Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst 2012. mellem. Nordea. Kreds Nordea"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst 2012 mellem Nordea og Kreds Nordea

2 Indhold Virksomhedsoverenskomst mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Overenskomstens område 4 Kapital II Arbejdstid 4 Kapitel III Løn: Lokal Løn 5 Kapitel IV Særlige medarbejdergrupper: Studerende på deltid 12 Kapitel VI Ferie 12 Kapitel VII Uddannelse 13 Kapital IX Sociale bestemmelser 13 Kapitel X Afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelse 14 Afsnit 2 - Protokollater Løntabeller Løn og pension: Protokollat til Lokal Løn 14 Forsikring: Sundhedsforsikring 15 Afsnit 6 - Samarbejde og tillidsvalgte Regler for behandling af faglig strid 15 Aftale om fagligt arbejde 15 Aftale om arbejdsmiljøorganisation i virksomhederne 18 Afsnit 7 - Særbestemmelser Leasing- og finansieringsselskaber 18 Ikrafttrædelse og opsigelsesbestemmelser 19 2

3 Virksomhedsoverenskomst 2012 mellem Nordea og Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst Bestemmelser, der er aftalt mellem Nordea og Kreds Nordea, og som afviger fra eller supplerer standardoverenskomst 2012 mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, er anført med kursiv. Er der ikke aftalt afvigende eller supplerende bestemmelser i virksomhedsoverenskomsten, gælder standardoverenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Generel lønstigning Den generelle lønstigning er: 1. juli ,00 % 1. juli ,00 % Lønpulje Pr. 1. juli 2012 Restpulje fra lønrunde 2010, inklusive forrentning og overenskomststigning pr. 1. april 2011 og midler fra Nordea, i alt 0,30 % af lønsummen. Besparelse ved systemtillæg. Værdi af saldo på antal registrerede og godkendte merarbejdstimer i intervallet timer på opgørelsestidspunktet 30. juni 2011 med 305 kr. pr. time. Pr. 1. juli 2013 Besparelse ved manglende fuld regulering af lønspænd pr. 1. juli 2013 og midler fra Nordea, i alt 0,25 % af lønsummen. Besparelse ved systemtillæg. Regulering af lønspænd pr. 1. juli 2013 Lønspænd vil i stedet for en regulering på 1,00 % blive reguleret med 0,90 %. Lønniveau 1 og 2 Skillelinjen mellem lønniveau 1 og lønniveau 2 er: 1. juli kr. 1. juli kr. Denne skillelinje er fælles for finans- og it-medarbejdere samt service/teknikere. Brug af virksomhedsoverenskomst og standardoverenskomst Undersøg først, om emnet er nævnt i virksomhedsoverenskomsten. Er det ikke tilfældet, se da i standardoverenskomsten. 3

4 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapitel I Gyldighedsområde 1. I stedet for 1 Standardoverenskomstens område gælder: 1 Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter medarbejdere med beskæftigelse inden for Finansforbundets område i virksomheder, der omfattes af Nordea, Danmark, og som er medlem af FA, dog bortset fra medarbejdere i Nordea Liv & Pension. Stk. 2. Alle overenskomstansatte er omfattet af funktionærloven. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke følgende medarbejderkategorier: a. Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 1 måned. b. Medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig, respektive 34,7 timer månedlig. Med hensyn til disse medarbejdergruppers aflønning mv. henvises til Stk. 4. Overenskomsten omfatter heller ikke medarbejdere, der er dækket af hovedaftale indgået mellem FA og Finansforbundet for assurandørområdet. Kapitel II Arbejdstid 2. I stedet for 10 Pauser gælder: 10 Pauser Medarbejdere, der har en daglig arbejdstid på mindst 4 timer, har pause på mindst 30 minutter. Medarbejderen har på dage med lang ekspeditionsdag eller på dage med mere end 8 timers arbejde pause på yderligere 15 minutter. I de tilfælde, hvor medarbejderen skal være til rådighed i pausen, eller hvor medarbejderen på grund af sit arbejde ikke kan holde pausen uden afbrydelse, er det arbejdstid. Aftale om pause på yderligere 15 minutter, på dage med mere end 8 timers arbejde, sker på medarbejderens initiativ, når de daglige arbejdstider fastsættes/aftales. Pausen lægges på et tidspunkt, der passer ind i arbejdets udførelse. Virksomheden betaler ikke løn for pauser i arbejdstiden. Indføres der nye pauser, er det arbejdstid. Udvides de eksisterende pauser, er det arbejdstid. Ved overarbejde/merarbejde ud over tre timer sørger virksomheden for bespisning. Spisepausen medregnes i arbejdstiden. 3. Som bemærkning til 11 Timebank, stk. 4 gælder: 11 Bemærkning til stk. 4 Følgende indskydes i timebanken: Overarbejdstimer og tillæg herfor. Merarbejdstimer. Systemafhængigt merarbejde. Erstatningsfrihed for søgnehelligdage. Tids- og kontanttillæg ved tilkald, rådighedsvagt og konsultation. Tillæg for arbejde i tidsrummet kl kl samt tillæg for arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Tillæg for ændring af aftalt arbejdstid. Tillæg for ændring af skifteholds turnusplan. Flekstid. 4

5 Omsorgstimer. Omsorgstimer, jf. 77, indsættes i timebanken ved årets slutning med det antal timer, der ikke er afholdt i løbet af året. 4. Som bemærkning til 17 Merarbejde i lønniveau 2, stk. 2 gælder: 17 Bemærkning til stk. 2 For medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013) eller højere er det aftalt, at betaling for eventuelt merarbejde er indeholdt i lønnen. 5. I stedet for 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer gælder: 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Stk. 1. Når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, er der mødepligt. Her tænkes fx på uddannelse i: produkter nye arbejdsprocesser ny teknologi team-building budget- og planlægningsmøder salg og marketing. Den hertil medgåede tid betragtes som arbejdstid, ligesom 23 om tjenesterejser finder anvendelse. I forbindelse med mødeindkaldelser til ovennævnte møder, hvor der er mødepligt, skal dette fremgå af mødeindkaldelsen - i modsat fald er det reelt frivilligt at deltage. Stk. 2. Det skal aftales lokalt, hvordan stk. 1 praktiseres i virksomheden. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012) og kr. (1. juli 2013) eller højere, it-medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012) og kr. (1. juli 2013) eller højere og for service/teknikere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012)og kr. (1. juli 2013) eller højere. 6. I stedet for 23 Tjenesterejser gælder: 23 Tjenesterejser Stk. 1. Reglerne gælder ved: indenlandske og nordiske tjenesterejser og tjenesterejser til øvrige europæiske og oversøiske destinationer, som er aftalt i virksomhedens tjeneste. Rejsetid medregnes som arbejdstid, i det omfang rejsetiden uden for aftalt/fastlagt arbejdstid overstiger medarbejderens sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejdssted. Reglerne gælder tillige ved transport mellem 2 daglige arbejdssteder. Stk. 2. Ved tjenesterejser til øvrige europæiske og oversøiske destinationer gælder reglerne for medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012) og kr. (1. juli 2013) eller derunder. Kapitel III Løn 7. I stedet for Løn gælder: 25 Generelt Stk. 1. For søgnehelligdage, hvor disse falder inden for fast aftalte arbejdstider, betales som en almindelig arbejdsdag. Det samme gælder ved ferie og sygdom. Stk. 2. Lønnen betales med 1/12 månedsvis forud og skal være disponibel senest ultimo måneden før lønperioden. For service/teknikere kan lønnen betales bagud. Stk. 3. It-medarbejdere er medarbejdere, som udfører it-arbejde, 5

6 er ansat i virksomhedens centrale it-afdeling, hvorved forstås samtlige it-mæssige funktioner inden for itafdelingens organisatoriske område, uanset den geografiske placering eller er ansat i en selvstændig itvirksomhed og som har en af de i 33 i standardlønsystemet anførte discokoder fra Danmarks Statistik. Stk. 4. Service/teknikere er medarbejdere, der udfører kantine-, rengørings-, håndværksmæssigt, teknisk eller andet servicebetonet arbejde. De pågældende medarbejdere er omfattet af funktionærloven. Hvis virksomheden stiller krav om bestemt arbejdstøj, stilles dette til rådighed af virksomheden. Lokal Løn Aftale om Lokal Løn Med udgangspunkt i rammebestemmelser for funktionsbestemte lønsystemer (afsnit 8) er der indgået aftale mellem Nordea Bank Danmark (Nordea) og Kreds Nordea om Lokal Løn. 27 Formål Stk. 1. Formålet med Lokal Løn er at skabe en åben og gennemsigtig lønstruktur, hvor den enkeltes løn kan begrundes i forhold til ansvar, jobkompleksitet og kompetence. Stk. 2. Anvendelse af Lokal Løn skal medvirke til at rekruttere, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere samt skabe engagement, kompetenceudvikling, forandringsevne, team- og kundeorientering. 28 Dækningsområde Stk. 1. Lokal Løn omfatter alle enheder af Nordea Danmark. Stk. 2. Aftalen omfatter, jf. stk. 3, medarbejdere til og med standardoverenskomstens trin 87. Stk. 3. Lokal Løn anvendes ikke for: Elever. Trainee-periode på 6 måneder for nyuddannede finansøkonomer, jf. standardoverenskomstens 28, stk. 1. Efter trainee-perioden sker indplacering i Lokal Løn i aktuel jobbeskrivelse med tilhørende lønspænd. Midlertidigt beskæftigede medarbejdere og medarbejdere med arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentligt, respektive 34,7 timer månedligt eller derunder, jf. standardoverenskomstens Tidsbegrænsede ansættelser på 1 år og derunder. Studentermedhjælpere. Betjentmedhjælpere. Rengøringsmedarbejdere. Kantinemedarbejdere i afdelingsnettet. Viceværter i Nordea Ejendomme. Disse medarbejdere følger de til enhver tid gældende bestemmelser i standardlønsystemet. 29 Beskrivelse Stk. 1. Jobbeskrivelse For alle job, hvor mindst 5 medarbejdere udfører samme arbejde/funktion, definerer Nordea en jobbeskrivelse. I den beskrives bl.a. ansvarsområde, jobindhold, succeskriterier og kvalifikationskrav. Den enkelte jobbeskrivelse kan kun indeholde ét arbejdstidsområde, (36 eller 37 timer om ugen). Stk. 2. Kompleksitetsbånd med vejledende lønspænd Der er defineret en række kompleksitetsbånd, der udtrykker forskelle i krav til selvstændig arbejdstilrettelæggelse, forretningsudvikling og afgørelser i forskellige jobs. For de enkelte kompleksitetsbånd fastlægges vejledende lønspænd, som svarer til markedslønnen for job med lignende kompleksitet. Der henvises til 36 med kompleksitetsbånd og vejledende lønspænd. Stk. 3. Fastlæggelse af lønspænd for jobbeskrivelser Til den enkelte jobbeskrivelse knyttes kompleksitetsbånd med lønspænd. Lønspændet udtrykker det mindste og højeste lønniveau, der gives for varetagelse af det pågældende job. Lønspændet tilgodeser, at medarbejderne inden for en jobbeskrivelse kan tildeles forskellige typer af opgaver, og at de i forskellig grad opfylder kravene i jobbet. 6

7 HR vurderer, om det vejledende lønspænd er dækkende for den konkrete jobbeskrivelse, jf. 34, stk. 2. Lønspænd på den enkelte jobbeskrivelse kan gøres bredere eller smallere i fx følgende tilfælde: 1. Der er særligt store eller små forskelle i hvilken type af opgaver, medarbejderne har. 2. Der er særligt store eller små forskelle i de krav, der stilles til medarbejdernes uddannelse/erfaring enten inden for den samme jobbeskrivelse eller set i forhold til andre jobbeskrivelser med tilsvarende kompleksitet. 3. De eksterne markedsforhold gør det muligt at rekruttere medarbejdere til et lavere lønniveau, end det vejledende lønspænd tilskriver. 4. De eksterne markedsforhold gør det nødvendigt at rekruttere medarbejdere til et højere lønniveau, end det vejledende lønspænd tilskriver. Stk. 4. Regulering af lønspænd Regulering af lønspænd vurderes og foretages af HR en gang om året, jf. 34, stk. 2. Lønspænd bliver automatisk reguleret som anført i stk. 5. Ud over dette kan Nordea vælge at justere lønspænd yderligere op. Nedjusteringer af lønspænd sker efter godkendelse i lønrådet, jf. 34, stk.2. Stk. 5. Generel regulering Generel regulering af lønspænd, funktionsløn og tillæg, jf. 30, stk. 4, sker med en procentsats, der fremkommer som standardoverenskomstens generelle lønstigning fratrukket den del af lønstigningen, der af de centrale overenskomstparter er afsat til lokale puljer. Denne procentsats forøges med den del af den lokale pulje, som de lokale overenskomstparter eventuelt har aftalt at anvende til generel lønstigning. 30 Lønindplacering Stk. 1. Fastlæggelse af funktionsløn for medarbejdere med jobbeskrivelse En medarbejder placeres inden for jobbeskrivelsens lønspænd ud fra en vurdering af, hvordan medarbejderen lever op til jobbeskrivelsens succeskriterier, herunder opgavevaretagelse, kundeorientering, samarbejde, løbende forbedring/udvikling og resultater. Stk. 2. Fastlæggelse af funktionsløn for medarbejdere uden jobbeskrivelse For medarbejdere, der ikke er omfattet af en jobbeskrivelse, jf. 29, stk. 1, fastlægges lønnen med udgangspunkt i et kompleksitetsbånd og dertil hørende lønspænd. Medarbejderen er omfattet af de generelle succeskriterier, der er fastlagt for funktionsområdet. Som en del af udviklingssamtalen definerer leder og medarbejder ud fra katalog med succeskriterier de individuelle succeskriterier, der herudover skal gælde i jobbet. Stk. 3. Aflønning af finansbachelorer Indplacering i Lokal Løn (ved ansættelse i 1. halvår) sker i bund af lønspænd for den aktuelle jobbeskrivelse. Der gives et midlertidigt personligt tillæg, kompetence på kr. årligt fra ansættelsestidspunktet til 30. juni i ansættelsesåret. Pr. 1. juli i ansættelsesåret sker indplacering og lønstigning efter gældende regler og på grundlag af løndialog i PDD i 2. kvartal. Stk. 4. Tillæg Medarbejderen kan ud over funktionslønnen få tillæg: a. Personlige tillæg Personlige tillæg kan gives til medarbejdere, der tildeles opgaver, der enten er særligt komplekse i forhold til, hvad jobbeskrivelsen tilskriver eller kræver, at medarbejderen har opbygget en særlig ekspertise for at kunne løse disse opgaver. Tillæg kan ligeledes gives til medarbejdere (nøglemedarbejdere), der i kraft af deres dygtighed, effektivitet og teamindsats vedvarende overopfylder kravene i jobbet og skaber ekstraordinære resultater sammenlignet med øvrige medarbejdere. Endelig kan tillæg gives til medarbejdere med særlig markedsværdi, (fx fastholdelse). Tillægget, der er overenskomstreguleret og pensionsgivende, må i gennemsnit ikke være mere end 15 % af lønsummen for jobbeskrivelsen. Hvis tillægget nedsættes/bortfalder på Nordeas foranledning, aftales aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. 7

8 b. Personligt historisk tillæg Personligt historisk tillæg kan anvendes i de situationer, hvor medarbejderen får/har fået defineret et systemtillæg, jf. stk. 4f, men hvor hele lønforskellen mellem den fastsatte funktionsløn og den nuværende/hidtidige samlede løn ikke kan holdes inden for systemtillæggets maksimale størrelse på 20 % af den nuværende/hidtidige samlede løn. Ved ekstraordinær stigning i funktionslønnen vil der ske en reduktion i/afvikling af personligt historisk tillæg, før systemtillæg reduceres. Ved nedsættelse af funktionslønnen på Nordeas foranledning opretholdes personligt historisk tillæg uændret. Sker overgang til andet job/anden jobbeskrivelse på medarbejderens initiativ/ansøgning med indplacering til en lavere funktionsløn, bortfalder personligt historisk tillæg. Der kan aftales en aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. Personligt historisk tillæg er overenskomstreguleret og pensionsgivende. c. Specialisttillæg Specialisttillæg kan gives til medarbejdere, der arbejder i handelsområder, forstået som valutahandel, fondshandel, pengemarked og afledte produkter. Tillægget kan højst udgøre: Tillæg Funktionsløn 1. april 2011 Funktionsløn 1. juli 2012 Funktionsløn 1. juli % af funktionsløn % af funktionsløn % af funktionsløn kontrakt kontrakt kontrakt Specialisttillæg gives som et årligt eller månedligt tillæg til lønnen. Medarbejdere, der har modtaget specialisttillæg i over 2 år, og som på Nordeas foranledning overflyttes til andet arbejde, beholder tillægget i 6 måneder fra overflytningstidspunktet, 5 år, og som på Nordeas foranledning overflyttes til andet arbejde, modtager i det 1. år 3/4, det 2. år 1/2 og det 3. år 1/4 af det tillæg, der er modtaget i de sidste 12 måneder før overflytningen. I det aftrappede specialisttillæg kan der ske modregning for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved forhøjelse af funktionsløn og for nye tillæg. Specialisttillæg er pensionsgivende, men ikke overenskomstreguleret. d. Midlertidige tillæg Midlertidige tillæg kan gives til medarbejdere, der varetager arbejdsfunktioner, som må anses for kun at ville vare i et begrænset tidsrum under forudsætning af, at tidsrummets længde er aftalt, og at tidsrummet normalt ikke påregnes at ville vare mere end 2 år. Midlertidige tillæg gives som et årligt eller månedligt tillæg til funktionslønnen. Tillægget er overenskomstreguleret og pensionsgivende. e. Mobilitetstillæg Der kan gives mobilitetstillæg, jf. Nordeas flyttegodtgørelsesordning. Mobilitetstillægget er en procentsats af funktionsløn og personlige tillæg, jf. stk. 4a. Mobilitetstillægget er ikke pensionsgivende. f. Systemtillæg Systemtillæg kan anvendes i følgende situationer: Når lønnen efter Nordeas beslutning sættes i stå i forbindelse med nedjustering af lønspænd, jf. 31, stk. 3. Når lønnen efter Nordeas beslutning sættes i stå i forbindelse med ændring af funktionsløn i lønspænd, jf. 31, stk. 4. Når både Nordea og medarbejderen er enige om, at det er til begge parters fordel, at medarbejderen skifter til en jobbeskrivelse med et lavere lønspænd. 8

9 Systemtillægget udgør forskellen mellem den nuværende løn og den samlede fremtidige løn, (funktionsløn og eventuelle tillæg, jf. stk. 4a 4d). Systemtillægget kan maksimalt udgøre 20 % af nuværende løn. Medarbejderens samlede løn ændres ikke, idet overenskomstreguleringerne af funktionsløn og eventuelle tillæg, jf. 31, stk. 1, modsvares af en tilsvarende nedsættelse af systemtillægget. Systemtillæg er pensionsgivende, men ikke overenskomstreguleret. Trin 87 og trin 248E For medarbejdere med en højere samlet løn (funktionsløn og tillæg, jf. stk. 4 a c) end trin 87, hhv. trin 248 E, i standardlønsystemet, oprettes individuelle ansættelsesaftaler efter reglerne i protokollat om trin 87, trin 248E og lederløn i afsnit Regulering af den enkelte medarbejders løn Stk. 1. Overenskomst Medarbejdernes funktionsløn og tillæg, jf. 30, stk. 4a, 4b og 4d bliver automatisk reguleret som anført i 29, stk. 5. Stk. 2. Årlig løndialog Medarbejderens løn fastlægges ved en årlig løndialog mellem leder og medarbejder. Der tages udgangspunkt i jobbeskrivelsens indhold og lønspænd set i forhold til medarbejderens indsats og kompetence samt andre forhold. Løndialog sker i udviklingssamtalen, hvor hvert aftalt succeskriterium bedømmes ud fra en skala fra 1 til 7 med 7 som det højeste og 1 som det laveste. Stk. 3. Ved nedjustering af lønspænd, jf. 29, stk. 4 og 34, stk. 2. Lønnen kan efter Nordeas beslutning sættes i stå. Der defineres et systemtillæg, jf. reglerne i 30, stk. 4f. Stk. 4. Ændring af funktionsløn i lønspænd Hvis særlige omstændigheder taler for, at medarbejderens funktionsløn skal sættes i stå eller sættes ned inden for lønspændet, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Hvis lønnen skal sættes i stå, gælder principperne i 30, stk. 4f. Lønnen skal vurderes igen senest efter 3 år. Nedsættelse af lønnen sker efter principperne i 31, stk. 6. (Se i afsnit 2 protokollat til aftale om Lokal Løn, punkt c). Stk. 5. Jobskifte a. Jobskifte på Nordeas foranledning Ved medarbejderens overgang på Nordeas foranledning til anden jobbeskrivelse med lavere løn, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Lønnen sættes ned efter principperne i 31, stk. 6. Om medarbejdere med specialisttillæg henvises til 30, stk. 4c. b. Jobskifte på medarbejderens initiativ Sker overgang til andet job/anden jobbeskrivelse på medarbejderens initiativ/ansøgning, kan lønnen umiddelbart fastsættes inden for lønspændet for den nye beskrivelse, eller der kan aftales en aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. Om medarbejdere med specialisttillæg henvises til 30, stk. 4c. c. Jobskifte ved gensidig enighed I de situationer hvor Nordea og medarbejderen er enige om, at det er til begge parters fordel, at medarbejderen skifter til en jobbeskrivelse med et lavere lønspænd, kan lønnen sættes i stå efter reglerne i 30, stk. 4f. d. Jobskifte mellem bankarbejde og it-arbejde Ved overflytning mellem bankarbejde og it-arbejde er der ved fastlæggelse af jobbeskrivelser og lønspænd taget højde for forskelle i arbejdstid (36 timer/37 timer om ugen). 9

10 Stk. 6. Aftrapning Aftrapningsperioden vurderes og fastlægges individuelt afhængig af medarbejderens nuværende løn og økonomiske forhold, dog maksimalt over 3 år. Første nedsættelse sker 6 måneder fra varslingstidspunktet og herefter med 6 måneders intervaller. I det aftrappede tillæg kan der ske modregning for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved forhøjelse af funktionsløn og for nye tillæg. Pensionsbidragsprocenter fra både Nordea og medarbejderen fortsætter uændrede. For medarbejdere på 50 år og derover opretholdes Nordeas pensionsbidrag (beløb) på uændret niveau, hvis medarbejderen selv opretholder eget bidrag (beløb) på uændret niveau. 32 Arbejdstid og ferie Stk. 1. Finansansatte i lønniveau 1, it-medarbejdere i lønniveau 1 og service/teknikere i lønniveau 1 er omfattet af valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge, jf. 53. Stk. 2. Finansansatte i lønniveau 2, it-medarbejdere i lønniveau 2 og service/teknikere i lønniveau 2 er omfattet af bestemmelser om ekstra ferie, jf. 51og valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge, jf. 53. Se om lønniveau 1 og 2 på side Overordnet fordeling af lønpulje Lønrådet fastlægger overordnet fordeling af fælles lønpulje efter oplæg fra HR, jf. 34, stk. 2. (Suspenderet i overenskomstperioden ). 34 Lønråd Stk. 1. Sammensætning og møder Lønrådet sammensættes med 3 repræsentanter fra Nordea (A-siden) og 3 repræsentanter udpeget af og blandt Kreds Nordeas bestyrelse, (B-siden). Lønrådet kan til behandling af særlige spørgsmål når der er enighed herom tilkalde særligt sagkyndige. Lønrådet mødes ordinært 4 gange om året samt efter behov. Både A- og B-siden kan anmode om afholdelse af ekstraordinære møder. Lønrådets afgørelser træffes så vidt muligt i enighed. HR fungerer som sekretær for udvalget. Stk. 2. Opgaver og kompetence Lønrådets opgaver og kompetencer: At følge udviklingen i brugen af Lokal Løn. At godkende ændringer i lønspænd i nedadgående retning, jf. 29, stk. 4. At godkende, at lønspænd sættes i stå. At fastlægge overordnet fordeling af fælles lønpulje og følge op på anvendelsen af puljen, jf. 33. (Suspenderet i overenskomstperioden ). At drøfte principper for lønfastsættelse for medarbejdere uden jobbeskrivelse. At drøfte lønspænd for nye jobbeskrivelser, jf. 29, stk. 3. At drøfte typer af tillæg, jf. 30, stk. 4. At fastlægge regler for tillæg for markedsværdi, herunder beløbsramme og anvendelse. At vejlede såvel ledere som medarbejdere og tillidsmænd. At informere organisationerne om erfaringer. Der kan ikke uden enighed mellem parterne indføres nye lønspænd for finansansatte med funktionsløn under kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013). A-siden fremlægger relevant statistik til brug i lønrådet. 35 Behandling af uenighed Stk. 1. Om aftalen Uenighed om fortolkning og anvendelse af denne aftale drøftes mellem aftaleparterne. Kan der ikke opnås enighed, behandles spørgsmålet i lønrådet. 10

11 Hver af parterne kan søge uenighed om fortolkning af aftalen videreført i overensstemmelse med aftale mellem FA og Finansforbundet om regler for behandling af faglig strid. Stk. 2. Om den enkelte medarbejders lønforhold Den enkelte medarbejder kan ved uenighed om individuelle forhold inddrage tillidsmanden, jf. aftale om fagligt arbejde, 2, stk Kompleksitetsbånd og vejledende lønspænd Pr. 1. april 2011 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt Pr. 1. juli 2012 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt Pr. 1. juli 2013 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) ( kontrakt) G Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre kontrakt 11

12 H del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt kontrakt Forklaring til 2 lønspænd på ét jobniveau: Gælder for stillinger, hvor arbejdsopgaverne stiller særligt store krav i forhold til andre stillinger med samme niveau/omfang af afgørelser. (Særlig høj kompleksitet). Kapitel IV Særlige medarbejdergrupper 9. I stedet for 43, stk. 2 og stk. 3 Studerende på deltid gælder: 43 Studerende på deltid Stk. 2. Studerende, der har studiekort fra en videregående uddannelse, ansættes som deltidsbeskæftigede med en arbejdstid over 8 timer ugentlig respektive over 34,7 timer månedlig. Der er aftalt følgende fravigelser fra overenskomstens bestemmelser: 75 om udviklingsplan. 78 om ret til fuld løn under fravær på grund af graviditet, beskyttelse mod afskedigelse mm. 79 om ret til orlov ved adoption. 81, stk. 5, om ret til orlov efter 26 i barselloven om alvorligt syge børn. 81, stk. 6, om ret til orlov efter 42 i lov om social service handicappet barn. 82 orlov til pasning af nærtstående. Pensionsprotokollatet. I stedet udbetales arbejdsgivers pensionsbidrag som et tillæg til lønnen. 77, stk. 1 Omsorgsdage. I stedet for retten til at afholde omsorgsdage gælder følgende: Hovedreglen er, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelsen. I stedet kan omsorgsdagene udbetales som et tillæg til lønnen. 3, stk. 1. Erstatningsfrihed ved søgnehelligdage gælder ikke. 38. Lønnen kan betales bagud. Stk. 3. Der aftales et ugentligt/årligt timetal. Placering af arbejdstiden aftales mellem lederen og den studerende under hensyntagen til studiet. Den ugentlige arbejdstid kan efter aftale variere. Præsterer den studerende mere end de aftalte arbejdstimer i gennemsnit pr. uge, opgjort over maksimalt 13 uger, betales et overarbejdstillæg på 50 % for de første 3 timer og på 100 % for de følgende timer. Kapitel VI Ferie 10. I stedet for 50 Ferietillæg gælder: 50 Ferietillæg Stk. 1. Der ydes medarbejdere ferie med løn efter ferieloven. Stk. 2. I stedet for det i ferieloven omhandlede ferietillæg betales et særligt ferietillæg på 3,40 %. Det særlige ferietillæg beregnes af bruttolønnen i det foregående optjeningsår, idet der ses bort fra udbetalt særligt ferietillæg. Det særlige ferietillæg udbetales 1. maj. Stk. 3. Til medarbejdere, der i stedet for ferie med løn holder ferie med feriegodtgørelse, betales det særlige ferietillæg med 2,40 %. Stk. 4. Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold udbetales det særlige ferietillæg, hvis det ikke allerede er udbetalt, med 2,40 %. Er det særlige ferietillæg allerede udbetalt, kan der kun ske fradrag af den del, der svarer til det i ferieloven omhandlede ferietillæg ved beregningen af feriegodtgørelse ved ansættelsens ophør. 11. I stedet for 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge gælder: 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge Stk. 1. Medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013) eller derunder har mulighed for at vælge mellem 5 ekstra feriedage eller overarbejdsbetaling efter disse regler: 12

13 a. Inden udgangen af et kalenderår kan medarbejdere, der hidtil har været omfattet af 16 om overarbejde, vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om ekstra ferie, jf. 53, og af reglerne om merarbejde i 17. b. Tilsvarende kan medarbejdere, der hidtil har været omfattet af reglerne om ekstra ferie, jf. 53, og af reglerne om merarbejde i 17, inden udgangen af et kalenderår vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om overarbejde i 16. c. De i a og b beskrevne valg træder i kraft ved ferieårets begyndelse 1. maj. d. Der kan ikke uden for de anførte tidsfrister/ikrafttrædelsestidspunkter ske valg/omvalg. e. Nyansatte medarbejdere indplaceres afhængig af funktionslønnens størrelse efter de regler, der gælder for overarbejde, jf. 16 eller for merarbejde, jf. 17 og ekstra ferie, jf. 53. Der er ved ansættelsen mulighed for at vælge mellem 5 ekstra feriedage eller overarbejdsbetaling. f. Medarbejdere, der ændrer ansættelsesforhold i overenskomstperioden, fortsætter med de regler for overarbejde, hhv. 5 ekstra feriedage, som på ændringstidspunktet er gældende for medarbejderen. g. Nyansatte medarbejdere og medarbejdere, der har ændret ansættelsesforhold, indgår på lige fod med øvrige medarbejdere i førstkommende ordinære valg. Kapitel VII Uddannelse 12. I stedet for 70 Finansøkonomer i et traineeforløb gælder: 70 Finansøkonomer i et traineeforløb Nyuddannede finansøkonomer kan de første 6 måneder ansættes som trainees og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55 samt lønbestemmelserne i standardoverenskomsten 28, stk. 1. Kapitel IX Sociale bestemmelser 13. I stedet for 77 Omsorgsdage gælder: 77 Omsorgsdage Medarbejderne har hvert år ret til indtil 5 omsorgsdage. Disse dage placeres under hensyn til virksomhedens drift. Beregning af ret til og afvikling af omsorgsdage sker i timer. Hvis den enkelte medarbejder ikke har afholdt omsorgstimerne i løbet af året, overføres de resterende timer ved årets slutning til timebanken. For deltidsansatte gives omsorgstimerne forholdsmæssigt. Virksomheden kan efter aftale med den Faglige repræsentant vælge ferieåret som opgørelsesperiode. Aftalen skal også tage stilling til overgangsordning. 14. I stedet for 82 Orlov til pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet gælder: 82 Orlov til pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet samt frihed til at ledsage nærtstående familiemedlemmer og frihed til blod-, knoglemarvs- og organdonorer Stk. 1. Der skal være orlovsmuligheder for medarbejdere til pasning af nærtstående, som er handicappede, har en kritisk sygdom eller er alvorligt syge eller er døende. De nærmere vilkår for orloven kan aftales lokalt mellem virksomheden og den pågældende medarbejder. Hvis der ikke er indgået en aftale, eller der ikke kan opnås enighed om vilkårene, gælder stk. 2 og 3. Stk. 2. En medarbejder, der ønsker at passe nærtstående handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet, har ret til orlov med løn fra virksomheden, hvis medarbejderen, enten a. ansættes af kommunen i henhold til 118 i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller 13

14 b. af kommunen får bevilget plejevederlag i henhold til 119 i lov om social service for at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem. Ansættes medarbejderen i henhold til a., betaler virksomheden lønkompensation beregnet som forskellen mellem medarbejderens normale løn og pensionsbidrag og den af kommunen betalte løn mv., feriepenge og pensionsbidrag. Får medarbejderen bevilget plejevederlag i henhold til b., indtræder virksomheden i medarbejderens ret til plejevederlag og yder fuld løn under orloven, hvor medarbejderen er berettiget til plejevederlag. Stk. 3. Der optjenes under orloven ferie og betales pensionsbidrag af normal løn. Orlovsperioden medregnes i medarbejderens anciennitet. Stk. 4. Medarbejderen kan hvor der er tale om kritisk sygdom/formodet alvorlig sygdom få indtil 2 dages frihed med løn til at ledsage nærtstående familiemedlemmer ved undersøgelse/indlæggelse/behandling på hospital og lignende. Med nærtstående menes ægtefælle/samlever, forældre samt børn under 25 år. Stk. 5. Der gives om nødvendigt og efter forudgående aftale med lederen frihed med løn til bloddonorer i op til 2 timer pr. donation, til knoglemarvsdonorer i op til 1 uge pr. donation og til organdonorer i op til 2 uger pr. donation. 15. Som bemærkning til 86 Deltid for seniorer gælder: 86 Deltid for seniorer Bemærkning Ved en eventuel senere beregning af fratrædelsesgodtgørelse vil den pensionsgivende løn (kronebeløb) på tidspunktet for overgang til deltid efter denne bestemmelse blive lagt til grund. Kapitel X Afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelse 16. Som supplement til 88 Afskedigelser gælder: Stk. 6. Ved Nordeas opsigelse af medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold gives der ud over funktionærlovens varsler 1 måneds ekstra opsigelsesvarsel til medarbejdere, der er fyldt 50 år, og som har mindst 12 års anciennitet i virksomheden. Afsnit 2 - Protokollater Løntabeller Løn og pension 17. Som supplement til Aftale mellem Nordea Bank Danmark og Kreds Nordea om Lokal Løn er dette protokollat aftalt: Protokollat til aftale mellem Nordea Bank Danmark og Kreds Nordea om Lokal Løn Dette protokollat er en sammenskrivning af hidtil gældende protokollater. Det indeholder de bestemmelser, der fortsat er aktuelle for Lokal Løn. a. Pension overgangsbestemmelse Medarbejdere fra tidligere AB og SDS fortsætter i hidtidig pensionsordning med følgende bidragsprocenter: AB: Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013), jf. aftalens 31, stk. 1, betaler Nordea et pensionsbidrag på 11,5 %. Ved funktionsløn højere end kr., kr. (1. juli 2012), kr.(1. juli 2013) stiger bidraget til 12,5 %. SDS: Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013), jf. aftalens 31, stk. 1, betaler Nordea 11,0 % og medarbejderen 5,25 %, jf. overenskomstens protokollat om pension. Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2012), kr.(1. juli 2013), jf. aftalens 31, stk. 1, betales hhv. 12,5 % og 5,25 %. Ved funktionsløn over kr., kr. (1. juli 2012), kr. (1. juli 2013)., jf. aftalens 31, stk. 1, betales hhv. 14,0 % og 6,25 %. For medarbejdere omfattet af SKOP er de tilsvarende arbejdsgiverbidrag hhv. 11,0 %, 13,0 % og 14,5 %. b. Lønstigninger i handelsområder Der er aftalt følgende om tidspunkt for ekstraordinære lønstigninger i Savings & Wealth Offerings. Asset Management. 14

15 Markets. Treasury. Løndialog finder sted i 1. kvartal. Ekstraordinære lønstigninger sker pr. 1. april. c. Uddybning af bestemmelse om ændring af funktionsløn i lønspænd, ( 31, stk. 4) a. Hvis særlige omstændigheder taler for, at medarbejderens funktionsløn skal sættes ned inden for lønspændet, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Nedsættelse af lønnen sker efter principperne i 31, stk. 6. b. Hvis medarbejderen i to på hinanden følgende udviklingssamtaler (i samme jobbeskrivelse) ikke opnår den samme gennemsnitsscore på succeskriterierne, har Nordea mulighed for at sætte medarbejderens løn i stå med virkning fra den efterfølgende 1. juli efter principperne i 30, stk. 3f i aftale om Lokal Løn og under følgende betingelser: Forinden den endelige fastsættelse af systemtillæggets størrelse skal lederen optage forhandling med fællestillidsmanden om baggrunden for lederens indstilling med henblik på at opnå enighed. (Gælder kun for medlemmer af Finansforbundet). Hvis enighed ikke opnås, kan drøftelse videreføres mellem Nordea og Kreds Nordea. Forskellen mellem den løn, som medarbejderens score kan fastsættes til, jf. 30, stk. 1 og 2 i aftale om Lokal Løn, og medarbejderens aktuelle løn, skal udgøre mindst 5 % af medarbejderens aktuelle løn, dog mindst kr. Aftaleparterne er enige om, at den uddybende bestemmelse under b ikke kan anvendes i de tilfælde, hvor der skulle have været defineret systemtillæg ved implementering af Lokal Løn pr. 1. juli Det påhviler Nordea at dokumentere, at der i de to på hinanden følgende år er konstateret et misforhold mellem præstation og løn, svarende til de fastlagte kriterier. Nordea kan som dokumentation anvende resumeer af udviklingssamtaler. Den 9. april 2003 Ajourført pr. 1. juli 2008 Ajourført pr. 1. april 2012 Forsikring 18. Som bemærkning til Protokollat om sundhedsforsikring gælder: Bemærkning Indhold i sundhedsforsikringen er udvidet i forhold til minimumsindholdet, jf. standardoverenskomsten. Afsnit 6 - Samarbejde og tillidsvalgte Regler for behandling af faglig strid 19. Som bemærkning til Regler for behandling af faglig strid gælder: Bemærkning til behandling af faglig strid Procedure ved konfliktløsning. Lokal uenighed om fortolkning af virksomhedsoverenskomsten søges løst mellem de lokale overenskomstparter. Hvis uenigheden ikke kan løses lokalt, vil hver af de lokale overenskomstparter kunne begære uenigheden skriftligt præciseret inden for en frist på 14 dage, hvorefter sagen videregives til de centrale overenskomstparter, jf. aftale mellem FA og Finansforbundet om regler for behandling af faglig strid. Aftale om fagligt arbejde 20. I stedet for 3, stk. 1 Lønnedsættelse, opsigelse, bortvisning og advarsel gælder: 15

16 3 Lønnedsættelse, opsigelse, bortvisning og advarsel Stk. 1. Den Faglige repræsentant skal inden reduktion af et medlems løn på virksomhedens initiativ eller inden afskedigelse af et medlem orienteres. Hvis lønreduktionen alene sker på grund af medlemmets eget ønske om overgang til en jobbeskrivelse med lavere lønspænd, er orientering af den Faglige repræsentant ikke nødvendig. Orientering skal gives i så god tid, at den lokale tillidsmand og/eller den Faglige repræsentant er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser og kan rådføre sig med den Faglige repræsentant og Finansforbundet. Orienteringen skal normalt gives dagen før og helst 24 timer før meddelelsen til medarbejderen. 21. Som bemærkning til 4, stk. 1 Uddannelse gælder: Bemærkning til 4 Uddannelse Tillidsmænd I perioden 1. juli juni 2014 indgår ret for tillidsmænd til 6 dage pr. overenskomstperiode til ajourførende/supplerende kursusaktivitet i en pulje på i alt 650 dage. Den enkelte tillidsmand kan i perioden højst anvende 10 dage. Der er aftalt en option på yderligere 150 puljedage, hvis der i perioden gives rimelige grunde til en forøgelse. Hvis kursusaktiviteten sker i Kreds Nordea-regi, orienterer Kreds Nordea HR forud om hvilke tillidsmænd, der deltager. Kreds Nordea giver hvert kvartal en status til HR på forbruget af puljen, første gang oktober 2012 for kursusdeltagelse i perioden 1. juli september Medlemmer af Consultative Committees (CC) Uddannelse af medlemmer af Consultative Committees sker efter principperne i samarbejdsaftalens 7, stk Som bemærkning til 6 Valgbarhed gælder: Bemærkning til 6 Valgbarhed I konkrete tilfælde kan kravet om 6 måneders anciennitet fraviges ved aftale mellem Nordea og Kreds Nordea. 23. Som bemærkning til 11 Faglig personaleforening/fællestillidsmand gælder: Bemærkning til 11 Faglig personaleforening/fællestillidsmand I hvert område, defineret i lokalaftale om fællestillidsmænd, vælges en fællestillidsmand af og blandt de valgte tillidsmænd. Fællestillidsmandens opgave er at koordinere samarbejdet med den Faglige repræsentant, mellem de enkelte tillidsmænd og den lokale område-/afdelingsledelse. Herudover varetager fællestillidsmanden de opgaver, der er beskrevet i lokalaftale om fællestillidsmænd. 24. Som bemærkning til 14 Frihed til organisatorisk arbejde gælder: Bemærkning til 14 Frihed til organisatorisk arbejde Der er aftalt følgende om yderligere frihed til fællestillidsmænd/tillidsmænd: Rådgivning af medlemmer, der er i en psykisk belastende situation, og hvor rådgivning af medlemmet efter aftale med lederen mest hensigtsmæssigt kan foregå uden for normal arbejdstid, honoreres efter de almindelige regler for overarbejde/merarbejde. Fællestillidsmænd har frihed med løn 1 dag til sammen med Kreds Nordea at prioritere overenskomstkrav op mod forhandling af virksomhedsoverenskomst og 1 dag til godkendelse af resultatet af forhandlingerne. Fællestillidsmænd/tillidsmænd, der arbejder i turnus eller har en arbejdstidsprocent lavere end 100, og som i friperioder deltager i beordrede møder med ledelsen eller i beordrede samtaler med et medlem, får erstatningsfrihed i forholdet 1: 1, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag (finans og service/tekniker) og 7,2 timer (it). 16

17 Tilsvarende frihed gives ved deltagelse mandag - fredag i tillidsmandsuddannelse og seminarer/møder i tillidsmandsregi. 25. I stedet for Bilag 2 til 9 Samarbejdssamtale gælder: Bilag 2 til 9 i aftale om fagligt arbejde Punkter til drøftelse mellem tillidsmand og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale Deltagere i samarbejdssamtalen Leder: Tillidsmandens nærmeste leder eller den/de leder/-e, som tillidsmanden primært får som samarbejdspart i tillidsmandsområdet. Tillidsmand: Den valgte tillidsmand. Tidspunkt for samtalen Normalt efter tillidsmandsuddannelsens introduktionsdag, dog senest 3 måneder efter valget, respektive 3 måneder efter ny leders tiltræden. Samtalebilag Samtalen skal som minimum indeholde disse punkter: 1. Samarbejdsrelationer mål og midler for samarbejdet Leder og tillidsmand bliver enige om fælles mål for samarbejdet og har en dialog om, hvordan de når målet. møder Leder og tillidsmand drøfter behov for eventuel fast mødefrekvens, herunder også om andre ledere i enheden skal deltage. 2. Praksis og aftaler aftaler, praksis, kutymer i enheden Leder og tillidsmand har en dialog om, hvad der er praksis og kutymer i enheden vedrørende medarbejderne samt hvilke lokalaftaler mellem Nordea og Kreds Nordea, der gælder. procedure for personalesager Med "personalesager" forstås primært sager om lønnedsættelse, opsigelse og bortvisning samt advarsler. Under procedure ved personalesager kan leder og tillidsmand kun aftale, hvordan de vil samarbejde. (Se aftale om fagligt arbejde, 3). tillidsmandens pligter og rettigheder Tillidsmandens pligter og rettigheder mv. fremgår af aftale om fagligt arbejde, Gensidige forventninger gensidige forventninger Leder og tillidsmand har en dialog om deres gensidige forventninger. information og viden Leder og tillidsmand har en dialog om udveksling af information og viden. fortrolighedsproblematikken Lederen og tillidsmand har en dialog om, hvordan information og viden skal behandles, herunder om ansvar, tillid og tavshedspligt. (Aftale om fagligt arbejde, 2). 4. Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver forventet tidsforbrug Leder og tillidsmand har en dialog om tillidsmandsjobbet og forventninger til tidsforbruget. sammenhæng med de øvrige arbejdsopgaver, herunder omfang, krav og eventuelle mål Leder og tillidsmand har en dialog om sammenhængen mellem det bankfaglige arbejde og tillidsmandsarbejdet. Tillidsmanden orienterer om planlagt uddannelse og kommende mødeaktiviteter. (Aftale om fagligt arbejde, 14 stk. 1 og 2 samt 15). 17

18 5. Information mellem tillidsmanden og medlemmerne hvordan og hvornår informeres medlemmerne Leder og tillidsmand drøfter hvilke muligheder, der er i afdelingen, som tillidsmanden kan benytte. 6. Tillidsmandsuddannelsen grunduddannelsen for tillidsmænd indhold og udbytte Tillidsmanden orienterer om indholdet i og det forventede udbytte af grunduddannelsen. (Regler for frihed til uddannelsen fremgår af aftale om fagligt arbejde, 4 stk. 1 og 2). Konklusionsreferat Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat. Aftale om arbejdsmiljøorganisation i virksomhederne 26. Som bemærkning til 10, stk. 1 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Bemærkning til 10, stk. 1 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljørepræsentanter, der arbejder i turnus eller har en arbejdstidsprocent lavere end 100, får erstatningsfrihed i forholdet 1 : 1, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag (finans og service/tekniker) og 7,2 timer pr. dag (it) ved deltagelse mandag til fredag i lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse i friperioder. 27. Som bemærkning til 10, stk. 3 og 4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Bemærkning til 10, stk. 3 og 4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen I perioden 1. juli juni 2014 indgår ret for arbejdsmiljørepræsentanter til hhv. 4, 3 og 2 dages frihed med løn til deltagelse i fx temadage, kurser mv. pr. år i en pulje på i alt 200 dage. Den enkelte arbejdsmiljørepræsentant kan i perioden højst anvende 8 dage. Hvis kursusaktiviteten sker i Kreds Nordea-regi, orienterer Kreds Nordea HR forud om hvilke arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager. Kreds Nordea giver hvert kvartal en status til HR om forbruget af puljen, første gang oktober 2012 for kursusdeltagelse i perioden 1. juli 30. september Som supplement til 10, stk. 1-4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Stk. 5. Herudover har arbejdsmiljørepræsentanter op til 2 dages frihed med løn i overenskomstperioden til deltagelse i erfa-møder med andre arbejdsmiljørepræsentanter eller til møder med Kreds Nordea. 29. Generel bemærkning til Samarbejde og tillidsvalgte: Aftale mellem Nordea og Kreds Nordea Med henblik på at styrke og effektivisere samarbejdet og arbejdsmiljøet samt udbygge samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og virke for de ansattes trivsel, tryghed og lige muligheder i virksomheden, er det aftalt at ajourføre følgende lokalaftaler: Aftale om samarbejdsstruktur og samarbejdsudvalg. Aftale om særligt samarbejdsudvalg. Aftale om arbejdsmiljøorganisation. Aftale om kontaktudvalg. Aftale om fællestillidsmænd. Aftale om tillidsmandsstruktur. Afsnit 7 - Særbestemmelser Leasing- og finansieringsselskaber 30. I stedet for 2 Kundekonsulenter, Løn og indplacering af kundekonsulenter gælder: 18

19 Løn og indplacering for kundekonsulenter Kundekonsulenter er omfattet af Lokal Løn. Ikrafttrædelse og opsigelsesbestemmelser Virksomhedsoverenskomst, aftaler og protokollater træder i kraft den 1. april Overenskomsten, aftalerne og protokollaterne kan opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Den 18. april 2012 Nordea Bank Danmark A/S Anders Jensen Bankdirektør Niels Gregers Hansen HR-chef Kreds Nordea Majbritt Garbul Tobberup Formand Ole Lund Jensen Næstformand 19

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2017 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2017 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Mellem Ringkjøbing Landbobank og den faglige repræsentant i Ringkjøbing Landbobank er der, med udgangspunkt i standardoverenskomstens rammebestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank

Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Virksomhedsoverenskomst for Ringkjøbing Landbobank Virksomhedsoverenskomst i Ringkjøbing Landbobank Mellem Ringkjøbing Landbobank og den faglige repræsentant i Ringkjøbing Landbobank er der, med udgangspunkt

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN

VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN VEJLEDNING OM OVERENSKOMSTEN - 2014 MAJ 2014 1. Indledning Dette notat er tænkt som en vejledning til de faglige repræsentanter i forhold til den nyligt indgåede overenskomst mellem FA og Finansforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSFORBUNDET 13.3.2014, kl. 17.30 SLUTPROTOKOL Finansforbundet: FA: Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik

Læs mere

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser.

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser. Deltagelse i møde- og kursusarrangementer FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering for

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere