Andelsboligforeningen Søtoften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Søtoften"

Transkript

1 Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april Jens Lützen Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1

3 Foreningsoplysninger mv. Foreningen Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften Skanderborg CVR-nr: Regnskabsår: Regnskabsår Bestyrelse Rasmus Kolding Anni Brostrøm Stuhr Irma Andersen Aase Pedersen Lis Sand Revision Revisions-Partner registrerede revisorer 2

4 Bestyrelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Søtoften for regnskabsåret Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skanderborg, den 19. marts Bestyrelsen Rasmus Kolding Anni Brostrøm Stuhr Irma Andersen Aase Pedersen Lis Sand 3

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Søtoften Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Søtoften for regnskabsåret 1. januar december 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, og 6, stk 2 og 8, og foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

6 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note 16, hvoraf fremgår, at der er indgået swapkontrakt til afdækning af renterisiko. Markedsværdien heraf er pr. 31/ negativ med t.kr Dette beløb er ikke indregnet i balancen, idet kontrakten forventes fastholdt til udløb. Skanderborg den 26. marts Revisions-Partner Per K. Jensen registreret revisor 5

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, andelsboligforeningslovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8, bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de krævede nøgleoplysninger, at give oplysning om andelenes værdi samt at give oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift, fællesydelser og øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Skatter Andelsboligforeningen driver ikke skattepligtige aktiviteter. Balancen Ejendom Ejendommen måles til kostpris med tillæg af senere forbedringer, jf. andelsboligforeningslovens 5 stk. 2a og stk. 3 og foreningens vedtægter. Der afskrives ikke på ejendommen. Inventar Inventar i fælleshus måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger baseret på den forventede brugstid, der er fastsat til 10 år. Aktiver med en kostpris under kr pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til det beløb, der forventes at indgå. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser - generelt Prioritetsgæld måles til nominel restgæld. Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Finansielle instrumenter Til afdækning af renterisiko på realkreditlån er indgået swapkontrakt. Da denne kontrakt forventes fastholdt til udløb, er værdien af kontrakten ikke indregnet i balancen, men oplyst i note 16. Øvrige noter Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 18. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt foreningens vedtægter. Nøgleoplysninger De i note 20 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. 7

9 Resultatopgørelse Note kr. t. kr. 1 Boligafgifter mv Indtægter i alt Ejendoms- og forbrugsafgifter Vedligeholdelse Drift fælleshus og -arealer Administrationsudgifter Resultat før finansiering # Finansieringsindtægter 0 0 # Finansieringsudgifter Årets resultat Resultatdisponering : Overført resultat fra tidligere år Årets nettoresultat Overført resultat til næste år

10 Balance Note kr. t. kr. AKTIVER Ejendommen matr. 22 AB, Skanderborg Markjorder Inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Balance Note kr. t. kr. PASSIVER # Andelskapital # Overført resultat Egenkapital # Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser # Afdrag på realkreditgæld indenfor 1 år 0 0 # Gæld til kreditinstitutter i øvrigt # Leverandører af varer og tjenesteydelser # Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter mv. 16 Pantsætninger og og sikkerhedsstillelser 17 0 Beregning af andelværdi 18 Ansvarsforsikring 19 Nøgleoplysninger 20 10

12 Noter kr. t. kr. 1 Boligafgifter mv. Boligafgifter Bidrag fællesudgifter Lejeindtægter fælleshus Overdragelsesgebyrer Ikke modtaget malerregning overdraget lejlighed I alt Ejendoms- og forbrugsafgifter Ejendomsskatter El og vand Renovation/rottebekæmpelse I alt Vedligeholdelse Elevatordrift Diverse I alt Drift fælleshus og -arealer Havearbejde/snerydning Varme fælleshus Renholdelse mv Småanskaffelser mv Vedligeholdelse Afskrivning inventar I alt

13 Noter kr. t. kr. 5 Administrationsudgifter Annoncer 0 2 Arrangementer Revision og regnskabsmæssig assistance Forsikringer Kontorartikler Repræsentation I alt Finansieringsudgifter Prioritetsgæld Bankkonti Renteswaps I alt Ejendommen matr. 22 AB, Skanderborg Markjorder Anskaffelsessum primo Forbedringer i året 0 0 I alt Seneste offentlige ejendomsvurdering udgør kr (1/ ). 8 Inventar Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivning Afskrivninger ultimo I alt

14 Noter kr. t. kr. 9 Likvide beholdninger Nordea Bank I alt Andelskapital 4 boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr boliger a kr I alt Overført resultat Overført fra tidligere år Overført af årets resultat I alt Gæld til realkreditinstitutter Nordea Kredit, obligationslån Afdrag indenfor 1 år 0 0 I alt Kursværdi af restgæld udgør Obligationslånet er afdragsfrit indtil 1/

15 Noter kr. t. kr. 13 Gæld til kreditinstitutter i øvrigt Nordea Bank nr (limit t.kr. 800) Nordea Bank nr (limit t.kr ) I alt Anden gæld Forudbetalte boligafgifter Skyldig til andelshavere 0 66 I alt Gældsforpligtelser Andel af samlede gældsforpligtelser, der forfalder efter mere end 5 år udgør kr

16 Noter 16 Eventualposter mv. Eventualforpligtelser Til afdækning af renterisiko er indgået swapkontrakt på kr med udløbsdato 30/ svarende til restløbetid på kreditforeningslån kr Den fastsatte rente på swapkontrakten er 4,3050% p.a. Markedsværdien af kontrakten er pr. 31/ kr Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut kr er der givet pant i grund og bygninger. Pantsætningens samlede omfang er nominelt kr De pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi er kr Til sikkerhed for bankgæld er der udstedt ejerpantebrev på i alt kr. 5,0 mio med pant i grund og bygninger. 18 Beregning af andelværdi Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk 2, litra a (kostpris): Foreningens egenkapital Beregningsværdi pr. 31/ Værdi pr. indskudt andelskrone : ,8958 stsenest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen i 2014) 1,0771 Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( ) Værdi af andelsbevis ( )

17 Noter 19 Ansvarsforsikring Som sikkerhed for bestyrelsens økonmiske ansvar har foreningen tegnet sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse udgør t.kr for formuetab pr. forsikringsår og max. t.kr. 500 pr. formuetab. 16

18 Noter 20 Nøgleoplysninger Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Søtoften anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger I bilag 1 til bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 er opregnet en række nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Disse nøgleoplysninger følger her: Antal BBR Areal m2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål 0 0 B4 Erhvervslejemål 0 0 B5 Øvrige lejemål (kældre,garager m.v.) B6 I alt C1 C2 C3 Sæt kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her Boligernes areal (BBR) Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud X X ikke relevant Andet År D1 Foreningens stiftelseår 2003 D2 Ejendommens opførelsesår 2005 E1 E2 Sæt kryds Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for Hvis Ja, beskrivelse af hæftelsen Ja Nej X 17

19 Noter F1 Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsværdien Anskaffelsesprisen X Valuarvurdering Offentlig vurdering F2 Forklaring på udregning Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip, boliger Anvendt værdi pr kr. Ejendomsværdi (F2) divideret med m2 ultimo årets i alt (B6) kr. pr. m Forklaring på udregning Anvendt værdi pr kr. Andre reserver (F3) divideret med m2 ultimo årets i alt (B6) kr. pr. m2 F3 Generalforsamlingsbestemte reserver 0 0 F4 Forklaring på udregning Reserver i procent af ejendomsværdi Andre reserver (F3) divideret med ejendomsværdi (F2) ganget med 100 % 0% G1 G2 G3 Sæt kryds Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. Er (lovbekendtgørelse der tinglyst en tilbagekøbsklausul nr. 978 af 19. oktober (hjemfaldspligt) 2009)? på foreningens ejendom? Ja Nej x x x Forklaring på udregning Ultimomånedens indtægt (uden fradrag for tomgang, tab m.v.) ganget med 12 og divideret med andelsboligernes kr. pr. m2 areal på balancedagen (B1) H1 Boligafgift x 12 / H2 Erhvervslejeindtægter 0 x 12 / 0 0 H3 Boliglejeindtægter 0 x 12 /

20 Noter Forklaring på udregning Årets resultat divideret med andelsboligernes areal på balancedagen (B1) 2012 Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m2 Årets overskud (før afdrag), gns. pr. andels-m2 de J sidste tre år Kr. pr. m2 Forklaring på udregning K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi Andelsværdi på balancedagen (note 18) divideret med andelsboligernes areal på balancedagen (B1) (Gældsforpligtelser jf. balancen minus omsætningsaktiver jf. balancen) divideret med andelsboligernes areal på balancedagen (B1) K1 plus K2 Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og genopretning og renovering) jf. resultatopgørelsen divideret med den samlede areal ultimo året (B6) 2012 Kr. pr. m Kr. pr. m Kr. pr. m2 M1 Vedligeholdelse, løbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedligeholdelse i alt P Forklaring på udregning Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) (Regnskabsmæssig værdi af ejendommen (jf. balancen) gældsforpligtelser i alt (jf. balancen) divideret med den regnskabsmæssige værdi af ejendommen (jf. balancen) %ganget med % Forklaring på udregning Årets afdrag divideret med andelsboligernes areal på balancedagen (B1) Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 Kr. pr. m2 R Årets afdrag pr. andels-m2 de sidste tre år

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere