Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat"

Transkript

1 Centerledermøde, Kangerlussuaq Referat Mandag d. 27. april 2009 Ref. for ISN: Bo Nørreslet 15:00 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Efter flytningen af EUD tilbage til KIIIN måtte finde en ny måde at samarbejde. Arbejder på mange felter med udarbejdelse af diverse værktøjer, personaleudvikling og samarbejdsformer. Glædeligt at en række faglærere også kan deltage i dette møde for at kunne styrke deres indsats. Vi skal diskutere den videre udvikling af AEU, retning og form. Vi skal videreudvikle vores arbejde med e-læring, så vi bedre kan udnytte disse muligheder. Det har været spændende at Sydkommunen er ved sat udvikle en plan for arbejdsmarkedsudviklingen, som vi så kan medvirke i. Servicekontrakterne ophører næste år. Der er indledt et samarbejde med KA- NUKOKA om den fremtidige ordning. Ønsker et godt kursus- mødeforløb. Peter Madsen gennemgår programmet og baggrunden for programmets udformning. (Bilag 1 + 2) 15:30 Introduktion til Skab-let. v/ Henrik Flygare, Center for fleksibel voksenuddannelse, VUC Sønderjylland. (Bilag 3) 16:00 Slut Man arbejder nu kun med Smart Board. Kan koble uv-lokaler sammen vhja. Smartboard m.v. (parallelundervisning), og har desuden 2 mobile uv-lokaler til kurser. Opnår fleksibilitet mht. tid, sted, fremmøde (erstattes af aktivitetskrav!), indhold. Digitale materialer inddrages: Billeder, video, lyd, tilgængelighed via nettet, videndeling (materialedatabase til lærerne), testmuligheder indbygget, udviklingspotentiale (podcast, brug af mobiltelefonen). Fælles materialeudvikling, erfaringsudveksling med støtte fra UVM. Omfatter nu 11 VUC + fængselsskoler. Fælles materialedatabase, hvorfra der kan hentes digitalt og distribueres til elever. Går væk fra brug af materialer på papir. Kan hele tiden ændres. VUC.NU Fjernundervisning Alle fag HF- og kursusfag ligger der. Eleverne behøver ikke fremmøde, blot aflevere. Inspirerende orientering om det pædagogiske arbejde med it inden for voksenundervisning. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 1

2 Tirsdag d. 28. april Ref. for ISN: Bo Nørreslet 09:00 Morgenhilsen. v/ Afdelingschef Isak Nielsen Kleist. Isak byder velkommen til nyankomne Esben, Torben og Bente. Gennemgang af programmet. Centerlederne og deres faglærere beder om, at punktet om AEU bliver et fællespunkt for alle. Det imødekommes. 09:10 Status og orientering om Piareersarfiit. v/ Koordinator for Piareersarfiit Peter Madsen (Bilag 4 + 5). PM fremlagde sin redegørelse. (jf. bilag) Johanne Olsen Ludvigsen: Vi skal netop ikke lave Folkeskole 2. Foreslår en fremgangsmåde som den anvendte ved udviklingen af Atuarfitsialak med arbejdsgrupper med eksperter tilknyttet. AEU-prøverne i dag er jo kopier af folkeskolens prøveformer! Peter: Helt enig! Ansvaret for studieordningen for AEU har gennem det seneste år påhvilet 7 forskellige personer. Derfor er arbejdet med udviklingen af den gået langsommere end ønsket. Det er en udfordring, at der skal være ensartede prøver på alle Piareersarfiit. Det kan p.t. kun ske ved skriftlige prøver eller ved udstrakt brug af prøver med online billede/lyd forbindelser til censor. Kununnguaq Olsen: Interessant med overvejelserne om, hvordan man kan motivere personer til at gennemløbe en personlig udvikling, der sætter dem i stand til at gennemføre en uddannelse. Poul Jørgensen: Når man siger, at Piareersarfik-idéen har det svært, så skyldes det bl.a. de meget forskelligartede forventninger til Piareersarfik. En ny udfordring er det, at afgangseleverne fra FSK nu og fremover vil være 1 år yngre end hidtil. Den dobbelte årgang fra FSK gav ikke det store pres på EUD, da mange i stedet ønskede at komme på efterskole. Der synes at være en tendens til, at mange unge efter FSK søger efterskole, derefter PIA og så?? Desuden søger mange uddannelse i deres hjemby. Selve uddannelsesvalget udskydes altså gang på gang. Claus Jochimsen: De er for unge, når de forlader folkeskolen. Efterskolerne har ingen afsluttende prøver, og de unge forbedrer således ikke deres formelle standpunkt som giver adgang til en uddannelse. Esben Toftdahl: BR har endnu ikke observeret et boom i ansøgningerne efter den dobbelte FSK-årgang. Susanne Møller: En række forældre vurderer, at deres børn ikke er klar til at rejse på uddannelse i DK eller en anden by. De beder PIA, om de ikke kan gøre noget. Der er ikke tale om egentlige PIA-klientel. Måske højskoler!? Josef Petersen: Når de ikke er klar til en EUD, men starter alligevel, så kommer de hurtigt retur til PIA. Mange er slet ikke klar til at rejse på skole. Claus Jochimsen: En række kommer til PIA og beder om hjælp, selv om de fak- Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 2

3 tisk opfylder kravene til optagelse. PIA kan ikke lave yderligere opkvalificering til disse elever. Ulla Broberg: Optager ikke ansøgere før de har været mindst 1 år ude efter FSK. 10:45 Kommunernes organisering. v/ Seniorkonsulent Simon Lennert, KANUKOKA. Kommunerne ansætter ikke længere tjenestemænd. Ansættelse må ske på andre vilkår. Imidlertid er der ikke p.t. en overenskomst, der dækker området. Faglærere kan således ikke ansættes som tjenestemænd i dag, men ansættes i stedet på tjenestemandslignende vilkår. Der blev i 2004 afsat en pulje (med EU-tilskud) til indsats mod frafald i uddannelserne. Poul H. Jørgensen blev udpeget som medlem af den arbejdsgruppe med repræsentanter for KANUKOKA og de forskellige uddannelsesområder. Puljen har været på 3-7 mio. om året. Der er udarbejdet en evalueringsrapport, som (måske) kan findes på NANOQ (se vedlagte). Arbejdsgruppens indstilling til Styrelsen om, at vellykkede projekter overgik til drift og blev indarbejdet i FL mislykkedes blev desværre ikke fulgt. I samarbejde med KANUKOKA skal der udpeges en ny PIA-repræsentant til arbejdsgruppen. Poul blev genvalgt. Hver kommune fremlægger deres organisation omkring PIA: Kommune Kujalleq: Meget lig den gamle organisering. Forvaltningschef i Narsaq, afdelinger i hver af de 2 øvrige byer. I Narsaq og Qaqortoq er AMK/ERH-opgaver på Kommunekontoret, PIA ligger for sig. Hver sin afdelingsleder. Nogle opgaver går på tværs. I Nanortalik er alt samlet ét sted. Har medført øget intern snak om organisering og arbejdsopgaverne i øvrigt. Bruger meget telefonmøder. Kommuneqarfik Sermersooq: (BILAG 6) Ugentlige møder mellem PIA vhja. telefon. Tættere samarbejde end tidligere, men større afstand til politikerne. Qeqqata Kommunea: Tre udvalg: Familie-, Uddannelsesudvalg med en chef for hvert udvalg i hver af de 2 byer: Sisimiut og Maniitsoq. Piareersarfiit sorterer under Uddannelsesudvalget. Erhvervs-/AMK-udvalget har ingen forvaltning. Desuden ansat en direktør. Resten af forvaltningen er uændret. Qaasuitsup Kommunea: Foreløbig model. (BILAG 7) Pia sorterer under undervisningsområdet. Én direktør, 4 undervisningschefer, heraf en for erhvervsuddannelserne. Denne chef har under sig 4 forvaltningschefer, hvoraf én er chef for Piareersarfik. Institutionerne forventes at blive kontraktstyret. 12:00 Frokost 13:00 Økonomi og driftstilskud. v/ Konsulent Erik Ljungdahl. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 3

4 ELJ gennemgik kort, hvorledes økonomitilskuddene til Piareersarfik fra hjemmestyret er opbygget. (BILAG 8 og 9). Oversigter over økonomien vedrørende den enkelte skole blev uddelt og gennemgået. (BILAG 10) Som svar på et spørgsmål blev det oplyst, at nogle af ledernes løntillæg af HJST ikke blev betragtet som henhørende til arbejdet med hjemmestyreopgaver. Økonomiaftaler med enkelte brancheskoler om særlige opgaver (regionsskole) skal indgås med pågældende skole, og ikke med HJST. Det viser sig, at der allerede foreligger en række forskellige modeller. Den tidligere fællespulje til store anskaffelser/personaleudgifter er erstattet af en øget tildeling til den enkelte skole, som over en længere periode udgør samme beløb pr. skole. Det blev ønsket, at opgørelser som denne fremover udsendes i fx november måned, direkte til Piareersarfiit til gennemsyn/kommentarer. Peter Madsen oplyser, at det endnu ikke er besluttet at økonomien skal lægges ind i det kommunale bloktilskud. Beklager den sene udmelding i år, det vil ske tidligere på året fremover. Beslutning må afvente en ny bekendtgørelse på området. Susanne Møller: Synes ikke, at tallene afspejler de arbejdsopgaver, som PIA beskæftiger sig med i dag, herunder opkvalificering af lokale elever. Erik oplyser, at de nævnte opgaver også er lagt ind i regnearket. Erik Ljungdahl: Ønsker PIA en økonomitildeling, der i højere grad afspejler det konkrete aktivitetsniveau, eller ønskes der en fortsat, fast tildeling på fx det foreliggende grundlag? Poul Jørgensen: Eksisterer den kommunale forpligtigelse til at tilbyde prøveforberedende voksenundervisning på FSK-niveau stadig? Det har KIIN oplyst. Simon Lennert: KANUKOKA er opmærksom på denne uklarhed. Har taget kontakt til KIIN om emnet. Der er ikke sammenhæng mellem nuværende voksenundervisnings-bekendtgørelse og den nye skoleforordning. 14:00 Status på arbejdet med Registreringsværktøjet. v/ Konsulent Bo Nørreslet. Registreringsprogrammet installeret og funktionsdygtigt. Kurser afholdt for brugerne i en række kommuner. På en række områder medfører systematisk brug af programmet forenkling for både vejlederne og lederne. Målet er, at flere programmer samkøres, så dobbeltregistrering kan undgås. Der er vi endnu ikke! I overgangsperioden vil der på flere områder fortsat være tale om dobbeltregistrering. Kommunerne har indgået aftale med hjemmestyret om systematisk brug af programmet, således at der løbende udvikles statistik. Desuden har KIIIN brug for data vedrørende igangværende opkvalificeringstiltag, således at HJST fortsat kan hente økonomisk støtte fra EU, i kraft af Partnerskabsaftalen. Der blev udtrykt bekymring over at skulle arbejde med endnu et registreringsprogram, mener ikke at have tid til det. De kommende brugere (vejlederne), som har været på kursus i programmet har Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 4

5 14:45 Pause udtrykt stor tilfredshed med det, idet det vil være en hjælp for vejlederne i deres daglige arbejde. Takanna! 15:00 Hvad kan højskoler og hvad kan højskoler ikke? v/ Lillian Hjorth-Westh og Axel Lasthein-Madsen, Bornholms Højskole (Bilag 11) 16:00 Slut Lillian redegør for højskolernes historik og pædagogiske grundlag siden Grundtvig. Samarbejde (sammen med Brenderup og Køng højskoler) med HJST siden 2005 for at kunne tilbyde ophold for unge grønlændere, der havde behov for et højskoleophold. Der blev tilrettelagt et særligt program med vægt på undervisning i dansk, engelsk og matematik. Højskoler er eksamensfrie. Dog kan der gennemføres prøver. Bornholms Højskole er forskole til kunst- og glasuddannelser og specialiserer sig i kunst og musik. Ellers er det især netværksdannelse, de personlige og sociale kompetencer, der udvikles. Højskoleophold kan opfattes som en dannelsesrejse, som deltagerne aldrig vil glemme. Generelt fungerer grønlandske elever godt, og de udvikler sig gevaldigt i løbet af et ophold. Men nogle burde måske på 2 højskoleophold, så deres udvikling kan fortsætte! Bornholms Højskole går fra efteråret 09 ind i et samarbejde med erhvervsuddannelserne i Danmark for at få flere unge i gang med et udviklende forløb. Ugeprisen på for et ophold på Bornholms Højskole er kr Uddannelsesstøtten betaler opholdet, men højskolen har udgifter på i alt ca. kr. 750 pr. elev (inkl. lommepenge på kr. 300/uge). Peter Madsen: Højskoletilbuddet er et meget vigtigt element i den vifte af tilbud, som PIA skal have til de unge. Interessant at kunne samle erfaringer med om opholdene bringer de unge videre hvad er udbyttet? På forespørgsel oplyser Peter, at det er målet, at alle grønlandske elever får samme økonomiske vilkår under opholdene. Der er uklarhed omkring de forskellige økonomiske vilkår ved højskoleophold via hhv kommunerne og Oqaatsinik Pikkorissarfik. Der efterspørges et papir efter et højskoleophold, hvor der fx kunne anføres opnåede kompetencer i løbet af opholdet. Ungdomshøjskolerne (16-18-årige) giver mere vejledning mhp. uddannelse m.v. Poul Jørgensen kunne fremlægge en redegørelse for, hvor forskelligt 20 grønlandske elever oplever vilkårene (herunder de økonomiske) omkring højskoleophold. Meget tyder på, at der er behov for mere ensartede regler og beskrivelser. Torben Hansen (NIQ): Både gymnasier og brancheskoler opfatter et højskole- eller efterskoleophold som et meget positivt element i ansøgerens baggrund. Derfra og til et egentligt retskrav på optagelse er der dog meget langt. Isak Nielsen Kleist slutter af: Der er mange aspekter at arbejde videre med! Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 5

6 Onsdag d. 29/4-09 Ref. for ISN: Erik Ljungdahl 8:30 Dagen i går / dagens program v/ Isak Nielsen Kleist Isak åbnede dagen og takkede for en givtig dag i går, herunder højskoleaftenen, samt de emner, der var blevet behandlet på en udbytterig måde. Status-emnet køres videre i dag, herunder AEU, målgrupper, og den særlige udfordring der ligger i de nu yngre årgangen, vi får med at gøre. Fastholdelse. KA- NUKOKAs oplæg og status med bekræftelse og de 4 storkommuner, og hvordan det forholder sig der. Økonomien og bloktilskud med beregningsmodeller. Vejledningsindsatsen skal nok styrkes i forhold til at opgaverne ændres, og i det hele taget mht kerneydelser og andre opgaven, som også Departementet skal være opmærksom på. IT-registreringsværktøjet måske noget ret nyt, som dog i forhold til sidste år, er kommet betydeligt længere, og vi skal prøve at finde frem til en anvendelighed af det nye værkstøj, som vi ikke kommer uden om. Højskoler og tanker med deres anvendelse er genstand for revurdering, også mht effekt og konsekvenser for de unge, ved anvendelse deraf. Dejligt med en god bekræftelse som skaber eftertanke til, hvorledes vi vil følge op herpå. Hvorledes sådant ophold kan være adgangsgivende, kan måske behandles i en arbejdsgruppe, idet vi ikke vil skabe barrierer, men muligheder. Informationen om hvorledes det foregår, nu med en klarhed omkring hvorledes det kan foregå fremover. Forholdet mellem AEU og de øvrige muligheder. 8:45 Orientering om VGU v/ Sonja Christensen (Bilag 12) Planer for 2009: Grunduddannelsen VGU Efteruddannelse Videreuddannelse Netbaseret efteruddannelse Tilpassede efter/videreuddanelse VGU: Grundforløb, 3 moduler incl. praktikforløb + afsluttes med prøve som blev yderligere gennemgået mht tanker om indhold Specialdel, 3 moduler afsluttes med eksamen. 16 personer startede, nu 15 i gang. Spændende at følge mht deres specieler. Der kan være max 15 personer pga erfaringer for tidligere år, ansøgningsfrist 15. maj. Efteruddannelse: Kollektiv supervision kursus. 3 kurser i år i syd, nord og midt. Susanne Møller bidrog: Kommunikationsregler, etik, spørgeteknikker. Foregår i det faglige rum. Erfaringen fra Qaqortoq er god. Også til at kunne sortere i alle Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 6

7 de forhold man bliver informeret om, og som en vejleder skal kunne lægge fra sig. Undgå konfrontationssituationer også deltagere fra andre forvaltninger. Sonja henviste videre til hjemmesiden og vejlederportalen. Kyndighed i dansk og IT er nødvendig, herunder IT-baserede værktøjer, samt over nettet. Materialet er alt sammen på dansk (og lidt engelsk), UV ved brug af grønlandsk og dansk sprog forstås og derved giver en sproglig understøttelse, med en positiv læring som resultat. MHT de 15 i gang med specialeopgaven bedes lederen sætte sig ind i deres ansattes opgaver. Avgo Otto Sørensen supplerede i f. med at 4 i Aasiaat er i gang, og ledelsen udviser åbenhed og skemalægger muligheder i forhold til opgaverne, og i dialog med centerlederen herom. Videreuddannelse; kursusrække i diplommodulet Valg og valgprocesser, 3 emner og hvor vi går ind i teorierne. 1. maj er tilmeldingsfrist efter først til mølle -princippet. Netbaseret efteruddannelse Individuel kompetenceudvikling Online kursus i Office pakken, kun adgang for brugere af vejlederportalen. Tilpasset efteruddannelse/udvikling: Arrangeres efter muligheder og behov. Workshops netværk særligt tilrettelagte kurser Dette så vidt om Mht 2008 har vi gennemgået arbejdet med handleplaner. På spørgsmål om eksaminering, er det da for lette krav? Det er emner og teorier, som deltagerne får får navn på og forstår, hvad det er, de gør i det daglige arbejde. Indholdet ved de godt, hvad er. Alle eksamineres, og med ekstern censor. Da + Gr-sproget med til eksaminationen. Opgavens indhold omhandler deres daglige arbejde Alle tilbydes at rette yderlige henvendelse til Sonja. 9:15 Fravær v/ Centerleder Claus Jochimsen Glad for chancen til at kunne behandle emnet: Har I andre samme problemer som os i Ilulissat? Hvis ja: Hvilke metoder har I som virker og ikke virker? Vi Ilulissat har stort fravær, mange ligger på grænsen. FA lidt kaotisk start. 20 startede, dejligt. Med henblik på klargøring til GU. Nu nede på 8, flere på vej ud af forskellige årsager. På AEU er 40 tilbage af 50. Kun halvdelen deraf holdes i gang med de største vanskeligheder. Lærerne siger det er næsten som at være i Folkeskolen igen. Formaliserede samtaler, mundtlig advarsel (5%), 1. skriftlige (10%) 2. skriftlige advarsel (15%). derefter er det mig som leder der afgør det videre, sammen med lærerne. Reglerne er at alt fravær er fravær. Ny tankegang, også mht syg- Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 7

8 dom og at de er over 18. Fortalte om alle de mange grunde, der er til fravær. Bøje fraværsregler (?) Vi har forsøgt at gøre noget. Lærerne, vejlederne, vejlederrum, samt en aftensassistent der kan snakke med dem i deres fritid på kollegiet. Standardiserede samtaler, men dog meget for de, som netop kommer; da andre skulle jo høre det. Værkstedstimer, og herunder kommunikation og lektiehjælp osv. Ligesom årsagerne kommer udefra og ikke har så meget med skolen at gøre. De unge er der noget særligt med, lav alder. Forventer problemet efterhånden aftager. Mange vil gerne blive i byen; de søger socialhjælperuddannelsen. Ilulissat selv kan fylde næsten to hold, men der skal være plads til alle fra kysten også. De ældre har andre typer af problemer, som årsag til fravær. Beslutte at lægge endnu mere vægt på de andre ting, man kan gøre. Mere træværksted og lignende til indslusning, hvor de personlige udviklingsforhold integreres. 1) Kan I genkende nogle af disse forhold mht fravær? 2) Hvilke ting har virket hos jer? Torben Hansen, NI Qaq: Oplevet meget større problemer end vi plejer, nok pga de flere yngre elever. Forstander eller lærer samler protokol ind 10 min over 8, og ringer eller SMS er efter de, som ikke er dukket op. Og udviser interesse. De unge væk hjemmefra for første gang udviser særlige problemer. Bente Neperus - Nuuk: Hvor meget snakker I med dem forud for og når de starter op? Lærerne/vejlederne snakker med dem og får indtryk af dem, også mht deres faglige og holdningsmæssige ståsted, f.eks. forud for deres optagelse til AEU. Susanne Møller - Nuuk: I Nuuk er der en visitationsgruppe, som drøfter forholdet. Forud er f.eks. spurgt: Hvad er dit ønske, hvad er dit mål? Måske noget andet, samtaler om aftenen. Også nogle der ikke passer til AEU. Claus Jochimsen: Hjælper det? Susanne Møller: Måske et andet sted, anden aktivitet, multiværksted, jobtræning. Har hjulpet for nogle. Og for andre har det ikke virket. Snak om hvem centeret er for. Avgo Otto Sørensen Aasiaat: Omtalte historien 2006 og 2007 vedr. AEU i Aasiaat og genkender Claus historie. Stort frafald, men erfaringerne de seneste år blevet bedre i f.m. kompetenceudvikling af os selv. Dialog for samarbejde, behandling i visitationsgruppen, men ikke specielt positivt for AEU-elever. Vi er ikke igennem evalueringen af 2008-tiltaget. Har nedfældet fraværsinstrukser. Samtaler med uddannelses-vejlederen mht hvad problemet er % s reglerne. Den mundtlige påtegnes af modtageren, som hjælper lidt. Ved samtaler findes ud af, om problemet hører hjemme andets steds, og henviser bl.a. til psykologer. Ved 15 % samler Centerlederen hele gruppen og får en samtale. Endnu en gennemgang af forholdet. Ny samtale igen ved overstigning af 15% og ellers Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 8

9 må uddannelsesstøtten stoppes. Tilbyder dog plads alligevel og får derved mulighed for igen at nå under de 15%. Særlig dokumentation og aftale er indbygget. I Aasiaat er koordinatorens indsats drøftet. 4 hold afviklet i 2008, men 25-30% er faldet fra, dog under prøverne var der høje scorer. Ulla Broberg - Sisimiut: Bedre resultat på FA-området, men dårligt på AEU. Som Torben Hansen nervøs for den kedelige undervisning. Man skal ud af skolen, ud af klasseværelset kombineret med noget praktisk ude. F.eks. et grønlandskhold, som holder foredrag ude (i FSK) om stofmisbrug. Lærerne på Piareersarfiit snakker om de enkelte elever. Vejleder også de, som måtte holde op, f.eks. mht at gå op til prøven. Kan noget alligevel afsluttes, og så vende tilbage. Hvis de må gå ud, så prøve at skabe en vej tilbage, f.eks. hvis du kan passe arbejde 3 måneder, og så vende tilbage. Josef Petersen- Narsaq: Også hos os, vi har en person, som prøver at følge op. Fravær for nogle også på grund af store sociale problemer, og misbrugsbaggrund. Stor faglærerudskiftning smitter af på eleverne. Små forstyrrelser prøver vi at eliminere. Lidt for sent er for sent i hele lektionen. Har forhøjet fraværet, men strammet op om sagen. Samarbejdet med Multicenteret i byen omkring de sociale problemer. Lader i år også en del ansøgere og optagne komme til Multicenteret, før de starter. Elevsammenhold betyder meget, og det seneste hold hjælper hinanden meget (ringer til hinanden). Løntræk (uddannelsesstøtte) er anvendt. Samtaler om jobtræningsmuligheder. Motivationen, selvstændig forløb over hvad de kan gøre for selv at nå bedste resultat ved uge 22-prøverne. Derefter gruppesamtale, hvor man tager stilling til, hvordan kan man hjælpe andre med at komme bedst muligt igennem. De forventede svar sås, men processen var god for eleverne. Peter Madsen: Alle ansøgere, som kan hjælpes og vejledes til at køre i Piareersarfik, er fint, men er problemerne for tunge, så må man sige, at vi ikke er stedet der kan hjælpe alle. Poul Jørgensen Qaq: Fravær meddelelse forud (gule sedler). Er det bagefter fraværet skal meddeles, så røde sedler. Mange små ting og tiltag. Samtaler jævnlig, også i klasse, både mht ros og ris, klap og hvor de skal gøre ekstra indsats. Unge skifter jo retning. Torben Hansen NI-Qaq: Udgangspunkt i hvor eleverne er. Vil måske forsøge mødetid kl.10, ved ikke om vi tør (kunne hjælpe såvel nogle elever som lærere). Kammak-ordning, med kontrakt mellem to personer om ringe efter, samtale om fravær osv. Claus Jochimsen Ilulissat: Jeg samler nu op hjemme, skrevet op, bl.a. tidlig indsats osv. Vil gerne føre Pia tilbage til den oprindelige tanke. Ud og prøve noget, arbejdsmarkedsparate. Ikke genindførelse af alm. skole. Susanne Møller Nuuk: Skab-let mht blot være logget ind (ikke fysisk til stede), Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/2009 9

10 som åbner en ny form op. Mere nu et produktkrav og der gives tid torsdag aften til at gøre færdig, hvis man ikke har været der til det hele. Når undervisningen starter lukkes døren. Tak til alle fra Claus. Isak: Der skal arbejdes videre med emnet. 10:15 Hvem gør hvad Erhvervs uddannelses-lærlinge v/ Forstandere Torben Hansen og Esben Toftdahl samt Centerleder Poul Jørgensen. (Bilag ) Peter Madsen: Glad for deltagelse af to forstandere, og ønsker vi når videre i samarbejdsprocessen og får afklaret nogle usikkerheder og uklarheder. Torben Hansen NI-Qaq, og Esben Toftdahl - Inuili: (bilag 13) Påpeger problemer fra Brsk-side. Rigtig meget fungerer, og set fra BrSk er der glæde over møder mellem forstandere og centerledere, og det fælles forum ønskes opretholdt. Ansøgerrunde: Dobbelt-årgangen er ikke oplevet endnu på Brsk. * Ansøgningsskemaer: Ind i mellem er der en oplevelse af, at ingen/ringe vejledning ved udfyldelse af skemaer (karakterer slet ikke opfyldt). Afsnittet om personlig motivation mangler ofte. Dokumentation f.eks. om arbejdsgiver-udtalelse mangler ind i mellem. Ikke eksisterende uddannelser er nogen gange omtalt. Nogle ansøgere søger tilsyneladende selv og direkte til brancheskolen. Sådanne med mangler osv returneres eller der tages samtale over telefonen. Konklusion: Skemaer skal rundt om vejledningskontoret. Drøftelse af AEU, som måske i dag er det udfordrende nye: Er der tilstrækkelig information om, hvad der skal til af karakterer? Specielt mht FSA/FSUA-afskaffelsen og el-uddannelsers ansøgninger. Er AEU orienteret ud som optagelsesmulighed? Hjemmesider oplyser. Der ønskes både gamle og nye karakterkrav af hensyn til ansøgernes baggrund. Fysik/kemi kunne være et problem, f.eks. kursus for AE- U ere. Mange steder er der stor mangel på fysikundervisere og endog ordentlige lokaler mangler sine steder. Opkvalificering f.eks. på Inuili forud for uddannelsesstarten i øvrigt og afsendelse til DK. Forordningens punkter vedr. optagelse af AEU-beståede elever blev oplæst. Henvistes videre til brev fra Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIA) v. Siiva Fleischer. Problem: BrSk s adgangskrav skal nedsættes ifølge meldingerne. Indholdet i Brskole- undervisningen er tilrettelagt ud fra karakterkravene. Indholdskravet er omdrejningspunktet og BrSks deltagelse i formuleringen ønskværdigt. Emnet om AEU følges op over middag. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

11 Lokal intro: Opleves at køre noget forskellig afhængig af hvor man er. Havde forventet et mindst 14-dages kursus behovet er med de helt unge endnu større for god introduktion. Måske ikke alt huskes af lærlingen. Er det introkursets form som skal bedres. Maj-arrangementet inddraget. Nogle steder er der én introduktion for de med praktik og de uden. Nogle kombinerer en kortere intro med praktikpladsbesøg for alle og dybere opfølgning. Erfaringen med TNI erne overføres til andre brancher. Den faglige vejledning kan ikke tilbydes godt nok på centrene som følge af faglig begrænsning blandt personalet. Henvisning til en konkret vejleder på enhver Br.skole ønskes. Navn og mail-adresse. Måske et strukturelt problem. Hvem har i dag opgaven? Pt Pia, reelt og formelt bør det måske være BrSk om det faglige. Er lidt af svaret f.eks. aftale mellem den enkelte Br-sk og den enkelte Pia om fælles dag (videokonference). Stadig ønsker fra Br-sk at alle optagne indkaldes til intro-kurser. Er der et støtteproblem? Senere praktikanter får kun en individuel vejledning, når de har skaffet sig en praktikaftale senere. Maj-arrangementer afholdes, og alle optagne får tilbuddet til 1.august. Men uden løn, så der kommer meget få. Efter indførelsen af arbejdsgiver betalt støtte er ordningen med støtte til alle væk. Lærerne på lokal intro skal også klædes bedre på, med BrSk s hjælp. Optagelsesbrevet fra Br-sk skal også signalere henvisning til lokal intro og henvendelse til at gå til Pia. Trekantssamtaler: Br-skolerne ønsker samtalerne videreført som før kommunaliseringen og støtter om muligt gerne med hjælp til indhold. Pia vil gerne det sker ude på praktikstedet, og samtidig skubbe på mht evt. flere uddannelsespladser. Vejlederen som brobygger mellem alle tre parter. Minikurser for praktikvejlederne ønskes. Igen et ønske om konkret navn/person på en person på Br.Skolen, som vejlederne kan henvende sig til, og måske også som lærlinge kan henvende sig til. Ønsker mulighed for praktikvejlederkursus, og måske kombineret med faglærermøde, for at begrænse rejseudgifterne. Henvist igen til Combar f.eks. vedr. forsøgsarbejde. Så mange praktikpladser som muligt: Stort behov fra Br-skolernes side. Hvem holder øje med at enhver praktikplads fortsat er godkendt? Der mangler tilbagemelding fra arbejdsgiverne om væsentlige ændringer de glemmer deres pligt herom. Ønsker Pias hjælp til at kortlægge de konkrete arbejdspladser for Levnedsmiddel-området. Pia puffer også lidt til arbejdsgiverne, mht flere pladser. Vi kan glæde os over stor stigning af antal lærlinge i gang (tilvækst på 20% over 3 år). Nogle brancher har skemaer til udfyldelse af arbejdsgiver, som via Pia skal retur til Br.sk, pga lokalkendskabet. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

12 Måske dialogen om praktikstedet også koncentreres for de steder, hvor noget er galt, til at starte med. Der spørges til samlede praktikpladsoversigter fra de enkelte brancher til Pia. Ny procedure fra KIIIA (Hanne Søgaard): Indtastning tidligere været Pias opgave, nu er det pludselig brancheskolers opgave, hvilket er uhensigtsmæssigt. Telefonisk oplyst fra KIIIA: Bare gør som I plejer. Uddannelsesstøtte-forvaltningen placering er ændret, og nu siger USF: Br-skolerne skal indtaste. Derfor et problem med modstridende ordre. USF/KIIIA skal kontaktes herom. Herudover er der problemer med at komme ind i MR. Peter Madsen tager spørgsmålene med tilbage til USF. Haster nu med det akutte problem. Er det MR-systemet eller en ANSO-fil, eller? Éntydighed ønskes. Billetter: Br-skolerne bestiller billetterne, fsv angår erhvervsuddannelses-elever til skoleophold. USF-proceduren siger sådan, som nu må følges. Klarheden omkring opgavefordelingen må siges ikke at være fuldt til stede. Det administrative arbejde er steget betragteligt inden for de seneste 5 år. Hvem gør hvad hvornår (bilag 14) Skæve forløb: Senere start, folk til barsel, flytning af lærlinge, skolepraktik, medbringe børn under skoleophold (se videre i bilag 15). Poul Jørgensen uddelte lektier til deltagerne over samarbejdsforhold med afkrydsningsliste. Tilføj gerne eksempler. Besvar gerne med navn for evt. opfølgning. Afleveres i løbet af dagen, idet Poul vil gennemgå i morgen torsdag. (bilag 15, bagest) 13:00 AEU v/ Konsulenter Susanne Møller, Bente Neperus og Karen Ramsøe Nuuk samt Peter Madsen ISN Peter Madsen: Noget er ændret i idegrundlaget siden start. Idegrundlaget OK, men det praktiske har sat sine betingelser, og udfordringen ligger i at få idégrundlag og virkelighed til at mødes. Nogle praktiske opgaver er løst ved hyret hjælp, bl.a. af de andre personer som står for punktet, herunder prøver i uge 22. Susanne Møller: Karen Ramsøe og Benny Siersbæk (NI Nuuk), samt Bente Neperus og hun selv er hyret til nogle praktiske ideer og løsninger til AEU. Emnet skal gerne føre til fælles fodslag og holdning til de mulige praktiske løsninger, herunder vedr. undervisningsvejledning, prøver, papir osv. Vigtig at alle får samme viden om eksamen i uge 22, samt uge 50-prøverne. Karen Ramsøe: Henviser til bilag 16, som også skal ses som et oplæg med endnu Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

13 uafklarede punkter. Her må referatlæseren se videre i bilaget, som blev gennemgået. Efterfølgende er refereret, hvad der blev dialog om og specielt hvor uafklarede forhold blev afklaret eller genstand for videre opfølgning. Uddybet om projekter blev det oplyst, at emnet er ment fremadrettet, f.eks. ved personlig udvikling kunne det være noget om: Samarbejde, egen private økonomi osv, og ikke grave tilbage i livsforløbet. Eksamen: Lad gerne eksamensformen afspejle undervisningsformen, som netop er tværfaglighed, projekt, synopsis, osv. og ikke almindelig boglig/ skoleagtig. AEU 1 og 2: Der er tale om del 1 (modul 1-2) samt del 2 (som er modul 3-4). Peter Madsen: Tag materialet med hjem og forhold jer til det, og lad drøftelserne gå videre herfra. Bud og ønsker imødeses. Synspunkter og meningerne var bl.a: Mht kompetencer/forudsætninger hos ansøgere til AEU, så lægges deres skolekarakterer til grund. Fællesfag projekt, kan være både-og. Om høring af studievejledning: Lige nu er den praktiske løsning f.eks. gennemførelse af en prøve som den nu bedst foreligger. Det langtidssigtede skal selvfølgelig afspejle og inddrage erfaringer. Forslag til ny studievejledning er på vej, men indtil da løses nogle konkrete opgaver på bedst praktisk mulige måde. Skriftlige prøver er ikke sagen på sigt og afspejler ikke hvad eleverne kan eller skal kunne. Men er blot det mindst dårlige, som kunne afvikles. Der er synspunkter om, at opgaven kan virke svær at håndtere, og indholdet skal være de fire linie-fag. Synspunkter om at uddannelsen skal være mere ensartet hen over landet. De fire moduler kræver hver en hel del arbejde mht planlægning, administration osv. Struktur mht del 1 (med to moduler) er uklar. Der ønskes én og samlet undervisning indenfor AEU. Uddannelsesstøtte ønskes harmoniseret. 14 dages praktikophold har også været involveret. Drøftelsen er vigtig, og forholdene kan være forskellige for forskellige steder, så der ønskes tid til at mødes og arbejde videre. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

14 Oplægget er en skabelon til videre vurdering og drøftelse hjemme. Hvis Målgruppen er 10 klasses elever. Hvad med alle de andre, som ikke kommer derfra? Mange har slet ikke afgangsbevis. Måske en indledende forløb til disse andre. Andre ønsker måske bare at højne deres karakterer. Der må ikke kunne spekuleres i om der er støtte på AEU og ikke i 10 klasse. Mange har lyst (op til 10% af befolkningen) til AEU; kun 2 personer pr. år kunne starte, hvis der er 10 klasse krav. Der er ønsker om didaktisk frihed. Det er dog vigtigt, at det ikke bliver på samme måde, som ikke er lykkedes for denne målgruppe i deres hidtidige verden i Folkeskolen. Der skal findes en løsning mht en praktisk afvikling af en prøve. Ønsket er ligeledes, at der skal afsættes mindst en hel person i central-administrationen til AEU-opgaven. Niveau et højde er et problem, som er forårsaget af hensyn til den efterfølgende erhvervs-uddannelse, og det er her, vi skal finde svar til. Vi skal løfte dem, som netop ikke har grundlæggende karakterforudsætninger. Der blev stillet spørgsmål til, om de 85 % s fremmøde alene afgør eller om andre forhold også kan tælle med mht at komme igennem AEU. Prøver og eksamensform er også underlagt forskellige lokale betingelser. Godt, at der er lavet noget på skrift, og også at der er gang i processen. Der er stort engagement og netop den store interesse er et udmærket afsæt for den videre proces. Næste oplægsholdere kom derefter på banen, vel vidende at emnerne slet ikke er debatteret udtømmende endnu. Videre henvisning til bilag 17 (brev uge 8 om planen) om den praktiske løsning til prøver nu, som referatlæseren bør skele til her. Ren information, idet planen er udviklet under inspiration af bidrag fra kysten. Prøver er hjemme i engelsk og i grønlandsk, dansk ligger ligeledes snart hjemme og matematik er på vej. Tilmeldinger sendes elektronisk (bilag 18). Der anføres by, tilmelding til 1.del, fag, og de navne og cpr-nr, der er til dén prøve. Skema for hvert fag for sig. Hvis en person skal med til alle 4 fag, så skal vedkommende figurere på alle 4 blanketter. Nødvendig i forhold til censorers arbejde, og for at modvirke fejl ved at noget skulle mangle. Sygeeksamensforhold inddraget. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

15 Procedure vil bl.a. indeholde oplysninger om selve afviklingen, om papirer, om karaktergivningen mv, som er en del af brevet, der udsendes i uge 20. Prøverne følger derefter (uge 21). Deadline mht karaktergivning, karakter-konferering og prøvebeviser, af hensyn til den efterfølgende optagelse til uddannelse. Målet er at alt er klaret før sommerferien starter. En del kan klares før d.19/6, men hvis en fælles deadline, så i alt fald før 1.juli og helst ugen før. En central styret oversigt over personer, som har censorerfaring, kan evt. opbygges ved at personer kan meldes dertil. En form for opgavekommission er måske svaret. Lige nu, hvor det er skriftlig bedømmelse, er det en fordel af hensyn til ensartetheden og retfærdigheden at det er samme censor for alle steder i samme fag, herunder til at have samme mening om, hvad der er væsentlig og uvæsentlig for prøven. Ovenstående emne skal forstås som en øjeblik situationsbeskrivelse i forhold til prøven nu her i uge :30 Faglærerkurser v/ konsulent Ib Goldbach (Bilag 19) Jf. bilaget. Desuden blev følgende forhold trukket frem: Som et af forholdene kurserede Ib over Skablet: Ib afleverer rapport over Skablet til departementet efterfølgende; redskabet inddrages i faglærerkursus, modul A, til efteråret, og det anbefales allerede nu, mens gryden er varm, at der arbejdes videre snarligt med redskabet. Afslutning af kurserne (sidste diasside i bilaget): Nogen mener at kursusbevis vil være godt. Kursisterne er glade for uddannelsen og alle 16 er stadig med. Der opleves som engagerede faglærere, der kommer tilbage. Pt er der ikke lønforbedring for faglærere, som har gennemført pædagogisk uddannelse. Men det bør vi arbejde videre med. Kursisterne anbefaler også at der afsluttes med et kursusbevis. Konklusion: At der afsluttes med udtalelse/kursusbevis. Ved AEU er prøveformen problemet. Bør afspejle den daglige undervisning, og kunne måske være en form for gennemførelse af forløb og processer, som i den sidste ende fører til kursusbevis/udtalelse over indhold (som faglærerkurserne). Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

16 Den gode lærer/underviser blev som person også drøftet. Hvad skal ske fremover? - herunder ønsker om kontakt med Qaanaaq. 15:30 Introduktion af AC-fuldmægtige John Skonberg og Avva Mathiassen, ISN PKU-orientering v/john Skonberg Vækstsektorerne vil fremover få større bevågenhed også rent økonomisk i forhold til kompetenceudviklingstiltag. PKU i forhold til Turisme, råstofefterforskning, evt. søfart (forespørgsel). Dog ikke så f.eks. den offentlige sektor ikke også får mulighed for opkvalificering. De to former for voksenuddannelse vil vi forsøge at samtænke mere, til bedre udnyttelse af resurserne. Avva Mathiassen Arbejdsmarkedsredegørelse er på vej til politikerne. Aktivering og formindskelse af antal personer med passiv hjælp er væsentlig. Varige arbejdspladser, mineindustrier, ændret arbejdsstyrke gennem opkvalificering i stedet for at hente arbejdskraften udefra. Restgruppe-problematikken. Ekstra indsatsområde skal drøftes, f.eks. gennem snarligt besøg i Sydgrønland. Unge-problematikken, måske produktionsskoleform, og andet som alternativ til en boglig skole. 15:40 AEU - Prøveresultater uge 50. v/ Peter Madsen Der henvises til bilag 20 fra Peter (over tre faneblade fra samme fil). Regnearkene og hovedtallene blev gennemgået. Pas dog venligst på, at vær forsigtig med at konkludere for meget på disse foreløbige tal, idet f.eks. uge 22-prøverne ikke er med. Færdig-antallet skal sammenholdes med, hvor mange der er i gang med forskellige forløb. Hvor mange, som blot har taget fag, er klar til at søge en brancheskole? Forskellige oplysninger også til EU, af hensyn til deres mange støttemidler. Både mht gennemførte, men også hvor mange igangværende der er. For interesserede er der mulighed for videre samtale, hvis der er ønsker herom. Faget fysik: Hvad gør vi? Torben henvender sig til JM- og BA-skolen, om hvad de kan gøre. Og drøftelsen stopper ikke her. FA er i spil mhp fysik. KIIIA og BrSk taler videre sammen. Gerne bruge Esbens model. Oplysningerne bør føjes til uddannelsesbeskrivelsen, vedr. optagelseskravene. Opkvalificering i fysik bør nok ske andet steds end på Piareersarfiit. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

17 Hvornår har en AEU er gennemført med tilfredsstillende resultat? Stadig uens synspunkt afhængig af, hvem der ser det (Piareersarfik >< BrSk). Løses måske ved at se på og få struktureret, hvem der gør hvad i den samlede proces, så den unge til slut fuldt ud er uddannelsesparat til hver konkret uddannelse. FA-elever får evt. fysik i folkeskolen. AEU må få det andre steder, som ovenfor nævnt. Sine steder evt. som aften- eller weekend-kurser, eller på BrSk. Enkelte steder er en timelærer ansat, evt. ved lån af lokale i Folkeskolen. Evt. glider AE- U-eleven med i fysik på FA, hvor muligt. Kommunen er stadig forpligtet til at tilbyde prøveforberedende undervisning på FA-niveau. Nye regler er på vej. Simon Lennert tager det også op. Konklusionen blev, at det mest hensigtsmæssige vil være, at fysik for de særlige uddannelser, hvor det er nødvendigt, forsøges afviklet på brancheskolen, som turbukursus eller lignende (Esbens model) Opgavekommissioner ønskes oprettet til belysning af problemstillinger og indhold, målsætning mv i forhold til fagene, under inddragelse af aktørerne (underviserne). Der ønskes netop manges inddragelse. Mål ønskes opstillet i samarbejde med BrSk i forhold til de rammer, som erhvervene og dermed deres uddannelser sætter. Absolutte mål ønskes klargjort, ved bl.a. at definere væsentlige og uvæsentlige mangler for hvert fag. God kandidat til faglærer fra Qaanaaq tilbydes som udveksling en periode med en fra en anden by. Ideen god. Udmeldinger fra departementet vil komme. Opprioritering om muligt, af AEUarbejdet. Tak for i dag, fra Peter Madsen og Isak Nielsen Kleist. Torsdag d. 30. april Ref. for ISN: Bo Nørreslet 08:00 Morgenhilsen Isak Nielsen Kleist bød velkommen til den sidste mødedag og opsummerede kort gårsdagens aktiviteter. Bl.a. synes der at være behov for en kortlægning af faglærernes behov for efteruddannelse og en plan for, hvordan der kan blive fulgt op på dette. Det har også vist sig, at der er behov for en mere uddybende behandling af den fremtidige form af AEU, som alle interessenter bør deltage i. Peter Madsen: Ideen med dagens program er, at overveje hvad det er, Pia IKKE kan, og i hvilke retninger PIA evt. bør udvikle sig. 08:15 Ikke-boglig opkvalificering. v/ Centerleder Josef Petersen Josef præsenterede sit oplæg med et Power Point Show (BILAG 21 og 22). Dagens AEU synes ikke at rumme reelle tilbud til den gruppe, der tidligere fik tilbudt ungdomstjeneste. Der er for mange (47%), der ikke består alle prøverne på Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

18 Del 1, og derfor ikke kan fortsætte og kvalificere sig til en uddannelsesplads. Hvad har vi til denne gruppe? Man kunne evt. overveje produktionsværksteder, genbrugsstationer m.v. Eller en model med en blanding af praktisk arbejde og boglig opkvalificering. Den slags alternative løsninger for den svageste gruppe kræver øget tilførsel af midler. Det skal dog betragtes som en investering. Hvis ikke den svageste gruppe løftes, vil det være svært at nå målsætningen med at 75 % af en årgang i 2020 skal have en uddannelse. Ole Mathiassen: Hvad skal vi gøre ved de arbejdsledige, der har afbrudt deres forløb på PIA? Susanne Møller: Hvordan får vi fat i den gruppe unge, som efter folkeskolen ikke stempler og er dermed er inde i systemet? Skal PIA beskæftige sig med dem? Poul Jørgensen: Der er mange, som bliver optaget på PIA i flere år, men som ikke kommer videre. Nogle søger endda PIA i andre byer, fordi de ved, at de ikke kan blive optaget på PIA i deres hjemby flere gange. Claus Jochimsen: Hvem er berettiget til uddannelsesstøtte? Det er oplyst, at det kun gælder dem, der er under opkvalificering til at kunne søge en uddannelse. Peter Madsen: Det er svært at svare på! I Uddannelsesstøttebekendtgørelsen står der at det er til Piareersarfik-elever. Definitionen er altså utydeligt. Ole Mathiassen: Nogle af problemerne synes at skyldes, at AMK-arbejdet er fjernet fra PIA. Afslutningsvis blev der uddelt spørgsmål til det efterfølgende arbejde i workshops (BILAG 23). 09:15 Workshops Der arbejdes i 3 grupper med de nævnte problematikker. 10:40 Fremlæggelse fra workgroups Gruppe 1 (BILAG 24) PIA vil gerne orienteres, når unge afbryder fx GU eller andre videregående uddannelser. Det ville være fint, hvis Registreringsværktøjet automatisk kunne registrere disse afbrud samt afbrud fra FSK eller at PIA kunne blive orienteret pr. mail. Dem er der ingen andre, der samler op. Gruppe 2 (BILAG 25) Erfaringsmæssigt er det godt, hvis der er tilknyttet en ressourceperson til den unge i overgangen mellem FSK og arbejdsmarked/uddannelse. Genkender udsagnene fra brancheskolerne om, at de unge mangler modenhed/livserfaring til at håndtere de nye situationer ved flytning og start på uddannelse. Nogle kommer så langt ud, at de ligger uden for PIA s rækkevidde. Gruppe 3 Tilslutter sig det allerede fremlagte. Hvad stiller man op med de ordblinde/læsesvage elever? I nogle byer har elever fra FSK et meget lavt standpunkt. Er det blevet bedre efter Atuarfitsialak? I Nanortalik er der p.t. 40 unge under 18 år, Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

19 som går på gaden uden at have noget at tage sig til. De kan ikke stemple før de er 18. Hvem tager sig af dem? Behov for noget ikke-bogligt praktisk oplæring. Nogle steder besværliggøres AEU af manglende lærerkræfter. Svært at lave meningsfuld opkvalificering, hvis der lokalt ikke er arbejdspladser. Esben Toftdahl lægger op til tættere samarbejde med FSK om, hvad FSK i højere grad burde udvikle eleverne til, set fra arbejdsmarkedets side. PIA bør være fleksible og kreative mht. elever med særlige handicaps, praktiktræning individuelle aftaler med nogle brancheskoler om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. Generel opfattelse af, at PIA gør et stort og godt stykke arbejde. Ingen andre har hidtil løst opgaven med den tunge målgruppe, så PIA behøver ikke at føle skyld over, at det ikke lykkes i alle tilfælde. Vigtigt at kunne dokumentere alle aktiviteter og resultater, også i overgangen mellem den gamle skole og Atuarfitsialak. Isak Nielsen Kleist: Der er fremført mange væsentlige synspunkter og emner til videre diskussion og opfølgning. Ting tager tid og vi er midt i en løbende proces. Peter Madsen: Det er tydeligt, at PIA s arbejde hænger tæt sammen med samfundsudviklingen i øvrigt. PIA bør have mange strenge at spille på. Forventningerne til PIA er måske, at I skal være opdragelsesinstitution!! Lære de unge at stå op om morgenen m.v. Det bør vi forholde os til og slå fast, hvad vi er i stand til og hvad vi ikke er i stand til. Der tales om restgruppen (ikke misbrugerne). Hvem er det? Måske skal vi nærmere identificere denne gruppe og så videregive dette til FSK, som jo har skabt denne gruppe. Jeg synes, at der foregår fantastisk mange gode ting i PIA!!! 11:50 Spørgeskema om EUD-lærlinge. v/ Centerleder Poul H. Jørgensen Resultatet af rundspørgen blev uddelt (BILAG 26). Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

20 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Kursusprogram Revideret kursusprogram for onsdag og torsdag Henrik Flygare Skab-let Peter Madsen Status Piareersarfiit, tale Peter Madsen Status Piareersarfiit, præsentation Kommuneqarfik Sermersooq organisering Qaasuitsup Kommunia organisering Økonomi og driftstilskud - oversigt Bevillingsprincipper Økonomiberegninger Bornholms Højskole Sonja Christensen Orientering om VGU Torben Hansen og Esben Toftdahl Hvem gør hvad? Model Hvem gør hvad? Poul H. Jørgensen Hvem gør hvad? Karen Ramsøe Studievejledning? Info-brev om plan til uge 22 prøver Tilmeldingsskema til AEU prøver Ib Goldbach Status Faglærerkuser Bilag 20 Prøveresultater uge 50/2008 Bilag 21 Josef Petersen Ikke-boglig opkval. Præsentation. Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

21 Bilag 22 Bilag 23 Josef Petersen Ikke-boglig opkval. Oplæg. Forslag til problemstillinger omkring ikke-boglig opkvalificering Bilag 24 Fremlæggelse ikke-boglig opkvalificering, gruppe 1. Bilag 25 Fremlæggelse ikke-boglig opkvalificering, gruppe 2 Bilag 26 Resultat af Poul H. Jørgensens spørgeskema Bilag 27 Foreslåede emner til uge 18, 2009 Bilag 28 Bilag 29 Bilag 30 Evalueringsskema Deltagerliste Brenderup Højskole, Grønlandsplakat Kursus for faglærere og centerledere ved Piareersarfiit, uge 18/

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet.

Kommune Kujalleq. Handleplaner for Gamle Nanortalik Kommune i forhold til udvikling af Skolevæsenet. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Handleplaner for Gamle

Læs mere

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Selvstyret har bevilget 20 mio. kr. Kommunerne er medfinansierende med 10 mio. kr. Indsatsen er forankret kommunalt Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 08-01-2016

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Referat fra Centerledermøde 2011

Referat fra Centerledermøde 2011 Referat fra Centerledermøde 2011 D. 3.-5. maj i Ilulissat Tirsdag d. 3. maj Velkomsttale ved Ove Karl Berthelsen (se bilag 01). Gennemgang af Centerledermødets program ved Anne Vagner (se bilag 02). Præsentation

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Gruppe nr. 1. Dato: 4. marts 2011. Gruppearbejde (nr.): 1. Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen. Referent: Tom Ostermann Søholm

Qaasuitsup Kommunia. Gruppe nr. 1. Dato: 4. marts 2011. Gruppearbejde (nr.): 1. Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen. Referent: Tom Ostermann Søholm Gruppe nr. 1 1 Ordstyrer: Amalie Qvist Andersen Referent: Tom Ostermann Søholm Fremlægger: Leif Mathiassen Svar på spørgsmål 1: Se bilag Hvilke udviklingsmål og aftaler er opfyldt? Udviklingen er udstukket

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg www.bhhs.dk Projekt højskoleophold for unge med uddannelsesperspektiv.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq

Piareersarfik Kujalleq. Unge projekter i Kommune Kujalleq Piareersarfik Kujalleq Unge projekter i Kommune Kujalleq Unge projekter i Piareersarfik Kujalleq Beskæftigelsesindsats Økonomiske midler fra beskæftigelsesindsats, via IASN 2012 2013 2014 Målgruppe, registrerede

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked August 2010 Version 1.0. Indhold Ordforklaring...2 Formål...3 Tidslinje

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 15-09-2011 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT:

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked

Piareersarfiit. Stedet hvor man forbereder sig. Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Stedet hvor man forbereder sig Departement for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfiit Overordnede formål for Piareersarfiit: Ved etablering af Piareersarfiit, er det overordnede mål, at

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Ilulissat Hotel Arctic. Sumi Sted. Sammisaq Emne. Piareersarfiit Centerledermøde 21. november 2014. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program.

Centerledermøde 22-24. oktober 2010. Anne bød velkommen og gennemgik dagens program. Referat Fredag d. 22. oktober 2010 Ref. for ISN: Peter Madsen 09.00 Velkomst v./afdelingschef Isak Nielsen Kleist (jf. bilag) Isak bød velkommen og afholdt tale på vegne af Naalakkersuisut, Ove Karl Berthelsen.

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundskolen af omveje. Miniudgave

Grundskolen af omveje. Miniudgave Miniudgave Grundskolen af omveje Analyse af opgave- og ansvarsdeling mellem Piareersarfiit og Ungdomsuddannelsesinstitutioner i forhold til unges formelle og uformelle opkvalificering til at blive uddannelsesparate.

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul

UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul Unge og voksne med særlige vejledningsbehov Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og opnår

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 0. Fremmøde Afbud: Lone Rasmussen og Erik Vinther Fraværende: Åge Nørholm 1. Hvordan arbejder praktik og skole videre med tematisering Tematiseringen er kommet

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere