 1. Komitéen skal vedtage en forretningsorden, der skal følges ved udøvelsen af de funktioner, som er pålagt komitéen i henhold til denne protokol. I den forbindelse skal komitéen navnlig tage hensyn til artikel 2 i denne protokol for at garantere særligt børnevenlige procedurer for at beskytte barnet. 2. Komitéen skal i sin forretningsorden medtage sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at der manipuleres med barnet af dem, der handler på dets vegne, og kan afslå at undersøge enhver henvendelse, som anses for ikke at være til barnets bedste. ARTIKEL 4 BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER 1. En deltagerstat skal træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at personer, som er undergivet statens jurisdiktion, ikke er genstand for krænkelse af menneskerettighederne, mishandling eller intimidering som følge af henvendelser eller samarbejde med komitéen i henhold til denne protokol. 2. Identiteten på en enkeltperson eller en gruppe af enkeltpersoner må ikke offentliggøres uden deres udtrykkelige samtykke. KAPITEL II PROCEDURER FOR HENVENDELSER ARTIKEL 5 INDIVIDUEL HENVENDELSE 1. Henvendelsen kan sendes af eller på vegne af en enkeltperson eller gruppe af enkeltpersoner inden for en deltagerstats jurisdiktion, der hævder at være ofre for denne deltagerstats krænkelse af enhver af de rettigheder, som fremgår af et af følgende instrumenter, som deltagerstaten har tilsluttet sig: (a) konventionen, (b) den valgfri protokol til konventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, (c) den valgfri protokol til konventionen om inddragelse af børn i væbnede konflikter. 2. Når en henvendelse sendes på vegne af en enkeltperson eller gruppe af enkeltpersoner, skal det ske med deres samtykke, medmindre klageren kan begrunde at handle på deres vegne uden et sådant samtykke.

5 ARTIKEL 6 MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER 1. Komitéen kan på ethvert tidspunkt efter modtagelse af en henvendelse, og inden der træffes en afgørelse om sagens realitet, med begæring om hastebehandling fremsende en anmodning til den pågældende deltagerstat om, at deltagerstaten træffer sådanne foreløbige foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at undgå en eventuel uoprettelig skade for ofret eller ofrene for den påståede krænkelse. 2. I tilfælde, hvor komitéen udøver sit skøn efter stk. 1 i denne artikel, indebærer dette ikke en afgørelse om antagelse af henvendelsen til realitetsbehandling eller om henvendelsens materielle indhold. ARTIKEL 7 ANTAGELIGHED Komitéen skal anse en henvendelse for uantagelig, når: (a) henvendelsen er anonym, (b) henvendelsen ikke er skriftlig, (c) henvendelsen udgør et misbrug af retten til at foretage sådanne henvendelser eller er uforenelig med bestemmelserne i konventionen og/eller de valgfri protokoller hertil, (d) den samme sag allerede er blevet behandlet af komitéen eller har været eller er genstand for behandling efter andre regler om international undersøgelse eller bilæggelse, (e) alle nationale retsmidler ikke er udtømt. Dette gælder dog ikke, hvor anvendelsen af retsmidlerne trækker urimeligt i langdrag, eller hvor det er usandsynligt, at de vil føre til en effektiv afhjælpning, f) henvendelsen er åbenbart ugrundet eller ikke tilstrækkeligt underbygget, (g) de forhold, som er genstand for henvendelsen, fandt sted inden protokollens ikrafttræden for den pågældende deltagerstat, medmindre forholdene fortsatte efter den dato, (h) henvendelsen ikke er indgivet inden et år efter, at nationale retsmidler er udtømt, bortset fra i de tilfælde, hvor klageren kan påvise, at det ikke har været muligt at fremsende henvendelsen inden for denne frist. ARTIKEL 8 FREMSENDELSE AF HENVENDELSEN 1. Medmindre komitéen vurderer, at en henvendelse er uantagelig uden høring af den pågældende deltagerstat, skal komitéen hurtigst muligt i fortrolighed forelægge enhver henvendelse, som den har modtaget i henhold til denne protokol for den pågældende deltagerstat. 2. Deltagerstaten fremsender inden seks måneder til komitéen en skriftlig redegørelse eller udtalelse til belysning af forholdet med angivelse af eventuelle foranstaltninger, staten måtte have truffet. ARTIKEL 9 FORLIG 1. Komitéen skal yde bistand til de berørte parter med henblik på at nå frem til et forlig af sagen med respekt for de forpligtelser, som er angivet i konventionen og/eller de valgfri protokoller knyttet hertil. 2. En aftale om forlig indgået i regi af komitéen afslutter behandlingen af henvendelsen i henhold til denne protokol.

6 ARTIKEL 10 BEHANDLING AF HENVENDELSER 1. Komitéen skal hurtigst muligt behandle henvendelser modtaget i henhold til denne protokol i lyset af al dokumentation, der er sendt til komitéen, forudsat at denne dokumentation er tilgået alle berørte parter. 2. Komitéen træder sammen bag lukkede døre, når den behandler henvendelser modtaget i henhold til denne protokol. 3. Hvis komitéen har anmodet om midlertidige foranstaltninger, skal den fremskynde behandlingen af henvendelsen. 4. Når komitéen undersøger henvendelser om påstået krænkelse af økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder, skal den tage stilling til rimeligheden af de foranstaltninger, der er iværksat af deltagerstaten i henhold til konventionens artikel 4. Derved skal komitéen være opmærksom på, at den pågældende deltagerstat kan vedtage en række mulige politiske foranstaltninger til gennemførelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i konventionen. 5. Efter behandling af en henvendelse skal komitéen straks fremsende sin vurdering af henvendelsen sammen med sine eventuelle anbefalinger til de involverede parter. ARTIKEL 11 OPFØLGNING 1. Deltagerstaten skal tage hensyn til komitéens synspunkter og dens eventuelle anbefalinger og sende et skriftligt svar til komitéen, herunder oplysninger om eventuelle trufne eller påtænkte foranstaltninger i lyset af komitéens synspunkter og anbefalinger. Deltagerstaten skal afgive sit svar hurtigst muligt og inden seks måneder. 2. Komitéen kan opfordre deltagerstaten til at fremkomme med yderligere oplysninger om, hvilke foranstaltninger deltagerstaten har iværksat som svar på dens synspunkter og anbefalinger eller eventuel gennemførelse af et forlig, herunder i det omfang komitéen skønner det nødvendigt i deltagerstatens efterfølgende rapporter i henhold til artikel 44 i konventionen, artikel 12 i den valgfri protokol til konventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi eller artikel 8 i den valgfri protokol til konventionen om inddragelse af børn i væbnede konflikter, hvor det er relevant. ARTIKEL 12 MELLEMSTATSLIGE HENVENDELSER 1. En i denne protokol deltagende stat kan til hver en tid erklære, at den anerkender komitéens kompetence til at modtage og behandle henvendelser, hvor en deltagerstat hævder, at en anden deltagerstat ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til de følgende instrumenter, som staten er part i: (a) konventionen, (b) den valgfri protokol til konventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, (c) den valgfri protokol til konventionen om inddragelse af børn i væbnede konflikter. 2. Komitéen kan ikke modtage henvendelser vedrørende en deltagerstat, som ikke har afgivet en sådan erklæring, eller henvendelser fra en deltagerstat, som ikke har afgivet en sådan erklæring. 3. Komitéen skal yde bistand til deltagerstaterne med henblik på at nå frem til et forlig af sagen under hensyntagen til de forpligtelser, som er angivet i konventionen og de valgfri protokoller hertil.

7 4. En erklæring i henhold til stk. 1 i denne artikel skal af deltagerstaterne deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær, som skal sende kopier heraf til de øvrige deltagerstater. En erklæring kan trækkes tilbage på et hvilket som helst tidspunkt ved meddelelse til generalsekretæren herom. En sådan tilbagetrækning skal ikke foregribe behandlingen af en sag, der er genstand for en henvendelse, som allerede er fremsendt i henhold til denne artikel; ingen yderligere henvendelser fra en deltagerstat skal modtages i henhold til denne artikel, efter at meddelelsen om tilbagetrækning af erklæringen er modtaget af generalsekretæren, medmindre den pågældende deltagerstat har fremsat en ny erklæring. KAPITEL III UNDERSØGELSESPROCEDURE ARTIKEL 13 UNDERSØGELSESPROCEDURE FOR ALVORLIGE ELLER SYSTEMATISKE KRÆNKELSER 1. Hvis komitéen modtager pålidelige oplysninger, der indikerer, at en deltagerstat alvorligt eller systematisk krænker de rettigheder, som fremgår af konventionen eller af de valgfri protokoller om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og om inddragelse af børn i væbnede konflikter, skal komitéen opfordre deltagerstaten til at samarbejde i undersøgelsen af oplysningerne, med henblik herpå hurtigst muligt at fremkomme med bemærkninger vedrørende de pågældende oplysninger. 2. Idet komitéen tager hensyn til enhver bemærkning, som er afgivet af den pågældende deltagerstat, såvel som enhver anden pålidelig forhåndenværende oplysning, kan den udpege et eller flere af sine medlemmer til at gennemføre en undersøgelse og rapportere til komitéen herom omgående. Undersøgelsen kan, hvis det er berettiget, og deltagerstaten samtykker, omfatte et besøg til dens territorium. 3. En sådan undersøgelse skal foregå i fortrolighed, og deltagerstatens samarbejde skal søges gennem hele sagsforløbet. 4. Efter en gennemgang af resultatet af en sådan undersøgelse sender komitéen hurtigst muligt resultaterne til den pågældende deltagerstat sammen med eventuelle bemærkninger og anbefalinger. 5. Den pågældende deltagerstat skal hurtigst muligt og senest seks måneder efter modtagelsen af komitéens fremsendte resultater, bemærkninger og anbefalinger fremkomme med bemærkninger til komitéen. 6. Efter i henhold til stk. 2 i denne artikel at have gennemført en sådan undersøgelsesprocedure, kan komitéen efter at have rådført sig med den berørte deltagerstat beslutte at medtage en sammenfattende redegørelse af resultatet af undersøgelsen i sin rapport i medfør af artikel 16 i denne protokol. 7. En deltagerstat kan på tidspunktet for undertegnelse eller ratifikation af denne protokol eller tiltrædelse erklære, at den ikke anerkender komitéens kompetence i henhold til nærværende artikel med hensyn til de rettigheder, der fremgår af nogle eller alle de instrumenter, der er anført i stk En deltagerstat, som har afgivet en erklæring i henhold til stk. 7 i denne artikel, kan til enhver tid tilbagekalde denne erklæring ved meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær. ARTIKEL 14 OPFØLGNING PÅ UNDERSØGELSESPROCEDUREN 1. Komitéen kan om nødvendigt efter udløbet af den i artikel 13, stk. 6, anførte seks-måneders frist opfordre den pågældende deltagerstat til at underrette komitéen om de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af en undersøgelse, der er foretaget i medfør af artikel 13 i denne protokol. 2. Komitéen kan opfordre deltagerstaten til at fremkomme med yderligere oplysninger om, hvilke foranstaltninger deltagerstaten har iværksat på baggrund af en undersøgelse, der er foretaget i henhold til artikel 13, herunder i det omfang komitéen skønner det nødvendigt i deltagerstatens efterfølgende rapporter i henhold til artikel 44 i konventionen, artikel 12 i den valgfri protokol til konventionen om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi eller artikel 8 i den valgfri protokol til konventionen om inddragelse af børn i væbnede konflikter, hvor det er relvant.

8 KAPITEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER ARTIKEL 15 INTERNATIONAL BISTAND OG SAMARBEJDE 1. Til De Forenede Nationers særorganisationer, fonde og programmer og andre kompetente organer kan komitéen med den pågældende deltagerstats samtykke fremsende sine synspunkter og anbefalinger vedrørende henvendelser og undersøgelser, der indikerer et behov for teknisk rådgivning eller bistand, sammen med deltagerstatens eventuelle bemærkninger og forslag til disse synspunkter og anbefalinger. 2. Med den pågældende deltagerstats samtykke kan komitéen gøre sådanne organer opmærksom på forhold, der udspringer af den henvendelse, der behandles i henhold til denne protokol, og som inden for det enkelte organs kompetenceområde, kan hjælpe dem med at afgøre, om det er tilrådeligt at iværksætte internationale foranstaltninger, der kan bidrage til at hjælpe deltagerlandene til at opnå fremskridt med gennemførelsen af de rettigheder, der fremgår af konventionen og/eller af de frivillige protokoller i tilknytning hertil. ARTIKEL 16 BERETNING FOR GENERALFORSAMLINGEN Komitéen skal i sin rapport, der sendes hvert andet år til generalforsamlingen i overensstemmelse med konventionens artikel 44, stk. 5, medtage en oversigt over sine aktiviteter i henhold til denne protokol. ARTIKEL 17 FORMIDLING AF OG OPLYSNINGER OM DEN VALGFRI PROTOKOL Hver deltagerstat forpligter sig til at gøre denne protokol alment kendt og formidle den og lette adgangen til oplysninger om komitéens synspunkter og anbefalinger, f.eks. med hensyn til forhold der angår deltagerstaten, med relevante og aktive midler og i tilgængelige formater for voksne og børn, herunder personer med handicap. ARTIKEL 18 UNDERTEGNELSE, RATIFIKATION OG TILTRÆDELSE 1. Denne protokol kan undertegnes af enhver stat, som har undertegnet, ratificeret eller tiltrådt konventionen eller en af de første to valgfri protokoller dertil. 2. Denne protokol kan ratificeres af enhver stat, som har ratificeret eller tiltrådt konventionen eller en af de første to valgfri protokoller dertil. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. 3. Denne protokol kan tiltrædes af enhver stat, som har ratificeret eller tiltrådt konventionen eller en af de første to valgfri protokoller dertil. 4. Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesinstrument hos generalsekretæren. ARTIKEL 19 IKRAFTTRÆDELSE 1. Denne protokol træder i kraft tre måneder efter datoen for deponeringen af det tiende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

9 2. For hver deltagerstat, der ratificerer denne protokol eller tiltræder den efter deponeringen af det tiende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, træder denne protokol i kraft tre måneder efter datoen for deponeringen af statens eget ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument. ARTIKEL 20 OVERTRÆDELSER, DER SKER EFTER IKRAFTTRÆDEN 1. Komitéen har alene kompetence med hensyn til en deltagerstats overtrædelser af nogen af de rettigheder, som fremgår af konventionen og/eller de første to valgfri protokoller dertil, som indtræder efter ikrafttrædelsen af denne protokol. 2. Hvis en stat bliver deltager i denne protokol efter dens ikrafttræden, angår den pågældende stats forpligtelser over for komitéen alene overtrædelser af de rettigheder, som fremgår af konventionen og/eller de første to valgfri protokoller dertil, efter ikrafttræden af denne protokol for den pågældende stat. ARTIKEL 21 ÆNDRINGER 1. Enhver deltagerstat kan stille et ændringsforslag til protokollen og indsende det til De Forenede Nationers generalsekretær. Generalsekretæren skal sende ethvert ændringsforslag til deltagerstaterne med anmodning om, at disse meddeler, hvorvidt de ønsker, at deltagerstaterne indkaldes til et møde blandt deltagerstaterne med henblik på at behandle og træffe beslutning om forslagene. Såfremt mindst en tredjedel af deltagerstaterne inden fire måneder efter datoen for en sådan udsendelse af ændringsforslag fremsætter ønske om et sådant møde, skal generalsekretæren indkalde til mødet i regi af De Forenede Nationer. Enhver ændring, der vedtages med to tredjedeles flertal af de deltagerstater, der er til stede og afgiver deres stemme, fremsendes af generalsekretæren til De Forenede Nationers generalforsamling til godkendelse og derefter til alle deltagerstater med henblik på accept heraf. 2. En ændring, der er vedtaget og godkendt i overensstemmelse med stk. 1, træder i kraft den 30. dag, efter at antallet af deponerede godkendelsesinstrumenter har nået to tredjedele af antallet af deltagerstater på datoen for ændringens vedtagelse. Derefter træder ændringen i kraft for en deltagerstat på den 30. dag efter den dato, hvor den pågældende stat deponerer sit eget godkendelsesinstrument. En ændring er kun bindende for de deltagerstater, der har accepteret den. ARTIKEL 22 OPSIGELSE 1. En deltagerstat kan opsige denne protokol ved skriftlig meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær. Opsigelsen træder i kraft et år efter datoen for generalsekretærens modtagelse af meddelelsen. 2. Opsigelsen kan ikke foregribe den fortsatte anvendelse af bestemmelserne i nærværende protokol på enhver henvendelse, der fremsendes efter artikel 5 eller 12 eller enhver undersøgelse iværksat i henhold til artikel 13 før den dato, hvor opsigelsen træder i kraft. ARTIKEL 23 DEPOSITAR OG GENERALSEKRETÆRENS MEDDELELSE 1. De Forenede Nationers generalsekretær skal være depositar for denne protokol. 2. Generalsekretæren skal underrette alle stater om: (a) Undertegnelser, ratifikationer og tiltrædelser i henhold til denne protokol; (b) ikrafttrædelsesdatoen for denne protokol og eventuelle ændringer heraf i henhold til artikel 21; (c) enhver opsigelse i henhold til artikel 22 i denne protokol.

10 ARTIKEL 24 SPROG 1. De arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske sprogudgaver af denne protokol har lige gyldighed og skal deponeres i De Forenede Nationers arkiv. 2. De Forenede Nationers generalsekretær skal fremsende bekræftede genparter af denne protokol til alle stater. A. Den valgfri protokols forhistorie Bemærkninger til forslaget Danmark har ratificeret FN s konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder ( konventionen ), jf. bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992 (Lovtidende C). Med henblik på at undersøge hvilke fremskridt, deltagerstaterne gør for at opfylde de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til konventionen, er der i medfør af konventionens artikel 43, stk. 1, nedsat en Komité vedrørende Barnets Rettigheder, over for hvilken deltagerstaterne er underlagt rapporteringspligt. Konventionen trådte i kraft for Danmark den 18. august Konventionen er pr. 13. november 2014 tiltrådt af 194 stater. Danmark påtog sig ved ratifikation af konventionen i 1992 en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at konventionens krav opfyldes. Danmark har endvidere forpligtet sig til hvert femte år at rapportere til komitéen. Til konventionen er der knyttet tre valgfri protokoller. Danmark har ratificeret FN s valgfri protokol af 25. maj 2000 vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, jf. bekendtgørelse nr. 30 af 28. november 2002 og FN s valgfri protokol af 25. maj 2000 vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, jf. bekendtgørelse nr. 34 af 23. oktober Danmark har imidlertid ikke ratificeret den tredje valgfrie protokol, FN s valgfri protokol af 19. december 2011 om individuel klageadgang til FN s komité for barnets rettigheder. Protokollen trådte i kraft den 14. april Den er pr. 5. december 2014 tiltrådt af 14 stater (Albanien, Andorra, Belgien, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakiet, Spanien, Thailand og Tyskland). B. Danmarks ratifikation Ved ratifikation af den valgfri protokol anerkender Danmark komitéens kompetence til at modtage og behandle individuelle klager samt, at komitéen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder, jf. afsnit C. Spørgsmålet om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol har været sendt i ekstern høring hos: [Indsættes] For så vidt angår Grønland og Færøerne kan det oplyses, at Grønland og Færøerne endnu ikke har taget stilling til eventuel deltagelse i den valgfri protokol. C. Den valgfri protokols historie Protokollen etablerer en adgang for enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, eller personer der klager på vegne af disse, til at klage til komitéen over påståede krænkelser af konventionen og giver endvidere komitéen mulighed for at foretage undersøgelser på eget initiativ i forbindelse med mulige grove eller systematiske krænkelser af konventionen og de to valgfri protokoller vedrørende henholdsvis inddragelse af børn i væbnede konflikter og salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. De etablerede procedurer, der fremgår af

11 protokollen om en procedure for henvendelse, vil kunne yde et bidrag til at virkeliggøre intentionerne bag konventionen, som det påhviler deltagerstaterne at gennemføre. D. Komitéens kompetence til at modtage og behandle klager Den valgfri protokol giver mulighed for, at komitéen i henhold til protokollens artikel 5 kan modtage og behandle klager ( communications ) fra enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner, som påstår at være offer for krænkelse af en eller flere bestemmelser i konventionen, den valgfri protokol af 25. maj 2000 vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter eller den valgfri protokol af 25. maj 2000 vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Klageadgangen omfatter alle rettigheder, der er indeholdt i konventionen og de to ovenstående protokoller. Det er en forudsætning for, at komitéen kan realitetsbehandle en klage, at en række klagebetingelser er opfyldt, herunder blandt andet, at klagen ikke må være anonym, åbenbart grundløs eller utilstrækkeligt underbygget, og at alle nationale retsmidler er udtømt, jf. protokollens artikel 7. Hvis klagen antages til realitetsbehandling af komitéen, vil klagesagen ende med en udtalelse fra komitéen, hvor den underretter staten og klageren om sine eventuelle anbefalinger, jf. protokollens artikel 10. Går udtalelsen ud på, at staten har handlet i strid med konventionen, skal staten inden seks måneder skriftligt orientere komitéen om, hvad der er foretaget for at leve op til udtalelsen, jf. protokollens artikel 11. I henhold til protokollens artikel 2 om de generelle principper for komitéens funktioner skal komitéen ved udøvelsen af sine funktioner tage udgangspunkt i princippet om barnets bedste. Komitéen skal også tage hensyn til barnets rettigheder og synspunkter, og der skal lægges behørig vægt på barnets synspunkter i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Af protokollens artikel 3 fremgår det, at komitéen ved vedtagelsen af et procesreglement skal tage særligt hensyn til protokollens artikel 2 med henblik på at sikre særligt børnevenlige procedurer. Klager til komitéen skal udformes på ét af FN s officielle sprog, som er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk. Den individuelle klagemekanisme er bygget op på samme måde som de øvrige klagemekanismer, der kendes fra andre FN s menneskerettighedskonventioner, idet det dog kan fremhæves, at denne protokol indeholder en bestemmelse om forlig, hvorefter komitéen skal bistå de berørte parter med henblik på at nå frem til et forlig af sagen med respekt for de forpligtelser, der fremgår af konventionen eller de tilhørende protokoller, jf. protokollens artikel 9. En aftale om forlig indgået i regi af komitéen afslutter behandlingen af en henvendelse i henhold til protokollen. Der er ikke tale om en retlig proces. Komitéen kan ikke med bindende virkning afgive fortolkninger af konventionen eller de to protokoller eller afgøre konkrete sager. Komitéen har heller ikke beføjelser til at gennemføre undersøgelser på en deltagerstats territorium uden statens konkrete samtykke eller til at fastsætte sanktioner mod en kontraherende part. Komitéens beføjelser er i individuelle klagesager således begrænset til at fremkomme med anbefalinger, jf. protokollens artikel 10. Komitéen kan under behandlingen af en individuel klagesag fremkomme med henstillinger vedrørende foreløbige foranstaltninger, jf. protokollens artikel 6. Komitéen har endnu ikke afgivet udtalelse i nogen sager. E. Komitéens undersøgelsesprocedure Protokollen etablerer med henblik på den effektive gennemførelse af konventionen og de to protokoller også en undersøgelsesprocedure i lighed med den, som Danmark har anerkendt i forhold til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap af 13. december 2006, FN-konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder af 18. december 1979.

12 Hvis komitéen modtager troværdig information om alvorlige eller systematiske overtrædelser, har komitéen således mulighed for at indlede en generel undersøgelse og i den forbindelse anmode en kontraherende part om at samarbejde, jf. protokollens artikel 13. Undersøgelsen kan blandt andet omfatte besøg til den pågældende deltagerstat, men kun såfremt deltagerstaten måtte ønske at modtage besøg. Den indklagede stat er derefter forpligtet til at fremsende sine bemærkninger til komitéens opfattelse, herunder om eventuelle foranstaltninger truffet i medfør heraf inden for en tidsfrist på seks måneder, jf. protokollens artikel 13. Komitéen har derefter mulighed for at bede den indklagede stat om at underrette komitéen om de foranstaltninger, som den har truffet på baggrund af en undersøgelse i henhold til protokollens artikel 13, jf. artikel 13, stk. 1. Komitéen kan også opfordre deltagerstaten til at medtage oplysninger om, hvilke foranstaltninger deltagerstaten har iværksat som følge af en undersøgelse i deltagerstatens efterfølgende rapporteringer, som alle deltagerstater er forpligtet til at indsende hvert femte år i medfør af konventionens artikel 44, stk. 2 (b). Der er ved tiltrædelsen af protokollen mulighed for at erklære, at man ikke anerkender komitéens kompetence på dette område, hvorefter komitéen ikke vil have mulighed for at foretage nævnte landeundersøgelser, jf. protokollens artikel 13. Danmark agter ikke at gøre brug af denne mulighed. F. Regeringens behandling af komitéens udtalelser Det bemærkes, at komitéens udtalelser ikke er retligt bindende, og at komitéen ikke har domstolslignende karakter. Regeringen vil derfor fra sag til sag tage stilling til, om den vil følge komitéens vejledende udtalelser. For at skabe den fornødne klarhed for de retsanvendende myndigheder vil regeringens beslutninger herom fremgå af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside. Denne procedure vil omfatte både de enkelte klagesager mod Danmark og klagesager mod andre konventionsstater, hvis komitéen er fremkommet med en udtalelse, der har generel betydning for fortolkningen af konventionen. G. Afsluttende bestemmelser Enhver deltagerstat kan når som helst stille et ændringsforslag til protokollen og indsende det til De Forenede Nationers generalsekretær, jf. protokollens artikel 21. Enhver deltagerstat kan når som helst og med et års varsel opsige protokollen ved en skriftlig meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær, jf. protokollens artikel 22. G. Økonomiske konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Gennemførelsen af forslaget vil kunne medføre visse økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Omfanget heraf vil afhænge af klagernes indhold og antal samt hvorvidt regeringen vælger at efterleve udtalelserne. Herudover vil forslaget kunne indebære udgifter som følge af indførelsen af en adgang til at yde retshjælp til behandling af klagesager for internationale menneskerettighedsorganer, jf. lovforslag nr. L 86 vedtaget den 10. december 1999 som lov nr. 940 af Folketinget. Loven vil ifølge bemærkningerne kunne medføre udgifter for det offentlige til retshjælp samt til behandling af ansøgninger om retshjælp. I bemærkningerne anføres, at loven omfatter fremtidige individuelle klagesystemer.

13 Økonomiske og Ingen Ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Eventuelle administrative merudgifter afholdes inden for de berørte ministeriers nuværende økonomiske rammer. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Beslutningsforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) 2013/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder Beslutningsforslag nr. B 78 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) De i denne konvention deltagende stater, som finder, at i overensstemmelse med de i De forenede

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1)

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) Nr. 17 12. juni 2003 Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) KAPITEL 1 Generelle forhold Konventionens formål Definitioner KAPITEL II Generelle principper vedrørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets Rettigheder om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi DE FORENEDE NATIONER 2000 Frivillig tillægsprotokol til Konventionen om Barnets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965)

International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) De i denne konvention deltagende stater er, i betragtning af, at De forenede Nationers pagt hviler på principperne om

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966)

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966) Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966) (trådt i kraft i 1976) De i denne konvention deltagende stater, som finder - i overensstemmelse med de i De forenede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED Paris, den 20. oktober 2005 2 UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager Skjal 2 L 199 (som fremsat): Forslag til lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager. Fremsat den 27. marts 2003 af justitsministeren

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere