Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Tirsdag 29.08.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Tirsdag kl Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Tirsdag , D1/Rådhus Fraværende: Lars Høgh Hansen, T pkt. 40/06 og 41/06 Anders Borgen, C pkt. 42/06, 45/06 og 46/06 Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen orienterede om en konkret ankesag Administrationen gav en budgetopfølgning på politikområde 34 Kompetenceudviklingsprojektet for lærer- og SFO-personale på skolerne er flyttet til Kammerrådensvej fra Fritidshuset Der blev orienteret om forkerte tal for anbringelsesniveauet i Hørsholm Kommune. Tallene bliver nu korrigeret. Farvergården har nu formelt aftale på plads med amtet om økonomien for indeværende år. BSU er indbudt til skoleudviklingskonference d. 27. oktober med Skolebiblioteksforeningen Formanden orienterede om GetMoving-projektet, som BSU er en del af Formanden har rettet forespørgsel til Dan Ejendomme som administratorer for Hørsholm Park om muligheden for, at Hørsholm Skole kan anvende bebyggelsens parkeringsareal i dagtimerne Børne- og Skoleudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet BSU-40/06-B Budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område Der er gennemført budgetrevision 3 på BSU udvalgets område. Administrationen vurderer, at merudgifterne på BSU udvalgets område vil beløbe sig til kr. i 2006, og med afsmittende virkning i på kr. Budgetrevisionen for Børne- og Skoleudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Fraværende: *) Lars Høgh Hansen, TSide 6 BSU-41/06-B Indretning af ungdomsskole Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. december 2005 indretning af ungdomsskole m.m. på Askehavegård. Realisering kræver tilladelse efter planlovens landzoneregler. Før der kan meddeles landzonetilladelse skal der foretages høring af omboende, myndigheder og organisationer. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : Udsat. Fraværende: *) Lars Høgh Hansen, TSide 10 BSU-42/06-B Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner Foranlediget af, at de selvejende institutioners driftsoverenskomster blev moderniseret i 2005, har administrationen nu gennemgået styrelsesvedtægt og forslag til forretningsorden for de kommunale institutioner. Der foreligger nu forslag til en ny fælles styrelsesvedtægt og forretningsorden. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Forslaget sendes i høring, hvorefter forslaget genbehandles i BSU inden videresendelse. Børne- og Skoleudvalget Side 3

4 Fraværende: *) Anders Borgen, C Side 14 BSU-43/06-B Skoledistrikter - vurdering af om der skal ske ændringer Børne- og Skoleudvalget følger udviklingen i skoledistrikterne løbende og foretager ligeledes en årlig vurdering af distrikterne. Vurderingen foregår i samarbejde med skolebestyrelserne, hvor skolebestyrelsen på Hørsholm Skole har anmodet om lukninger på tre trin. Formålet er at sikre en god udnyttelse af den samlede skolekapacitet. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Fraværende: *) Side 16 BSU-44/06-B Forslag til serviceniveauer for den vidtgående specialundervisning Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer for den vidtgående specialundervisning. Administrationen ønsker med forelæggelsen at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen, samt at styrke den administrative styring af området og tilpasse serviceniveauet til budget 07. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : erne anbefales godkendt med den ene ændring, at betingelsen for at blive visiteret til amtslig specialskole er, at integration i lokalt skoletilbud ikke kan ske med rimeligt udbytte ændres til med tilfredsstillende socialt og fagligt udbytte. Fraværende: *) Side 18 BSU-45/06-O Orientering om Kommunallægens årsberetning for skoleåret 2005/2006 Der gives en orientering om kommunallægens aktiviteter, erfaringer og fund blandt børn og unge i Hørsholm for skoleåret 2005/2006. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : Beretningen taget til efterretning med det ene ønske, at fremtidige ind- og udskolingsundersøgelser også registrerer i hvilket omfang, eleverne indtager frokost. Børne- og Skoleudvalget Side 4

5 Fraværende: *) Anders Borgen, CSide 24 BSU-46/06-O Forslag til serviceniveauer for sundhedspleje, kommunallæge og fysioterapeut Administrationen ønsker med forelæggelsen at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen, at styrke den administrative styring af området og dokumentere det eksisterende serviceniveau. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget : erne taget til efterretning. Fraværende: *) Anders Borgen, CSide 25 Børne- og Skoleudvalget Side 5

6 Børne- og Skoleudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BSU-40/06-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på BSU udvalgets område. Administrationen vurderer, at merudgifterne på BSU udvalgets område vil beløbe sig til kr. i 2006, og med afsmittende virkning i på kr. Budgetrevisionen for Børne- og Skoleudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober Forslag Administrationen foreslår BSU udvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at merforbruget på kr. i 2006 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og merforbruget afholdes af kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene tages til efterretning og indgår i materialet til 1. behandlingen af som tekniske korrektioner tager målopfølgningen til efterretning Bilag Bilag 1. Økonomiopfølgning 2006 og Bilag 2. Målopfølgning for 2006 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2006 opgjort ultimo juli måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2006 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Børne- og Skoleudvalget Side 6

7 Administrationen har endvidere foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Det skal nævnes at den endelige målopfølgning for 2006 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter/mindreindtægter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 1. behandlingen. I merudgiften på kr. indgår en merudgift til ekstra pædagoger i SFO pr. 1/ Denne merudgift er budgetlagt som udgiftspres under pol. omr. 80. Der er for kommunen tale om en udgiftsneutral flytning mellem politikområder. Det vurderes således at BSU s samlede udgifter kan holdes indenfor det nuværende budget. Udvalget benytter i stedet deres mulighed for at omfordele midler mellem politikområder. Budgetrevisionen for Børne- og Skoleudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 28. september og d. 9. oktober De enkelte merudgifter Samledeopgørelse Administrationen har opgjort den samlede merudgifter til kr. Merudgiften skyldes fortrinsvis følgende: Særlige dagtilbud. I 2006 er forbruget mindre, pga. færre børn er blevet visiteret. Mindreudgift på kr. Fripladser. Der er et fald i børn der er berettiget til friplads. Mindreudgift på kr. Forældrebetaling for Hørsholmbørn der går i andre kommuners institutioner. Der er sket en stigning som følge af fritvalgsordningen. Merindtægt på kr. Stigning i SFO-normering som følge af stigning med 109 indmeldte børn pr. 1. august ,16 pædagogstilling. Finansieres via udgiftspres på pol.omr. 80. Merudgift på kr. Afregning privatskoler m.v. Der foreligger afregning til Staten vedr. elever på private skole, SFO og efterskoler. Den endelige afregning har vist sig at være mindre end budgetlagt. Mindreudgift på kr. Køb af specialundervisning udenfor kommunen. Elevantallet er det samme som i 2005, men det har været nødvendigt at placere en del af børnene i dyrere tilbud udenfor kommunen (bla. I forbindelse med anbringelser og børn med store læsevanskeligheder). Merudgift på kr. Vidtgående specialundervisning. Stigende antal elever modtager vidtgående specialundervisning. På BSU mødet i Februar blev det fremlagt af administrationen, at såfremt der ikke blev foretaget hjemtagelser fra nuværende tilbud, var der stor sandsynlighed for at budgettet ville blive overskredet med ca. 1,4 mio. kr. Merudgift på kr. Børne- og Skoleudvalget Side 7

8 Farvergården. Overskud fra Farvergården på driften i 2005 efter endt regnskab, Hørsholm kommunens andel. Merindtægt på kr. Tekniske korrektioner til budgetoplægget Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget har administrationen opgjort tekniske korrektioner, som kan indgå i materialet til 1. behandlingen. De tekniske korrektioner er budgetændringer som følge af bl.a. ny lovgivning og ændrede antalsforudsætninger, som ikke medfører et ændret serviceniveau i forhold til det, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Administrationen har opgjort de tekniske korrektioner til kr. i 2007 til Korrektionerne dækker over: Fripladser. Der er et fald i børn der er berettiget til friplads. Der er traditionelt forskel fra år til år, hvorfor det foreslåes at kun halvdelen af besparelsen i 2006 indarbejdes i Merindtægt på kr. i 2007 til Forældrebetaling for Hørsholmbørn der går i andre kommuners institutioner. Der er sket en stigning som følge af fritvalgsordningen. Antal børn svinger fra år til år, hvorfor kun halvdelen merindtægten indarbejdes i Merindtægt på kr. Stigning i SFO-normering som følge af stigning med 109 indmeldte børn pr. 1. august ,16 pædagogstilling. Finansieres via udgiftspres på pol.omr. 80. Merudgift på kr. i 2007 til Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unge med særlige behov Drift Ialt Drift Beslutning Børne- og Skoleudvalget Side 8

9 Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Fraværende: *) Lars Høgh Hansen, T Børne- og Skoleudvalget Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: BSU-41/06-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Indretning af ungdomsskole Resume Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. december 2005 indretning af ungdomsskole m.m. på Askehavegård. Realisering kræver tilladelse efter planlovens landzoneregler. Før der kan meddeles landzonetilladelse skal der foretages høring af omboende, myndigheder og organisationer. Forslag Administrationen anbefaler udvalgene at drøfte hvorvidt der skal gives landzonetilladelse til følgende aktiviteter på de foreslåede vilkår: Ungdomsskolen Heldagsundervisning fra kl til mandag til fredag Undervisning fra medio august til medio juni Op til 20 elever. Eftermiddags og aftenundervisning fra kl til kl mandag til torsdag Undervisning fra oktober til april Op til 50 elever på eftermiddags hold kl Op til 50 elever på aftenhold kl til Kursusvirksomhed Fra kl til kl mandag til fredag Kursusaktivitet for kommunens politikere/ansatte fra medio august til medio juni Op til 30 deltagere. Weekendaktiviteter Højst 10 weekender i sæsonen for de ovenfor nævnte brugere. Fra kl til kl lørdag/søndag, dog sluttes udendørsaktiviteter kl 16. Sæson fra medio august til medio juni Klubfaciliteter for jagtforening Askehavegård kan anvendes som klubhus og undervisningslokaler for jagtforening. Der udlægges hundetræningsbane. Hundetræning kan desuden foregå på arealerne Børne- og Skoleudvalget Side 10

11 nord for Askehavegård, i det omfang det er foreneligt med den jordbrugsmæssige drift. Det kan overvejes om der skal indføres tidsbegrænsninger i hundetræningen. Administrationen foreslår følgende vilkår for hundetræning drøftet: 1. Arealerne kan anvendes til hundetræning i sæsonen 15. august til 15. juni. 2. Arealerne kan anvendes til hundetræning én hverdag om ugen fra kl. 10 til kl. 20 i sæsonen. 3. Arealerne kan anvendes til hundetræning lørdage fra kl. 10 til kl. 14 i sæsonen. Bilag Bilag 1, høringsmateriale af 20.februar 2006, 1. høring Bilag 2, høringssvar 1. høring Bilag 3, resume høringssvar af 22. marts 2006 Bilag 4, referat af 20. april 2006, 1. dialogmøde Bilag 5, udkast til landzonetilladelse af 2. maj 2006 til 2. dialogmøde Bilag 6, referat af 17. maj 2006, 2. dialogmøde Bilag 7, udkast til landzonetilladelse af 7. juli 2006 til 2. høring Bilag 8, høringssvar 2. høring Bilag 9, oversigt over undervisningshold af 10. august ekstra høring Bilag 10, resume høringssvar af 11. august 2006, 2. høring Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet på: TMU 4. maj 2005 BSU 29. november 2005 ØU 8. december 2005 KB 19. december 2005 Landzonetilladelse, 1. høring Ansøgning om landzonetilladelse har været sendt i høring i perioden 20 februar til 20 marts Høringen resulterede i 7 høringssvar. Se bilag 1,2 og 3. Reaktionen fra de omboende var overvejende betænkelighed, dels ved den trafikale belastning, dels ved den støj og forstyrrelse som især weekendbrug og brug af salen kunne afstedkomme. Fra Frederiksborg Amt blev der udtrykt betænkelighed ved trafiksikkerheden set i lyset af den forøgede færdsel der må forventes at komme i Isterødrundkørslen. Kulturmiljørådet udtrykker betænkelighed ved den urbanisering af haver og nærmeste arealer som anvendelse til ungdomsskole lægger op til. 1. dialogmøde På baggrund af disse indsigelser, indkaldte Hørsholm Kommune de høringsberettigede til et dialogmøde den 20 april 2006 hvor ungdomsskoleplanerne blev nærmere drøftet. Drøftelserne drejede sig især om trafik og antallet af elever og ungdomsskolens aktivitet. På mødet blev bl. a. aftalt at Hørsholm Kommune skulle udarbejde en nærmere beskrivelse af de påtænkte aktiviteter og udarbejde et udkast til landzonetilladelse i overensstemmelse hermed. Dette materiale skulle danne udgangspunkt for et nyt dialogmøde. Se bilag 4 og 5 2. dialogmøde Børne- og Skoleudvalget Side 11

12 Der blev afholdt nyt dialogmøde den 11. maj Drøftelserne her drejede sig igen om trafik og brug af de udendørsarealer, bl.a. blev risikoen støjgener fra hundetræning og brug af salen drøftet. Mødet mundede ud i at der skulle foregå yderligere præciseringer af de påtænkte aktiviteter og der skulle udarbejdes et justeret udkast til landzonetilladelse. Dette materiale skulle danne baggrund for endnu en høringsrunde. Se bilag 5 og høring Der blev foretaget fornyet høring fra den 7. juli 2006 til den 7. august Denne høring blev forlænget til den 21. august Der indkom 9 høringssvar i den fornyede høring. Indsigelserne drejer sig især om trafikale forhold, jagtforeningens brug af Askehavegård og ungdomsskolens placering i landzonen som bekymrer de omboende, mens Kulturmiljørådet fraråder en anbefaling landzonetilladelse med henvisning til at det vil medvirke til en urbanisering af området. Se bilag 7 og 8 og 9 og 10. Vurdering. På baggrund af høring og dialogmøder fremlægger administrationen vedlagte udkast se bilag 7, til landzonetilladelse til drøftelse. Hovedindholdet i udkastet er følgende: Heldagsskole fra medio august til medio juni Ungdomsskole fra oktober til april Kursusaktivitet fra medio august til medio juni Højst 10 weekendarrangementer om året i perioden medio august til medio juni Foreninger kan udnytte restkapaciteten Klubfaciliteter for Hørsholm og Omegns Jagtforening ingen sæson- og tidsbegrænsninger i foreningens brug af lokaler og arealer. Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte emner der har været drøftet i forbindelse med dialogmøder og høringer. Trafik. Isterødrundkørslen udgør en vanskelig barriere, både for elever og andre brugere der skal igennem rundkørslen, men også for de øvrige trafikanter som kommer ud for mere krydsende trafik, ikke mindst af bløde trafikanter. Askehavegård vil kunne betjenes med bus 381. Der bør i så fald etableres stoppesteder på nord og sydsiden af vejen, på sydsiden vil etablering af et stoppested kræve at cykelstien omlægges. Etablering af en stitunnel under motorvejen vil give god og sikker adgang for gående og cyklister. Kombinationen af stitunnel og stoppesteder vil i et vist omfang kunne afhjælpe de trafiksikkerhedsmæssige problemer som er forbundet med anvendelse til ungdomsskole. Den optimale løsning ville være en obligatorisk shuttlebusordning som opsamler elever i det centrale Hørsholm og bringer dem tilbage efter endt undervisning. Ungdomsskolen. Heldagsskolen med optil 20 elever forventes ikke at ville give nævneværdige trafik gener eller virke forstyrrende i nabolaget. Sommerperioden, medio juni til medio august, højsæson for udendørsliv, er friholdt for undervisning hvorfor der ikke vil være gener for de omboende. Aftenskolen. Sæsonen er fra oktober til april. I det mørke vinterhalvår må det formodes at aftenskoleundervisningen næppe kan genere de omboende. Kursusvirksomhed. Sommerperioden, medio juni til medio august er friholdt for undervisning hvorfor der ikke vil være gener for de omboende. Børne- og Skoleudvalget Side 12

13 Jagtforeningen. Jagtforeningen har gennem mange år haft et ønske om bedre lokaleforhold. Til rådighed for jagtforening stilles derfor ca. 90 m². Da jagtforeningen typisk må forventes at have sine klubaktiviteter liggende uden for normal arbejdstid, er der ikke lagt tidsmæssige begrænsninger i brugen af lokalerne. En lokalestørrelse på ca. 90 m² lægger dog sin naturlige begrænsninger på hvor mange medlemmer der kan samles ad gangen. For de omboende har især hundetræningen givet anledning til indsigelser. Mens beredskabet holdt til på Askehavegård, blev der trænet redningshunde, ifølge de omboende har dette givet mange gener fra støjende og glammende hunde. Det kan overvejes at indføre tidsmæssige begrænsninger i hundetræningen, f. eks begrænse træningen til én hverdagsaften og lørdag formiddag og måske friholde sommersæsonen for træning. Weekendaktiviteter. For de omboende har specielt brugen af salen og weekend aktiviteter været et omdrejningspunkt, som skal ses i lyset af en række dårlige erfaringer fra perioden hvor Wingesø lejede sig ind på Askehavegård. Ifølge de omboende blev lokalerne ganske ofte lånt/lejet ud til private festarrangementer til stor gene for naboerne. For at imødegå dette er det foreslået at ungdomsskolen og kursusdelen kan arrangere weekendmøder højst 10 weekender om året og aldrig i de 8 sommeruger. Restkapacitet. I det omfang de faste ovenfor nævnte brugere ikke benytter lokalerne i fuld udstrækning kan lokalerne udlånes/lejes til Hørsholm Kommunes almennyttige foreninger. Det må således påregnes at Askehavegård vil blive fuldt udnyttet inden for de tidsmæssige og sæsonmæssige begrænsninger der er lagt ind i landzonetilladelsen. Udendørsfaciliteter De forskellige udendørsindretninger, baner, haver mv. tænkes placeret vest, nordvest for Askehavegård således at disse placeres i størst mulig afstand fra de omboende. Klageadgang. Landzoneafgørelser adskiller sig fra andre afgørelser efter planloven. Den endelige afgørelse skal sammen med klagevejledning dels offentliggøres i Ugebladet, dels sendes til orientering til dem der har gjort indsigelse. Klagefristen til naturklagenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen og en eventuel tilladelse må ikke udnyttes før fristen er udløbet. En eventuel klage har opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse såvel hvis den er i strid med gældende retsregler, som hvis nævnet mener at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. Klageberettigede er bl.a. naboer og omboende. En tilladelse kan ikke udnyttes før naturklagenævnet har afgjort sagen. Vores vurdering er, at vi kan få helt eller delvist medhold i en eventuel klagesag, men må påpege at der vil være en procesrisiko. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : Udsat. Fraværende: *) Lars Høgh Hansen, T Børne- og Skoleudvalget Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-42/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner Resume Foranlediget af, at de selvejende institutioners driftsoverenskomster blev moderniseret i 2005, har administrationen nu gennemgået styrelsesvedtægt og forslag til forretningsorden for de kommunale institutioner. Der foreligger nu forslag til en ny fælles styrelsesvedtægt og forretningsorden. Forslag Administrationen foreslår, at Børne og Skoleudvalget anbefaler styrelsesvedtægt med tilhørende forslag til forretningsorden, og at materialet sendes til høring i de kommunale institutioner. Bilag 1. Ny styrelsesvedtægt 2. Forslag til forretningsorden Sagsfremstilling Ifølge lov om social service 4 og 13, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der nedsættes forældrebestyrelser i forbindelse med dagtilbud for børn, og at der er en styrelsesvedtægt, som beskriver de formelle retningslinier for samarbejdet mellem dagtilbudet og forældrene. Kommunalbestyrelsen behandlede styrelsesvedtægten og forretningsorden for de kommunale institutioner tilbage i Foranlediget af, at de selvejende institutioners driftsoverenskomster blev moderniseret i 2005, har administrationen nu gennemgået styrelsesvedtægt og forretningsorden for de kommunale institutioner. Administrationen har - i samarbejde med repræsentanter fra de kommunale daginstitutioner - indarbejdet rettelser i forhold til lovgivningen for forældrebestyrelser, samt de nye regler på daginstitutionsområdet med bl.a. lønsumsstyring og pengene følger barnet. Børne- og Skoleudvalget Side 14

15 Styrelsesvedtægten med tilhørende forslag til forretningsorden skal behandles politisk og efter en forudgående høring endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Forslaget sendes i høring, hvorefter forslaget genbehandles i BSU inden videresendelse. Fraværende: *) Anders Borgen, C Børne- og Skoleudvalget Side 15

16 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-43/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Skoledistrikter - vurdering af om der skal ske ændringer Resume Børne- og Skoleudvalget følger udviklingen i skoledistrikterne løbende og foretager ligeledes en årlig vurdering af distrikterne. Vurderingen foregår i samarbejde med skolebestyrelserne, hvor skolebestyrelsen på Hørsholm Skole har anmodet om lukninger på tre trin. Formålet er at sikre en god udnyttelse af den samlede skolekapacitet. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: 1. orienterer sig i klasse- og elevtalsoversigten 2. åbner distriktet op på 6. trin på Rungsted Skole 3. afviser at lukke flere trin på Hørsholm Skole, men fortsat følger elevtalsudviklingen nøje særligt omkring de klasser som skolebestyrelsen på Hørsholm Skole har peget på. 4. lukker distriktet på 5. trin på Rungsted Skole Bilag 1. Klasse- og elevtal august 2006 pr. 1/ Brev fra Hørsholm Skoles bestyrelse med anmodning om lukning af klasser. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at det skal vurderes, om der skal ske justeringer af skoledistrikterne i kommunen, når en skoles elevtal på en årgang når op på 25 elever i gennemsnit. Vurderingen foretages i tæt samarbejde med skolerne. Endvidere er det besluttet, at man hvert år i august måned vurderer distrikterne, og om der er anledning til ændringer. For nuværende er der lukket på 2. trin og 6. trin på Rungsted Skole og på 8. trin på Hørsholm Skole. Der er to spor de tre lukkede steder og den gennemsnitlige klassekvotient er hhv. 26,0 25,5 og 26,0. Børne- og Skoleudvalget Side 16

17 På Rungsted Skole er der yderligere to steder, hvor der er mange elever i klasserne: 5. trin med 26,0 elever i gennemsnit i de to klasser og på 7. trin med 25,5 elever i gennemsnit i de to klasser. For Hørsholm Skole er der 25,33 elever i de nystartede børnehaveklasser (tre spor), 25,33 elever i gennemsnit på 4. trin (tre spor) og ligeledes 25,33 elever i gennemsnit på 5. trin (tre spor). Øvrige klasser i kommunen er ikke over 25 elever i gennemsnit. Hørsholm Skoles bestyrelse anmoder om, at skoledistriktet for de nystartede børnehaveklasser, 4. klassetrin og 5.klassetrin lukkes og kommende elever henvises til anden distriktsskole. Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget for nuværende afviser at lukke flere trin på Hørsholm Skole, idet de pågældende trin kun er marginalt over 25 elever i klasserne, og der tillige er tre spor de pågældende steder. Omkring Rungsted Skole anbefaler administrationen, at der åbnes på 6. trin, hvor der er 25,5 elever i gennemsnit i de to klasser. Videre foreslås, at der lukkes på 5. trin, hvor der er 26,0 elever i gennemsnit i to klasser. På Børne- og Skoleudvalgets møde vil der foreligge en opdateret klasse- og elevtalsliste pr. 1. august 2006, hvor de ændringer, der sker i forbindelse med starten på skoleåret er indarbejdet. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 17

18 Børne- og Skoleudvalget Fra: Familieafdeling Punkt: BSU-44/06-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forslag til serviceniveauer for den vidtgående specialundervisning Resume Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer for den vidtgående specialundervisning. Administrationen ønsker med forelæggelsen at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen, samt at styrke den administrative styring af området og tilpasse serviceniveauet til budget 07. Forslag Administrationen foreslår, at serviceniveauerne godkendes. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til det kommunale serviceniveau i forhold til den vidtgående specialundervisning for at imødekomme behovet for gennemsigtighed i forhold til politikere og borgere. erne fungerer ligeledes som ramme for administrationens faglige og økonomiske prioriteringer. I 2005 blev der givet en tillægsbevilling på 8 mill. kr. til politikområde 34. Der blev vedtaget en forhøjelse af budgettet på 8 mill. kr. i 2006 og 6 mill. kr. i årene 2007 og Nedskrivningen fra 2006 til 2007 forventes udmøntet med 1 mill. kr. indenfor specialundervisningsområdet samt 1 mill. kr. indenfor Lov om social service. Der er således behov for at justere de nuværende serviceniveauer. Administrationen har tidligere i juni 2005 forelagt forslag til serviceniveauer. Endvidere forelagde administrationen på denne baggrund forslag til visiteringer for skoleåret 06/07 i februar 2006 indenfor den økonomiske ramme. Resultatet af de endeligt godkendte visiteringer indebar en overskridelse af budgettet til specialundervisningen. Dette fremlægges i eget dagsordenspunkt under budgetanalyse 3. Børne- og Skoleudvalget Side 18

19 Formålet med specialundervisningen: Til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegang, tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet med den specialpædagogiske bistand til førskolebørn er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Gældende tekst fra bek. om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand: 1. stk. 1: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan ydes indenfor rammerne af den almindelige undervisning. Stk. 2: Formålet med specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Ny tekst fra : Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse indenfor rammerne af den almindelige undervisning. I stk. 2 er alene specialundervisning slettet. Den vidtgående specialundervisning udføres primært under 5 foranstaltningstyper: 1 Enkelt integrerede børn 2 Centerundervisning 3 Specialskoler/Specialbørnehaver/ Kommunikationscentret 4 Undervisning på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud 5 Hjælpemidler Det er væsentligt at fremhæve, at administrationens foreslåede serviceniveauer vil være gældende i de fleste tilfælde, men der skal være mulighed for det individuelle skøn. Der foreslås følgende serviceniveauer: Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Amtets institutioner til småbørn Målgruppe 0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Tilbuddet er til de børn, som ikke kan rummes i vore egne daginstitutioner eller Svalegruppen. Børne- og Skoleudvalget Side 19

20 Kommunale tilbud Målgruppe Børn der endnu ikke har påbegyndt skolegang tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Der skal jf. bek. tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver særlig hensyntagen eller støtte. Herudover kan der tilbydes støtte til børn der ikke har påbegyndt skolegang, såfremt de af andre grunde kræver særlig hensyntagen eller støtte. Der er i skoleåret 06/07 oprettet 3 sproggrupper for småbørnsområdet. Sproggruppernes pædagogiske personale udgør 58 pædagogtimer om ugen. Børnene benytter deres sædvanlige dagtilbud, der kombineres med sprogtræning. Forældrene bringer børnene hhv. 2 eller 3 dage om ugen til sprogtræning. Efter sprogtræningen bringes børnene tilbage til egen institution. Derudover ydes der generel vejledning om sprogstimulering til dagtilbuddene. Der ydes fra dette skoleår en forstærket konsultativ indsats i udvalgte daginstitutioner ved at en af pædagogerne fra Sproggrupperne to formiddage om ugen, ved det gode eksempel, inspirerer til sproglige miljøer i daginstitutionen. Svalegruppen et specialpædagogisk tilbud for 6-8 småbørn med forskellige former for fysiske og/eller psykiske handicap. Der ydes talepædagogiskbistand med 1 lektion pr. barn pr. uge. Derudover ydes der psykologisk vejledning. Der blev ydet talepædagogisk bistand til 146 småbørn i skoleåret 04/05. Der er afsat 60 lektioner pr. uge. To-sprogede børn Sprogstimulering i henhold til 4 A i Folkeskoleloven. Kommunen er forpligtet til at tilbyde sprogundervisning til to-sprogede børn i alderen 3-6 år. Børnene benytter deres sædvanlige dagtilbud, der kombineres med sprogundervisning. Undervisningen foregår på Hørsholm Skole henholdsvis 1 gang og 3 gange om ugen. Der er sprogundervisning fra kl Børnene bliver hentet og bragt ved deres institution. Der ydes derudover særlig pædagogisk støtte til børn i daginstitutioner. Støtten gives til børn med psykiske, fysiske, eller sociale problemer. Der er tilknyttet 4 distriktspædagoger til institutionerne, som bistår med observationer og rådgivning omkring børn i daginstitutionerne. Distriktspædagogerne bruges også i enkelte støtteforhold. Sprogundervisning skolebørn Målgruppe Skolebørn hvis udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver særlig hensyntagen eller støtte. Der blev ydet talepædagogisk bistand til 101 skolebørn i skoleåret 04/05. Der er afsat 30 lektioner til sprogstimulering pr. uge. I alt er der afsat 178 timer til tale/hørebistand. Børne- og Skoleudvalget Side 20

21 Amtets specialskoler Målgruppe Børn og unge hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en amtskommunal foranstaltning. Målgruppen forventes at ændre sig over tid ved den forventede gradvise omlægning af specialundervisningen som følge af kommunalreformen. Visitationen afhænger bl.a. af hvor specialiserede kompetencer der er behov for, for at kunne imødekomme barnets behov samt af hvilke konkrete tilbud, der eksisterer i egen kommune eller i lokalområdet. Nuværende visiteres børn med fysisk/psykiske handicaps og svære indlæringsvanskeligheder, såfremt deres handicap medfører, at de ikke kan integreres i det lokale skoletilbud med et rimeligt udbytte. Kommunikationscentret Målgruppe Børn med specifikke og massive sproglige vanskeligheder Børnene visiteres via PPR. Kommunikationscentrets ekspertise anvendes til børn med vidtgående fonologiske vanskeligheder, massive stammeproblemer, specifikke stemmevanskeligheder og hvor en særlig IT-udredning og vejledning er nødvendig. Enkelt integrerede børn i egne folkeskoler Målgruppe Børn med fysiske/psykiske handicaps og/eller svære indlæringsvanskeligheder, børn med massive læse/tale/hørevanskeligheder. Børn med adfærds- og koncentrationsproblemer. Alle børn hvor det vurderes, at de vil have udbytte af at indgå i det almene tilbud med støttetimer, lærer og/eller pædagogtimer. Undervisningen. Der kan maksimalt bevilges 8 lærertimer og maksimalt 10 pædagogtimer til en elev i undervisningstiden. Der ydes generelt 1 talepædagogisk lektion pr. uge til de hørehæmmede børn på Vallerødskolen. Til elever i H-klassen ydes der fysioterapi 1 time ugentligt samt talepædagogisk bistand 1 time ugentligt. (Pt. er der ingen elever dette skoleår). Fritiden Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte i SFO. Til børn med massive fysiske/psykiske handicaps kan der bevilges maksimalt 10 timer ugentligt. Læsetilbud på Vallerødskolen Målgruppe Børn med massive læsevanskeligheder. Tilbuddet rummer fra dette skoleår 5 børn. Børnene skal fortsat indgå i egen klasse. Barnet modtager derudover en særlig pædagogisk indsats i.f.t. læsevanskelighederne. Kompenserende IT- hjælpemidler indgår som en væsentlig del af tilbuddet. Børne- og Skoleudvalget Side 21

22 Der er afsat ca kr. årligt til lærertimer og IT-hjælpemidler. Når det er et ca. beløb, skyldes det, at der er tale om et pilotprojekt, hvor såvel skole som administration må indhente erfaringer dette 1. skoleår. Hørebørn på Vallerødskolen: Hørsholm Kommune har i forhold til kommunens størrelse et markant stort antal børn med middelsvære hørehandicap (15) og to, der er født døve, men nu er coclear-implanteret. De 9 af dem går på Vallerødskolen, hvor de er integreret to og to, dels så de kan identificere sig med hinanden, men også for at anvende støttetimerne bedst mulig. Børnene har hver en tale/høretime om ugen. For at sikre den bedst mulige indlæring har børnene FM-anlæg, i form af Mikro-Link, der er med til at optimere deres lydopmærksomhed. Enkelt integrerede børn i andre kommuner Målgruppe Dette skoleår undervises 5 elever fra Hørsholm i andre kommuners folkeskoler med ekstra timer til specialundervisning jf. 20.stk.1. De 4 er anbragt i plejefamilie eller opholdssted. Der er bevilget 63 ugl. timer i alt. Undervisningstilbud til døgnanbragte børn Målgruppe Børn og unge der er døgnanbragt. Der er nuværende 4 børn/unge i denne foranstaltning. serviceniveau Problemstillingerne er vidt forskellige. Frederiksborg amt har fastlagt, at undervisningen på døgninstitutioner generelt skal anses som en foranstaltning. Hjælpemidler Der ydes ligeledes de nødvendige hjælpemidler; It, høretekniske hjælpemidler i form af FManlæg, særlige stole, hejs, puslefaciliteter m.v.. Udover ovennævnte foranstaltninger yder psykologerne i PPR følgende service; Konsultativ bistand til dagtilbud, skoler og klubber Målgruppe dagtilbud, skoler og klubber. Der gives vejledning og supervision til pædagoger og lærere der drager omsorg for/underviser børn med særlige behov med fokus på at fremme børnenes udvikling og integrere dem i de almene tilbud. Psykologerne (og tale/hørepædagogerne) indgår i de forebyggende tværfaglige kvartalsmøder i daginstitutionerne og i skolernes forskellige konferencefora. Pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til børn, unge og familier Der er afsat 194 timer til psykologbistand, heraf er 7 timer overført fra hjælpeforanstaltninger jf. Lov om social service. Der har i perioden været 637 sager. Børne- og Skoleudvalget Side 22

23 Målgrupper Børn, unge og deres forældre. Det drejer sig om børn og unge med adfærds- og indlæringsproblematikker. Der ydes vejledning, udredning/test med henblik på forslag, der kan afhjælpe problemstillingerne. forældre i forbindelse med separation og skilsmisse, og individuelle samtaler med børn med ændrede familieforhold. 5 timer pr. uge. Psykologisk behandling og samtaleforløb Historisk set har psykologernes medvirken til terapeutiske/behandlingsmæssige forløb af kortere varighed været begrænset. Det ønsker afdelingen at ændre på. I foråret 2006 blev de første børn og deres forældre tilbudt terapeutiske samtaler ved socialrådgiver og psykolog efter forudgående fælles tværfaglige drøftelser. Med psykologernes større medvirken til løsning af de sociale sager skabes en udvikling, hvor der kan reduceres i henvisninger til privatpraktiserende psykologer. Målgruppe Børn og unge som mistrives og hvor det vurderes, at der er behov for en behandlingsindsats rettet mod barnet, den unge eller familien. Der ydes korterevarende samtale- og støtteforløb. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : erne anbefales godkendt med den ene ændring, at betingelsen for at blive visiteret til amtslig specialskole er, at integration i lokalt skoletilbud ikke kan ske med rimeligt udbytte ændres til med tilfredsstillende socialt og fagligt udbytte. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget Side 23

24 Børne- og Skoleudvalget Fra: Familieafdeling Punkt: BSU-45/06-O Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Orientering om Kommunallægens årsberetning for skoleåret 2005/2006 Resume Der gives en orientering om kommunallægens aktiviteter, erfaringer og fund blandt børn og unge i Hørsholm for skoleåret 2005/2006. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Kommunallægens årsberetning 2005/ Sagsfremstilling Kommunallægen Anne Munch Bøegh orienterer om kommunallægens konkrete opgaver samt om børn og unges sundhedsprofiler for indskolingsårgangen og udskolingsårgangen i Hørsholm Kommune. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : Beretningen taget til efterretning med det ene ønske, at fremtidige ind- og udskolingsundersøgelser også registrerer i hvilket omfang, eleverne indtager frokost. Fraværende: *) Anders Borgen, C Børne- og Skoleudvalget Side 24

25 Børne- og Skoleudvalget Fra: Familieafdeling Punkt: BSU-46/06-O Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forslag til serviceniveauer for sundhedspleje, kommunallæge og fysioterapeut Resume Administrationen ønsker med forelæggelsen at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen, at styrke den administrative styring af området og dokumentere det eksisterende serviceniveau. Forslag Administrationen foreslår, at serviceniveauerne tages til efterretning. Bilag 1. Notat om serviceniveauer i sundhedsplejen Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til det kommunale serviceniveau i forhold til sundhedspleje, kommunallæge samt fysioterapeutfunktionen for at imødekomme behovet for gennemsigtighed i forhold til politikere og borgere. erne fungerer ligeledes som ramme for administrationens faglige og økonomiske prioriteringer. Formålet med sundhedspleje og kommunallæge er: at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Individuel indsats der retter sig mod alle børn En indsats der specielt tager sigte på børn og unge med særlige behov Konsulentfunktion i.f.t. dagtilbud og skoler Det er væsentligt at fremhæve, at der altid skal være mulighed for det individuelle skøn. Der er følgende serviceniveauer for sundhedspleje: Gravide Børne- og Skoleudvalget Side 25

26 Der er ikke tilbud til gravide i Hørsholm kommune fra sundhedsplejen medmindre der er et særligt behov. Førstegangsfødende Den fødende er indlagt mellem 24 timer og 2 døgn. Sundhedsplejen tilbyder det første besøg indenfor 8-10 dage efter hjemkomst. Der tilbydes 4 besøg indenfor barnets 1. år herefter besøg ved 2,5 års alderen. Flergangsfødende Det første besøg tilbydes indenfor 8-10 dage efter hjemkomsten fra fødslen. Der tilbydes 3 besøg indenfor barnets 1. år og herefter ved 2,5 års alderen. Det er fastsat ved lov, at sundhedsplejerskernes virksomhed i barnets 1. leveår normalt skal udøves ved besøg i hjemmet. Indholdet i besøgene er en supplering og videregivelse af viden og erfaring på områder som omsorg, tilknytning, basal pleje, barnets naturlige psykiske og sociale tilpasning, almindelig sygelighed og handicaps. Der var ca. 250 fødsler i 2005 (med til- og fraflytning). Mødregrupper Et tilbud til alle nybagte forældre. Gruppen består af 8 forældre (oftest kvinder) med børn født indenfor ca. 1 måneds interval. Sundhedsplejersken deltager to gange. Første gang når børnene er mellem 1-2 måneder. Anden gang når børnene er omkring 4 måneder. Åben rådgivning for forældre Et tilbud tirsdage mellem kl hvor forældrene kan henvende sig med forskellige problemstillinger, eksempelvis barnets trivsel, kost, sygdomme, søvn/døgnrytme, motorisk udvikling, søskende jalousi. Telefonisk rådgivning og vejledning 1 time dagligt. Skolebørn Sundhedsplejen betjener de 4 kommunale skoler, Hørsholm Lilleskole, Rungsted private Realskole, Kokkedal Behandlingshjem hvor der er 16 børn/unge med særlige behov, samt Isterød Skole hvor der er ca. 60 elever. Indskolingen I børnehaveklassen undersøges syn, hørelse, højde og vægt samt der laves en farveprøve. En sundhedssamtale indgår i indskolingen. Forældrene deltager efter behov klasserne tilbydes undersøgelse af syn, hørelse, højde, vægt og en sundhedsorienterende samtale. 5. og 8. klasse tilbydes undervisning i pubertets problematikker og oplysning om sex. Udskolingen Børne- og Skoleudvalget Side 26

27 I udskolingen undersøges syn, højde og vægt. Dagtilbuddene og dagplejen Her indgår sundhedsplejen ad hoc. Det er planen, at sundhedsplejen fremover indgår i de kvartalsvise tværfaglige møder i dagtilbuddene. serviceniveau Sundhedsplejen kan yde rådgivning og vejledning vedrørende kost, allergier, misbrug, ulykkesforebyggelse m.v.. Børn, unge og familier med særlige behov Børn og unge med særlige behov samt deres familier tilbydes hjælp målrettet problematikken. Hvis det er muligt og relevant samles en gruppe af elever; eksempelvis hvis en klasse har problemer med mobning. Der er følgende serviceniveauer for Kommunallæge Indskoling Fælles indskoling sammen med sundhedsplejerskerne af alle 1. klasses elever, samt opfølgende undersøgelse/samtale ved behov. Konventionel (individuel) indskoling af 1. klasses elever på Hørsholm Lilleskole med efterfølgende klasselærer konference. Udskoling Individuelle udskolingssamtaler/undersøgelser af 9. klasses elever samt efterfølgende behovsrelateret kontakt til klasselærer. Klasseundervisning af 9. klasses elever på Isterød Efter- og Højskole med relevante emner for aldersgruppen samt efterfølgende behovsrelateret samtale. Undersøgelse af: specialklasse børn på Usserød skole modtageklassebørn børn på dagbehandlingen Slusen børn på København kommunes behandlingshjem i Kokkedal Vejledning af daginstitutioner såvel generelt som i konkrete sager vedrørende sygdom, hygiejne og indeklimaproblematikker. Kommunallægen indgår derudover i det tværfaglige samarbejde i konkrete sager. Der er følgende serviceniveauer for fysioterapeutfunktion Førskoleområdet Henviste børn udredes ved undersøgelse og test. Der ydes konsulentbistand til forældre og fagpersoner omkring motorisk træning. Der ydes sansemotorisk træning til usikre børn individuelt eller i grupper. Børne- og Skoleudvalget Side 27

28 Nogle af børnene fra sproggrupperne modtager træning på motorik hold. Fra skoleåret 06/07 plan om undervisning af repræsentanter fra alle daginstitutioner i sansemotorisk undersøgelse af børn i alderen 4,5 år. Fra skoleåret 06/07 planer om screening af børn i alderen 4,5 år sammen med repræsentanter fra daginstitutionerne. Fysioterapeutfunktion - Skolebørn Henviste børn udredes ved undersøgelse og test. Der ydes konsulentbistand til forældre og fagpersoner omkring motorisk træning. Der ydes sansemotorisk træning til usikre børn individuelt eller i gruppe. Der foretages undersøgelse og test af børn i specialklasserne. Ved behov ydes træning/behandling individuelt eller i gruppe. Beslutning Børne- og Skoleudvalget : erne taget til efterretning. Fraværende: *) Anders Borgen, C Børne- og Skoleudvalget Side 28

29 Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den Slut kl. Michael Medom Hansen formand Jens Frederiksen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget Side 29

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 18. november 2008 Tirsdag 18.11.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Behov for ansættelse af rådgiver til Børn og Unges rådgivningsgruppe

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere