Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi"

Transkript

1 Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende nedenstående forhold. Dansk titel Cand.scient. i biologi Engelsk titel Master of Science in Biology Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Uddannelsens normerede studietid 120 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Takst 3 Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Ingen maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen

2 Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i biologi Kandidatuddannelsen i biologi har til formål er at give kandidaten en dybdegående forståelse af biologiske systemer og processor. Uddannelsen indeholder en række biologiske fagelementer som fermentering, populations og fiskebiologi, miljø-mikrobiologi og levnedsmiddelkemi. Derudover udbydes der fagelementer i miljøret, VVM, matematiske og numeriske beregningsmetoder, projektledelse samt feltkurser og projektarbejder. De overordnede fokusområder for de to projekter er henholdsvis populationsbiologi/mikrobiel teknologi og naturen i det moderne samfund. Uddannelse (ansøgte titel): Cand.scient. i biologi Universitet: Aalborg Universitet Sagsbehandling afsluttet: 28. november 2007

3 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Kandidatuddannelsen i biologi indstilles til positiv akkreditering. Indstillingen er baseret på følgende: Uddannelsens samfundsmæssige relevans Der er i ansøgningen sandsynliggjort en, i Nordjylland, regional efterspørgsel efter kandidater i biologi fra Aalborg Universitet. Ifølge en vurdering foretaget af en af Undervisningsministeriets fagkonsulenter i biologi, indeholder udkastet til studieordningen for uddannelsen kurser, der dækker faglige mindstekrav for at kunne opnå faglige kompetence i biologi i de gymnasiale uddannelser. Forskningsbaseringen Uddannelsen er tilrettelagt af forskere, hvis forskningsområder dækker de centrale dele af uddannelsen. Uddannelsen er placeret i et både nationalt og internationalt aktivt forskningsmiljø. Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen Væsentligt for indstillingen af uddannelsen har været dens sandsynliggjorte samfundsmæssige relevans i form af en regional efterspørgsel efter kandidater i biologi i Nordjylland. Denne sandsynliggørelse bygger primært på udsagn fra potentielle aftager i det regionale område og i mindre grad på de i ansøgningen anvendte kilder. Fælles for disse aftagere er ønsket om at kunne rekruttere kandidater, der har en ingeniør- og forvaltningsmæssig indsigt gennem dels tværfagligt samarbejder med ingeniørstuderende og dels gennem undervisning i miljøret og projektledelse. Undervisningen af de studerende varetages af forskere ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, hvorfor et tværfagligt samarbejde mellem de biologi- og ingeniørstuderende vurderes at være både sandsynligt og operationaliserbart. Det er imidlertid uklart, hvorvidt omfanget af miljøret og projektledelse i uddannelsen reelt set tilgodeser ønsket fra aftagerne. Ansøger har i mindre grad præciseret, hvorvidt den gymnasiale efterspørgsel retter sig mod færdige tofaglige biologikandidater eller måske i virkeligheden retter sig efter kandidater, som allerede har besiddet en uddannelsesstilling ved gymnasieskolerne (det såkaldte pædagogikum). I sidstnævnte tilfælde er løsningen til gymnasiernes problemer med rekruttering af færdige kandidater ikke flere nyuddannede kandidater fra universitetet, men flere uddannelsesstillinger ved gymnasierne. Ifølge en vurdering foretaget af en af Undervisningsministeriets fagkonsulenter i biologi, indeholder Udkast til studieordning for Bachelor- og Kandidatuddannelserne i Biologi ved Aalborg Universitet (Bilag 3) kurser, der dækker faglige mindstekrav for at kunne opnå faglig kompetence i biologi i de gymnasiale uddannelser. (Vurdering fra UVM dok nr ) Vurderingen indeholder dog tilsvarende en række kommentarer i relation til ovenstående, som vurderes at være relevante opmærksomhedspunkter, men som samlet set ikke ændrer på at indholdet i uddannelsen jf. udkast til studieordningen dækker de faglige mindstekrav. Eksempelvis står der i vurde-

4 ringen at I human fysiologi indgår ikke noget specifikt om fx hormoner, der er et af kernestofområderne i alle læreplaner i biologi i de gymnasiale uddannelser. Hormoner er nævnt i beskrivelsen af kurset Biologi som et af mange områder der introduceres til, men det er vanskeligt at gennemskue, om det kan komme op på et niveau, der svarer til det, der indgår i læreplanerne på de gymnasiale uddannelser. Der gøres endvidere i vurderingen opmærksom på, at Kandidater med biologi som tilvalgsfag mangler store dele af breddestoffet, der er forudsætning for flere af de kurser, der indgår i strukturen for tilvalgsfaget (Tabel 3) [= Bilag 3 s. 9 ], så hvordan det er tænkt ind, fremgår ikke. (Vurdering fra UVM dok nr ) Med undtagelse af de to fagelementer i miljøret og projektledelse (tilsammen 3 ECTS-point) vurderes uddannelsen at være forskningsmæssigt forankret i et nationalt og internationalt aktivt forskningsmiljø, idet miljøets kompetencer dækker uddannelsens kernefaglighed indenfor det biologiske fagområde. Uddannelsen har endvidere en sammenhæng mellem adgangsgivende bacheloruddannelser og dens udbudte projektenheder, hvorfor der samlet set i uddannelsen vurderes at være en ekstern faglig progression. Dertil kommer at uddannelsens konstruktion, hvori udbudte fagelementer indenfor et afgrænset fagområde indenfor biologien kobles sammen i et projektarbejde med et tilsvarende overordnet fokusområde også sikrer at uddannelsen har en intern faglig progression.

5 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Dansk: Cand.scient. i biologi Engelsk oversættelse: Master of Science in Biology Begrundelse: Titelvalget vurderes at være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) 50. Begrundelsen herfor er at uddannelsens kernefaglighed biologi er en naturvidenskabelig disciplin, hvorfor uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen cand.scient. med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse i dette tilfælde biologi. Den engelske oversættelse er angivet som Master of Science efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse, hvorfor Master of Science in Biology vurderes at være i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Adgangskrav Adgang til kandidatuddannelsen kræver en bacheloruddannelse i biologi. Adgang med beslægtede naturvidenskabelige bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet eller andre danske eller udenlandske universiteter vil bero på en individuel vurdering og godkendelse fra studienævnet. Uddannelsens normerede studietid 120 ECTS Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Taxametertakst 3 Begrundelse: Størstedelen af uddannelsens fagelementer indeholder praktiske øvelser, som antages at være et udtryk for laboratoriearbejde eller lignende. Disse fagelementer er endvidere for langt størstedelens vedkommende, vurderet til at have et grundvidenskabeligt fordybelsesniveau, som kvalificerer dem til at opnå taxametertakst 3. Derudover indeholder kun en meget lille del af uddannelsens fagelementer ingen praktiske øvelser. Fordybelsesniveauet på denne del af fagelementerne er karakteriseret ved at de studerende skal opnå kendskab til, viden om og forståelse for. Ovenstående fordeling af uddannelsens fagelementer indikerer at uddannelsen bør indplaceres til taxametertakst 3. Da den generelle indplacering af biologiuddannelser jf. takstkataloget 2008 ligeledes er taxametertakst 3, bør uddannelsen indplaceres til taxametertakst 3.

6 Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Der er ikke angivet en maksimumsgrænse for optag. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere