God regnskabspraksis. i DLBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis. i DLBR"

Transkript

1

2 God regnskabspraksis i DLBR

3 God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær, Videncentret for Landbrug, Økonomi Mette Nørgaard Paulsen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Søren Chr. Steiner Motzkus, Videncentret for Landbrug, Økonomi På vegne af økonomilederne i DLBR: Johs. Enevoldsen, Vestjysk Landboforening Willy Møller, Agri Nord Bjarne Jacobsen, Sønderjysk Landboforening Jan Fensholt-Hansen, Landbo Syd Søren Olsen, Østdansk LandbrugsRådgivning. Forlagsredaktør: Grafisk opsætning: Forsidefoto: Tryk: Papir: Helene Lund Sylvestersen, Videncentret for Landbrug, Landbrugsforlaget Lene Kruse Kessler, Grafica Lene Kruse Kessler, Grafica Zeuner Grafisk as, Odder 120 g Maxi offset ISBN: Udgiver: Bestilling: Videncentret for Landbrug Landbrugsforlaget Agro Food Park Århus N T M W landbrugsforlaget.dk Bogen kan bestilles via internet på landbrugsforlaget.dk eller på udgave udgave 2010

4 Indholdsfortegnelse Forord Formål og grundlæggende krav Byggeklodsmodellen Overordnede formål Grundlæggende krav Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning DLBR s valg i forhold til lovgivningen Årsrapportens bestanddele Årsrapportens indhold Ledelsespåtegning Revisors erklæring Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Sidste års tal Internt regnskab Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Den uafhængige revisors erklæring Forbehold og supplerende oplysninger Det interne regnskab kontra den uafhængige revisors erklæring Hvem kan underskrive? Erklæring ved assistance Erklæring ved review Påtegning ved revision Fravalg af revision Fravalg af revision ved stiftelsen af virksomheden Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Generelt om resultatopgørelsen Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning på anlægsaktiver... 48

5 7.10 Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære poster Skat af årets resultat Resultatdisponering Interessentskaber Selskaber Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Håndtering af anlægsaktiver Afskrivninger Op- og nedskrivninger Ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser Blandede benyttede aktiver Anlægsaktiver kontra omsætningsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder, udvikling mv Goodwill Projekter under udførsel Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under opførelse Finansielle anlægsaktiver Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Ejerforhold Øvrige forhold Internt regnskab Bilag Eksempelregnskab Anlægskartotek Opstilling af resultatopgørelse Opstilling af balance Opstilling af pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Stikord

6 Forord God regnskabspraksis i DLBR er en håndbog, der på en enkel og overskuelig måde beskriver regnskabsprincipperne i årsrapporten. I bogen finder du en beskrivelse af lovgivningen, anbefalinger til regnskabspraksis, behandling af posterne i regnskabet og eksempler. God regnskabspraksis i DLBR bidrager desuden med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres, og retningslinjer fastlægges. Reglerne er de samme for landbrugsregnskaber som for regnskaber inden for andre erhverv, og håndbogen er derfor ikke kun relevant for landbruget. Bogen henvender sig til økonomikonsulenter, -assistenter, virksomhedsejere og landbrugsskoler. Den kan også bruges af andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Den kan også være nyttig for brugere af regnskaber, f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre interessenter. Bogens beskrivelser begrænser sig til forhold af principiel karakter. Har du spørgsmål af mere specifik karakter, som f.eks. en vejledning til kontering, kan du søge yderligere information i vejledningen til regnskabssystemet Ø90 på God regnskabspraksis i DLBR kan anvendes som opslagsbog, hvis du mangler oplysninger om et bestemt emne, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. De nye anbefalinger til god regnskabspraksis i DLBR blev introduceret til regnskabssæsonen Overgangen til de nye anbefalinger har været udfordrende, men resultatet er et tidssvarende produkt. På baggrund af de erfaringer, der blev gjort i regnskabssæsonen 2009, er der blevet foretaget nogle mindre justeringer til anbefalingerne. Derfor udkommer denne 2. udgave af God regnskabspraksis i DLBR. De væsentligste ændringer i forhold til 1. udgave af bogen er følgende: Der afskrives ikke på kvoter og betalingsrettigheder.

7 6 Forord Jord indregnes sammen med Grunde og bygninger. Leveringsrettigheder indregnes som finansielle anlægsaktiver i stedet for immaterielle anlægsaktiver. IPO (indirekte produktionsomkostninger) indregnes ikke i jordbeholdninger. Kapitel 1 giver en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav stammer fra. Kapitel 2 beskriver lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen. Kapitel 3 indeholder overordnet indføring i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, og hvornår de forskellige dele af rapporten skal anvendes og beskrives. Kapitel 4 beskriver de oplysninger om ledelse og virksomhed, som årsrapporten skal indeholde ledelsesberetning, ledelsespåtegning, virksomhedsoplysninger og hoved- og nøgletalsoversigt. Kapitel 5 gennemgår den uafhængige revisors erklæring hvornår skal der f.eks. tages forbehold eller gives en supplerende oplysning? Kapitel 6 giver et overblik over, hvordan anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 7 behandler resultatopgørelsen hvilke poster hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår skal en handling eller en transaktion indregnes i den? Kapitel 8 gennemgår balancen i årsrapporten. De væsentligste aspekter ved balancens aktiver og passiver bliver behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng i resultatopgørelsen. Kapitel 9 indeholder en kort gennemgang af, hvilke punkter der kan være indeholdt i det interne regnskab, hvis sådan et ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 10 består af alle de bilag, der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis. Skejby, 1. oktober 2010

8 Kapitel 1 Formål og grundlæggende krav Der er to væsentlige grunde til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om selv at få nogle forståelige informationer om virksomhedens og eventuelt familiens indtjening og økonomiske stilling. Og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, som långivere og myndigheder kan bruge som beslutningsgrundlag for fremtidige dispositioner. Selve betegnelsen årsrapport anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 1.1 Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Det er et bredt sigte, og derfor opererer årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af fire regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til indholdet i årsrapporten stiger i takt med virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, som ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan ses i figur 1.1. Hvis en virksomhed overskrider to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år, skal den skifte regnskabsklasse. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent og nævnes under Anvendt regnskabspraksis.

9 8 Formål og grundlæggende krav Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder. Små virksomheder med begrænset ansvar. Små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C Mellemstore og store virksomheder Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Alle uanset størrelse Figur 1.1. Byggeklodsmodellen. Det er væsentligt at bemærke, at personligt drevne virksomheder er omfattet af loven, men de har ikke pligt til at aflægge årsrapport. Vælger den personligt drevne virksomhed frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal den kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder, der drives i selskabsform, er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal som minimum bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Hvis revisor har udarbejdet en erklæring om årsrapporten, skal den også med. En personligt drevet virksomhed skal uanset størrelse kun følge reglerne for regnskabsklasse A.

10 Formål og grundlæggende krav Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe for årsrapporten. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere, myndigheder m.fl. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. For at årsrapporten skal kunne leve op til de generelle krav, er en eventuel ledelsesberetning også omfattet af kravet om, at den skal give et retvisende billede. Når man har udarbejdet årsrapporten, skal man altså tage stilling til, om den som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. Når det kræves, at informationerne i årsrapporten skal være retvisende, betyder det, at oplysningerne skal være så aktuelle som muligt, og at de skal være væsentlige. Aktuelle informationer bygger på, at regnskabet skal være opgjort og afleveret rettidig. Og en oplysning er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkerte angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til oplysningen vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes der også til sammenhængen mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre f.eks. en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Man må altså tage stilling til, om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på, vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Eller sagt på en anden måde: Nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Som eksempel kan nævnes, at når der beregnes udskudt skat, skal man vurdere, om nytteværdien af en eksakt beregning på ejendomsavance står i forhold til omkostningerne forbundet med at foretage beregningen. Eller om en skønnet ejendomsavanceberegning har tæt på samme nytteværdi, men er forbundet med væsentligt færre omkostninger at udarbejde. Derudover skal oplysningerne i regnskabet være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige, kræves det, at der ikke må være fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke noget krav om, at virksomhedens årsrapport skal være sammenlignelig med andre virksomheder hverken inden for eller uden for branchen. Men årsrapporten for den enkelte virksomhed skal være sammenlignelig fra år til år og følge kravene i årsregnskabsloven.

11 10 Formål og grundlæggende krav 1.3 Grundlæggende krav Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 3 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede, kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder. På den måde sikres det, at årsrapporten giver informationer, der er klare og overskuelige, pålidelige og relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde, som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Det er desuden udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, f.eks. skal et aktiv leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. Derudover skal årsrapporten overholde nogle grundlæggende forudsætninger, som det fremgår af skema 1.1.

12 Formål og grundlæggende krav 11 Klarhed Substans Væsentlighed Going concern Neutralitet Periodisering Konsistens Bruttoværdi Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden indhold. Dvs. at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at give en formel karakteristik. Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Værdien fastsættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Enhver værdiændring skal tages med i årsrapporten, uanset hvilken indvirkning den har på egenkapital og resultatopgørelse. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke skal modregnes hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves, at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. Skema 1.1. Grundlæggende forudsætninger. De grundlæggende krav har forrang for lovens øvrige bestemmelser. 1.4 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Når vi anbefaler en række afvigelser, er det, fordi afvigelserne giver et mere retvisende billede af landbrugsvirksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Afvigelserne består i: Indregning og måling Vi anbefaler, at kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver opskrives til dagsværdi. Det er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier.

13 12 Formål og grundlæggende krav Præsentation Vi anbefaler, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i en særskilt linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter, mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter vil fortjenesten, der reelt stammer fra for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven, se afsnit 2.4.

14 Kapitel 2 Lovgrundlag Lovgrundlaget for en virksomheds aflæggelse af årsrapporten er årsregnskabsloven, som bliver kort beskrevet i dette kapitel. Derudover er der hjælp at hente i forskellige danske regnskabsvejledninger. 2.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende større tilpasninger i 2004, 2006, 2008 og Som omtalt under afsnit 1.1 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De virksomheder, der er omfattet af loven, inddeles i fire forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger, i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1 17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv a Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden 2.2 Danske regnskabsvejledninger Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende. Foreningen af statsautoriserede revisorer udarbejder derfor regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven.

15 14 Lovgrundlag Her følger en liste over de danske regnskabsvejledninger: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Pengestrømsopgørelsen Ledelsens årsberetning Nærtstående parter Indkomstskatter Finansielle instrumenter Investeringsejendomme Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Virksomhedssammenslutninger Egne kapitalandele Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Leasing Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder Regnskabsvejledningerne fremgår af revisorhåndbogen. 2.3 Anden lovgivning Ud over årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning: Bogføringsloven Bogføringsbekendtgørelsen Mindstekravsbekendtgørelsen I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det desuden muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor især disse to er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Hvad angår afgivelse af erklæringer ved revision, review og assistance samt retningslinjer for, hvordan arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henviser vi til følgende lovgivning og standarder:

16 Lovgrundlag 15 Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsvejledning Revisionsstandarder Kapitel 5 behandler afgivelse af erklæring ved revision, review og assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review bliver ikke uddybet her. 2.4 DLBR s valg i forhold til lovgivningen Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og to muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i DLBR s økonomisystem Ø90 opstilles efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er tilladt at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I årsregnskabsloven er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret som i skemaerne nedenfor. Af samme skemaer fremgår de tilpasninger, som er foretaget i Ø90 i forhold til årsregnskabsloven.

17 16 Lovgrundlag Resultatopgørelsen Skema for artsopdelt resultatopgørelse i ÅRL Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger DLBR s resultatopgørelse Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste / Bruttotab Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning af anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiv Tab ved salg af anlægsaktiv Andre driftsomkostninger Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og ekstraordinære poster Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat Andre skatter Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat

18 Lovgrundlag 17 Balance aktiver Skema for balance i kontoform i ÅRL Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Goodwill Udviklingsprojekter under udførsel DLBR s balance Rettigheder, udvikling mv. Goodwill Projekter under udførsel Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførsel Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under udførelse Materielle anlægsaktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer Handelsbesætning Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Krav på indbetaling af virksomhedskapital Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder Tilgodehavender i tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

19 18 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende skat Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender Tilgodehavender Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Egne kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Værdipapirer ikke erhvervsmæssige Værdipapirer Værdipapirer Likvide beholdninger Likvide beholdninger Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssige Likvide beholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Aktiver

20 Lovgrundlag 19 Balance passiver Skema for balance i kontoform i ÅRL DLBR s balance Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for egne kapitalandele Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for indre værdis metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Egenkapital* Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser ikke erhvervsmæssige Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Gæld til realkreditkreditinstitutter Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelser Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Anden gæld * For personligt drevne virksomheder vises egenkapitalen i én linje benævnt Egenkapital.

21 20 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Passiver

22 Kapitel 3 Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser har medvirket til, at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. A B C Ekstern årsrapport: Forside Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsespåtegning Krav Krav Krav Revisors erklæring Krav 1 Krav 1 Krav Virksomhedsoplysninger Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsesberetning Frivilligt Frivilligt 2 Krav Hoved- og nøgletal Frivilligt Frivilligt Krav Anvendt regnskabspraksis Krav Krav Krav Resultatopgørelse Krav Krav Krav Balance Krav Krav Krav Pengestrømsopgørelse Frivilligt Frivilligt Krav Noter 3 Krav Krav Krav Internt regnskab Frivilligt Frivilligt Frivilligt 1 Krav hvis udarbejdet. 2 Dog krav, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktivitet eller økonomiske forhold. 3 Kravene til noterne varierer mellem regnskabsklasserne. Skema 3.1. Årsrapportens indhold. DLBR anbefaler at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. DLBR anbefaler, at man medtager ledelsesberetningen, da det er her, virksomhedens ledelse har mulighed for at forklare udviklingen i virksomheden, herunder den historiske udvikling og de forventninger, der er til fremtiden. DLBR anbefaler også, at man medtager pengestrømsopgørelsen, da den giver et billede af virksomhedens likviditetsflow, herunder kapitalfremskaffelse og hvilke investeringer der er foretaget.

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere