K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform"

Transkript

1 K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske som juridiske personer. Differentieret hæftelse: Komplementar Komplementar hæfter personligt og principalt overfor selskabskreditorerne, og hvis der er flere komplementarer tillige solidarisk. Kommanditisterne hæfter begrænset. De kun har deres indskud på spil, dvs. hæfter ikke overfor selskabskreditor. Ingen krav om indbetaling af indskud til selskabet Anvendelsesområde Iværksætter uden penge, men som aktivt deltager i selskabet og investorer der tilfører kapital og sikrer selskabets kreditværdighed Publikumskommanditselskaber / Skattearrangementer Fordele og ulemper Fordele Grundlæggende som ved I/S er: Aftalefrihed, Ingen kapitalkrav eller rekonstruktionskrav, Ingen indberetningspligt, Ingen krav om regnskab, Ingen formalier ved stiftelse og likvidation, Fleksibel ledelsesstruktur, Frit aftale ejerandel, Frit aftale over- og underskudsbrøker Frit trække kapital ud Skattemæssigt transparent individuel beskatning, virksomhedsskatteordning, afskrivninger Derudover kan hæftelsen differentieres Velegnet selskabsform, hvor nogle af deltagerne vil forestå den daglige drift, mens andre blot ønsker at være passive investorer. (Derudover: 10-mands-projekterne.) => Dvs. som ved I/S dog kan man differentiere hæftelsen. Ulemper Mindst én deltager skal hæfte personligt (kan dog være et A/S eller ApS). K/S Kommanditister K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 1

2 Beskeden lovgivning, hvorfor usikkerhed om retstilling Begrænset fradragsret De udfyldende regler yder kun kommanditisterne ringe beskyttelse overfor komplementaren, og der gælder stort set ingen præceptive beskyttelsesregler. Ved urimelige selskabskontrakter må AFTL 36 og forudsætningslæren anvendes. Anvendelsesområde Det klassiske kommanditselskab: Anvendes ved erhvervsprojekter, hvor iværksætteren der står for den daglige drift, som regel står som komplementar og dermed hæfter personligt. De passive investorer hæfter begrænset som kommanditister og måske deltager i den overordnede ledelse. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet: Komplementaren er oftest et A/S eller et ApS med minimumskapital Selskabets eneste funktion er, at stå som komplementar, dvs. ingen erhvervsmæssig aktivitet Selskabets kreditværdighed afhænger derfor ikke er komplementarens personlige kreditværdighed, men af kommanditisternes pligt til at indbetale selskabsindskuddet. Kommanditisterne udgør ofte flere tusinde personer Virksomheden drives med udgangspunkt i aktiver, hvori kommanditister kan afskrive på deres anpart. Desuden opnås fradrag for underskud, dog kun for det beløb de har indskudt. De to forskellige former er så forskellige, at man ikke kan opstille fælles regler for dem. Den retlige regulering Ingen egentlig lovgivning om kommanditselskaber specifikt Selskabsdeltagernes aftaler i vedtægter og kontrakter anvendes først og fremmest Selskabsretlige grundsætninger og alm. formueretlige principper anvendes ligeledes Kun ved helt store K/S'ere finder ASL anvendelse LEV: - lov om erhvervsmæssige virksomheder 2: Komplementaren skal have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, jf. AL 173. Forvaltningsmæssigt: Ret til at deltage i ledelsen, tegningsret, vetoret overfor væsentlige beslutninger. Økonomisk: Ret til overskudsandel, andel i formue, likvidationsprovenu, forrentning af indskud og/eller pligt til at tage del i underskud. 6: Krav til selskabets navn (ej krænke andres navne el. vildlede, eneberettiget til at kalde sig K/S) 7: Regler om prokura (meddeles af komplementaren eller det beføjede ledelsesorgan). Kapital-K/S, dvs. kommanditselskaber hvor alle komplementarer er aktie/anpartsselskaber, skal anmeldes til E & S. Kommanditselskaber, hvor alle komplementarer/kommanditister ikke er aktie/anpartsselskaber, skal eller kan ikke lade sig registrerer til E & S. ÅRL: - årsregnskabsloven 3: Kapital-K/S'er er forpligtet til at udarbejde årsrapport Vælger det klassiske K/S frivilligt at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal årsrapporten leve op til kravene for regnskabsklasse A, jf. stk. 2. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 2

3 Stiftelsen Selskabskontrakten Det klassiske kommanditselskab UP: Ingen formkrav, men baseres på en mundtlig eller skriftlig aftale mellem deltagerne. Vil næsten altid være skriftlig. Stiltiende stiftelse kan næppe tænkes, da det forudsættes at der tages stilling til hæftelsen. Indskud: K-taren indskyder enten kontanter, produktionsaktiver eller foretager apportindskud. Kommanditisten indskyder som regel kontanter. Kontrakten bør fastlægge deltagernes ejerandele og over-/underskudsbrøk. Deklaratorisk regel Ligedeling mellem komplementarerne. Mellem kommanditister fastlægges efter størrelsen af deres selskabsindskud eller forpligtelse. Mellem de to grupper af deltagere må ejerandelene fastsættes skønsmæssigt. Kontrakten bør ligeledes fastlægge reglerne for kapitalkonti. Ved manglende fastlæggelse gælder samme principper som ved I/S'er, dvs. kreditering af driftsoverskud og værdistigninger samt debitering af underskud og værdifald. Publikumskommanditselskabet / Skattekommanditselskabet 1 Aftalegrundlaget består af tegningsmateriale, der indeholder brochure, vedtægter, revisorredegørelse og tegningsaftaler. Selskabet udarbejder et tegningsmateriale om projektet, der skal fremgå som annoncer i aviser Offentliggørelsen er undergivet krav om oplysning af alle fornødne informationer således, at investorer kan danne sig et reelt indtryk af selskabet. Tegningsmaterialet skal godkendes af Finanstilsynet før offentliggørelse Tegningsmaterialet bliver tilsendt de interesserede Da tilstrækkelig kapitalgrundlag er afgørende for en virksomhed, vil en kommanditist som udgangspunkt ikke være bundet af tegningsaftalen såfremt der ikke sker tegning af alle anparter Typisk ikke meningen, at hele indskuddet skal indbetales med det samme Som regel årlige indbetalinger, som er mindre end værdien af årets skattemæssige afskrivninger. Kommanditisten opnår, at anpartstegningen giver ham et likviditetsoverskud fra første år. Det har betydet, at investorer har fokuseret mere på anpartstegningens positive likviditetsvirkning end på resthæftelsen. K/S Indre forhold Forholdet ml. flere komplementarer reguleres af I/S-reglerne med de fornødne lempelser. Forholdet ml. komplementar og kommanditister reguleres af K/S-reglerne. Selskabets ledelse Komplementarens dispositionsret Komplementarerne står for ledelsen deklaratorisk udgangspunkt Naturlig følge af den personlige hæftelse. UP: Kommanditisterne har ingen generel vetoret. Den enkelte kommanditist har vetoret overfor beslutninger, der er i strid med kontrakten, eller strider mod forudsætningerne for deltagelse i selskabssamarbejdet. 1 Relevansen af dette punkt kan diskuteres. Bør næppe have stor vægt i gennemgangen. Se selskabsformerne, s. 162 f. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 3

4 Der kræves tilsvarende samtykke hvis det ligger uden for kontrakten Omfanget af samtykke er en konkret vurdering. Hvis større selskab: samtykke fra de fleste. Overveje om mindretallet kan udtræde mod udbetaling af dennes anpart. Hvis lille selskab: samtykke fra alle. Hvis bred formålsparagraf og ingen særlige forudsætninger hvor langt kan komplementaren gå? De modsatrettede hensyn: Komplementaren hæfter personligt og må evt. handle hurtigt Kommanditisterne bærer også en del af den økonomiske risiko. I mindre K/S'er Komplementaren har pligt til at forelægge kommanditisterne beslutninger af afgørende betydning for selskabets fremtid. Kommanditisterne vil kunne nedlægge veto. (Enten enighed eller flertal) 2 De kan ikke ændre beslutningen. Derimod vil et flertal af deltagerne aldrig kunne nedlægge veto mod andre af komplementarens beslutninger. Smh. I/S'er, hvor hver (personligt hæftende) interessent kan nedlægge veto overfor flertallets beslutning. Samtykke fra ALLE kommanditisterne kræves: Forøgelse af deres forpligtigelse, begrænsning af deres rettigheder og beføjelser, ved salg af virksomheden eller ved ændring af stemmefordelingen. I store publikumskommanditselskaber / skatteselskaber Manglen på præceptive beskyttelsesregler for minoriteten kan være et problem. Kan i vist omfang søge hjælp i A/S og ApS reglerne, f.eks. generalklausulen. Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser Komplementaren skal være tillagt forvaltningsmæssige beføjelser, som f.eks.: Ret til at deltage i den daglige ledelse. Modstykket hertil: Deklaratorisk arbejds- og ledelsespligt. (Kommanditisten har som udgangspunkt ikke pligt til at arbejde for selskabet) Ret til at forestå administrationen. Tegningsret eller vetoret overfor større/væsentlige beslutninger. Komplementarens økonomiske beføjelser Komplementaren skal være tillagt økonomiske beføjelser, som f.eks.: Ret til en rimelig andel af overskuddet og likvidationsprovenuet Ret til at kræve forrentning af indskud De forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser skal være sikret i vedtægterne eller selskabskontrakten, som sikkerhed for at det ikke blot er pro forma. (Werlauff) Komplementarens informationspligt overfor kommanditisterne Den aktive pligt omfatter: 2 Valg af selskabsform, s. 95f. Udsendelse af årsregnskab jf. principperne for god regnskabsskik (kun revision, hvis underbygget mistanke) Løbende information om væsentligere selskabsforhold (især, hvis k-ditisterne har vetoret) K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 4

5 Den negative pligt omfatter: Pligt til at besvare spørgsmål om væsentligere selskabsforhold. (Ved mere end få deltagere, kan dette undlades, hvis det påfører selskabet væsentlig skade, smh AL 76, stk. 1) Yderligere selskabsindskud. Komplementaren Deklaratorisk regel: ikke pligt til at foretage yderligere selskabsindskud. (hæfter derimod personligt) Kommanditist Hvis ikke indbetalt sit fulde selskabsindskud + pligt til at indbetale sit restindskud, hvis det er nødvendigt af hensyn til selskabets forsvarlige drift. Ved kapital K/S'ere har de som regel ikke indbetalt hele selskabsindskuddet, eftersom det ikke er meningen. Ved klassiske K/S'ere vil de normalt have indbetalt hele indskuddet. Deltagernes adgang til at trække penge ud af selskabet F.eks. hvis en deltager ikke længere tror på projektet, eller at han har brug for pengene. Komplementar: Komplementar har adgang til at trække penge ud af selskabet, jf. I/S-reglerne. I forhold til kommanditisterne afhænger det af den indgåede aftale og forudsætninger hos disse. (f.eks. at der er et vist kapitalgrundlag i selskabet, det kan fremgå af selskabskontrakten, at k- taren skal indskyde et vist beløb, og i disse tilfælde vil deltagerne have en berettiget forventning om, at beløbet bliver i selskabet). I forhold til kreditorerne er der ikke noget hensyn at tage idet komplementaren hæfter personligt. Ved konkurs kræves at alle kommanditister er under konkurs, hvorfor det er nemmere for selskabskreditorerne, hvis pengene indestår i selskabet. 3 Kommanditister: Hensyn til de andre kommanditister: Man har forpligtet sig, og de andre kommanditister har forudsat, at pengene ikke trækkes ud igen dvs. at kapitalgrundlaget ikke svækkes. Pengene kan være nødvendige for, at selskabet kan opfylde sine mål. => trække penge ud Hensyn til de kreditorerne: Det følger af en alm. A/S-tankegang (minimumskapital), at det ikke er betryggende, at pengene ligger hos kommanditisterne frem for i selskabet. Derudover har kreditorerne ikke noget direkte krav mod kommanditisterne. Det afgørende er hvad kreditorerne er vidende om, om kreditor er bekendt med den kapital som er indbetalt (eks. har fået forelagt selskabskontrakt). Fordeling af over og underskud Mellem kommanditisterne fordeles det efter størrelsen af deres indskud. Mellem komplementargruppen og kommanditistgruppen vil fordelingsnøglen fremgå af selskabskontrakten. Såfremt det ikke er aftalt i selskabskontrakten, er der ingen deklaratoriske regler. 3 Giver dette mening? Klart at alle komplementarer skal være konkurs, men kommanditister? K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 5

6 Optagelse af nye deltagere Spørgsmålet er om ændring af deltagerkredsen kræver samtykke fra alle? NB! Der kan aftales et forbehold om at indsættelse en ny k-tar eller en ny k-tist. Alle deltagerne afgiver en del af deres andel til den nye deltager (udvidelse) Selskabsretligt princip, at man kun er pligtig til at afstå sin ejerandel i tilfælde af udelukkelse (væsentlig misligholdelse, umyndiggørelse) og likvidation. Enhver selskabsdeltager kan derfor nægte, at en del af hans ejerandel gives til en ny deltager. => kræver samtykke fra alle. En deltager overdrager fuldt ud sin andel til en ny deltager (udskiftning) Komplementar komplementar: Selskabets samlede kreditværdighed er principielt knyttet til komplementarens person, ligesom denne har ledelsesretten og -pligten og desuden er legitimeret til at disponere på selskabets vegne. => kræver samtykke fra alle øvrige komplementarer og kommanditister. Kommanditist kommanditist: Hvis andelen ikke er fuldt indbetalt vil det være debitorskifte, der kræver samtykke. Hvis andelen er fuldt indbetalt må der foretages en konkret vurdering: Skal deltageren udføre et stykke arbejde i selskabet, deltager han i ledelsen, er hans person vigtig for selskabet og har han adgang til interne informationer. Taler imod overdragelse af selv fuldt ud indbetalte andele. Hvor andelen er ren investering og der er sket indbetaling + adgang til overdragelse uden samtykke. Hvor andelen ikke er investering og ikke er indbetalt overdragelse uden samtykke. En deltager overdrager en del af sin andel (delt plads) Komplementar komplementar: Der gælder et almindeligt princip om ikke at udvide ejerkredsen. Hovedproblemet er, at den nye komplementar får vetoret overfor den gamle komplementars beslutninger, dvs. markant ændring af ledelsesstrukturen. Får også legitimation til at forpligte selskabet. => kræver samtykke fra alle Komplementar kommanditist: Sker del-overdragelsen til en indtrædende kommanditist, må det afgøres konkret: K/S Ydre forhold Forudsætter at komplementarens interesse ikke svækkes (hvis dette ikke er tilfældet kan han tænkes ikke at arbejde så meget for selskabet) Skal kommanditisten deltage i ledelsen og har han adgang til interne informationer. Kommanditist kommanditist: En komplementar skal som udg. pkt. ikke acceptere en sådan vilkårlig udvidelse af ejerkredsen, men ved en konkret vurdering kan det godt lade sig gøre. I/S reglerne anvendes på komplementarerne, der har samme legitimation og hæftelse som interessenter. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 6

7 Legitimation Komplementaren har legitimation til at forpligte selskabet (pga. den interne dispositionsret). Ved flere komplementarer: I/S-reglerne, dvs. naturlige (i branchen) & normale (størrelse) dispositioner. Kan have aftalt kollektiv signatur eller lignende. Dette skal kommunikeres til omverdenen. Ved én komplementar: Grænserne for dennes legitimation er videre end for interessenter, idet kommanditisterne ikke hæfter overfor selskabskreditorerne. Komplementarens dispositioner vil uden videre være bindende for selskabet (modif: ond tro om overskridelse af kontrakten). Kommanditisten har som udfyldende regel ikke legitimation til at forpligte selskabet (dog: alm. fuldmagtsregler, herunder stillingsfuldmagt) Hæftelse Komplementar hæfter personligt, principalt og ved flere, tillige solidarisk. Kommanditister hæfter som udg. pkt. ikke overfor selskabskreditorerne. Kreditorerne kan kun kræve komplementaren Derefter må komplementaren ligeligt kræve pengene ind af kommanditisterne, jf. lighedsprincippet. Selskabskontrakten kan dog indeholde bestemmelser om særlig aftalt hæftelse. F.eks. at kommanditisten efter påkrav fra komplementaren skal afgive kautionserklæring overfor en kreditor, at komplementaren kan give kreditorerne transport på det ikke-indbetalte kommanditistindskud. Hvis adgangen til transport ikke er nævnt i vedtægterne: Uenighed i teorien om dette kan ske med hjemmel i fordringers overdragelighed. Ikke vinde bedre ret end overdrageren, jf. GBL 27. taler efter min mening for at det kan lade sig gøre. Kreditor kan dog alene søge sig fyldestgjort i det omfang komplementaren havde kunnet gøre det. Derudover skal den enkelte kommanditist jo give samtykke, hvis hæftelsesordningen gøres mere byrdefuld, jf. alm. principper. Fyldestgørelse Selskabskreditorerne har fortrinsret til selskabsformuen. Særkreditorerne kan alene holde sig til deltagernes rettigheder i selskabet, dvs. nettoandelen og indeståendet på kapitalkontoen. Er kommanditanparten overdragelig, jf. selskabskontrakten Kan der foretages udlæg i andelen og afholdes tvangsauktion. Er andelen ikke overdragelig Kan man nok foretage udlæg i andelen, opsige samarbejdet og søge sig fyldestgjort i udbetalingen fra selskabet. Udtræden og udelukkelse Selskabssamarbejdet kan ophøre som følge af forhold hos selskabet, k-taren eller kommanditisten. Resultatet kan være selskabets fuldstændige eller delvise ophør. NB! Selskabet ophører automatisk hvis såfremt en k-tar erhverver ALLE kommanditistandele (og omvendt). K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 7

8 Forhold hos selskabet I tilfælde af tidsbegrænset selskabssamarbejde, sker der automatisk likvidation. I tilfælde af formålsopfyldelse, formålsumulighed eller manglende rentabilitet må K/S'et likvideres ved påkrav. Ved konkursbegæring skal der foretages en selvstændig insolvensvurdering af selskabet Det er ikke tilstrækkeligt (men dog nødvendigt) at samtlige komplementarer er under konkurs Desuden efterprøve kommanditisternes forpligtelser til at foretage restindskud. Forhold hos komplementaren Udelukkelse: Ved død eller konkurs kan enhver deltager kræve komplementaren udelukket (individualbeføjelse). Ved væsentlig misligholdelse kan udelukkelse ske efter påkrav fra enhver kommanditist. Øvrige former for arbejds- og betalingsudygtighed kræver udelukkelse påkrav efter flertal. Opsigelse: Et mindretal kan eventuelt forlange sig opsagt. En komplementar kan opsige selskabssamarbejdet med et passende varsel og til et passende tidspunkt (udløb af regnskabsår), jf. alm. princip når man hæfter personligt og/eller skal erlægge sin fulde arbejdskraft i selskabet. Ved en opsigelse eller udelukkelse af en komplementar K/S'et skal ikke nødvendigvis likvideres, idet kommanditisterne kan indsætte en ny komplementar (kræver enighed pga. ledelsesret og legitimation) eller Omdanne til I/S (kræver enighed pga. hæftelsen) eller s.m.b.a./aps/a/s (kræver enighed pga. ændrede skatteforhold). Et krav, at komplementaren ikke stilles dårligere end hvis likvidation havde fundet sted Krav på udbetaling af nettoandel, krav på frigørelse overfor kreditorerne samt ingen konkurrenceklausuler. I modsat fald må selskabet likvideres. Forhold hos kommanditisten Opsigelse: En kommanditist kan ikke opsige samarbejdet med den virkning, at han kan kræve sin nettoandel og kapitalkonto udbetalt. Hvis han har adgang til at overdrage sin ejerandel, da en overdragelse er fremgangsmåden. Opsigelse kan ske med de øvriges samtykke. (Dog hensyn at tage overfor kreditorer) Ved en kommanditists død eller konkurs Hverken kommanditisten, dennes bo eller de andre deltagere kan kræve selskabet opløst. Boet kan afhænde anparten efter de regler, der gjaldt for kommanditisten (fx hvis selskabskontrakten siger, at anparten er overdragelig). Principielt kan boet opsige samarbejdet med sædvanligt eller rimeligt varsel, jf. KL 61. Udelukkelse: Ved død, ejer arvingerne anparten i sameje, dvs. at de kun har én stemme og at de derfor skal være enige. Dette er for ikke at belaste selskabet mere end nødvendigt. Således ikke samme situation som ved optagelse af ny deltager. Selskabsretligt princip: En kommanditist kan ikke tvangsudelukkes. (Der skal være en udelukkelsesgrund). Modif: Cevo-invest. Ved væsentlig misligholdelse K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 8

9 F.eks. ved manglende betaling af restindskuddet, selvom det var nødvendig af hensyn til forsvarlig drift => Enhver deltager kræve kommanditisten udelukket han skal dog have udbetalt sin nettoandel og kapitalkonto. (Sandsynlig efter flertal, hvis mange deltagere) Kommanditisternes mulighed for at opnå frigørelse for hæftelsen Der foreligger en lang række afgørelser, hvor kommanditister anfører at de i forbindelse med anpartstegning eller ved påtagelse af kaution, ikke har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger. De har påberåbt sig forudsætningssynspunkter, vildfarelse, svig jf. AFTL 30 og generalklausulerne jf. AFTL 33 og 36. Der skal efter retspraksis meget til før en kommanditist får medhold i, at hans anpartstegninger er uforpligtigende pga. manglende realisation af selskabets økonomiske mål. Det er kun muligt at få medhold såfremt man fra komplementarens side på forhånd måtte anse det for så godt som umuligt at realiserer projektet. Likvidation Skatteretlige forhold Et K/S eksisterer ikke som skattesubjekt. De enkelte deltagere beskattes over deres personlige selvangivelser. Hver deltager kan foretage skattemæssige afskrivninger på sin bruttoandel af de afskrivningsberettigede aktiver, dvs. hver enkelt aktiv Hver deltager beskattes samtidigt individuelt af genvundne afskrivninger. Hver deltager kan bestemme, om han vil anvende VSL eller kapitalafkastordningen, samt i givet fald hvor stor en del af overskuddet han vil lade indestå i selskabet til 25 % beskatning. Skattemæssige fradrag ikke kan overstige den økonomiske risiko, man løber gennem selskabsdeltagelsen dvs. indskuddet, jf. Told &Skat-cirkulære ( fradragscirkulæret ). For så vidt angår de passive kommanditisterne er der begrænsninger i at fradrage deres underskud fra selskabet i andre indtægter og ægtefællens indtægter. Det betyder at man som passiv deltager i personselskaber har mindre underskudsfordele. Hvis der er over 10 deltagere, og man ikke deltager i driften i væsentligt omfang, kan underskuddet kun fradrages i fremtidige indkomster fra den samme virksomhed. Alt i alt har K/S et mange af de samme skattemæssige fordele som ved I/S selskaber, men med den forskel, at der er en reduceret mulighed for at fradrage underskud i anden indkomst. Selvskyldnerkaution uden regres : - dvs. at han selv skal bære tabet Hvis man personligt har påtaget sig en selvskyldnerkaution uden regres, kan man fradrage underskud op til den maksimale kautionsforpligtelse jf. Fradragscirkulæret. Man kan fradrage underskuddene de forskellige år indtil man rammer kautionens maksimale værdi. Eks. år 1 = , år2 = -1 mio, år3 = -1 mio det samlede underskud han har fradraget er således 2,5 mio, og han kan fortsætte med at fradrage indtil han rammer den maksimale værdi af selvskyldnerkautionen. Prisen for uden regres er det eventuelle dividendekrav man vil kunne rejse såfremt virksomheden går konkurs, nok med værdi af 0 kr. K/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 9

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne.

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne. I/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning Residualform Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform,

Læs mere

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Indledning Personselskaberne Valg af selskabsform Selskabskombinationer 1 Definitioner: Selskabskombination Et eller flere selskaber er deltagere i hovedselskabet.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Partnerselskabet P/S

Partnerselskabet P/S Partnerselskabet P/S Kommanditaktieselskabet Indledning Partnerselskabsbegrebet P/S består af to grupper af deltagere: Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Komplementaren hæfter personligt,

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Investering i kommanditselskaber

Investering i kommanditselskaber 2015 Investering i kommanditselskaber DEN SELSKABSRETLIGE OG SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING MANAL NAFFAH Afhandling HD 2. del Regnskab og Økonomistyring 11. maj 2015 Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Mathias navneet Gørup. selskabsret. personselskaber. kompendium 2016/17

Mathias navneet Gørup. selskabsret. personselskaber. kompendium 2016/17 Mathias navneet Gørup selskabsret personselskaber kompendium 2016/17 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Mathias Navneet Gørup Selskabsret Personselskaber Kompendium 2016/17 1. udgave, 1. oplag 2016

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.:

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.: Vedtægter for Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S cvr.nr.: 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S (herefter benævnt CSM eller Selskabet ). 2.0

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Udvidelse af resthæftelsen

Udvidelse af resthæftelsen Udvidelse af resthæftelsen Ved Simon Lagrelius & William Sejr-Sørensen 2 Den klassiske K/S struktur Investor 5 Investor 6 Investor 4 Investor 7 Investor 1 Investor 2 Investor 3 Investor 8 Investor 9 Investor

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Vindpark Døstrup Vest. Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug

Vindpark Døstrup Vest. Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug Vindpark Døstrup Vest Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug Vedtægter for K/S VINDPARK DØSTRUP VEST LAUG CVR-nr. ooo000ooo 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er K/S Vindpark Døstrup Vest Laug

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 10. semester 2012 Samfundsvidenskabelige Fakultet Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Vejleder: Advokat: Gitte Søgaard Udfærdiget af: Mads Marcussen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport for 2013 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret II

Introduktion til dansk selskabsret II S0ren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret II Personselskaber, foreninger og fonde m THOMSON REUTERS Del III: Interessentskaber Kapitel 5: Interessentskaber 15 5.1 Personselskaber

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt På programmet er: Udvalgt nyt fra finansloven: Bo- og gaveafgiften sænkes ved overdragelse af familieejede virksomheder Registreringsafgiften for biler sænkes Optimer

Læs mere

Konflikter i små og mellemstore virksomheder. Conflicts in small and medium-sized enterprises

Konflikter i små og mellemstore virksomheder. Conflicts in small and medium-sized enterprises Konflikter i små og mellemstore virksomheder - en kritisk analyse af den nye selskabslovs manglende konfliktløsningsmodeller Conflicts in small and medium-sized enterprises - a critical analysis of the

Læs mere