REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-04-2008. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering i et ultimo marts Orientering om regnskab Overførsel af driftsbevillinger fra Overførsel af anlægsbevillinger fra Resultatrevision 2007 Rebild Opfølgningsrapport Beskæftigelsesregion Nord Evaluering af mål for Arbejdsmarkedsforvaltningens afdelinger Status på sygedagpengeområdet Ungdomsuddannelse til alle Orientering April Underskriftsside 52 31

3 1. Økonomivurdering i et ultimo marts 2008 J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/5061 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med udgangen af marts måned 2008 er der et forbrug på 21,3% og 20,5% på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden. Set i forhold til at hvis forbruget fulgte en linear fremskrivning henover året burde den ligge på ca. 25% efter marts måned. Samlet for 2008 er det stadigt tidligt på året, hvorfor et samlet forventet forbrug for 2008, ikke kan skønnes endnu. Generelt er et merforbrug på sygedagpenge og kontanthjælp for ikke-aktiverede. Merforbruget skønnes at kunne fortsætte henover året, hvorfor udviklingen monitoreres tæt. Til at modsvare disse er der et mindre forbrug på aktivpuljen og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvilket afspejler den fortsatte positive udvikling på arbejdsmarkedet. Merforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes primært at der endnu ikke er fuldt afregnet for årets tre første måneders aktiviteter. Dette forventes sket i forhold til næste måneds budgetopfølgning. Vedrørende løntilskud til fleksjob, skyldes den lave forbrugsprocent, at der endnu ikke er afregnet for kommunale fleksjob i På aktivitetssiden er der flere nøgletal der kan fremhæves. For det første oplever kommunen en fortsat stigning/eller tæt på stigning i overholdelsen af rettidigheden ved kontaktsamtaler der skal afholdes med de ledige. Herudover er tendensen fra 2007 fortsat omkring aktiveringsgraden, som fortsat stiger. Dermed følger tallene den strategi som kommunen har valgt i sin indsats for fortsat at bringe ledige til en højere grad af selvforsørgelse. For en oversigt over forbruget pr. marts 2008, henvises bilaget Budgetoversigt samt forbrug i et. For en aktivitetsoversigt henvises til bilaget Resultatoversigten og Ugens tal. Indstilling: Forvaltningen indstiller - At økonomivurderingen godkendes Beslutning i den : Godkendt som indstillet. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Budgetoversigt et Åben Resultatoversigt Rebild Åben Ugens tal 32

4 2. Orientering om regnskab 2007 J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/20488 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I vedlagte bilag er der en samlet oversigt over det foreløbige regnskabsresultat for Rebild Kommune i Det endelige regnskab vil blive forelagt til Økonomiudvalgets møde den 16. april Som orientering til de respektive udvalg er vedlagt bilag, hvori bemærkninger til regnskabet for de enkelte udvalg fremgår. Der er i regnskabet for 2007 sket en samlet forbedring af likviditeten på ca. 117 mio. kr. i forhold til primo På driften har der i forhold til det korrigerede budget været merudgifter på 2,2 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at der er givet tillægsbevillinger på 12,8 mio. kr., hvoraf langt den største del er overførsler fra På anlæg har der været mindreudgifter på 37,7 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 29,3 mio. kr. Den væsentlige forbedring af likviditeten skal ses i sammenhæng med årets finansforskydninger. Det er blandt andet bogført forudbetalt refusioner svarende til 13 måneders refusion grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med kommunesammenlægningen, som er et engangstilfælde. Samtidig er der det væsentlige mindreforbrug på anlæg, samt merindtægterne fra salget af kommuneforsikring og delingsaftalen med amtet. Herudover er der en række mindre forskydninger. For yderligere specifikationer henvises til den senere regnskabsaflæggelse. Indstilling: Det indstilles: At den overordnede regnskabsorienteringen tages til efterretning Samt at regnskabsbemærkninger for de respektive udvalg behandles Bilag: Regnskabsbemærkninger for de respektive udvalg - udsendes særskilt fra Økonomi og indkøb. 33

5 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. 34

6 3. Overførsel af driftsbevillinger fra J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/20488 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet opgørelser over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Oversigterne er vedlagt som bilag, sammen med de besluttede retningslinjer for overførsel. Opgørelserne er lavet i henhold til de gældende retningslinjer for overførsler. På enkelte punkter er retningslinjerne bøjet, hvor det er vurderet af de ikke giver mening i praksis. De konkrete områder er beskrevet nærmere i de bemærkninger, der er lavet til overførslerne. Retningslinjerne er politisk behandlet i forbindelse med godkendelsen af regnskabsproceduren på økonomiudvalgets møde den 12. december 2007 pkt. 2. Der er i forbindelse med kontraktevalueringerne, som er vedlagt som bilag til Regnskab 2007, indkommet en række bemærkninger/ønsker i forhold til at afvige de gældende regler for overførsler. I de vedlagte oversigter er der ikke taget højde for de indkomne bemærkninger/ønsker, da de alle vil forudsætte en politisk stillingtagen. Det er såvel generelle som specielle forhold der nævnes. De mere generelle forhold er nævnt i bemærkningerne til overførselsoversigterne, mens der i forhold til de mere specifikke henvises til de enkelte institutioners kontraktevalueringer. Som det fremgår af oversigterne er der samlet set tale om en begrænset overførsel på driftsområdet, men det bemærkes hertil at det dækker over store variationer områderne imellem. Derfor skal opmærksomheden henledes på Regeringens opstramning og styring af økonomien i 2008, da dette i høj grad udfordrer overførslerne til Som det blev tilkendegivet i pkt. 4 til Byrådets møde den anbefales det fortsat at principperne om overførsler fastholdes, og at der som følge af regeringens initiativer vedr sker en tæt løbende opfølgning på det forventede regnskabsresultat. Indstilling: Det indstilles: At driftsoverførslerne for det respektive udvalg godkendes i henhold til de vedtagne retningslinjer jf. oversigter 35

7 Bilag: Bilag udsendes særskilt fra Økonomi og Indkøb Retningslinjer for overførsler 2007 til 2008 Overførsler Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. 36

8 4. Overførsel af anlægsbevillinger fra J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/20488 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet opgørelser over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. Oversigterne er vedlagt som bilag. Opgørelserne er lavet i henhold til de gældende retningslinjer for overførsler. Der er lavet nogle få kommentarer til anlægsoverførslerne, som fremgår af de bemærkninger, der er lavet til overførselsoversigterne. Retningslinjerne er politisk behandlet i forbindelse med godkendelsen af regnskabsproceduren på økonomiudvalgets møde den 12. december 2007 pkt. 2. Som det fremgår af oversigterne er der tale om en samlet overførsel på et betragteligt beløb. Derfor henledes opmærksomheden på Regeringens opstramning og styring af økonomien i 2008, hvor der er lagt op til anlægsrammer svarende til det oprindelige budget for Der må således forudsættes en tilsvarende anlægsoverførsel fra 2008 til 2009, hvis aftalen skal holdes for Rebild Kommune isoleret set. Det bemærkes at jordforsyningsområdet er undtaget. Anlægsaktiviteten og forbruget vil blive fulgt tæt i 2008 i henhold til de af regeringen besluttede forbehold for kommunernes anlæg i Indstilling: Det indstilles: At anlægsoverførslerne for det respektive udvalg godkendes i henhold til de vedtagne retningslinjer jf. oversigter Bilag: Bilag udsendes særskilt fra Økonomi og Indkøb Retningslinjer for overførsler 2007 til 2008 Overførsler Kontraktevaluering 2007 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. 37

9 5. Resultatrevision 2007 Rebild J.nr.: K07. Sagsnr.: 08/7378 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Som led i strukturreformen på beskæftigelsesområdet har der fra centralt hold været et ønske om at have mere fokus på resultater, sammenlignelighed og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. To væsentlige elementer heri har været udarbejdelsen af de årlige beskæftigelsesplaner samt opfølgningen herpå via resultatrevisionen. For at understøtte arbejdet med måling på resultater og benchmarking af de forskellige jobcentre, har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet Her er det muligt for alle løbende at monitorere udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er også muligt her at trække resultatrevisionen for Jobcenter Rebild. Resultatrevisionen for 2007 består 7 forskellige sammenligningsmål for Jobcenter Rebild og er den officielle vurdering af de resultater der er skabt. Resultatrevisionen skal sendes i høring hos LBR og, efter godkendelse med eventuelle bemærkninger, sendes til Beskæftigelsesregionen. Resultatrevisionen for 2007 viser generelt meget fine resultater. På stort set alle punkter placerer jobcenter Rebild sig bedre end de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Nedenfor opsummeres kort de enkelte mål samt resultatet af indsatsen. For mere uddybende beskrivelser henvises til bilaget. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren har for 2007 udmeldt følgende tre mål: 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. 2. Målene fra ny chance til alle. 3. Fokus på ledige under 30 år. På alle tre områder kan der konstateres en positiv udvikling gennem året og Jobcenter Rebilds resultater er meget tilfredsstillende. Andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse Andelen af borgere i arbejdsstyrken, der modtager offentlig forsørgelse er faldet med 18% fra Baggrunden er primært et fald i antallet af dagpengemodtagere. Det gennemsnitlige fald i sammenlignelige kommuner er på 13,1% Udgifter til offentlig forsørgelse Samlet set er der sket et fald i udgifterne til offentlig forsørgelse på 30,3% fra Faldet i sammenlignelige kommuner er på 17,9%. De kommunale nettoudgifter til forsørgelse udviser for samme periode en lille stigning, hvilket skyldes, at der er sparet meget på dagpengeudgifter som er 100% statslige. Derudover medfører omlægninger vedr. refusionen for henholdsvis gamle og nye bevilgede førtidspensioner stigende kommunale nettoudgifter til forsørgelse. Besparelsespotentiale Med baggrund i varigheden af de forskellige sagstyper er det udregnet, hvor meget Rebild Kommune kunne "spare" hvis vi lå på gennemsnittet. Rebilds positive resultater medfører, at samlet set ville en placering på gennemsnittet betyde merudgifter for Rebild Kommune på 15 mio. kr. Baggrunden herfor er kortere varighed på stort set alle sagstyper, hvilket bl.a. er et resultat af en offensiv og effektiv indsats. Aktiveringsomfang Det er lykkedes at skabe en stigning i aktiveringsomfanget for stort set alle jobcenterets målgrupper i Kontinuerlige og relevante aktiveringsforløb er for langt de fleste ledige den korteste vej til selvforsørgelse. Derudover er der et samfunds- og kommunaløkonomisk incitament for at aktivere alle ledige. 38

10 Passiv andel Det er i 2007 lykkedes at nedbringe andelen af passive borgere på kontanthjælp. Omvendt er andelen af passive modtagere af dagpenge steget. Forklaringen på stigningen er, at de borgere der er i delvist arbejde eller tidligere har været fritaget for aktivering pga alder, fylder forholdsvis mere i den samlede ledighedsstatistik. Opgjort i absolutte tal er antallet faldende. Indsats til tiden På målene for rettidighed er der fremgang på de fleste mål sammenlignet med Sammenlignes der med helt aktuelle tal for rettidighed ultimo 2007, er det lykkedes at skabe tilfredsstillende rettidighed på såvel kontanthjælps- som dagpengeområdet. Resultatrevisionen for 2007 vil fremadrettet indgå som en del af grundlaget for målene i beskæftigelsesplan Resultatrevisionen skal sendes i høring hos LBR og vil skulle behandles i byrådet igen, efter modtagelsen af høringssvarene. Indstilling: Forvaltningen indstiller - At Resultatrevision 2007 for Jobcenter Rebild sendes i høring hos LBR Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Resultatrevision

11 6. Opfølgningsrapport Beskæftigelsesregion Nord J.nr.: G12. Sagsnr.: 08/7341 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen Opfølgningsrapporten blev overleveret på et møde i marts måned mellem direktøren for Beskæftigelsesregion Nordjylland, Borgmesteren, Kommunaldirektøren og Arbejdsmarkedschefen og ledsaget af anerkendelse for den indsats Jobcenter Rebild har leveret i Regionsdirektøren udtrykte positivt, at Jobcenter Rebild har leveret de bedste resultater i hele region Nordjylland på stort set alle driftsområder. Opfølgningsrapporten beskriver Jobcenter Rebilds indsats og resultater i 2007 i forhold til beskæftigelsesministerens 3 mål samt yderligere tre relevante indikatorer på beskæftigelsesområdet (aktiveringsgrader, rettidighed og sygedagpengeforløb). Jobcenterets resultater sammenlignes med Nordjylland, hele landet samt klyngen (klyngen består af sammenlignelige jobcentre: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Sønderborg) Ministerens mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed skal nedbringes (arbejdskraftreserven) Opfølgningsrapporten viser, at der er sket et stort fald i arbejdskraftreserven i Rebild Kommune. Faldet i arbejdskraftreserven var større for Rebild end for regionen som helhed og i forhold til sammenlignelige jobcentre (klyngen) Ministerens mål 2: Ny chance til alle Opfølgningsrapporten viser, at Jobcenter Rebild har haft en positiv udvikling på alle tre delmål. Jobcenteret ligger bedst i klyngen og også over gennemsnittet i Nordjylland. Ministerens mål 3: Styrket indsats for unge under 30 år Opfølgningsrapporten viser, at der i Rebild Kommune har været et fald i antallet af ledige under 30 år. Jobcenter Rebild har haft det største procentvise fald i forhold til klyngen og tillige et større fald end Nordjylland og landet som helhed. 3 relevante indikatorer Aktiveringsgrader: Aktiveringsgraden for forsikrede ledige har været stærkt stigende i 2007 og svagt stigende for kontanthjælpsmodtagere. Rettidighed: Rettidigheden for afholdelse af jobsamtaler mv. for forsikrede ledige har været stigende i 2007 og ligget på % siden 3. kvartal. Rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere er næsten tilsvarende høj. Sygedagpengeforløb: Jobcenter Rebild har haft en betydeligt lavere stigning end Nordjylland som helhed, i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på mere end 52 uger, men i forhold til tidligere resultater i Rebild Kommune, er der en procentvis stor stigning. Derfor har Jobcenter Rebild en stor udfordring i at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge. Samlet set er resultaterne for Jobcenter Rebild i 2007 meget positive. 40

12 Med baggrund heri vil Arbejdsmarkedsforvaltningen, efter en tilpasning og justering af de forskellige tilbud til de ledige, fortsætte den aktive linje i beskæftigelsesmæssig henseende. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. John Hamiltorn og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Opfølgningsrapport

13 7. Evaluering af mål for Arbejdsmarkedsforvaltningens afdelinger 2007 J.nr.: G. Sagsnr.: 07/445 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I efteråret 2006 udarbejdede ledelse og medarbejdere i Arbejdsmarkedsforvaltningen administrationsgrundlag for forvaltningens virke. Som et væsentligt element heri blev der i fællesskab udarbejdet målsætninger for alle fire afdelinger. Afdelingerne har nu evalueret målsætningerne og evalueringen skal ses i sammenhæng med resultatrevisionen der beskriver de overordnede resultater af indsatsen på beskæftigelsesområdet, kontraktevalueringerne og regnskabsresultatet. Generelt har 2007 været et opstartsår med mange løbende justeringer og tilpasninger. De mange ændringer har betydning for mulighederne for evaluering af målene. En række mål er ikke længere aktuelle eller ikke mulige at måle på som det fremgår af bilagene. For Virksomhedsservice viser evalueringen at det er lykkedes at skabe flotte resultater uagtet at en lang række målsætninger ikke er opnået eller har været mulige at evaluere på. Dette gælder både for jobbutikken samt virksomhedskonsulenterne. For særlig indsats viser evalueringen af målsætningerne at der har været store udfordringer på sygedagpengeområdet. På kontanthjælpsområdet har det vist sig svært at evaluere på en række af målene. Evalueringen af målene ift. Administration og udbetaling viser meget tilfredsstillende resultater på de fleste områder. En række mål har dog som ift. de øvrige afdelinger vist sig irrelevante. Evalueringen af KRCs mål viser flotte resultater på de målbare områder. Generelt er der dog sket en række projektmæssige tilretninger siden efteråret 2006 hvor målene blev fastlagt. Samlet set viser evalueringen af afdelingernes mål meget tilfredsstillende resultater. Administrationsgrundlag og afdelingernes mål har været et vigtigt styringsmæssigt grundlag for Arbejdsmarkedsforvaltningens første år. Med afsæt i målene for 2007 samt de udfordringer der har kunnet konstateres er der udarbejdet færre men mere målbare mål for Indstilling: Forvaltningen indstiller At evalueringen af Arbejdsmarkedsforvaltningens mål for 2007 tages til efterretning 42

14 Beslutning i den : Godkendt som indstillet. John Hamiltorn deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Evaluering af mål 2007 særlig indsats Åben Evaluering af mål 2007 KCR Åben Evaluering af mål 2007 Administration og Udbetaling Åben Evaluering af mål for Virksomhedsservice

15 8. Status på sygedagpengeområdet. J.nr.: P35. Sagsnr.: 08/5063 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Af oversigt over udviklingen i antallet af sager indenfor de forskellige målgrupper, ses at udviklingen på sygedagpengeområdet udviser en forsat stigende tendens og er lige modsat den ellers meget positive udvikling på arbejdsmarkedet. Antallet af sager har i 2007 bevæget sig fra 324 i uge 1/2007 til 389 i uge 1/2008 og det seneste tal for uge 13/2008 udgør sagstallet 433. Tallet er incl. sager med en varighed over 52 uger, som ligeledes er stigende med store udgifter til følge. Antallet af sager med en varighed over 52 uger har i 2007 bevæget sig fra 28 sager i uge 1/2007 til 49 sager i uge 1/2008. Seneste tal for uge 13/2008 viser et sagsantal over 52 uger udgør 55 sager. På ets møde vil forvaltningen orientere om status på området med henblik på yderligere drøftelse, ligesom forvaltningen vil redegøre for de tiltag der er iværksat som de tiltag der p.t. arbejdes med at iværksætte til nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge. Indstilling: Det indstilles, At udvalget tager status på sygedagpengeområdet til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. John Hamiltorn deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Ugens tal - uge 12/ Åben Statistik over løbende sager vedr. sygdom pr

16 9. Ungdomsuddannelse til alle J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/7357 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke kan profitere af en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal medvirke til, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Uddannelsen består af: 45 En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik kan højst udgøre 280 timer årligt. Loven trådte i kraft den 1. august Kommunernes Landsforening (KL) tolker ikrafttrædelsestidspunktet således, at kommunerne den 1. august 2007 forventes at påbegynde arbejdet med at udbyde uddannelsen. KL vurderer, at det først er realistisk for kommunerne at være i drift med uddannelsen sidst i Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn og Ungdomsforvaltning har i efteråret 2007 indledt et samarbejde om implementering af lovgivningen, herunder om analyse af målgruppe/kapacitetsbehov, organisering, samt beregning af økonomiske konsekvenser. Målgruppe/kapacitetsbehov Formålet med ungdomsuddannelsen er at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Kommunen skal udstede et kompetencepapir efter endt uddannelse. Kommunen skal sikre at unge i målgruppen orienteres om tilbuddet. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse indtil det fyldte 25. år. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre fagpersoner, og skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen har jf. lovens 3, kompetence til at beslutte, om den unge er omfattet af lovens målgruppe og dermed har retskrav på uddannelsen. Kommunalbestyrelsen kan evt. lægge beslutningskompetencen ud til et bredt sammensat visitationteam, der træffer afgørelse om alle ansøgninger om optagelse på ungdomsuddannelsen. Forvaltningen vurderer efter samråd med UU, at der i Rebild kommune vil være ca. 8 unge

17 pr. årgang, som vil være omfattet af retskravet. Kapacitetsbehovet opgøres således til ml. 20 og 25 uddannelsespladser om året. Organisering Uddannelsen kan finde sted på kommunale uddannelsesinstitutioner der drives efter lov om specialundervisning af voksne og efter aftale med andre skoleformer f.eks. daghøjskoler, efterskoler, erhvervsskoler, husholdningsskoler mv. Forvaltningen har taget kontakt til nedenstående udbydere af uddannelse i Rebild Kommune, med en opfordring til at byde ind på hele eller dele af uddannelsen. Efter tilbagemelding fra interesserede udbydere, kan kommunalbestyrelsen indgå konkrete aftaler om tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. 46 Kompetencecenteret Rebild Produktionsskole Rebild kommunes Ungdomsskole Skibstedskolen Støvring Gymnasium Støvring Højskole Ifølge loven tiltænkes UU en central rolle i tilrettelæggelsen af den nye uddannelse. UU skal varetage følgende opgaver: Information om uddannelsen Målgruppevurdering Foreløbig uddannelsesplan Indstilling Justering af uddannelsesplanen efter behov og mindst én gang årligt Udarbejdelse af indstilling samt uddannelsesplanen i forhold til målgruppen er lovbestemt ny opgavevaretagelse for UU-Aalborg. Kommunerne kompenseres for denne nye opgave via DUT-midlerne. UU-Aalborg anslår, at den øgede opgavebyrde vil betyde en ekstra udgift for kommunen på ca kr. pr. årselev. UU-Aalborg tilbyder Rebild Kommune tilkøb af følgende ydelser: UU-vejleder introducerer den unge til den aktør, der skal varetage afklaringsforløbet, samt følger op og deltager i evaluering af forløbet UU-vejleder er gennemgående kontaktperson for udbydere, den unge og den unges sagsbehandler og øvrige netværk i uddannelsesforløbet. UU-vejlederen indkalder til et årligt opfølgende møde vedrørende den unge. Udarbejdelse af kompetencepapir. UU-Aalborg forventer, at tilkøbet af ydelserne vil koste yderligere kr. pr. årselev. Økonomi Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til undervisning, befordring og undervisningsmidler. I 2007 er der på bloktilskuddet afsat 31 mio. kr. og for 2008, 2009 og 2010 er der afsat 76,4 mio. kr. Der er lagt op til, at langt hovedparten af økonomien skal hentes inden for de eksisterende økonomiske rammer ved at anvende eller omlægge lignende tilbud i kommunen, herunder i midler der er overgået til kommunen fra amtet, og som i amterne blev anvendt til den samme målgruppe. Undervisningsministeriet budgetterer med en udgift på kr. pr. årselev. På baggrund af vurderinger fra kommunale eksperter er det KL s opfattelse, at udgiften snarere vil ligge på omkring kr. pr. årselev, og loven vurderes derfor at være underfinancieret. KL og regeringen aftalte i økonomiaftalen

18 for 2008 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på økonomien i uddannelsen. Ud fra ovenstående beskrivelse af økonomien, vil det for Rebild Kommune betyde en årlig udgift til uddannelsespladser på ml og kr. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt komme den faktiske udgift nærmere. En sådan beregning må bl.a. afvente tilbagemeldingerne fra de adspurgte udbydere og en vurdering af, hvilken kommunal udgift der allerede i dag medgår til målgruppens uddannelse. Der er orienteret således om sagen for Børne- og Ungdomsudvalget og et i efteråret Fornyet sagsfremstilling: Forvaltningen har modtaget tilbagemelding fra uddannelsesinstitutionerne Støvring Gymnasium, Støvring Højskole, Rebild Produktionsskole, Skibstedskolen og Rebild Kommunes Ungdomsskole. Støvring Gymnasium, Støvring Højskole og Rebild Kommunes Ungdomsskole er velvillige i forhold til at varetage dele af uddannelsen af unge med særlige behov, i de tilfælde hvor kommunen skønner, at det er relevant. Institutionerne ser sig ikke i stand til at komme med et egentligt prisudspil. Støvring Gymnasium tilbyder at varetage dele af undervisningen på uddannelsens almene del tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Støvring Højskole tilbyder at varetage dele af undervisningen på uddannelsens almene og specifikke del tilrettelagt som højskoleophold. Rebild Kommunes Ungdomsskole tilbyder de unge deltagelse i klubber, lektiecafé og visse fag, evt. med tilknyttet støtteperson. Rebild Produktionsskole tilbyder at varetage den samlede opgave med at tilrettelægge og gennemføre ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Det betyder, at skolen vil være ansvarlig for, at de unges uddannelsesplaner gennemføres i praksis, også når uddannelsen ikke finder sted på Produktionsskolen. Produktionsskolen vil også varetage de ydelser, som UU tilbyder kommunen som tilkøb. Produktionsskolens prisudspil er et årligt grundbeløb på kr. for at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen, samt et årligt aktivitetsbeløb pr. elev på kr. Hertil kommer udgifter til de forskellige uddannelsesdele. Skibstedskolen tilbyder at varetage ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov for målgruppen af unge med multiple funktionsnedsættelser. Denne målgruppe er allerede i dag en del af Skibstedskolens elevgruppe, hvorfor der i opbygningen af ungdomsuddannelsen vil kunne bygges videre på skolens faglige viden og erfaringer. Skolens prisudspil er mellem kr. pr. elev pr. år under forudsætning af en elevgruppe på mellem 3 og 10 elever. Hertil kommer udgifter til byggeri af undervisningslokaler, da Skibstedskolen ikke har lokaler, der kan stilles til rådighed for ungdomsuddannelsen. Skolen har ikke i øjeblikket udskolingselever i målgruppen. Udover de kommunale udbydere, har forvaltningen haft kontakt til Specialskolen for Voksne i Ålborg kommune. Skolen forventer, efter endelig politisk behandling primo 2008, at kunne tilbyde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for hele målgruppen. Skolen anslår en pris pr. elev pr. år på kroner. Skolen har bred specialpædagogisk viden og mange års erfaring i at undervise unge med bl.a. multiple funktionsnedsættelser, socialt emotionelle problemstillinger, kontaktforstyrrelser, ADHD, infantil autisme, fysiske handicaps mv. Skolen er forpligtiget til at optage elever fra andre kommuner. Økonomi: På baggrund af forvaltningernes og UU-Ålborgs oplysninger, er der i øjeblikket i Rebild Kommune 18 unge mellem 15 og 25 år, der kan vurderes som en del af lovens målgruppe. Herunder er de udgifter der på nuværende tidspunkt medgår til målgruppens uddannelse opgjort. 47

19 Udgifterne afholdes i dag af forvaltningerne Børne- og Ungdom, Sundhed og Arbejdsmarked. Uddannelse Forvaltning Elever Udgift pr. elev pr. år Samlet udgift pr. år PMU Arbejdsmarked kr kr. Nordbo Arbejdsmarked kr kr. Linjeskolen Arbejdsmarked kr kr. Produktionsskolen Arbejdsmarked kr kr. Specialskolen for Sundhed kr. voksne Limfjordskolen Børne- og skoleår Ungdom Antal elever ialt 18 Udgift ialt kr. Forventede udgifter til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov: Oversigt over udbydere og priser på ydelser Årligt Årlig Udbyder Ydelse grundbeløb udgift pr. elev UU-Ålborg UU s lovbestemte ydelse UU-Ålborg UU s tilkøbsydelse USB for hele målgruppen, Produktionsskolen samt de opgaver, der er tilkøbsydelse hos UU Skibstedskolen USB for elever med multiple funktionsnedsættelser Specialskolen for USB for hele målgruppen Voksne Nr. Sundby På baggrund af opgavens beskedne omfang, foreslår forvaltningen, at der indledes forhandlinger med UU-Ålborg om varetagelse af lovbestemte ydelser og tilkøbsydelser. at de unge, der optages på Ungdomsuddannelsen, henvises til eksisterende og relevante uddannelsesinstitutioner i og udenfor kommunen. At opgaven organiseres under Arbejdsmarkedsforvaltningen. Overslag over de økonomiske konsekvenser af forvaltningens forslag. Beregningerne omfatter 25 årspladser. Udbyder Ydelse Årligt Årlig grundbeløb udgift pr. elev Samlet årlig udgift UU-Ålborg UU s lovbestemte ydelse UU-Ålborg UU s tilkøbsydelse Specialskolen for Voksne Nr. Sundby USB for 25 elever Samlet udgift til USB* udgift til uddannelse af unge i ungdomsuddannelsens målgruppe 48

20 Øget udgift i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov *Baseret på pris oplyst af Specialskolen for Voksne i Nørresundby Hertil kommer udgiften til administration af ordningen i forvaltningsregi i Rebild Kommune. Det anbefales at der afsættes en årlig ramme til denne del på kr. pr. årselev. Forvaltningen foreslår, at den i økonomiopgørelsen nævnte årlige finansiering via eksisterende budgetter for 2008 på kr. overføres til Arbejdsmarkedsforvaltningen til finansiering af såvel den administrative som uddannelsesmæssige opgave, at økonomien til området følges løbende i budgetkontrollerne for 2008 og at der for 2009 budgetteres til uddannelsen på baggrund af konkret vurdering på CPR-nummer niveau. Organisering og kompetencefordeling: Ifølge lovgivningen er det kommunalbestyrelsen eller efter aftale en lokal uddannelsesinstitution, der tilrettelægger uddannelsen under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et visitationsudvalg, der forankres med beslutningskompetence i Arbejdsmarkedsafdelingen, og som består af En repræsentant fra Arbejdsmarked (tovholder og mødeindkalder) En repræsentant fra Familieafdelingen En repræsentant fra PPR En repræsentant fra Sundhed Visitationsudvalget har ansvaret for: At træffe beslutning om optagelse og herunder de nærmere vilkår for uddannelsesforløbet At træffe beslutning vedrørende uddannelsesplanen At vurdere behovet for eventuelle andre foranstaltninger i henhold til lov om social service og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Sagen har været i høring i Handicaprådet, og der fremkom ingen bemærkninger herfra. Indstilling: Forvaltningen indstiller, - at beskrivelsen af visitationsteam for Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov godkendes. - at der indledes forhandlinger med UU-Ålborg vedrørende betaling for såvel de lovpligtige ydelser som tilkøbsydelser. - at de unge, der optages på Ungdomsuddannelsen, henvises til eksisterende og relevante uddannelsesinstitutioner i og udenfor kommunen. - at administrationsudgiften fastsættes til kr. pr. årselev - at medfinansieringen på kr. overføres fra de eksisterende budgetter til finansiering af såvel den administrative udgift som udgiften til uddannelsestiltagene, og - at området vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov følges i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2008 og budgetteres for

21 Bilag: Bilag udsendes fra arbejdsmarkedsforvaltningen Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at opgaven forankres i Arbejdsmarkedsforvaltningen på de anførte vilkår. John Hamiltorn deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Beskrivelse af ungdomsuddannelse, Skibstedskolen Åben Revideret beskrivelse af visitaion til USB Åben Skrivelse fra Ungdomsskolen Åben Tilbagemelding fra Skibstedskolen Åben USB - beskrivelse, Produktionsskolen 50

22 10. Orientering April 2008 J.nr.: A14. Sagsnr.: 08/928 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Ankeafgørelser indenfor Arbejdsmarkedsforvaltningens område i perioden Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Orienteringen taget til efterretning. John Hamiltorn deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Sager til behandling i udvalget Åben Oversigt over ankeafgørelser 2007/

23 Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 52

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo november 2007 132 2. Evaluering af administrationsgrundlag

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning 4. kvartal 2008 2 2. Indsatsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo september 105 2. Den kvartalsvise opfølgning på aktiviteterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret..

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. Møde slut: 15:00 Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo marts 2007. 61 2. Resultatløn i Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo oktober 132 2. Orientering om status

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere