Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup. Sendt pr. e-post. Vi har skrevet således til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup. Sendt pr. e-post. Vi har skrevet således til"

Transkript

1 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Sendt pr. e-post T i l s y n e t Vi har skrevet således til S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 Din henvendelse om Favrskov Kommunes opkrævning for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Du har på vegne af din voksne datter, som bor i et af Favrskov Kommunes botilbud, rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du a nmode r Sta ts forv a ltninge n om a t ta g e stilling til lovligheden af, at Favrskov Kommune har opkrævet din da t- ter kr. for personaleudgifter ved en ferierejse til Mallorca, hvor din datter var ledsaget af personale fra botilbuddet A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : L O N H O N D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Du har oplyst, at opkrævningen vedrørte udgifter til de n pædagogiske ledsagelse i form af lønudgifter m.v., og a t din datter herudover også har betalt for ledsagerens rejseudgifter i form af flybillet sa mt hotel - og opholdsudgifter. Resumé Sagen har givet Statsforvaltningen anledning til at b e- handle to spørgsmål; dels om Favrskov Ko mmune lovligt har kunnet opkræve betaling for ledsagerens opholds - og rejseudgifter ved din datters ferieafholdelse, dels om Favrskov Kommune har pligt til at tilbagebetale ulovligt opkrævede beløb. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Favrskov Ko m- mune ikke lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud be ta ling for de n socia lpæda gogisk e le dsa ge lse på fe rie t u-

2 re og lignende, herunder i form af lønudgifter samt o p- holds- og rejseudgifter for ledsageren. Det er endvidere vores opfattelse at, Favrskov Kommune har pligt til at tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb, som din datter har betalt for ledsagelse under ferier og lignende. Da Favrskov Kommune har oplyst, at der har været tale om en generel praksis i kommunen, skal vi bemærke, at pligte n til a t t ilba ge be tale e fte r Sta tsforv altninge ns opfa t- telse endvidere som udgangspunkt omfatter en pligt til for kommunen af egen drift at tilbagebetale de opkrævede beløb, som er foretaget overfor andre berørte borgere i kommunen. Pligte n til a t ge nopta ge sa ge rne a f e ge n drift og iv ær k- sætte tilbagebetaling af beløb, som kommunen har o p- krævet uden lovhjemmel består, medmindre der konkret foreligger særlige omstændigheder - navnlig hvis det vil være forbundet med meget betydelige administrative va n- skeligheder - at finde frem til sagerne. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Du har oplyst til sagen, at din datter er udviklingshæ m- met og derfor bor i et botilbud, hvor hun er afhængig a f støtte efter servicelovens 85 i 24 timer i døgnet. Du er af den opfattelse, at Favrskov Kommune har handlet i strid med serviceloven og kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger pædagogisk ledsagelse som en tillægsydelse. Du og din datters far ha r derfor anmodet Favrskov Kommune om at tilbagebetale det opkrævede beløb, hvilket kommunen har afvist under henvisning til, at din datter skal betale for ydelsen, fordi der er tale om en ydelse, som hun ikke er visiteret til. Du har tillige klaget over, at kommunen har undladt at tage stilling til, om din da t te rs be h ov e r v a rigt e lle r ik k e v a- rigt i forbinde lse me d opk ræv ninge n a f be ta ling for soc i- a lpæda gogisk bista nd, så da n a t du ka n kla ge til Ankest y- relsen over afgørelsen. Favrskov Kommunes redegørelse Favrskov Kommune har i brev af 1. november 2013 oplyst følgende om kommunens praksis vedrørende opkrævning for pædagogisk bistand under ferier for borgere i botilbud: S I D E 2

3 Som det frem går af kommunens svar fra juli 2013 til den borger, som h ar indbragt sage n, er hun visiteret til et botilbu d i Favrskov Kommune, h vor hun modtager pædagogisk bistand efter servicelovens 85. Pædagogisk bistand under ferier h ar siden 2011 ikke været en del af serviceniveau et i kommunens botilbu d. Borgeren er derfor opkrævet et beløb for køb af personaleledsagelse på h endes ferie. U dgifte rne dækker både den pædagogiske bistand sam t udgifter til personalets overnatning og forplejning. Idet ferie og pædagogisk bistand under en ferie u denfor botilbu ddet h verken er en ydelse, som borgeren er visiteret til, eller som er indeholdt i hendes botilbu d, beror borgerens køb af l edsagende personale/pædagogisk bistand på en aftale mellem hende og botilbuddet. Favrsko v Kommune har i en periode givet beboerne mulighed for at indgå aftale m ed botilbuddet om køb af ferie u denfor botilbu ddet. Dette er gjort af hensyn til beboerne, så de får mu ligheden for at blive ledsaget af kendt personale under deres ferie. Alternativet er, at beboere i botilbuddene køber den socialpædagogiske bistand på det private m arked. Da der er tale om en m ålgruppe, h vor det vil være meget vanskeligt og for nogens vedkommende ikke muligt at modtage h jælp fra fremmed personale, vil konsekvensen være, at beboerne ikke h ar mulighed for at komme på ferie. Social- og Integrationsm inisteriet h ar 25. april 2013 sendt en skrivelse til H olstebro Kommune, h voraf det frem går at salg af tilkøbsydelser som for eksem pel ledsagelse under ferieophold strider m od kommunalfu ldm agten. Som en konsekvens h eraf ophørte botilbu ddene i Favrsko v Kommune fra 1. september 2013 med at sælge ledsagelse og pædagogisk bistand i forbindelse med ferier fo r beboere i kommunes botilbu d. Beboerne m å frem over købe bistanden på det private m arked. Ministeriets svar til H olstebro Kommune (vedlagt) er sendt til Holstebro Kommune og ikke til alle kommuner eller KL. Favrsko v Kommune h ar derfor først modtaget det senere på foråret via netværk, og da en del beboere h avde sparet op til deres ferie og dermed h avde en forventning om, at den ku nne afh oldes med kendt personale, som de køber fri af tilbu ddet, valgt e Favrskov Kommune at lade beboerne købe ferie og ledsagelse i forbindelse med planlagte ferier h erover sommeren. Der S I D E 3

4 h ar været behov for en kortere periode til at ku nne form idle den nye praksis til beboerne og implementere den i tilbu ddene. Hjemmelen til at opkræve ydelsen bygger derfor på aftalen om køb af ydelsen, som er indgået mellem borgerne og botilbuddet. H er var både foru dsætningerne om, at ydelsen ikke var indeh oldt til tilbuddet, og at der derfor blev opkrævet en egenbetaling, kendt. Det h ar været almindelig praksis i kommunerne at sælge ydelser som ledsagelse og pædagogisk bistand, der ikke er indeholdt i kommunens serviceniveau til beboerne. Da serviceloven ikke indeh older bestemmelser om kommunens muligheder for at sælge pædagogisk bistand h ar hjemlen været de alm indelige kommunalfu ldm agtsgru ndsætninger. Ifølge disse skal ydelsen komme det kommunale fællesskab eller en bredere kreds af kommunes borgere til gode. Det h ar været kommunes vu rdering, a t alle beboere med nedsat fysisk eller psykisk fu nktionsevne, der er visiteret til et af kommunes botilbu d (servicelovens 107 og 108) eller botilbudslignende boformer (almene boliger m ed støtte) u dgjorde en bredere kreds af kommunens borgere. Social- og Integrationsministeriet har nu slået fast, at kommunerne ikke lovligt kan sælge ydelser som ledsagelse eller pædagogisk bistand, og Favrskov kommune er ophørt med den tidligere praksis herom. Opkrævning af u dgifter til pædagogisk bistand h ar således beroet på en tolkning af de u skrevne kommunalfu ldm agtsgru ndsætninger sam t en klar aftale mellem beboer og botilbu d om, at ydelsen ikke var indeholdt i tilbu ddet, og derfor ku n kunne opnås ved at tilkøbe ydelsen. Favrskov Kommune har i supplerende udtalelse t il Statsforvaltningen den 1. juli 2014 oplyst følgende: Der er tale om en m angeårig praksis i m ange af la n- det kommuner, regioner og tidligere am ter. Som et e k- sempel herpå h envises til det brev Favrsko v Kommune sendte til Social, Børne - og Integrationsmi nisteriet 9. m aj 2014, og som Tilsynet modtog en kopi af. Der er således tale om en landsdækkende u dfordring og spørgsm ålet om retsvirkningerne af en ulovlig praksis, kan derfor få vidtrækkende både økonomiske og adm in i- strative konsekvenser for kommuner o g regioner. S I D E 4

5 Det er Favrsko v Kommunes opfattelse, at praksis h ar v æ- ret så u dbredt og langvarig, at der sammenholdt med, at kommunalfu ldm agtens grænser fastlægges løbende af blandt andet Tilsynet, næppe kan være tale om en klart ulovlig praksis, og at tilbagebetaling til borgerne derfor heller ikke kan komme på tale. Ministeriets vejledende udtalelse af 25. april 2013 Social- og Integrationsministeriets har i en vejledende udtalelse til Holstebro Kommune af 25. april 2013, som Favrskov Kommune har medsendt som bilag, oplyst følgende: Der er ikke regler i serviceloven om, at ferietu re skal indgå som en del af indsatsen i fx et bofællesskab. Dette er imidlertid ikke til h inder for, at kommunalbestyrelsen som en del af sit serviceniveau kan beslutte, at yde indsatser i forbindelse med ferietu re som en del af indsatsen i bofællesskabet. H vis kommunalbestyrelsen beslutter, at ferietilbu d skal indgå som en del af indsatsen i bofællesskaber, vil indsatsen være om fattet af servicelovens enke lte bestemmelser, he runder om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 og socialpædagogisk og anden støtte efter servi celovens 85. Der er ikke i serviceloven hjemmel til, at kommunalbestyrelsen opkræver betaling for u dgifter forbundet med at yde h jælp efter ser vicelovens 85 og ikke m idlertidig hjælp efter servicelovens 83. E fter Social- og Integrationsministeriets opfattelse kan en kommune således ikke opkræve betaling for billetter, rejser m v. til det personale, der yder hjælp efter servicelovens 83 og 85. H vis kommunalbestyrelsen beslutter, at ferietilbu d ikke skal indgå som en del af indsatsen i bofællesskaber og i stedet ønsker fx, at borgerne skal h ave valgmuligheden for ferietu re via tilkøb, kan det oplyses, at der som u dgangspunkt intet til hinder for, at en privat leverandør kan sælge tilkøbsydelser. Om en kommunal leverandør kan sælge tilkøbsydelser vil bero på en fortolkning af de kommunalretlige gru ndsætninger, der hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet Statsforvaltningen har endvi dere til brug for sagens behandling den 28. marts 2014 anmodet Ministeriet for S I D E 5

6 Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om en vejledende udtalelse om fortolkningen af serviceloven. Ministeriets vejledende udtalelse af 2. juni 2014 Ministeriet har i sit svar til Statsforvaltningen den 2. juni 2014 oplyst følgende: I henvendelse fra 28. m arts 2014 h ar Statsforvaltningen bedt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om en u dtalelse om servicelovens regler med tilhørende bekendtgørelser udtømmende gør op med kommunernes muligheder for at yde h jælp i form af ledsagelse til borgere i bofællesskaber u nder ferier m.v. herunder efter serviceloven 83 og 85 med eller u den betaling. Ministeriet henviser til brevet sendt til H ol stebro Kommune 13. april M inisteriet u dtaler vejledende, at opfattelsen af at kommunerne ikke kan opkræve betaling for billetter, rejser, ophold m v. til det personale, som yder støtte og ledsagelse efter servicelovens 83 og 85, fasth oldes. Der fin des ikke hjemmel i serviceloven til, at kommunerne kan opkræve betaling for u dgifter i fo rbindelse med h jælp ydet e fter serviceloven 83 og 85. Ministeriet finder, at lovgru ndlaget er klart. Det er ministeriets opfattelse, at borgerens h andlekommune kan fastsætte sit serviceniveau sådan, at borgeren h ar mulighed for at m edtage indsatser e fter servicelovens 85, h erunder socialpædagogisk ledsagelse, u nder sædvanlige ferier og udflugter i u dlandet, idet servicelovens 2 ikke står i vejen for, at kommunerne h ar denne mulighed i forh old til borgere, der i forvejen er visiteret til hjælp efter serviceloven i Danm ark. Ministeriet finder derfor ikke, at det er i strid m ed servicelovens 138, h vis kommunen fast sætter sit serviceniveau sådan, at borgeren h a r mulighed for at medtage indsatser efter servicelovens 85 u nder midlertidige oph old i u dlandet inden for de rammer, der er beskrevet ovenfo r. Retsgrundlaget Serviceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts Kommunalbestyrelsen ska l tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, S I D E 6

7 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller ps y- kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 85. Kommu na lbe styre lse n sk a l tilbyde h jælp, omsorg e l- ler støtte sa mt optræning og h jælp til udv ikling a f fæ r- digheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af ko m- munale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Lovligheden af opkrævningen Favrskov Kommune har som begrundelse for opkrævning af betaling for ledsagerens løn, rejse - og opholdsudgifter henvist til, det har været almindelig praksis i kommunerne at sælge ydelser som ledsagelse og pædagogisk bistand, der ikke er indeholdt i kommunens serviceniveau til beboere i botilbud. Kommunen har endvidere henvist til, at idet serviceloven ikke indeholder bestemmelser om kommunens muligheder for at sælge pædagogisk bistand har hjemlen været de almindelige kommunalfuldmagtsgrundsætninger og i øvrigt beroet på en aftale mellem borgeren og botilbuddet. De uskrevne kommunalfuldmagtsregler giver kommuner mulighed for at varetage opgaver eller foretage visse dispositioner af økonomisk karakter, som ikke er hjemlet i den skrevne lovgivning. S I D E 7

8 Kommunalfuldmagtsreglerne er således som begreb en samling af forskellige retsgrundsætninger, der angår kommunernes mulighed for at påtage sig opgaver og for e- tage visse dispositioner af økonomisk karakter uden lo v- hjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne viger for den skrevne lovgivning. Det betyder, at kommunalfuldmagtsreglerne kun finder anvendelse i tilfælde, hvor den skrevne lovgivning ikke udtømmende regulerer det pågældende forhold, det vil sige enten giver hjemmel til eller udelukker kommunernes mulighed for at påtage sig den pågældende opgave. Eftersom en kommune, jf. udtalelsen fra ministeriet ovenfor af 2. juni 2014, frit kan vælge at lade socialpædagogisk bistand under ferieophold og lignende være en del af kommunens serviceniveau i kommunens botilbud, og der dermed er hjemmel til, at en kommune påtager sig opgaven med at yde hjælp og socialpædagogisk bistand til disse borgere under fe rie oph old og ligne nde, finde r k ommu na l - fuldmagtsreglerne ikke anvendelse. Det fremgår tillige af udtalelsen fra ministeriet, at serviceloven ikke indeholder hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for den omtalte hjælp og bistand efter servicelovens 83 og 85, herunder betaling for billetter, rejser m.v. til det personale, der yder hjælpen efter servicelovens 83 og 85. Ovenstående indebærer efter Statsforvaltningens opfatte l- se, at Favrskov Kommune ikke lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter samt opholds-og rejseudgifter for personalet. Kommunen har således efter Statsforvaltningens opfatte l- se ikke hjemmel til at opkræve borgere den pågældende betaling. Du har tillige klaget over, at kommunen har undladt at t a- ge stilling til, om din da t te rs be h ov e r v a rigt e lle r ik k e v a- rigt i forbinde lse me d opk ræv ninge n a f be ta ling for soc i- a lpæda gogisk bista nd, så da n a t du ka n kla ge til Ankest y- relsen over afgørelsen. Vi bemærker, at der, som anført ovenfor, ikke er hjemmel i serviceloven til at opkræve betaling for udgift er til soci- S I D E 8

9 alpædagogisk ledsager ved ferierejser. Som følge heraf har kommunen ikke haft anledning til at træffe en afgøre l- se om, hvorvidt din datters behov er varigt/ikke varigt med mulighed for klageadgang til Ankestyrelsen. Om tilbagebetaling Spørgsmålet er herefter om kommunen i det omfang, der uretmæssigt er opkrævet betaling for den socialpædagog i- ske ledsagelse, af egen drift skal genoptage disse sager og tilbagebetale, hvad der uretmæssigt er opkrævet. Favrskov Kommune har herom oplyst, at kommunen nu er ophørt med sin tidligere praksis om at sælge ledsagelse og socialpædagogisk bistand til borgere i botilbud, men at kommunen har afslået at tilbagebetale tidligere opkr æ- vede beløb. Kommunen har som begrundelse henvist til, at d er har været tale om en mangeårig praksis i mange af landet s kommuner, regioner og tidligere amter, og at der derfor er tale om en landsdækkende udfordring. Spørgsmålet om re tsv irk ninge rne a f e n ulovlig pra k sis k an de rfor få v idtræk k e nde bå de øk onomisk e og a dministr a tiv e k onse k v e n- ser for kommuner og regioner. Kommunen har endvidere anført, at praksis på området efter kommunens opfattelse har været så udbredt og langvarig, at der sammenholdt med at kommunalfuldma g- tens grænser løbende fastsættes af blandt andet Tilsynet, næppe kan være tale om en klart ulovlig praksis, og at tilbagebetaling derfor ikke kan komme på tale. Problematikken er beskrevet i Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., side 946 f, hvor følgende er anført: Ved besvarelsen af spørgsm ålet om h vornår forvaltningen er forpligtet til af egen drift at om gøre en afgørelse, m å der fo r- mentlig især lægges vægt på t o kriterier. For det første om forvaltningens tidligere retsanvendelse eller praksis h ar været u d- tryk for en mere eller mindre klar u lovlighed (om der i den ene ende af skalaen er tru ffet u gyldige afgørelser eller h ar været tale om en u forsvarlig og efter om stændigh ederne ersta t- ningspådragende - forvaltning, eller der i den anden ende af skalaen h ar været tale om en undskyldelig retsvildfa relse eller et valg mellem to for så vidt lige gode retsopfattelser). Og for det andet om en genoptagelse af sagerne af e gen drift vil volde større e ller mindre administrative vanskeligheder (om det i den ene ende af skalaen vil være faktisk umul igt eller dog særdeles vanskeligt og overordentligt ressou rcekrævende at finde frem til de relevante sager, eller det i den anden ende af skalaen vil være forh oldsvis u kompliceret på baggru nd af de oplysninger S I D E 9

10 og de registreringssystemer myndigheden h ar, a t finde frem til sagerne). Det m å h erefter som u dgangspunkt antages at m yndighederne vil være forpligtet til, såfrem t en hidtil anvendt retsopfattelse m å anses for u rigtig, på egen h ånd at genoptage de sager der kan være berørt af den ændrede retsopfa ttelse foru dsat at det ikke er forbu ndet med meget betydelige administrative vansk e- ligheder at finde frem til sagerne. Det må i forlængelse heraf form entlig antages at m yndighederne i tilfælde af at der på gru nd af m yndighedernes vanskeligheder ved selv at finde frem til de relevante sager ikke sker genoptagelse ex officio, dog h ar pligt til at inform ere offentligt om muligheden for at begære genoptagelse, jf. princippet i forvaltningslovens 7; genopt a- gelsesanmodninger der frem kommer i konsekvens heraf, vil der være pligt til at realitetsbeh andle Herudover kan der henvises til en udtalelse fra Inde n- rigsministeriet af 7. juli 1997, hvor ministeriet i en sag om u lov ligt opk ræv e t be ta ling for midle rtidigt ple je h je m s- ophold bl.a. anførte følgende: Efter Indenrigsministeriets opfattelse må der, sel vom en kommune som u dgangspunkt m å anses for forpligtet til at ti l- bagebetale uretmæssig opkrævet betaling for m idlertidige døgnophold i plejehjem, antages konkret at kunne være såda n- ne særlige om stændigheder - navnlig med hensyn til de adm i- nistrative vanskeligh eder, der m å antages at være forbundet med at fre m finde de enkelte relevante sager - at der alligevel ikke påh viler kommunen en sådan forpligtelse til at iværksætte en tilbagebetaling af (alle) de beløb, som kommunen h ar opkrævet u den lovhjemmel. H vor store de administrative vanskeligh eder skal være, for at der ikke foreligger en sådan forpligtelse, beror på en skøn s- mæssig vu rdering. Københ avns M agistrats 2. afdeling h ar til sagen oplyst, at m a- gistraten manuelt vil skulle gennemgå sager for h vert år, m an ønsker at gå tilbage, og at denne opgave vu rderes som praktisk umulig at gennem føre med det personale, der er til rådighed i kommunen. Efter en gennemgang af de i sagen foreliggende oplysninger finder Indenrigsministeriet herefter ikke, at der påh viler K ø- benh avns Kommune en forpligtelse til af egen drift at tilbag e- betale beløb, der er opkrævet u den hjemmel i de dagældende betalingsbestemmelser i bistandsloven. Indenrigsministeriet h ar h erved lagt vægt på, at de adm inistrative vanskeligh eder, der e fter det oplyste vil opstå ved, at S I D E 10

11 kommunen af egen drift skal frem finde de borgere, der m åtte h ave et tilbagebetalingskrav, er så tu ngtvejende, at tilbagebet a- ling ikke skal finde sted. Efter Indenrigsministe riets opfattelse må kommunen derimod være forpligtet til gennem annoncering at gøre de berettigede bekendt med muligheden for tilbagebetaling. Det fremgår af de i sagen foreliggende oplysninger, at Købe n- h avns M agistrats 2. afdeling gennem annoncering den 7. m arts 1993 i Berlingske Tidende, Politiken, Det Fri Aktu elt, sam t i H ovedstadens lokalaviser i uge 9 i 1993, h ar opfordret de bo r- gere, der mener at h ave et tilbagebetalingskrav, til at h envende sig til Københavns Sundh edsdirektorat Indenrigsministeriet foretager herefter ikke vi dere i sagen. Tilbagebetaling i forhold til din datter Da Favrskov Kommunes opkrævning for udgifter har været u de n h je mme l i lov og k ommu nalfu ldma gtsre gle r og de r- med ulovlig, er det Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen h ar pligt til at tilbagebetale de ulovligt opkr æ- vede beløb, som din datter har betalt for ledsagelse under ferier og lignende. Tilbagebetaling i forhold til andre berørte borgere Da kommunen har oplyst, at der har været tale om en g e- nerel praksis i kommune n, skal Statsforvaltningen b e- mærk e, a t pligte n til a t tilba ge be tale e fte r v ore s opfa tte l- se på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger som u dgangspunkt omfatter en pligt til for kommunen af egen drift at tilbagebetale de opkrævede beløb over for andre berørte borgere i kommunen. Pligte n til a t ge nopta ge sa ge rne a f e ge n drift og iv ær k- sætte tilbagebetaling af beløb, som kommunen har o p- krævet uden lovhjemmel består, jf. ovenfor nævnte udt a- lelse fra Indenrigsministeriet af 7. juli 1997, medmindre der konkret foreligger sådanne særlige omstændigheder - navnlig hvis det vil være forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder - at finde frem til sagerne. Statsforvaltningen skal anmode Favrskov Kommunalbest y- relse om inden 2 måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunen anledning til. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Favrskov Kommune. S I D E 11

12 Statsforvaltningens udtalelse vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Hvilket hermed meddeles. Med venlig hilsen Helle Haxgart Direktør Lone Honoré S I D E 12

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Sendt pr. e-post 02-10- 2014 Henvendelse vedrørende Køge Kommune T i l s y n e t Pårørenderådet ved Agerbækhuse i Køge har den 14. februar 2013 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse NOTAT Til Socialudvalget Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse Notatet giver en status til Socialudvalget på udviklingen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde. Sendt pr. e-post

Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde. Sendt pr. e-post Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Sendt pr. e-post 29-10- 2 0 1 3 T i l s y n e t 1. Statsforvaltningens henvendelse om gebyr for udlevering af ejendomsskattebilletter Statsforvaltningen har i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann:

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt som e-post 0 7-11- 2014 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune Du har den

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere