Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 018. Formanden orienterer Orientering fra administrationen Tema budgetopfølgning løn pr. 31. januar 2010 for Beskæftigelsesudvalget Budgetorientering - januar måned Beskæftigelsesudvalg Budgetopfølgning Orientering om misbrugsområdet i Vesthimmerlands Kommune Tids- og handleplan for budgetalternativer Strukturændringer i jobcentret Flaskehalspulje Orientering om Projekt Tilbage Til Arbejde (TTA) Orientering om debatindlæg: "Nyhedsbrev fra KL" Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning Orientering om etablering af Kompetencecenter Introduktionsseminar for politikere Fællesmøder mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget 53 2

3 Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 018. Formanden orienterer Sagsnr.: 10/3613 Bilag: Orientering fra formanden. - at orienteringen tages til efterretning. Intet til orientering. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 019. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 10/409 Bilag: Forvaltningschefen orienterer. - at orienteringen tages til efterretning. Orientering om flexjob i Vesthimmerlands Kommune. - Der skal etableres varige flexjob både i det kommunale og private system. På næste møde optages en sag vedrørende oprettelse af kommunale flexjob. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 5

6 020. Tema budgetopfølgning løn pr. 31. januar 2010 for Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 10/8535 Bilag: 29972/10Åben Opfølgning på lønninger - Beskæftigelsesudvalget Som en del af den godkendte budgetopfølgningsprocedure skal forvaltningen ved udgangen af januar måned foretage en gennemgang af personaleforbruget. Gennemgangen skal vise hvorledes personaleforbruget i antal stillinger og kr. forventes at udvikle sig i forhold til det godkendte budget. Gennemgangen skal forelægges fagudvalget i marts måned. Fagudvalget skal forholde sig resultatet, og skal videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. For Beskæftigelsesudvalgets område viser gennemgangen følgende skøn over personaleforbruget: Område Budget 2010 Resultat pr. 31. januar 2010 Normering (stillinger) Årsbudget Forbrug antal Forventet årsforbrug stillinger I alt 12, , Der er ikke normering på personlig assistance samt løntilskud til personer i jobtræning. Afvigelsen er at finde på løn vedr. personer i jobtræning, som modsvares af løntilskud, så den reelle merudgift er ca. kr Konklusion: Der iværksættes tiltag til reduktion af udgifterne jf. vedtagne budgetalternativer. Det forventes at budget 2010 overholdes. - at tema-budgetopfølgningen tages til efterretning. 6

7 Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om budgetmedarbejdernes opgave. Økonomikonsulent Anette Thornvig gav en grund orientering om opfølgning på lønniner 2010 for beskæftigelsesudvalget. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 021. Budgetorientering - januar måned Beskæftigelsesudvalg Sagsnr.: 10/8533 Bilag: 29966/10Åben Screening budget 2010 BESK 29965/10Åben Overblik helårspersoner m.v. pr /10Åben Forbrug pr BESK 29963/10Åben Budgetorientering pr BESK. På baggrund af forbruget pr er der en tendens til et merforbrug på forsørgelsesydelserne kontanthjælp, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Modsat er der tendens til mindreforbrug på revalidering og fleksjob. Der er igangsat arbejde med at realisere de godkendte budgetalternativer, og dette er endnu ikke slået igennem. Det er stadig udgangspunktet, at budget 2010 overholdes. - at budgetorienteringen tages til efterretning. Økonomikonsulent Anette Thornvig gav en grundig orientering om den månedlige budgetorientering, budget screeningen, forbrug pr samt overblik over helårspersoner m.v. pr Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 8

9 022. Budgetopfølgning Sagsnr.: 10/8515 Bilag: Administrationen gennemgår årets første budgetopfølgning, som udleveres på mødet. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. - at administrationens forslag til kompenserende besparelser drøftes. Punktet udgår. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 023. Orientering om misbrugsområdet i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/4194 Bilag: I lighed med tidligere udvalgsmøder, drøftes et tema i beskæftigelsesindsatsen. Temaet på dette møde er beskæftigelsesindsatsen på misbrugsområdet. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Tina Dyremose og Gitte Kamstrup fra misbrugsafdelingen gav en grundig orientering om misbrugsområdet. Der tages kontakt til bestyrelsesmedlemmer for ungdomsuddannelserne og bestyrelser for kollegier i Vesthimmerlands Kommune, for at opnå et samarbejde i forhold til unge misbrugere i kommunen. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 024. Tids- og handleplan for budgetalternativer Sagsnr.: 09/29720 Bilag: 29919/10Åben Tids- og handleplan.doc I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, er en række budgetalternativer på beskæftigelsesområdet vedtaget. Tids- og handleplanen er et dynamisk dokument, som løbende beskriver status på gennemførelsen af budgetalternativerne. Administrationen vil orientere om tids- og handleplanen på mødet. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningschef Hanne Madsen gav en kort orientering - der er intet nyt i forhold til sidste møde. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 025. Strukturændringer i jobcentret Sagsnr.: 09/36146 Bilag: 29925/10Åben Organisationsdiagram.ppt I samspil med BDO og jobcentrets lokale med-udvalg er der blevet udarbejdet en ny struktur for jobcentret. Strukturen er skitseret i det vedlagte bilag. I forhold til den nuværende struktur medfører ændringerne på det overordnede plan, at stillingen som souschef nedlægges, antallet af teams reduceres fra 5 til 4 teams og dermed nedlægges en teamlederstilling. Lederressourcerne konverteres til medarbejderressourcer for at styrke den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. I forhold til teamstrukturen medfører ændringerne, at jobbutikken, A-dagpenge, virksomhedsteamet, samt ledighedsydelse og fleksjob samles i det nyoprettede team: Job- og virksomhedsservice. Indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere samles i Job og afklaring og ungeindsatsen sker på tværs af Job- og virksomhedsservice og Job og afklaring. På mødet vil administrationen gennemgå baggrunden og begrundelserne for den nye struktur. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om processen og strukturændringerne er nu på plads. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010

14 026. Flaskehalspulje Sagsnr.: 10/3988 Bilag: 29930/10Åben Flaskehalsliste for 2010.pdf I 2010 er Vesthimmerland Kommunes andel af flaskehalspuljen sat til kr. og puljen er både målrettet mod forsikrede og ikke forsikrede ledige. På forhånd er der fratrukket 5 % til akutpuljen, som er rettet mod særlige og pludselig opståede flaskehalse. I forhold til de tidligere regler er der sket en harmonisering mellem forsikrede og ikke-forsikrede ledige i forbindelse med etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem. Det medfører, at kommunen kan få tilskud til vejledning og opkvalificering, samt til personer ansat i løntilskud, hvis det er indenfor flaskehalsområdet. Det er positivt, at der er sket en harmonisering af reglerne, men som det fremgår af vedlagte bilag med flaskehalslisten i 2010, er listen meget kort. Det medfører at det bliver en udfordring for jobcentret at få de midler anvendt, der er afsat til Vesthimmerlands Kommune, men jobcentret tilstræber at anvende midlerne i det omfang det er muligt Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 15 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010

16 027. Orientering om Projekt Tilbage Til Arbejde (TTA) Sagsnr.: 09/34910 Bilag: 29932/10Åben TTA Budget.pdf Punktet har været behandlet på det tidligere Beskæftigelsesudvalgs møde den Jobcenter Vesthimmerland søgte i september måned om deltagelse i TTA forsøget på sygedagpengeområdet. I første omgang blev der givet afslag på deltagelse, idet deltagerne blev fundet ved lodtrækning. Forebyggelsesfonden har efterfølgende spurgt, om Jobcentret stadig ønskede at deltage i forsøget, hvilket der er svaret positivt tilbage på. Nedenfor er forsøgets principper, indhold og tidsplan kort beskrevet. Trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær af 29. marts 2008 indeholder en række initiativer med det formål at forbedre Tilbage Til Arbejdet (TTA). Et forslag handler om iværksættelsen af Det store TTA-projekt, hvor gode erfaringer fra mindre undersøgelser skal implementeres i stor skala. Særligt tre tiltag har erfaringsmæssigt vist at give effekt i forhold til at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte. De tre tiltag er: En tværfaglig afklaring En øget koordinering En tidligere indsats Det store TTA-projekt indeholder disse tre tiltag. Projektet bygger på erfaringerne fra en række mindre danske og udenlandske TTA-forsøg. Indsatsen fokuserer på langtidssygemeldte borgere, der visiteres til kategori 2 efter gældende visitationsguide. Visitationen indebærer, at det videre forløb for kategori 2 sager overgår til en såkaldt TTA-Koordinator. Dette vil typisk være en erfaren sagsbehandler, der via projektet modtager en solid efteruddannelse. TTA-Koordinatoren bliver omdrejningspunktet for koordination mellem de relevante aktører, herunder arbejdsgiver, sundhedsvæsenet, herunder især den sygemeldtes praktiserende læge, fagforbund, a-kasser samt det såkaldte TTA-team og den kliniske enhed, jfr. nærmere nedenfor. 16

17 Ud fra erfaringer fra tidligere forsøg vurderes det, at en TTA-Koordinator (eller flere TTA-Koordinatorer afhængig af befolkningsgrundlaget) selv vil kunne håndtere ca. halvdelen af de sager, der visiteres til kategori 2 alene ved koordinering. For den anden halvdel af de sager, der visiteres til kategori 2, er der behov for en tværfaglig indsats. De kommuner, der deltager i projektet, skal etablere et såkaldt TTA-team og indgå aftale med en klinisk enhed. I Vesthimmerland har vi indgået aftale med Falck Health Care som klinisk enhed. TTA-teamet skal mindst bestå af én psykolog samt én person, der har en baggrund og erfaring med arbejdsfysiologi og rehabilitering, for eksempel en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Kommunen kan vælge at ansætte personer i det enkelte jobcenter til at indgå i TTA-team-funktionen. Kommunen kan også vælge at indgå aftale med anden aktør om levering af de krævede kompetencer. TTA-teamet vil også via projektet modtage en efteruddannelse. Den kliniske enhed skal kunne levere lægefaglig rådgivning og udredninger inden for følgende specialer: Psykiatri samt et af følgende specialer: arbejdsmedicin/socialmedicin/almen medicin. Som beskrevet ovenfor er der fra tidligere forsøg gode erfaringer med en tidlig, koordineret indsats. Disse komponenter integreres med Det store TTA-projekt i de deltagende kommuner: Den tidlige indsats opnås ved, at vi senest efter 8 ugers sygefravær visiterer til TTA-indsatsen og dermed til TTA-Koordinatoren. TTA-Koordinatoren har herefter ansvaret for at koordinere indsatsen. TTA-Koordinatoren vil gennem sin TTA-efteruddannelse, der stilles til rådighed gennem projektet, få en række redskaber og værktøjer til at håndtere mødet med den langtidssyge borger og til at koordinere indsatsen. En del af koordinationen består i at inddrage den tværfaglige indsats i form af psykologiske, arbejdsfysiologiske og lægelige kompetencer, der med deres indsats leverer den tværfaglige komponent til projektet. En anden del består i at koordinere i forhold til arbejdspladsen, borgerens praktiserende læge, A-kasse, faglige organisationer og andre sociale- og sundhedsmæssige aktører. Der er siden behandling på beskæftigelsesudvalgsmødet den sket følgende udvikling: TTA-koordinatorerne samt TTA-teamet har gennemgået TTA-uddannelsen i uge 5, 6 og 9 i Uddannelsesforløbets undervisningsdel er betalt af NFA. Uudgifter til kursusrammerne, herunder forplejning og ophold betales af Vesthimmerlands kommune, jf. den udvidede projektbeskrivelse fra NFA. 17

18 Som bilag til denne fremstilling vedlægges budget over TTA-projektperioden, udarbejdet af NFA, med overblik over hvilke midler der tildeles Vesthimmerland gennem trepartsmidlerne, herunder et overblik over, Vesthimmerlands kommunes medfinansering. Der er ikke budgetoverblik over Vesthimmerlands egenbetaling for uddannelsesforløbet i det af NFA udarbejde budgetoverblik. Det beløb er estimeret til kr ,00 excl. moms, for uddannelse af 6 personer i 3 uger. Det forventes med deltagelse i projektet, at der hen over de næste 2 år vil vise sig en markant nedsættelse af en borgers sygedagpengeperiode. Der kan ikke forventes færre sygedagpengesager, men den koordinerende indsats skal udover at nedbringe sygedagpengeperioden være medvirkende til at alle sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med arbejdsfastholdelse og at der vil ske en optimering af delvise raskmeldinger. Samtidig forventes der påvist en besparelse på internt brug af arbejdsmediciner og psykiater, som indgår i projektperioden, betalt af trepartsmidler, og derfor vil aflaste vores brug af lægelige ydelser. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om projektet. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 028. Orientering om debatindlæg: "Nyhedsbrev fra KL" Sagsnr.: 10/8523 Bilag: 29933/10Åben Nyhedsbrev fra KL.pdf Orientering om debatindlæg på dknyt, hvor borgmester Henrik Holmer fra Vordingborg Kommune, forudser at refusionsreglerne på arbejdsmarkedsområdet vil resultere i store merudgifter for kommunerne. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at orienteringen tages til efterretning. Til efterretning. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 029. Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning Sagsnr.: 09/34869 Bilag: 29931/10Åben Befordringsgodtgørelse.pdf Den 1. december 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget at der ikke skal gives befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgningen. Administrationen skal følge udviklingen på området og igen i 2010 orientere Beskæftigelsesudvalget. På grundlag af denne beslutning har en a-dagpengemodtager fået afslag fra Jobcenter Vesthimmerland på sin ansøgning om befordringstilskud i forbindelse med jobsøgning. Borgeren har anket afgørelsen og efterfølgende har jobcentret modtaget afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet: Nævnet har ophævet afgørelsen og har derefter hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse i Jobcenter Vesthimmerland. Det betyder, at Jobcenter Vesthimmerland skal behandle sagen igen efter de retningslinjer, der fremgår af afsnittet Nævnets afgørelse og begrundelse for afgørelsen, og derefter træffe en ny afgørelse, som sendes til dig. I afgørelsen fremgår det af afsnittet Nævnets afgørelse og begrundelse for afgørelsen endvidere at: Jobcenter Vesthimmerland kan bevilge befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende med udgangspunkt i retningslinjerne i 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 27 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nævnet finder, at afgørelsen om omfanget af hjælp efter ovenstående regler beror på en konkret, skønsmæssig vurdering. Udbetalingen af befordringsgodtgørelse har tidligere været placeret i det statslige jobcenter. I 2009 har der været 5 ansøgninger om befordringsgodtgørelse, det har udløst en samlet udgift på ca kr. Administrationen foreslår, at jobcentret fremover behandler ansøgninger om befordringsgodtgørelse jf. 36, stk. 2, bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, ud fra en konkret, skønsmæssig vurdering, der tager udgangspunkt i de retningslinjer, som tidligere har været anvendt i den statslige del af jobcentret. Retningslinjer: - Der skal søges om befordringsgodtgørelsen før samtalen. - Dokumentation for samtalen vedlægges ansøgningen. - Cpr. nr. skal fremgå af ansøgningen. - Originalbillet for rejse med offentlig transport eftersendes. - Samtalen skal være vedr. en ordinær stilling, løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik. 20

21 - Der gives ikke befordringsgodtgørelse til samtale i udlandet. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget - at Jobcentret fremover behandler ansøgninger om befordringsgodtgørelse individuelt med udgangspunkt i de retningslinier, der tidligere har været anvendt i den statslige del af jobcentret. Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 030. Orientering om etablering af Kompetencecenter Sagsnr.: 10/8522 Bilag: Jobcenter Vesthimmerland fremlægger et projekt, som her og nu fremmer en ekstraordinær indsats i forhold til Jobcentrets mål og målgrupper og samtidig lægger grunden til et egentlig kompetencecenter. Jobcenter Vesthimmerland har i samarbejde med beskæftigelsesregionen og BDO Kommunernes Revision gennemgået Jobcentrets organisering og struktur i forhold til optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer internt. Arbejdet er nu færdigt og anbefalingerne fra Kommunernes Revision peger i retning af etablering af et egentligt Kompetencecenter i kommunalt regi. Kompetencecentrets overordnede opgave er at udvikle og gennemføre målrettede aktiviteter for borgere tilknyttet Jobcentret aktiviteter der supplerer sagsbehandlingen med de forløb, der er nødvendige for den enkelte borgers afklaring, hurtigst mulige vej til job/uddannelse samt personlige kompetenceudvikling. Kompetencecentret etableres på baggrund af følgende: En mere tidssvarende og målrettet opkvalificering af arbejdskraft En hurtigere afklaring af sygedagpengemodtagere En forventet effektivisering af udnyttelsen af såvel aktivbevillingen, som budget til opkvalificering/afklaring- og vejledningsforløb i henhold til LAB-loven En effektiv straksaktivering Baggrund Virkeligheden og hverdagen i Jobcentret og i sagsbehandlingen er præget af de stadig øgede krav til dokumentation, indberetninger, rettidighed m.v. i myndighedsopgaven. Dette betyder, at en uforholdsmæssig stor del af beskæftigelsesmedarbejdernes og konsulenternes tid bruges på administrativt arbejde. Dertil kommer, at der ofte er ventetid på nødvendige, afklarende aktiviteter til borgerne. Dette medfører ofte lange sagsforløb med perioder uden aktivitet og dermed længere vej til job/uddannelse. Konsekvensen for borgeren er ofte forværring af situationen, tabte ressourcer, stor usikkerhed og mistillid til systemet for kommunen har det alvorlige økonomiske konsekvenser. 22

23 Medarbejderstaben i Jobcenter Vesthimmerland rummer mange brede erfaringer, kompetencer, ideer og visioner omkring løsningen af Jobcentrets opgaver. Jobcenter Vesthimmerland ønsker at være i front med udviklingen af nye metoder og veje til hurtig, konstruktiv og helhedsorienteret indsats i forhold til Jobcentrets mål og målgrupper: Hurtigst og bedst mulige indsats samt kortest mulig vej til job eller uddannelse for borgere på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet. Visionen er at udvikle Det gode Sagsforløb. Det gode Sagsforløb sikrer en helhedsorienteret, hurtig og konstruktiv indsats i forhold til den enkelte borger, og kobler sagsbehandlingen tæt sammen med relevante og målrettede tilbud, aktiviteter og forløb for Jobcentrets målgrupper til gavn for såvel den enkelte borger, som arbejdsmarkedet og det offentlige system. Det gode Sagsforløb opstår i et tæt og fleksibelt samarbejde mellem Jobcenteret og Kompetencecentret. Kompetencecentret Den overordnede vision er at udvikle et Kompetencecenter et center, der løbende udvikler og gennemfører målrettede afklaringsforløb for alle de borgere, der kontakter Jobcentret. Kompetencecentret skal både medvirke til at udvikle og udbygge virksomheders og andre interessenters aktive medvirken, og danne ramme for aktiviteter, der løbende kan tilpasses og matche aktuelle behov i målgrupperne og i forhold til situation og krav på arbejdsmarkedet. Kompetencecentret udgør en ekstraordinær indsats i forhold til Jobcentret, idet det sikrer: Hurtigst mulig afklaring af borgerens kompetencer, ressourcer og behov Afklaring og etablering af korteste vej til job / uddannelse I Kompetencecentret ses i princippet bort fra kategorisering af borgerne aktiviteterne kan således rumme borgere på tværs af forsørgelsesgrundlag. Den enkelte borgers forløb og deltagelse i specifikke aktiviteter tilrettelægges ud fra den individuelle situation og behov. Aktiviteterne medvirker til, at borgeren både har opfattelsen af at arbejde med sit eget, individuelle forløb og får forståelsen af, at han/hun har det samme behov som mange andre for afklaring og kompetenceudvikling. Kompetencecentret skal fungere som en fleksibel enhed, der løbende omstiller arbejdsformer og kommunikation med den øvrige organisation og eksterne samarbejdspartnere efter behov og mål, der til enhver tid er prioriteret. Målet er således: At fremme et tæt samarbejde mellem borger, Jobcenter, virksomheder, 23

24 andre parter og dermed skabe et konstruktivt forløb af kortest mulig varighed hurtigst muligt At matche behovene og udvikle fleksible metoder og aktiviteter på baggrund af opnåede erfaringer og med konstant tilpasning til situationen på beskæftigelsesområdet og virksomhedernes behov For borgeren vil indsatsen betyde: Hurtigere, bedre og tydeligere kontakt med det offentlige system Tydelighed omkring ret og pligt som modtager af ydelser fra det offentlige Oplevelsen af at være i centrum og vigtigste part i sagen at få medansvar og tage ejerskab At sagsbehandling og øvrige aktiviteter hænger sammen og foregår i tæt samarbejde med borgeren Mindre ventetid i forløbet Hurtigere, mere effektiv og sammenhængende indsats i forhold til egen problemstilling At aktiviteter tilpasses den enkelte og dennes behov Hjælp til at arbejde med at erkende og holde fokus på egen situation samt afklaring, muligheder, plan og handling med job/uddannelse og selvforsørgelse som fokus At personlige kompetencer fastholdes og udvikles undervejs i arbejdet. Som naturligt led i arbejdet med Det gode Sagsforløb indgår medarbejdere fra Jobcentret i aktiviteterne i Kompetencecentret. Herved udnyttes eksisterende medarbejderkompetencer og metodeudvikling, erfaringsopsamling, opfølgning og vidensdeling omkring den samlede indsats sikres. Faseopdeling Projektet tænkes gradvis implementeret i fuld skala startende fra 3. maj Projektet forankres i en opstartsfase på Løgstørvej 58 i Aars med et vejledningstilbud til vores kontant og starthjælpsmodtagere. Vejledningstilbuddet varer mellem 2-4 uger. Indhold: Springbræt til Job- og uddannelse Grundlag for udarbejdelse af jobplan for videre aktivering. Motivationsskabende i forhold til ejerskab for egne mål Rollemodel for kandidaterne Individuel støtte Der arrangeres jobsøgningsaktiviteter, herunder gennemførelse af Jobsamtaler og besøg fra virksomheder. Diverse temaoplæg vedr. den enkeltes private situation. Det kan være besøg af en bankrådgiver, lægekonsulent kostvejleder m.m. Udarbejdelse af jobplaner 24

25 Afklaring af den enkelte til job eller uddannelse Udbyggelse af CV Etablering af virksomhedsrettede tilbud i Virksomhedscentre eller alm. virksomhedspraktik i form af enkeltudplacering Praktiske opgaver i forbindelse med vedligehold Undervisning i lovgivning Aktivering Både før og efter de 4 uger vil der være mulighed for forskelligt indhold. Da der skal ske andet end afklaring på det kognitive plan vil der ligge fysiske aktiviteter i projektet. Der vil være praktisk arbejde i forbindelse med vedligehold, produktion af produkter, samt rengøring og andre forefaldende opgaver. Disse funktioner koordineres af pædagogisk håndværksmæssigt personale. Nogle kandidater vil efter vejledningsprojektet være i stand til at gå ud og søge arbejde på lige vilkår med andre ledige. Nogle går i uddannelse eller job, herunder løntilskud og virksomhedsrettet aktivering. Selve vejledningsdelen og aktivering med praktiske aktiviteter vil kunne igangsættes inden sommerferien Når Kompetencecentret tager sin endelige form vil der være brug for yderligere lokaliteter og et udbygget økonomisk fundament for at kunne varetage denne opgave. En del af denne økonomi vil kunne hentes gennem besparelser og vil kunne tages af effektiviseringsgevinster fra det eksisterende arbejde og ved at sikre en selektiv gennemgang af udnyttelsen af Anden Aktører i beskæftigelsesindsatsen. - at etableringen af Kompetencecentret drøftes. Forvaltningschef Hanne Madsen gav en orientering om den påbegyndte etablering af kompetencecenter. Ved at etablere et kommunalt kompetencecenter vil kommunen kunne reducere sin udgift i forhold til den nuværende udgift til anden aktør. Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen og godkender, at forvaltningen arbejder videre med etableringen af kompetencecentret. Sagen videresendes til økonomiudvalget til orientering. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2010

27 031. Introduktionsseminar for politikere Sagsnr.: 10/8525 Bilag: 29935/10Åben Program til seminar.pdf 29934/10Åben Introduktionsseminar.pdf KL afholder den 28. april introduktionsseminar for politikere, som ikke tidligere har siddet i et udvalg med ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Seminarets formål er at opridse den politiske bane og give en introduktion til rollen som politiker på beskæftigelsesområdet. Endvidere indbyder seminaret til diskussioner med kommunalpolitikere fra andre kommuner omkring, hvordan opgaven tackles. Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget. - at beskæftigelsesudvalget deltager i halvdagsseminaret. Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 032. Fællesmøder mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 10/8524 Bilag: Administrationen foreslår, at der lægges en fast plan for 2 fællesmøder mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget årligt. Fællesmøder vil bidrage til at sikre en ensartet og styrket indsats på beskæftigelsesområdet i Vesthimmerlands Kommune. Forslag til plan for fællesmøder: Maj 2010 Tema: Beskæftigelsesplan og drøftelse af, hvordan kommunens midler anvendes bedst for at sikre den optimale afklaring af borgere, som kan lede til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Okt. nov Tema: Implementering af indsatsområder for Sagen afgøres i beskæftigelsesudvalget - at beskæftigelsesudvalget drøfter og vedtager plan for faste fællesmøder mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling. Hans-Jørgen Kastberg var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg 29

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 028. Orientering fra formanden... 55 029. Orientering fra

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Indholdsfortegnelse 008. Formanden orienterer 16 009. Orientering fra administrationen 17 010. Redegørelse om ungepakken

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere