God regnskabspraksis. i DLBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis. i DLBR"

Transkript

1

2 God regnskabspraksis i DLBR

3 God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær, Videncentret for Landbrug, Økonomi Mette Nørgaard Paulsen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Søren Chr. Steiner Motzkus, Videncentret for Landbrug, Økonomi På vegne af økonomilederne i DLBR: Johs. Enevoldsen, Vestjysk Landboforening Willy Møller, Agri Nord Bjarne Jacobsen, Sønderjysk Landboforening Jan Fensholt-Hansen, Landbo Syd Søren Olsen, Østdansk LandbrugsRådgivning. Forlagsredaktør: Grafisk opsætning: Forsidefoto: Tryk: Papir: Helene Lund Sylvestersen, Videncentret for Landbrug, Landbrugsforlaget Lene Kruse Kessler, Grafica Lene Kruse Kessler, Grafica Zeuner Grafisk as, Odder 120 g Maxi offset ISBN: Udgiver: Bestilling: Videncentret for Landbrug Landbrugsforlaget Agro Food Park Århus N T M W landbrugsforlaget.dk Bogen kan bestilles via internet på landbrugsforlaget.dk eller på udgave udgave 2010

4 Indholdsfortegnelse Forord Formål og grundlæggende krav Byggeklodsmodellen Overordnede formål Grundlæggende krav Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven Lovgrundlag Årsregnskabsloven Danske regnskabsvejledninger Anden lovgivning DLBR s valg i forhold til lovgivningen Årsrapportens bestanddele Årsrapportens indhold Ledelsespåtegning Revisors erklæring Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Sidste års tal Internt regnskab Ledelses- og virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Den uafhængige revisors erklæring Forbehold og supplerende oplysninger Det interne regnskab kontra den uafhængige revisors erklæring Hvem kan underskrive? Erklæring ved assistance Erklæring ved review Påtegning ved revision Fravalg af revision Fravalg af revision ved stiftelsen af virksomheden Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Generelt om resultatopgørelsen Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning på anlægsaktiver... 48

5 7.10 Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære poster Skat af årets resultat Resultatdisponering Interessentskaber Selskaber Balancen Generelt om balancen Indregning og måling Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver Håndtering af anlægsaktiver Afskrivninger Op- og nedskrivninger Ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser Blandede benyttede aktiver Anlægsaktiver kontra omsætningsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder, udvikling mv Goodwill Projekter under udførsel Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under opførelse Finansielle anlægsaktiver Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Omkostninger til omstrukturering Hensættelser til pension Andre hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Poster uden for balancen Eventualforpligtelser og eventualaktiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Nærtstående parter Ejerforhold Øvrige forhold Internt regnskab Bilag Eksempelregnskab Anlægskartotek Opstilling af resultatopgørelse Opstilling af balance Opstilling af pengestrømsopgørelse Anvendt regnskabspraksis Stikord

6 Forord God regnskabspraksis i DLBR er en håndbog, der på en enkel og overskuelig måde beskriver regnskabsprincipperne i årsrapporten. I bogen finder du en beskrivelse af lovgivningen, anbefalinger til regnskabspraksis, behandling af posterne i regnskabet og eksempler. God regnskabspraksis i DLBR bidrager desuden med anbefalinger og inspiration, når regnskabsmæssige problemstillinger i tilknytning til landbruget og andre erhvervs årsrapporter diskuteres, og retningslinjer fastlægges. Reglerne er de samme for landbrugsregnskaber som for regnskaber inden for andre erhverv, og håndbogen er derfor ikke kun relevant for landbruget. Bogen henvender sig til økonomikonsulenter, -assistenter, virksomhedsejere og landbrugsskoler. Den kan også bruges af andre, der arbejder med regnskab på de lokale regnskabskontorer. Den kan også være nyttig for brugere af regnskaber, f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre interessenter. Bogens beskrivelser begrænser sig til forhold af principiel karakter. Har du spørgsmål af mere specifik karakter, som f.eks. en vejledning til kontering, kan du søge yderligere information i vejledningen til regnskabssystemet Ø90 på God regnskabspraksis i DLBR kan anvendes som opslagsbog, hvis du mangler oplysninger om et bestemt emne, eller den kan læses som en sammenhængende beskrivelse af praksis for udarbejdelse af årsrapporter. Bogen er ikke udtømmende, men det er tilstræbt, at beskrivelsen dækker en række af de væsentligste problemstillinger. De nye anbefalinger til god regnskabspraksis i DLBR blev introduceret til regnskabssæsonen Overgangen til de nye anbefalinger har været udfordrende, men resultatet er et tidssvarende produkt. På baggrund af de erfaringer, der blev gjort i regnskabssæsonen 2009, er der blevet foretaget nogle mindre justeringer til anbefalingerne. Derfor udkommer denne 2. udgave af God regnskabspraksis i DLBR. De væsentligste ændringer i forhold til 1. udgave af bogen er følgende: Der afskrives ikke på kvoter og betalingsrettigheder.

7 6 Forord Jord indregnes sammen med Grunde og bygninger. Leveringsrettigheder indregnes som finansielle anlægsaktiver i stedet for immaterielle anlægsaktiver. IPO (indirekte produktionsomkostninger) indregnes ikke i jordbeholdninger. Kapitel 1 giver en grundlæggende indføring i formålet med årsregnskabsloven og de grundlæggende krav, der er til udfærdigelsen af årsrapporten. Der er i dette kapitel ikke lagt vægt på, hvor i loven de forskellige krav stammer fra. Kapitel 2 beskriver lovgrundlaget for årsrapporten, herunder hvilke danske regnskabsvejledninger der er anvendt ved udarbejdelsen af håndbogen. Kapitel 3 indeholder overordnet indføring i årsrapportens bestanddele. Her er det beskrevet, hvad årsrapporten indeholder, og hvornår de forskellige dele af rapporten skal anvendes og beskrives. Kapitel 4 beskriver de oplysninger om ledelse og virksomhed, som årsrapporten skal indeholde ledelsesberetning, ledelsespåtegning, virksomhedsoplysninger og hoved- og nøgletalsoversigt. Kapitel 5 gennemgår den uafhængige revisors erklæring hvornår skal der f.eks. tages forbehold eller gives en supplerende oplysning? Kapitel 6 giver et overblik over, hvordan anvendt regnskabspraksis skal beskrives i årsrapporten. Kapitel 7 behandler resultatopgørelsen hvilke poster hører hjemme i resultatopgørelsen, og hvornår skal en handling eller en transaktion indregnes i den? Kapitel 8 gennemgår balancen i årsrapporten. De væsentligste aspekter ved balancens aktiver og passiver bliver behandlet i forhold til indregning, måling og sammenhæng i resultatopgørelsen. Kapitel 9 indeholder en kort gennemgang af, hvilke punkter der kan være indeholdt i det interne regnskab, hvis sådan et ønskes vedlagt årsrapporten. Kapitel 10 består af alle de bilag, der støtter op omkring hele vejledningen til god regnskabspraksis. Skejby, 1. oktober 2010

8 Kapitel 1 Formål og grundlæggende krav Der er to væsentlige grunde til at udarbejde en årsrapport. Den ene er et ønske om selv at få nogle forståelige informationer om virksomhedens og eventuelt familiens indtjening og økonomiske stilling. Og den anden er at sikre omverdenen pålidelige, forståelige og sammenlignelige informationer om virksomheden og familiens situation og udvikling, som långivere og myndigheder kan bruge som beslutningsgrundlag for fremtidige dispositioner. Selve betegnelsen årsrapport anvendes som et samlet begreb for virksomhedens ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 1.1 Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, der vælger at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Det er et bredt sigte, og derfor opererer årsregnskabsloven med en byggeklodsmodel bestående af fire regnskabsklasser benævnt A, B, C og D, hvor kravene til indholdet i årsrapporten stiger i takt med virksomhedens størrelse. Personligt drevne virksomheder, der frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, som ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, er underlagt mere begrænsede regler end store børsnoterede virksomheder. Byggeklodsmodellen kan ses i figur 1.1. Hvis en virksomhed overskrider to af størrelserne (balancesum, nettoomsætning og antal ansatte) i to på hinanden følgende år, skal den skifte regnskabsklasse. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne eller dele af reglerne i en højere liggende klasse. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent og nævnes under Anvendt regnskabspraksis.

9 8 Formål og grundlæggende krav Regnskabsklasserne ser sådan ud: A B Personligt ejede virksomheder. Små virksomheder med begrænset ansvar. Små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A Alle uanset størrelse Balancesum < 7 mio. kr. Nettoomsætning < 14 mio. kr. Antal ansatte < 10 Balancesum < 36 mio. kr. Nettoomsætning < 72 mio. kr. Antal ansatte < 50 C Mellemstore og store virksomheder Mellemstore Store Balancesum mio. kr. > 143 mio. kr. Nettoomsætning mio. kr. > 286 mio. kr. Antal ansatte > 250 D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Alle uanset størrelse Figur 1.1. Byggeklodsmodellen. Det er væsentligt at bemærke, at personligt drevne virksomheder er omfattet af loven, men de har ikke pligt til at aflægge årsrapport. Vælger den personligt drevne virksomhed frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug, skal den kun opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. Der er ingen krav om revision og offentliggørelse af årsrapporter for disse virksomheder. Virksomheder, der drives i selskabsform, er som minimum underlagt regnskabsklasse B. Årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A og B skal som minimum bestå af en ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Hvis revisor har udarbejdet en erklæring om årsrapporten, skal den også med. En personligt drevet virksomhed skal uanset størrelse kun følge reglerne for regnskabsklasse A.

10 Formål og grundlæggende krav Overordnede formål Virksomheden og dens ejere er den vigtigste målgruppe for årsrapporten. Men samtidig er der et behov for at præsentere sig selv og virksomheden relevant og pålideligt over for långivere, myndigheder m.fl. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. For at årsrapporten skal kunne leve op til de generelle krav, er en eventuel ledelsesberetning også omfattet af kravet om, at den skal give et retvisende billede. Når man har udarbejdet årsrapporten, skal man altså tage stilling til, om den som helhed giver et reelt indtryk af virksomheden. Når det kræves, at informationerne i årsrapporten skal være retvisende, betyder det, at oplysningerne skal være så aktuelle som muligt, og at de skal være væsentlige. Aktuelle informationer bygger på, at regnskabet skal være opgjort og afleveret rettidig. Og en oplysning er væsentlig, hvis: Dens udeladelse, fortielse eller forkerte angivelse kan forstyrre det retvisende billede. Kendskab til oplysningen vil påvirke regnskabslæserens beslutninger. Med væsentlighed sigtes der også til sammenhængen mellem arbejdsindsatsen ved at opgøre f.eks. en regnskabspost efter de overordnede retningslinjer og indsatsen ved en hurtigere, men mindre korrekt og nøjagtig opgørelse. Man må altså tage stilling til, om en forskel mellem de to måder at opgøre en regnskabspost på, vil have indflydelse på de konklusioner, læseren vil drage af regnskabet. Eller sagt på en anden måde: Nytteværdien af oplysningerne skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe dem. Som eksempel kan nævnes, at når der beregnes udskudt skat, skal man vurdere, om nytteværdien af en eksakt beregning på ejendomsavance står i forhold til omkostningerne forbundet med at foretage beregningen. Eller om en skønnet ejendomsavanceberegning har tæt på samme nytteværdi, men er forbundet med væsentligt færre omkostninger at udarbejde. Derudover skal oplysningerne i regnskabet være pålidelige. For at regnskabsinformationerne kan siges at være pålidelige, kræves det, at der ikke må være fejl, fordrejninger eller manipulation. Der er ikke noget krav om, at virksomhedens årsrapport skal være sammenlignelig med andre virksomheder hverken inden for eller uden for branchen. Men årsrapporten for den enkelte virksomhed skal være sammenlignelig fra år til år og følge kravene i årsregnskabsloven.

11 10 Formål og grundlæggende krav 1.3 Grundlæggende krav Efter årsregnskabsloven skal årsrapportens indhold være pålideligt og give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapportens bestanddele se kapitel 3 for nærmere detaljer skal bidrage til det retvisende billede. For at årsrapporten fremstår med et retvisende billede, kræver det: Alle bestemmelser i forhold til standarder og fortolkninger er fulgt. Fastsættelse af regnskabspraksis på områder, hvor der ikke er nogen standarder. På den måde sikres det, at årsrapporten giver informationer, der er klare og overskuelige, pålidelige og relevante for regnskabsbrugerens beslutningstagning. Informationer, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, fremstilles på en måde, som sikrer relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige oplysninger. Yderligere oplysninger gives, når der indtræffer begivenheder, der ikke er tilstrækkeligt dækket af regnskabsstandarder. Det skal være forståeligt for regnskabsbrugeren, hvilken effekt begivenhederne har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Det er desuden udgangspunktet, at begivenheder og transaktioner skal opfylde definitionen i årsregnskabsloven for at indgå i årsrapporten, f.eks. skal et aktiv leve op til lovens betegnelse for et aktiv, før det kan indregnes i årsrapporten. Derudover skal årsrapporten overholde nogle grundlæggende forudsætninger, som det fremgår af skema 1.1.

12 Formål og grundlæggende krav 11 Klarhed Substans Væsentlighed Going concern Neutralitet Periodisering Konsistens Bruttoværdi Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden indhold. Dvs. at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at give en formel karakteristik. Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er ubetydelige. Værdien fastsættes med virksomhedens fortsatte drift for øje. Enhver værdiændring skal tages med i årsrapporten, uanset hvilken indvirkning den har på egenkapital og resultatopgørelse. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. Indtægter og omkostninger resultatføres i de regnskabsår, som de tilhører. Det betyder blandt andet, at renter, husleje, m.m. skal periodiseres. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke skal modregnes hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostninger og indtægtsposter, som altovervejende hovedregel, ikke må forekomme i årsrapporten. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabspostens værdi. Formel kontinuitet Primobalancen svarer altid til sidste års ultimobalance. Reel kontinuitet Det kræves, at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. Skema 1.1. Grundlæggende forudsætninger. De grundlæggende krav har forrang for lovens øvrige bestemmelser. 1.4 Undtagelser i forhold til årsregnskabsloven I forhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der i vores anbefalinger til god regnskabspraksis nogle afvigelser. Når vi anbefaler en række afvigelser, er det, fordi afvigelserne giver et mere retvisende billede af landbrugsvirksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Afvigelserne består i: Indregning og måling Vi anbefaler, at kvoter og betalingsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver opskrives til dagsværdi. Det er i strid med årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Argumentet for afvigelsen er, at det for kvoter og betalingsrettigheder i landbruget er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, og samtidig er der ofte tale om væsentlige værdier.

13 12 Formål og grundlæggende krav Præsentation Vi anbefaler, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i en særskilt linje efter afskrivningerne. I henhold til årsregnskabsloven skal fortjeneste indregnes under andre driftsindtægter, mens tab skal indregnes under andre driftsomkostninger. Argumentet for afvigelsen er, at ved indregning af fortjeneste i andre indtægter vil fortjenesten, der reelt stammer fra for høje afskrivninger i tidligere perioder, blive medtaget i bruttofortjenesten. Herudover er regnskabsposternes benævnelser tilpasset landbrugets aktivitet, og der er derfor afvigelser i forhold til skemaerne i årsregnskabsloven, se afsnit 2.4.

14 Kapitel 2 Lovgrundlag Lovgrundlaget for en virksomheds aflæggelse af årsrapporten er årsregnskabsloven, som bliver kort beskrevet i dette kapitel. Derudover er der hjælp at hente i forskellige danske regnskabsvejledninger. 2.1 Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven i den nuværende form blev vedtaget i 2001 med efterfølgende større tilpasninger i 2004, 2006, 2008 og Som omtalt under afsnit 1.1 er loven struktureret efter en byggeklodsmodel, hvor princippet er, at små virksomheder skal følge relativt få, generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. De virksomheder, der er omfattet af loven, inddeles i fire forskellige regnskabsklasser, og detaljeringskravet stiger, i takt med at virksomheden rykker op i regnskabsklasserne. Loven er opbygget således: 1 17 Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav mv Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Koncernregnskab samt regnskab for fusion mv Delårsrapport for statslige aktieselskaber mv a Revision af årsrapporten Regnskabsreguleringer i Danmark Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapport m.v Tvangsbøder, klageadgang, straf og ikrafttræden 2.2 Danske regnskabsvejledninger Da årsregnskabsloven er en rammelov, er den ikke udtømmende. Foreningen af statsautoriserede revisorer udarbejder derfor regnskabsvejledninger, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere selve årsregnskabsloven.

15 14 Lovgrundlag Her følger en liste over de danske regnskabsvejledninger: Nr. 1 Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002) Nr. 3 Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis (ajourført 2002) Nr. 4 Begivenheder efter balancedagen (ajourført 2002) Nr. 6 Entreprisekontrakter (ajourført 2002) Nr. 7 Forskning og udvikling Nr. 8 Varebeholdninger (ajourført 2002) Nr. 9 Valutaomregning (ajourført 2002) Nr. 10 Materielle anlægsaktiver (ajourført 2002) Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Pengestrømsopgørelsen Ledelsens årsberetning Nærtstående parter Indkomstskatter Finansielle instrumenter Investeringsejendomme Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver Virksomhedssammenslutninger Egne kapitalandele Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier Leasing Indtægter Regnskabsvejledning for mindre virksomheder Regnskabsvejledningerne fremgår af revisorhåndbogen. 2.3 Anden lovgivning Ud over årsregnskabsloven er regnskabsaflæggelsen også påvirket af anden lovgivning: Bogføringsloven Bogføringsbekendtgørelsen Mindstekravsbekendtgørelsen I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det desuden muligt at hente inspiration i de internationale standarder, hvor især disse to er relevante i forbindelse med udarbejdelse af landbrugsregnskaber: IAS 38, immaterielle anlægsaktiver. IAS 41, landbrug Hvad angår afgivelse af erklæringer ved revision, review og assistance samt retningslinjer for, hvordan arbejdet planlægges, udføres og dokumenteres, henviser vi til følgende lovgivning og standarder:

16 Lovgrundlag 15 Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsvejledning Revisionsstandarder Kapitel 5 behandler afgivelse af erklæring ved revision, review og assistance med opstillingen. Udførelse af revision og review bliver ikke uddybet her. 2.4 DLBR s valg i forhold til lovgivningen Der er to muligheder for valg af resultatopgørelse (den artsopdelte og den funktionsopdelte) og to muligheder for valg af balance (kontoform og beretningsform). Resultatopgørelsen i DLBR s økonomisystem Ø90 opstilles efter den artsopdelte resultatopgørelse og balancen i kontoform. Det er tilladt at tilpasse resultatopgørelsens og balancens enkelte regnskabsposter (arabertalsposter). Hovedposter og romertalsposter må normalt ikke ændres. I årsregnskabsloven er kravene til opstilling af resultatopgørelsen og balancen defineret som i skemaerne nedenfor. Af samme skemaer fremgår de tilpasninger, som er foretaget i Ø90 i forhold til årsregnskabsloven.

17 16 Lovgrundlag Resultatopgørelsen Skema for artsopdelt resultatopgørelse i ÅRL Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger DLBR s resultatopgørelse Nettoomsætning Ændring i varelager Private indtægter Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste / Bruttotab Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivning af anlægsaktiver Gevinst ved salg af anlægsaktiv Tab ved salg af anlægsaktiv Andre driftsomkostninger Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger Indtjening i tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og ekstraordinære poster Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat Andre skatter Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat

18 Lovgrundlag 17 Balance aktiver Skema for balance i kontoform i ÅRL Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Goodwill Udviklingsprojekter under udførsel DLBR s balance Rettigheder, udvikling mv. Goodwill Projekter under udførsel Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførsel Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårige afgrøder Stambesætning Projekter under udførelse Materielle anlægsaktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Andel i tilknyttet virksomhed Værdipapirer Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer Handelsbesætning Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Krav på indbetaling af virksomhedskapital Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder Tilgodehavender i tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

19 18 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende skat Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender Tilgodehavender Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Egne kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer Værdipapirer ikke erhvervsmæssige Værdipapirer Værdipapirer Likvide beholdninger Likvide beholdninger Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssige Likvide beholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Aktiver

20 Lovgrundlag 19 Balance passiver Skema for balance i kontoform i ÅRL DLBR s balance Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for egne kapitalandele Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for indre værdis metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Egenkapital* Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser ikke erhvervsmæssige Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Gæld til realkreditkreditinstitutter Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende gældsbreve Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelser Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Skyldig skat Anden gæld * For personligt drevne virksomheder vises egenkapitalen i én linje benævnt Egenkapital.

21 20 Lovgrundlag Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Periodeafgrænsningsposter Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Passiver

22 Kapitel 3 Årsrapportens bestanddele Byggeklodsmodellen hvor virksomhederne inddeles i forskellige regnskabsklasser har medvirket til, at årsrapportens indhold varierer alt efter regnskabsklasse. A B C Ekstern årsrapport: Forside Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsespåtegning Krav Krav Krav Revisors erklæring Krav 1 Krav 1 Krav Virksomhedsoplysninger Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ledelsesberetning Frivilligt Frivilligt 2 Krav Hoved- og nøgletal Frivilligt Frivilligt Krav Anvendt regnskabspraksis Krav Krav Krav Resultatopgørelse Krav Krav Krav Balance Krav Krav Krav Pengestrømsopgørelse Frivilligt Frivilligt Krav Noter 3 Krav Krav Krav Internt regnskab Frivilligt Frivilligt Frivilligt 1 Krav hvis udarbejdet. 2 Dog krav, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktivitet eller økonomiske forhold. 3 Kravene til noterne varierer mellem regnskabsklasserne. Skema 3.1. Årsrapportens indhold. DLBR anbefaler at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. DLBR anbefaler, at man medtager ledelsesberetningen, da det er her, virksomhedens ledelse har mulighed for at forklare udviklingen i virksomheden, herunder den historiske udvikling og de forventninger, der er til fremtiden. DLBR anbefaler også, at man medtager pengestrømsopgørelsen, da den giver et billede af virksomhedens likviditetsflow, herunder kapitalfremskaffelse og hvilke investeringer der er foretaget.

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 ABC BO ApS Årsrapport 1. juni 2011-31. maj 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 Adv. Jan Smith Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere