Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Supermarked A/S. Højbjerg"

Transkript

1 Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 1 Ledelsesberetning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Koncern og moderselskabsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Koncernresultatopgørelse 1. januar december 12 Koncernbalance 31. december 13 Egenkapitalopgørelse for koncernen 15 Pengestrømsopgørelse for koncernen 16 Noter til årsrapporten for koncernen 17 Moderselskabsresultatopgørelse 1. januar december 23 Moderselskabsbalance 31. december 24 Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 26 Noter til årsrapporten for moderselskabet 27

3 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen DKK mio Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balancesum Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Overskudsgrad 3,0 10,8 4,5 4,7 4,3 Egenkapitalens forrentning 6,3% 28,8% 13,7% 15,2% 12,4% Overskudsgrad er resultat før finansielle poster divideret med nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning er årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital (gennemsnit af egenkapitalen primo og ultimo).

4 2 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Koncernen driver detailhandel i Danmark via koncepterne Bilka, føtex/føtex Food og Netto, og i Tyskland, Polen, Sverige via konceptet Netto. Moderselskabets aktiviteter omfatter detailhandel i Danmark via koncepterne Bilka, føtex/føtex food og Netto. Udvikling i regnskabsåret Markedet for detailhandel Det danske detailmarked for dagligvarer steg med 2,3% i Markedet var præget af et fortsat skift fra supermarkeder til discountbutikker som følge af den fortsatte økonomiske opbremsning, åbning af flere discountbutikker i forhold til supermarkeder og en ny lukkelov, der tillader udvidede åbningstider inklusive åbning på søndage. På kort sigt forventes discountsegmentet fortsat at stige, især som følge af de udvidede åbningstider. På langt sigt forventes discountbutikker at vokse mere end supermarkeder, men ikke i samme takt som i tidligere år. Dansk Supermarked øgede sin markedsandel i Danmark til 34,0% mod 33,6% i Stigningen skete hovedsageligt i andet halvår af Dansk Supermarkeds markedsandel steg ligeledes i Polen og blev fastholdt i Tyskland og i Sverige. Det danske non-food marked var stadig under pres primært som følge af det økonomiske klima sammen med den stigende betydning af onlinehandel, som også er afspejlet i onlinebutikkerne, og som begge oplevede en fortsat stærk vækst i Der var dog overordnet set et fald på non-food området. Initiativer i 2012 Dansk Supermarked påbegyndte i 2012 en større omlægning for i de kommende år at sikre positionen som det foretrukne valg for kunder i alle koncepter. Hver uge håndterer Dansk Supermarked ca. ni mio. transaktioner og målet er løbende at forbedre kundens indkøbsoplevelse. En række omkostningsreducerende projekter er igangsat for at finansiere omlægningen. Især er der forhandlet bedre priser med leverandørerne, og en række funktioner er blevet omorganiseret eller reduceret for at få en slankere og mere smidig organisation. I de kommende år vil de strategiske prioriteter inkludere kundeindsigt, udvikling og opdatering af de forskellige kæder, fortsat udvidelse af Netto International, produktkategorioptimering, konkurrencedygtige priser, fortsat effektiv drift og udvikling af medarbejdere. Som en del af Dansk Supermarkeds internationale vækststrategi blev de sidste 25% af ejerandelen af Netto Tyskland (OHG Netto Supermarkt GmbH & Co.) købt med virkning fra december 2012, og Dansk Supermarked ejer nu selskabet 100%.

5 3 Ledelsesberetning Årets resultat Årsregnskabet for Dansk Supermarked A/S er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Rapporteringen til A.P. Møller Mærsk Gruppen sker i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og omfatter også selskaberne F. Salling A/S og F. Salling Holding A/S. Der er således forskel i den af A.P. Møller Mærsk Gruppen rapporterede omsætning og resultat for Dansk Supermarked Gruppen og det resultat, der rapporteres i nærværende regnskab. Omsætningen rapporteret af A.P. Møller Mærsk for Dansk Supermarked Gruppen er DKK mio. mod DKK mio. for Dansk Supermarked A/S. Forskellen skyldes hovedsagligt omsætning i F. Salling A/S, samt forskel i klassifikation af andre driftsindtægter. Omsætningen for 2012 var DKK mio., en stigning på DKK mio. i forhold til 2011 justeret for salget af Netto Foodstores Limited, Storbritannien. I alt blev der åbnet 71 nye butikker, hvoraf 48 var uden for Danmark. Fordelt på landene blev der i alt lukket 55 butikker heraf 37 Tøj & Sko butikker. Resultat før finansielle poster (EBIT) er rapporteret af A.P. Møller Mærsk Gruppen til DKK mio. Resultatet for Dansk Supermarked A/S er DKK mio. Forskellen skyldes i al væsentlighed forskelle i afskrivningsprincipper mellem årsregnskabsloven og IFRS samt resultatet for F. Salling A/S. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2011 (excl. avance ved salg af Netto UK på DKK mio.). Resultatet var negativt påvirket af nedskrivninger på DKK 196 mio. mod DKK 67 mio. i 2011, der hovedsagelig skyldtes lukkede butikker, herunder to føtex butikker og de 37 Tøj & Sko butikker. Resultatet var yderligere negativt påvirket af et markant fald i resultatet for Netto, Sverige, delvist som følge af indførelse af et nyt ERP-system. Finansielle indtægter, netto steg til DKK 149 mio. mod DKK 64 mio. i Pengestrømmen fra driftsaktiviteten blev DKK mio. mod DKK mio. i Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var DKK mio. mod DKK mio. i 2011, når der ses bort fra pengestrøm fra salget af Netto, UK. Faldet på DKK 868 mio. skyldtes hovedsageligt færre investeringer i nye butikker samt flytning og renovering af eksisterende butikker. Medarbejdere og videnressourcer Dansk Supermarked Koncernen beskæftigede i medarbejdere mod i Omregnet til fuldtidsansatte beskæftigede koncernen i 2012 mod i I 2012 har Dansk Supermarked gennemført og afsluttet et udviklingsprogram for 350 topledere fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen. Udviklingsprogrammet er gennemført med henblik på at styrke Dansk Supermarkeds fortsatte vækst og internationale ekspansion.

6 4 Ledelsesberetning Medarbejdere og videnressourcer (fortsat) I 2012 modtog Dansk Supermarked Social- og integrationsministeriets mangfoldighedspris, som den bedste arbejdsplads i Danmark. Prisen blev tildelt på baggrund af Dansk Supermarkeds mangeårige indsats for at integrere såvel danskere som nydanskere på det danske arbejdsmarked. Samfundsansvar Selskabet betragter samfundsansvar som værende væsentlig for forretningen og har udarbejdet en strategi på området. Der henvises til moderselskabet A.P. Møller Mærsk A/S bæredygtigheds rapport, der blev offentliggjort den 22. februar 2013 på hjemmesiden: IT Dansk Supermarked er i gang med at ændre den nuværende IT platform til en SAP platform. SAP Finans blev implementeret i 2010, mens SAP Retail udviklingen og implementeringen er igangværende. Netto Sverige implementerede SAP Retail i 2011, og Netto Polen har implementeret SAP Retail i Implementeringen af SAP forventes afsluttet i Særlige risici Detailhandelsaktiviteterne omfatter primært salg af dagligvarer og er i et vist omfang konjunkturfølsomme. Koncernen har ingen væsentlig afhængighed af bestemte kunder eller leverandører. Koncernens finansielle risici omfatter væsentlige rente-, kurs- og valutarisici. Rente- og kursrisikoen vedrører beholdningen af værdipapirer, hvis afkast af natur er volatilt med tilhørende påvirkning af resultatopgørelsen. Valutarisikoen vedrører primært varekøb i USD, hvoraf størstedelen afdækkes gennem korte terminsforretninger. Forventet udvikling Forventningen til 2013 er en samlet omsætningsvækst på 4-6% sammen med en forbedret lønsomhed. Der forventes et højere investeringsniveau i nye butikker, centrallagre, inventar m.m. i Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der påvirker årsrapporten for 2012.

7 5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Dansk Supermarked A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Højbjerg, den 7. marts 2013 Direktion Per Bank Bestyrelse Nils S. Andersen Trond Westlie Jesper Cramon Anne Pindborg Per Bank Peter Nielsen Christian Kronborg Andreasen Gert Gjevnøe Torstensson

8 6 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i Dansk Supermarked A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Supermarked A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9 7 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Højbjerg, den 7. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Ridder Olsen statsautoriseret revisor Morten Friis statsautoriseret revisor

10 8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Supermarked A/S for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Regnskabsmæssigt skøn for den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden for software er ændret fra 3 til 5 år med en positiv effekt på resultatet før skat i såvel koncernregnskabet som i moderselskabsregnskabet på DKK 55 mio. Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Dansk Supermarked A/S samt de dattervirksomheder, hvori Dansk Supermarked A/S har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder og er et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne poster. Ved køb af nye virksomheder værdiansættes disses aktiver og forpligtelser til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til eventuelle omkostninger ved omstruktureringer i den erhvervede virksomhed. Solgte virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. Sikringsudgifter/indtægter i forbindelse med valutasikring af salgssummer for solgte virksomheder indregnes på egenkapitalen. Goodwill ved køb af virksomhed indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomheders resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. Ved køb af minoritetsinteresser fragår forskel mellem købesummen og bogført værdi direkte i egenkapitalen. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til DKK til transaktionsdagens valutakurs. Monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til DKK til balancedagens valutakurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings- /balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Ved indregning af udenlandske virksomheders regnskaber omregnes resultatopgørelsernes poster til transaktionsdagens valutakurs og balancens poster til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer ved denne omregning indregnes direkte på egenkapitalen.

11 9 Anvendt regnskabspraksis Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og værdiansættes efterfølgende til dagsværdi. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme indregnes direkte på egenkapitalen. Ændringen i dagsværdier af øvrige afledte finansielle instrumenter resultatførers. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis anden gæld under forpligtelser. Resultatopgørelsen Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursregulering vedrørende værdipapirer samt avance ved salg af kapitalandele. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter. Skat af årets resultat omfatter det beløb, der forventes betalt for året tillige med regulering af udskudt skat. Dansk Supermarked A/S og dets danske dattervirksomheder indgår i sambeskatningen med A. P. Møller Mærsk A/S. Den aktuelle selskabsskat af sambeskatningen fordeles på såvel overskudssom underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion). Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill indregnes til kostpris og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid, som hovedregel 3-10 år. Software indregnes til kostpris og afskrives efter individuel vurdering af den økonomiske levetid, som hovedregel 5 år.

12 10 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger til skønnet restværdi foretages over aktivernes forventede økonomiske levetider som følger: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Mindre nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar til nye butikker og butiksrenoveringer Ombygning af lejede lokaler 40 år 3-10 år 3 år 12 år Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i moderselskabets balance til andel af indre værdi og i resultatopgørelsen til andel af resultatet efter skat. Varebeholdninger indregnes til beregnet kostpris (vejede gennemsnitspriser). Der foretages nedskrivning for ukurans. Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab. Værdipapirer (omsætningsaktiver) indregnes til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi for andre værdipapirer. Egenkapital - Udbytte Udbytte til udlodning indgår som en del af egenkapitalen. Udskudt skat hensættes af forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes realiseret.

13 11 Anvendt regnskabspraksis Andre hensatte forpligtelser omfatter blandt andet pensionsforpligtelser og tabsgivende lejekontrakter. Pensionsforpligtelser indregnes på basis af en aktuarmæssig opgjort forpligtelse med alle værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen under personaleomkostninger. Øvrige hensatte forpligtelser indregnes på basis af konkrete beregninger. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter de omkostninger, som koncernen på baggrund af aktuarmæssige skøn forventer at skulle betale for forsikringsbegivenheder, der har fundet sted på balancedagen. Dette skøn omfatter de beløb, som forventes afholdt til direkte og indirekte omkostninger til afvikling af hensættelserne. Der foretages diskontering ud fra et skøn over den forventede betalingsperiode. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for perioden opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. Likvide midler omfatter likvide beholdninger, værdipapirer, kortfristet mellemværende med kreditinstitutter og indskud fra tilknyttede og nærtstående selskaber. Under henvisning til årsregnskabslovens 86, stk. 4 er der ikke udarbejdet en pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Segmentoplysninger Koncernens hovedaktivitet er detailhandelsvirksomhed. Koncernen har ikke andre væsentlige aktiviteter.

14 12 Koncernresultatopgørelse 1. januar december 2012 Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af aktivitet Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat

15 13 Koncernbalance 31. december 2012 Aktiver Note 31/ / Software Igangværende udvikling af software Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler Anlæg under opførsel Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 14 Koncernbalance 31. december 2012 Passiver Note 31/ / Aktiekapital Reserver Udbytte til udlodning Egenkapital Minoritetsinteresser Erstatningshensættelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter (prioritetsgæld) Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter og lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedstillelser m.v. 16 Transaktioner med nærtstående parter

17 15 Egenkapitalopgørelse for koncernen Aktiekapital Reserver Udbytte til udlodning I alt Egenkapital 1. januar Udbytte udbetalt Årets resultat Valutakursregulering mv. vedr. kapitalandele Køb af minoritetsinteresser Udbytte til udlodning Egenkapital 31. december

18 16 Pengestrømsopgørelse for koncernen Note Resultat før finansielle poster Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af virksomhedsandele Køb af værdipapirer Salg/udtræk af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ydelse af lån/afdrag på gæld til tilknyttet virksomhed Udbytte til minoritetsinteresser Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Køb af minoritetsinteresser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider Likvider 1. januar Kursregulering m.v Likvider 31. december Der specificeres: Likvider Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Kortfristet gæld - kreditinstitutter Kortfristet gæld - indskud fra tilknyttet virksomhed

19 17 Noter til årsrapporten for koncernen 1 Nettoomsætning Danmark Udland Detailhandelsaktivitet i alt Andre eksterne omkostninger Honorarer til den generalforsamlingsvalgte revisor KPMG: Honorar for revision 3,9 3,7 Erklæringsopgaver med sikkerhed 0,5 0,5 Skatterådgivning 0,3 0,9 Andre ydelser 3,1 4,4 3 Personaleomkostninger Gager og lønninger Pension Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitlig antal medarbejdere For omtale af vederlag til direktion henvises der til note 1 i moderselskabet. 4 Af- og nedskrivninger Software Goodwill Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning og indretning af lejede lokaler

20 18 Noter til årsrapporten for koncernen Finansielle indtægter Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Værdireguleringer værdipapirer 0 16 Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 2 Værdireguleringer værdipapirer 5 0 Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat Regulering af skat tidligere år Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat tidligere år Skat i alt Immaterielle anlægsaktiver Software Igangværende udvikling af software Goodwill Kostpris: 1. januar Valutakursregulering Årets tilgang Overførsler december Af- og nedskrivninger: 1. januar Valutakursregulering Årets af- og nedskrivninger december Regnskabsmæssig værdi 31. december

21 19 Noter til årsrapporten for koncernen 9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Ombygning af lejede lokaler Anlæg under opførsel Kostpris: 1. januar Valutakursregulering Årets tilgang Årets afgang Overførsler december Af- og nedskrivninger: 1. januar Valutakursregulering Årets afgang Årets af- og nedskrivninger december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Af tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed forfalder DKK mio. efter mere end 1 år. (31. december 2011 DKK mio.).

22 20 Noter til årsrapporten for koncernen 31/ / Udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv 1. januar Kursregulering 6-6 Regulering af udskudt skat vedr. tidligere år Årets regulering af udskudt skat Afgang Udskudt skatteaktiv 31. december Udskudt skatteaktiv vedrører: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Fremførbare underskud Øvrigt Koncernen har et ikke indregnet udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2012 på DKK 102 mio. (31. december 2011 DKK 117 mio.) 12 Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 1. januar Valutakursregulering 1 1 Afgang Andel af udloddet udbytte Andel af årets resultat Minoritetsinteresser 31. december Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter (prioritetsgæld) Langfristet gæld i alt Som forfalder således: Mellem 1 og 5 år 0 0 Efter 5 år

23 21 Noter til årsrapporten for koncernen 14 Avance ved salg af aktivitet Koncernens engelske detailhandelsaktivitet blev afhændet i april 2011, og der er i 2012 opnået en yderligere regnskabsmæssig avance på DKK 18 mio. 15 Eventualposter, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedstillelser m.v. Koncernen har indgået kontraktlige aftaler om udlejning af ejendomme. De samlede huslejeindtægter i kontraktsperioden udgør DKK 522 mio. pr. 31. december 2012 (31. december 2011 DKK 577 mio.). Indenlandske huslejeaftaler løber sædvanligvis over højst 10 år. Udenlandske dattervirksomheder har indgået lejemål med længerevarende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med praksis i de pågældende lande. Huslejeforpligtelsen pr. 31. december 2012 udgør DKK mio. (31. december 2011 DKK mio.). Leasingforpligtelser (operationel leasing af biler, driftsmateriel m.v.) forfalder inden for 5 år med i alt DKK 184 mio. (31. december 2011 DKK 126 mio.). Selskaber i koncernen indgår i den fælles registrering med F. Salling A/S vedr. afregning af moms, A-skat mv. og hæfter således solidarisk for det samlede tilsvar, som udgør DKK 454 mio. pr. 31. december 2012 ( 31. december 2011 DKK 333 mio.). Grunde og bygninger til en bogført værdi på DKK mio. (31. december 2011 DKK mio.) er stillet til sikkerhed for gældsforpligelser til kreditinstitutter. Koncernen har indgået kontraktlige forpligtelser vedrørende ejendomsentreprise for i alt DKK 717 mio. (31. december 2011 DKK 725 mio.). 16 Transaktioner med nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår.

24 22 Noter til årsrapporten for koncernen Pengestrømsopgørelse - reguleringer Af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Tab/gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver Avance ved afhændelse af virksomhedsandele Andre reguleringer Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere