K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform"

Transkript

1 K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske som juridiske personer. Differentieret hæftelse: Komplementar Komplementar hæfter personligt og principalt overfor selskabskreditorerne, og hvis der er flere komplementarer tillige solidarisk. Kommanditisterne hæfter begrænset. De kun har deres indskud på spil, dvs. hæfter ikke overfor selskabskreditor. Ingen krav om indbetaling af indskud til selskabet Anvendelsesområde Iværksætter uden penge, men som aktivt deltager i selskabet og investorer der tilfører kapital og sikrer selskabets kreditværdighed Publikumskommanditselskaber / Skattearrangementer Fordele og ulemper Fordele Grundlæggende som ved I/S er: Aftalefrihed, Ingen kapitalkrav eller rekonstruktionskrav, Ingen indberetningspligt, Ingen krav om regnskab, Ingen formalier ved stiftelse og likvidation, Fleksibel ledelsesstruktur, Frit aftale ejerandel, Frit aftale over- og underskudsbrøker Frit trække kapital ud Skattemæssigt transparent individuel beskatning, virksomhedsskatteordning, afskrivninger Derudover kan hæftelsen differentieres Velegnet selskabsform, hvor nogle af deltagerne vil forestå den daglige drift, mens andre blot ønsker at være passive investorer. (Derudover: 10-mands-projekterne.) => Dvs. som ved I/S dog kan man differentiere hæftelsen. Ulemper Mindst én deltager skal hæfte personligt (kan dog være et A/S eller ApS). K/S Kommanditister K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 1

2 Beskeden lovgivning, hvorfor usikkerhed om retstilling Begrænset fradragsret De udfyldende regler yder kun kommanditisterne ringe beskyttelse overfor komplementaren, og der gælder stort set ingen præceptive beskyttelsesregler. Ved urimelige selskabskontrakter må AFTL 36 og forudsætningslæren anvendes. Anvendelsesområde Det klassiske kommanditselskab: Anvendes ved erhvervsprojekter, hvor iværksætteren der står for den daglige drift, som regel står som komplementar og dermed hæfter personligt. De passive investorer hæfter begrænset som kommanditister og måske deltager i den overordnede ledelse. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet: Komplementaren er oftest et A/S eller et ApS med minimumskapital Selskabets eneste funktion er, at stå som komplementar, dvs. ingen erhvervsmæssig aktivitet Selskabets kreditværdighed afhænger derfor ikke er komplementarens personlige kreditværdighed, men af kommanditisternes pligt til at indbetale selskabsindskuddet. Kommanditisterne udgør ofte flere tusinde personer Virksomheden drives med udgangspunkt i aktiver, hvori kommanditister kan afskrive på deres anpart. Desuden opnås fradrag for underskud, dog kun for det beløb de har indskudt. De to forskellige former er så forskellige, at man ikke kan opstille fælles regler for dem. Den retlige regulering Ingen egentlig lovgivning om kommanditselskaber specifikt Selskabsdeltagernes aftaler i vedtægter og kontrakter anvendes først og fremmest Selskabsretlige grundsætninger og alm. formueretlige principper anvendes ligeledes Kun ved helt store K/S'ere finder ASL anvendelse LEV: - lov om erhvervsmæssige virksomheder 2: Komplementaren skal have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, jf. AL 173. Forvaltningsmæssigt: Ret til at deltage i ledelsen, tegningsret, vetoret overfor væsentlige beslutninger. Økonomisk: Ret til overskudsandel, andel i formue, likvidationsprovenu, forrentning af indskud og/eller pligt til at tage del i underskud. 6: Krav til selskabets navn (ej krænke andres navne el. vildlede, eneberettiget til at kalde sig K/S) 7: Regler om prokura (meddeles af komplementaren eller det beføjede ledelsesorgan). Kapital-K/S, dvs. kommanditselskaber hvor alle komplementarer er aktie/anpartsselskaber, skal anmeldes til E & S. Kommanditselskaber, hvor alle komplementarer/kommanditister ikke er aktie/anpartsselskaber, skal eller kan ikke lade sig registrerer til E & S. ÅRL: - årsregnskabsloven 3: Kapital-K/S'er er forpligtet til at udarbejde årsrapport Vælger det klassiske K/S frivilligt at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal årsrapporten leve op til kravene for regnskabsklasse A, jf. stk. 2. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 2

3 Stiftelsen Selskabskontrakten Det klassiske kommanditselskab UP: Ingen formkrav, men baseres på en mundtlig eller skriftlig aftale mellem deltagerne. Vil næsten altid være skriftlig. Stiltiende stiftelse kan næppe tænkes, da det forudsættes at der tages stilling til hæftelsen. Indskud: K-taren indskyder enten kontanter, produktionsaktiver eller foretager apportindskud. Kommanditisten indskyder som regel kontanter. Kontrakten bør fastlægge deltagernes ejerandele og over-/underskudsbrøk. Deklaratorisk regel Ligedeling mellem komplementarerne. Mellem kommanditister fastlægges efter størrelsen af deres selskabsindskud eller forpligtelse. Mellem de to grupper af deltagere må ejerandelene fastsættes skønsmæssigt. Kontrakten bør ligeledes fastlægge reglerne for kapitalkonti. Ved manglende fastlæggelse gælder samme principper som ved I/S'er, dvs. kreditering af driftsoverskud og værdistigninger samt debitering af underskud og værdifald. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet 1 Aftalegrundlaget består af tegningsmateriale, der indeholder brochure, vedtægter, revisorredegørelse og tegningsaftaler. Selskabet udarbejder et tegningsmateriale om projektet, der skal fremgå som annoncer i aviser Offentliggørelsen er undergivet krav om oplysning af alle fornødne informationer således, at investorer kan danne sig et reelt indtryk af selskabet. Tegningsmaterialet skal godkendes af Finanstilsynet før offentliggørelse Tegningsmaterialet bliver tilsendt de interesserede Da tilstrækkelig kapitalgrundlag er afgørende for en virksomhed, vil en kommanditist som udgangspunkt ikke være bundet af tegningsaftalen såfremt der ikke sker tegning af alle anparter Typisk ikke meningen, at hele indskuddet skal indbetales med det samme Som regel årlige indbetalinger, som er mindre end værdien af årets skattemæssige afskrivninger. Kommanditisten opnår, at anpartstegningen giver ham et likviditetsoverskud fra første år. Det har betydet, at investorer har fokuseret mere på anpartstegningens positive likviditetsvirkning end på resthæftelsen. K/S Indre forhold Forholdet ml. flere komplementarer reguleres af I/S-reglerne med de fornødne lempelser. Forholdet ml. komplementar og kommanditister reguleres af K/S-reglerne. Selskabets ledelse Komplementarens dispositionsret Komplementarerne står for ledelsen deklaratorisk udgangspunkt Naturlig følge af den personlige hæftelse. UP: Kommanditisterne har ingen generel vetoret. Den enkelte kommanditist har vetoret overfor beslutninger, der er i strid med kontrakten, eller strider mod forudsætningerne for deltagelse i selskabssamarbejdet. 1 Relevansen af dette punkt kan diskuteres. Bør næppe have stor vægt i gennemgangen. Se selskabsformerne, s. 162 f. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 3

4 Der kræves tilsvarende samtykke hvis det ligger uden for kontrakten Omfanget af samtykke er en konkret vurdering. Hvis større selskab: samtykke fra de fleste. Overveje om mindretallet kan udtræde mod udbetaling af dennes anpart. Hvis lille selskab: samtykke fra alle. Hvis bred formålsparagraf og ingen særlige forudsætninger hvor langt kan komplementaren gå? De modsatrettede hensyn: Komplementaren hæfter personligt og må evt. handle hurtigt Kommanditisterne bærer også en del af den økonomiske risiko. I mindre K/S'er Komplementaren har pligt til at forelægge kommanditisterne beslutninger af afgørende betydning for selskabets fremtid. Kommanditisterne vil kunne nedlægge veto. (Enten enighed eller flertal) 2 De kan ikke ændre beslutningen. Derimod vil et flertal af deltagerne aldrig kunne nedlægge veto mod andre af komplementarens beslutninger. Smh. I/S'er, hvor hver (personligt hæftende) interessent kan nedlægge veto overfor flertallets beslutning. Samtykke fra ALLE kommanditisterne kræves: Forøgelse af deres forpligtigelse, begrænsning af deres rettigheder og beføjelser, ved salg af virksomheden eller ved ændring af stemmefordelingen. I store publikumskommanditselskaber / skatteselskaber Manglen på præceptive beskyttelsesregler for minoriteten kan være et problem. Kan i vist omfang søge hjælp i A/S og ApS reglerne, f.eks. generalklausulen. Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser Komplementaren skal være tillagt forvaltningsmæssige beføjelser, som f.eks.: Ret til at deltage i den daglige ledelse. Modstykket hertil: Deklaratorisk arbejds- og ledelsespligt. (Kommanditisten har som udgangspunkt ikke pligt til at arbejde for selskabet) Ret til at forestå administrationen. Tegningsret eller vetoret overfor større/væsentlige beslutninger. Komplementarens økonomiske beføjelser Komplementaren skal være tillagt økonomiske beføjelser, som f.eks.: Ret til en rimelig andel af overskuddet og likvidationsprovenuet Ret til at kræve forrentning af indskud De forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser skal være sikret i vedtægterne eller selskabskontrakten, som sikkerhed for at det ikke blot er pro forma. (Werlauff) Komplementarens informationspligt overfor kommanditisterne Den aktive pligt omfatter: 2 Valg af selskabsform, s. 95f. Udsendelse af årsregnskab jf. principperne for god regnskabsskik (kun revision, hvis underbygget mistanke) Løbende information om væsentligere selskabsforhold (især, hvis k-ditisterne har vetoret) K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 4

5 Den negative pligt omfatter: Pligt til at besvare spørgsmål om væsentligere selskabsforhold. (Ved mere end få deltagere, kan dette undlades, hvis det påfører selskabet væsentlig skade, smh AL 76, stk. 1) Yderligere selskabsindskud. Komplementaren Deklaratorisk regel: ikke pligt til at foretage yderligere selskabsindskud. (hæfter derimod personligt) Kommanditist Hvis ikke indbetalt sit fulde selskabsindskud + pligt til at indbetale sit restindskud, hvis det er nødvendigt af hensyn til selskabets forsvarlige drift. Ved kapital K/S'ere har de som regel ikke indbetalt hele selskabsindskuddet, eftersom det ikke er meningen. Ved klassiske K/S'ere vil de normalt have indbetalt hele indskuddet. Deltagernes adgang til at trække penge ud af selskabet F.eks. hvis en deltager ikke længere tror på projektet, eller at han har brug for pengene. Komplementar: Komplementar har adgang til at trække penge ud af selskabet, jf. I/S-reglerne. I forhold til kommanditisterne afhænger det af den indgåede aftale og forudsætninger hos disse. (f.eks. at der er et vist kapitalgrundlag i selskabet, det kan fremgå af selskabskontrakten, at k- taren skal indskyde et vist beløb, og i disse tilfælde vil deltagerne have en berettiget forventning om, at beløbet bliver i selskabet). I forhold til kreditorerne er der ikke noget hensyn at tage idet komplementaren hæfter personligt. Ved konkurs kræves at alle kommanditister er under konkurs, hvorfor det er nemmere for selskabskreditorerne, hvis pengene indestår i selskabet. 3 Kommanditister: Hensyn til de andre kommanditister: Man har forpligtet sig, og de andre kommanditister har forudsat, at pengene ikke trækkes ud igen dvs. at kapitalgrundlaget ikke svækkes. Pengene kan være nødvendige for, at selskabet kan opfylde sine mål. => trække penge ud Hensyn til de kreditorerne: Det følger af en alm. A/S-tankegang (minimumskapital), at det ikke er betryggende, at pengene ligger hos kommanditisterne frem for i selskabet. Derudover har kreditorerne ikke noget direkte krav mod kommanditisterne. Det afgørende er hvad kreditorerne er vidende om, om kreditor er bekendt med den kapital som er indbetalt (eks. har fået forelagt selskabskontrakt). Fordeling af over og underskud Mellem kommanditisterne fordeles det efter størrelsen af deres indskud. Mellem komplementargruppen og kommanditistgruppen vil fordelingsnøglen fremgå af selskabskontrakten. Såfremt det ikke er aftalt i selskabskontrakten, er der ingen deklaratoriske regler. 3 Giver dette mening? Klart at alle komplementarer skal være konkurs, men kommanditister? K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 5

6 Optagelse af nye deltagere Spørgsmålet er om ændring af deltagerkredsen kræver samtykke fra alle? NB! Der kan aftales et forbehold om at indsættelse en ny k-tar eller en ny k-tist. Alle deltagerne afgiver en del af deres andel til den nye deltager (udvidelse) Selskabsretligt princip, at man kun er pligtig til at afstå sin ejerandel i tilfælde af udelukkelse (væsentlig misligholdelse, umyndiggørelse) og likvidation. Enhver selskabsdeltager kan derfor nægte, at en del af hans ejerandel gives til en ny deltager. => kræver samtykke fra alle. En deltager overdrager fuldt ud sin andel til en ny deltager (udskiftning) Komplementar komplementar: Selskabets samlede kreditværdighed er principielt knyttet til komplementarens person, ligesom denne har ledelsesretten og -pligten og desuden er legitimeret til at disponere på selskabets vegne. => kræver samtykke fra alle øvrige komplementarer og kommanditister. Kommanditist kommanditist: Hvis andelen ikke er fuldt indbetalt vil det være debitorskifte, der kræver samtykke. Hvis andelen er fuldt indbetalt må der foretages en konkret vurdering: Skal deltageren udføre et stykke arbejde i selskabet, deltager han i ledelsen, er hans person vigtig for selskabet og har han adgang til interne informationer. Taler imod overdragelse af selv fuldt ud indbetalte andele. Hvor andelen er ren investering og der er sket indbetaling + adgang til overdragelse uden samtykke. Hvor andelen ikke er investering og ikke er indbetalt overdragelse uden samtykke. En deltager overdrager en del af sin andel (delt plads) Komplementar komplementar: Der gælder et almindeligt princip om ikke at udvide ejerkredsen. Hovedproblemet er, at den nye komplementar får vetoret overfor den gamle komplementars beslutninger, dvs. markant ændring af ledelsesstrukturen. Får også legitimation til at forpligte selskabet. => kræver samtykke fra alle Komplementar kommanditist: Sker del-overdragelsen til en indtrædende kommanditist, må det afgøres konkret: K/S Ydre forhold Forudsætter at komplementarens interesse ikke svækkes (hvis dette ikke er tilfældet kan han tænkes ikke at arbejde så meget for selskabet) Skal kommanditisten deltage i ledelsen og har han adgang til interne informationer. Kommanditist kommanditist: En komplementar skal som udg. pkt. ikke acceptere en sådan vilkårlig udvidelse af ejerkredsen, men ved en konkret vurdering kan det godt lade sig gøre. I/S reglerne anvendes på komplementarerne, der har samme legitimation og hæftelse som interessenter. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 6

7 Legitimation Komplementaren har legitimation til at forpligte selskabet (pga. den interne dispositionsret). Ved flere komplementarer: I/S-reglerne, dvs. naturlige (i branchen) & normale (størrelse) dispositioner. Kan have aftalt kollektiv signatur eller lignende. Dette skal kommunikeres til omverdenen. Ved én komplementar: Grænserne for dennes legitimation er videre end for interessenter, idet kommanditisterne ikke hæfter overfor selskabskreditorerne. Komplementarens dispositioner vil uden videre være bindende for selskabet (modif: ond tro om overskridelse af kontrakten). Kommanditisten har som udfyldende regel ikke legitimation til at forpligte selskabet (dog: alm. fuldmagtsregler, herunder stillingsfuldmagt) Hæftelse Komplementar hæfter personligt, principalt og ved flere, tillige solidarisk. Kommanditister hæfter som udg. pkt. ikke overfor selskabskreditorerne. Kreditorerne kan kun kræve komplementaren Derefter må komplementaren ligeligt kræve pengene ind af kommanditisterne, jf. lighedsprincippet. Selskabskontrakten kan dog indeholde bestemmelser om særlig aftalt hæftelse. F.eks. at kommanditisten efter påkrav fra komplementaren skal afgive kautionserklæring overfor en kreditor, at komplementaren kan give kreditorerne transport på det ikke-indbetalte kommanditistindskud. Hvis adgangen til transport ikke er nævnt i vedtægterne: Uenighed i teorien om dette kan ske med hjemmel i fordringers overdragelighed. Ikke vinde bedre ret end overdrageren, jf. GBL 27. taler efter min mening for at det kan lade sig gøre. Kreditor kan dog alene søge sig fyldestgjort i det omfang komplementaren havde kunnet gøre det. Derudover skal den enkelte kommanditist jo give samtykke, hvis hæftelsesordningen gøres mere byrdefuld, jf. alm. principper. Fyldestgørelse Selskabskreditorerne har fortrinsret til selskabsformuen. Særkreditorerne kan alene holde sig til deltagernes rettigheder i selskabet, dvs. nettoandelen og indeståendet på kapitalkontoen. Er kommanditanparten overdragelig, jf. selskabskontrakten Kan der foretages udlæg i andelen og afholdes tvangsauktion. Er andelen ikke overdragelig Kan man nok foretage udlæg i andelen, opsige samarbejdet og søge sig fyldestgjort i udbetalingen fra selskabet. Udtræden og udelukkelse Selskabssamarbejdet kan ophøre som følge af forhold hos selskabet, k-taren eller kommanditisten. Resultatet kan være selskabets fuldstændige eller delvise ophør. NB! Selskabet ophører automatisk hvis såfremt en k-tar erhverver ALLE kommanditistandele (og omvendt). K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 7

8 Forhold hos selskabet I tilfælde af tidsbegrænset selskabssamarbejde, sker der automatisk likvidation. I tilfælde af formålsopfyldelse, formålsumulighed eller manglende rentabilitet må K/S'et likvideres ved påkrav. Ved konkursbegæring skal der foretages en selvstændig insolvensvurdering af selskabet Det er ikke tilstrækkeligt (men dog nødvendigt) at samtlige komplementarer er under konkurs Desuden efterprøve kommanditisternes forpligtelser til at foretage restindskud. Forhold hos komplementaren Udelukkelse: Ved død eller konkurs kan enhver deltager kræve komplementaren udelukket (individualbeføjelse). Ved væsentlig misligholdelse kan udelukkelse ske efter påkrav fra enhver kommanditist. Øvrige former for arbejds- og betalingsudygtighed kræver udelukkelse påkrav efter flertal. Opsigelse: Et mindretal kan eventuelt forlange sig opsagt. En komplementar kan opsige selskabssamarbejdet med et passende varsel og til et passende tidspunkt (udløb af regnskabsår), jf. alm. princip når man hæfter personligt og/eller skal erlægge sin fulde arbejdskraft i selskabet. Ved en opsigelse eller udelukkelse af en komplementar K/S'et skal ikke nødvendigvis likvideres, idet kommanditisterne kan indsætte en ny komplementar (kræver enighed pga. ledelsesret og legitimation) eller Omdanne til I/S (kræver enighed pga. hæftelsen) eller s.m.b.a./aps/a/s (kræver enighed pga. ændrede skatteforhold). Et krav, at komplementaren ikke stilles dårligere end hvis likvidation havde fundet sted Krav på udbetaling af nettoandel, krav på frigørelse overfor kreditorerne samt ingen konkurrenceklausuler. I modsat fald må selskabet likvideres. Forhold hos kommanditisten Opsigelse: En kommanditist kan ikke opsige samarbejdet med den virkning, at han kan kræve sin nettoandel og kapitalkonto udbetalt. Hvis han har adgang til at overdrage sin ejerandel, da en overdragelse er fremgangsmåden. Opsigelse kan ske med de øvriges samtykke. (Dog hensyn at tage overfor kreditorer) Ved en kommanditists død eller konkurs Hverken kommanditisten, dennes bo eller de andre deltagere kan kræve selskabet opløst. Boet kan afhænde anparten efter de regler, der gjaldt for kommanditisten (fx hvis selskabskontrakten siger, at anparten er overdragelig). Principielt kan boet opsige samarbejdet med sædvanligt eller rimeligt varsel, jf. KL 61. Udelukkelse: Ved død, ejer arvingerne anparten i sameje, dvs. at de kun har én stemme og at de derfor skal være enige. Dette er for ikke at belaste selskabet mere end nødvendigt. Således ikke samme situation som ved optagelse af ny deltager. Selskabsretligt princip: En kommanditist kan ikke tvangsudelukkes. (Der skal være en udelukkelsesgrund). Modif: Cevo-invest. Ved væsentlig misligholdelse K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 8

9 F.eks. ved manglende betaling af restindskuddet, selvom det var nødvendig af hensyn til forsvarlig drift => Enhver deltager kræve kommanditisten udelukket han skal dog have udbetalt sin nettoandel og kapitalkonto. (Sandsynlig efter flertal, hvis mange deltagere) Kommanditisternes mulighed for at opnå frigørelse for hæftelsen Der foreligger en lang række afgørelser, hvor kommanditister anfører at de i forbindelse med anpartstegning eller ved påtagelse af kaution, ikke har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger. De har påberåbt sig forudsætningssynspunkter, vildfarelse, svig jf. AFTL 30 og generalklausulerne jf. AFTL 33 og 36. Der skal efter retspraksis meget til før en kommanditist får medhold i, at hans anpartstegninger er uforpligtigende pga. manglende realisation af selskabets økonomiske mål. Det er kun muligt at få medhold såfremt man fra komplementarens side på forhånd måtte anse det for så godt som umuligt at realiserer projektet. Likvidation Skatteretlige forhold Et K/S eksisterer ikke som skattesubjekt. De enkelte deltagere beskattes over deres personlige selvangivelser. Hver deltager kan foretage skattemæssige afskrivninger på sin bruttoandel af de afskrivningsberettigede aktiver, dvs. hver enkelt aktiv Hver deltager beskattes samtidigt individuelt af genvundne afskrivninger. Hver deltager kan bestemme, om han vil anvende VSL eller kapitalafkastordningen, samt i givet fald hvor stor en del af overskuddet han vil lade indestå i selskabet til 25 % beskatning. Skattemæssige fradrag ikke kan overstige den økonomiske risiko, man løber gennem selskabsdeltagelsen dvs. indskuddet, jf. Told &Skat-cirkulære ( fradragscirkulæret ). For så vidt angår de passive kommanditisterne er der begrænsninger i at fradrage deres underskud fra selskabet i andre indtægter og ægtefællens indtægter. Det betyder at man som passiv deltager i personselskaber har mindre underskudsfordele. Hvis der er over 10 deltagere, og man ikke deltager i driften i væsentligt omfang, kan underskuddet kun fradrages i fremtidige indkomster fra den samme virksomhed. Alt i alt har K/S et mange af de samme skattemæssige fordele som ved I/S selskaber, men med den forskel, at der er en reduceret mulighed for at fradrage underskud i anden indkomst. Selvskyldnerkaution uden regres : - dvs. at han selv skal bære tabet Hvis man personligt har påtaget sig en selvskyldnerkaution uden regres, kan man fradrage underskud op til den maksimale kautionsforpligtelse jf. Fradragscirkulæret. Man kan fradrage underskuddene de forskellige år indtil man rammer kautionens maksimale værdi. Eks. år 1 = , år2 = -1 mio, år3 = -1 mio det samlede underskud han har fradraget er således 2,5 mio, og han kan fortsætte med at fradrage indtil han rammer den maksimale værdi af selvskyldnerkautionen. Prisen for uden regres er det eventuelle dividendekrav man vil kunne rejse såfremt virksomheden går konkurs, nok med værdi af 0 kr. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 9

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne.

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne. I/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning Residualform Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Partnerselskabet P/S

Partnerselskabet P/S Partnerselskabet P/S Kommanditaktieselskabet Indledning Partnerselskabsbegrebet P/S består af to grupper af deltagere: Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Komplementaren hæfter personligt,

Læs mere

Investering i kommanditselskaber

Investering i kommanditselskaber 2015 Investering i kommanditselskaber DEN SELSKABSRETLIGE OG SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING MANAL NAFFAH Afhandling HD 2. del Regnskab og Økonomistyring 11. maj 2015 Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 10. semester 2012 Samfundsvidenskabelige Fakultet Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Vejleder: Advokat: Gitte Søgaard Udfærdiget af: Mads Marcussen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S I/S P/S Opgaveløser: Lars Sommer Vejleder Jesper Frisgaard I/S K/S P/S I/S K/S K/S Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning I/S P/S I/S K/S

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Kommanditselskab eller Partnerselskab

Kommanditselskab eller Partnerselskab Copenhagen Business School - 2013 Cand.merc.aud Kandidatafhandling Kommanditselskab eller Partnerselskab Forfatter: Erling Kyed Cpr-nr. ******-**** Vejleder: Professor Søren Friis Hansen Afleveret: 05-12-2013

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere