God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

2 Indhold 1. Indledning Formål Målgruppe Strukturering Formål og grundlæggende krav Formål med årsrapporten Overordnede formål Byggeklodsmodel Grundlæggende krav til årsrapport Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Foretage valg i forhold til lovgivningen Resultatopgørelsen Balance aktiver Balance passiver Årsrapportens bestanddele Årsrapport inkl. noter Ledelsespåtegning Revisors erklæring Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Sammenligningstal Supplerende beretning Interne regnskabsoplysninger Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Anlægskartotek Afskrivninger Im- og materielleanlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biologiske anlægsaktiver Indregning og måling af anlægsaktiver Private anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Øvrige finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer likvide beholdninger Egenkapital... 41

3 5.6 Hensatte forpligtigelser Hensættelse til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Leasingforpligtelser Nærtstående parter Resultatopgørelse med tilhørende noteoplysninger Generelle bestemmelser om resultatopgørelsen Indregning af indtægter Nettoomsætning Ændring i varebeholdning Igangværende arbejde for fremmed regning Tilskud Personlige indtægter Andre driftsindtægter Råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivning og nedskrivning på anlægsaktiver Gevinst og tab på anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger Skat af årets resultat Resultatdisponering (I/S og selskaber) Revisors regnskabserklæringer og påtegning Erklæring ved assistance Eksempel på assistance erklæring Erklæring om review Revisorpåtegning ved revision Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Eksempel på ledelsespåtegning for et selskab Eksempel på ledelseserklæring på personligt drevet virksomhed Virksomhedsoplysninger Eksempel på virksomhedsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsesberetning Eksempel på ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Det interne regnskab Bilag Opstilling af balance klasse B Opstilling af balance klasse A Opstilling af resultatopgørelse klasse B... 75

4 11.4 Opstilling af resultatopgørelse klasse A Opstilling af pengestrømsopgørelse klasse B Opstilling af pengebinding klasse A Regnskabspraksis landbrug Regnskabspraksis I/S Regnskabspraksis forretning Regnskabspraksis selskaber... 93

5 Forord Landbrugsvirksomheder er i dag meget forskellige - det gælder med hensyn til størrelse, specialisering og udvikling. Det er også en kendsgerning, at udviklingen i regnskabslovgivningen og regnskabsstandarder trækker i retning af mere værdibaserede årsrapporter og årsrapporter, der indeholder fremadrettet information. På den baggrund besluttede det daværende Landsudvalg for Driftsøkonomi, at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på revision af de nuværende retningslinjer for anvendt regnskabspraksis og opstilling af den lovpligtige del af årsrapporten. Udredningsarbejdet er sket i høringsgruppen for Nyt regnskab, hvor følgende har bidraget: Arne Larsen, Arne Sneftrup; Benny Kirkegaard, Bent Sørensen, Hans Erik Eriksen, Henrik Bolding Pedersen, Henrik Holm Andersen, Jens Kring, gdr. Mogens Jensen, gdr. Niels Rasmussen, Olav Dam Kanstrup, Ole Henrik Larsen, Erik Bendix Jensen, Arne Oksen, Niels Bloch, Torben Wiborg og Niels Peter Skrubbeltrang. Håndbogen God regnskabspraksis i DLBR er en samlet beskrivelse af nye regnskabsprincipper i den fremtidige årsrapport. Håndbogen er udarbejdet af medarbejdere ved Landscentret. Redaktion har bestået af: Teamleder Jens Faurholt Olesen, Økonomi Virksomhedskonsulent Jesper Fuglsang Nielsen, Udvikling Udviklingskonsulent Mette Nørgaard Paulsen, Økonomi Endvidere takkes følgende for kritisk gennemlæsning af håndbogen: Udviklingskonsulent Carsten Hansen, Landscentret Udviklingskonsulent Benny B. Olesen, Landscentret Januar 2009 Hans Peter Bay Direktør

6 1. Indledning God regnskabspraksis i DLBR er en beskrivelse af lovgivning, opstilling, indhold og anvendt regnskabspraksis og er udarbejdet for Dansk Landbrugsrådgivning. Der tages udgangspunkt i reglerne for klasse B-virksomheder. Hvis anden regnskabspraksis gør sig gældende for virksomheder i regnskabsklasse A, vil dette være anført. 1.1 Formål Formålet med God regnskabspraksis i DLBR er at bidrage med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres og fastlægges på regnskabskontoret. Bogen tjener også som opslagsværk i det daglige arbejde med regnskaber. Håndbogen vil desuden være anvendelig over for medarbejdere, der skal begynde på et nyt arbejdsområde med udarbejdelse af årsrapporten på regnskabskontoret. 1.2 Målgruppe Målgruppen for god regnskabspraksis er økonomikonsulenter, assistenter, virksomhedsejere, landbrugsskoler og andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Det kan være landbrugsregnskaber såvel som regnskaber inden for andre erhverv. Håndbogen kan også være nyttig for brugere af regnskaber f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og andre investorer. Der er i håndbogen primært lagt vægt på årsrapporten aflagt efter regnskabsklasse B, som er udarbejdet for personligt ejede virksomheder, interessentskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Beskrivelsen afgrænser sig til spørgsmål af mere principiel karakter og er derfor ikke udtømmende. Spørgsmål af mere specifik karakter, f.eks. vejledning til kontering, er beskrevet i vejledning til regnskabssystemet Ø90, se 1.3 Strukturering Håndbogen kan anvendes som opslagsbog for bestemte emner, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. Kapitel 2 er en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav oprinder. Kapitel 3 omhandler lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen, for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B.

7 Kapitel 4 er en mere detaljeret indførelse i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, samt hvilke og hvornår de forskellige bestanddele skal anvendes og beskrives. Kapitel 5 er en gennemgang af balancen i årsrapporten. Herunder vil samtlige aspekter af balancens aktiver og passiver blive behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng med resultatopgørelsen. Kapitel 6 er en gennemgang af resultatopgørelsen. Herunder hvilke poster der hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår en handling eller transaktion skal indregnes i resultatopgørelsen. Kapitel 7 er en gennemgang af revisors regnskabserklæring og regnskabspåtegning, herunder hvornår der skal tages forbehold eller gives en supplerende bemærkning. Kapitel 8 er en gennemgang af de øvrige oplysninger årsrapporten skal indeholde, herunder ledelsens regnskabspåtegning, virksomhedsoplysninger samt de krav der er til hoved- og nøgletalsanalyser. Desuden er der fokus på ledelsesberetningen. Kapitel 9 er et overblik over hvorledes anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 10 er en kort gennemgang af hvilke punkter, der kan være indeholdt i en supplerende beretning, såfremt en sådan ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 11 er alle bilag der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis.

8 2. Formål og grundlæggende krav 2.1 Formål med årsrapporten Der er to væsentlige årsager til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om at få forståelige informationer om virksomhedens og familiens indtjening og økonomiske stilling, og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, til brug i beslutningsprocessen. Årsrapporten anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, årsregnskab, pengestrømsopgørelse og noter. Herudover er der mulighed for at indsætte en supplerende beretning. 2.2 Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere og myndigheder. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. For at årsrapporten skal leve op til de generelle krav, medfører det, at eventuel ledelsesberetning og supplerende beretning også er omfattet af kravet om et retvisende billede. Der skal tages stilling til hvorvidt årsrapporten som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. For at opfylde kravet til retvisende information i årsrapporten kræves det, at oplysningerne er så aktuelle som muligt, at de enkelte regnskabsposter er underlagt et væsentlighedskriterium, samt at det kan tilpasses virksomhedens behov og specielle forhold. Aktuelle informationer beror på at regnskabet er opgjort og afleveret rettidigt, der er dog grænser for, hvor hurtigt årsrapporten kan udarbejdes. Hvorvidt regnskabsinformation er relevant afgøres ud fra et væsentlighedskriterium. En regnskabspost er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkert angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til regnskabsposten vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes også til sammenhæng mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på er væsentlig, må bero på om forskellen vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Hermed menes, at nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Oplysningerne i regnskabet skal være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige kræves det, at de ikke må være behæftet med fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke særskilte krav til, at årsrapporten skal være sammenlignelig, hverken inden for en branche eller i mellem forskellige brancher.

9 2.3 Byggeklodsmodel Årsregnskabsloven er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Som følge af det brede sigte opererer Årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af 4 regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan skitseres som vist i nedenstående figur. Der skal ske skifte mellem de fire regnskabsklasser, såfremt der sker overskridelse af to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent samt benævnes i anvendt regnskabspraksis. Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder og meget små virksomheder. Små virksomheder der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C D Mellemstore og store virksomheder Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 Alle uanset størrelse Det er væsentligt at bemærke, at virksomheder i regnskabsklasse A er omfattet af loven, men de er ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Vælger virksomheder i klasse A frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal de kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder der drives i selskabsform er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

10 DLBR anbefaler, at personligt drevne virksomheder aflægger efter reglerne i Klasse B. 2.4 Grundlæggende krav til årsrapport Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 4 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. Det er udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, dvs. et aktiv skal leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder, dermed sikres at, at årsrapporten giver informationer, der er: o klare og overskuelige, o relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning, o pålidelige. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Årsrapporten skal endvidere overholde nogle grundlæggende regnskabsprincipper, som vist i skemaet nedenfor. Skema 1: Grundlæggende regnskabsprincipper Klarhed Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Væsentlighed Alle relevante forhold skal indeholdes i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold til sammen at være betydelige, skal de medtages i årsrapporten. Going concern Værdien ansættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Periodisering Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Konsistens Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Neutralitet Enhver værdiændring skal indeholdes i årsrapporten uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse.

11 Substans Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden formelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer, at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at henholde sig til de formelle karakteristika. Bruttoværdi Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. De grundlæggende krav om et retvisende billede har forrang for lovens detailbestemmelser. 2.5 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Afvigelserne begrundes med, at afvigelserne giver et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Forskellen er følgende: Det anbefales at, kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver, opskrives til dagsværdi. Dette er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier. Det anbefales, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i særskilte linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter, vil fortjenesten, der reelt vedrører for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven se afsnit 3.4.

12 3. Lovgrundlag 3.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende tilpasninger i 2004, 2006 og Som omtalt under afsnit 2.3 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De af loven omfattede virksomheder inddeles i 4 forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1-17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv. 135 Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende, og det påhviler derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at udarbejde regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven. De nuværende vejledninger er opremset under afsnit Danske regnskabsvejledninger De danske regnskabsvejledninger der fortsat er gældende er følgende: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Pengestrømsopgørelsen Nr. 12 Ledelsens årsberetning Nr. 13 Nærtstående parter Nr. 14 Indkomstskatter Nr. 15 Finansielle instrumenter Nr. 16 Investeringsejendomme

13 Nr. 17 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Nr. 18 Virksomhedssammenslutninger Nr. 19 Egne kapitalandele Nr. 20 Aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Nr. 21 Leasing Nr. 22 Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder 3.3 Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Regnskabsudarbejdelse Udover årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning. Herunder kan nævnes: Bogføringsloven. Bogføringsbekendtgørelsen. Mindstekravsbekendtgørelsen. Momsloven. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det endvidere muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor specielt følgende er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Erklæringer, revision og review Med hensyn til afgivelse af erklæringer ved revision og review samt hvorledes arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henvises til følgende lovgivning og standarder: Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsstandarder Kapitel 7 omfatter afgivelse af erklæring ved revision, review samt ved assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review uddybes ikke i nærværende. 3.4 Foretage valg i forhold til lovgivningen I årsregnskabsloven, er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret i skemaerne. Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og 2 muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i Ø90 opstilles for klasse B efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er inden for lovens rammer muligt, at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I opstillingen i Ø90 er der foretaget følgende korrektioner til skemaerne:

14 Resultatopgørelsen Skema ÅRL Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste/ bruttotab Af- og nedskrivninger anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger DLBR opstilling Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejde Andre driftsindtægter, men kan deles i tilskud, personlige indtægter og andre driftsindtægter Bruttoresultat Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Ej med Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Balance aktiver Skema ÅRL DLBR opstilling Immaterielle anlægsaktiver - Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Rettigheder, udvikling mv. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder Aktiver udenfor primær virksomhed Udviklingsprojekter under udførelse og Projekter under udførsel forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver - Jord Produktionsanlæg og maskiner Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Flereårige afgrøder Stambesætning Aktiver udenfor primær virksomhed

15 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle an- Projekter under udførelse lægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andel i tilknyttet virksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Værdipapirer Pensioner Varebeholdninger Forudbetaling for varer - Handelsbesætning Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Balance passiver Skema ÅRL Virksomhedskapital Gæld til realkreditinstitutter Anden gæld der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder DLBR opstilling Selskabskapital Ansvarlig fremmedkapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Gæld udenfor primær virksomhed Kortfristet del af langfristet gæld Kassekredit Varegæld Gæld til tilknyttet virksomhed

16 Lovpligtige Udkast af 8. januar 2009 Gælde til associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Varegæld 4. Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser alt efter antal medarbejder, omsætning og balancesum har medvirket til at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. Virksomheder der aflægger årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse A, B, C eller D, skal årsrapporten indeholde følgende elementer: Skema 2: Årsrapportens indhold Årsrapportens indhold Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Ledelsespåtegning Afsnit Revisionspåtegning Afsnit Ledelsesberetning Afsnit Hoved- og nøgletal Afsnit 8.3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Afsnit Resultatopgørelse Kapitel 6 Balance Kapitel 5 Egenkapitalopgørelse Kapitel 5 Pengestrømsopgørelse Afsnit x.x Noteoplysninger Kapitel 5 og 6 Supplerende beretninger X X X X X* X X X** X X X X X X X X X X X X X X X X X X**** X X X X X X X X Frivillig *Virksomheder under regnskabsklasse B kan fra og med tredje år undlade revision, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af disse tre størrelser: En balancesum på 1,5 mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 **Virksomheder i regnskabsklasse B skal kun udarbejde en ledelsesberetning, når der i regnskabsåret er indtruffet væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet eller økonomiske forhold. ***Der er kun krav om sammenligningstal for resultatopgørelsen og balancen samt gennemsnitlig antal beskæftigede i virksomheden. ****Eventuelt blot en simpel summarisk opgørelse

17 DLBR anbefaler, at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. 4.1 Årsrapport inkl. noter Loven indeholder en del bestemmelser omkring rækkefølgen af de enkelte elementer i årsrapporten. I Dansk Landbrugsrådgivning anbefales rækkefølgen som den vises i skema 2, dog med egenkapitalopgørelsen som en del af noterne. Efterfølgende er en beskrivelse af de forskellige elementer af årsrapporten: Ledelsespåtegning Det er et krav i årsregnskabsloven, at ledelsen skal afgive en ledelsespåtegning. Kravet er ufravigeligt hvad enten det er en virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse A eller D. Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse. Supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget, giver et retvisende billede. For personligt drevne virksomheder er det virksomhedsejeren, der skal underskrive ledelsespåtegningen, og virksomhedsejeren bør altid have et underskrevet eksemplar liggende i sit arkiv. For et selskab er det ledelsen (direktion og bestyrelse) som er udpeget eller valgt på tidspunktet for underskrivelse af årsrapporten, der underskriver ledelsespåtegningen. Hvis et medlem er helt eller delvist uenig i indholdet af ledelsespåtegningen skal underskriften alligevel afgives, men i tilknytning til underskriften kan vedkommende tilkendegive sin uenighed med præcise henvisninger til de forhold, hvorom de er uenige. Hvis uenigheden ikke tilkendegives har det pågældende ledelsesmedlem tabt sin mulighed for at protestere inden generalforsamlingen. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis skal der altid foreligge et underskrevet eksemplar af årsrapporten på selskabets kontor. For et eksempel på ledelsespåtegning se afsnit Revisors erklæring Såfremt der er foretaget revision, review eller assistance skal årsrapporten indeholde den af revisor afgivne erklæring. Selskaber er som udgangspunkt underlagt revision, men små selskaber har dog mulighed for at fravælge revisionen, hvis de opfylder nogle bestemte krav. Personligt drevne virksomheder er ikke underlagt krav om, at der skal foretages revisions, review eller assistance. Udføres der revision, review eller assistance, skal erklæringen som nævnt ovenfor indgå i årsrapporten.

18 For et eksempel på erklæringer se kapitel Ledelsesberetning Formålet med ledelsesberetningen er, at understøtte og forklare særlige forhold der er af betydning for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. Hvis virksomheder i regnskabsklasse B vælger at undlade ledelsesberetningen skal virksomhedens hovedaktivitet beskrives i en note eller alternativt under virksomhedsoplysningerne. Der er et overordnet krav om, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af virksomheden. Dette medfører, at ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den resterende del af årsrapporten og leve op til de grundlæggende krav til årsrapporten om et retvisende billede. Ledelsesberetningen skal være klar og overskuelig, det vil sige, at der ikke må være en masse ikke relevante informationer. Der er mulighed for at beskrive og uddybe en række forhold til forståelse af virksomheden i det omfang, ledelsen måtte ønske det. Oplysningerne skal afgives systematisk og konsekvent. Såfremt ledelsen ønsker at gå uden for det lovbestemte i ledelsesberetningen, skal det emne derfor også beskrives i efterfølgende år. Skema 3: Indhold i ledelsesberetningen Indhold Regnskabsklasse B, C og D Krav Virksomhedens hovedaktiviteter Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter, så regnskabsbrugeren kan forstå baggrunden for årsrapporten og vurdere den driftsmæssige risiko. Detaljeringsniveauet fastsættes af ledelsen. B, C, D Eventuelle usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregning og måling Oplysninger herom har oftest betydning for hele årsrapporten og skal derfor medtages. Væsentlige usikkerheder forekommer, når det er sandsynligt, at udfaldet af begivenheder eller omstændigheder, som virksomheden er involveret i, kan afvige væsentligt fra det skønnede, og dette kan have væsentlig betydning for virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling eller resultat. Der skal være tale om ekstraordinære eller udsædvanlige forhold, som regnskabsbrugeren skal være opmærksom på, for at kunne forstå sammenligningen med tidligere henholdsvis efterfølgende regnskabsår. Der skal ske omtale af såvel: - positive som negative påvirkninger - engangsindtægter eller engangsomkostninger - udeblivelse af indtægter eller omkostninger - tilkøb, frasalg eller afvikling - ændring af regnskabsmæssige skøn C, D C, D Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Der skal redegøres for interne og eksterne forhold, som har påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfanget mv. og dermed påvirket den udvikling, som årsrapporten afspejler eller forventer at afspejle i dette C, D

19 og kommende regnskabsår. Afsnittet har til formål i ord at beskrive den helt almindelige udvikling i regnskabsåret som en støtte til forståelsen af den talmæssige del af årsrapporten. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning Supplerende beretning Her skal omtales de hændelser der er indtruffet eller opstået efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten. Afsnittet kan være både positive og negative hændelser. Det kan være særlige tab eller ophør af samarbejde. Såfremt der er afgivet en supplerende beretning, bør ledelsesberetningen omtale og kommentere de væsentligste resultater og konklusioner i disse beretninger. C, D Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal supplerende redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. De supplerende informationer skal alene medtages, hvis det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling. I det omfang der ikke er væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning og måling eller betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning, kan disse udelades af ledelsesberetningen. Det er op til ledelsen i virksomheden at beslutte detaljegraden i ledelsesberetningen. For et eksempel på ledelsesberetningen se afsnit Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter skal beskrives i et samlet afsnit i årsrapporten. Det skal oplyses hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter, samt hvis der er foretaget tilvalg fra en højere regnskabsklasse. Hvis virksomheden fraviger bestemmelserne i årsregnskabsloven for at opnå et retvisende billede, skal det oplyses i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis hvert år. Regnskabspraksis skal være den samme fra år til år, såfremt den fraviges, skal det begrundes og ændringen skal beskrives. Redegørelsen skal være overskuelig, klar og præcis for regnskabsbruger. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag for relevante poster i årsrapporten. Oplysninger om indregningsmetode og målegrundlag for uvæsentlige poster og poster, hvor der ikke kan være tvivl om anvendt regnskabspraksis kan udelades, f.eks. indregning af likvide beholdninger. Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B, for visse poster, anvender regnskabspraksis fra regnskabsklasse C, skal denne praksis beskrives.

20 For krav om indhold se kapitel 9 og for eksempler på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se kapitel Sammenligningstal Årsregnskabsloven indeholder specifik angivelse af de konkrete oplysninger, hvor sammenligningstal er et krav. Disse fremgår af efterfølgende skema. Som skemaet indikerer, er der forskel på kravene alt efter om det er regnskabsklasse B eller C og D. Skema 4: Sammenligningstal for årsrapporten Krav om sammenligningstal Klasse B Klasse C Klasse D Hoved- og nøgletalsoversigt - Fire års sammenligningstal Intet krav X X Resultatopgørelse og balance X X X Pengestrømsopgørelse Intet krav X X Oplysninger om ændringer i selskabskapital de seneste fire år Intet krav X X Noteoplysninger: Gennemsnitlige antal beskæftigede i Virksomheden Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Social sikring m.m. Vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion, evt. fordelt på hver deres ledelsesorgan De samlede forpligtelser til at yde pension for medlemmer af ledelsen Oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Samlet honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed og dennes dattervirksomheder, som udfører den lovpligtige revision Intet krav X Store C X Der kan være situationer eller begivenheder, der kræver en tilpasning af sammenligningstallene, det kan bl.a. være i følgende situationer: ved ændring af klassifikationer af poster ved ændring af regnskabspraksis ved ændring af regnskabsår ved rettelse af fundamental fejl

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015 Strandgade 38 1401 København K CVR-nr. 30820800 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016 Søren Mogenstrup Nielsen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016

NORA INVEST A/S. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. april marts 2016 NORA INVEST A/S Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. april 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2016 Stig N. Rasmussen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st. 7323 Give CVR nr. 21467782 (16. regnskabsår) Indsender: Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret revisionsanpartsselskab Storegade 5 7330 Brande Fremlagt

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Nord Huse A/S. Årsrapport 13. april december 2015

Nord Huse A/S. Årsrapport 13. april december 2015 Philip Heymans Alle 3 2900 Hellerup CVR-nr. 36710659 Årsrapport 13. april 2015-31. december 2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. juni

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013

Nehm & K.E. Byg ApS ÅRSRAPPORT 2013 Nehm & K.E. Byg ApS Alkmaar Alle 27 2791 Dragør ÅRSRAPPORT 2013 CVR NR: 32784895 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Dirigent Frej Revision, Statsautoriseret

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere