K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform"

Transkript

1 K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske som juridiske personer. Differentieret hæftelse: Komplementar Komplementar hæfter personligt og principalt overfor selskabskreditorerne, og hvis der er flere komplementarer tillige solidarisk. Kommanditisterne hæfter begrænset. De kun har deres indskud på spil, dvs. hæfter ikke overfor selskabskreditor. Ingen krav om indbetaling af indskud til selskabet Anvendelsesområde Iværksætter uden penge, men som aktivt deltager i selskabet og investorer der tilfører kapital og sikrer selskabets kreditværdighed Publikumskommanditselskaber / Skattearrangementer Fordele og ulemper Fordele Grundlæggende som ved I/S er: Aftalefrihed, Ingen kapitalkrav eller rekonstruktionskrav, Ingen indberetningspligt, Ingen krav om regnskab, Ingen formalier ved stiftelse og likvidation, Fleksibel ledelsesstruktur, Frit aftale ejerandel, Frit aftale over- og underskudsbrøker Frit trække kapital ud Skattemæssigt transparent individuel beskatning, virksomhedsskatteordning, afskrivninger Derudover kan hæftelsen differentieres Velegnet selskabsform, hvor nogle af deltagerne vil forestå den daglige drift, mens andre blot ønsker at være passive investorer. (Derudover: 10-mands-projekterne.) => Dvs. som ved I/S dog kan man differentiere hæftelsen. Ulemper Mindst én deltager skal hæfte personligt (kan dog være et A/S eller ApS). K/S Kommanditister K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 1

2 Beskeden lovgivning, hvorfor usikkerhed om retstilling Begrænset fradragsret De udfyldende regler yder kun kommanditisterne ringe beskyttelse overfor komplementaren, og der gælder stort set ingen præceptive beskyttelsesregler. Ved urimelige selskabskontrakter må AFTL 36 og forudsætningslæren anvendes. Anvendelsesområde Det klassiske kommanditselskab: Anvendes ved erhvervsprojekter, hvor iværksætteren der står for den daglige drift, som regel står som komplementar og dermed hæfter personligt. De passive investorer hæfter begrænset som kommanditister og måske deltager i den overordnede ledelse. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet: Komplementaren er oftest et A/S eller et ApS med minimumskapital Selskabets eneste funktion er, at stå som komplementar, dvs. ingen erhvervsmæssig aktivitet Selskabets kreditværdighed afhænger derfor ikke er komplementarens personlige kreditværdighed, men af kommanditisternes pligt til at indbetale selskabsindskuddet. Kommanditisterne udgør ofte flere tusinde personer Virksomheden drives med udgangspunkt i aktiver, hvori kommanditister kan afskrive på deres anpart. Desuden opnås fradrag for underskud, dog kun for det beløb de har indskudt. De to forskellige former er så forskellige, at man ikke kan opstille fælles regler for dem. Den retlige regulering Ingen egentlig lovgivning om kommanditselskaber specifikt Selskabsdeltagernes aftaler i vedtægter og kontrakter anvendes først og fremmest Selskabsretlige grundsætninger og alm. formueretlige principper anvendes ligeledes Kun ved helt store K/S'ere finder ASL anvendelse LEV: - lov om erhvervsmæssige virksomheder 2: Komplementaren skal have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, jf. AL 173. Forvaltningsmæssigt: Ret til at deltage i ledelsen, tegningsret, vetoret overfor væsentlige beslutninger. Økonomisk: Ret til overskudsandel, andel i formue, likvidationsprovenu, forrentning af indskud og/eller pligt til at tage del i underskud. 6: Krav til selskabets navn (ej krænke andres navne el. vildlede, eneberettiget til at kalde sig K/S) 7: Regler om prokura (meddeles af komplementaren eller det beføjede ledelsesorgan). Kapital-K/S, dvs. kommanditselskaber hvor alle komplementarer er aktie/anpartsselskaber, skal anmeldes til E & S. Kommanditselskaber, hvor alle komplementarer/kommanditister ikke er aktie/anpartsselskaber, skal eller kan ikke lade sig registrerer til E & S. ÅRL: - årsregnskabsloven 3: Kapital-K/S'er er forpligtet til at udarbejde årsrapport Vælger det klassiske K/S frivilligt at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal årsrapporten leve op til kravene for regnskabsklasse A, jf. stk. 2. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 2

3 Stiftelsen Selskabskontrakten Det klassiske kommanditselskab UP: Ingen formkrav, men baseres på en mundtlig eller skriftlig aftale mellem deltagerne. Vil næsten altid være skriftlig. Stiltiende stiftelse kan næppe tænkes, da det forudsættes at der tages stilling til hæftelsen. Indskud: K-taren indskyder enten kontanter, produktionsaktiver eller foretager apportindskud. Kommanditisten indskyder som regel kontanter. Kontrakten bør fastlægge deltagernes ejerandele og over-/underskudsbrøk. Deklaratorisk regel Ligedeling mellem komplementarerne. Mellem kommanditister fastlægges efter størrelsen af deres selskabsindskud eller forpligtelse. Mellem de to grupper af deltagere må ejerandelene fastsættes skønsmæssigt. Kontrakten bør ligeledes fastlægge reglerne for kapitalkonti. Ved manglende fastlæggelse gælder samme principper som ved I/S'er, dvs. kreditering af driftsoverskud og værdistigninger samt debitering af underskud og værdifald. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet 1 Aftalegrundlaget består af tegningsmateriale, der indeholder brochure, vedtægter, revisorredegørelse og tegningsaftaler. Selskabet udarbejder et tegningsmateriale om projektet, der skal fremgå som annoncer i aviser Offentliggørelsen er undergivet krav om oplysning af alle fornødne informationer således, at investorer kan danne sig et reelt indtryk af selskabet. Tegningsmaterialet skal godkendes af Finanstilsynet før offentliggørelse Tegningsmaterialet bliver tilsendt de interesserede Da tilstrækkelig kapitalgrundlag er afgørende for en virksomhed, vil en kommanditist som udgangspunkt ikke være bundet af tegningsaftalen såfremt der ikke sker tegning af alle anparter Typisk ikke meningen, at hele indskuddet skal indbetales med det samme Som regel årlige indbetalinger, som er mindre end værdien af årets skattemæssige afskrivninger. Kommanditisten opnår, at anpartstegningen giver ham et likviditetsoverskud fra første år. Det har betydet, at investorer har fokuseret mere på anpartstegningens positive likviditetsvirkning end på resthæftelsen. K/S Indre forhold Forholdet ml. flere komplementarer reguleres af I/S-reglerne med de fornødne lempelser. Forholdet ml. komplementar og kommanditister reguleres af K/S-reglerne. Selskabets ledelse Komplementarens dispositionsret Komplementarerne står for ledelsen deklaratorisk udgangspunkt Naturlig følge af den personlige hæftelse. UP: Kommanditisterne har ingen generel vetoret. Den enkelte kommanditist har vetoret overfor beslutninger, der er i strid med kontrakten, eller strider mod forudsætningerne for deltagelse i selskabssamarbejdet. 1 Relevansen af dette punkt kan diskuteres. Bør næppe have stor vægt i gennemgangen. Se selskabsformerne, s. 162 f. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 3

4 Der kræves tilsvarende samtykke hvis det ligger uden for kontrakten Omfanget af samtykke er en konkret vurdering. Hvis større selskab: samtykke fra de fleste. Overveje om mindretallet kan udtræde mod udbetaling af dennes anpart. Hvis lille selskab: samtykke fra alle. Hvis bred formålsparagraf og ingen særlige forudsætninger hvor langt kan komplementaren gå? De modsatrettede hensyn: Komplementaren hæfter personligt og må evt. handle hurtigt Kommanditisterne bærer også en del af den økonomiske risiko. I mindre K/S'er Komplementaren har pligt til at forelægge kommanditisterne beslutninger af afgørende betydning for selskabets fremtid. Kommanditisterne vil kunne nedlægge veto. (Enten enighed eller flertal) 2 De kan ikke ændre beslutningen. Derimod vil et flertal af deltagerne aldrig kunne nedlægge veto mod andre af komplementarens beslutninger. Smh. I/S'er, hvor hver (personligt hæftende) interessent kan nedlægge veto overfor flertallets beslutning. Samtykke fra ALLE kommanditisterne kræves: Forøgelse af deres forpligtigelse, begrænsning af deres rettigheder og beføjelser, ved salg af virksomheden eller ved ændring af stemmefordelingen. I store publikumskommanditselskaber / skatteselskaber Manglen på præceptive beskyttelsesregler for minoriteten kan være et problem. Kan i vist omfang søge hjælp i A/S og ApS reglerne, f.eks. generalklausulen. Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser Komplementaren skal være tillagt forvaltningsmæssige beføjelser, som f.eks.: Ret til at deltage i den daglige ledelse. Modstykket hertil: Deklaratorisk arbejds- og ledelsespligt. (Kommanditisten har som udgangspunkt ikke pligt til at arbejde for selskabet) Ret til at forestå administrationen. Tegningsret eller vetoret overfor større/væsentlige beslutninger. Komplementarens økonomiske beføjelser Komplementaren skal være tillagt økonomiske beføjelser, som f.eks.: Ret til en rimelig andel af overskuddet og likvidationsprovenuet Ret til at kræve forrentning af indskud De forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser skal være sikret i vedtægterne eller selskabskontrakten, som sikkerhed for at det ikke blot er pro forma. (Werlauff) Komplementarens informationspligt overfor kommanditisterne Den aktive pligt omfatter: 2 Valg af selskabsform, s. 95f. Udsendelse af årsregnskab jf. principperne for god regnskabsskik (kun revision, hvis underbygget mistanke) Løbende information om væsentligere selskabsforhold (især, hvis k-ditisterne har vetoret) K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 4

5 Den negative pligt omfatter: Pligt til at besvare spørgsmål om væsentligere selskabsforhold. (Ved mere end få deltagere, kan dette undlades, hvis det påfører selskabet væsentlig skade, smh AL 76, stk. 1) Yderligere selskabsindskud. Komplementaren Deklaratorisk regel: ikke pligt til at foretage yderligere selskabsindskud. (hæfter derimod personligt) Kommanditist Hvis ikke indbetalt sit fulde selskabsindskud + pligt til at indbetale sit restindskud, hvis det er nødvendigt af hensyn til selskabets forsvarlige drift. Ved kapital K/S'ere har de som regel ikke indbetalt hele selskabsindskuddet, eftersom det ikke er meningen. Ved klassiske K/S'ere vil de normalt have indbetalt hele indskuddet. Deltagernes adgang til at trække penge ud af selskabet F.eks. hvis en deltager ikke længere tror på projektet, eller at han har brug for pengene. Komplementar: Komplementar har adgang til at trække penge ud af selskabet, jf. I/S-reglerne. I forhold til kommanditisterne afhænger det af den indgåede aftale og forudsætninger hos disse. (f.eks. at der er et vist kapitalgrundlag i selskabet, det kan fremgå af selskabskontrakten, at k- taren skal indskyde et vist beløb, og i disse tilfælde vil deltagerne have en berettiget forventning om, at beløbet bliver i selskabet). I forhold til kreditorerne er der ikke noget hensyn at tage idet komplementaren hæfter personligt. Ved konkurs kræves at alle kommanditister er under konkurs, hvorfor det er nemmere for selskabskreditorerne, hvis pengene indestår i selskabet. 3 Kommanditister: Hensyn til de andre kommanditister: Man har forpligtet sig, og de andre kommanditister har forudsat, at pengene ikke trækkes ud igen dvs. at kapitalgrundlaget ikke svækkes. Pengene kan være nødvendige for, at selskabet kan opfylde sine mål. => trække penge ud Hensyn til de kreditorerne: Det følger af en alm. A/S-tankegang (minimumskapital), at det ikke er betryggende, at pengene ligger hos kommanditisterne frem for i selskabet. Derudover har kreditorerne ikke noget direkte krav mod kommanditisterne. Det afgørende er hvad kreditorerne er vidende om, om kreditor er bekendt med den kapital som er indbetalt (eks. har fået forelagt selskabskontrakt). Fordeling af over og underskud Mellem kommanditisterne fordeles det efter størrelsen af deres indskud. Mellem komplementargruppen og kommanditistgruppen vil fordelingsnøglen fremgå af selskabskontrakten. Såfremt det ikke er aftalt i selskabskontrakten, er der ingen deklaratoriske regler. 3 Giver dette mening? Klart at alle komplementarer skal være konkurs, men kommanditister? K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 5

6 Optagelse af nye deltagere Spørgsmålet er om ændring af deltagerkredsen kræver samtykke fra alle? NB! Der kan aftales et forbehold om at indsættelse en ny k-tar eller en ny k-tist. Alle deltagerne afgiver en del af deres andel til den nye deltager (udvidelse) Selskabsretligt princip, at man kun er pligtig til at afstå sin ejerandel i tilfælde af udelukkelse (væsentlig misligholdelse, umyndiggørelse) og likvidation. Enhver selskabsdeltager kan derfor nægte, at en del af hans ejerandel gives til en ny deltager. => kræver samtykke fra alle. En deltager overdrager fuldt ud sin andel til en ny deltager (udskiftning) Komplementar komplementar: Selskabets samlede kreditværdighed er principielt knyttet til komplementarens person, ligesom denne har ledelsesretten og -pligten og desuden er legitimeret til at disponere på selskabets vegne. => kræver samtykke fra alle øvrige komplementarer og kommanditister. Kommanditist kommanditist: Hvis andelen ikke er fuldt indbetalt vil det være debitorskifte, der kræver samtykke. Hvis andelen er fuldt indbetalt må der foretages en konkret vurdering: Skal deltageren udføre et stykke arbejde i selskabet, deltager han i ledelsen, er hans person vigtig for selskabet og har han adgang til interne informationer. Taler imod overdragelse af selv fuldt ud indbetalte andele. Hvor andelen er ren investering og der er sket indbetaling + adgang til overdragelse uden samtykke. Hvor andelen ikke er investering og ikke er indbetalt overdragelse uden samtykke. En deltager overdrager en del af sin andel (delt plads) Komplementar komplementar: Der gælder et almindeligt princip om ikke at udvide ejerkredsen. Hovedproblemet er, at den nye komplementar får vetoret overfor den gamle komplementars beslutninger, dvs. markant ændring af ledelsesstrukturen. Får også legitimation til at forpligte selskabet. => kræver samtykke fra alle Komplementar kommanditist: Sker del-overdragelsen til en indtrædende kommanditist, må det afgøres konkret: K/S Ydre forhold Forudsætter at komplementarens interesse ikke svækkes (hvis dette ikke er tilfældet kan han tænkes ikke at arbejde så meget for selskabet) Skal kommanditisten deltage i ledelsen og har han adgang til interne informationer. Kommanditist kommanditist: En komplementar skal som udg. pkt. ikke acceptere en sådan vilkårlig udvidelse af ejerkredsen, men ved en konkret vurdering kan det godt lade sig gøre. I/S reglerne anvendes på komplementarerne, der har samme legitimation og hæftelse som interessenter. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 6

7 Legitimation Komplementaren har legitimation til at forpligte selskabet (pga. den interne dispositionsret). Ved flere komplementarer: I/S-reglerne, dvs. naturlige (i branchen) & normale (størrelse) dispositioner. Kan have aftalt kollektiv signatur eller lignende. Dette skal kommunikeres til omverdenen. Ved én komplementar: Grænserne for dennes legitimation er videre end for interessenter, idet kommanditisterne ikke hæfter overfor selskabskreditorerne. Komplementarens dispositioner vil uden videre være bindende for selskabet (modif: ond tro om overskridelse af kontrakten). Kommanditisten har som udfyldende regel ikke legitimation til at forpligte selskabet (dog: alm. fuldmagtsregler, herunder stillingsfuldmagt) Hæftelse Komplementar hæfter personligt, principalt og ved flere, tillige solidarisk. Kommanditister hæfter som udg. pkt. ikke overfor selskabskreditorerne. Kreditorerne kan kun kræve komplementaren Derefter må komplementaren ligeligt kræve pengene ind af kommanditisterne, jf. lighedsprincippet. Selskabskontrakten kan dog indeholde bestemmelser om særlig aftalt hæftelse. F.eks. at kommanditisten efter påkrav fra komplementaren skal afgive kautionserklæring overfor en kreditor, at komplementaren kan give kreditorerne transport på det ikke-indbetalte kommanditistindskud. Hvis adgangen til transport ikke er nævnt i vedtægterne: Uenighed i teorien om dette kan ske med hjemmel i fordringers overdragelighed. Ikke vinde bedre ret end overdrageren, jf. GBL 27. taler efter min mening for at det kan lade sig gøre. Kreditor kan dog alene søge sig fyldestgjort i det omfang komplementaren havde kunnet gøre det. Derudover skal den enkelte kommanditist jo give samtykke, hvis hæftelsesordningen gøres mere byrdefuld, jf. alm. principper. Fyldestgørelse Selskabskreditorerne har fortrinsret til selskabsformuen. Særkreditorerne kan alene holde sig til deltagernes rettigheder i selskabet, dvs. nettoandelen og indeståendet på kapitalkontoen. Er kommanditanparten overdragelig, jf. selskabskontrakten Kan der foretages udlæg i andelen og afholdes tvangsauktion. Er andelen ikke overdragelig Kan man nok foretage udlæg i andelen, opsige samarbejdet og søge sig fyldestgjort i udbetalingen fra selskabet. Udtræden og udelukkelse Selskabssamarbejdet kan ophøre som følge af forhold hos selskabet, k-taren eller kommanditisten. Resultatet kan være selskabets fuldstændige eller delvise ophør. NB! Selskabet ophører automatisk hvis såfremt en k-tar erhverver ALLE kommanditistandele (og omvendt). K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 7

8 Forhold hos selskabet I tilfælde af tidsbegrænset selskabssamarbejde, sker der automatisk likvidation. I tilfælde af formålsopfyldelse, formålsumulighed eller manglende rentabilitet må K/S'et likvideres ved påkrav. Ved konkursbegæring skal der foretages en selvstændig insolvensvurdering af selskabet Det er ikke tilstrækkeligt (men dog nødvendigt) at samtlige komplementarer er under konkurs Desuden efterprøve kommanditisternes forpligtelser til at foretage restindskud. Forhold hos komplementaren Udelukkelse: Ved død eller konkurs kan enhver deltager kræve komplementaren udelukket (individualbeføjelse). Ved væsentlig misligholdelse kan udelukkelse ske efter påkrav fra enhver kommanditist. Øvrige former for arbejds- og betalingsudygtighed kræver udelukkelse påkrav efter flertal. Opsigelse: Et mindretal kan eventuelt forlange sig opsagt. En komplementar kan opsige selskabssamarbejdet med et passende varsel og til et passende tidspunkt (udløb af regnskabsår), jf. alm. princip når man hæfter personligt og/eller skal erlægge sin fulde arbejdskraft i selskabet. Ved en opsigelse eller udelukkelse af en komplementar K/S'et skal ikke nødvendigvis likvideres, idet kommanditisterne kan indsætte en ny komplementar (kræver enighed pga. ledelsesret og legitimation) eller Omdanne til I/S (kræver enighed pga. hæftelsen) eller s.m.b.a./aps/a/s (kræver enighed pga. ændrede skatteforhold). Et krav, at komplementaren ikke stilles dårligere end hvis likvidation havde fundet sted Krav på udbetaling af nettoandel, krav på frigørelse overfor kreditorerne samt ingen konkurrenceklausuler. I modsat fald må selskabet likvideres. Forhold hos kommanditisten Opsigelse: En kommanditist kan ikke opsige samarbejdet med den virkning, at han kan kræve sin nettoandel og kapitalkonto udbetalt. Hvis han har adgang til at overdrage sin ejerandel, da en overdragelse er fremgangsmåden. Opsigelse kan ske med de øvriges samtykke. (Dog hensyn at tage overfor kreditorer) Ved en kommanditists død eller konkurs Hverken kommanditisten, dennes bo eller de andre deltagere kan kræve selskabet opløst. Boet kan afhænde anparten efter de regler, der gjaldt for kommanditisten (fx hvis selskabskontrakten siger, at anparten er overdragelig). Principielt kan boet opsige samarbejdet med sædvanligt eller rimeligt varsel, jf. KL 61. Udelukkelse: Ved død, ejer arvingerne anparten i sameje, dvs. at de kun har én stemme og at de derfor skal være enige. Dette er for ikke at belaste selskabet mere end nødvendigt. Således ikke samme situation som ved optagelse af ny deltager. Selskabsretligt princip: En kommanditist kan ikke tvangsudelukkes. (Der skal være en udelukkelsesgrund). Modif: Cevo-invest. Ved væsentlig misligholdelse K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 8

9 F.eks. ved manglende betaling af restindskuddet, selvom det var nødvendig af hensyn til forsvarlig drift => Enhver deltager kræve kommanditisten udelukket han skal dog have udbetalt sin nettoandel og kapitalkonto. (Sandsynlig efter flertal, hvis mange deltagere) Kommanditisternes mulighed for at opnå frigørelse for hæftelsen Der foreligger en lang række afgørelser, hvor kommanditister anfører at de i forbindelse med anpartstegning eller ved påtagelse af kaution, ikke har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger. De har påberåbt sig forudsætningssynspunkter, vildfarelse, svig jf. AFTL 30 og generalklausulerne jf. AFTL 33 og 36. Der skal efter retspraksis meget til før en kommanditist får medhold i, at hans anpartstegninger er uforpligtigende pga. manglende realisation af selskabets økonomiske mål. Det er kun muligt at få medhold såfremt man fra komplementarens side på forhånd måtte anse det for så godt som umuligt at realiserer projektet. Likvidation Skatteretlige forhold Et K/S eksisterer ikke som skattesubjekt. De enkelte deltagere beskattes over deres personlige selvangivelser. Hver deltager kan foretage skattemæssige afskrivninger på sin bruttoandel af de afskrivningsberettigede aktiver, dvs. hver enkelt aktiv Hver deltager beskattes samtidigt individuelt af genvundne afskrivninger. Hver deltager kan bestemme, om han vil anvende VSL eller kapitalafkastordningen, samt i givet fald hvor stor en del af overskuddet han vil lade indestå i selskabet til 25 % beskatning. Skattemæssige fradrag ikke kan overstige den økonomiske risiko, man løber gennem selskabsdeltagelsen dvs. indskuddet, jf. Told &Skat-cirkulære ( fradragscirkulæret ). For så vidt angår de passive kommanditisterne er der begrænsninger i at fradrage deres underskud fra selskabet i andre indtægter og ægtefællens indtægter. Det betyder at man som passiv deltager i personselskaber har mindre underskudsfordele. Hvis der er over 10 deltagere, og man ikke deltager i driften i væsentligt omfang, kan underskuddet kun fradrages i fremtidige indkomster fra den samme virksomhed. Alt i alt har K/S et mange af de samme skattemæssige fordele som ved I/S selskaber, men med den forskel, at der er en reduceret mulighed for at fradrage underskud i anden indkomst. Selvskyldnerkaution uden regres : - dvs. at han selv skal bære tabet Hvis man personligt har påtaget sig en selvskyldnerkaution uden regres, kan man fradrage underskud op til den maksimale kautionsforpligtelse jf. Fradragscirkulæret. Man kan fradrage underskuddene de forskellige år indtil man rammer kautionens maksimale værdi. Eks. år 1 = , år2 = -1 mio, år3 = -1 mio det samlede underskud han har fradraget er således 2,5 mio, og han kan fortsætte med at fradrage indtil han rammer den maksimale værdi af selvskyldnerkautionen. Prisen for uden regres er det eventuelle dividendekrav man vil kunne rejse såfremt virksomheden går konkurs, nok med værdi af 0 kr. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 9

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere