God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

2 Indhold 1. Indledning Formål Målgruppe Strukturering Formål og grundlæggende krav Formål med årsrapporten Overordnede formål Byggeklodsmodel Grundlæggende krav til årsrapport Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Foretage valg i forhold til lovgivningen Resultatopgørelsen Balance aktiver Balance passiver Årsrapportens bestanddele Årsrapport inkl. noter Ledelsespåtegning Revisors erklæring Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Sammenligningstal Supplerende beretning Interne regnskabsoplysninger Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Anlægskartotek Afskrivninger Im- og materielleanlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biologiske anlægsaktiver Indregning og måling af anlægsaktiver Private anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Øvrige finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer likvide beholdninger Egenkapital... 41

3 5.6 Hensatte forpligtigelser Hensættelse til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Leasingforpligtelser Nærtstående parter Resultatopgørelse med tilhørende noteoplysninger Generelle bestemmelser om resultatopgørelsen Indregning af indtægter Nettoomsætning Ændring i varebeholdning Igangværende arbejde for fremmed regning Tilskud Personlige indtægter Andre driftsindtægter Råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivning og nedskrivning på anlægsaktiver Gevinst og tab på anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger Skat af årets resultat Resultatdisponering (I/S og selskaber) Revisors regnskabserklæringer og påtegning Erklæring ved assistance Eksempel på assistance erklæring Erklæring om review Revisorpåtegning ved revision Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Eksempel på ledelsespåtegning for et selskab Eksempel på ledelseserklæring på personligt drevet virksomhed Virksomhedsoplysninger Eksempel på virksomhedsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsesberetning Eksempel på ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Det interne regnskab Bilag Opstilling af balance klasse B Opstilling af balance klasse A Opstilling af resultatopgørelse klasse B... 75

4 11.4 Opstilling af resultatopgørelse klasse A Opstilling af pengestrømsopgørelse klasse B Opstilling af pengebinding klasse A Regnskabspraksis landbrug Regnskabspraksis I/S Regnskabspraksis forretning Regnskabspraksis selskaber... 93

5 Forord Landbrugsvirksomheder er i dag meget forskellige - det gælder med hensyn til størrelse, specialisering og udvikling. Det er også en kendsgerning, at udviklingen i regnskabslovgivningen og regnskabsstandarder trækker i retning af mere værdibaserede årsrapporter og årsrapporter, der indeholder fremadrettet information. På den baggrund besluttede det daværende Landsudvalg for Driftsøkonomi, at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på revision af de nuværende retningslinjer for anvendt regnskabspraksis og opstilling af den lovpligtige del af årsrapporten. Udredningsarbejdet er sket i høringsgruppen for Nyt regnskab, hvor følgende har bidraget: Arne Larsen, Arne Sneftrup; Benny Kirkegaard, Bent Sørensen, Hans Erik Eriksen, Henrik Bolding Pedersen, Henrik Holm Andersen, Jens Kring, gdr. Mogens Jensen, gdr. Niels Rasmussen, Olav Dam Kanstrup, Ole Henrik Larsen, Erik Bendix Jensen, Arne Oksen, Niels Bloch, Torben Wiborg og Niels Peter Skrubbeltrang. Håndbogen God regnskabspraksis i DLBR er en samlet beskrivelse af nye regnskabsprincipper i den fremtidige årsrapport. Håndbogen er udarbejdet af medarbejdere ved Landscentret. Redaktion har bestået af: Teamleder Jens Faurholt Olesen, Økonomi Virksomhedskonsulent Jesper Fuglsang Nielsen, Udvikling Udviklingskonsulent Mette Nørgaard Paulsen, Økonomi Endvidere takkes følgende for kritisk gennemlæsning af håndbogen: Udviklingskonsulent Carsten Hansen, Landscentret Udviklingskonsulent Benny B. Olesen, Landscentret Januar 2009 Hans Peter Bay Direktør

6 1. Indledning God regnskabspraksis i DLBR er en beskrivelse af lovgivning, opstilling, indhold og anvendt regnskabspraksis og er udarbejdet for Dansk Landbrugsrådgivning. Der tages udgangspunkt i reglerne for klasse B-virksomheder. Hvis anden regnskabspraksis gør sig gældende for virksomheder i regnskabsklasse A, vil dette være anført. 1.1 Formål Formålet med God regnskabspraksis i DLBR er at bidrage med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres og fastlægges på regnskabskontoret. Bogen tjener også som opslagsværk i det daglige arbejde med regnskaber. Håndbogen vil desuden være anvendelig over for medarbejdere, der skal begynde på et nyt arbejdsområde med udarbejdelse af årsrapporten på regnskabskontoret. 1.2 Målgruppe Målgruppen for god regnskabspraksis er økonomikonsulenter, assistenter, virksomhedsejere, landbrugsskoler og andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Det kan være landbrugsregnskaber såvel som regnskaber inden for andre erhverv. Håndbogen kan også være nyttig for brugere af regnskaber f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og andre investorer. Der er i håndbogen primært lagt vægt på årsrapporten aflagt efter regnskabsklasse B, som er udarbejdet for personligt ejede virksomheder, interessentskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Beskrivelsen afgrænser sig til spørgsmål af mere principiel karakter og er derfor ikke udtømmende. Spørgsmål af mere specifik karakter, f.eks. vejledning til kontering, er beskrevet i vejledning til regnskabssystemet Ø90, se 1.3 Strukturering Håndbogen kan anvendes som opslagsbog for bestemte emner, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. Kapitel 2 er en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav oprinder. Kapitel 3 omhandler lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen, for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B.

7 Kapitel 4 er en mere detaljeret indførelse i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, samt hvilke og hvornår de forskellige bestanddele skal anvendes og beskrives. Kapitel 5 er en gennemgang af balancen i årsrapporten. Herunder vil samtlige aspekter af balancens aktiver og passiver blive behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng med resultatopgørelsen. Kapitel 6 er en gennemgang af resultatopgørelsen. Herunder hvilke poster der hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår en handling eller transaktion skal indregnes i resultatopgørelsen. Kapitel 7 er en gennemgang af revisors regnskabserklæring og regnskabspåtegning, herunder hvornår der skal tages forbehold eller gives en supplerende bemærkning. Kapitel 8 er en gennemgang af de øvrige oplysninger årsrapporten skal indeholde, herunder ledelsens regnskabspåtegning, virksomhedsoplysninger samt de krav der er til hoved- og nøgletalsanalyser. Desuden er der fokus på ledelsesberetningen. Kapitel 9 er et overblik over hvorledes anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 10 er en kort gennemgang af hvilke punkter, der kan være indeholdt i en supplerende beretning, såfremt en sådan ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 11 er alle bilag der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis.

8 2. Formål og grundlæggende krav 2.1 Formål med årsrapporten Der er to væsentlige årsager til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om at få forståelige informationer om virksomhedens og familiens indtjening og økonomiske stilling, og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, til brug i beslutningsprocessen. Årsrapporten anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, årsregnskab, pengestrømsopgørelse og noter. Herudover er der mulighed for at indsætte en supplerende beretning. 2.2 Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere og myndigheder. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. For at årsrapporten skal leve op til de generelle krav, medfører det, at eventuel ledelsesberetning og supplerende beretning også er omfattet af kravet om et retvisende billede. Der skal tages stilling til hvorvidt årsrapporten som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. For at opfylde kravet til retvisende information i årsrapporten kræves det, at oplysningerne er så aktuelle som muligt, at de enkelte regnskabsposter er underlagt et væsentlighedskriterium, samt at det kan tilpasses virksomhedens behov og specielle forhold. Aktuelle informationer beror på at regnskabet er opgjort og afleveret rettidigt, der er dog grænser for, hvor hurtigt årsrapporten kan udarbejdes. Hvorvidt regnskabsinformation er relevant afgøres ud fra et væsentlighedskriterium. En regnskabspost er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkert angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til regnskabsposten vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes også til sammenhæng mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på er væsentlig, må bero på om forskellen vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Hermed menes, at nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Oplysningerne i regnskabet skal være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige kræves det, at de ikke må være behæftet med fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke særskilte krav til, at årsrapporten skal være sammenlignelig, hverken inden for en branche eller i mellem forskellige brancher.

9 2.3 Byggeklodsmodel Årsregnskabsloven er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Som følge af det brede sigte opererer Årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af 4 regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan skitseres som vist i nedenstående figur. Der skal ske skifte mellem de fire regnskabsklasser, såfremt der sker overskridelse af to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent samt benævnes i anvendt regnskabspraksis. Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder og meget små virksomheder. Små virksomheder der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C D Mellemstore og store virksomheder Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 Alle uanset størrelse Det er væsentligt at bemærke, at virksomheder i regnskabsklasse A er omfattet af loven, men de er ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Vælger virksomheder i klasse A frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal de kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder der drives i selskabsform er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

10 DLBR anbefaler, at personligt drevne virksomheder aflægger efter reglerne i Klasse B. 2.4 Grundlæggende krav til årsrapport Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 4 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. Det er udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, dvs. et aktiv skal leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder, dermed sikres at, at årsrapporten giver informationer, der er: o klare og overskuelige, o relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning, o pålidelige. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Årsrapporten skal endvidere overholde nogle grundlæggende regnskabsprincipper, som vist i skemaet nedenfor. Skema 1: Grundlæggende regnskabsprincipper Klarhed Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Væsentlighed Alle relevante forhold skal indeholdes i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold til sammen at være betydelige, skal de medtages i årsrapporten. Going concern Værdien ansættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Periodisering Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Konsistens Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Neutralitet Enhver værdiændring skal indeholdes i årsrapporten uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse.

11 Substans Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden formelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer, at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at henholde sig til de formelle karakteristika. Bruttoværdi Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. De grundlæggende krav om et retvisende billede har forrang for lovens detailbestemmelser. 2.5 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Afvigelserne begrundes med, at afvigelserne giver et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Forskellen er følgende: Det anbefales at, kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver, opskrives til dagsværdi. Dette er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier. Det anbefales, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i særskilte linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter, vil fortjenesten, der reelt vedrører for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven se afsnit 3.4.

12 3. Lovgrundlag 3.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende tilpasninger i 2004, 2006 og Som omtalt under afsnit 2.3 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De af loven omfattede virksomheder inddeles i 4 forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1-17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv. 135 Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende, og det påhviler derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at udarbejde regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven. De nuværende vejledninger er opremset under afsnit Danske regnskabsvejledninger De danske regnskabsvejledninger der fortsat er gældende er følgende: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Pengestrømsopgørelsen Nr. 12 Ledelsens årsberetning Nr. 13 Nærtstående parter Nr. 14 Indkomstskatter Nr. 15 Finansielle instrumenter Nr. 16 Investeringsejendomme

13 Nr. 17 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Nr. 18 Virksomhedssammenslutninger Nr. 19 Egne kapitalandele Nr. 20 Aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Nr. 21 Leasing Nr. 22 Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder 3.3 Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Regnskabsudarbejdelse Udover årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning. Herunder kan nævnes: Bogføringsloven. Bogføringsbekendtgørelsen. Mindstekravsbekendtgørelsen. Momsloven. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det endvidere muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor specielt følgende er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Erklæringer, revision og review Med hensyn til afgivelse af erklæringer ved revision og review samt hvorledes arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henvises til følgende lovgivning og standarder: Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsstandarder Kapitel 7 omfatter afgivelse af erklæring ved revision, review samt ved assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review uddybes ikke i nærværende. 3.4 Foretage valg i forhold til lovgivningen I årsregnskabsloven, er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret i skemaerne. Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og 2 muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i Ø90 opstilles for klasse B efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er inden for lovens rammer muligt, at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I opstillingen i Ø90 er der foretaget følgende korrektioner til skemaerne:

14 Resultatopgørelsen Skema ÅRL Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste/ bruttotab Af- og nedskrivninger anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger DLBR opstilling Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejde Andre driftsindtægter, men kan deles i tilskud, personlige indtægter og andre driftsindtægter Bruttoresultat Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Ej med Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Balance aktiver Skema ÅRL DLBR opstilling Immaterielle anlægsaktiver - Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Rettigheder, udvikling mv. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder Aktiver udenfor primær virksomhed Udviklingsprojekter under udførelse og Projekter under udførsel forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver - Jord Produktionsanlæg og maskiner Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Flereårige afgrøder Stambesætning Aktiver udenfor primær virksomhed

15 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle an- Projekter under udførelse lægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andel i tilknyttet virksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Værdipapirer Pensioner Varebeholdninger Forudbetaling for varer - Handelsbesætning Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Balance passiver Skema ÅRL Virksomhedskapital Gæld til realkreditinstitutter Anden gæld der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder DLBR opstilling Selskabskapital Ansvarlig fremmedkapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Gæld udenfor primær virksomhed Kortfristet del af langfristet gæld Kassekredit Varegæld Gæld til tilknyttet virksomhed

16 Lovpligtige Udkast af 8. januar 2009 Gælde til associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Varegæld 4. Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser alt efter antal medarbejder, omsætning og balancesum har medvirket til at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. Virksomheder der aflægger årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse A, B, C eller D, skal årsrapporten indeholde følgende elementer: Skema 2: Årsrapportens indhold Årsrapportens indhold Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Ledelsespåtegning Afsnit Revisionspåtegning Afsnit Ledelsesberetning Afsnit Hoved- og nøgletal Afsnit 8.3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Afsnit Resultatopgørelse Kapitel 6 Balance Kapitel 5 Egenkapitalopgørelse Kapitel 5 Pengestrømsopgørelse Afsnit x.x Noteoplysninger Kapitel 5 og 6 Supplerende beretninger X X X X X* X X X** X X X X X X X X X X X X X X X X X X**** X X X X X X X X Frivillig *Virksomheder under regnskabsklasse B kan fra og med tredje år undlade revision, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af disse tre størrelser: En balancesum på 1,5 mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 **Virksomheder i regnskabsklasse B skal kun udarbejde en ledelsesberetning, når der i regnskabsåret er indtruffet væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet eller økonomiske forhold. ***Der er kun krav om sammenligningstal for resultatopgørelsen og balancen samt gennemsnitlig antal beskæftigede i virksomheden. ****Eventuelt blot en simpel summarisk opgørelse

17 DLBR anbefaler, at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. 4.1 Årsrapport inkl. noter Loven indeholder en del bestemmelser omkring rækkefølgen af de enkelte elementer i årsrapporten. I Dansk Landbrugsrådgivning anbefales rækkefølgen som den vises i skema 2, dog med egenkapitalopgørelsen som en del af noterne. Efterfølgende er en beskrivelse af de forskellige elementer af årsrapporten: Ledelsespåtegning Det er et krav i årsregnskabsloven, at ledelsen skal afgive en ledelsespåtegning. Kravet er ufravigeligt hvad enten det er en virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse A eller D. Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse. Supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget, giver et retvisende billede. For personligt drevne virksomheder er det virksomhedsejeren, der skal underskrive ledelsespåtegningen, og virksomhedsejeren bør altid have et underskrevet eksemplar liggende i sit arkiv. For et selskab er det ledelsen (direktion og bestyrelse) som er udpeget eller valgt på tidspunktet for underskrivelse af årsrapporten, der underskriver ledelsespåtegningen. Hvis et medlem er helt eller delvist uenig i indholdet af ledelsespåtegningen skal underskriften alligevel afgives, men i tilknytning til underskriften kan vedkommende tilkendegive sin uenighed med præcise henvisninger til de forhold, hvorom de er uenige. Hvis uenigheden ikke tilkendegives har det pågældende ledelsesmedlem tabt sin mulighed for at protestere inden generalforsamlingen. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis skal der altid foreligge et underskrevet eksemplar af årsrapporten på selskabets kontor. For et eksempel på ledelsespåtegning se afsnit Revisors erklæring Såfremt der er foretaget revision, review eller assistance skal årsrapporten indeholde den af revisor afgivne erklæring. Selskaber er som udgangspunkt underlagt revision, men små selskaber har dog mulighed for at fravælge revisionen, hvis de opfylder nogle bestemte krav. Personligt drevne virksomheder er ikke underlagt krav om, at der skal foretages revisions, review eller assistance. Udføres der revision, review eller assistance, skal erklæringen som nævnt ovenfor indgå i årsrapporten.

18 For et eksempel på erklæringer se kapitel Ledelsesberetning Formålet med ledelsesberetningen er, at understøtte og forklare særlige forhold der er af betydning for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. Hvis virksomheder i regnskabsklasse B vælger at undlade ledelsesberetningen skal virksomhedens hovedaktivitet beskrives i en note eller alternativt under virksomhedsoplysningerne. Der er et overordnet krav om, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af virksomheden. Dette medfører, at ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den resterende del af årsrapporten og leve op til de grundlæggende krav til årsrapporten om et retvisende billede. Ledelsesberetningen skal være klar og overskuelig, det vil sige, at der ikke må være en masse ikke relevante informationer. Der er mulighed for at beskrive og uddybe en række forhold til forståelse af virksomheden i det omfang, ledelsen måtte ønske det. Oplysningerne skal afgives systematisk og konsekvent. Såfremt ledelsen ønsker at gå uden for det lovbestemte i ledelsesberetningen, skal det emne derfor også beskrives i efterfølgende år. Skema 3: Indhold i ledelsesberetningen Indhold Regnskabsklasse B, C og D Krav Virksomhedens hovedaktiviteter Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter, så regnskabsbrugeren kan forstå baggrunden for årsrapporten og vurdere den driftsmæssige risiko. Detaljeringsniveauet fastsættes af ledelsen. B, C, D Eventuelle usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregning og måling Oplysninger herom har oftest betydning for hele årsrapporten og skal derfor medtages. Væsentlige usikkerheder forekommer, når det er sandsynligt, at udfaldet af begivenheder eller omstændigheder, som virksomheden er involveret i, kan afvige væsentligt fra det skønnede, og dette kan have væsentlig betydning for virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling eller resultat. Der skal være tale om ekstraordinære eller udsædvanlige forhold, som regnskabsbrugeren skal være opmærksom på, for at kunne forstå sammenligningen med tidligere henholdsvis efterfølgende regnskabsår. Der skal ske omtale af såvel: - positive som negative påvirkninger - engangsindtægter eller engangsomkostninger - udeblivelse af indtægter eller omkostninger - tilkøb, frasalg eller afvikling - ændring af regnskabsmæssige skøn C, D C, D Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Der skal redegøres for interne og eksterne forhold, som har påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfanget mv. og dermed påvirket den udvikling, som årsrapporten afspejler eller forventer at afspejle i dette C, D

19 og kommende regnskabsår. Afsnittet har til formål i ord at beskrive den helt almindelige udvikling i regnskabsåret som en støtte til forståelsen af den talmæssige del af årsrapporten. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning Supplerende beretning Her skal omtales de hændelser der er indtruffet eller opstået efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten. Afsnittet kan være både positive og negative hændelser. Det kan være særlige tab eller ophør af samarbejde. Såfremt der er afgivet en supplerende beretning, bør ledelsesberetningen omtale og kommentere de væsentligste resultater og konklusioner i disse beretninger. C, D Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal supplerende redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. De supplerende informationer skal alene medtages, hvis det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling. I det omfang der ikke er væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning og måling eller betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning, kan disse udelades af ledelsesberetningen. Det er op til ledelsen i virksomheden at beslutte detaljegraden i ledelsesberetningen. For et eksempel på ledelsesberetningen se afsnit Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter skal beskrives i et samlet afsnit i årsrapporten. Det skal oplyses hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter, samt hvis der er foretaget tilvalg fra en højere regnskabsklasse. Hvis virksomheden fraviger bestemmelserne i årsregnskabsloven for at opnå et retvisende billede, skal det oplyses i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis hvert år. Regnskabspraksis skal være den samme fra år til år, såfremt den fraviges, skal det begrundes og ændringen skal beskrives. Redegørelsen skal være overskuelig, klar og præcis for regnskabsbruger. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag for relevante poster i årsrapporten. Oplysninger om indregningsmetode og målegrundlag for uvæsentlige poster og poster, hvor der ikke kan være tvivl om anvendt regnskabspraksis kan udelades, f.eks. indregning af likvide beholdninger. Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B, for visse poster, anvender regnskabspraksis fra regnskabsklasse C, skal denne praksis beskrives.

20 For krav om indhold se kapitel 9 og for eksempler på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se kapitel Sammenligningstal Årsregnskabsloven indeholder specifik angivelse af de konkrete oplysninger, hvor sammenligningstal er et krav. Disse fremgår af efterfølgende skema. Som skemaet indikerer, er der forskel på kravene alt efter om det er regnskabsklasse B eller C og D. Skema 4: Sammenligningstal for årsrapporten Krav om sammenligningstal Klasse B Klasse C Klasse D Hoved- og nøgletalsoversigt - Fire års sammenligningstal Intet krav X X Resultatopgørelse og balance X X X Pengestrømsopgørelse Intet krav X X Oplysninger om ændringer i selskabskapital de seneste fire år Intet krav X X Noteoplysninger: Gennemsnitlige antal beskæftigede i Virksomheden Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Social sikring m.m. Vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion, evt. fordelt på hver deres ledelsesorgan De samlede forpligtelser til at yde pension for medlemmer af ledelsen Oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Samlet honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed og dennes dattervirksomheder, som udfører den lovpligtige revision Intet krav X Store C X Der kan være situationer eller begivenheder, der kræver en tilpasning af sammenligningstallene, det kan bl.a. være i følgende situationer: ved ændring af klassifikationer af poster ved ændring af regnskabspraksis ved ændring af regnskabsår ved rettelse af fundamental fejl

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere