Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 117 Folketinget Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre Folketinget pålægger regeringen inden november 2011 at tage de nødvendige skridt for at sikre mere ensartede og forbedrede tilbud til ofre for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Følgende tilbud skal være landsdækkende: 1. Voldtægtsofre, som henvender sig inden for 6 måneder efter hændelsen har fundet sted, skal kunne få behandling på et center for voldtægtsofre. 2. Voldtægtsofre skal tilbydes en retsmedicinsk undersøgelse inden for rimelig tid (svarende til et nødvendigt tidsrum for at tilkalde relevant fagperson), uanset om der er sket anmeldelse til politiet. 3. Voldtægtsofre har krav på akut og opfølgende psykologbehandling i forhold til det konkrete behov samt tilbud om gruppeterapi. Det anbefales, at centrene tilknytter psykologbistand direkte til centret. 4. Voldtægtsofre tilbydes hjælp fra socialrådgivere, der er knyttet direkte til centret. 5. Parterne tilbydes mægling i egnede»gråzonesager«6. Der oprettes tilbud til pårørende om hjælp til at håndtere egne reaktioner og til at støtte offeret. AX013106

2 2 Bemærkninger til forslaget Forslag om ensartede og forbedrede tilbud Forslagsstillerne ønsker ensartede og forbedrede tilbud til voldtægtsofre i hele landet. Bopæl bør ikke være afgørende for, om man får tilstrækkelig psykolog- eller lægebehandling efter en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Det er desværre realiteterne i dag. Forslagsstillerne ønsker, at der i dialog med regionerne bliver fastlagt et rimeligt og ensartet minimumsniveau for de psykologiske og lægefaglige tilbud, som regionerne tilbyder voldtægtsofre. Forslagsstillerne er parate til at tilføre området ekstra midler, mod at regionerne forbedrer tilbuddene. Psykologiske og lægefaglige tilbud er afgørende for, at de ofte helt unge kvinder, som er ofre i voldtægtssager, kan komme videre i livet. I betragtning af at der er relativt få sager, som reelt finder deres afslutning i retssalen, er mægling desuden et relevant tilbud. Det foreslås derfor, at følgende tilbud til ofre for voldtægt eller forsøg på voldtægt bliver landsdækkende: 1. Voldtægtsofre, som henvender sig inden for 6 måneder efter hændelsen har fundet sted, skal kunne få behandling på et center for voldtægtsofre. 2. Voldtægtsofre skal tilbydes en retsmedicinsk undersøgelse inden for rimelig tid (svarende til et nødvendigt tidsrum for at tilkalde relevant fagperson), uanset om der er sket anmeldelse til politiet. 3. Voldtægtsofre har krav på akut og opfølgende psykologbehandling i forhold til det konkrete behov samt tilbud om gruppeterapi. Det anbefales, at centrene tilknytter psykologbistand direkte til centret. 4. Voldtægtsofre tilbydes hjælp fra socialrådgivere, der er knyttet direkte til centret. 5. Parterne tilbydes mægling i egnede»gråzonesager«6. Der oprettes tilbud til pårørende om hjælp til at håndtere egne reaktioner og til at støtte offeret. Uddybende om psykologhjælp I al almindelighed er det ofte tilstrækkeligt med fem psykologsamtaler. Der er imidlertid voldtægtsofre, som har behov for flere samtaler. Derfor er det uhensigtsmæssigt med et loft på fem psykologsamtaler uden brugerbetaling, som flere centre for voldtægtsofre opererer med. Problemstillingen har været diskuteret tidligere. Under førstebehandlingen af beslutningsforslag nr. B 123 i folketingsåret , 2. samling om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v. fremsat af Dansk Folkeparti, udtaler daværende justitsminister Lene Espersen bl.a:»jeg vil sige til hr. Peter Skaarup, at en del af beslutningsforslaget i princippet ikke hører under mit ressortområde, for det er ministeren for sundhed og forebyggelse, der forestår den del af det. Mig bekendt plejer regeringen at lave rigtig, rigtig gode finanslovaftaler med Dansk Folkeparti, og jeg vil i hvert fald sige til hr. Peter Skaarup, at jeg er helt enig med Dansk Folkeparti og hr. Peter Skaarup i, at det ikke er der, samfundet skal stå og mangle midler. Hvis der er behov for psykologbistand, skal den naturligvis være til rådighed, og jeg vil derfor på regeringens vegne tilkendegive, at vi med stor velvillighed vil se på, at det er noget som man søger løst endnu bedre i forbindelse med kommende finanslovforhandlinger.«der er imidlertid ikke tilført området yderligere midler. Uddybende om gruppebehandling Det at være udsat for seksuelle overgreb er ofte tabuiseret. Mange ofre føler stor skyld og skam i forbindelse med overgrebet/ne. Som en følge heraf er der mange voldtægtsofre, som isolerer sig. Muligheden for at møde andre, der har været i en lignende situation, bryder den isolation og giver en forståelse for, at andre har været udsat for noget tilsvarende. Erfaringerne fra gruppeforløb i Århus og København viser, at denne form for terapiforløb har positiv effekt i forhold til at behandle PTSD-symptomer. Gruppebehandling bør derfor tilbydes ved de centre, der er store nok til at kunne samle deltagere, og ramte fra mindre centre bør gøres opmærksom på tilbuddene ved de større centre med henblik på at blive henvist dertil. Uddybende om mægling Som beskrevet nedenfor ender en stor del af voldtægtssagerne uden en egentlig retlig afgørelse. Enten fordi der ikke vurderes at være grundlag for at rejse en sigtelse, eller fordi der ikke er tilstrækkelige beviser til at føre sagen. For at få en form for afslutning på forløbet kan der er i nogle tilfælde være grundlag for at gennemføre en mægling mellem de involverede parter. En mægling, som naturligvis ikke har en retslig virkning, men som i udvalgte tilfælde vil kunne hjælpe med til at give parterne en afslutning på et forløb, som kan være svært for begge parter. Mægling vurderes at være særlig relevant i såkaldte gråzonesager, og skal i sagens natur være et tilbud, der er betinget af parternes frivillige deltagelse. Uddybende om ophævelse af tidsgrænsen Den eksisterende tidsgrænse for adgangen til psykologbehandling er stærkt problematisk. Voldtægt er et af de traumer, som oftest medfører PTSD. En undersøgelse viser, at der 3 måneder efter overfaldet var 47 pct., som opfyldte de diagnostiske kriterier for PTSD. Efter henholdsvis 6 og 9 måneder led 41,7 pct. stadig af PTSD. Det ser således ud til, at man efter 6 måneder ikke kan forvente en spontan bedring af PTSD, jf. Rothbaum, et al., A prospective examination of posttraumatic stress disorder in rape victims. Journal of Traumatic Stress 1992, 5: Tilsvarende resultater findes i andre undersøgelser, jf. f.eks. Kessler et al. : Posttraumatic Stress Disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, , ; Dahl: Rape A Hazard to Health. Oslo: Scandinavian University Press, En undersøgelse foretaget ved Center for Voldtægtsofre i Århus blandt kvinder, der havde været udsat for et seksuelt overgreb, viste, at 72 pct. af de ramte led af PTSD, selv om det i gennemsnit var 7-8 år siden, de havde været udsat for overgrebet. De ramte blev tilbudt et behandlingsforløb, og præliminære analyser viser, at behandlingen reducerede de

3 3 ramtes traumesymptomer signifikant, jf. Bak, R. S, publikationen er under udarbejdelse. På baggrund af ovennævnte er det vigtigt at udvide eller endda helt at fjerne voldtægtscentrenes fastsatte tidsgrænser for tilbud om psykologbehandling til voldtægtsramte. Uddybende om tilbud til pårørende En undersøgelse lavet ved Center for Voldtægtsofre i Århus viser, at de pårørende til voldtægtsramte i mange tilfælde selv rammes hårdt, når en af deres nærmeste udsættes for et seksuelt overgreb. Faktisk er en stor del af de pårørende selv traumatiserede og oplever et stort behov for hjælp i efterforløbet til både at håndtere egne reaktioner og til at støtte den voldtægtsramte. Tilbud til de pårørende kan omfatte 1) Informationsmøder, hvor de pårørende får kendskab til normale reaktioner hos den voldtægtsramte, og hvordan man bedst støtter den ramte. 2) Rådgivende samtaler med de pårørende. 3) Telefonisk eller internetbaseret rådgivning til pårørende Uddybende om tilknyttet socialrådgiver En del voldtægtsramte er allerede inden overgrebet socialt udsatte eller belastede af forskellige sociale problematikker. Mange ofre vil desuden blive ramt ikke blot fysisk og psykisk, men også socialt af at blive udsat for et overgreb. Det kan være problematikker forbundet med sygemelding fra arbejde, længerevarende/permanent nedsættelse af arbejdsfunktion, behov for støtte i forhold til at fastholde skolegang, behov for støtte til at undgå social isolation m.v. Hertil kommer at der ofte er behov for at lave underretninger, når de ramte er under 18 år. Da de sociale problematikker er så fremtrædende og i høj grad fører yderligere belastning med sig, bør der knyttes socialrådgivere til centrene. Tilbud til voldtægtsofre Krav til tilbud til voldtægtsofre Regionerne er ikke forpligtet ved lov til at oprette og drive centre for voldtægtsofre. Der ligger imidlertid en klar henstilling på området i Sundhedsstyrelsens»Vejledning om den fremtidige organisation af sundhedsvæsenets indsats for volds- og voldtægtsramte kvinder«fra oktober Heraf fremgår det bl.a., at»formålet med den foreslåede organisation af indsatsen er, at der tilbydes akut omsorg, retslægelig undersøgelse (personundersøgelse), rådgivning og behandling til kvinder, der har været ofre for seksualiseret og anden vold. Ordningen skal tilgodese offerets behov for tryghed og omsorg i den akutte situation, og samtidig sikre, at der så tidligt som muligt kan gennemføres en adækvat personundersøgelse m.h.p. vurdering og dokumentation af voldsfølgerne, herunder sikring af de nødvendige prøver til retsmedicinske og andre undersøgelser. Beredskabet skal omfatte både kvinder, der har politianmeldt vold/voldtægt, og kvinder, der ikke, eller ikke umiddelbart, ønsker at foretage en politianmeldelse af overgrebet«. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af beretning over beslutningsforslag nr. B 10 fra folketingsåret , 2. samling. Af Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår det bl.a.:»beredskabets geografiske placering skal være lettilgængelig og være velkendt som stedet, hvor man som offer for vold eller voldtægt kan få hjælp, omsorg og evt. henvisning til yderligere hjælp. [ ] Det skal pointeres, at personundersøgelsens omfang og sporsikringen bør være uafhængig af, om der allerede er eller bliver foretaget politianmeldelse. Det bør sikres, at undersøgelsens resultater kan videregives i en erklæring til retsmyndighederne, hvis/når der foretages en politianmeldelse. [ ] Procedurerne for modtagelse, undersøgelse og behandling bør dog være ensartede i landet, uanset hvilke strukturelle rammer procedurerne foregår i. Følgende indholdsmæssige krav bør være opfyldt: døgnåben modtagelse med faciliteter til akut lægeundersøgelse, sikring og opbevaring af prøver lokale til evt. politiafhøring mulighed for overnatning sygeplejepersonale i døgnvagt psykolog og socialrådgiver tilknyttet ordningen læger i tilkaldevagt, der besidder den fornødne kompetence til at undersøge, vurdere samt evt. behandle voldsfølger, sikre prøver og evt. i samarbejde med det nærmeste retsmedicinske institut affatte erklæringer om undersøgelsen til brug for politi og retsvæsen (samarbejdet med det retsmedicinske institut kan evt. baseres på telemedicin (videokonference)) procedure for opfølgning, herunder aftale om lægeundersøgelse en/to uger efter første undersøgelse tilbud om henvisning/kontakt til psykolog som fast rutine fastlagt procedure for evt. kontakt til advokat«. Eksisterende tilbud Der er etableret et antal voldtægtscentre på landets sygehuse. Tilbuddene til voldtægtsofre varierer fra region til region. Region Sjælland skiller sig særligt ud ved ikke at have et voldtægtscenter i Regionen. Voldtægtsofre henvises i stedet til Rigshospitalet. For voldtægtsofre, der opholder sig på Sydsjælland, er der derfor stor afstand til undersøgelse og behandling på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre. Tilbuddene til voldtægtsofre varierer fra landsdel til landsdels. Visse centre kan tilbyde længerevarende og opfølgende psykologbehandling, mens der andre steder tilbydes et fast og minimalt antal samtaler. Normalt tilbyder centrene i omegnen af fem samtaler med en psykolog. Normalt kan voldtægtsofferet få foretaget en retsmedicinsk undersøgelse, førend vedkommende beslutter, om der skal foretages en politianmeldelse. Det gælder dog ikke i nattetimerne i København, hvor der kun tilbydes akut sporsikring, såfremt der er foretaget en politianmeldelse. Forslagsstillerne er ikke bekendt med situationen på landets øvrige sygehuse i forhold til dette punkt. Eventuelle spor vil i hovedreglen kunne opbevares i en tre måneders betænkningsperiode. På flere af centrene skal man henvende sig indenfor en nærmere fastsat periode efter overfaldet har fundet sted for at modtage behandling. F.eks. er grænsen i København 72 timer (svarende til tre døgn), mens grænsen er syv døgn i Odense og Aarhus.

4 4 Kun København og Ålborg har socialrådgivere tilknyttet centrene for voldtægtsofre. På trods af at forsøgsordninger har været positivt evalueret, er der aktuelt set ingen tilbud til pårørende til ofre for voldtægt. Der eksisterer heller ikke stående tilbud om gruppeterapi, selv om både København og Århus har gjort sig erfaring med oprettelse af ad hoc grupper. I København har man desuden erfaringer med mægling i sager, som ikke har været relevante for en domstol. Mægling er et interessant redskab, idet det er relativt få sager, som finder en retlig afslutning. Antal henvendelser til voldtægtscentrene Antallet af henvendelser til voldtægtscentrene viser et fald i antallet af henvendelser fra 2007 til 2009 på 13 pct. En del af det fald vil imidlertid skyldes en mere restriktiv praksis for adgangen til voldtægtscentret i Aarhus. Med det udgangspunkt er antallet af henvendelser relativt stabilt fra 2006 til Antallet af henvendelser topper i Udviklingen i antal henvendelser til centre for voldtægtsofre* København Uændret** Aarhus *** 132*** Odense Ålborg Samlet Kilde: Respektive centre for voldtægtsofre * Medtager ikke Bornholm, Hillerød, Kolding og Herning ** Årsrapport ikke udgivet da data blev indhentet, men centret oplyser, at tallene er nogenlunde uændrede *** Faldet i henvendelser i 2008 skyldes, at man overgik til kun at acceptere ofre, der henvender sig indenfor 72 timer. Tidligere 6 måneder. I 2008 afviste man 32 personer som følge af den regel. Satspuljemidler I finansloven for 1999 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i 4 år til et nationalt voldtægts-videnscenter på Rigshospitalet. Efter en sammenligning af forskningsaktiviteterne ved centrene i henholdsvis Aarhus og København blev det besluttet, at tilskuddet fra satspuljen med virkning fra 2007 skulle deles mellem de to centre. Bevillingen er fortsat efter de 5 første år og er budgetteret til og med år Bevillingen deles mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus baseret på antallet af henvendelser til de to centre. Satspuljemidlerne er øremærket til forskning og formidling. De kan derfor (principielt set) ikke anvendes til behandlingstilbud for voldtægtsofre. Voldtægt i Danmark Det anslås, at der i Danmark er ca kvinder, som hvert år udsættes for voldtægt. Hertil kommer et ukendt antal af mandlige ofre. De voldtægter er et skøn, der baserer sig på selvrapportering, og som således er behæftet med betydelig usikkerhed, jf. Balvig & Kyvsgaard, Udsathed for vold og andre former for kriminalitet: Offerundersøgelserne med delvis opdatering for København: Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen s. 82. Det skønnede antal voldtægter sammenholdt med antallet af politianmeldte voldtægter indikerer, at det kun er ca. 1/5 af alle voldtægter, som bliver meldt til politiet. Anmeldelsesprocenten er altså relativt lille. I Balvig og Kyvsgaards voldsofferundersøgelse er der spurgt til kvindernes forklaring på, at de ikke har anmeldt, hvad de selv betegner som et overgreb. Voldsofferundersøgelsen vedrører interviews foretaget i 2008 og Udviklingen i anmeldte voldtægter Derfor anmeldes voldtægten ikke Blandt kvinder, som har oplevet, men ikke anmeldt et forsøg på eller fuldbyrdet voldtægt indenfor de seneste 5 år, er den selvrapporterede forklaring: 15 pct., fordi det var en kæreste eller ven, eller det kunne gå ud over børn 28 pct., fordi de var bange eller i panik 12 pct., fordi de følte skyld/skam eller mente, de selv havde lagt op til det 20 pct., fordi de ikke mente, der var grund til det, eller at der ikke var sket noget kriminelt 9 pct. fordi de ikke troede, det ville hjælpe, eller ikke havde lyst 5 pct. anden grund 12 pct. ved ikke. Kilde: Balvig & Kyvsgaard: Udsathed for vold og andre former for kriminalitet: Offerundersøgelserne med delvis opdatering for København: Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen s. 82 Anmeldte voldtægter Siden 2007 har der været et betydeligt fald i antallet af registrerede politianmeldelser for voldtægt. Der foreligger ingen undersøgelser, som kan vurdere, hvorvidt dette afspejler et reelt fald i antallet af begåede voldtægter. Ser man på udviklingen i en 10-års periode, er det åbenbart at antallet af anmeldte voldtægter i 2010 er på sit laveste i perioden. Samtidig er det tydeligt, at relativt store udsving fra år til år ikke er usædvanligt. Det er således uklart, om der nødvendigvis er tale om et varigt fald i antallet af anmeldelser.

5 5 Antal \ årstal Anmeldte voldtægter * Danmarks Statistik: Statistiskbanken: STRAF11 og STRAF22: Vedr. straffelovens 216, 217, 221 samt 224 jf. 216, 217 og 221 *For 2010 er anvendt en anden opgørelsesmetode, fordi tallene for hele året (STRAF22) ikke foreligger. I årene har forskellen mellem de to opgørelser ligget mellem 8 og 14. Sagernes afgørelse I sammenligning med både skønnet for det samlede antal af voldtægter i Danmark samt antallet af anmeldte voldtægter er der relativt få gerningsmænd, som modtager en dom for voldtægt. I 2009 blev i alt 65 personer dømt skyldige. Tallet svarer til, at der sker domsfældelse i 15 procent af de anmeldte Afgørelser* i anmeldte voldtægtssager Antal \ årstal Fældende afgørelser (skyldig) Ikke fældende afgørelser (ikke skyldig) heraf»frifindelser« heraf»påtale opgivet« Afgørelser i alt Kilde: Danmarks Statistik: Statistiskbanken STRAF44 og STRAF45: Vedr. straffelovens 216, 217, 221 samt 224 jf. 216, 217 og 221 * Træffes af politi eller ved dom. Hver afgørelse kan vedrøre flere forhold, ligesom afgørelsen ikke nødvendigvis falder i samme år som forholdet anmeldes. voldtægtssager. I 2009 var der 18 frifindelser, mens påtalen blev opgivet i 176 tilfælde. De øvrige sager falder tidligere i forløbet. Når påtalen bliver opgivet, afspejler det, at anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er beviser, som vil kunne få den sigtede dømt i retten.»voldtægt der anmeldes«er en undersøgelse af politianmeldte voldtægter og voldtægtsforsøg i Danmark i årene 2000, 2001 og Den seneste udgivelse er kommet i februar 2011 og omhandler voldtægtssagernes vej fra anmeldelse til afgørelse, jf. Voldtægt der anmeldes: Del VI Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet Camilla Laudrup m.fl., Det Kriminalpræventive Råd, 2010: Analysen viser, at det er færre end hver femte (19 pct.) af samtlige anmeldelser i perioden, som ender med en dom for voldtægt. 4 pct. af sagerne ender med frifindelse. I en lille tredjedel (28 pct.) af sagerne falder sagen, fordi der ikke identificeres en formodet gerningsmand. Ca. en tredjedel (32 pct.) af sagerne bliver sluttet udenretsligt med»undladelse af påtale«og kommer aldrig for en dommer. En lille tredjedel (30 pct.) af sagerne kommer for en domstol. De resterende 10 procent afsluttes uden sigtelse af manden (10 pct.). Heraf sluttes 2 procent af sagerne, fordi den formodede gerningsmand er under den kriminelle lavalder. Analysen viser desuden, at langt de fleste kvinder, der anmelder voldtægt, har fysiske skader samt at færre end 4 ud af 10 anmeldelser af voldtægt (36 pct.), hvor kvinden har fysiske skader, ender for en domstol.

6 6 Skriftlig fremsættelse Karina Lorentzen Dehnhardt (SF): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre. (Beslutningsforslag nr. B 117) Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre 2010/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager Beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 9. april 2013 af Karina Adsbøl (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Karin

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede 2008/1 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL) og Per Clausen (EL)

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede forhold for børn af indsatte

Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede forhold for børn af indsatte 2008/1 BSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. december 2008 af Karina Lorentzen (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. 2010/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. april 2011 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v. 2007/2 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed Beslutningsforslag nr. B 63 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. 2009/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. november 2009 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen?

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? 1 NINA BECK HANSEN: THRIVE, VIDENSCENTER FOR PSYKOTRAUMATOLOGI,, SYDDANSK UNIVERSITET Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? Resultater fra et pilotprojekt

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder

Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder 2010/1 BSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2011 af Meta Fuglsang (SF), Özlem Sara Cekic (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Ved Louise Hjort Nielsen Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 Disposition Hvad ved vi? Voldtægt:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug 2015/1 BSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. april 2016 af Peter Kofod Poulsen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF),

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark Beslutningsforslag nr. B 68 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab Beslutningsforslag nr. B 82 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. marts 2011 af Jørgen Poulsen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer 2010/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. december 2010 af Liselott Blixt (DF), Anita Christensen (DF), René Christensen (DF), Kristian

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at bobestyrere skal fremlægge timesagsregnskab

Forslag til folketingsbeslutning om, at bobestyrere skal fremlægge timesagsregnskab Beslutningsforslag nr. B 56 Folketinget 2017-18 Fremsat den 22. december 2017 af Karina Adsbøl (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Peter Kofod

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karl H. Bornhøft (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v. Beslutningsforslag nr. B 106 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om etablering

Læs mere

Generelle informationer efter et seksuelt overgreb

Generelle informationer efter et seksuelt overgreb Rigshospitalet Generelle informationer efter et seksuelt overgreb Omstændighederne og reaktionerne efter et overgreb kan være forskellige. Ligesom det kan være forskelligt fra person til person hvad man

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder 2010/1 BSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 017. februar 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere