God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

2 Indhold 1. Indledning Formål Målgruppe Strukturering Formål og grundlæggende krav Formål med årsrapporten Overordnede formål Byggeklodsmodel Grundlæggende krav til årsrapport Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Foretage valg i forhold til lovgivningen Resultatopgørelsen Balance aktiver Balance passiver Årsrapportens bestanddele Årsrapport inkl. noter Ledelsespåtegning Revisors erklæring Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Sammenligningstal Supplerende beretning Interne regnskabsoplysninger Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Anlægskartotek Afskrivninger Im- og materielleanlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biologiske anlægsaktiver Indregning og måling af anlægsaktiver Private anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Øvrige finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer likvide beholdninger Egenkapital... 41

3 5.6 Hensatte forpligtigelser Hensættelse til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Leasingforpligtelser Nærtstående parter Resultatopgørelse med tilhørende noteoplysninger Generelle bestemmelser om resultatopgørelsen Indregning af indtægter Nettoomsætning Ændring i varebeholdning Igangværende arbejde for fremmed regning Tilskud Personlige indtægter Andre driftsindtægter Råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivning og nedskrivning på anlægsaktiver Gevinst og tab på anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger Skat af årets resultat Resultatdisponering (I/S og selskaber) Revisors regnskabserklæringer og påtegning Erklæring ved assistance Eksempel på assistance erklæring Erklæring om review Revisorpåtegning ved revision Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Eksempel på ledelsespåtegning for et selskab Eksempel på ledelseserklæring på personligt drevet virksomhed Virksomhedsoplysninger Eksempel på virksomhedsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsesberetning Eksempel på ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Det interne regnskab Bilag Opstilling af balance klasse B Opstilling af balance klasse A Opstilling af resultatopgørelse klasse B... 75

4 11.4 Opstilling af resultatopgørelse klasse A Opstilling af pengestrømsopgørelse klasse B Opstilling af pengebinding klasse A Regnskabspraksis landbrug Regnskabspraksis I/S Regnskabspraksis forretning Regnskabspraksis selskaber... 93

5 Forord Landbrugsvirksomheder er i dag meget forskellige - det gælder med hensyn til størrelse, specialisering og udvikling. Det er også en kendsgerning, at udviklingen i regnskabslovgivningen og regnskabsstandarder trækker i retning af mere værdibaserede årsrapporter og årsrapporter, der indeholder fremadrettet information. På den baggrund besluttede det daværende Landsudvalg for Driftsøkonomi, at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på revision af de nuværende retningslinjer for anvendt regnskabspraksis og opstilling af den lovpligtige del af årsrapporten. Udredningsarbejdet er sket i høringsgruppen for Nyt regnskab, hvor følgende har bidraget: Arne Larsen, Arne Sneftrup; Benny Kirkegaard, Bent Sørensen, Hans Erik Eriksen, Henrik Bolding Pedersen, Henrik Holm Andersen, Jens Kring, gdr. Mogens Jensen, gdr. Niels Rasmussen, Olav Dam Kanstrup, Ole Henrik Larsen, Erik Bendix Jensen, Arne Oksen, Niels Bloch, Torben Wiborg og Niels Peter Skrubbeltrang. Håndbogen God regnskabspraksis i DLBR er en samlet beskrivelse af nye regnskabsprincipper i den fremtidige årsrapport. Håndbogen er udarbejdet af medarbejdere ved Landscentret. Redaktion har bestået af: Teamleder Jens Faurholt Olesen, Økonomi Virksomhedskonsulent Jesper Fuglsang Nielsen, Udvikling Udviklingskonsulent Mette Nørgaard Paulsen, Økonomi Endvidere takkes følgende for kritisk gennemlæsning af håndbogen: Udviklingskonsulent Carsten Hansen, Landscentret Udviklingskonsulent Benny B. Olesen, Landscentret Januar 2009 Hans Peter Bay Direktør

6 1. Indledning God regnskabspraksis i DLBR er en beskrivelse af lovgivning, opstilling, indhold og anvendt regnskabspraksis og er udarbejdet for Dansk Landbrugsrådgivning. Der tages udgangspunkt i reglerne for klasse B-virksomheder. Hvis anden regnskabspraksis gør sig gældende for virksomheder i regnskabsklasse A, vil dette være anført. 1.1 Formål Formålet med God regnskabspraksis i DLBR er at bidrage med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres og fastlægges på regnskabskontoret. Bogen tjener også som opslagsværk i det daglige arbejde med regnskaber. Håndbogen vil desuden være anvendelig over for medarbejdere, der skal begynde på et nyt arbejdsområde med udarbejdelse af årsrapporten på regnskabskontoret. 1.2 Målgruppe Målgruppen for god regnskabspraksis er økonomikonsulenter, assistenter, virksomhedsejere, landbrugsskoler og andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Det kan være landbrugsregnskaber såvel som regnskaber inden for andre erhverv. Håndbogen kan også være nyttig for brugere af regnskaber f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og andre investorer. Der er i håndbogen primært lagt vægt på årsrapporten aflagt efter regnskabsklasse B, som er udarbejdet for personligt ejede virksomheder, interessentskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Beskrivelsen afgrænser sig til spørgsmål af mere principiel karakter og er derfor ikke udtømmende. Spørgsmål af mere specifik karakter, f.eks. vejledning til kontering, er beskrevet i vejledning til regnskabssystemet Ø90, se 1.3 Strukturering Håndbogen kan anvendes som opslagsbog for bestemte emner, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. Kapitel 2 er en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav oprinder. Kapitel 3 omhandler lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen, for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B.

7 Kapitel 4 er en mere detaljeret indførelse i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, samt hvilke og hvornår de forskellige bestanddele skal anvendes og beskrives. Kapitel 5 er en gennemgang af balancen i årsrapporten. Herunder vil samtlige aspekter af balancens aktiver og passiver blive behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng med resultatopgørelsen. Kapitel 6 er en gennemgang af resultatopgørelsen. Herunder hvilke poster der hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår en handling eller transaktion skal indregnes i resultatopgørelsen. Kapitel 7 er en gennemgang af revisors regnskabserklæring og regnskabspåtegning, herunder hvornår der skal tages forbehold eller gives en supplerende bemærkning. Kapitel 8 er en gennemgang af de øvrige oplysninger årsrapporten skal indeholde, herunder ledelsens regnskabspåtegning, virksomhedsoplysninger samt de krav der er til hoved- og nøgletalsanalyser. Desuden er der fokus på ledelsesberetningen. Kapitel 9 er et overblik over hvorledes anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 10 er en kort gennemgang af hvilke punkter, der kan være indeholdt i en supplerende beretning, såfremt en sådan ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 11 er alle bilag der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis.

8 2. Formål og grundlæggende krav 2.1 Formål med årsrapporten Der er to væsentlige årsager til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om at få forståelige informationer om virksomhedens og familiens indtjening og økonomiske stilling, og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, til brug i beslutningsprocessen. Årsrapporten anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, årsregnskab, pengestrømsopgørelse og noter. Herudover er der mulighed for at indsætte en supplerende beretning. 2.2 Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere og myndigheder. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. For at årsrapporten skal leve op til de generelle krav, medfører det, at eventuel ledelsesberetning og supplerende beretning også er omfattet af kravet om et retvisende billede. Der skal tages stilling til hvorvidt årsrapporten som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. For at opfylde kravet til retvisende information i årsrapporten kræves det, at oplysningerne er så aktuelle som muligt, at de enkelte regnskabsposter er underlagt et væsentlighedskriterium, samt at det kan tilpasses virksomhedens behov og specielle forhold. Aktuelle informationer beror på at regnskabet er opgjort og afleveret rettidigt, der er dog grænser for, hvor hurtigt årsrapporten kan udarbejdes. Hvorvidt regnskabsinformation er relevant afgøres ud fra et væsentlighedskriterium. En regnskabspost er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkert angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til regnskabsposten vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes også til sammenhæng mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på er væsentlig, må bero på om forskellen vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Hermed menes, at nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Oplysningerne i regnskabet skal være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige kræves det, at de ikke må være behæftet med fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke særskilte krav til, at årsrapporten skal være sammenlignelig, hverken inden for en branche eller i mellem forskellige brancher.

9 2.3 Byggeklodsmodel Årsregnskabsloven er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Som følge af det brede sigte opererer Årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af 4 regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan skitseres som vist i nedenstående figur. Der skal ske skifte mellem de fire regnskabsklasser, såfremt der sker overskridelse af to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent samt benævnes i anvendt regnskabspraksis. Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder og meget små virksomheder. Små virksomheder der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C D Mellemstore og store virksomheder Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 Alle uanset størrelse Det er væsentligt at bemærke, at virksomheder i regnskabsklasse A er omfattet af loven, men de er ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Vælger virksomheder i klasse A frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal de kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder der drives i selskabsform er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

10 DLBR anbefaler, at personligt drevne virksomheder aflægger efter reglerne i Klasse B. 2.4 Grundlæggende krav til årsrapport Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 4 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. Det er udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, dvs. et aktiv skal leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder, dermed sikres at, at årsrapporten giver informationer, der er: o klare og overskuelige, o relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning, o pålidelige. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Årsrapporten skal endvidere overholde nogle grundlæggende regnskabsprincipper, som vist i skemaet nedenfor. Skema 1: Grundlæggende regnskabsprincipper Klarhed Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Væsentlighed Alle relevante forhold skal indeholdes i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold til sammen at være betydelige, skal de medtages i årsrapporten. Going concern Værdien ansættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Periodisering Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Konsistens Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Neutralitet Enhver værdiændring skal indeholdes i årsrapporten uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse.

11 Substans Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden formelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer, at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at henholde sig til de formelle karakteristika. Bruttoværdi Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. De grundlæggende krav om et retvisende billede har forrang for lovens detailbestemmelser. 2.5 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Afvigelserne begrundes med, at afvigelserne giver et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Forskellen er følgende: Det anbefales at, kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver, opskrives til dagsværdi. Dette er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier. Det anbefales, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i særskilte linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter, vil fortjenesten, der reelt vedrører for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven se afsnit 3.4.

12 3. Lovgrundlag 3.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende tilpasninger i 2004, 2006 og Som omtalt under afsnit 2.3 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De af loven omfattede virksomheder inddeles i 4 forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1-17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv. 135 Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende, og det påhviler derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at udarbejde regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven. De nuværende vejledninger er opremset under afsnit Danske regnskabsvejledninger De danske regnskabsvejledninger der fortsat er gældende er følgende: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Pengestrømsopgørelsen Nr. 12 Ledelsens årsberetning Nr. 13 Nærtstående parter Nr. 14 Indkomstskatter Nr. 15 Finansielle instrumenter Nr. 16 Investeringsejendomme

13 Nr. 17 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Nr. 18 Virksomhedssammenslutninger Nr. 19 Egne kapitalandele Nr. 20 Aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Nr. 21 Leasing Nr. 22 Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder 3.3 Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Regnskabsudarbejdelse Udover årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning. Herunder kan nævnes: Bogføringsloven. Bogføringsbekendtgørelsen. Mindstekravsbekendtgørelsen. Momsloven. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det endvidere muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor specielt følgende er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Erklæringer, revision og review Med hensyn til afgivelse af erklæringer ved revision og review samt hvorledes arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henvises til følgende lovgivning og standarder: Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsstandarder Kapitel 7 omfatter afgivelse af erklæring ved revision, review samt ved assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review uddybes ikke i nærværende. 3.4 Foretage valg i forhold til lovgivningen I årsregnskabsloven, er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret i skemaerne. Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og 2 muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i Ø90 opstilles for klasse B efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er inden for lovens rammer muligt, at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I opstillingen i Ø90 er der foretaget følgende korrektioner til skemaerne:

14 Resultatopgørelsen Skema ÅRL Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste/ bruttotab Af- og nedskrivninger anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger DLBR opstilling Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejde Andre driftsindtægter, men kan deles i tilskud, personlige indtægter og andre driftsindtægter Bruttoresultat Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Ej med Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Balance aktiver Skema ÅRL DLBR opstilling Immaterielle anlægsaktiver - Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Rettigheder, udvikling mv. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder Aktiver udenfor primær virksomhed Udviklingsprojekter under udførelse og Projekter under udførsel forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver - Jord Produktionsanlæg og maskiner Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Flereårige afgrøder Stambesætning Aktiver udenfor primær virksomhed

15 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle an- Projekter under udførelse lægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andel i tilknyttet virksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Værdipapirer Pensioner Varebeholdninger Forudbetaling for varer - Handelsbesætning Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Balance passiver Skema ÅRL Virksomhedskapital Gæld til realkreditinstitutter Anden gæld der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder DLBR opstilling Selskabskapital Ansvarlig fremmedkapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Gæld udenfor primær virksomhed Kortfristet del af langfristet gæld Kassekredit Varegæld Gæld til tilknyttet virksomhed

16 Lovpligtige Udkast af 8. januar 2009 Gælde til associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Varegæld 4. Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser alt efter antal medarbejder, omsætning og balancesum har medvirket til at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. Virksomheder der aflægger årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse A, B, C eller D, skal årsrapporten indeholde følgende elementer: Skema 2: Årsrapportens indhold Årsrapportens indhold Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Ledelsespåtegning Afsnit Revisionspåtegning Afsnit Ledelsesberetning Afsnit Hoved- og nøgletal Afsnit 8.3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Afsnit Resultatopgørelse Kapitel 6 Balance Kapitel 5 Egenkapitalopgørelse Kapitel 5 Pengestrømsopgørelse Afsnit x.x Noteoplysninger Kapitel 5 og 6 Supplerende beretninger X X X X X* X X X** X X X X X X X X X X X X X X X X X X**** X X X X X X X X Frivillig *Virksomheder under regnskabsklasse B kan fra og med tredje år undlade revision, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af disse tre størrelser: En balancesum på 1,5 mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 **Virksomheder i regnskabsklasse B skal kun udarbejde en ledelsesberetning, når der i regnskabsåret er indtruffet væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet eller økonomiske forhold. ***Der er kun krav om sammenligningstal for resultatopgørelsen og balancen samt gennemsnitlig antal beskæftigede i virksomheden. ****Eventuelt blot en simpel summarisk opgørelse

17 DLBR anbefaler, at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. 4.1 Årsrapport inkl. noter Loven indeholder en del bestemmelser omkring rækkefølgen af de enkelte elementer i årsrapporten. I Dansk Landbrugsrådgivning anbefales rækkefølgen som den vises i skema 2, dog med egenkapitalopgørelsen som en del af noterne. Efterfølgende er en beskrivelse af de forskellige elementer af årsrapporten: Ledelsespåtegning Det er et krav i årsregnskabsloven, at ledelsen skal afgive en ledelsespåtegning. Kravet er ufravigeligt hvad enten det er en virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse A eller D. Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse. Supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget, giver et retvisende billede. For personligt drevne virksomheder er det virksomhedsejeren, der skal underskrive ledelsespåtegningen, og virksomhedsejeren bør altid have et underskrevet eksemplar liggende i sit arkiv. For et selskab er det ledelsen (direktion og bestyrelse) som er udpeget eller valgt på tidspunktet for underskrivelse af årsrapporten, der underskriver ledelsespåtegningen. Hvis et medlem er helt eller delvist uenig i indholdet af ledelsespåtegningen skal underskriften alligevel afgives, men i tilknytning til underskriften kan vedkommende tilkendegive sin uenighed med præcise henvisninger til de forhold, hvorom de er uenige. Hvis uenigheden ikke tilkendegives har det pågældende ledelsesmedlem tabt sin mulighed for at protestere inden generalforsamlingen. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis skal der altid foreligge et underskrevet eksemplar af årsrapporten på selskabets kontor. For et eksempel på ledelsespåtegning se afsnit Revisors erklæring Såfremt der er foretaget revision, review eller assistance skal årsrapporten indeholde den af revisor afgivne erklæring. Selskaber er som udgangspunkt underlagt revision, men små selskaber har dog mulighed for at fravælge revisionen, hvis de opfylder nogle bestemte krav. Personligt drevne virksomheder er ikke underlagt krav om, at der skal foretages revisions, review eller assistance. Udføres der revision, review eller assistance, skal erklæringen som nævnt ovenfor indgå i årsrapporten.

18 For et eksempel på erklæringer se kapitel Ledelsesberetning Formålet med ledelsesberetningen er, at understøtte og forklare særlige forhold der er af betydning for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. Hvis virksomheder i regnskabsklasse B vælger at undlade ledelsesberetningen skal virksomhedens hovedaktivitet beskrives i en note eller alternativt under virksomhedsoplysningerne. Der er et overordnet krav om, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af virksomheden. Dette medfører, at ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den resterende del af årsrapporten og leve op til de grundlæggende krav til årsrapporten om et retvisende billede. Ledelsesberetningen skal være klar og overskuelig, det vil sige, at der ikke må være en masse ikke relevante informationer. Der er mulighed for at beskrive og uddybe en række forhold til forståelse af virksomheden i det omfang, ledelsen måtte ønske det. Oplysningerne skal afgives systematisk og konsekvent. Såfremt ledelsen ønsker at gå uden for det lovbestemte i ledelsesberetningen, skal det emne derfor også beskrives i efterfølgende år. Skema 3: Indhold i ledelsesberetningen Indhold Regnskabsklasse B, C og D Krav Virksomhedens hovedaktiviteter Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter, så regnskabsbrugeren kan forstå baggrunden for årsrapporten og vurdere den driftsmæssige risiko. Detaljeringsniveauet fastsættes af ledelsen. B, C, D Eventuelle usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregning og måling Oplysninger herom har oftest betydning for hele årsrapporten og skal derfor medtages. Væsentlige usikkerheder forekommer, når det er sandsynligt, at udfaldet af begivenheder eller omstændigheder, som virksomheden er involveret i, kan afvige væsentligt fra det skønnede, og dette kan have væsentlig betydning for virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling eller resultat. Der skal være tale om ekstraordinære eller udsædvanlige forhold, som regnskabsbrugeren skal være opmærksom på, for at kunne forstå sammenligningen med tidligere henholdsvis efterfølgende regnskabsår. Der skal ske omtale af såvel: - positive som negative påvirkninger - engangsindtægter eller engangsomkostninger - udeblivelse af indtægter eller omkostninger - tilkøb, frasalg eller afvikling - ændring af regnskabsmæssige skøn C, D C, D Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Der skal redegøres for interne og eksterne forhold, som har påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfanget mv. og dermed påvirket den udvikling, som årsrapporten afspejler eller forventer at afspejle i dette C, D

19 og kommende regnskabsår. Afsnittet har til formål i ord at beskrive den helt almindelige udvikling i regnskabsåret som en støtte til forståelsen af den talmæssige del af årsrapporten. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning Supplerende beretning Her skal omtales de hændelser der er indtruffet eller opstået efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten. Afsnittet kan være både positive og negative hændelser. Det kan være særlige tab eller ophør af samarbejde. Såfremt der er afgivet en supplerende beretning, bør ledelsesberetningen omtale og kommentere de væsentligste resultater og konklusioner i disse beretninger. C, D Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal supplerende redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. De supplerende informationer skal alene medtages, hvis det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling. I det omfang der ikke er væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning og måling eller betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning, kan disse udelades af ledelsesberetningen. Det er op til ledelsen i virksomheden at beslutte detaljegraden i ledelsesberetningen. For et eksempel på ledelsesberetningen se afsnit Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter skal beskrives i et samlet afsnit i årsrapporten. Det skal oplyses hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter, samt hvis der er foretaget tilvalg fra en højere regnskabsklasse. Hvis virksomheden fraviger bestemmelserne i årsregnskabsloven for at opnå et retvisende billede, skal det oplyses i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis hvert år. Regnskabspraksis skal være den samme fra år til år, såfremt den fraviges, skal det begrundes og ændringen skal beskrives. Redegørelsen skal være overskuelig, klar og præcis for regnskabsbruger. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag for relevante poster i årsrapporten. Oplysninger om indregningsmetode og målegrundlag for uvæsentlige poster og poster, hvor der ikke kan være tvivl om anvendt regnskabspraksis kan udelades, f.eks. indregning af likvide beholdninger. Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B, for visse poster, anvender regnskabspraksis fra regnskabsklasse C, skal denne praksis beskrives.

20 For krav om indhold se kapitel 9 og for eksempler på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se kapitel Sammenligningstal Årsregnskabsloven indeholder specifik angivelse af de konkrete oplysninger, hvor sammenligningstal er et krav. Disse fremgår af efterfølgende skema. Som skemaet indikerer, er der forskel på kravene alt efter om det er regnskabsklasse B eller C og D. Skema 4: Sammenligningstal for årsrapporten Krav om sammenligningstal Klasse B Klasse C Klasse D Hoved- og nøgletalsoversigt - Fire års sammenligningstal Intet krav X X Resultatopgørelse og balance X X X Pengestrømsopgørelse Intet krav X X Oplysninger om ændringer i selskabskapital de seneste fire år Intet krav X X Noteoplysninger: Gennemsnitlige antal beskæftigede i Virksomheden Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Social sikring m.m. Vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion, evt. fordelt på hver deres ledelsesorgan De samlede forpligtelser til at yde pension for medlemmer af ledelsen Oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Samlet honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed og dennes dattervirksomheder, som udfører den lovpligtige revision Intet krav X Store C X Der kan være situationer eller begivenheder, der kræver en tilpasning af sammenligningstallene, det kan bl.a. være i følgende situationer: ved ændring af klassifikationer af poster ved ændring af regnskabspraksis ved ændring af regnskabsår ved rettelse af fundamental fejl

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere