Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Social og Sundhed Svinget Svendborg Tlf Fax Notat vedr. asylcenterdrift i Svendborg Kommune 9. november 2012 Indledning Dette notat omhandler en række forhold vedr. drift af asylcenter i Svendborg Kommune. Det baserer sig på gældende lovgivning, Udlændingestyrelsens og Udlændingeservice retningslinjer mv., der regulerer asylcenterdrift. Sagsid: 12/35838 Cpr: Afdeling: Staben i Socialafdelingen Ref. SFAGMB Beskrivelse af asylcenter, beboersammensætning mv. Den type asylcenter, som Udlændingestyrelsen ønsker at indgå aftale med Svendborg Kommune om, er et såkaldt opholdscenter. Asylansøgere, der bor på opholdscentre, kommer sædvanligvis fra et modtagecenter, hvor de har været kortere tid. Når asylansøgere ankommer til et opholdscenter har myndighederne i hovedsagen gennemført interviews, foretaget medicinsk screening mv. på modtagecentret. 1 Asylansøgere på opholdscentre bor her, mens deres asylsag behandles i asylsystemet. Såfremt sagsbehandlingen resulterer i opholdstilladelse, vil asylansøgeren overgå til boligplacering i integrationskommunen. Beboerne bor på opholdscentret indtil boligplaceringen i integrationskommunen er på plads. Der vil således være beboere på et opholdscenter, som afventer udflytning til integrationskommunen. Asylansøgere kan i særlige tilfælde få tilladelse til at blive privat indkvarteret. Dette kan eksempelvis være hos herboende familiemedlemmer eller hvis der er tungtvejende sundhedsmæssige begrundelser for denne type indkvartering. 2 Der er i efteråret 2012 indgået en asylaftale i Folketinget, som bl.a. medfører, at asylansøgere der samarbejder med myndighederne, får adgang til at bo og arbejde udenfor asylcentret efter 6 måneder. Det må forventes, at beboersammensætningen på et asylcenter i Svendborg Kommune vil være kendetegnet ved at være ganske 1 Udlændingestyrelsens materiale fra møde d på Ranum Kro. 2 Udlændingestyrelsens hjemmeside, Ny i Danmark. Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde Mandag-fredag Torsdag tillige

2 sammensat i relation til bl.a. nationalitet, sprog, alder, uddannelsesbaggrund, fysisk og mental sundhedstilstand mv. Det må ligeledes forventes, at beboersammensætningen på asylcentret vil ændre sig i takt med ændringer i hvilke nationaliteter og befolkningsgrupper, der søger asyl i Danmark. Ydelser Som indkvarteringsoperatør vil Svendborg Kommune være forpligtet til på en række områder at levere ydelser til beboerne på vegne af Udlændingestyrelsen. Nedenfor beskrives områderne og forpligtelsernes karakter. Oversigten er ikke udtømmende, men medtager de væsentlige forpligtelser. Hvor det er muligt, vil der blive indgået aftale med relevante afdelinger i kommunen om at levere ydelserne til asylansøgerne indenfor normalsystemet. Der vil således alene blive etableret parallelle tilbud til normalsystemet i de tilfælde, hvor det enten er et krav fra udlændingestyrelsen, eller det er eneste reelle mulighed. I perioden med drift af et midlertidigt asylcenter i Svendborg vil det dog blive prioriteret, grundet sikring af tilstrækkeligt personale på centret, at en del ydelser (bl.a. sundhedsydelser) leveres på centret. Dette er en konsekvens af den smådriftsulempe, grundet Udlændingestyrelsens driftsfinansiering efter en grundtakstmodel, der eksisterer i perioden med et midlertidigt asylcenter med plads til ca. 100 beboere. Indkvartering og socialt netværk Opgaver i forbindelse med indkvartering omfatter bl.a. følgende Etablering af vagtberedskab/døgnbemanding Administration og udbetaling kontante ydelser hver 14 dag, herunder registrering af fremmøde i forbindelse med undervisning, aktivering m.m. Administration og indberetninger vedr. beboere Information, vejledning og rådgivning af beboere Etablering og drift af beboerråd Konfliktløsning Identifikation af beboere med særlige behov i forhold til vurdering af mulig foranstaltning m.v. Det bemærkes, at sikring af fornødent vagtberedskab/døgnbemanding er en omkostningstung opgave. Sociale foranstaltninger Beboere på asylcentret kan have ret til visse ydelser reguleret i serviceloven, samt støtte mv. reguleret i sundhedsloven og folkeskoleloven. 3 3 Udlændingeservice, Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. Side 2 af 9

3 Asylansøgere er ikke på samme måde som herboende personer berettigede til at opnå ydelser efter serviceloven mv. Det er Udlændingeservice, der med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser og i samarbejde med kommunen fastlægger niveauet for de sociale foranstaltninger. Alle sociale foranstaltninger skal være afpasset asylansøgernes midlertidige status. Sociale foranstaltninger kan først bringes i anvendelse over for asylansøgere, når alle eksisterende muligheder inden for Udlændingestyrelsens indkvarteringssystem er udtømt. Dette omfatter bl.a. mulighed for overflytning til specialcentre, herunder omsorgscenter, børnecenter eller kvindecenter. De sociale ydelser, der kan iværksættes, falder inden for kategorierne personlig og praktisk hjælp, omsorg og pædagogisk arbejde med børn samt specialundervisning. Udlændingeservice har delegeret en del af de økonomiske og faglige opgaver til indkvarteringsoperatøren. Kommunen får således som operatør gennem grundtaksterne et beløb pr. asylansøger, der skal dække udgifter til visse sociale foranstaltninger. Andre sociale foranstaltninger navnlig de, der knytter sig til helbredsmæssige forhold finansieres af Udlændingeservice som en godkendelsesbelagt sundhedsydelse. Nedenfor gives eksempler på hvilke ydelser kommunen skal dække via grundtakstfinansiering, og hvilke der dækkes af Udlændingeservice. 4 Eksempler på personlig og praktisk hjælp, der finansieres af kommunen Personlig hjælp til aktivering, indkøb, mv. til fysisk eller psykisk handicappede eller syge. Hjælp til og instruktion i nødvendige huslige gøremål eksempelvis tøjvask, rengøring og madlavning til personer, der slet ikke kan løse opgaverne. Hjælp til andre nødvendige gøremål eksempelvis indkøb og påklædning til personer, der slet ikke kan løse opgaverne. Eksempler på personlig og praktisk hjælp, der finansieres af Udlændingeservice Hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske til eksempelvis personlig hygiejne, skift af bækken, sårrensning, skift af forbindinger m.v. 4 Udlændingeservice, Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. Side 3 af 9

4 Personlig hjælp til personer med alvorlige psykiske lidelser, der ikke kan fungere uden en støtteperson med sundhedsfaglig uddannelse. Eksempler på omsorg og pædagogisk arbejde med børn, der finansieres af kommunen Støtte til eksempelvis madning, badning og pasning af småbørn, vask og påklædning af større børn samt hjælp til madlavning til børn. Støtte til pædagogisk stimulering af børn. Støtte til børnepasning til familier, hvor den ene forælder indlægges og hvor den anden forælder slet ikke kan tage vare på børnene. Støtte til børn, hvis forældre er psykisk syge. Støtte til forældre, der skal lære at sætte grænser for og opdrage deres børn. Højskole- og efterskoleophold til unge, såfremt opholdet ikke er et alternativ til anbringelse. Udlændingeservice skal godkende, at pågældende ikke opholder sig på centret. Skolefritidsordninger, der ikke er forbundet med ophold på specialskoler. Eksempler på omsorg og pædagogisk arbejde med børn, der besluttes iværksat af kommunerne, og som finansieres af Udlændingeservice Familiepleje. Døgnpleje evt. kun i dagtimer. Institutionsanbringelse. Højskole- og efterskoleophold til unge under 18 år, såfremt opholdet er et alternativ til anbringelse. Kommunens stillingtagen til alternativet til anbringelse skal vedlægges. Ophold på behandlingshjem. Ophold på familieinstitution typisk i forbindelse med udredning af forældrenes forældreevne. PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), hvor det er nødvendigt for valg af anbringelse eller anbringelseslignende foranstaltning. Side 4 af 9

5 Støtte til børn i legestue/børnehave, der har fysiske eller psykiske handicaps eller lidelser. Støtte til familier, hvor kommunen efter undersøgelse af familiens forhold 5 har lagt til grund, at børn bliver udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Eksempler på specialundervisning, der finansieres af kommunen Specialundervisning på centrene af børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer eller børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Pædagogisk støtte til børn eller unge med adfærdsproblemer e.l. med henblik på at barnet kan fungere sammen med andre børn og voksne i legestue, skole, fritidsordning mv. Indkøb af særligt undervisningsmateriale til brug for eksisterende undervisning. Etablering af særlig omsorgsklasse m.v. i medfør af undervisningsog aktiveringsbekendtgørelsens 7, stk. 1. Etablering af særlig undervisningsordning for fysisk og psykisk handicappede børn i medfør af undervisnings- og aktiveringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Eksempler på specialundervisning, der afholdes af Udlændingeservice Specialundervisning af psykisk og fysisk handicappede børn, der ikke kan varetages af operatørerne eksempelvis specialskoleundervisning for døve, blinde eller autister. Specialpædagogisk bistand eksempelvis specialbørnehave Undervisning på anbringelsessted. PPR (pædagogisk og psykologisk rådgivning) eller tilsvarende undersøgelse, hvor det er nødvendigt for vurdering af behovet for specialundervisning. Sundhed Sundhedsydelserne til asylansøgerne er delt i almen sundhedsbetjening møntet på alle beboere og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 år). 5 jf. servicelovens 50 Side 5 af 9

6 Almen sundhedsbetjening omfatter Konsultation og behandling hos sygeplejerske, læge m.fl. Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling Tilvejebringelse af nødvendig medicin ordineret af læge som led i behandlingsforløb Støtteforanstaltninger til beboere med særlige fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Administration af beboernes medical record. Foranstaltning af begravelse samt evt. transport til hjemland. Forebyggende sundhedsordninger til børn og unge omfatter En konsultation i 7. svangerskabsmåned Op til 7 sundhedsplejerskekonsultationer i et barns første leveår 1 konsultation årligt for børn i alderen 1-6 år Årlig sundhedssamtale samt undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt for børn i den skolepligtige alder Forebyggende helbredsundersøgelser ved læge for børn i alderen 0-6 år Vaccinationer i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til børn En indskolingsundersøgelse foretaget af en læge Forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til lov om tandpleje, herunder minimum undersøgelse en gang om året til barnet fylder 18 år. Undervisning til børn og unge (6-17 år) Kommunen forpligter sig til at levere undervisning, der i indhold og omfang svarer til den undervisning, der tilbydes tosprogede elever i folkeskolen. Den ugentlige undervisningstid skal som minimum svare til minimumstimetallet for de tilsvarende trin i folkeskolen. Dette er klasse: 23 timer klasse: 26 timer klasse: 28 timer Det er et krav, at der undervises 200 skoledage om året. Kommunen skal så vidt muligt tilbyde modersmålsundervisning til børn af asylansøgere i den undervisningspligtige alder. Dette kan bl.a. udføres af voksne beboere på asylcentret. Kommunen skal endvidere føre tilsyn med børn, der undervises hjemme af forældrene. Fritidstilbud til 6-16-årige børn og unge Børn og unge i alderen 6-16 år skal tilbydes fritidsaktiviteter efter skoletid i et omfang på 400 timer pr. år. Fritidsaktiviteterne kan bestå i Side 6 af 9

7 undervisning, sports- og hobbyaktiviteter, der kan foregå på asylcentret eller i foreninger og klubber i lokalområdet. Legestuetilbud til børn i alderen 3-5 år Alle børn fra 3 år til den skolepligtige alder skal tilbydes legestue med strukturerede pædagogiske tilbud med en minimums åbningstid på 800 timer pr. år. Den gennemsnitlige normering skal være på minimum 0,1 fuldtidsansatte på barn. Undervisning og aktivering af voksne Kommunen skal tilbyde voksne beboere undervisning og aktivering under opholdet på grundlag af en kontrakt mellem beboer og operatøren. Kontrakten fastlægger omfang og indhold af undervisning og aktivering. Kommunen skal foretage deltagerregistrering, da beboernes kontraktopfyldelse har direkte betydning for udbetaling af kontante ydelser til den enkelte beboer hver 14. dag. Der skal tilbydes undervisning i mindst 400 timer pr. år. Kommunen kan tilbyde undervisning i engelsk, modersmål samt fag, der understøtter asylansøgernes muligheder for at starte egen virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Der kan kun i særlige tilfælde tilbydes undervisning i dansk. Kommunen skal aktivere beboerne i forhold til 1) nødvendige opgaver hvor beboerne har pligt til at deltage og 2) individuel aktivering. Nødvendige opgaver omfatter madlavning oprydning/rengøring af egne værelser og fællesarealer oprydning mv. af udenomsarealer Den individuelle aktivering skal tilbydes alle beboere på 18 år og derover, og kan bestå i indvendig/udvendig vedligeholdelse mv. af bygninger og inventar pasning af udenomsarealer opgaver i forbindelse med pasning af børn samt andre børneaktiviteter anden rengøring og madlavning administrationsopgaver deltagelse i aktiviteter, kurser og projekter Der kan endvidere tilbydes praktikophold udenfor centret. Der skal tilbydes særligt tilrettelagt undervisning og aktivering til beboere, der lider af alvorlig sygdom, har en psykisk lidelse eller har en høj alder med behov for støtte. Særligt tilrettelagt undervisning/aktivering skal også tilbydes beboere, der besidder særlige kvalifikationer inden for et fagområde med mangel på arbejdskraft. Side 7 af 9

8 Fremrykket danskundervisning Beboere der har opnået opholdstilladelse, men endnu ikke er blevet boligplaceret i deres fremtidige integrationskommune, skal tilbydes fremrykket danskundervisning i timer pr. uge. Kommunen skal tilbyde undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Transport Kommunen er forpligtet til at sørge for transport af beboerne i en række sammenhænge. Disse er Transport til de ydelser, som kommunen skal tilbyde asylansøgerne, herunder undervisning og aktivering, sundhedsydelser, fritidsaktiviteter mv. Dækning af udgifter til transport til kommende opholdskommune i forbindelse med visitationsprocedure Dækning af udgifter til transport i forbindelse med sagsbehandling af asylsag, herunder møder i Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Rigspolitiet, Dansk flygtningehjælp og advokater m.fl. Transport for beboere og deres ejendele (max. O,5 kubikmeter skal dækkes) i forbindelse med flytning til et andet indkvarteringssted. Det vurderes på nuværende tidspunkt med nogen forsigtighed, at transport til ydelser i form af undervisning mv. samt transport i forbindelse med sagsbehandling kan udgøre en betydelig udgift. Tolkebistand Kommunen er forpligtet til at stille professionel tolkebistand til rådighed for beboerne I det omfang det er nødvendigt for at sikre at beboerne forstår deres rettigheder og pligter i forhold til indkvarteringen mv. I de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at beboerne kan modtage de ydelser som kommune skal levere til beboerne. Kontante ydelser til asylansøgere Asylansøgere får kontante ydelser finansieret af Udlændingestyrelsen, som udbetales af kommunen som operatør. Ydelserne er opdelt i grundydelse, tillægsydelse og forsørgertillæg. Ydelserne skal dække beboernes udgifter til mad, hygiejneartikler mv. og udbetales hver 14. dag. I 2012 udgør ydelserne hver 14. dag 6 Side 8 af 9

9 Grundydelse: 720 kr. hver 14. dag Tillægsydelse: 420 kr. hver 14. dag Forsørgertillæg pr. barn (1.og 2. barn): kr. hver 14. dag Forsørgertillæg pr. barn (3.og 4. barn): 600 kr. hver 14. dag Udlændingeservice har opstillet følgende eksempler på, hvor meget asylansøgere i forskellige familiesituationer maksimalt modtager i kontante ydelser: En familie med 2 voksne og 2 børn: kr. hver 14. dag Enlig voksen uden børn: kr. hver 14. dag Kriminalitet På baggrund af erfaringerne fra asylcenter Holmegaard på Langeland, kan det forventes, at der blandt asylansøgere bosat på eventuelt midlertidigt eller permanent asylcenter i Svendborg vil være personer, der begår kriminalitet. Omfanget og karakteren af dette er ganske vanskelig at vurdere, da det bl.a. er afhængig af hvilke oprindelseslande beboerne kommer fra, beboernes aldersfordeling samt sammensætning i forhold til familier/enlige asylansøgere mv. 6 Side 9 af 9

Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv.

Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. Forsørgelseskontoret Dato: 20. december 2010 Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. 1. Indledning Udlændingeservice har den offentligretlige forsørgelse

Læs mere

Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune

Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3900 Økonomi vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune I forbindelse med etablering af et asylcenter i Svendborg Kommune

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt TALEPAPIR Dato: 25. januar 2007 Kontor: Økonomi- og Analysekontoret J.nr.: 2007-5014-12 Sagsbeh.: LKN Fil-navn:

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 497 af 03/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/03736 Senere ændringer til

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk.

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk. i 1 Vilkårene for asylansøgere og asylbørn er hyppigt til debat, blandt andet i medierne. Gennem debatten er der opstået forskellige opfattelser i offentligheden om Dansk Røde Kors asylarbejde og hverdagen

Læs mere

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Hvad? Asylansøgere i Annebergparken (1) Op til 100 pladser til uledsagede mindreårige asylansøgere (i daglig tale kaldet

Læs mere

Asylområdet ved Langeland Kommune

Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Asylområdet ved Langeland Kommune Indledning: Langeland Kommune overtog pr. 1. februar 2011 driften af asylcenter Holmegaard. På daværende tidspunkt havde centeret en

Læs mere

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet 16. marts 2017 RØDE KORS 2 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Langeland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Langeland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006

Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006 Den 28. januar 2010 Inspektion af Asylcenter Avnstrup den 16. november 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-2720-649/KB1 1/11 Den 6. maj 2008 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. november 2006

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune

TILLÆGSKONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerlands Kommune Dato: 19. december 2014 TILLÆGSKONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune om opgaver varetaget i 2015 i forbindelse med asylaftalen af 19. september 2012

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl.

Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 223 Offentligt Notat om tilsyn med driften af indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl. Juni 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Røde kors

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Røde kors KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde kors om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet

Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Følgende notat belyser de økonomiske og faglige perspektiver ved en evt. overtagelse af operatøropgaven på asylindkvarteringsområdet.

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling Frivillig voksenven søges Vi er glade for, at du har valgt at blive Voksenven på vores børnecentre ( Børnecenter Vester Thorup og Børnecenter Vester Hjermitslev). Vi har samlet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Retningslinjer ikrafttræden: Pædagogisk Enhed, Røde Kors Asylafdeling

Retningslinjer ikrafttræden: Pædagogisk Enhed, Røde Kors Asylafdeling RETNINGSLINJER Fagområde: Pædagogisk Enhed Ref. til standard: Operatørkontrakt, Asylaftalen, Pædagogisk Pulje, BEK 497, BEK 430 Retningslinjer ikrafttræden: 01.01.2016 Pædagogisk Enhed, Røde Kors Asylafdeling

Læs mere

/2016. September Rigsrevisionens beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

/2016. September Rigsrevisionens beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere 24/2016 Rigsrevisionens beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 September 2017 114.6 22.480 908 24 / 2016

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 25-03-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina

Læs mere

Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger

Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger Notat om udgifter til asylansøgernes sundhedsbehandlinger (godkendelseskrævende sundhedsbehandlinger) 1. halvår 2004 1. halvår 2007 OKTOBER 2008 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

06:25. Else Christensen Kathrine Vitus Andersen LIVSVILKÅR FOR BØRN MED FAMILIE PÅ DANSKE ASYLCENTRE

06:25. Else Christensen Kathrine Vitus Andersen LIVSVILKÅR FOR BØRN MED FAMILIE PÅ DANSKE ASYLCENTRE 06:25 Else Christensen Kathrine Vitus Andersen LIVSVILKÅR FOR BØRN MED FAMILIE PÅ DANSKE ASYLCENTRE 06:25 LIVSVILKÅR FOR BØRN MED FAMILIE PÅ DANSKE ASYLCENTRE Else Christensen Kathrine Vitus Andersen KØBENHAVN

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v.

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v. Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk Til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. mail til fkh@uim.dk og uim@uim.dk 9. marts

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen om indkvartering, baggrund

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling INDHOLD 03 Forord 04 Året der gik 07 Historie 09 Asylcentrenes placering Forord Jammerbugt Kommune har siden 2003 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen også i 2016 har vi drevet

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

OPERATØR KONTRAKT O P H O L D S C E N T R E I N D K V A R T E R I N G O G U N D E R H O L D A F A S Y L A N S Ø G E R E P Å

OPERATØR KONTRAKT O P H O L D S C E N T R E I N D K V A R T E R I N G O G U N D E R H O L D A F A S Y L A N S Ø G E R E P Å K O N T R A K T G Æ L D E N D E F R A D. 1. J A N. - D. 3 1. D E C. 2 0 1 7 OPERATØR KONTRAKT I N D K V A R T E R I N G O G U N D E R H O L D A F A S Y L A N S Ø G E R E P Å O P H O L D S C E N T R E P

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Borgermøde i Kalundborg Kommune. Udlændingestyrelsen 10. april 2012

Borgermøde i Kalundborg Kommune. Udlændingestyrelsen 10. april 2012 Borgermøde i Kalundborg Kommune Udlændingestyrelsen 10. april 2012 Program Det danske asylsystem Operatørmodeller Tal på indkvarteringsområdet Tilbud i indkvarteringssystemet Faser og asylcentertyper Indledende

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau:

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau: GENOPTRÆNING Max sidde 45 min. i vognen til destination indenfor Vejen Kommune. Max sidde 90 min. i vognene til destination udenfor Vejen Kommune. Ingen nævneværdig ventetid efter konsultationen. Borgeren

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus:

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: social@svendborg.dk www.svendborg.dk Faktuelle oplysninger for Eskebjerg:

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi:

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi: Ansøgningsskema SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om godkendelse af sociale foranstaltninger. Sådan

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. NOTAT Dato: 16. januar 2008 Aftale om vilkår for asylansøgere. 1. Indledning Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. Aftalen omfatter to dele: Første del indeholder

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Udlændingestyrelsens koncept for tilsyn med asylindkvarteringsoperatørernes opgavevaretagelse

Udlændingestyrelsens koncept for tilsyn med asylindkvarteringsoperatørernes opgavevaretagelse Udlændingestyrelsens koncept for tilsyn med asylindkvarteringsoperatørernes opgavevaretagelse Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammen for asylcenterdriften... 4 3. Udlændingestyrelsens

Læs mere

1. Beretning... 3. 1. 1. Mission og vision... 3. 1.2. Hovedopgaver... 3. 1.3. Overordnede resultater... 3. 1.4. Fokus i 2005... 6

1. Beretning... 3. 1. 1. Mission og vision... 3. 1.2. Hovedopgaver... 3. 1.3. Overordnede resultater... 3. 1.4. Fokus i 2005... 6 ÅRSRAPPORT 2004 Årsrapport 2004 1. Beretning... 3 1. 1. Mission og vision... 3 1.2. Hovedopgaver... 3 1.3. Overordnede resultater... 3 1.4. Fokus i 2005... 6 2. Målrapportering... 7 2.1.Oversigt over målområder

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan Kompetencefordelingsplan Børn- og ungeforvaltningen Revideret Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål Børn- og ungeudvalgets ansvarsområder efter styrelsesvedtægten Delegation Rådmandens rolle

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

K O N T R A K T. mellem. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 20.01.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere