Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt"

Transkript

1 Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist 1. april 2007 kl Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S eller Inden skemaet udfyldes læses: * Vejledning om økonomisk støtte til projekter i relation til indsatsen over for overvægt. * Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt findes på under faglige områder/svær overvægt Vejledningen skal følges og alle rubrikker skal besvares 1. Titel på projektet Norddjurs-modellen 2. Ansøger Stillingsbetegnelse Kontaktadresse SE/CVR-nr. Tlf. nr. Fax nr. Pia Moldt Sundhedskoordinator Torvet 3, 8500 Genaa Ansøgers personlige underskrift (ikke med sort skrift) Sted: Allingåbro Underskrift: Dato: 29/3 2007

2 3. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet 4. Hvem - udover ansøger - skal evt. deltage i projektet I Norddjurs Kommune er sundhed højt prioriteret. Politisk er der nedsat et Sundhedsudvalg og alene til sundhedsfremme og forebyggelse er der afsat 3 mio. til indsatsen, hvilket vurderes at være relativt meget, når der sammenlignes med andre kommuner af samme størrelse. Der er etableret en Sundhedsafdeling med et sundhedsfagligt team på 4 ansatte med forskellige og gode faglige kompetencer. Sundhedsteamet arbejder udelukkende med sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på alle fronter. Norddjurs Kommune er godt rustet til at klare sundhedsopgaverne. Regionshospitalet Randers Praktiserende læger Haller og idrætsforeninger Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 5. Der ansøges om i alt kr., jævnfør budgetskema 6. Projektets varighed Projektet forventes igangsat 1/ og afsluttet 1/ Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side 8. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8, hvad er da projektets samlede budget Ja Nej_X kr. 9. Projektets juridisk ansvarlige person Navn Adresse Tlf. nr. Pia Moldt Norddjurs Kommune, Sundhedsafdelingen, Torvet 3, 8500 Grenaa Projektets regnskabsmæssige kontaktperson Navn Adresse Tlf. nr. 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen Mogens Caspersen Norddjurs Kommune, Sundhedsafdelingen, Torvet 3, 8500 Grenaa Støtte: Årstal: kr. (Rygestop og tobaksforebyggelse) 2006

3 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Kommunens plan mod overvægt 1. Projektets titel 2. Baggrund mv. Norddjurs-modellen Norddjurs Kommune er en landkommune med ca indbyggere og er udpeget som yderområde. Indkomst- og uddannelsesniveauet ligger under regions- og landsgennemsnittet og også ledigheden er relativt højere sammenlignet med de andre kommuner i Region Midtjylland. Mht. sundhed så viser en netop offentliggjort undersøgelse af Region Midt kommunernes sundhedsprofil, at Norddjurs Kommune på en række sundhedsparametre ligger i den tunge ende. Undersøgelsen er baseret på voksne mellem 26 og 75 år. Den relativt dårlige sundhedstilstand blandt voksne i Norddjurs Kommune rækker formentlig også ned til børn og unge om end det ikke er dokumenteret. Med det relativt lavere uddannelsesniveau i kommunen slår social ulighed i sundhed stærkt igennem. I Norddjurs Kommune er den sundhedspolitiske vision, at alle har et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft. 1 Det overordnede formål med projektet er derfor at optimere den sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats i forhold til overvægtige udsatte børn og unge. Projektets teoretiske kontekst Årsagen til overvægt er multifaktoriel 2 og udgør en sundhedsmæssig og psykosocial belastning for barnet/den unge, familien og samfundet som helhed. 3 På trods af problemets stigende udbredelse og massive indsatser er der kun meget begrænset evidens for, hvordan overvægt forebygges. Desuden er effekt typisk opgjort som ændring i vægt, selvom psykosociale parametre også kan være centrale i forhold til at opnå et varigt vægttab. 4 I dette projekt anlægges en anderledes og flersidet tilgang, da barnet og den unge ikke kan være eneansvarlig for sin overvægt. Udover sundhedsmæssige og psykosociale inddrages samfundsmæssige samt kulturelle dimensioner. Ændringer i samfundet sætter sig bl.a. igennem som en kulturel frisættelse fra overleverede normer og traditioner. 5 Overvægt, kost, motion og sundhed kan derfor opfattes meget forskelligt indenfor den kultur, som barnet, den unge og familien er en del af. F.eks. kan den unges valg af sund livsstil kan blive nedprioriteret til fordel for en krævende identitetsdannelse, livet i nuet, gruppens værdier mv. Livsstilsændringer forudsætter dog, at overvægt opleves som et problem 6 samt tro på egne ressourcer og evne til at gennemføre en handling (self-efficacy). 7 Det er derfor centralt, at gøre viden om overvægt efterspurgt frem for at moralisere. For at undgå stigmatisering og klientliggørelse skal indsatserne finde sted indenfor barnets/den unges og familiens kendte kontekst og hverdagsliv. Samtidig må opmærksomheden henledes på vigtigheden af retten til et frirum og af, at deltagernes integritet og værdighed respekteres. Projektets pædagogiske tilgang er forankret i kognitiv-social læringsteori. 8 Det gennemgående princip er inddragelse og aktivering af målgruppen samt erfaringsudveksling for at fremme troen på egne evner og ressourcer samt tage ejerskab for livsstilsændring. 1 Sundhedspolitiske visioner og overordnede mål. Norddjurs Kommune Højgard, B., Sørensen, J. & Søgaard Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne dokumentation af effekt og omkostningseffektivitet. København: DSI Institut for Sundhedsvæsen.

4 3. Mål Det overordnede formål med projektet er at sikre en systematisk sammenhængende og velfungerende indsats med henblik på at mindske forekomsten af overvægtige børn og unge i Norddjurs Kommune. Med udgangspunkt i dette formål har projektet følgende specifikke mål: De deltagende børn og unge samt deres familie tilbydes pædagogisk differentierede moduler om sundhed, kost og motion. Udvikling og implementering af en kvalitetssikret model, som kan håndtere problematikken vedrørende børns og unges overvægt med udgangspunkt i en flersidet tilgang. De deltagende børn og unge skal have øget viden om sundhed, kost og motion samt kunne anvende denne viden til at ændre livsstil. De deltagende børn og unge skal have et varigt vægttab, subsidiært en stagnation i vægten. De deltagende børn og unge skal opleve en øget tro på egne ressourcer (selfefficacy) som følge af projektet. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. Bidrage med udvikling og formidling af ny viden og nye metoder på området. Disse mål vil blive yderligere operationaliseret før projektets start. 3 Nybo Andersen. A Børns sundhed og sygelighed. I: Ekholm, O., Kjøller, M. Davidsen, M., Hesse, D., Eriksen, L. et al. Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden København: Statens Institut for Folkesundhed. 4 Højgard, B., Sørensen, J. & Søgaard Evidensbaseret forebyggelse i kommunerne dokumentation af effekt og omkostningseffektivitet. København: DSI Institut for Sundhedsvæsen. 5 Simonsen, B Hvad snakker vi om når vi siger ungdom? I: Hølge-Hazelton, B. Perspektiver på ungdom og krop. Roskilde: Center for Ungdomsforskning. 6 Lindelof, A. Overvægtige børn og deres forældres oplevelse og forståelse af barnets overvægt. Ugeskrift for læger 2005; (167/2). 7 Bandura, A Social foundations of thought and action: A social and cognitive theory. New Jersey: Englewood Cliffs Nj. Prentice-Hall. 8 Illeris, K Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag.

5 4. Målgruppe(r) Projektet har følgende målgrupper: 1) Børn i alderen 0-6 år og deres familier. 2) Børn i alderen 7-11 år og deres familier. 3) Unge i alderen år og deres familier. For hver af disse målgrupper vil der blive iværksat en række differentierede tilbud. Disse beskrives nærmere i afsnit Aktiviteter og/eller produktioner Norddjurs Kommune ønsker at opbygge en systematisk forebyggelses- og behandlingsindsats overfor overvægtige børn, unge og deres familier. Dette indebærer, at der skal sættes bredt ind på flere felter samt at indsatsen skal målrettes de enkelte grupper. Generel indsats Den generelle indsats tager udgangspunkt i en systematisk udvikling og implementering af en sundhedspolitik for Norddjurs Kommune som helhed. Konkret indebærer det følgende tiltag: Vedtagelse af en sundhedspolitik for Norddjurs Kommune, jvf. vedlagte bilag. Implementering af sundhedspolitikken via udarbejdelsen af konkrete delmål for de enkelte forvaltningsområder og kommunens institutioner. I denne forbindelse har Norddjurs Kommune pt. iværksat en indsats for at udbrede anvendelsen af Sundhedstegnet til alle kommunale vuggestuer, børnehaver, fritidshjem) samt skoler og SFO er samt at få skolerne med i projekt Frugtkvarter. Udvikling og implementering af en strategi for anvendelse af erfaringerne fra projektet Krop, mad og bevægelse 9 som led i kommunens generelle sundhedsfremme. Her vil der bl.a. blive lagt vægt på projektets fokus på overvægt blandt etniske minoriteter. Tæt samarbejde med kommunens idrætshaller om indførelsen af en kostpolitik med særligt fokus på sund mad og drikkevandsautomater. Udvikling og implementering af utraditionelle idrætstilbud. Øget fokus på sund kost og bevægelse i skolerne og daginstitutionerne, f.eks. i form af temauger. Der etableres et tæt samarbejde med de praktiserende læger med henblik på at øge kendskabet til projektet og udvide den systematiske identifikation af potentielle deltagere. Projektet kobles med udviklingen af en web-baseret portal, hvor det er muligt at søge information om sundhedsrelaterede aktiviteter i kommunen. Denne portal forankres i kommunen og drives lokalt af lokale repræsentanter fra f.eks. foreningslivet. 10 Der etableres et tæt samarbejde med lokale medier som ugeaviser, lokalradio osv. med henblik på videregivelse af information og kampagner for bedre sundhed. Der kan evt. aftales faste sundhedstemasider i ugeaviserne, hvor Sundhedsafdelingen kan viderebringe information og de gode historier. 9

6 Specifik indsats I forlængelse af projektets flersidede tilgang til problematikken vedrørende overvægtige børn og unge vil den specifikke indsats være differentieret efter de enkelte børns/familiers og unges behov. Den specifikke indsats vil konkret indebære: 1. Systematisk identifikation og rekruttering af overvægtige børn og unge samt børn og unge i risikogruppen af f.eks. pædagoger, lærere, sygehuse, praktiserende læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, idrætsledere m.fl. Den konkrete henvisning til projektet foregår via sundhedsplejersken. 2. Metodisk kortlægning af de sundhedsmæssige, psykologiske, sociale og kulturelle værdier, som de henviste børn, unge og familier tillægger kost og motion med henblik en flersidet differentieret indsats. 3. Behandlingstilbud i form af et murstensløst forebyggelses- og behandlingsteam. Dette team skal sammensættes af psykolog, diætist/kostvejleder, sundhedsplejerske, fysioterapeut samt lærer/pædagog efter behov. Der udarbejdes individuelle handleplaner som danner baggrund for en systematisk forebyggelses- og behandlingsindsats med udgangspunkt i deltagernes egne kompetencer og motivation til vægttab. Brugen af gruppeindsatser overvejes nærmere af styregruppen, f.eks. i form af ung-til-ung -metoden (peerundervisning) 11 eller grupper af børn/forældre, der ønsker at samarbejde om forløbet. De konkrete behandlingstilbud vil være tilpasset deltagernes behov og baserede på højest mulige faglige evidensniveau. Da kommunen er en landkommune skal teamet tilbyde behandling ud af huset, således at indsatsen foregår indenfor barnets/den unges og familiens kendte kontekst og hverdagsliv for at undgå stigmatisering. Derved dækkes hele kommunen geografisk og tilbuddet kan nå ud til særligt udsatte børn/unge og familier. Rent fysisk kan forebyggelses- og behandlingsteamet også placeres på de enkelte skoler/institutioner. Det fagpersonale, der udgør forebyggelses- og behandlingsteamet, opkvalificeres via kurser. Dette kompetenceløft sikrer en høj faglig kvalitet og systematik i indsatsen. Projektet forankres organisatorisk i Sundhedsgruppen intern tværgående styregruppe med repræsentanter på chefniveau for de fem direktørområder. Derudover nedsættes en faglig styregruppe, bestående af repræsentanter fra Sundhedsafdelingen samt de faggrupper, der beskæftiger sig med børn og unge. Styregruppen er ansvarlig for planlægning, implementering samt evaluering og opfølgning af projektet. Der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der er ansvarlige for planlægningen af de konkrete indsatser/tilbud for de enkelte målgrupper samt kvalitetssikring og evaluering af projektet. Endeligt skal der på hver enkelt skole, ungdomsskole og daginstitution (herunder dagplejen) i kommunen samt i haller og foreninger uddannes en lokal sundhedsnøgleperson, som skal være lokal tovholder på projektet og bidrage til en effektiv implementering af såvel den generelle og den specifikke indsats. Dette vil desuden bidrage til et generelt kompetenceløft vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse i den kommunale børne- og ungesektor. 10 Norddjurs Kommune iværksætter pr. 1. maj 2007 projekt Norddjurs Sundhedsportal. Projektet skal 1) Udvikle en web-baseret sundhedsportal med information om alle sundhedsrelaterede aktiviteter i kommunen og 2) Uddanne lokale tovholdere, som står for den daglige drift og opdatering af hjemmesiden. 11 Hølge-Hazelton, B Virker ung-til-ung? Roskilde: Center for Ungdomsforskning.

7 6. Kvalitetssikring og/eller evaluering Kvalitetssikring Kvaliteten af forebyggelses- og behandlingsindsatsen vil blive sikret via et tæt samarbejde med de sundhedsfaglige aktører i kommunen, herunder kommunens eget personale og de praktiserende læger. Desuden vil Region Midtjyllands Center for Folkesundhed blive inddraget aktivt som ekstern partner. Evaluering Den lokale egen-evaluering af projektet vil tage udgangspunkt i både effekt- og procesevaluering. Konkret vil der blive evalueret på følgende parametre: Effekt Antal henviste og visiterede til det murstensløse team. Vægttab/vægtstagnation blandt de deltagende børn og unge. Ændring i deltagernes ansvarsfølelse og ejerskab for overvægten. Ændring af deltagernes viden om sundhed, kost og motion. Ændring i deltagernes kost- og motionsvaner. Ændring i deltagernes tro på egne ressourcer. Frafald i projektet med særligt fokus på ulighed i sundhed. Proces: Udviklingen af en ny model for håndtering af børns og unges overvægt, herunder anvendeligheden af den valgte pædagogiske tilgang. Identifikation/visitation af overvægtige børn og unge. Projektets forankring med særligt fokus på videreførelse i driften. Implementering Implementeringen af kommunens sundhedspolitik, herunder inddragelsen af idrætshallerne. Implementeringen af den udviklede model, herunder de differentierede tilbud om sundhed, kost og motion til de deltagende børn/unge og familier. Kvalitet Den faglige kvalitet af den udviklede model. Projektets bidrag til eksisterende viden og metoder på området. Her afkrydses valg af fokusområde samt redegøres for, hvorfor dette område er valgt: Center for Folkesundhed vil blive inddraget som ekstern partner i evalueringsprocessen. Kompetenceudvikling _X_ Rekruttering Forankring Området er valgt fordi projektet har stort fokus på, hvordan udsatte børn/unge og familier rekrutteres og særligt fastholdes i forebyggelses- og behandlingsindsatsen. Her er det bl.a. centralt, at deltagernes integritet og værdighed respekteres og at stigmatisering af de overvægtige børn og unge og deres familier undgås. Desuden vil projektet fokusere på at mindske uligheden i sundhed.

8 7. Tidsplan Den samlede tidsramme for projektet er Planlægning af projekt Ansættelse af projektkoordinator. Nedsættelse af relevante arbejdsgrupper Planlægning og udvikling af delindsatser, herunder model for specifik indsats Udvikling af kvalitetssikrings- og evalueringsdesign. Sammensætning af behandlingsteam Implementering af generel indsats. Vedtagelse af sundhedspolitik for Norddjurs Kommune. Konkretisering af handlingsplaner og indsatsområder for de sundhedspolitiske delmål. Udvikling af en strategi for anvendelse af erfaringerne fra projektet Krop, mad og bevægelse Etablering af samarbejd med eksterne partnere, herunder haller, foreninger, praktiserende læger og medier Kompetenceudvikling Videreuddannelse af fagpersonale. Uddannelse af sundhedsnøglepersoner Implementering af specifik indsats. Afvikling af differentierede tilbud til henviste overvægtige børn og unge samt deres familier Midtvejsevaluering. Evaluering af delindsatser. Evaluering af samlet projekt Evaluering Evaluering af delindsatser. Evaluering af samlet projekt. Beslutning om videreførelse i permanent drift Opfølgning og driftsforankring

9 Skema 3: Budgetskema Kommunens plan mod overvægt Projektets titel Norddjurs-modellen Regnskabs-ansvarlig Navn Mogens Caspersen Tlf Revisor Ernst & Young 1. Projektledelse Aktivitetsomfang (antal) ½ projektleder i 3 år. Timetal og sats 18,5 t/uge. 500 kr./time. Beløb i kr. Noter Udgiften anslås at være kr. årligt. 2. Uddannelse og/eller kurser el. lignende Skønnet udgift er ca pr. år Kompetenceudvikling af fagpersonale samt uddannelse af sundhedsnøglepersoner. 3. Kommunikation og markedsføring samt materialer 4. Rejser og transport, inkl. opholdsudgifter Afholdelse af samarbejdsmøder med eksterne partnere. Materialer til forebyggelses- og behandlingsforløb mv. Kørselsudgifter skønnes at være ca kr. pr. forløb Serviceydelser 6. Administration, revision 7. Kvalitetssikring/ evaluering Det skønnes, at der kan gennemføres 60 forebyggelses- og behandlingsforløb i projektperioden. Bistand fra eksterne forsknings- og evalueringsinstitutioner. 500 kr./time Et forløb skønnes i gennemsnit at tage ca. 25 timer, fordelt på de forskellige faggrupper i forebyggelses- og behandlingsteamet Derudover stiller Norddjurs Kommune planlægningsressourcer til rådighed i projektperioden Der udarbejdes en midtvejs- og en slutevaluering. 8. Andet I ALT

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonordning Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 7. juli 28 kl. 12. Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Sendes til Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Kommunens Projektplan

Kommunens Projektplan Kommunens Projektplan Kortfattet beskrivelse af, hvorledes kommunen planlægger at bidrage til gennemførelse af KRAM-undersøgelsen, jf. Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser. 1. Hvilke

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2 eksemplarer sendes i papirform til Ansøgningsfrist 28. marts 2007 kl. 12.00 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøger: Projekttitel: Indsatsområde: Vælg et element. Dato: Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2017 Bemærk at ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge Frist for indsendelse af ansøgning 2. marts 2009 Skemaet sendes

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge i Herlev Kommune

Forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge i Herlev Kommune Forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge i Herlev Kommune Arbejdsgruppe: Jo Coolidge, Kommunallæge Annette Arnkjær, PPR Psykolog Birgitte Kjeldsen, Skolekonsulent Per Larsen, Idrætskonsulent

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 01. november 2007 Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune 1 Introduktion Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 3. juli 2007 en overordnet sundhedspolitisk

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Sendes til Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København

Læs mere

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Skema 1 Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Sundhedstilbud for alle 2. Ansøger afdeling Center for Psykosocialt Handicap, Ishøj Kommune

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter

Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter Ansøgningsskema Frist for indsendelse af ansøgningsskema: 2. oktober 2006 kl. 12.00 Ansøgningsskemaet sendes i udfyldt og

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 17. april 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Sundhed Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Udarbejde en Sundhedspolitik for Furesø Kommune Politikken blev godkendt af Byrådet juni 2008, og blev sendt på gaden og markedsført

Læs mere

Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg

Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen er en forholdsvis ny afdeling, som har eksisteret i et års tid. Den består af en leder og 5 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde samt erfaringer. Der

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant?

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4 Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne - I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse

Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Bilag 1 Uddybende projektbeskrivelse Baggrund Norddjurs Kommune er en landkommune med ca. 38.500 indbyggere og er udpeget som yderområde. Indkomst- og uddannelsesniveauet ligger under regions- og landsgennemsnittet.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. juni 2005 OPRINDELIG ANSØGNING Sendes til Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet. Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremme for unge uden for uddannelsessystemet Projekttype 1: Aktiviteter målrettet unge Frist for indsendelse af ansøgning 10. december 2007 kl. 12:00 Skemaet

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Bilag 1 Resumé af projektbeskrivelse Overordnet formål: At bidrage til at højne sundheden 1 blandt kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere