God regnskabspraksis. i DLBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis. i DLBR"

Transkript

1

2 God regnskabspraksis i DLBR

3 God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær, Videncentret for Landbrug, Økonomi Mette Nørgaard Paulsen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Søren Chr. Steiner Motzkus, Videncentret for Landbrug, Økonomi På vegne af økonomilederne i DLBR: Johs. Enevoldsen, Vestjysk Landboforening Willy Møller, Agri Nord Bjarne Jacobsen, Sønderjysk Landboforening Jan Fensholt-Hansen, Landbo Syd Søren Olsen, Østdansk LandbrugsRådgivning. Forlagsredaktør: Grafisk opsætning: Forsidefoto: Tryk: Papir: Helene Lund Sylvestersen, Videncentret for Landbrug, Landbrugsforlaget Lene Kruse Kessler, Grafica Lene Kruse Kessler, Grafica Zeuner Grafisk as, Odder 120 g Maxi offset ISBN: Udgiver: Bestilling: Videncentret for Landbrug Landbrugsforlaget Agro Food Park Århus N T M W landbrugsforlaget.dk Bogen kan bestilles via internet på landbrugsforlaget.dk eller på udgave udgave 2010

4 Indholdsfortegnelse Forord Formål og grundlæggende krav Byggeklodsmodellen Overordnede formål Grundlæggende krav Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning DLBR s valg i forhold til lovgivningen Årsrapportens bestanddele Årsrapportens indhold Ledelsespåtegning Revisors erklæring Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Sidste års tal Internt regnskab Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Den uafhængige revisors erklæring Forbehold og supplerende oplysninger Det interne regnskab kontra den uafhængige revisors erklæring Hvem kan underskrive? Erklæring ved assistance Erklæring ved review Påtegning ved revision Fravalg af revision Fravalg af revision ved stiftelsen af virksomheden Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Generelt om resultatopgørelsen Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning på anlægsaktiver... 48

5 7.10 Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære poster Skat af årets resultat Resultatdisponering Interessentskaber Selskaber Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Håndtering af anlægsaktiver Afskrivninger Op- og nedskrivninger Ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser Blandede benyttede aktiver Anlægsaktiver kontra omsætningsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder, udvikling mv Goodwill Projekter under udførsel Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under opførelse Finansielle anlægsaktiver Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Ejerforhold Øvrige forhold Internt regnskab Bilag Eksempelregnskab Anlægskartotek Opstilling af resultatopgørelse Opstilling af balance Opstilling af pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Stikord

6 Forord God regnskabspraksis i DLBR er en håndbog, der på en enkel og overskuelig måde beskriver regnskabsprincipperne i årsrapporten. I bogen finder du en beskrivelse af lovgivningen, anbefalinger til regnskabspraksis, behandling af posterne i regnskabet og eksempler. God regnskabspraksis i DLBR bidrager desuden med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres, og retningslinjer fastlægges. Reglerne er de samme for landbrugsregnskaber som for regnskaber inden for andre erhverv, og håndbogen er derfor ikke kun relevant for landbruget. Bogen henvender sig til økonomikonsulenter, -assistenter, virksomhedsejere og landbrugsskoler. Den kan også bruges af andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Den kan også være nyttig for brugere af regnskaber, f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre interessenter. Bogens beskrivelser begrænser sig til forhold af principiel karakter. Har du spørgsmål af mere specifik karakter, som f.eks. en vejledning til kontering, kan du søge yderligere information i vejledningen til regnskabssystemet Ø90 på God regnskabspraksis i DLBR kan anvendes som opslagsbog, hvis du mangler oplysninger om et bestemt emne, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. De nye anbefalinger til god regnskabspraksis i DLBR blev introduceret til regnskabssæsonen Overgangen til de nye anbefalinger har været udfordrende, men resultatet er et tidssvarende produkt. På baggrund af de erfaringer, der blev gjort i regnskabssæsonen 2009, er der blevet foretaget nogle mindre justeringer til anbefalingerne. Derfor udkommer denne 2. udgave af God regnskabspraksis i DLBR. De væsentligste ændringer i forhold til 1. udgave af bogen er følgende: Der afskrives ikke på kvoter og betalingsrettigheder.

7 6 Forord Jord indregnes sammen med Grunde og bygninger. Leveringsrettigheder indregnes som finansielle anlægsaktiver i stedet for immaterielle anlægsaktiver. IPO (indirekte produktionsomkostninger) indregnes ikke i jordbeholdninger. Kapitel 1 giver en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav stammer fra. Kapitel 2 beskriver lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen. Kapitel 3 indeholder overordnet indføring i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, og hvornår de forskellige dele af rapporten skal anvendes og beskrives. Kapitel 4 beskriver de oplysninger om ledelse og virksomhed, som årsrapporten skal indeholde ledelsesberetning, ledelsespåtegning, virksomhedsoplysninger og hoved- og nøgletalsoversigt. Kapitel 5 gennemgår den uafhængige revisors erklæring hvornår skal der f.eks. tages forbehold eller gives en supplerende oplysning? Kapitel 6 giver et overblik over, hvordan anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 7 behandler resultatopgørelsen hvilke poster hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår skal en handling eller en transaktion indregnes i den? Kapitel 8 gennemgår balancen i årsrapporten. De væsentligste aspekter ved balancens aktiver og passiver bliver behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng i resultatopgørelsen. Kapitel 9 indeholder en kort gennemgang af, hvilke punkter der kan være indeholdt i det interne regnskab, hvis sådan et ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 10 består af alle de bilag, der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis. Skejby, 1. oktober 2010

8 Kapitel 1 Formål og grundlæggende krav Der er to væsentlige grunde til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om selv at få nogle forståelige informationer om virksomhedens og eventuelt familiens indtjening og økonomiske stilling. Og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, som långivere og myndigheder kan bruge som beslutningsgrundlag for fremtidige dispositioner. Selve betegnelsen årsrapport anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 1.1 Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Det er et bredt sigte, og derfor opererer årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af fire regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til indholdet i årsrapporten stiger i takt med virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, som ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan ses i figur 1.1. Hvis en virksomhed overskrider to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år, skal den skifte regnskabsklasse. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent og nævnes under Anvendt regnskabspraksis.

9 8 Formål og grundlæggende krav Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder. Små virksomheder med begrænset ansvar. Små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C Mellemstore og store virksomheder Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Alle uanset størrelse Figur 1.1. Byggeklodsmodellen. Det er væsentligt at bemærke, at personligt drevne virksomheder er omfattet af loven, men de har ikke pligt til at aflægge årsrapport. Vælger den personligt drevne virksomhed frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal den kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder, der drives i selskabsform, er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal som minimum bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Hvis revisor har udarbejdet en erklæring om årsrapporten, skal den også med. En personligt drevet virksomhed skal uanset størrelse kun følge reglerne for regnskabsklasse A.

10 Formål og grundlæggende krav Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe for årsrapporten. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere, myndigheder m.fl. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. For at årsrapporten skal kunne leve op til de generelle krav, er en eventuel ledelsesberetning også omfattet af kravet om, at den skal give et retvisende billede. Når man har udarbejdet årsrapporten, skal man altså tage stilling til, om den som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. Når det kræves, at informationerne i årsrapporten skal være retvisende, betyder det, at oplysningerne skal være så aktuelle som muligt, og at de skal være væsentlige. Aktuelle informationer bygger på, at regnskabet skal være opgjort og afleveret rettidig. Og en oplysning er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkerte angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til oplysningen vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes der også til sammenhængen mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre f.eks. en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Man må altså tage stilling til, om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på, vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Eller sagt på en anden måde: Nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Som eksempel kan nævnes, at når der beregnes udskudt skat, skal man vurdere, om nytteværdien af en eksakt beregning på ejendomsavance står i forhold til omkostningerne forbundet med at foretage beregningen. Eller om en skønnet ejendomsavanceberegning har tæt på samme nytteværdi, men er forbundet med væsentligt færre omkostninger at udarbejde. Derudover skal oplysningerne i regnskabet være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige, kræves det, at der ikke må være fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke noget krav om, at virksomhedens årsrapport skal være sammenlignelig med andre virksomheder hverken inden for eller uden for branchen. Men årsrapporten for den enkelte virksomhed skal være sammenlignelig fra år til år og følge kravene i årsregnskabsloven.

11 10 Formål og grundlæggende krav 1.3 Grundlæggende krav Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 3 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede, kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder. På den måde sikres det, at årsrapporten giver informationer, der er klare og overskuelige, pålidelige og relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde, som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Det er desuden udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, f.eks. skal et aktiv leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. Derudover skal årsrapporten overholde nogle grundlæggende forudsætninger, som det fremgår af skema 1.1.

12 Formål og grundlæggende krav 11 Klarhed Substans Væsentlighed Going concern Neutralitet Periodisering Konsistens Bruttoværdi Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden indhold. Dvs. at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at give en formel karakteristik. Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Værdien fastsættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Enhver værdiændring skal tages med i årsrapporten, uanset hvilken indvirkning den har på egenkapital og resultatopgørelse. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke skal modregnes hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves, at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. Skema 1.1. Grundlæggende forudsætninger. De grundlæggende krav har forrang for lovens øvrige bestemmelser. 1.4 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Når vi anbefaler en række afvigelser, er det, fordi afvigelserne giver et mere retvisende billede af landbrugsvirksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Afvigelserne består i: Indregning og måling Vi anbefaler, at kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver opskrives til dagsværdi. Det er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier.

13 12 Formål og grundlæggende krav Præsentation Vi anbefaler, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i en særskilt linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter, mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter vil fortjenesten, der reelt stammer fra for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven, se afsnit 2.4.

14 Kapitel 2 Lovgrundlag Lovgrundlaget for en virksomheds aflæggelse af årsrapporten er årsregnskabsloven, som bliver kort beskrevet i dette kapitel. Derudover er der hjælp at hente i forskellige danske regnskabsvejledninger. 2.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende større tilpasninger i 2004, 2006, 2008 og Som omtalt under afsnit 1.1 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De virksomheder, der er omfattet af loven, inddeles i fire forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger, i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1 17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv a Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden 2.2 Danske regnskabsvejledninger Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende. Foreningen af statsautoriserede revisorer udarbejder derfor regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven.

15 14 Lovgrundlag Her følger en liste over de danske regnskabsvejledninger: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Pengestrømsopgørelsen Ledelsens årsberetning Nærtstående parter Indkomstskatter Finansielle instrumenter Investeringsejendomme Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Virksomhedssammenslutninger Egne kapitalandele Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Leasing Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder Regnskabsvejledningerne fremgår af revisorhåndbogen. 2.3 Anden lovgivning Ud over årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning: Bogføringsloven Bogføringsbekendtgørelsen Mindstekravsbekendtgørelsen I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det desuden muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor især disse to er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Hvad angår afgivelse af erklæringer ved revision, review og assistance samt retningslinjer for, hvordan arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henviser vi til følgende lovgivning og standarder:

16 Lovgrundlag 15 Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsvejledning Revisionsstandarder Kapitel 5 behandler afgivelse af erklæring ved revision, review og assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review bliver ikke uddybet her. 2.4 DLBR s valg i forhold til lovgivningen Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og to muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i DLBR s økonomisystem Ø90 opstilles efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er tilladt at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I årsregnskabsloven er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret som i skemaerne nedenfor. Af samme skemaer fremgår de tilpasninger, som er foretaget i Ø90 i forhold til årsregnskabsloven.

17 16 Lovgrundlag Resultatopgørelsen Skema for artsopdelt resultatopgørelse i ÅRL Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger DLBR s resultatopgørelse Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste / Bruttotab Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning af anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiv Tab ved salg af anlægsaktiv Andre driftsomkostninger Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og ekstraordinære poster Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat Andre skatter Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat

18 Lovgrundlag 17 Balance aktiver Skema for balance i kontoform i ÅRL Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Goodwill Udviklingsprojekter under udførsel DLBR s balance Rettigheder, udvikling mv. Goodwill Projekter under udførsel Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførsel Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under udførelse Materielle anlægsaktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer Handelsbesætning Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Krav på indbetaling af virksomhedskapital Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder Tilgodehavender i tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

19 18 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende skat Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender Tilgodehavender Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Egne kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Værdipapirer ikke erhvervsmæssige Værdipapirer Værdipapirer Likvide beholdninger Likvide beholdninger Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssige Likvide beholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Aktiver

20 Lovgrundlag 19 Balance passiver Skema for balance i kontoform i ÅRL DLBR s balance Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for egne kapitalandele Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for indre værdis metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Egenkapital* Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser ikke erhvervsmæssige Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Gæld til realkreditkreditinstitutter Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelser Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Anden gæld * For personligt drevne virksomheder vises egenkapitalen i én linje benævnt Egenkapital.

21 20 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Passiver

22 Kapitel 3 Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser har medvirket til, at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. A B C Ekstern årsrapport: Forside Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsespåtegning Krav Krav Krav Revisors erklæring Krav 1 Krav 1 Krav Virksomhedsoplysninger Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsesberetning Frivilligt Frivilligt 2 Krav Hoved- og nøgletal Frivilligt Frivilligt Krav Anvendt regnskabspraksis Krav Krav Krav Resultatopgørelse Krav Krav Krav Balance Krav Krav Krav Pengestrømsopgørelse Frivilligt Frivilligt Krav Noter 3 Krav Krav Krav Internt regnskab Frivilligt Frivilligt Frivilligt 1 Krav hvis udarbejdet. 2 Dog krav, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktivitet eller økonomiske forhold. 3 Kravene til noterne varierer mellem regnskabsklasserne. Skema 3.1. Årsrapportens indhold. DLBR anbefaler at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. DLBR anbefaler, at man medtager ledelsesberetningen, da det er her, virksomhedens ledelse har mulighed for at forklare udviklingen i virksomheden, herunder den historiske udvikling og de forventninger, der er til fremtiden. DLBR anbefaler også, at man medtager pengestrømsopgørelsen, da den giver et billede af virksomhedens likviditetsflow, herunder kapitalfremskaffelse og hvilke investeringer der er foretaget.

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere