God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

2 Indhold 1. Indledning Formål Målgruppe Strukturering Formål og grundlæggende krav Formål med årsrapporten Overordnede formål Byggeklodsmodel Grundlæggende krav til årsrapport Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Foretage valg i forhold til lovgivningen Resultatopgørelsen Balance aktiver Balance passiver Årsrapportens bestanddele Årsrapport inkl. noter Ledelsespåtegning Revisors erklæring Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Sammenligningstal Supplerende beretning Interne regnskabsoplysninger Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Anlægskartotek Afskrivninger Im- og materielleanlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biologiske anlægsaktiver Indregning og måling af anlægsaktiver Private anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Øvrige finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer likvide beholdninger Egenkapital... 41

3 5.6 Hensatte forpligtigelser Hensættelse til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Leasingforpligtelser Nærtstående parter Resultatopgørelse med tilhørende noteoplysninger Generelle bestemmelser om resultatopgørelsen Indregning af indtægter Nettoomsætning Ændring i varebeholdning Igangværende arbejde for fremmed regning Tilskud Personlige indtægter Andre driftsindtægter Råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivning og nedskrivning på anlægsaktiver Gevinst og tab på anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger Skat af årets resultat Resultatdisponering (I/S og selskaber) Revisors regnskabserklæringer og påtegning Erklæring ved assistance Eksempel på assistance erklæring Erklæring om review Revisorpåtegning ved revision Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Eksempel på ledelsespåtegning for et selskab Eksempel på ledelseserklæring på personligt drevet virksomhed Virksomhedsoplysninger Eksempel på virksomhedsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsesberetning Eksempel på ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Det interne regnskab Bilag Opstilling af balance klasse B Opstilling af balance klasse A Opstilling af resultatopgørelse klasse B... 75

4 11.4 Opstilling af resultatopgørelse klasse A Opstilling af pengestrømsopgørelse klasse B Opstilling af pengebinding klasse A Regnskabspraksis landbrug Regnskabspraksis I/S Regnskabspraksis forretning Regnskabspraksis selskaber... 93

5 Forord Landbrugsvirksomheder er i dag meget forskellige - det gælder med hensyn til størrelse, specialisering og udvikling. Det er også en kendsgerning, at udviklingen i regnskabslovgivningen og regnskabsstandarder trækker i retning af mere værdibaserede årsrapporter og årsrapporter, der indeholder fremadrettet information. På den baggrund besluttede det daværende Landsudvalg for Driftsøkonomi, at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på revision af de nuværende retningslinjer for anvendt regnskabspraksis og opstilling af den lovpligtige del af årsrapporten. Udredningsarbejdet er sket i høringsgruppen for Nyt regnskab, hvor følgende har bidraget: Arne Larsen, Arne Sneftrup; Benny Kirkegaard, Bent Sørensen, Hans Erik Eriksen, Henrik Bolding Pedersen, Henrik Holm Andersen, Jens Kring, gdr. Mogens Jensen, gdr. Niels Rasmussen, Olav Dam Kanstrup, Ole Henrik Larsen, Erik Bendix Jensen, Arne Oksen, Niels Bloch, Torben Wiborg og Niels Peter Skrubbeltrang. Håndbogen God regnskabspraksis i DLBR er en samlet beskrivelse af nye regnskabsprincipper i den fremtidige årsrapport. Håndbogen er udarbejdet af medarbejdere ved Landscentret. Redaktion har bestået af: Teamleder Jens Faurholt Olesen, Økonomi Virksomhedskonsulent Jesper Fuglsang Nielsen, Udvikling Udviklingskonsulent Mette Nørgaard Paulsen, Økonomi Endvidere takkes følgende for kritisk gennemlæsning af håndbogen: Udviklingskonsulent Carsten Hansen, Landscentret Udviklingskonsulent Benny B. Olesen, Landscentret Januar 2009 Hans Peter Bay Direktør

6 1. Indledning God regnskabspraksis i DLBR er en beskrivelse af lovgivning, opstilling, indhold og anvendt regnskabspraksis og er udarbejdet for Dansk Landbrugsrådgivning. Der tages udgangspunkt i reglerne for klasse B-virksomheder. Hvis anden regnskabspraksis gør sig gældende for virksomheder i regnskabsklasse A, vil dette være anført. 1.1 Formål Formålet med God regnskabspraksis i DLBR er at bidrage med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres og fastlægges på regnskabskontoret. Bogen tjener også som opslagsværk i det daglige arbejde med regnskaber. Håndbogen vil desuden være anvendelig over for medarbejdere, der skal begynde på et nyt arbejdsområde med udarbejdelse af årsrapporten på regnskabskontoret. 1.2 Målgruppe Målgruppen for god regnskabspraksis er økonomikonsulenter, assistenter, virksomhedsejere, landbrugsskoler og andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Det kan være landbrugsregnskaber såvel som regnskaber inden for andre erhverv. Håndbogen kan også være nyttig for brugere af regnskaber f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og andre investorer. Der er i håndbogen primært lagt vægt på årsrapporten aflagt efter regnskabsklasse B, som er udarbejdet for personligt ejede virksomheder, interessentskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Beskrivelsen afgrænser sig til spørgsmål af mere principiel karakter og er derfor ikke udtømmende. Spørgsmål af mere specifik karakter, f.eks. vejledning til kontering, er beskrevet i vejledning til regnskabssystemet Ø90, se 1.3 Strukturering Håndbogen kan anvendes som opslagsbog for bestemte emner, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. Kapitel 2 er en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav oprinder. Kapitel 3 omhandler lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen, for årsrapporter aflagt efter regnskabsklasse B.

7 Kapitel 4 er en mere detaljeret indførelse i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, samt hvilke og hvornår de forskellige bestanddele skal anvendes og beskrives. Kapitel 5 er en gennemgang af balancen i årsrapporten. Herunder vil samtlige aspekter af balancens aktiver og passiver blive behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng med resultatopgørelsen. Kapitel 6 er en gennemgang af resultatopgørelsen. Herunder hvilke poster der hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår en handling eller transaktion skal indregnes i resultatopgørelsen. Kapitel 7 er en gennemgang af revisors regnskabserklæring og regnskabspåtegning, herunder hvornår der skal tages forbehold eller gives en supplerende bemærkning. Kapitel 8 er en gennemgang af de øvrige oplysninger årsrapporten skal indeholde, herunder ledelsens regnskabspåtegning, virksomhedsoplysninger samt de krav der er til hoved- og nøgletalsanalyser. Desuden er der fokus på ledelsesberetningen. Kapitel 9 er et overblik over hvorledes anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 10 er en kort gennemgang af hvilke punkter, der kan være indeholdt i en supplerende beretning, såfremt en sådan ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 11 er alle bilag der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis.

8 2. Formål og grundlæggende krav 2.1 Formål med årsrapporten Der er to væsentlige årsager til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om at få forståelige informationer om virksomhedens og familiens indtjening og økonomiske stilling, og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, til brug i beslutningsprocessen. Årsrapporten anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, årsregnskab, pengestrømsopgørelse og noter. Herudover er der mulighed for at indsætte en supplerende beretning. 2.2 Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere og myndigheder. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. For at årsrapporten skal leve op til de generelle krav, medfører det, at eventuel ledelsesberetning og supplerende beretning også er omfattet af kravet om et retvisende billede. Der skal tages stilling til hvorvidt årsrapporten som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. For at opfylde kravet til retvisende information i årsrapporten kræves det, at oplysningerne er så aktuelle som muligt, at de enkelte regnskabsposter er underlagt et væsentlighedskriterium, samt at det kan tilpasses virksomhedens behov og specielle forhold. Aktuelle informationer beror på at regnskabet er opgjort og afleveret rettidigt, der er dog grænser for, hvor hurtigt årsrapporten kan udarbejdes. Hvorvidt regnskabsinformation er relevant afgøres ud fra et væsentlighedskriterium. En regnskabspost er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkert angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til regnskabsposten vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes også til sammenhæng mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på er væsentlig, må bero på om forskellen vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Hermed menes, at nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Oplysningerne i regnskabet skal være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige kræves det, at de ikke må være behæftet med fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke særskilte krav til, at årsrapporten skal være sammenlignelig, hverken inden for en branche eller i mellem forskellige brancher.

9 2.3 Byggeklodsmodel Årsregnskabsloven er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Som følge af det brede sigte opererer Årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af 4 regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til årsrapporten især afhænger af virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan skitseres som vist i nedenstående figur. Der skal ske skifte mellem de fire regnskabsklasser, såfremt der sker overskridelse af to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent samt benævnes i anvendt regnskabspraksis. Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder og meget små virksomheder. Små virksomheder der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C D Mellemstore og store virksomheder Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 Alle uanset størrelse Det er væsentligt at bemærke, at virksomheder i regnskabsklasse A er omfattet af loven, men de er ikke pligtige til at aflægge årsrapport. Vælger virksomheder i klasse A frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal de kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder der drives i selskabsform er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

10 DLBR anbefaler, at personligt drevne virksomheder aflægger efter reglerne i Klasse B. 2.4 Grundlæggende krav til årsrapport Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 4 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. Det er udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, dvs. et aktiv skal leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder, dermed sikres at, at årsrapporten giver informationer, der er: o klare og overskuelige, o relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning, o pålidelige. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Årsrapporten skal endvidere overholde nogle grundlæggende regnskabsprincipper, som vist i skemaet nedenfor. Skema 1: Grundlæggende regnskabsprincipper Klarhed Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Væsentlighed Alle relevante forhold skal indeholdes i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold til sammen at være betydelige, skal de medtages i årsrapporten. Going concern Værdien ansættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Periodisering Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Konsistens Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Neutralitet Enhver værdiændring skal indeholdes i årsrapporten uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse.

11 Substans Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden formelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer, at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at henholde sig til de formelle karakteristika. Bruttoværdi Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. De grundlæggende krav om et retvisende billede har forrang for lovens detailbestemmelser. 2.5 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Afvigelserne begrundes med, at afvigelserne giver et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Forskellen er følgende: Det anbefales at, kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver, opskrives til dagsværdi. Dette er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier. Det anbefales, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i særskilte linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter, vil fortjenesten, der reelt vedrører for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven se afsnit 3.4.

12 3. Lovgrundlag 3.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende tilpasninger i 2004, 2006 og Som omtalt under afsnit 2.3 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De af loven omfattede virksomheder inddeles i 4 forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1-17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv. 135 Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende, og det påhviler derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at udarbejde regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven. De nuværende vejledninger er opremset under afsnit Danske regnskabsvejledninger De danske regnskabsvejledninger der fortsat er gældende er følgende: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Pengestrømsopgørelsen Nr. 12 Ledelsens årsberetning Nr. 13 Nærtstående parter Nr. 14 Indkomstskatter Nr. 15 Finansielle instrumenter Nr. 16 Investeringsejendomme

13 Nr. 17 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Nr. 18 Virksomhedssammenslutninger Nr. 19 Egne kapitalandele Nr. 20 Aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Nr. 21 Leasing Nr. 22 Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder 3.3 Anden lovgivning (moms, bogføring, revisorpligter, m.m.) Regnskabsudarbejdelse Udover årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning. Herunder kan nævnes: Bogføringsloven. Bogføringsbekendtgørelsen. Mindstekravsbekendtgørelsen. Momsloven. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det endvidere muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor specielt følgende er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Erklæringer, revision og review Med hensyn til afgivelse af erklæringer ved revision og review samt hvorledes arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henvises til følgende lovgivning og standarder: Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsstandarder Kapitel 7 omfatter afgivelse af erklæring ved revision, review samt ved assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review uddybes ikke i nærværende. 3.4 Foretage valg i forhold til lovgivningen I årsregnskabsloven, er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret i skemaerne. Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og 2 muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i Ø90 opstilles for klasse B efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er inden for lovens rammer muligt, at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I opstillingen i Ø90 er der foretaget følgende korrektioner til skemaerne:

14 Resultatopgørelsen Skema ÅRL Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste/ bruttotab Af- og nedskrivninger anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver bortset fra finansielle omsætningsaktiver Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger DLBR opstilling Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejde Andre driftsindtægter, men kan deles i tilskud, personlige indtægter og andre driftsindtægter Bruttoresultat Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Ej med Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Balance aktiver Skema ÅRL DLBR opstilling Immaterielle anlægsaktiver - Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Rettigheder, udvikling mv. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder Aktiver udenfor primær virksomhed Udviklingsprojekter under udførelse og Projekter under udførsel forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver - Jord Produktionsanlæg og maskiner Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Flereårige afgrøder Stambesætning Aktiver udenfor primær virksomhed

15 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle an- Projekter under udførelse lægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andel i tilknyttet virksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Værdipapirer Pensioner Varebeholdninger Forudbetaling for varer - Handelsbesætning Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Balance passiver Skema ÅRL Virksomhedskapital Gæld til realkreditinstitutter Anden gæld der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder DLBR opstilling Selskabskapital Ansvarlig fremmedkapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Gæld udenfor primær virksomhed Kortfristet del af langfristet gæld Kassekredit Varegæld Gæld til tilknyttet virksomhed

16 Lovpligtige Udkast af 8. januar 2009 Gælde til associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Varegæld 4. Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser alt efter antal medarbejder, omsætning og balancesum har medvirket til at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. Virksomheder der aflægger årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse A, B, C eller D, skal årsrapporten indeholde følgende elementer: Skema 2: Årsrapportens indhold Årsrapportens indhold Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Ledelsespåtegning Afsnit Revisionspåtegning Afsnit Ledelsesberetning Afsnit Hoved- og nøgletal Afsnit 8.3 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Afsnit Resultatopgørelse Kapitel 6 Balance Kapitel 5 Egenkapitalopgørelse Kapitel 5 Pengestrømsopgørelse Afsnit x.x Noteoplysninger Kapitel 5 og 6 Supplerende beretninger X X X X X* X X X** X X X X X X X X X X X X X X X X X X**** X X X X X X X X Frivillig *Virksomheder under regnskabsklasse B kan fra og med tredje år undlade revision, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af disse tre størrelser: En balancesum på 1,5 mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 **Virksomheder i regnskabsklasse B skal kun udarbejde en ledelsesberetning, når der i regnskabsåret er indtruffet væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet eller økonomiske forhold. ***Der er kun krav om sammenligningstal for resultatopgørelsen og balancen samt gennemsnitlig antal beskæftigede i virksomheden. ****Eventuelt blot en simpel summarisk opgørelse

17 DLBR anbefaler, at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. 4.1 Årsrapport inkl. noter Loven indeholder en del bestemmelser omkring rækkefølgen af de enkelte elementer i årsrapporten. I Dansk Landbrugsrådgivning anbefales rækkefølgen som den vises i skema 2, dog med egenkapitalopgørelsen som en del af noterne. Efterfølgende er en beskrivelse af de forskellige elementer af årsrapporten: Ledelsespåtegning Det er et krav i årsregnskabsloven, at ledelsen skal afgive en ledelsespåtegning. Kravet er ufravigeligt hvad enten det er en virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse A eller D. Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse. Supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget, giver et retvisende billede. For personligt drevne virksomheder er det virksomhedsejeren, der skal underskrive ledelsespåtegningen, og virksomhedsejeren bør altid have et underskrevet eksemplar liggende i sit arkiv. For et selskab er det ledelsen (direktion og bestyrelse) som er udpeget eller valgt på tidspunktet for underskrivelse af årsrapporten, der underskriver ledelsespåtegningen. Hvis et medlem er helt eller delvist uenig i indholdet af ledelsespåtegningen skal underskriften alligevel afgives, men i tilknytning til underskriften kan vedkommende tilkendegive sin uenighed med præcise henvisninger til de forhold, hvorom de er uenige. Hvis uenigheden ikke tilkendegives har det pågældende ledelsesmedlem tabt sin mulighed for at protestere inden generalforsamlingen. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis skal der altid foreligge et underskrevet eksemplar af årsrapporten på selskabets kontor. For et eksempel på ledelsespåtegning se afsnit Revisors erklæring Såfremt der er foretaget revision, review eller assistance skal årsrapporten indeholde den af revisor afgivne erklæring. Selskaber er som udgangspunkt underlagt revision, men små selskaber har dog mulighed for at fravælge revisionen, hvis de opfylder nogle bestemte krav. Personligt drevne virksomheder er ikke underlagt krav om, at der skal foretages revisions, review eller assistance. Udføres der revision, review eller assistance, skal erklæringen som nævnt ovenfor indgå i årsrapporten.

18 For et eksempel på erklæringer se kapitel Ledelsesberetning Formålet med ledelsesberetningen er, at understøtte og forklare særlige forhold der er af betydning for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. Hvis virksomheder i regnskabsklasse B vælger at undlade ledelsesberetningen skal virksomhedens hovedaktivitet beskrives i en note eller alternativt under virksomhedsoplysningerne. Der er et overordnet krav om, at ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af virksomheden. Dette medfører, at ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den resterende del af årsrapporten og leve op til de grundlæggende krav til årsrapporten om et retvisende billede. Ledelsesberetningen skal være klar og overskuelig, det vil sige, at der ikke må være en masse ikke relevante informationer. Der er mulighed for at beskrive og uddybe en række forhold til forståelse af virksomheden i det omfang, ledelsen måtte ønske det. Oplysningerne skal afgives systematisk og konsekvent. Såfremt ledelsen ønsker at gå uden for det lovbestemte i ledelsesberetningen, skal det emne derfor også beskrives i efterfølgende år. Skema 3: Indhold i ledelsesberetningen Indhold Regnskabsklasse B, C og D Krav Virksomhedens hovedaktiviteter Der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter, så regnskabsbrugeren kan forstå baggrunden for årsrapporten og vurdere den driftsmæssige risiko. Detaljeringsniveauet fastsættes af ledelsen. B, C, D Eventuelle usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregning og måling Oplysninger herom har oftest betydning for hele årsrapporten og skal derfor medtages. Væsentlige usikkerheder forekommer, når det er sandsynligt, at udfaldet af begivenheder eller omstændigheder, som virksomheden er involveret i, kan afvige væsentligt fra det skønnede, og dette kan have væsentlig betydning for virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling eller resultat. Der skal være tale om ekstraordinære eller udsædvanlige forhold, som regnskabsbrugeren skal være opmærksom på, for at kunne forstå sammenligningen med tidligere henholdsvis efterfølgende regnskabsår. Der skal ske omtale af såvel: - positive som negative påvirkninger - engangsindtægter eller engangsomkostninger - udeblivelse af indtægter eller omkostninger - tilkøb, frasalg eller afvikling - ændring af regnskabsmæssige skøn C, D C, D Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Der skal redegøres for interne og eksterne forhold, som har påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfanget mv. og dermed påvirket den udvikling, som årsrapporten afspejler eller forventer at afspejle i dette C, D

19 og kommende regnskabsår. Afsnittet har til formål i ord at beskrive den helt almindelige udvikling i regnskabsåret som en støtte til forståelsen af den talmæssige del af årsrapporten. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning Supplerende beretning Her skal omtales de hændelser der er indtruffet eller opstået efter balancedagen, men inden aflæggelse af årsrapporten. Afsnittet kan være både positive og negative hændelser. Det kan være særlige tab eller ophør af samarbejde. Såfremt der er afgivet en supplerende beretning, bør ledelsesberetningen omtale og kommentere de væsentligste resultater og konklusioner i disse beretninger. C, D Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal supplerende redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. De supplerende informationer skal alene medtages, hvis det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling. I det omfang der ikke er væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning og måling eller betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning, kan disse udelades af ledelsesberetningen. Det er op til ledelsen i virksomheden at beslutte detaljegraden i ledelsesberetningen. For et eksempel på ledelsesberetningen se afsnit Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter skal beskrives i et samlet afsnit i årsrapporten. Det skal oplyses hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter, samt hvis der er foretaget tilvalg fra en højere regnskabsklasse. Hvis virksomheden fraviger bestemmelserne i årsregnskabsloven for at opnå et retvisende billede, skal det oplyses i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis hvert år. Regnskabspraksis skal være den samme fra år til år, såfremt den fraviges, skal det begrundes og ændringen skal beskrives. Redegørelsen skal være overskuelig, klar og præcis for regnskabsbruger. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag for relevante poster i årsrapporten. Oplysninger om indregningsmetode og målegrundlag for uvæsentlige poster og poster, hvor der ikke kan være tvivl om anvendt regnskabspraksis kan udelades, f.eks. indregning af likvide beholdninger. Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B, for visse poster, anvender regnskabspraksis fra regnskabsklasse C, skal denne praksis beskrives.

20 For krav om indhold se kapitel 9 og for eksempler på beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se kapitel Sammenligningstal Årsregnskabsloven indeholder specifik angivelse af de konkrete oplysninger, hvor sammenligningstal er et krav. Disse fremgår af efterfølgende skema. Som skemaet indikerer, er der forskel på kravene alt efter om det er regnskabsklasse B eller C og D. Skema 4: Sammenligningstal for årsrapporten Krav om sammenligningstal Klasse B Klasse C Klasse D Hoved- og nøgletalsoversigt - Fire års sammenligningstal Intet krav X X Resultatopgørelse og balance X X X Pengestrømsopgørelse Intet krav X X Oplysninger om ændringer i selskabskapital de seneste fire år Intet krav X X Noteoplysninger: Gennemsnitlige antal beskæftigede i Virksomheden Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Social sikring m.m. Vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion, evt. fordelt på hver deres ledelsesorgan De samlede forpligtelser til at yde pension for medlemmer af ledelsen Oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Intet krav X X Samlet honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed og dennes dattervirksomheder, som udfører den lovpligtige revision Intet krav X Store C X Der kan være situationer eller begivenheder, der kræver en tilpasning af sammenligningstallene, det kan bl.a. være i følgende situationer: ved ændring af klassifikationer af poster ved ændring af regnskabspraksis ved ændring af regnskabsår ved rettelse af fundamental fejl

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere