Redegørelse for projektets status UTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status UTA Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Afsluttet Projektledelse (overordnet projektleder): Analytisk arbejde fortsætter Intern kommunikation fortsætter Sikring af fremdrift i projektet Opfølgning på uddannelsescamp, forberedelse af den næste Der arbejdes fortsat med at sikre og udvikle det analytiske og statistikske fundament som skal danne grundlag for det strategiske arbejde med Uddannelse til Alle, efter at UTA projektet er afsluttet december I samarbejde med Center for Regional og turismeforskning (CRT) i Nexø arbejdes der med udviklingen af et årshjul som et strategisk arbejdsredskab for UTA-udvalget, derudover arbejdes der tæt sammen med CRT i forhold til kommende forskningsprojekter med relation til uddannelsesområdet på Bornholm. For at sikre øget kendskab til projektet er der blevet udformet informationsark om de enkelte delprojekter og projektet generelt, som bl.a. uddeles i forbindelse med UTA-kurser, oplæg om UTA, besøg udefra osv. UTAkurserne bruges også som en platform til at formidle UTA-projektet og hele tanken om Uddannelse til Alle, til partnernes medarbejdere. Hjemmesiden opdateres løbende, med både informationsmateriale og med de videoer, som løbende produceres. Gennem ugentlige kontormøder, jævnlige møder med partnerne, netværksmøder, månedlige statusmøder og halvårlige STOP OP dage, sikres det at der sker fremdrift og fortsat udvikling af projektet. Der er særlig fokus på hvordan delprojekter kan implementereres. Møderne i Forretningsudvalget og også med til at sikre projektets fremdrift. Det har ikke kunnet lade sig gøre at gennemføre en uddannelsescamp august I stedet vil der blive gennemført en Uddannelses Camp februar 2013 og en 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier

2 afsluttende Camp i november 2013, som sandsynligvis bliver en del af det regionale tiltag, Uddannelsesuge 47. Facilitering og sparring til alle delprojekt ledere. Strategi for udvikling af Regionalt Videnscenter for ungeuddannelse, herunder styregruppen, der efter endt UTA projekt skal agere regionalt ungeuddannelsesnetværk (netværkmodelarbejde påbegyndes) Øvrigt Den overordnede projektleder har en tæt kontakt med alle delprojektlederne. Det sker i form af en daglig kontakt, men bl.a. også i forbindelse med månedlige statusmøder og såkaldte STOP OP-dage. Der arbejdes fortsat med en strategi for udviklingen af et Regionalt Videnscenter. Processen har været forsinket på grund af arbejdet med en organisationsændring i Bornholms Regionskommune. Kvalificeringen af det videns- og statistikmateriale der er tilgængeligt via UVdata og data fra samarbejdspartnerne, vil bl.a. ske via et samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning. Målet er at sikre et videns- og beslutningsgrundlag som også er til rådighed efter afslutningen af projekt Uddannelse til Alle. Fra politisk hold er det blevet besluttet at UU fra 2013 organisatorisk skal placeres under Jobcenteret. I denne projektperiode er der på personalesiden sket to markante ændringer. Delprojektleder for UTA II, Cristina Bratkov, er påbegyndt et universitetsstudie og er derfor den 31. august 2012 stoppet i UTA-projektet. Den 1. oktober 2012 er der ansat en projektkoordinator og en administrativ medarbejder. Delprojektleder for UTA I, Claus Gjerrild, er pr. 1. august 2012 blevet ansat på Studievalg, og er dermed tilknyttet UTA på deltid. Hans opgaver vil efter aftale med Anette Mogensen blive varetaget af andre medarbejdere i projektet, alternativt af eksternt indkøbte konsulenter. Efter aftale informeres der løbende om, hvem der varetager specifikke opgaver og om det giver anledning til omkonteringer. Projektledelse (delprojektleder I): Analytisk arbejde og ny viden Gennemføre en række evalueringer for delprojekter Der laves fortsat dataindsamling i forhold til de forløbsanalyser, der er igangsat. Statistik samarbejdet med CampusBornholm fortsætter med fokus på at materialet kan kvalificere 17.4 udvalgets arbejde. Der har været afholdt forberedende møder med CRT (Center for Regional Turismeforskning) om samarbejde omkring det statistiske materiale for at kvalificere både statistik arbejdet og vores arbejde med

3 Nem overgang: juli 12 Informationsseminarer målrettet uddannelsesledere, vejledere og udvalgte undervisere på grundskole, 10. klasse, Produktionshøjskole og ungdomsuddannelsesniveau gennemført. Beskrivelse af samarbejdet på plads. Struktur for it-værktøj på plads. forløbsanalyser. Deltagelse i: Seminar på DPU, marts 2012, Bourdieu, unge og valg IT seminar, Vejle, juni 2012, Statistik UV-vej Studiebesøg med UU og Nem Overgang i Trelleborg, maj Studiebesøg med Task Force på Sjælland August Der er gennemført evalueringer af flere delprojekter. Evalueringerne giver anbefalinger til det fortsatte projektarbejde, også i forhold til implementering efter projektafslutning. Evalueringerne/ statusrapporter ligger i projektet og kan rekvireres. Et stort indsatsområde er udvikling af samarbejdsfladerne mellem kommunale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at 95% af de unge får en ungdomsuddannelse. Nem ovegang består af mange forskellige indsatser i overgange og samarbejdsflader. Der arbejdes ud fra en platform med UUs ITværktøj (UV-data) som basis, for sammenkædning af nødvendig information omkring de unge. Der er i forbindelse med samarbejdet omkring SPS (Specialpædagogisk støtte) afholdt informations og samarbejdsmøder mellem grundskole/ungdomsuddannelserne og der er lavet overgangsprocedurer som er blevet implementeret i samarbejdsaftaler mellem UU og grundskole/ungdomsuddannelser. Der arbejdes på at implementere mange af de forskellige udviklingsprojekter der er i gang i en større helhed. Dvs. at projekter og indsatser som: Task Force, Rampen, Agent i dit eget liv, Ungeporten, SSP-samarbejdet, Mentor samarbejdet, Unge på Højskole, og andre projekter alle indgår i en overordnet sammenkædning der kan være med til at sikre en Nem overgang Delprojekt 1.1 Erhvervsklasse Bornholm Delprojekt 1.2 Rampen minimum yderligere 20 elever har gennemført et forløb og alle eleverne er vendt tilbage til normalsystemet eller er blevet henvist til anden egnet skolegang eller tilbud. Projektet afsluttet Rampen har eksisteret siden september unge har været på Rampen i den periode. Erfaringerne fra forsøgsprojektet er samlet i en slutevaluering, som er en opfølgning på midtvejsevalueringen og som rummer

4 Evaluering af indsatsen er afsluttet. 1. Indholdsmæssigt følges der op på midtvejsevalueringens punkter 2. Der udarbejdes en vurdering af hvordan indsatsen bør forankres eller videreudvikles, som indstilles til 17,4 udvalget 3. Der udarbejdes en beskrivelse af samarbejdssnitflader på tværs af skoler, UU, og det sociale system. anbefalinger til fremtidig indsats. Rampen fortsætter under samme navn og organisation efter projektudløb. Der er truffet politisk beslutning om at videreføre indsatsen foreløbig et år. Der er lavet en revideret projektbeskrivelse med ændringer på basis af erfaringer fra projektet i forhold til målgruppe, visitation og andre justeringer omring indsatsen. UTA er med i en følgegruppe i den kommende indsats for at sikre sammenhæng med øvrige indsatser i forhold til Nem Overgang Delprojekt 1.3 Task Force Juli 2012 Evaluering gennemført som oplæg til næste års indsats. Vidensdeling på tværs af interessenter. Eventuelt fælles kompetenceudvikling (inspirations- eller erfa-møde). Aug 2012 Indsats- og aktivitetsplan for året udarbejdet. Opsamling på indikatorer er der behov for ændringer i indsatsen? Delprojekt Pædagogisk samarbejde Dansk og Matematik Juli 2012: I samarbejdsgruppen evalueres skoleårets arbejde og næste skoleårs vidensdeling planlægges Task Force Teamets 119 ungekontakter indgår i en intern midtvejsevaluering som er udarbejdet af UTA i samarbejde med projektmedarbejderne. Projektmedarbejderne i Task Force har i august 2012 været på studietur til Hvidovre og Holbæk og mødt andre projekter der arbejder i samme felt. Turen viste at vores vinkel til samarbejde på tværs er ret unik. Der er lavet aftaler med de forskellige kommunale aktører i forhold til at nedbringe behandlingstider så unge kan fastholdes i uddannelse og ikke dropper ud pga. for lang responstid. Der er lavet samarbejdsaftaler med alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne omkring samarbejdet med undervisere/vejledere og fastholdelsesmedarbejdere i forhold til Task Force teamets arbejde med unge der er i risiko for at droppe ud af uddannelse. Teamet er i gang med vidensdeling på tværs af interessenter med besøg hos samarbejdspartnerne. Matematikgruppen har som en del af en fortløbende analyse gennemført den samme matematiktest som blev gennemført i første projekt år, hvor en meget stor andel af elever fra 7.klasse til 1. år på ungdomsuddannelserne har deltaget. Der arbejdes i gruppen på analyse af resultaterne. Dette arbejde videreføres i dette skoleår

5 Delprojekt Pædagogisk samarbejde Talentpleje Science Talent: Besøg på Bornholms Gymnasium af elever fra Rønneskolen gennemført. Evaluering af besøgene gennemført. (målgruppe, fag der omfattes af forsøgsordning, praktisk afvikling justeres evt.). Der planlægges en afsluttende matematiklærerkonference til december I Danskgruppen er der igangsat flere undersøgelser, hvor de deltagende lærere har valgt nogle konkrete indsatsområder ud fra kortlægningen af problemstillinger som første forsøgsår afdækkede. Der arbejdes blandt andet med elev til elevarrangementer med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse (9.klasse/10.klasse/HHX) med fokus på dansk, set fra elevperspektiv. Dette arbejde fortsættes. Der arbejdes i det kommende halvår med at formidle resultater fra gruppernes arbejde og på at anvise veje til at forankre de elementer af det pædagogiske samarbejde som har vist sig at fungere. Der er udarbejdet statusrapporter for dansk og matematikgrupperne som danner basis for det afsluttende arbejde i grupperne. Projektideen omkring at give et undervisningstilbud til elever ud over det normale timetal i samarbejde med en ungdomsuddannelse, har vist sig meget bæredygtig. Der har i perioden været følgende talentprojekter i gang: Science Talent 21 elever fra hele øens 9.klasser 3 lærere fra Grundskolen og 3 lærere fra STX Engelsk Talent 20 elever fra hele øens 9.klasser 3 lærere fra Rønneskolen og 2 lærere fra STX Talentlaboratoriet 20 elever fra 10. KCB 1 lærer fra10. KCB og 2 lærere fra HTX Der er udarbejdet en del-evaluering af Science talent: 20 elever fra Rønneskolens, Paradisbakkeskolens og Hans Rømerskolens 9. klasser har deltaget i Science-Talent klassen. Projektet er gjort ø-dækkende, dog uden deltagelse fra Skole Nord pga. skematekniske problemer, men i indeværende skoleår 2012/13 er der deltagelse fra hele øen. Undervisningsmateriale er udarbejdet og undervisningen er gennemført i et tæt samarbejde mellem 3 fysiklærere fra Rønneskolen og 2 fysik/kemilærere fra Campus Bornholm afdeling Bornholms Gymnasium (BG). Undervisningen er foregået i 3 moduler af

6 hver 5 ugers varighed med undervisning både i grundskolen og på Campus (BG). Studierejse til Sorø akademi og til Københavns Universitet for alle 20 elever og 3 lærere fra Rønneskolen er gennemført med stor succes. Studieturen er unik, idet der gives et naturfagligt indhold med meget høj kvalitet, et tilbud som bornholmske unge ikke har mulighed for at deltage i lokalt, og som ikke findes andre steder i rimelig geografisk nærhed. Videopræsentation: Engelsk Talent 1 års undervisning på Østre skole og Bornholms Gymnasium er afsluttet. Planlægningen af kommende års undervisning gennemført. (målgruppe, praktisk afvikling, pædagogisk indhold justeres evt.). 2. årsundervisning planlagt som et ø- dækkende tilbud til elever folkeskolens 9.klasser. Årets nye talentprojekter (Engelsk og Talentlaboratoriet) evalueres og justeres i forhold til næste skoleår August Ca. 20 elever, fra alle øens grundskoler, er klar til årets Talent Engelsk undervisning. Engelsk talent er blevet evalueret og fortsætter i en udvidet version. Projektet er gjort ø- dækkende, så der nu er elever med fra hele Bornholm. Indholdet er styrket, dels ved at undervisningen er tilrettelagt mere hensigtsmæssigt i forhold til de erfaringer man fik fra første projektår, dels ved et udvidet samarbejde med en amerikansk skole. For at skabe udviklingsgrundlag for dette samarbejde, har det været nødvendigt med et studiebesøg for de deltagende lærere fra grundskolen i USA. Det har ligeledes været en unik mulighed for sparring og opkvalificering af medarbejdere til et internationalt samarbejde. Talentlaboratoriet i samarbejde mellem 10.klasse og HTX var en stor succes, også med studiebesøg i Sorø, og med stor elev- og lærer tilfredshed med både det faglige indhold, og med perspektiverne i forhold til de unges uddannelsesvalg. Kommende tiltag: Talent Engelsk-HHX elever fra 10. KCB -1 lærer fra 10. KCB og 2 lærere fra HHX. Innovation, Young Enterprise elever fra Rønne Privatskole (ny partner, se nedenfor), 2 lærere fra Rønne Privatskole og 1 lærer fra HHX. Disse to projekter er under forberedelse og forventes gennemført i indeværende projektår. De vil indgå i slutevalueringen ved næste afrapportering. Der arbejdes generelt på at udvide og implementere talent-projekterne. Senest er et projekt mellem Rønne Privatskole og HHX omkring innovation kommet på banen. Der arbejdes på at sikre den nødvendig økonomi for at kunne videreføre disse projekter efter udløb af UTAprojektet. Rejser til andre institutioner /

7 Delprojekt 1.5 Frivilligt arbejde Juli 12: Slutevaluering gennemført med fokus på hvem denne indsats er målrettet samt metodebeskrivelse. Delprojekt 1.6 Erhvervsklasse 10 E10 (Science) Juli 2012: Samarbejdsprojekter mellem 10KCB og Campus på lærerniveau. Udvikling af koncept for kommende skoleår i samarbejde mellem 10KCB og Campus Bornholm. samarbejdspartnere har vist sig at være en motivationsfaktor for både elever og lærere, idet Bornholms fysiske placering ikke tillader spontan erfaringsudveksling og inspiration, men kræver tilrettelagt rejseaktivitet. Samtidig har det vist sig mere motiverende at satse på samarbejde, fremfor brug af materialer, hvorfor vi gerne vil flytte midler (XXXXX) fra konto 130 til konto 110. Slutevaluering er udarbejdet. Det fremgår af evalueringen at: Projekt frivilligt arbejdes grundlæggende præmis er, at det vil styrke unges vej i gennem uddannelsesforløbet at komme i kontakt med det virkelige liv, er i tråd med andre projekterfaringer og undersøgelser på området. Det lykkedes ikke at få gennemført nogle forløb for målgruppe 1 (unge der ikke er i uddannelse). Det kan skyldes at der er for langt fra Bornholms Akademi til en ung uden uddannelse, og det viste sig også at netop den målgruppe var svær at få i tale i forhold til frivilligt arbejde. Arbejdet med målgruppe 2 (unge i uddannelse/på vej ud af uddannelse) har resulteret i forløb, hvor frivilligorganisationer har samarbejdet med lærere og elever fra HHX. Forløbene må ses som prototyper på udvikling af og opdyrkning af samarbejde mellem uddannelser og frivilligorganisationer. Som Bornholms Akademi beskriver det, vil det være en forudsætning for et tættere samarbejde med større gennemslagskraft at Uddannelsesinstitutioner og frivilligorganisationer arbejder direkte sammen. Udviklingsarbejdet har haft succes med at skabe opmærksomhed både blandt frivilligorganisationer og uddannelsesinstitutioner omkring muligheder for inddragelse af frivilligt arbejde i undervisning. Årets udviklingsarbejde omkring Scienceholdet fra 10. klasse Center Bornholm blev afsluttet ultimo april 12. Deltager i projektet: 2 lærere fra 10. Klasse med 17 elever fra Temafaget Science og 2 lærere fra SSI og PU. Det var planen at forsøgsarbejdet fra dette skoleår skulle danne grundlag for et bredere tilbud i skoleåret 2012/13. Evalueringen af årets indsats har tydeliggjort at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for et udviklingsarbejde med disse indgange på EUD

8 1.6a: Agent i dit eget liv Ansvars- og arbejdsopgaver er beskrevet i et samarbejde mellem Projektmedarbejderne Samarbejdet mellem ungementor og UU-vejledere for kommende unge i 10. klasse er påbegyndt Samarbejde mellem ungementor og kontaktlærere på 10KCB og på EUD er påbegyndt. Der er en navngiven gruppe som indgår i projektet. På 10KCB forventes en gruppe elever på ca elever. På EUD forventes ca elever. Dette skyldes at Campus Bornholms EUD indgange på SSI/PU har haft store udfordringer i forhold til manglende lærerkræfter. Det har betydet, at undervisning er blevet aflyst, og det har ikke været muligt at udnytte dobbeltlærerfunktioner pga lærermangel. Derfor er en stor del af det påtænkte lærerudviklingsarbejde ikke blevet realiseret og da det i forårets planlægningsfase viste sig at der ikke var elevgrundlag for en Scincelinje på 10. klasse Center Bornholm, blev det i enighed mellem samarbejdspartnerne besluttet at se på alternative måder at udvikle samarbejdet på. Det afstedkom en revideret ansøgning til ERST i juni måned som er imødekommet, og de to nye E10 delprojekter er i gang med følgende status: Delprojekt 1.6.a: Campus Bornholm, Erhvervsuddannelserne indgår i skoleåret 2012/13 i et UTAprojektsamarbejde med 10.KCB - med målet at fastholde frafaldstruede elever i uddannelse. Dette samarbejde er unikt da det vil blive et samarbejde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse med fokus på at nedbringe frafald og skabe sammenhæng i fastholdelsesarbejdet. Projektet er startet planmæssigt, og ungementoren er i gang med udviklingsarbejdet i samarbejde med vejledere og lærere på EUD og 10. klasse Center Bornholm b: Samarbejde mellem 10KCB og EUD, Merkantil MTM (Gudhjem mølle) Arbejdsgruppen har planlagt årets indsats Samarbejdsmøde mellem deltagende lærere afholdt Pædagogisk praktik besøg af undervisere fra Merk/MTM på 10KCB er gennemført. Delprojekt 1.6.b: Et samarbejdsprojekt mellem 10KCB og EUD merkantil/mad Til Mennesker, hvor formålet er at styrke overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne ved at udvikle brobygningsaktiviteter som skaber sammenhæng i uddannelsesvalget fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov (som typisk er tilknyttet et specialklassetilbud). Der arbejdes også med at opkvalificere lærere i 10. klasse og på erhvervsskolen i forhold til pædagogisk samarbejde omkring unge med særlige behov i overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne Merkantil og Mad Til Mennesker. Projektet er igangsat august 2012 med fokus på samarbejde og udvikling af pædagogisk praksis mellem 10. klasse lærerne og undervisere på EUD.

9 Delprojekt 1.7 Erhvervsklasse 9 (E9) Juli 12. hold elever til Erhvervsklasse 9 er visiteret. Første år af erhvervsuddannelsesklasse på 9. Klasse niveau er gennemført. Der skal ske en evaluering, hvor deltagernes gennemsnitskarakterer sammenlignes med øens generelle gennemsnitskarakterer. Der skal endvidere ske en opsamling på elevernes løbende evaluering af undervisningen og praktikpladslæringen. Forsøgsprojekter 1.8 EGU-udvikling Evaluering af arbejdet med udvikling af uddannelsestilbud og med udviklingen af nye EGU pladser. Indsatsplan for kommende projektår udarbejdes. Forsøgspulje 1.8 Unge uden uddannelse på Højskole1.8.2 Marts 2012: Med udgangspunkt i erfaringer fra det første hold, er der afholdt informationsmøde for sagsbehandlere og vejledere med oplæg til indhold mv for kommende hold med start september12. Maj 2012: Der er foretaget en evaluering af første elevhold i projektet og projektet justeres E9 afleverede det første hold elever i juni måned med en festlig translokationsfest på Campus. Alle elever fik deres 9. klasses afgangsbevis. 12 af de 15 elever er efterfølgende startet på en erhvervsuddannelse, 3 er i gang på 10. klasse Center Bornholm. E9 fortsætter i 2. projektår med 17 elever fra hele øen og med nye udviklingsområder. Midtvejsevaluering er udarbejdet. Et samarbejde med Beredskabsstyrelsen om praktikophold for eleverne kunne ikke gennemføres, da projektet blev for dyrt. I stedet er et samarbejde med Hjemmeværnet gennemført med en uges udfordringer for eleverne, som et forsøg på at finde andre veje til at arbejde med motivation og læring. Der arbejdes i projektledelsen på af sikre implementering af Erhvervsklasse projekterne i det fremtidige skoletilbud. Dette sker i samarbejde med Børn- og skolesekretariatet og projektets partnere. Arbejdet med at udvikle EGU praktikpladser og udvikle uddannelsesmuligheder fortsætter. Indsatsplan for kommende projektår: Der arbejdes videre med at skabe praktikpladser på hospitalet, i entreprenørbranchen, på havnene og på Bornholmstrafikken. Samarbejdet med bornholmske uddannelsesinstitutioner udvikles. Produktionsskolen starter undervisningen inden for det merkantile område sidst på sommeren. AOF vil gerne påtage sig tydeligere undervisningsopgaver. Ungdomsskolen udvikler deres EGU forberedende og egentlige EGU undervisning. Udviklingsprojektet i forhold til EGU indgår i UTA-projektets samlede strategiudvikling for Nem Overgang. Informationsmøde for UU-vejledere og sagsbehandlere fra Jobcentret blev afholdt med fokus på muligheder og positive effekter af unge på højskole i forhold til uddannelsesparathed. 5 unge var med på første hold i foråret 2012 og der foreligger en evaluering af det forløb, med positive tilbagemeldinger fra de unge og fra højskolen: To af eleverne blev interviewet til Bornholms Tidende. Det resulterede i en hel side med

10 i forhold til disse erfaringer. September 2012: Andet hold elever er visiteret og klar til start på Bornholms Højskole. omtale af deres højskoleophold. I forbindelse med skolens Forårsudstilling blev et par elever interviewet af TV2Bornholm. Alle udtrykte stor begejstring for at have været elever på Bornholms Højskole. De fleste udtrykker glæde ved at have været en del af en stor ung elevgruppe med flere nationaliteter. De har uden tvivl fået styrket deres engelsksproglige færdigheder uden at skulle deltage i den formaliserede sprogundervisning. Udfordringer: Ansvarsfordelingen på samarbejdsområdet skal tydeligere formuleres. Eleven har for så vidt haft tre, måske fire, personer at forholde sig til, mens de har været på højskolen: sagsbehandler, UU-vejleder, højskolens mentor og endelig højskolens vejleder. Erfaringerne viser, at skolen skal være omstillingsparat på det faglige område i højere grad end hidtil. Skolen evner at give disse usikre elever nye udfordringer ved at gribe deres ofte flygtige ideer om fremtidens uddannelses- og jobmuligheder og straks give dem relevante udfordringer på tværs af de faste fagområder. Andet hold er startet 6. september med 9 elever tilknyttet projekt Unge på højskole. Der arbejdes på at udvikle et tilbud til unge på Bornholms Højskole, som kan indgå i Regionskommunens tilbud til unge uden uddannelse. Projektledelsen samarbejder med Højskolen om at finde veje til at et sådant tilbud også kan eksistere efter UTA projektets afslutning. Forsøgspulje 1.8 Pædagogisk samarbejde First Lego League Marts 2012 Informationsmøde for deltagende lærere. Juni 2012 Materialer indkøbt på skolerne. Kursus for deltagende lærere fra 3 skoler afholdt. Formålet med projektet er at øge interessen for teknologi og videnskab hos børn og unge, og stimulere dagens unge til at blive morgendagens ingeniører og forskere. Der lægges i det lokale projekt i høj grad op til inddragelse af det lokale erhvervsliv, enten i form af faglig ekspertise, dommere på finaledagen eller som sponsorer. Projektet er meget inkluderende, idet det kan give udfordringer til alle elever i de deltagende klasser og projektet rummer store muligheder for undervisningsdifferentiering. Der er i første forsøgsår hold med fra 10KCB, Åvangsskolen og Kongeskærskolen. Projektet er startet i august. Der har været afholdt informationsmøder for deltagende lærere af projekt koordinatorer, og der er afholdt igangsætningskurser for lærerne. Der er afholdt møde med en virksomhed om at indgå i samarbejdet omkring FLL

11 Økonomi generelt Der har været stor interesse for projektet, så der er potentiale til at udvide forsøget til flere skoler. Det forventes at projektet kan udvides (materiale og medarbejdere) indenfor det eksisterende budget. Til gengæld har det vist sig nødvendigt at indregne rejseaktiviteter til FLL projektleder i forbindelse med koordinering af indsatsen, samt til fortæring i forbindelse med finaler, hvorfor vi gerne vil flytte midler XXXXX Se budgetkommentarer ovenfor i prosadelen samt vedlagt budgetforslag. Der har ikke været indtægter i projektet. Iht. aftale med Anette Mogensen/ERST er der i medarbejderværktøjet registreret på konto 40 og efterflg. bogført på konto 65. Der benyttes standardsats for alle medfinansierende deltagere i projektet. Idet vi er blevet anmodet om at afrapportere over 2 perioder, er der af hensyn til transaktionssporet bilagt zippede revisorfiler til både nuværende og foregående regnskab, hvor det er relevant. Hjemtaget finansiering, som endnu ikke er medtaget i regnskabet: Kr. XXXXXXXX. Iht. "Generelle principper - Kom godt i gang med regnskabet" (side 7) medtages for perioden alene den del af hjemtaget finansiering, som er nødvendig for at få periodens fulde støtte udbetalt, mens den akkumulerede finansierings størrelse angives i prosadelen. På et senere tidspunkt medtages al finansiering naturligvis i regnskabet. b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen om godkendelse af ændringerne. Se ovenfor. c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen.

12 Pressedækning Lærlingepris, Tv-indslag, TV2 Bornholm, Jensen får Praktikpladsprisen for at være et godt sted for lærlinge &antal=20&Artikler=True&Video=True&Sider=True&range=90&newsID=&videoID=28032& offset=0&vidloc=newdb Årets lærling - en solstrålehistorie, Tv-indslag, TV2 Bornholm, Burmesiske Sang Ku er årets bedste bornholmske lærling &antal=20&Artikler=True&Video=True&Sider=True&range=90&newsID=&videoID=31980& offset=0&vidloc=newdb Lærlingedag, Tv-indslag, TV2 Bornholm, Uddannelsesinstitutioner holdt læringslørdag med svigtende publikum &antal=20&Artikler=True&Video=True&Sider=True&range=90&newsID=&videoID=53526& offset=0&vidloc=newdb Kontanthjælp bliver til løn, Artikel, FagbladetFOA, marts 2012 Unge på kontanthjælp bliver lærlinge, Nyhed, DR P4 Bornholm, Bornholms Kommune konverterer kontanthjælp til lærerpladser, og stiller lærepladser til rådighed Bornholm er god til at tilbyde uddannelse, Nyhed, TV2 Bornholm, Bornholm ligger i den bedste ende, når det handler om opgradering og uddannelse af arbejdsløse Uddannelsesmål er ikke realistisk, Nyhed, DR P4 Bornholm, Alligevel er UTA-projektet en succes 255 flere i arbejde 267 nye lærepladser, Nyhed, Bornholms Tidende, Status fra LO-formand Ernst Jensen på repræsentantskabsmødet Flere penge til mindre pjæk, Omtale, TV2 Bornholm, Børne- og skoleudvalget skal diskutere øget bevilling til projekt Rampen Campus Bornholm får fælles hjemmeside, Nyhed, DR P4 Bornholm, Den nye hjemmeside er lavet i samarbejde med diverse partnere og med stor elev-involvering Campus Bornholm får ny hjemmeside, Nyhed, Bornholms Tidende, Ny hjemmeside dækker alle uddannelser på Campus og laves bl.a. med hjælp fra elevjournalister Når det er svært at finde sin egen vej, Artikel, Bornholms Tidende, Artikel og interview med to unge der har deltaget i UTA-projektet på Bornholms Højskole Nyt jobcenter til unge, Nyhed, TV2 Bornholm, Unge arbejdsløse under 30 år får nyt jobcenter på Campus Lærere på kursus i ipads, Nyhed, TV2 Bornholm, UTA står bag ipad-kursus for 17 lærere fra flere uddannelsesinstitutioner fra hele øen Bornholm halter efter 2010 mål for uddannelse, Nyhed, TV2 Bornholm, Målet om at få 95% af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse, bliver svær at nå på Bornholm, men med projekt UTA er vi på rette vej

13 Elever glade for talentklasser, Nyhed, TV2 Bornholm, Forsøget med at undervise talentfulde 9. klasseselever på gymnasieniveau, er så stor en succes at ordningen fortsætter 38 nye arbejdspladser til unge på Bornholm, Nyhed, Bornholms Tidende, Kampagne giver forløbigt gode resultater Der arbejdes med mange politiske mål, artikel, Bornholms Tidende, Bl.a. nævnes UTA-projektet med ansættelse af unge kontanthjælpsmodtagere i praktik i kommunen. Debat om uddannelse, Foromtale, Bornholms Tidende, Omtale af UTA og Dansk Metals fælles debatarrangement/konference Jo, uddannelse betaler sig for alle bornholmere, Artikel, Bornholms Tidende, deltagere var mødt op til debat om uddannelsespolitiske udfordringer Uddannelsesprojekt på højskolen har været en succes, Artikel, Bornholms Tidende, Det lokale beskæftigelsesråd nikker ja til endnu et hold unge som kan komme gratis på Højskole. Projektet er et samarbejde mellem UTA og Bornholms Højskole. Gratis højskole, Note, Højskolebladet, Juli 2012 Omtale af de gode midtvejsresultater af UTAs højskole-projekt Ros til jobcentrets mange indsatser, Nyhed, Bornholms Tidende, Positiv udvikling på Bornholm fald på 16% inden for de fuldtidsledige Gode resultater af uddannelsesprojekt, Nyhed, Bornholms Tidende, Bjørn Hasslund-Gjerrind og Allan Westh til Vækstforums møde for at gøre statsus på UTAprojektet Det kan du høre torsdag, Note, Bornholms Tidende, Omtale af Speakers Corner på Folkemødet, hvor unge fra Nye Veje holder tale som afslutning på deres performance-kursus. Kritik af vækstpenge, Nyhed, TV2 Bornholm, Dansk Erhverv kritiserer Vækstforum for at sætte for mange projekter i søen der dør ud, når støttekronerne forsvinder. UTA nævnes som et godt projekt der bør fortsætte. Uddannelse til alle også på Bornholm, Artikel, Bornholms Tidende, Baggrund og interview med deltager i UTA-grundforløb med efterfølgende praktikpladsgaranti. Høflighed og fremtoning er på skoleskemaet, Artikel, Bornholms Tidende, Hvis de unge skal have en lærerplads, er de nødt til at kunne begå sig Færrest bornholmere tager en uddannelse, Artikel, Bornholms Tidende Ministeriet for børn og Undervisning kigger 25 år frem Skoleelever skal ud og prøves af i virksomheder, Artikel, Bornholms Tidende, Dansk Byggeri Bornholms årlige møde, med fokus på unge og erhvervsuddannelserne Flere erhvervsklasser, tak, Nyhed, P4 Bornholm, Erhvervsklassen er en succes, og Rene Nordin Bloch ønsker flere af dem Campus Bornholm vil gøre skolepraktik bedre, Note, DR P4 Bornholm, Unge skifter kontanthjælp ud med uddannelse, Note, DR P4 Bornholm, Antallet af kontanthjælpsmodtagere under 25 år er faldende og flere af dem fastholdes i

14 uddannelse Uddannelse frem for tvangsarbejde, Artikel, DR P4 Bornholm, På Bornholm opfordrer man unge under 30 år der søger kontanthjælp, til at uddanne sig. Skolepraktik bedre end sit rygte, nyhed DR P4 Bornholm, Ny undersøgelse viser, at skolepraktik-ordningen giver lige så dygtige elever som dem med almindelige praktikpladser. Det glæder Rene Block fra UTA. Egne udgivelser UTA Nyhedsbrev, Marts 2012 Med bl.a. foromtale af UTA på folkemødet 2012 UTA Nyhedsbrev, April 2012 Faktaark om de forskellige projekter i UTA, alle samlet i en UTA mappe Mødeaktiviteter/konferencer Informationsmøde om UTAs Højskoleprojekt for unge uden uddannelse Erhvervsrådsmøde med oplæg om muligheder med UTA LUU formandsskabsmøde. Oplæg om UTA og de udfordringer der er på erhvervsskole området Statusmøde "En ungeindgang i BRK" Fleksibel praktik tænketank. Tænketank om alternative praktikpladser. Gudhjem Mølle Kan uddannelse betale sig? Konference i samarbejde med Dansk Metal Vækstforum. Statusoplæg om UTA Euroregion Baltic - Baltic Sea Konference om stigende ungdomsarbejdsløshed og om at sikre kvalificeret arbejdskraft. Rene Nordin Bloch præsenterer projekt UTA Folkemøde 2012 Speakers Corner - Unge fra Nye Vejeholder holder taler som afslutning på deres performancekursus Bestyrelsesmøde LO med følgende tema: Den lokale indsats mod ungdomsarbejdsløshed på Bornholm Kan vi gøre det bedre? Oplæg af Bjørn Haslund-Gjerrild Læringslørdag i Rønne. UTA, AOF, CB og UU i samme stand

15 Den digitale skole og hvad så? Konference om it i skolen. Arrangør: UTA - 60 deltagere Besøg af Europaparlamentarikerne Morten Messerschmidt og Christel Schaldemose. De besøgte Erhvervsklasse, samt fik et oplæg om UTA projektet på Bornholm Friskoleledermøde. CG deltager i forhold til UTA1 og implementering af SP-støtte i overgangen til ungdomsuddannelserne Oplæg for Beskæftigelsesregionen og jobcenternetværket om UTA Bornholm. Bjørn Haslund- Gjerrild Mentor netværksmøde Bjørn Haslund-Gjerrild holder 45 minutters oplæg om UTA Dansk Byggeri Bornholms årlige møde - med fokus på unge og erhvervsuddannelserne. Rene Nordin Bloch hold UTA oplæg om praktikpladssituationen på Bornholm Besøg fra Færøerne. Bjørn Haslund-Gjerrild holder oplæg om UTA Kurser for unge Dans og bevægelse, workshop , samt , Undervisere: Jon Schmidt og Christina Brandt fra Bornholms Dramaskole Ca. 11 deltagere, alle fra BornPro Vaner årsag til dine succeser og fiaskoer , 9-11 samt Søren Lynge afholdt 2x2 timers oplæg om værktøjer de unge kunne bruge til at få større succes og selvtillid. Formiddag: 119 deltagere Eftermiddag: ca 110 deltagere Kurser for undervisere/vejledere Unges mistrivsel , Aakirkebyhallerne Underviser: Per Straarup Søndergaard, uddannelseskonsulent, Metropol 53 deltagere Pædagogisk survival kit A , Aakirkebyhallerne Underviser: Annie Godt-Hansen, uddannelseskonsulent, Metropol 9 deltagere Pædagogisk survival kit B , Aakirkebyhallerne Underviser: Annie Godt-Hansen, uddannelseskonsulent, Metropol 19 deltagere Kognitivt grundkursus A , Aakirkebyhallerne Underviser: Annika Annas, privatpraktiserende psykolog 20 deltagere

16 d) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Blanketter til partnerskabserklæring Erklæringerne indsendes i scannet form. - Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige. Rønne Privatskole er ny partner i UTA1 og deltager i delprojekt Talentpleje samt kursusvirksomhed. e) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til

17 afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. f) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet. 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Uddannelse Til Alle Status august 2012

Uddannelse Til Alle Status august 2012 Uddannelse Til Alle Status august 2012 Sommerferien er slut, og her midt i august er skolerne og så småt gået i gang med deres undervisning. Mange af projekterne i Uddannelse til Alle har også holdt sommerferie

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA2 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA2 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA2 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Uddannelse til Alle status maj 2011 1 Status på UTA 1 maj 2011 1.1 Erhvervsklasse Bornholm: Erhvervsklasse Bornholm har haft 17 elever i

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg www.bhhs.dk Projekt højskoleophold for unge med uddannelsesperspektiv.

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13

Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13 Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm 2 UDDANNELSE TIL ALLE UTA en bevægelse Den 31. december 2013 afsluttes delprojekterne i Projekt Uddannelse til Alle, hvorefter projektet evalueres og

Læs mere

Slutevaluering Rampen

Slutevaluering Rampen Slutevaluering Rampen Juli 2012 1. Indledning. Projekt Rampen under UTA 1 har afsluttet 2. forsøgsår og projektet afsluttes i UTA-regi. Nærværende evalueringsrapport vil beskrive Rampens resultater og

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Midtvejsevaluering Rampen

Midtvejsevaluering Rampen Midtvejsevaluering Rampen Juni 2011 1. Indledning. Projekt Rampen under UTA 1 har nu gennemført det første projektår. Nærværende evalueringsrapport vil beskrive årets erfaringer med arbejdet og komme med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 17.00-19:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Godkendelse af referat...

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014.

Afsluttende projektrapport for Projekt Uddannelse til Alle, UTA1 Projektperiode fra 2010 til 2014. UTA - et projekt der har gjort en forskel Det der især har kendetegnet projektet, har været at der har været en opadstigende kurve. Man kunne have forestillet sig, at et projekt som dette, har et maksimum

Læs mere

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej Referat Møde i UTA udvalget Onsdag den 26. januar 2011 kl. 8.30-10.30 i mødelokale C, Ullasvej Medlemmer: Winni Grosbøll borgmester, Erik A.. Larsen formand for Børne- og Skoleudvalget, Henry Schou Madsen

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA

Redegørelse for projektets status UTA Bilag til Vækstforum den 15/4-2013, pkt. 4 Redegørelse for projektets status UTA1 28.02.13 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Projektbeskrivelse: Evaluering af kombinationsprojektet et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere