Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev Dokument nr Sags nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr."

Transkript

1 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev Dokument nr Sags nr

2 Strategi for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget og har deltaget i udviklingsprojekter på Fyn vedrørende omstilling af energisektoren. Med denne Strategi for Miljø og Energi ønsker vi, ud fra et større helhedsperspektiv, at sætte fokus på miljømæssig bæredygtighed, med fokus på at nedbringe ressourceforbruget og vælge materialer, der ikke skader miljø og sundhed. Det er målet, at miljøarbejdet bliver en integreret del af Nordfyns udvikling mod en kommune med en smuk natur og et sundt miljø og således også bidrager til udviklingen af Nordfyn som attraktiv bosætningskommune. Strategien er rammesættende for fremtidige samarbejder på tværs og støtter op om Nordfyns Kommunes vision 2021, ved at der sættes fokus på samspillet mellem erhvervslivet, borgerne og den kommunale forvaltning om udvikling af det fysiske miljø. Det er således en væsentlig målsætning at gøre et meningsfyldt miljøarbejde til en drivkraft for tilflytning og fastholdelse af borgere og virksomheder. Vi håber, at strategien vil blive et af mange væsentlige skridt i udviklingen af Nordfyn som en innovativ og bæredygtig bosætningskommune, hvor vi alle føler ansvar for og ejerskab til at nå de ambitiøse miljømål. God læselyst Franz Rohde 1 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

3 Indhold Strategi for Miljø og Energi... 1 Forord... 1 Indledning... 3 Udvikling gennem samarbejde... 3 Fra politik til handlinger... 4 Strategiske mål og indsatsområder... 5 Reduktion i CO2-udledning... 6 Bæredygtigt materialevalg... 7 Øget genanvendelse af affald (ressourcecyklussamfundet)... 8 Reduktion i vandforbrug... 9 Planlægning, opfølgning og formidling Planlægning Opfølgning og formidling Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

4 Indledning Nordfyns Kommunes Strategi for Miljø og Energi er udarbejdet i foråret 2015 med udgangspunkt i en involvering af Kommunalbestyrelsen, interessenter inden for miljø og energi samt medarbejdere i den kommunale administration. Strategien er rammesættende for, hvordan Nordfyns Kommune skal arbejde med at fremme miljømæssig bæredygtighed. Strategien anviser retning og strategiske mål for udvalgte indsatsområder med reference til Nordfyns Kommunes Miljø- og Energipolitik, Nordfyns Kommunes vision og Kommuneplanstrategi. Strategien gælder for perioden og er rammesættende for en række konkrete handlingsplaner. Rambøll A/S har været rådgiver for udarbejdelsen af Miljø- og Energipolitik samt nærværende strategi. Udvikling gennem samarbejde Indsatsen for en bæredygtig omstilling af samfundet er forbundet med en høj grad af kompleksitet. Det kræver bred forankring, hvis det skal lykkes. Der er behov for samarbejde på tværs af fagområder internt i den kommunale administration, og for at der iværksættes udviklingssamarbejder med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.v. Der skal derfor gøres en indsats for at engagere flest muligt i arbejdet. Nordfyns Kommune har styringsmæssigt organiseret den kommunale administration ud fra koncern-principper. Målet med dette er at sikre større grad af helhedstænkning, hvor strategiske mål skal være omdrejningspunkt for en fælles opgaveløsning på tværs af forvaltningsområder. For den enkelte medarbejder kan den tværgående opgaveløsning betyde et skift i rolle. For medarbejdere inden for miljø- og teknikområdet kan det betyde en balancegang mellem myndighedsrollen og en mere vejledende funktion, eller et skift i opgaven fra tilsyn til udviklingssamarbejder. For medarbejdere i andre fagforvaltninger kan det betyde, at miljø og energi sættes på dagsordenen som en ekstra dimension i arbejdet. Indarbejdelse af miljøtemaer i skolers og institutioners faglige og pædagogiske arbejde er eksempler. Nærværende strategi er udarbejdet på baggrund af en omfattende inddragelse af interessenter. Inddragelsen har haft det dobbelte sigte at 1) bidrage med indhold til strategi og 2) skabe opmærksomhed og ejerskab i interessentkredsen for den fælles opgave. 3 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

5 Fra politik til handlinger Nordfyns Kommunes miljø- og energipolitik er rammesættende for de særlige indsatser, der igangsættes med henblik på at reducere ressourceforbruget samt sikre øget genanvendelse og et bæredygtigt materialevalg. Kommunen satser på en strategisk indsats på to fronter: 1) Internt i kommunen, hvor der stilles skarpt på at forbedre de kommunale institutionernes miljø- og energiprofil; 2) Eksternt i kommunen, hvor kommunen indgår i samarbejder med borgere og andre interessenter om at skabe en større miljømæssig bæredygtighed i kommunen som geografisk område. Strategi Internt i kommunen Miljø og energipolitik CO2-reduktion Strategi Eksternt i kommunen CO2-reduktion Ud fra de strategisk udvalgte indsatsområder udarbejdes der hvert år planer for, hvordan målene nås. erne er konkret handlingsanvisende inden for en kortere tidsramme, og det gøres i planerne klart, hvem der er ansvarlig for indsatsen. Der er imidlertid en række snitflader mellem denne strategi samt tilhørende handlingsplaner og kommunens sektorplaner på miljø og teknikområdet. Som udgangspunkt vil aspekter af miljøarbejdet, der reguleres gennem f.eks. affaldsplanen og spildevandsplanen, ikke blive omfattet af handlingsplanerne. Omvendt er der en række fagområder i kommunen, som i dag ikke arbejder målrettet med miljø og energi, der fremadrettet skal bidrage på nye måder. Det vil være et fremtidigt fokus i direktionen at sikre en konsekvent indskrivning af miljø- og energimålene i de respektive fagområders udviklingsstrategier. Øget genanvendelse Reduktion i vandforbrug Bæredygtigt materialevalg Øget genanvendelse Reduktion i vandforbrug Bæredygtigt materialevalg Figur 1: Nordfyns Kommune vil både feje for egen dør (internt i kommunen) og indgå i udviklingssamarbejder med borgere og andre interessenter om at skabe et mere bæredygtigt Nordfyn (kommunen som geografisk område). 4 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

6 Strategiske mål og indsatsområder Nordfyns Kommune har ansvaret for, at lovgivningen for natur- og miljøbeskyttelse overholdes. Der er imidlertid en samfundsmæssig erkendelse af, at der også skal handles på nye og anderledes måder for at imødekomme udfordringer som f.eks. klimaforandringer, ressourceknaphed, øgede affaldsmængder, fald i biodiversitet og global vandmangel. Nordfyns Kommunes Miljø og Energistrategi peger derfor på indsatser, der ikke er reguleret af lovgivningen. Nordfyns Kommune stiller i Kommunens planstrategi blandt andet skarpt på, at der skal være en reduceret miljøbelastning fra forbrug af vand, el og varme (strategikort N7), og at der skal være fokus på en bæredygtig affaldshåndtering (strategikort T2). Derudover peges der konkret på miljørigtig projektering som redskab for miljømæssig bæredygtighed (strategikort N6) samt vindmøller som en potentiel kilde til CO2-neutral energiforsyning (strategikort T4). Med udgangspunkt i visionerne i kommunens planstrategi samt input fra interessentinddragelsen er fire strategiske målsætninger og tilhørende indsatser formuleret (Figur 2). Reduktion i CO 2 -udledning Reduktion i vandforbrug Bæredygtigt materialevalg Øget genanvendelse Mindre energiforbrug Mindre vandforbrug Udfasning af miljøfremmede stoffer Indkøb med fokus på senere genanvendelse CO 2 neutral energiforsyning Genanvendelse af sekundavand Indkøb af genanvendelige materialer / C2C* Øget kildesortering Figur 2: Nordfyns Kommunes strategiske målsætninger og indsatsområder. *C2C = Cradle to Cradle (vugge til vugge) er et princip for produktion og anvendelse, der understøtter tanken om cirkulær økonomi, ved at der i produktion og forretningsmodel stiles efter fuldstændig genanvendelighed efter endt brug. Som det fremgår af figuren, kan forskellige strategiske indsatser føre til realisering af målene. Dette vil blive udfoldet yderligere i de kommende afsnit, hvor baggrunden for valg af indsatsområde samt konkrete reduktionsmål præsenteres. 5 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

7 Reduktion i CO2-udledning Nordfyns Kommunes indsats for reduktion i CO2-udledning har et direkte strategisk ophæng i Regeringens Energistrategi Det er regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængig af kul, olie og gas. Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler skal opfylde to overordnede mål (Kilde: Energistrategi 2050, fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning. Februar 2011:6. Klima- og Energiministeriet). Danmark skal opretholde en høj forsyningssikkerhed og sikre en stabil energiforsyning, som er til at betale. Danmark skal bidrage til at begrænse de globale klimaændringer og har forpligtet sig til at bidrage til opfyldelse af EU s mål om at reducere drivhusgasudledningerne med pct. i 2050 i forhold til Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til at nå Danmarks nationale målsætning om at reducere drivhusgasudledningerne markant. Strategisk vil Nordfyns Kommune arbejde for at reducere CO2-udledningen på to fronter: 1) Omlægning af energiforsyning til CO2-neutral energi og 2) reduktion i energiforbruget. Som et resultat af det dobbelte fokus i arbejdet med at reducere CO2-udledningen er der opstillet mål for reduktion i energiforbruget og for andelen af energien der kommer fra CO2- neutrale energikilder. Tabel 1: Nordfyns Kommunes reduktionsmål for CO2-udledningen samt mål for andelen af energiforbruget, der kommer fra CO2-neutrale kilder. *Referenceår 2015 (Danmarks nationale energipolitiske mål er 40% reduktion i samlede udledninger i 2020 i forhold til 1990). ** Svarer til Danmarks energipolitiske EUforpligtelse for Reduktion i udledning i CO2 pr. indbygger* 20% 30% Andel af CO2-neutral energi** 30% Strategisk kan denne opgave gribes an på forskellige måder, og i praksis lægges der op til en kombination af indsatser. Hvad der bliver realiseret og i hvilken rækkefølge, vil blandt andet afhænge af andre aktørers indsats. Omstilling af energiforsyningen så den i højere grad er baseret på vedvarende energikilder (solceller, vindmøller, etc.). Udvikling af energiforsyningsinfrastrukturen i landområderne så energi fremstilles i større men lokale enheder. Udvikling af energiforsyningsinfrastrukturen så energiforbruget udjævnes over tid, og overskudsenergi fra fx produktion anvendes andre steder. Reduktion i energiforbruget. Fravalg af energikrævende aktiviteter. Valg af energieffektive teknologier, automatisering (lys). Optimering i bygningsdriften (indregulering af anlæg, rettidig vedligehold, udskiftning af ventiler m.m.). Energirigtig adfærd. 6 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

8 Miljørigtig transport. Etc. De forskellige strategiske valg har betydning for investeringsbehov, tidsperspektiv for hvornår reduktionsmål kan nås m.m. Bæredygtigt materialevalg Vores samfund har en global udfordring med et for stort ressourceforbrug og forurening på grund af anvendelsen af miljøskadelige stoffer i produktionen, sundhedsrisici forbundet med afgivelse af kemiske stoffer i brugsfasen samt en udfordring ved bortskaffelse af de stigende affaldsmængder på en bæredygtig måde. Ved at vælge materialer med omhu kan disse samtidige problemstillinger imødekommes. Valg af materialer ved indkøb, serviceydelser, byggeri, renoveringer etc. har stor betydning for Nordfyns Kommunes påvirkning af miljøet på kort såvel som langt sigt. Materialers påvirkning af miljøet skal ses i et livscyklusperspektiv, idet der sker en påvirkning hele vejen fra udvinding af råmaterialer, over fremstilling, anvendelse og til bortskaffelse eller eventuel genanvendelse. Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til, at der anvendes materialer, der påvirker miljøet i så lille grad som muligt, og som er fremstillet under forhold, der er socialt bæredygtige. Samtidig stiles der efter, at der i den økonomiske vurdering af materialer anlægges et totaløkonomisk perspektiv, så både indkøb, anvendelse og bortskaffelse regnes med i den samlede pris. Tabel 2: Nordfyns Kommunes strategiske mål for at fremme bæredygtigt materialevalg Der er indarbejdet kriterier for miljø og bæredygtighed i den fælleskommunale indkøbspolitik. Medarbejdere i Nordfyns Kommune har viden om bæredygtigt materialevalg og handler derudfra. Alle indkøb i Nordfyns Kommune foretages ud fra principper for bæredygtighed, der er klart formuleret og kan dokumenteres. Strategisk kan Nordfyns Kommune arbejde med disse mål på forskellige fronter. Påvirkning af den fælleskommunale indkøbspolitik (Fællesindkøb Fyn) til et øget fokus på bæredygtige indkøb. Opbygning af viden i den kommunale indkøbsfunktion om bæredygtige indkøb. Opbygning af viden hos projektledere, byggesagsbehandlere, planlæggere samt energi- og miljømedarbejdere vedrørende bæredygtigt materialevalg. Strategiske samarbejder med lokale interessenter om opbygning af viden i f.eks. byggebranchen om bæredygtigt materialevalg. 7 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

9 Øget genanvendelse af affald (ressourcecyklussamfundet) Der er i Regeringens ressourcestrategi sat fokus på øget genanvendelse som et strategisk greb for at løse en række samfundsudfordringer. Der er global mangel på ressourcer og deraf følgende stigning i materialepriser, samtidig med at affaldsmængderne stiger. Med strategien Danmark uden affald lægger Regeringen op til en ny tilgang til affaldet. På nuværende tidspunkt afbrændes i Danmark knap halvdelen af det genanvendelige affald fra servicesektoren, herunder størstedelen af det organiske affald. Regeringen har med ressourcestrategien sat de mål for servicesektoren, at 70 % af de tørre genanvendelige fraktioner (papir, pap-, plast- glas- og metalemballager) skal genanvendes i 2018, samt at 60 % af det organiske affald (madaffald) skal genanvendes. Derudover skal en langt større andel af batterier og elektronikaffald indsamles til genanvendelse. Det er ambitiøse mål, fordi det betyder, at der fremover skal sorteres langt mere fra til genanvendelse. Der vil være et tredelt fokus i indsatsen: Nedbringelse af affaldsmængder. Stigning i andelen af det producerede affald der bliver genanvendt. Miljømæssig optimal behandling af fraktionerne til opfyldelse af mål om cirkulær økonomi. Strategiske mål for sorteringsprocenter samt konkrete indsatser for affaldsområdet er beskrevet i kommunens affaldsplan. I denne strategi vil der derfor kun blive stillet skarpt på indsatsen internt i Kommunen. Tabel 3: Nordfyns Kommunes strategiske mål for at fremme genanvendelsen i kommunen som virksomhed (administration, institutioner, skoler m.m.) Gennemførelse af kampagner på skoler og institutioner vedrørende sortering og genanvendelse. Sikring af gode og synlige sorteringsmuligheder på skoler, institutioner og på rådhusene. Udvikle miljøpædagogiske redskaber i samarbejde med pædagoger og skolelærere med henblik på at skabe opmærksomhed og ændre sorteringsadfærd. Arbejde målrettet med affaldsminimering. 8 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

10 Reduktion i vandforbrug Vandforbruget i Danmark er baseret på grundvand, der stort set urenset sendes ud til forbrugerne. Det faktum, at vi kan pumpe vand af høj kvalitet op fra undergrunden, er et privilegium, vi skal gøre en særlig indsats for at passe på. Dette skal ske, ved at boringer og indvindingsområder holdes fri for forurening, og ved at der ikke pumpes mere vand op, end det der naturligt gendannes ved nedsivning. Samtidig har grundvandsstanden betydning for naturkvaliteten, idet visse naturtyper som vandløb og vådområder kræver en stabil (og høj) grundvandsstand. Rent vand af høj kvalitet er en begrænset ressource regionalt og globalt. Det er derfor relevant at arbejde med vandbesparelser, også selvom naturkvaliteten i området ikke er truet. Strategisk vil Nordfyns Kommune bidrage til at reducere forbruget af grundvand på to måder: 1) Reduktion i forbruget og 2) anvendelse af andre vandkilder end grundvand (sekundavand), f.eks. regnvand, havvand eller overfladevand. Tabel 4: Nordfyns Kommunes reduktionsmål for vandforbrug samt mål for andelen af vand, der kommer fra andre kilder end grundvand. * Referenceår ** Der opstilles ikke i denne strategi absolutte mål for andelen af vandet, der skal komme fra andre vandkilder end grundvand Reduktion i vandforbrug * 10% 20% Afklare hvor det giver mening at gøre noget særligt for at anvende andre typer vand end grundvand i driften (renset spildevand / regnvand m.m.)** Strategisk kan arbejdet med at reducere vandforbrug i kommunen gribes an på flere måder: Udskiftning af vandforbrugende teknologier samt forbrug af vand med omtanke, så spild undgås. Dialog med virksomheder om mere vandbesparende produktionsmetoder. Dialog med grundejere om LAR 1 løsninger kombineret med opsamling af vand til havevanding m.m.. 1 Lokal afledning af regnvand 9 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

11 Planlægning, opfølgning og formidling Planlægning For at fastholde fokus på miljøarbejdet og sikre fremdrift, udarbejdes der hvert år miljøhandlingsplaner. Miljøarbejdet skal være sjovt og meningsfuldt, og der lægges derfor op til, at handlingsplanerne udarbejdes med deltagelse af dem, der skal være med til at føre planerne ud i livet. Opfølgning og formidling For at kunne følge op på og formidle resultatet af de mange indsatser skal der skabes et overblik over ressourceforbruget i Nordfyns kommune. Et af de strategiske mål er derfor at udarbejde et grønt regnskab for kommunen. Tabel 5: Strategiske mål vedrørende opfølgning på samt formidling af miljøindsatsen. *F.eks. delt op på erhverv, trafik, boliger, kommunen som virksomhed, andet Udarbejdelse af grønt regnskab for Nordfyns Kommune som virksomhed for CO2-udslip (el & varme), vandforbrug samt genanvendelsesprocent (affald). Afklaring af afgrænsning vedrørende grønt regnskab for Nordfyns Kommune som geografisk område. Udarbejdelse af grønt regnskab for Nordfyns Kommune som geografisk område* for CO2-udslip (el & varme), vandforbrug samt genanvendelsesprocent (affald). Q4 Q3 Q4 Q1 Q1 Det grønne regnskab skal fremadrettet gøres til omdrejningspunkt for en systematisk opfølgning og videre planlægning af miljøindsatsen i Nordfyns Kommune. 10 Strategi for Miljø og Energi (UDKAST)

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast)

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 16.11.2015 Dokument nr. 480-2015-353524 Sags nr. 480-2014-139587 Indhold Indledning... 2 Udvikling gennem samarbejde... 2

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi indsatsen Fredensborg Kommune Hvordan lige pludselig så stor fokus på energi og klima i Fredensborg? Politikere og ildsjæle i forvaltningen insisterer på at gøre en forskel. Stor ledelsesmæssig opbakning

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne.

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : HORISONT 2020 forskning

Læs mere

Klimaudfordringer også i Randers Kommune

Klimaudfordringer også i Randers Kommune Klimaudfordringer også i Vi har udviklet denne løsning på klimaforandringerne Lars Bo Jensen Klimakoordinator Strategisk energiplanlægning når det er bedst når det er værst Stærke gener Micon-møller nu

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Klimastrategi og Klimaplan

Klimastrategi og Klimaplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. november 2016 fremsendes til byrådets godkendelse som opfølgning på Aarhusmålet om et CO 2 -neutralt samfund i 2030. 1. Resume

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere