K/S Difko LXV (65) CVR nr Årsrapport 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12"

Transkript

1 CVR nr Årsrapport 2011/12

2 2

3 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Pengestrømsopgørelse 17 Pantsætninger og eventualforpligtigelser 18 Noter 19 Hovedtal pr. anpart 27 3

4 Selskabsoplysninger Selskab K/S Difko LXV (65) Sønderlandsgade Holstebro CVR nr Hjemstedskommune: Holstebro 24. regnskabsår: Dattervirksomhed Bornholms Bio Transport ApS Selskabets komplementar Kodif LXV ApS Komplementarens bestyrelse Ingeniør Jørgen Jessen, formand Senior manager Henning Foldager Økonomidirektør Carsten Skov Aggerholm Forstander Jørgen Pram Gad Erhvervsassurandør Jørgen Helm Komplementarens direktion Senior manager Henning Foldager Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for K/S Difko LXV (65). Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. november 2012 Som komplementar Kodif LXV (65) ApS Direktion Henning Foldager Bestyrelse Jørgen Jessen Henning Foldager Carsten Skov Aggerholm formand Jørgen Pram Gad Jørgen Helm Godkendt på selskabets generalforsamling den 10. december Dirigent 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kommanditisterne i K/S Difko LXV (65) Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for K/S Difko LXV (65) for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere kav ifølge dansk revisorslovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Den uafhængige revisors erklæringer fortsat Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 20. november 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erling Brødbæk statsautoriseret revisor Jacob Nørmark statsautoriseret revisor 7

8 Hoved og nøgletalsoversigt Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved og nøgletal: 2011/ / / / /08 Resultatopgørelse (t.kr.) Nettoomsætning og andre driftsindtægter Vareforbrug og personaleomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Indtægter af kap. andele i tilknyt. virksomh Afskriv. af mat. og immat. anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Øvrige finansielle omkostninger Årets resultat Balance pr (t.kr.) Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Likvide beholdninger Andre aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Nøgletal Antal anparter Egne anparter Faktisk antal anparter Varmesalg Mwh Graddage (normal graddage 3.112) Resultat pr. faktisk anpart (kr.) Egenkapital pr. faktisk anpart (kr.) Nettosalgspris pr. anpart (kr.) ifølge Difko Fondsmæglerselskab A/S

9 Ledelsesberetning Aktivitet Driften af værket har også i 2011/12 været tilfredsstillende. Graddagetallet for regnskabsåret har været 11,8% lavere end for et normalt år. Trods dette har afsætningen af varme mængdemæssigt svaret til det budgetterede, hvilket skyldes at der har været større afsætning til ledningsnettet i Balka og Snogebæk end budgetteret. Projektet med at etablere et ledningsnet i nabobyerne Balka og Snogebæk for Bornholms Varme A/S er stort set afsluttet. Der resterer kun lidt asfaltarbejder. Alle forbrugere har været tilsluttet fjernvarmen det meste af 2011/12. Der opstod i foråret uoverenstemmelse med Bornholms Varme A/S om den resterende betaling for projektet, men efter forhandlinger er der nu indgået aftale om betalingen, således at Bornholms Varme A/S i alt betaler 45 mio. kr. for projektet, hvilket svarer til de faktisk påløbne udgifter. Uenigheden om restbetalingen for projektet medførte, at selskabet medio 2012 manglede likviditet. Selskabet var derfor nødt til at opkræve ekstraordinært kr. pr. anpart hos kommanditisterne samt efterfølgende optage et nyt realkreditlån på 10 mio. kr. Aktiviteten i datterselskabet Bornholms Bio Transport har i regnskabsåret været tilfredsstillende. Økonomisk udvikling Årets resultat blev et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Den negative afvigelse skyldes væsentligst større udgift til brændsel, idet det på grund af halmmangel har været nødvendigt at anvende ca tons træpiller, der er væsentlig dyrere end halm. Pr. 30. september 2012 udgjorde selskabets egenkapital kr , svarende til kr pr. anpart (reguleret for selskabets egenbeholdning af anparter). Selskabet ejer 60 egne anparter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Den 23. oktober 2012 indgik selskabet aftale med Bornholms Varme A/S om overdragelse af varmeværket pr. 1. april 2013 til en pris på ca. 73 mio. kr. Der er fra balancedagen og frem til i dag herudover ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten. 9

10 Ledelsesberetning fortsat Fremtiden For regnskabsåret 2012/13 budgetteres der med et overskud efter afskrivninger på ca. 30 mio. kr. Der er budgetteret med salg af varmeværket pr. 1. april 2013, hvorfor der kun er budgetteret med drift af varmeværket i 6 måneder. Bornholms Regionskommune har som nævnt på side 18 under kontraktlige forpligtelser køberet til værket efter Køberetten er af kommunen overdraget til Bornholms Varme A/S, og som nævnt ovenfor er der indgået aftale om overdragelse pr. 1. april Bestyrelsen forventer, at de løbende ændringer i varmeforsyningsloven og i miljøregulativer ikke vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for Nexø Halmvarmeværk, idet eventuelle merudgifter forventes at kunne pålægges forbrugerne/halmleverandørerne. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud, kr., disponeret således: 2011/12 kr. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud eller underskud

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er grundet overgang til elektronisk indberetning anvendt andre egenkapitalkonti end sidste år. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens 110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab. De anvendte regnskabs og vurderingsmetoder, der er uændrede fra sidste år, er som følger: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 11

12 Anvendt regnskabspraksis fortsat Produktionsanlæg Fjernvarmeanlæg, der består af ejendomme, maskiner og ledningsnet m.v., måles til kostpris med fradrag af modtagne energitilskud og arbejdsmarkedsbidrag i byggeperioden samt foretagne afskrivninger. Afholdte administrationsomkostninger m.v. i forbindelse med selskabets start samt låneomkostninger er tillagt fjernvarmeanlæggets kostpris. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivningsprincipper ud fra en vurdering af forventet økonomisk brugstid og scrapværdi for anlæggenes enkelte dele. Afskrivningsperioder, afskrivningsprincipper og scrapværdier er anslået til: Afskrivnings Afskrivnings Scrapperiode princip værdi År År % % Bygninger ,00 20 (afskrivningsgrundlag kr.) ,80 Husinstallationer, stikledninger m.v ,00 0 (afskrivningsgrundlag kr.) ,60 Fjernvarmeunits ,33 0 (afskrivningsgrundlag kr.) Ledningsnet og maskiner ,00 20 (afskrivningsgrundlag kr.) ,80 Administrationsomkostninger i udbudsperioden ,00 0 (afskrivningsgrundlag kr.) Låneomkostninger ,00 0 (afskrivningsgrundlag kr.) Driftsmateriel Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er fastsat til 5 år. 12

13 Anvendt regnskabspraksis fortsat Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i datterselskaber indregnes og måles efter indre værdis metode (equity metoden). Dette indebærer, at kapitalandele i balancen måles til datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi, og at datterselskabernes resultat indregnes i resultatopgørelsen. Datterselskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives med den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det pågældende selskabs forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskaber overføres til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Råvarer og hjælpematerialer Beholdningen af brændsel måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Andre tilgodehavender Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Posten indeholder herudover tilgodehavende hos kommanditisterne, der er indregnet til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Ved beregningen af hensættelse til tab foretages der modregning af nettohandelsværdien af anparterne. Egne anparter Køb og salg af samt indskud og tilbagebetalinger på egne anparter indregnes direkte på egenkapitalen. 13

14 Anvendt regnskabspraksis fortsat Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser Igangværende arbejder for fremmed regning måles til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Igangværende arbejder indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtigelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som de medgåede omkostninger med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Gæld til realkreditinstitutter Prioritetsgæld indregnes og måles til dagsværdi, og ændringen i målingen indregnes i resultatopgørelsen under elementet ʺØvrige finansielle omkostningerʺ. Andre finansielle forpligtigelser Andre finansielle forpligtigelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Skat Der afsættes ikke skat i årsrapporten, idet selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende driftsinvesterings og finansieringsaktivitet samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet før værdiregulering, reguleret for finansiering fra kommanditisterne og ændring i øvrige nettoaktiver. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter køb og salg af egne anparter, optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld. 14

15 Resultatopgørelse 2011/ /11 Note kr. t.kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Personaleomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Af og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Øvrige finansielle omkostninger Årets resultat g Resultatdisponering fremgår af ledelsesberetningen. 15

16 Balance pr Note kr. t.kr. Aktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud eller underskud g Egenkapital i alt Langfristet gæld til realkreditinstitutter Langfristet gæld til banker Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til banker Anden gæld Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

17 Pengestrømsopgørelse 2011/ /11 kr. t.kr. Resultat før afskrivninger Ændring i nettoaktiver Hensættelse til tab inkassoomkostninger Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster Renteomkostninger betalt Pengestrøm fra ordinær drift Finansieringsaktiviteter Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Køb af materielle anlægsaktiver Ekstraordinære indbetalinger fra kommanditister Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

18 Pantsætninger og eventualforpligtigelser Pantsætninger Til sikkerhed for prioritetsgæld og kommunegaranti afgivet i forbindelse hermed er pantsat: 2012 kr. 1. Tilgodehavende hos kommanditister Den bogførte værdi udgør t.kr. 2. Den under likvide beholdninger anførte sikringskonto med indestående på Kommanditisternes resthæftelse i alt Produktionsanlæg: Den bogførte værdi af fjernvarmeanlægget udgør t.kr. Kontraktlige forpligtelser Bornholms Regionskommune har efter 2012 option på køb af fjernvarmeværket. Optionsprisen andrager 36,8 mio. kr., som pristalsreguleres fra , 0,3 mio. kr., som pristalsreguleres fra samt 1,3 mio. kr., som nedskrives over 30 år fra Pr udgør det pristalsregulerede beløb ca. 61,6 mio. kr. Herudover tillægges restgæld på realkreditlån på optionstidspunktet. Som nævnt i ledelsesberetningen er der indgået aftale om overdragelse af værket 1. april 2013 til en pris på ca. 73 mio. kr. Ingen yderligere kontraktlige forpligtelser. Kautions og garantistillelser Ingen. 18

19 Noter 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Selskabets prioritetsgæld er optaget som tilpasningslån, og inflationen i de kommende år vil derfor have betydning for selskabets fremtidige resultater. Påvirkningen vil dog blive modsvaret af pristalsregulering af varmesalget. Bornholms Regionskommunes køberet til varmeværket bliver ligeledes pristalsreguleret. Selskabet er således eksponeret for finansielle risici i form af den generelle udvikling i renteniveauet. 2011/ /11 kr. t.kr. 2 Nettoomsætning Salg af varme: Variable afgifter Faste afgifter Diverse salg Tab samt hensættelse til tab og regulering af varmeforbruget Varmesalg i MWh i 2011/2012 udgør mod i 2010/ Vareforbrug Brændsel Elforbrug Vedligeholdelse samt småanskaffelser Forsikringer Administrationsomkostninger vedrørende anlæggets drift Varekøb i øvrigt

20 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 4 Administrationsomkostninger Bestyrelsesvederlag Administrationsvederlag til Difko Administration A/S Revision og regnskabsmæssig assistance Juridisk og regnskabsmæssig assistance i øvrigt Inkassoomkostninger Regulering af hensættelse til tab Møder og rejser Omkostninger vedrørende trykning af årsrapporter og udarbejdelse af skatteredegørelser Øvrige udgifter Selskabet har i 2010/11 beskæftiget 6 medarbejdere og i 2011/12 7 medarbejdere. 5 Af og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Produktionsanlæg Driftsmateriel Fortjeneste ved salg af driftsmateriel Øvrige finansielle omkostninger Pengeinstitutter Kommanditisttilgodehavende Regulering til hensættelse Øvrige Renteindtægter i alt Prioritetsgæld Indekstillæg på prioritetsgæld Værdiregulering af prioritetsgæld Anlægslån Kommanditisttilgodehavende Låneomkostninger Øvrige Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavende hos kommanditister Kontaterede tab på tilgodehavende hos kommanditister Renteudgifter i alt Renter, netto

21 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 7 Produktionsanlæg og maskiner Grunde og bygninger Kostpris Årets tilgang Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Ejendomsværdi pr udgør kr., heraf grundværdi kr. Fjernvarmeanlæg i øvrigt Kostpris Årets tilgang Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

22 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 7 Produktionsanlæg og maskiner, fortsat Administrationsomkostninger m.v. i udbudsperioden samt låneomkostninger og kurstab Kostpris Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris Årets afgang Årets tilgang Kostpris Afskrivninger Årets afgang Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

23 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris Kostpris Nettoopskrivninger Årets resultat Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender Tilgodehavende hos kommanditister Hensættelse til forventet tab (Hele tilgodehavendet er forfaldent.) Tilgodehavende merværdiafgift Mellemregning med Difko Inkasso A/S 0 34 Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger Sikringskonto Indlånskonti Kassebeholdning

24 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 12 Virksomhedskapital kommanditanparter a kr Årets opkrævning af stamkapital kommanditanparter a kr Den hertil svarende selskabskapital udgør: kommanditanparter a kr Selskabets beholdning af egne anparter udgør 60 stk., svarende til 2,6% af stamkapitalen. Anparterne er erhvervet (tilbagetaget) fra en kommanditist, som har misligeholdt indbetalingsforpligtelsen i henhold til tegningsaftalen. På grundlag af den i note 10 anførte nedskrivning af tilgodehavende kommanditistindskud, 5,2 mio. kr., kan en nedskrivning af resthæftelsen beregnes til 1,7 mio. kr. 13 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Saldo Overført, jf. resultatdisponeringen Saldo

25 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 14 Overført overskud eller underskud Saldo Opkrævning 2011/12 egne anparter Overført, jf. resultatdisponeringen Saldo Langfristet gæld til realkreditinstitutter Ejendommen, matr. nr. 312, Neksø markjorder (fjernvarmeanlæg) IRF Finansiering, indekslån, 23. s., 2013, 2,5%: Hovedstol kr Tilpasningslån: Hovedstol kr Ejerpantebreve, nom kr., beror hos selskabet 0 0 Prioritetsgæld i alt Heraf forfalder inden for 1 år Efter 5 år eller senere forfalder Obligationsrestgæld udgør

26 Noter 2011/ /11 kr. t.kr. 16 Langfristet gæld til banker Nykredit, anlægslån/erhvervskredit Hovedstol kr Bankgæld i alt Heraf forfalder inden for 1 år Efter 5 år eller senere forfalder Anden gæld Beregnede, ikke forfaldne renter af prioritetsgæld Skyldig merværdiafgift Mellemregning med datterselskab Periodisering af varme Øvrige kreditorer Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser Foretagne acontofaktureringer Medgåede omkostninger til udførte arbejder

27 Hovedtal pr. anpart (1/2300) 2011/ /11 kr. kr. Udvikling i egenkapital Regnskabsmæssig egenkapital, primo Årets indbetaling Årets indbetaling egne anparter Årets resultat Regnskabsmæssig egenkapital, ultimo Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver Skattemæssig opgørelse Resultat før afskrivninger Resultat egne anparter Renteindtægter Korrektion af renteindtægter kommanditisttilgodehavender Renteudgifter Ikke skattemæssigt fradragsberettigede udgifter, indekstillæg på gæld til realkreditinstitutter Tilbageførsel af låneomkostninger 33 0 Ikke fradragsberettigede hensættelser 92 0 Ikke fradragsberettigede omkostninger 25 8 Skattepligtigt resultat før skattemæssige afskrivninger Skattemæssig til og afgang på driftsmateriel Tilgang på driftsmateriel Afgang på driftsmateriel 0 69 Straksafskrivning produktionsanlæg 4 0 Tilgang produktionsanlæg 0 0 Akkumulerede, realiserede kursreguleringer pr på danske obligationer andrager kr. pr. anpart (til brug for eventuel fradragskontoopgørelse). 27

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere