HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 4. februar 2013 og af Østre Landsrets 19. afdeling den 4. juli I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande T1 og T2 har påstået formildelse. T1 har endvidere påstået frifindelse for påstanden om betinget frakendelse af førerretten. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse i forhold til T1 og skærpelse i forhold til T2. Anbringender T1 og T2 har anført bl.a., at færgereglen i artikel 9, stk. 1, i køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006) skal finde anvendelse ved opgørelsen af køre/hviletiden efter forordningens artikel 8, uanset om tiltalte fuldt ud har overholdt hviletidsreglerne i artikel 8 eller ej. Det kan ikke udledes af hverken

2 - 2 - ordlyden af forordningen eller formålet med artikel 9, at brug af færgereglen skulle forudsætte, at hviletidskravet i artikel 8 fuldt ud er opfyldt. Da de tiltalte har overholdt alle betingelser i færgereglen i artikel 9, skal færgereglen benyttes ved beregning af hviletiden efter artikel 8, således at der ved beregning af en overskridelse af kravene i artikel 8 skal tages hensyn til hvil afholdt i medfør af færgereglen. Når færgereglen benyttes, har tiltalte alene overskredet den foreskrevne hviletid med 22 %. Frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 6, sker alene, hvis køre- og hviletidsbestemmelserne er overskredet med mere end 30 %, og der skal derfor ikke ske frakendelse af T1s førerret. Anklagemyndigheden har anført bl.a., at det er uomtvistet, at T1 og T2 ikke inden for den 24- timers periode, som fremgår af artikel 8, stk. 2, i køre- og hviletidsforordningen har holdt en regulær daglig hviletid, idet det opnåede hvil inden udløbet af de 24 timer kun var på 8 timer og 34 minutter. Anvendelse af færgereglen i artikel 9, stk. 1, forudsætter, at der er holdt et regulært dagligt hvil på mindst 11 timer eller timer inden for 24-timers perioden, at det regulære daglige hvil højst må være afbrudt to gange, at de to afbrydelser tilsammen maksimalt må udgøre en time, og at chaufføren i den regulære daglige hviletid skal have adgang til en køje eller liggeplads. Hvis en eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt, finder færgereglen ikke anvendelse, og beregningen af hviletiden skal opgøres efter artikel 8, stk. 2. Ud fra formålet og en ordlydsfortolkning af artikel 9, stk. 1, sammenholdt med artikel 8, stk. 2, jf. artikel 4, litra g, følger, at alene ved afholdelse af et fuldt regulært dagligt hvil tillades det at foretage afbrydelser af hviletiden som led i færgetransport. Det synes endvidere klart forudsat i forarbejderne til køre- og hviletidsforordningen, at det alene er det fulde regulære daglige hvil, der tillades afbrudt som led i færgetransport. Ligeledes synes betingelsen om et fuldt regulært dagligt hvil også klart forudsat i Kommissionens vejledningsnotat 6, hvoraf det fremgår, at afbrydelserne som led i færgereglen under ingen omstændigheder må medføre, at den daglige regulære hviletid bliver kortere. Endvidere kan der henvises til Kommissionens direktiv 2009/5/EF af 30. januar 2009 som udtryk for, at færgereglen er en undtagelsesbestemmelse, der er knyttet til artikel 8, og således ikke særskilt kan strafsanktioneres. Retsgrundlag I køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vej-

3 - 3 - transport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85) hedder det bl.a.: ud fra følgende betragtninger: (17) Hensigten med denne forordning er at forbedre de sociale betingelser for de arbejdstagere, den omfatter, samt at forbedre den generelle trafiksikkerhed. Dette opnås hovedsageligt ved hjælp af bestemmelserne om den maksimale køretid pr. dag, pr. uge og pr. 14-dages-periode, bestemmelsen om, at en fører skal tage en regulær ugentlig hviletid mindst en gang pr. to på hinanden følgende uger, og bestemmelsen om, at den daglige hviletid under ingen omstændigheder bør være under ni sammenhængende timer. Da disse bestemmelser sikrer passende hvile og under hensyn til de seneste års erfaringer med den praktiske håndhævelse, er der ikke længere behov for en ordning med kompensation for reduceret daglig hviletid. Artikel 4 I denne forordning forstås ved: f)»hvil«: enhver sammenhængende periode, i hvilken føreren frit kan disponere over sin tid g)»daglig hviletid«: den daglige periode, i hvilken føreren frit kan disponere over sin tid; dette begreb dækker»regulær daglig hviletid«og»reduceret daglig hviletidregulær daglig hviletid«: ethvert hvil på mindst 11 timer. Denne regulære daglige hviletid kan subsidiært tages i to perioder, hvoraf den første periode skal være på mindst tre sammenhængende timer og den anden på mindst ni sammenhængende timer»reduceret daglig hviletid«: ethvert hvil på mindst ni timer, men mindre end 11 timer Artikel 8 1. Føreren skal have daglige og ugentlige hviletider. 2. Inden for hver periode på 24 timer efter afslutningen af den foregående daglige eller ugentlige hviletid skal føreren have holdt en ny daglig hviletid. Hvis den daglige hviletid, som falder inden for 24 timers perioden, er på mindst ni timer, men mindre end 11 timer, skal den betragtes som reduceret daglig hviletid.

4 - 4 - Artikel 9 1. Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads. Artikel Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og forordning (EØF) nr. 3821/85 og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, have afskrækkende virkning, og må ikke medføre forskelsbehandling. Der må for samme overtrædelse af denne forordning og af forordning (EØF) nr. 3821/85 ikke pålægges mere end én sanktion eller indledes mere end én retsforfølgning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse foranstaltninger og sanktionsbestemmelser inden den dato, der er fastsat i artikel 29. Kommissionen underretter medlemsstaterne herom. 2. En medlemsstat giver de kompetente myndigheder mulighed for at pålægge en virksomhed og/eller en fører en sanktion for overtrædelse af denne forordning, når overtrædelsen konstateres på denne medlemsstats område, og overtrædelsen ikke allerede har givet anledning til en sanktion, også selv om overtrædelsen er begået på en anden medlemsstats eller et tredjelands område... På det tidspunkt, hvor lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring af bl.a. færdselsloven blev vedtaget, forelå et ændret forslag til forordning nr. 561/2006 (dateret den 11. august 2003, KOM (2003) 490 endelig), hvor udformningen af artikel 9, stk. 1 og 2, svarer til den endelige udformning af forordningens artikel 9, stk. 1. I færdselsloven hedder det bl.a.: 86 a. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelsen, anvendelsen og kontrol med overholdelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger og direktiver samt internationale aftaler, overenskomster eller lignende om køre- og hviletid inden for vejtransport. 118 Stk. 7. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Der kan endvidere fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i de forordninger, der er

5 - 5 - nævnt i 86 a, stk. 1, og for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af 86 a, stk Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis 6) føreren har overtrådt bestemmelser om køretid eller hviletid fastsat i de forordninger, der er nævnt i 86 a, stk. 1, eller i forskrifter, der er udstedt i medfør af 86 a, stk. 1, med mere end 30 pct. I forarbejderne til færdselslovens 118, stk. 7 (tidligere 118, stk. 8), er anført bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, L 153, s , , 6887, 6889 og : Nye EU-regler om køre- og hviletid Kommissionen har endvidere fremsat forslag til en ny forordning om køre- og hviletid og et nyt kontroldirektiv, som skal erstatte de gældende bestemmelser. Forslagene forventes vedtaget i løbet af Formålet med den nye forordning om køre- og hviletid er at harmonisere konkurrencevilkårene mellem de forskellige former for landtransport, navnlig vejtransporten, og at forbedre arbejdsvilkårene og færdselssikkerheden. Baggrunden for forslaget til en ny forordning er et ønske om at forenkle de eksisterende regler og tilvejebringe fælles regler om køre- og hviletid, der fortolkes ensartet i hele EU. En ensartet fortolkning af køre- og hviletidsreglerne er bl.a. en forudsætning for indførelsen af den digitale fartskriver. Med forslaget til et nyt direktiv om minimumsbetingelser for gennemførelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen har Kommissionen ønsket at sætte fokus på medlemsstaternes indsats over for håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det foreslås bl.a., at medlemsstaterne skal være forpligtede til at gennemføre øget kontrol med overholdelse af reglerne om køre- og hviletid. Endvidere skal medlemsstaterne sikre, at sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Indholdet af de nye EU-regler er nærmere beskrevet i lovforslagets bilag 2, underbilag Rigsadvokatens redegørelse om sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

6 - 6 - For så vidt angår Rigsadvokatens overvejelser og anbefalinger vedrørende den mere detaljerede udformning af sanktionssystemet for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid og kørsel uden førerret henvises til pkt nedenfor. Det anføres i redegørelsen, at forslaget til et nyt sanktionssystem er udarbejdet på grundlag af de gældende EU-regler om køre- og hviletid, men at forslaget vil kunne anvendes uændret i forhold til de ændringer, der er forudsat i den nye forordning om køreog hviletid. Det er endvidere Rigsadvokatens vurdering, at forslaget til et nyt sanktionssystem opfylder de krav til sanktionerne, der er forudsat i forslaget til et nyt kontroldirektiv, jf. herved bemærkningernes pkt ovenfor Den nærmere udformning af et skærpet sanktionssystem for overtrædelse af køreog hviletidsreglerne Indførelse af et gradueret bødesanktionssystem for overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen Rigsadvokatens anbefaling For så vidt angår føreren foreslås det, at der fastsættes en bøde på 100 kr. for hver gang, den fastsatte grænse for køretid eller hviletid overskrides med 1 procent. En bøde på 100 kr. pr. overskridelsesprocent svarer til bødetaksten ved overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt. Endvidere foreslås det, at der for ejeren fastsættes en bøde på 200 kr. for hver procent, den fastsatte grænse for køretid eller hviletid overskrides, således at der som hidtil fastsættes en bøde til ejeren, der er dobbelt så stor som bøden til føreren Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet kan tiltræde, at en skærpelse af bødesanktionerne af de af Rigsadvokaten anførte grunde sker ved indførelse af et gradueret sanktionssystem, hvor bøderne stiger i takt med den procentvise overskridelse af reglerne. De foreslåede bødetakster er gengivet i lovforslagets bilag 2, underbilag Indførelse af hjemmel til frakendelse af førerretten for overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen Justitsministeriets overvejelser Lovforslagets bilag 2, underbilag indeholder en oversigt over de overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, som efter forslaget vil medføre en betinget frakendelse. I tabellerne er der foretaget en beregning af den procentuelle overskridelse i forhold til overtrædelsen i tid. En frakendelsesgrænse på mere end 30 pct. vil således i sa-

7 - 7 - ger om de hyppigst forekommende overtrædelser indebære, at førerretten skal frakendes betinget efter nedenstående tabel 3. Bilag Bilag 3.10 Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 artikel 9 Daglig hviletid- min. 11 timer samlet (afbrudt før/efter færge/jernbanetransport) Overtrædelse i tid Overtrædelse i % Bøde fører/ virksomhed* ) Yderligere sanktion til fører 7 min. 1% Ingen Ingen 14 min. 2% Ingen Ingen 20 min. 3% Ingen Ingen 27 min. 4% Ingen Ingen 33 min 5% 500 kr. / kr. Ingen 40 min. 6% 600 kr. / kr. Ingen 47 min. 7% 700 kr. / kr. Ingen 53 min. 8% 800 kr. / kr. Ingen 1 time 9% 900 kr. / kr. Ingen 1 time og 6 min. 10% kr. / kr. Ingen 1 time og 13 min. 11% kr. / kr. Ingen 1 time og 20 min. 12% kr. / kr. Ingen 1 time og 26 min. 13% kr. / kr. Ingen 1 time og 33 min. 14% kr. / kr. Ingen 1 time og 39 min. 15% kr. / kr. Ingen 1 time og 46 min. 16% kr. / kr. Ingen 1 time og 53 min. 17% kr. / kr. Ingen 1 time og 59 min. 18% kr. / kr. Ingen 2 timer og 6 min. 19% kr. / kr. Ingen 2 timer og 12 min. 20% kr. / kr. Ingen 2 timer og 19 min. 21% kr. / kr. Ingen 2 timer og 26 min. 22% kr. / kr. Ingen 2 timer og 32 min. 23% kr. / kr. Ingen 2 timer og 39 min. 24% kr. / kr. Ingen 2 timer og 45 min. 25% kr. / kr. Ingen 2 timer og 52 min. 26% kr. / kr. Ingen

8 - 8-2 timer og 59 min. 27% kr. / kr. Ingen 3 timer og 5 min. 28% kr. / kr. Ingen 3 timer og 12 min. 29% kr. / kr. Ingen 3 timer og 18 min. 30% kr. / kr. Ingen 3 timer og 25 min. 31% kr. / kr. 3 timer og 32 min. 32% kr. / kr. 3 timer og 38 min. 33% kr. / kr. 3 timer og 45 min. 34% kr. / kr. 3 timer og 51 min. 35% kr. / kr. 3 timer og 58 min. 36% kr. / kr. 4 timer og 5 min. 37% kr. / kr. 4 timer og 11 min. 38% kr. / kr. 4 timer og 18 min. 39% kr. / kr. 4 timer og 24 min. 40% kr. / kr. Bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport er udstedt i medfør af bl.a. færdselslovens 86 a og 118, stk. 8 (nu stk. 7). I bekendtgørelsen hedder det bl.a.: 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Køre- og hviletidsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/ Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der overtræder følgende bestemmelser om: 3) hviletid, jf. artikel 8 og 9 i køre- og hviletidsforordningen samt artikel 8 i AETR,

9 - 9 - Rigsadvokaten har indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet vedrørende anvendelse af køre- og hviletidsforordningens artikel 9, stk. 1, i henholdsvis vej- og virksomhedskontrollen. I Rigspolitiets udtalelse af 4. marts 2014 er anført bl.a.: De almindelige betingelser for afholdelse af dagligt hvil fremgår af artikel 8. En daglig hviletid kan som udgangspunkt aldrig lovligt afbrydes, jf. kravet i artikel 4, litra f, og det vil derfor være den længst opnåelige sammenhængende hviletid inden for 24 timer (eller 30 timer ved flermandsbetjening) efter afslutningen af den forudgående daglige hviletid, som politiet leder efter i forbindelse med kontrol. Det fremgår dog af køre- og hviletidsforordningens artikel 9, stk. 1, at uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj ombord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads. Når disse betingelser er opfyldt, vil politiet således se bort fra afbrydelserne, og hviletiden udgøres herefter af den kumulerede hviletid på hver side af de (maksimalt) to afbrydelser. Hvis en eller flere af betingelserne for anvendelse af færgereglen er tilsidesat, er det derimod Rigspolitiets opfattelse, at undtagelsesbestemmelsen i artikel 9 ikke efter sin ordlyd kan finde anvendelse. Kontrollen må herefter foretages i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om dagligt hvil i artikel 8. Dette fremgår endvidere af Rigspolitiets vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne, afsnit , som er tilgængelig for både politiet og andre brugere på politiets hjemmeside. Vejkontrollen er den kontrol, der foretages af politiet ude på vejen I vejkontrollen sker kontrol med overholdelse af artikel 9, stk. 1, i overensstemmelse med de retningslinjer, som fremgår af ovennævnte vejledning. Hvis det således under en kontrol konstateres, at der i forbindelse med en færgeoverfart er afholdt et (sammenlagt) dagligt hvil kortere end 10 timer og 28 minutter (11 timer fratrukket sanktionstolerancen på 5 pct.), og der ikke er tale om et opdelt dagligt hvil, finder undtagelsesbestemmelsen i artikel 9, stk. 1, ikke anvendelse, idet betingelsen om afholdelse af et regulært dagligt hvil ikke er opfyldt. Det daglige hvil kontrolleres derfor i henhold til de almindelige bestemmelser i artikel 8. Det betyder, at eventuelle afbrydelser i hvilet for at køre ombord og af færgen ikke anses for lovlige afbrydelser, og det vil herefter alene være den længst opnåelige sammenhængende hviletid inden for 24-timers perioden, der udgør det daglige hvil. Det samme gør sig gældende, såfremt der er tale om mere end to afbrydelser, eller afbrydelserne sammenlagt har en varighed på mere end én time.

10 Virksomhedskontrollen er en administrativ kontrol, der indtil 1. januar 2014 blev varetaget af Rigspolitiet, men efter 1. januar 2014 varetages af Tungvognscenter Øst. Ved virksomhedskontrollen udvælges et antal virksomheder hver måned til kontrol for overholdelse af køre- og hviletidsreglerne I virksomhedskontrollen anvendes en mere lempelig praksis i relation til artikel 9, stk. 1, end tilfældet er i vejkontrollen i forhold til kravet om et regulært dagligt hvil. Hvis det konstateres, at der i forbindelse med færgeoverfart har været afholdt et hvil, der er kortere end et regulært dagligt hvil, sanktioneres dette for korte hvil som en overtrædelse af artikel 9, stk. 1, og den procentvise overtrædelse udregnes i forhold til længden af et regulært dagligt hvil. Der sker således i disse sager kumulation af hviletiderne på hver side af afbrydelserne. Hvis de andre betingelser i artikel 9, stk. 1, er tilsidesat, og der således er tale om mere end to afbrydelser, eller afbrydelserne har en sammenlagt varighed på mere end én time, vil undtagelsesbestemmelsen i artikel 9, stk. 1, derimod ikke finde anvendelse, og der kontrolleres herefter i overensstemmelse med de almindelige regler om dagligt hvil, jf. artikel 8. Dette svarer således til praksis i vejkontrollen. Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at Rigspolitiet gennem længere tid har overvejet en ændring af praksis i virksomhedskontrollen i relation til artikel 9, stk. 1, således at denne bringes i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer og praksis i vejkontrollen. Dette har dog afventet ibrugtagning af et nyt it-system, som er under udvikling. Systemet er i slutningen af 2013 delvist taget i brug, men det er besluttet, at ændring af den administrative praksis i virksomhedskontrollen vedrørende anvendelse af færgereglen afventer udfaldet af ankesagen i Højesteret. Højesterets begrundelse og resultat Det er en grundlæggende regel i køre- og hviletidsforordningen (forordning (EF) nr. 561/2006), at et hvil skal være en sammenhængende periode, jf. artikel 4, litra f. Dette indebærer, at et hvil ophører, når det afbrydes, og at der ikke kan ske kumulation af hvilene på hver side af en afbrydelse. Den såkaldte færgeregel i forordningens artikel 9, stk. 1, udgør en undtagelse herfra, idet der efter denne regel under visse betingelser kan ske kumulation af hvileperioder på hver side af en afbrydelse, således at der bliver tale om en sammenhængende hvileperiode. Færgereglen i artikel 9, stk. 1, angår efter sin ordlyd situationer, hvor der i forbindelse med færgetransport holdes en regulær daglig hviletid, dvs. enten ét hvil på mindst 11 timer eller to hvil først på mindst 3 og derefter på mindst 9 timer, jf. herved forordningens artikel 4, litra g. Dette må forstås således, at hvileperioder, som har været afbrudt i forbindelse med færge-

11 transport, kan kumuleres ved en beregning af, om der er holdt en regulær daglig hviletid inden for den relevante 24-timers periode, men ikke ved en beregning af, om der er holdt en reduceret daglig hviletid som nævnt i artikel 4, litra g (ét hvil på mellem 9 og 11 timer). De betingelser, som skal være opfyldt for at anvende færgereglen, er efter bestemmelsen, at hviletiden højst afbrydes to gange og højst i en time i alt, og at føreren under hele hviletiden har adgang til en køje eller liggeplads. Mens de materielle regler om køre- og hviletid er fastsat i køre- og hviletidsforordningen, er sanktioneringen ved overtrædelse af reglerne inden for visse rammer overladt til medlemslandene, jf. forordningens artikel 19. Her i landet er der indført et gradueret sanktionssystem, hvor både bødens størrelse og spørgsmålet om frakendelse af førerretten afhænger af, hvor stor den procentvise overskridelse af forordningens regler er. De danske regler om sanktionering af overtrædelse af reglerne i EU-forordningen om køre- og hviletid udløser en bøde på 100 kr. pr. overskridelsesprocent til føreren og på 200 kr. pr. overskridelsesprocent til ejeren samt betinget frakendelse af førerret til føreren ved en overskridelse på mere end 30 pct., jf. lovforslag nr. L 153 af 13. april 2005 om ændring af færdselsloven mv. (Folketingstidende , tillæg A, s ). Som bilag til lovforslaget er medtaget en oversigt vedrørende overtrædelse af daglig hviletid min. 11 timer samlet (afbrudt før/efter færge/jernbanetransport). Oversigten, som angår artikel 9 i forordning (EØF) nr. 3820/85, der nu er afløst af forordning (EF) nr. 561/2006, bygger på en forudsætning om, at der i forbindelse med færgetransport ved den opgørelse af overskridelsens procentvise størrelse, der skal foretages med henblik på sanktionsfastsættelsen, skal ses bort fra afbrydelser mellem hvileperioder i overensstemmelse med færgereglen. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at oversigten ville kunne anvendes uændret også i forhold til den nu gældende forordning, som på daværende tidspunkt var under vedtagelse i EU, jf. Folketingstidende , tillæg A, s

12 I den foreliggende sag er det ubestridt, at de ovenfor nævnte betingelser for at anvende færgereglen er opfyldt, idet T1 i forbindelse med overfarten med færgen fra Aarhus til Kalundborg afbrød sit hvil to gange i sammenlagt 50 minutter og havde adgang til en køje eller liggeplads. Ved udløbet af den relevante 24-timers periode kl den 10. maj 2012 havde T1 kun nået at holde hvil i 8 timer og 34 minutter, og han manglede således ved en beregning efter artikel 9, stk. 1, at holde hvil i 2 timer og 26 minutter for at opfylde kravet i forordningens artikel 8, stk. 2, om et hvil på mindst 11 timer inden for 24-timers perioden (svarende til ca. 22 pct.). Højesteret finder herefter, at T1s overtrædelse skal bedømmes ud fra, at han har holdt et sammenhængende hvil på 8 timer og 34 minutter, og at overskridelsen i forhold til et regulært dagligt hvil på 11 timer således kan opgøres til 2 timer og 26 minutter. På denne baggrund finder Højesteret, at T1 bør straffes med en bøde på kr. og frifindes for påstanden om betinget frakendelse af førerretten. Højesteret finder endvidere, at T2 bør straffes med en bøde på kr. Det bemærkes herved, at T1 er dømt som chauffør ved transporten, og T2 er dømt, fordi selskabet var ansvarlig for transporten. Den omstændighed, at T1 også er eneanpartshaver og direktør i selskabet, kan ikke føre til en nedsættelse af bøden for selskabet, da der ikke er tale om samme formueenhed, og da de præventive grunde, der ligger bag køre- og hviletidsbestemmelserne, taler imod strafnedsættelse for selskabet. Thi kendes for ret: T1 straffes med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage. T1 frifindes for påstanden om betinget førerretsfrakendelse. T2 straffes med en bøde på kr. Statskassen skal betale sagens omkostninger for byret, landsret og Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 Sag 370/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Ulla Fabricius, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 11. februar

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016 Sag 149/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thomas Ryhl) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 13. maj 2014

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014

SOCIALE BESTEMMELSER INDEN FOR VEJTRANSPORT Forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2006/22/EF, forordning (EU) nr. 165/2014 VEJLEDNINGSNOTAT 7 Emne: Betydningen af "hver periode på 2imer". Artikel: Artikel 8, stk. 2 og 5, i forordning (EF) nr. 561/2006. Fremgangsmåde: I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordningen

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0006 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere