Ejerforeningen Enghavevej Årsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Ejerforeningen Enghavevej Årsregnskab 2013 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Ejerforeningen Enghavevej Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 8 Likviditetsoversigt for året Foreningsoplysninger Forening Ejerforeningen Enghavevej Enghavevej København V Bestyrelse Camilla Rodenberg Poulsen, formand Bent John Liechti Line Henriksen Pernille Jensen Sven Pedersen Toke Fogstrup Poulsen Administrator Advokat Carsten Kirstein Nikolaj Plads 26, København K Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

3 Ejerforeningen Enghavevej Administrator- og bestyrelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden for for Ejerforeningen Enghavevej Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2014 Administrator Advokat Carsten Kirstein Bestyrelse Camilla Rodenberg Poulsen Bent John Liechti formand Line Henriksen Pernille Jensen Sven Pedersen Toke Fogstrup Poulsen

4 Ejerforeningen Enghavevej Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Ejerforeningen Enghavevej Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Enghavevej for regnskabsåret december 2013 omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, samt foreningens vedtægter. De i resultatopgørelsen anførte budgettal samt likviditetsoversigten er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnloven, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser og fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen De i årsregnskabet anførte budgettal har ikke været underlagt revision. København, den 4. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Eigil Hansen statsautoriseret revisor

5 Ejerforeningen Enghavevej Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens vedtægter. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er medtaget efter periodiseringsprincippet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Gælden måles til nominel restgæld.

6 Ejerforeningen Enghavevej Resultatopgørelse for 2013 Ikke Ikke revideret revideret Realiseret Realiseret budget budget kr. Note kr. t.kr. t.kr Fællesbidrag Renteindtægter Indtægter ( ) Vandforbrug ( ) (241) (241) ( ) Renholdelse og belysning mv. 2 ( ) (458) (460) ( ) Forsikringer ( ) (150) (165) ( ) Vedligeholdelse 3 ( ) (164) (143) ( ) Administration mv. 4 ( ) (300) (304) (14.844) Afskrivning, porttelefon (14.844) (15) (15) ( ) Omkostninger ( ) (1.328) (1.328) Årets resultat ( ) 0 0 Derforeslåsoverførttilnæsteår,jf.note12.

7 Ejerforeningen Enghavevej Balance pr Note kr. kr. Netværksinstallation Porttelefon Anlægsaktiver Tilgodehavende fællesudgifter mv Tilgodehavende vedrørende tagrenovering mv Tilgodehavende vedrørende istandsættelse af facader og trappevinduer Igangværende renovering af kælder og gårdfacader Forudbetalt vand Forudbetalt forsikring Andre tilgodehavender Internetregnskab Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

8 Ejerforeningen Enghavevej Balance pr Note kr. kr. Grundfond Egenkapital Nordea, anlægslån, konto (tagrenovering) Nordea, anlægslån, konto (facade og trappevinduer) Nordea, byggekonto, konto (kælder og facader) Varmeregnskab Skyldige omkostninger Forudbetalte fællesudgifter mv Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 15

9 Ejerforeningen Enghavevej Noter Ikke revideret Ikke revideret Realiseret Realiseret budget budget kr. kr. t.kr. t.kr. 1. Fællesbidrag Fællesbidrag Renholdelse og belysning mv Vicevært Trappevask mv Renovation Elforbrug (12.128) Elforbrug erstatning skybrud Telefon, vicevært Lønsumsafgift Elforbrug: kwh kwh 3. Vedligeholdelse 0 Murer VVS Varmecentral Kloakarbejder Maler Snedker og tømrer Elinstallatør og elartikler Låseservice og nøgler Diverse materialer, værktøjer mv

10 Ejerforeningen Enghavevej Noter Ikke revideret Ikke revideret Realiseret Realiseret budget budget kr. kr. t.kr. t.kr. 4. Administration mv Administration Advokathonorarer Opkrævningsgebyr, fællesbidrag Revision og regnskabsmæssig assistance Revision 2010, ekstraarbejde byggesag Energistyring Varmeadministration Syn- og skønsrapport Honorar, skønsmand Ingeniørhonorar, budgetter mv EMO-abonnement Kontorhold og porto Påkravsgebyrer Bankgebyrer, dataløn mv Møder og beboerarrangementer Diverse omkostninger

11 Ejerforeningen Enghavevej Noter kr. kr. 5. Netværksinstallation Saldo Afskrivning, 10% p.a. af kr. (18.842) (18.842) Porttelefon Saldo Afskrivning, 10% p.a. af kr. (14.844) (14.844) Tilgodehavende vedrørende tagrenovering mv. Omkostninger Tilskrevne renter Kontant indbetalt af ejere ( ) ( ) Løbende indbetalinger fra ejere ( ) ( ) Tilgodehavende vedrørende istandsættelse af facader og trappevinduer Håndværkeromkostninger, entreprise Håndværkeromkostninger, ekstraarbejder All risk, entrepriseforsikring Teknikerhonorar Advokatomkostninger Kopier mv Byggelånsrenter Tilskrevne renter Bankgebyrer Kontant indbetalt af ejere ( ) ( ) Løbende indbetalinger fra ejere ( ) ( )

12 Ejerforeningen Enghavevej Noter kr. kr. 9. Igangværende renovering af kælder og gårdfacader Håndværkeromkostninger, entreprise All risk, entrepriseforsikring Teknikerhonorar Byggelånsrenter Bankgebyrer Internetregnskab Saldo ( ) ( ) Indbetalt aconto fra beboere Internetomkostninger ( ) ( ) Årets afskrivning, jf. note 5 (18.842) (18.842) ( ) ( ) 11. Likvide beholdninger Nordea, foreningskonto Kassebeholdning, bestyrelse og vicevært Grundfond Saldo Overført af årets resultat ( ) Varmeregnskab 2013 Indbetalt aconto fra beboere Varmeforbrug ( ) ( )

13 Ejerforeningen Enghavevej Noter kr. kr. 14. Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance, afsat Varmeregnskabshonorar, afsat Varme, årsafregning Lønsumsafgift Skyldig A-skat/AM-bidrag Bygningsforsikring Byens ejendomsservice Håndværkere Noter 15. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Anlægslån(tagrenovering) i Nordea: Ejerforeningens medlemmer hæfter personligt og solidarisk for gælden, dog begrænset til 2 x fordelingstallet. Anlægslån(facade og trappevinduer) i Nordea: Ejerforeningens medlemmer hæfter pro rata. For lånet er det kun de medlemmer af ejerforeningen, der ikke har betalt deres del af udgiften kontant, der hæfter personligt. Realiserer ejerforeningen et tab på en insolvent ejer i henhold til et fælleslån, vil foreningen kunne udgiftsføre dette tab og i henhold til vedtægterne kunne kræve, at samtlige ejere betaler i henhold til deres fordelingstal til dækning af dette tab. Reeltvilnogleafejernesåledeskunnekommetilatdækketabpåetfælleslån,somdeikkedeltageri. Anlægslån(kælder og facader) i Nordea: Ejerforeningens medlemmer hæfter personligt og solidarisk for gælden Administrator har oplyst, at der til sikkerhed for ethvert tilgodehavende, med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte få hos et medlem, er tinglyst pantstiftende vedtægter på kr. således: Matr. nr. 1046, ejl. nr.: 1,4,5,6,7,8,10,11,12,17,19,21,24,25,26,29,31,32,33 Matr. nr. 1047, ejl. nr.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32,33

14 Ejerforeningen Enghavevej Noter 15. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser, fortsat Matr. nr. 1048, ejl. nr.: 2,6,7,8,10,12,15,17,20,22,23,24,25,27,32,35 For følgende ejerlejligheder er der tinglyst ejerpantebrev stort kr.: Matr. nr. 1046, ejl. nr.: 2,3,9,13,14,15,16,18,20,22,23,28,30,34,35 Matr. nr. 1047, ejl. nr.: 14,15,19,31 Matr. nr. 1048, ejl. nr.: 1,3,4,5,9,11,13,14,16,18,19,21,26,28,29,30,31,33,34 Afvigelser: kr. Matr. nr. 1046, ejl. nr. 27: Pantstiftende vedtægter: Ejerpantebrev Matr. nr. 1047, ejl. nr. 28: Pantstiftende vedtægter: Ejerpantebrev Matr. nr. 1047, ejl. nr. 29: Pantstiftende vedtægter: Ejerpantebrev

15 Ejerforeningen Enghavevej Likviditetsoversigt for året 2014 Ikke revideret budget 2014 t.kr. Budgetteret resultat for Afskrivning, porttelefon 15 Indbetalinger Tilgodehavende fællesudgifter mv. 1 Andre tilgodehavender 8 Forudbetalt forsikring 142 Udbetalinger Forskydning, skyldige omkostninger (14) Årets likviditetsforskydning 152 Likvide midler pr Forventede likvide midler pr En eventuel påvirkning af den igangværende byggesag(kælder og gårdfacader) er ikke indregnet i likviditetsoversigten. Udover likviditetsbeholdningen råder foreningen over en trækningsret på pengemarkedskonto i Nordea. Denne trækningsret udgør p.t kr. \\T:\Data\14\428140\[428140re13-01.xls]Forside

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere